Vejle Kommunes Skovudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle Kommunes Skovudvalg"

Transkript

1 22/1916 Vejle Kommunes Skovudvalg Hr. Fabrikant Steensen har i Anledning af en eventuel Udvidelse af Margarinefabrikken ønsket at kjøbe endnu en Del af Matr. Nr. 207 a, hvor at han 1894 erhvervede 1½ Td. Ld. Til Fabrikanlæg vil imidlertid den overfor Skraaningen liggende Skov være uden Betydning, og da der ved Kjøbet deraf søges Fritagelse for Fredskovsforpligtelse, udsættes man for, at dette Skovparti, der danner en smuk Baggrund for Byen, hugges bort. Det foreslaas derfor ikke at sælge den gamle Bøgeskov, men derimod, den 8 Al. brede Vej ind til Kvindeseminariet samt saameget af Skraaningen, som der skal til, for at en Bygning kan komme til at ligge i Flugt med en tidligere opført. Foruden Salgsprisen af ca. 3 kr. pr. kvadrat Al., maa betingelsen da være, at man istedenfor de 8 Al. Vej ved Skovning faar Færdselsret gjennem Fabrikens Skovparti, og at Skraaningen med dens Træer ikke ødelægges. Hvilket kan forhindres ved, at der forud for bortkørsel af Jord nedrammes Pæl, der senere erstattes med Mur til Forhindring af Skred. Vejle Skovriderbolig d. 7` Juli 1915 A. Klüver Vejle Byraad Vejle Byraad Journ.. Nr. 247/1915 Journ. Nr. 103/1917 For-

2 anstaaende Indstilling tiltrædes 19/ P.U.V. Ed. Hansen Tilstilles i Henhold til Byraadets Vedtagelse i Mødet den 23`d.Md. Skovudvalget til Yderligere Overvejelse og Erklæring, idet man til Brug ved Behandling en af Sagen vedlægger 2 Afskrifter af Skøder fra Byraadet til Fabrikant H. Steensen paa de af ham i Aarene 1894 og 1900 købte Jordstykker samt samtlige disse 2 Sager vedrørende Dokumenter, man skal samtidig hermed henlede Udvalgets opmærksomhed paa de under Sagens sidste Behandling fremdragne Punkter: Bygningens Højde, og Beplantningen. Vejle Byraad den 28 August 1915 P.B.U. P. Th. Madsen

3 Tilstilles Skovudvalget til Erklæring i Forbindelse med Skrivelse af 28 Aug. d. A Vejle Byraad d. 11/ P.B.V. P. Th. Madsen I Henhold til foranstaaende henstiller Udvalget, at der ikke stilles særlige Fordringer m. H. t. Bygningshøjden. Derimod mener Udvalget ikke at kunne fravige den forlangte Pris af 3 Kr. pr. Kvadrat Alen Vejle Byraads Økonomiudvalg 31/ P.U.V. C. Thorsen

4 Denne kan jeg heller ikke forstå

5 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

6 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

7 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

8 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

9 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

10 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

11 Vejle Amt D. 19/10 Ark No. 111/1893 Indenrigsministeriet har under 17 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I det med Amtets paategnede Erklæringer af 6` og 26` fm. modtagne Andragender har Vejle Byraad anholdt om Samtykke til, at byraadet af den Kjøbstadkommunen tilhørende Ejendom Mtr. No. 20 af Vejle Kjøbstads Enge afhænder et Skovareal paa Kvadratalen for en Kjøbesum af 2 Kr. pr. Kvadratalen for en ves Horsens Landevej liggende Del af Arealet, og 25 Øre pr. Kvadratalen for Resten samt 20 Kr. pr. Favn af det Træ, som findes paa Arealet. I denne Anledning skulde man til Efterretning og videre fornøden Bekjendtgjørelse tjenstligst melde at det begjorte Samtykke herved meddeles paa Vilkaar, at Kjøbesummen inddrages under Kjøbstadens Kapitalformue. 1 Bilag følger hermed tilbage. Hvilket ved Fremsendelsen af hosfølgende Bilag.

12 meddeles Byraadet til Efterretning P.A.V. Knudsen? Til Vejle Byraad

13 Jeg kan ikke læse hvad der står

14 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

15 Ifølge Kontrakten c 1 ½ R Lind Længden fra Horsensveien fra Fabrikken c 25 Alen Efter Ans. om Udstykning Kvadtatalen 27 ½ Alen

16 Veile Byraad Veile den 21 Decbr Til Dhr s Underskrift tillader jeg mig herved at omsende følgende Dokumenter: 1, Skøde til Fabrikant Steensen paa Parcellen Mno. 207a ( NB. Købesummen er betalt i dag) 2, Paategning paa et Ældre skøde til samme til Berigtigelse af nogle Servituter. 3, Obligationer til Kommuine- Kreditforeningen for et Laan stort Kr. og 4, Fuldmagt til Laanets

17 Berigtigelse P. Th. Madsen

18 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

19 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

20 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

21 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

22 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

23 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

24 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

25 111/1893 Afskrift. Mellem Veile Byraad paa Veile Kommunes Vegne og Fabrikant Hr. Steensen i Veile er indgaaet følgende. Kjøbekontrakt 1. Byraadet sælger til Hr. Steensen fra den Kommunen tilhørende Eiendom, Matr. No. 20 af Vejle Herreds Enge et Skovareal beliggende Nord og Øst, for Matr. No. B 31 af Veile Enge, hvilken Parcel mod Vest, begrændses af Veien til Lille- Grundet, mod Nord af Lille- Grundets Skjel, mod Syd af Matr. No. B 31 og Horsens chausseen med en Længde langs denne Vei af 25 Al. fra Margarinefabrikkens Grund, og mod Øst af en lige Linie lodret paa Horsenschausseen. Hele Arealet antages at være ca. 1½ Td. Land stort. 2. Kjøbesummen er bestemt saaledes: a) Det Træ som findes paa Parcellen betales med 20 Kr. pr. Favn efter Vurdering af Kommunens Skovtaxationsmand, for Stemplets Skyld anslaas Værdien af Træet foreløbig til 300 Kr. b) Arealet ved Horsensveien i en Lænmdge af ca. 25 Al. og en dybde af 20 Al. betales med 2 Kr. pr. Kvadratalen. = 1000 Kr. Vejle Byraad Journ. Nr. 247/1915

26 c) for den øvrige Del af Grunden betales 25 pr. Kvadratalen, hvilket antages i alt at ville udgjøre ca Kr. Kjøbesummen betales kontant ved Skjødets Udstedelse jfr Salget sker under Forbehold af Indenrigsministeriets Approbation, Skovparcellen sælges med Fredsskovsforpligtelser og med de Rettigheder og Byrder, hvormed Kommunen eier sammen, og med den Adkomst, som Kommunen kan give. Kjøberen maa finde sig i, at Skjødet faar Paategning om mulige Forhæftelser, deriblandt ogsaa Prioritetsgjæld. 4. Det solgte Areal skal stedse beholde sin nuværende Karakter, men da de Træer, som for Tiden findes naturlige ikke bestandig kunne blive staaende er det jo en Selvfølge at enkelte mindre Partier af Bestanden efterhaanden med Skaansomhed kan fornyes. Dog er det Køberen tilladt at rydde Strækningen langs med Hovedvejen i en Dybde af 20 Alen til eventuel Udvidelse af sin Fabrik, og ligeledes at borttage saa mange Træer som han finder det nødvendigt til Opførelse af Bolig.

27 nødvendigt til Opførelse af Bolig. 6. Kjøberen skal senest ( Oktober) April Flyttedag ( 1894) 1895 paa Matr. No. B 31 og mulig en Del af det kjøbte Areal have opført en Bygning til beboelse for sig efter den Byraadet forelagte Tegning eller en lignende, dog at Bygningense videre indre Indretning selvfølgelig er Byraadet uvedkommende. For hver Dag, Kjøberen oversidder denne Forpligtelse, skal han betale en Kæmnerkassen tilfaldende Bøde af 10 Kr. 7. Imellem den solgte Parcel og Komminens øvrige Skov skal Kjøberen opføre og bekoste et lovligt Hegn efter nærmere Aftale. Den Udgift, som herved paalægges Kjøberen udover den lovbefalede Halvdel, anslaas for Stemplets Skyld til 200 Kr. 8. Over Parcellen gaar for Tiden en Vei, som benyttes af Eieren af Lille-grundet eller hans Forpagter af Teglværket og som fører fra Lergraven til Teglværket. Der er ingen Ret til denne Vei, for hvis afbenyttelse der aarlig til Kæmnerkassen skal svares 25 Kr., men Kommunen ønsker ikke at berede Eieren af Lille- Grundet Vanskeligheder ved Transport af Ler fra Graven til Teglværket, og Kjøberen maa derfor selv ordne denne Sag med Eieren af Lille- Grundet. 9. Byraadet skal hurtigst muligt ansøge om Ministeriets Approbation paa Handelen

28 Hundrede Treti Fem Kroner skulle de 2 fornævnte Parceller tilhøre Hr. Fabrikant Steensen, som hans fulde og retmæssige Ejendom med de Rettigheder og Byrder hvormed Vejle Kommune har ejet Ejendommen og med den Adkomst som Kommunen kan give i hvilken Henseende særlig bemærkes, at Køberen maa finde sig i, at Skødet faar Retsanmærkning om mulige Forhæftelser deriblandt ogsaa Prioritetsgæld, men for øvrigt sker Salget i Henhold til alle de i Købekontrakten indeholdte Betingelser, og bliber Købekontrakten med Paategning, der er stemplet til Takst 78 Kr. 55 Øre af denne Grund at tinglæse som servitutstiftende sammen med Skødet. Udover Købesummen skal Køberen i Henhold til Købekontrakten tilsvare en Udgift til Hegn paa 200 Kr. Vejle Byraad d 24 April 1894 Ørsted M.M Jacobsen C.V. Jensen I. Sørensen J. Sørensen Chr. Christiansen Hans Glud jun. M. Nielsen G. Guldbrandsen C.A.C. Peschardt E.P. Birch I.C. Christiansen Peter Möhl Afskriftens Rigtighed bekræftes

29 111/1893 Til Vejle Byraad Vejle I Anledning af at Herr C.A.C. Peschardt i Gaar paa Byraadets Vegne var hos mig for at forhandle om Skovsagen finder jeg Anledning til hermed at refere Udbytter af denne Samtale og foranlediget af Herr Peschardts Meddelelser at tage nogle Forbehold. Herr Peschardt medbragte fra Herr Kæmner Birch en række Ændringsforslag paa hvilke jeg, skjønt Indholdet var mig ubekjendt, ikke fandt det nødigt at spilde Tid med Forhandling, da Herr Peschardt selv fandt dem uantagelige om end brugelige som grundlag for Forhandling, og jeg hvert fald ikke kan indgaa paa at flere Ændringer tilføjes mit Udkast til Kjøbekontrakten og til dennes 5 af Justitsraad Boesen foreslaaede Tillæg. Dette mit svar har jeg efter Hr. Peschardts Ønske opskrevet for ham og samtidig tilføjet mundtlig, at yderligere Forhandling med mig om denne Sag saaledes maa anses for overflødig. Herr Peschardt stillede i Udsigt, at der vilde blive reist discussion om Kontraktens Verte

30 7, og at et eventuelt Mindretal af det ærede Byraad, hvis de ikke ønskede Ændringer ikke blev vedtagne, mulig ville indgaa til Ministeriet mod Protest mod Approbation af Salget, hvilket let vil forsinke Afgjørelsen af Sagen og ligeledes bevirke, at det trækker i Langdrag før Ministeriets Approbation, og jeg forhindres saaledes i at opfylde Kontraktens 6 om at have min Bolig færdig, saa jeg kan tilflytte Commumen til Oktb. Flyttedag Jeg maa derfor forbeholde mig, at jeg er løst fra mit Bud for Skoven, hvis Byraadets endelige Afgjørelse ikke kan træffes i det Byraadsmøde, som efter Hr. Peschards Udtalelse i denne Anledning afholdes i løbet af indeværende Uge, saa at Kjøbekontrakten kan underskrives senest førstkommende Tirsdag. Ligeledes maa mit Bud betragtes som annuleret hvis erhvervvelsen af Ministeriets Approbation af fornævnte Grund forsinkes udover 1 Oktb. og som Følge heraf Skøde ikke kan udstedes senest 15 Oktb. Efter en foreløbig Opmaaling af Landinspektøren udgjør det omhandlede Areal ca Kvadratalen heraf ca. 550 Kvadratalen a 2 Kr. og resten 25 Øre pr. Kvadratalen. kjøbesummen for Jorden vil saaledes foruden Træet, der antages at andrage ca Kr. Verte

31 blive 7750 Kr. Ærbødigst H. Steensen. Veile 22 August 1893 Det tilføjes at jeg da der indtil Byraadsmøde afholdes i indeværende Uge afventer Byraadets endelige Afglørelse + otte Dage længere end forannævnte Veile 25 August 1893 H.Steensen +og Kjøbekontraktens udfærdigelse

32 111/1893 Forslag Til Ændringer til det Byraadet, forelagte Udkast, til Kjøbekontrakt med Hr. Fabrikant H. Steensen angaaende Skovarealet, nord og øst for hans Ejendom Matr. No B 31. Tilføjelse til 5 eller en ny Paragraf: Saafremt Kjøberen eller fremtidige Ejere nogensinde overtræder Bestemmelserne i 4 og 5 skal Kommunen være berettiget til at fordre sig Skovarealet, med Undtagelse af den Del, der da maatte være bebygget, tilbageoverdraget, uden derfor at give noget som helst Vederlag. Ejeren af Skovarealet skal i saa fald være pligtig til under en daglig Mulkt til Kommunens af 10 Kr. at udstede Skjøde til kommunen inden tre Maaneder efter at, Byraadet har forlangt saadant, og godtgjort, sin Ret hertil. Muligheden af 5 skal anses godtgjort, naar det baade efter Byraadets Skjøde og efter 2de paa Byraadets Begjæring af retten udmeldte sagkyndige Mands skjøn konstateres, at den nuværende Bestands træmasse er formindsket med over 1/3 Del- Saavel Ejeren som Byraadet er dog

33 berettiget til at forlange Overskjøn af 4 sagkyndige, ligeledes af Retten udmeldte Mand. I Tilfælde af at, Tilbageoverdragelse skal finde Sted er Ejeren af Skivarealet, selvfølgelig pligtig til samtidig at frigjøre dette for enhver paa samme hvilende Behæftelser. Vejle den 14de August 1893 Tillige paa Hr. C. W. Jensens Vegne E. N. Brinch C. A. C. Peschardt C. N. Jacobsen I. C. Christiansen

34 111/1893 H. Steensens Margarinefabrik Vejle d 26 August 1893 Da det efter nøjere Undersøgelse viser sig at være højst tvivlsomt, hvorvidt den paatænke Bygning ved Margarinefabrikken kan gjøres tjenlig til Beboelse til Oktb. Flyttedag 1894 som bestemt i Kontraktens 6, nu da jeg har maattet standse de paabegyndte forberedende Jordarbejder paa Grund af, at det ærede Byraad indtil nu ikke har kunnet acceptere mit Bud for Skoven, saa maa jeg forbeholde mig at ovennævnte Tidsfrist forlænges til Sommeren 1895 Ærbødigst H. Steensen Til Vejle Byraad Vejle

35 Nærværnde Kjøbekontrakt gives følgende Tilføjelser: Den af Landinspektør Olem i Februar Maaned d. A. udfærdigede Areal Attest er saalydende: Efter den af mig i Juli 1893 udførte Opmaaling, har jeg beregnet Arealet for det af Vejle Kommune til Fabrikant H. Steensen solgte Skovstykke saaledes: Stykket foran ved Horsens Landevej eller det nuværende Matr. No. 207e af Vejle Kjøbstads Enge med Facadelængde 27½ Alen, 20 alen dyb og bageste Længde 33½ Alen: 610 Kvadratalen. Hele den øvrige Del af Skovstykket eller det nuværende Matr. 207b Kvadraralen Tilsammen Kvadratalen Derefter vil Kjøbesummen blive saaledes Der førstnævnte Areal 610 Kvadratalen a 2 Kr Kr. Det øvrige Areal Kvadratalen a 25 Øre 6635 Ifølge Skrivelse fra Skovudvalget af 13 Marts d. A. er der foretaget taxation over de Træer paa det Skovareal, som er solgt til Fabrikant Steensen og udgjorde dette 610 Stammer 179 m a 20 Kr. hvilket bliver Indenrigsministeriet har i Skrivelse til Amtet af 17 Oktober f. A. samtykket i, at dette Salg foregaar paa Vilkaar, at Kjøbesummen inddrages under Kjøbstadens Kapitalformue Kr Kr.

36 111/1893 Det af undertegnede opskaarede Træ paa den af Her Fabrikant Steensens udplanerede Byggeplads paa Pilkebanken udgjør Ialt Stammer 37 stammer a 0,1 Favn a 0,2 a 0,3 a 0,4 a 0,5 a 0,6 Indhold 0,9 Favne 3,2 2,4 0,4 1,0 0,6 8,5 Favne Træ Veile Nørreskov d 20de Decbr1893 P. W. Buch

37 E. Olesen Landinspektør 111/1893 Veile Areal Attest Efter den af mig i Juli 1893 udført Opmaaling har jeg beregnet Arealet for det af Veile Kommune til Fabrikant H. Steensen solgte solgte Skovstykke saaledes. Stykket foran ved Horsens Landevej eller det nuværende Matr. No. 207 c af Veile Kjøbstads Enge med Facalængde 27½ Alen dyb og bagestellængde 33½ Alen 610 Kvadratalen Hele den øvrige Del af Skovstykket eller det nuværende Matr. No 207 b Tilsammen Kvadratalen Kvadratalen Veile i Februar 1894 E. Olesen

38 111/1893 Den 11 Marts har Skovudvalget tilligemed Hr. Skovrider Buch, samt de2 Skovtaxationsmænd Dhr. Tømmermester Dueholm ju og Skibsbygger Luntner, afholdt Taxation over de Træer paa det Skovareal paa Pilkebakken, som er solgt til Hr. Fabrikant Steensen, Hr. Fabrikant Steensen var tilstede, og fantes der at være 610 Stammer i alt 179 Favne. Træerne er af følgende Størrelse I alt 610 Stammer a 1 Favn Do 2 Do 3 Do 4 Do 5 Do 6 Do 7 Do 8 Do 9 Do 10 Do 12 Stammer Veile Skovudvalg d 13 Marts 1894 J. Bjerregaard Th. Nielsen C.A.C. Peschardt 18,5 Favne 26,8 25,8 22,7 26,5 10,2 2,8 17,6 4,05 10,0 3,06 I alt 179 Favne

39 Nærværende Skrivelse gives følgende Tilføjelser: Den ny Landinspektør Olesen i Februar d. A. udfærdigede her et?? Derefter vil Kjøbesummen blive saaledes. Det førstnævnte Areal 610 Kvadratalen a 2 Kr. = 1220 kr. Det øvrige Areal Kvadratalen a 25 Øre = 6635 Kr. Ifølge skrivelse fra Skovrider Munch udgjør det af hans optagede Træ paa den ny Kjøbers udplanerede Bygplads 37 Stammer = 8½ Favn. Ifølge Skrivelse fra Skovudvalget d 13tende d.a. er der udtaget Tryation over de Træer paa det Skovareal som er solgt til Fabrikant Steensen og udgjorde? 610 Stammer I alt 179 Favn hvilket bliver 187½ a 20 Kr. = Kr. Indenrigsministeriet har i F.t. Amtet af 17 Oktober f. A. samtykket i, at dette Salg? paa?, at Kjøbssummen indtages under? Kapitalformue

40 Koncept. Ark No. 111/1893 Skjøde I Henhold til Kjøbekontrakt af 31 August 1893 med Paategning af 23 d m. sælger, skjøder og aldeles afhænder hermed Veile Byraad paa Veile Kommunes Vegne til Hr. Fabrikant H. S. Steensen, for Tiden boende i Hornstrup Sogn, to Parceller af Veile Bys Skove, der ifølge Indenrigsministeriets Skrivelse af 19 Januar d.a. er udstykkes saaledes: Matr. Nr. 207b af Veile Købstads Enge med ikke skyldsat Hartkorn og Sammenskel og med Skovskyld 1 Album samt Matr. Nr. 207a af Veile Kjøbstads Enge af Hartkorn ½ Album og uden Sammenskel samt uden Skovskyld. af disse 2 Parceller er den først6e Fredskov, den sidste frigivet for fredskovsforpligtelse. Da nu Kjøberen har indbetalt den akkordens Kjøbesum Kr., gjentager Elleve Tusinde Fire Hundrede Treti fem Kroner, skulde de to fornævnte Parceller tilhøre Hr. Fabrikant Steensen som havsfulde og retmæssige Ejendom med de Rettigheder og Byrder, hvormed Veile Kommune har ejet Ejendommene, og med den Adkomst, som Kommunen kan give, i hvilken Henseende særlig bemærkes, at Kjæberen maa finde sig i, at skjødet faar Rets-

41 anmærkninger om mulige Forhæftelser, deriblandt ogsaa Prioritetsgæld, men for øvrigt sker Salget i henhold til i alle de i Kjøbekontrakten indeholdte Betingelser, og bliver Kjøbekontrakten med Regning, der er Stemplet til Taxt 78 Kr. 55 Ø, af denne Grund af uenighed om servitutstiftende sammen med Skjødet. Udover Kjøbesummen skal Kjøberen i Henhold til Kjøbekontrakten tilsvare en Udgift til hegn paa 200 Kr.?? d April 1894

42 Ifølge derom indgivet Andragende har Byraadet Under Forbehold af det høje Ministeriums Sanktion vedtaget at afhænde til Fabrikant H. Steensen et Areal af den Kommunen tilhørende Ejendom Ma. N o 207a af Vejle Købstads Enge hvilket Areal er beliggende + ved Landevejen til Horsens og er en Del af Byens Skove. Købesummen er bestemt til 4 Kr. pr. Kvadraralen og skal betales i december Termin 1900 tillige med Renter 4% pro anno fra 11 December d. A. at regne, hvorhos Omkostningerne ved Handelen skulle deles lige mellem Parterne. Parcellen agtes forenet med Køberens tilgrænsende Ejendom Ma. No 207b ibidem? og, naar den Paa anordningsmæssig Maade Er fritaget for den paa samme hvilende Fredskovs forpligtelse, benyttet til Udvidelse af den paa forannævnte Ejendom værende Margarinefabrik. Idet man til nærmere Indenrigsministeriet 27/ I.S. Indf. i? I.S. + der efter en føreløbig Opmaaling antages at indeholde ca Kvadratalen B.J 329/1899

43 Oplysning om Arealets Beliggenhed henviser medfølgende Situationsrids, og idet man bemærker, at man i det Hele maa anse Handelen for fordelagtig for Kommunen tillader man sig herved underdanigst at anholde om Ministeriets Samtykke til at maatte afhænde det anmeldte Areal paa de forannævnte Betingelser. Samtidig undlader man ikke at tilføje, at Salget af Parcellerne Ma.No. 207h og 207g til samme Køber er approberet af Ministeriet ved Skrivelse til Vejle Amt af 17 Oktober 1893

44 Med Indenrigsministeriets dertil under 17 Oktober og 26 Februar meddelte Samtykke har Byraadet afhændet nogle Parceller fra den Kommunen tilhørende Fredskov MNo 207 af Vejle Købstads Enge til Fabrikant Steensen, hvilke Parceller ved Resolutionner af 19 Januar 1894 og 9 Juli d. a. er skyldsatte saaledes. MNo. 207 Fredskov skovskyld i alt frigivet for Fredskovs- Ager og Enge ½ alb. uden uskat Forpligtelse 207d ligeledes 2½ 2 Øre 207c ligeledes 0½ Hvorefter den tilbageblivende Parcel 207a er skyldsat i Forening med MNo.238a af Vejle Købstads Søndermark saaledes. MNo. 238a 207a Fredskov Skovskyld 21d 5? 3 fdk 1 3/4 Alb. Da den samlede Ejendom MNo 207 imidlertid er indbefattet under pantet for Kommunens gæld til Bikuben ifølge de nedennævnte herfra udstedte Panteobligationer Obligationer for Kr. dateret 27 November 1878, tinglyst 28 s. M. Forsørgelsesfor- Eningen Bikuben, København 13/ B.J. 328/1899

45 b, do for 50,000 Kr. daterede 18 Marts 1894 tinglæst 20 s.m. og c, for do 293,734 Kr. 55 Øre dateret 23 Marts 1887 tinglæst 31 s. M. tillader man sig herved at andrage om, at de afhændede Parceller maa ugaa af Pantet, og at Obligationerne fortegnede med Paategning herom maa blive fremsendte hertil for at foranstaltes tinglæste. Tvende Kommunikationer af Udstyknings- Resolutionerne vedlægges men bedes remitterede med Svaret.

46 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

47 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

48 Til Veile Byraad Idet man remitterer de i foranstaaense Skrivelse fremsendte Dokumenter tilføres, at Udvalget intet har fundet at bemærke. Veile, den 11 Decbr P.U.V. Chr. Knutsen

49 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

50 I Anledning? af den ovennævnte Handel kun har afholdt Halvparten af Stempel til Købekontrakten med 46 Kr. 87 Ø Vejle Kæmnerkontor d 9 December 1907 G. Buhl E.P. Birch

51 paa Overenskomsten ( Købekontrakten9 Paategning Skøde ved Skrivelse fra Indenrigsministeriet til Vejle Amt af 26 Februar 1900 har Indenrigsministeriet meddelt sit Samtykke til Afhændelse af den foranmeldte Parcel, og denne er ved Landbrugsministeriets Resulotion af 9 Juli 1901 bleven forgivet for Fredskovpligt samt under Matr No 207d af vejle Købstads Enge skyldsar for Ager og Engs Hartkorn 2 ½ Alb. gtskat? 2 øre. Da nu Køberen har berigtiget den akkorderede Købspris, da Parcellen ifølge en af landinspektør Olesen udført Arealattest er opmaalt til 3650 Kvadratalen, udgør Kr. skriver Fjorten Tusinde Sex Hundrede kroner, paa Skøder og afhænder Vejle Byraad paa Kommunens vegne i henhold til den indgaaede Overenskomst hermed til Hr. Fabrikant H. Steensen ovennævnte, Parcel Matr No 207d af vejle Købstads Enge, der herefter skal til-

52 Hvorfra Vandet nu føres langs Tværvejen ved Sportspladsen I en aaben Grøft høre ham som hans lovlige Ejendom fri for Vanhjemmed. Overensstemmende med de i Overenskomsten aftalte Vilkaar bemærkes, at Køberen og fremtidige Ejere af Parcellen skal have vederlagsfri Adgang og af Færdsel til og fra sin Ejendom ad en 8 Alen bred Vej mellem Parcellen og Forskoleseminariet, med Hensyn til hvilken Rettighed Skødet bliver at læse som Servitut paa Haverparcellen Matr No 207a, samt at Køberen har Ret til at lede Spildevandet fra den købte Parcel Til den nærmeste Kloakbrønd I øvrigt ere de i Overenskomsten fastsatte Vilkaar opfyldte fra begge Parters Side alene med Undtagelse af, at Køberen endnu ikke har tilplantet Skraaningen. dette Arbejde skal være tilendebragt inden den F F Udgangen af 1902 og saafremt denne Frist oversiddes, er Byraadet berettiget til at lade Arbejdet udføre paa Køberens bekostning og uden at nogen Indsigelse kan gøres mod Byraa-

53 dert Opgørelse over Udgifterne herved. Da Købekontrakten kun er Stemplet efter en Købesum af 14,000 Kr. medens denne efter de nu foreliggende Oplysninger udgør 14,600 Kr. vil Skødet yderligere være at stemple til takst 4 Kr. Fabrikant H. Steensen tiltræder med min Underskrift nærværende Dokuments Indhold. Vejle Byraad d Vejle den - - -

54 Paategning paa det ældre Skøde dat 24 April 1894 tinglæst 26 s. M. til berigtigelse af forskellige af de i den nye Overenskomst stipusterede Vilkaar. I Henhold til en mellem Parterne senere indgaaede Overenskomst, der er optaget i en under 5 December 1899 ratihaberet Købekontrakt med paategnet skøde af - - -, hvorved Byraadet paa Kommunens Vegne har overdraget. Fabrikant Steen sen Parcellen Matr No 207d af Vejle Købstads Enge af Hartkorn ( Ager og Engs) 2 ½ alb. glskat 2 Øre, bortfalder den i Købekontraktens Post 4 indeholdte Servitut, forsaavidt angaar Parcellen Matr No 207g og den fra Matr No 207h ved Landbrugsministeriets Resolution af 9 Juli udstykkede Parcel Matr No 207e af Hartkorn ( Ager og Engs) 0 ½ Alb. uden gammelskat, saa at Servituten nu alene hæfter paa Parcellen Matr No 207h, der ifølge den nævnte Resulution fremdeles er skyldsat for Hartkorn (Skovskyld) 1 Alb, medens den kan aflæses og udslettes som Hæftelse paa Parcellerne Matr No 207 g og 207e. Det bemærkes derhos, at de nævn

55 te nævnte Tvende (MNo 207g og 207e) ved den citerede Resolution ere frigivne for Fredskovsforpligtelse, og at Servituten i Købekontraktens Post 5 alene paahviler Matr No 207h. De handlede afhændede Parceller ere nu frigjorte for de paa samme hvilende Panteforhæftelser, hvorfor den Skødet meddelte Retsanmærkning begæres annuleret Vejle Byraad den Foranstaaende Paategning tiltrædes Vejle den - - -

56 Vejle Amt J.nr E 170/99 Vejle, den 27 Februar 1900 Indenrigsministeriet har under 26 d M. tilskrevet Amtet saaledes: I det med Amtets paategnede Erklæring af 29 December f. A. modtagne Andragende har Veile Byraad anholdt om Samtykke til at Købstadkommunen for en Betaling af 4 Kr. pr. Kvadratalen og i øvrigt paa de i Andragendet nærmere betegnede Vilkaar afhænder en ca. 3,600 Kvadraralen stor Parcel af den Komunen tilhørende Ejendom Mtr.No 207a af Veile Købstads Enge, hvilhen Parcel agtes forenet med den tilgrænsende Ejendom Mtr. No 207b. Efter at man i denne Anledning har brevvekslet med Landbrugsministeriet, hvis Svarskrivelse af 20 d. M. hoslagt følger i Afskrift, skulde man til Efterretning og videre fornøden Bekendtgørelse tjenstlig melde, at det begærte Samtykke hermed meddeles. Bj 329/1899

57 Hvilket tjenstlig meddeles til Efterretning 1 Kort samt Afskrift af ovennævnte Skrivelse fra Landbrugsministeriet vedlægges. Bardenfleth Til veile Byraad

58 I Anledning af Hr. Fabrikantens andragende af 3 April om at kjøbe til Bebyggelse det Kommunen tilhørende grundstykke, der er beliggende Deres Margarinefabrik og Forskoleseminariet i en Dybde af 400 Alen paa Horsens Landevej at Matr. No 207e af Veile Købstads Enge, som De har kjøbt af Kommunen ved Skjøde af 24 April 1894 thinglæst 26 s. M., maa blive relaceret saa Bikubens Pant i denne Ejendom samt om at et i Post 4 i den om bemeldte Kjøb oprettet Kjøbekontrakt af 31 August og 2 September 1893 taget Forbehold om, at Matr. No. 207e stedse skal holdes forenet med den Del af Matr. No. 31 hvorpaa en i Kontrakten nævnt Villa er opført og den til Villaen tilhørende Grund og Have, maa bortfalde, meddeles, at Byraadet under G i? har vedtaget at acceptere det af Dem under Behandlinger med vedkommende Udvalg nærmere formulerede Tilbud saaledes, at det omhandlede Jordstykke med undtagelse af en 8 Alen bred Indkjørsel i den østlige Ende mod Forskoleseminariet hvorefter Arealet udgjør circa 25,000 Kvadratalen sælges Dem for en Pris a 4 Kt. pr. Kvadratalen paa følgende Betingelser: at kjøbesummen betales i December Termin 1900 tilligemed Renter a`4% p.a. fra 11 December 1899 mod at De samtidig erholder frit og ubehæftet Skjøde paa det solgte, at Mertagelsen af Jordstykket bestaar at de paa Jordstykket værende Træer forbliver Kommunens Ejendom imod, at der paa Forlangende af Dem fjernes for

59 Kommunens Regning, men at De i øvrigt planerer Terrainet, bortkjører Fylden, om muligt i Vinter, og lader Skrænten ind mod Skoven regulere med passende Anlæg, samt beplante, at Kommunen afgiver? on.? No 1 9 at Bestemmelsen i den forannævnte Kjøbekontrakt af 31 August og 1 September 1893 at Matr. No 31 og Matr. No.207e og 207b skulle være forenede, opleddes, forsaavidt angaar Matr. No. 207ø og saa stor en Del af Matr. No. 207b, som i alt udgjør 40 Alens Dybde. Det tilføjes, at Handelen indgaas med det Forbehold fra Kommunens Side at Indenrigsministeriets Approbation derpaa erholdes. En af Dem til Udvalget Situationsplan tilbagesendes hoslagt. Belært i Tilstaaelsen for at nærv. Skrivelse er afleveret paa Deres Bopæl eller Kontor idag udbedes. De øvrige Dok. bør formentlig forblive her indtil Sagen er endelig ordnet. samt Hr. Fabrikant Steensen Veile

60 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

61 Afskrift af Kjøbskontrakt for Arealet mellem Margarinefabrikken og Forskoleseminariet samt de til Sagen hørende Kort

62 herved meddeles Tilstaaelse for, at der i dag herttil er indleveret af 9 D. D. fra Byraadet til Fabrikant Steensen indeholdende Byraadets Accept af Hr. Steensens Tilbud paa Købet af et Areal af Vejle Skov M No 207g beliggende mellem Margarinefabrikken og Forskoleseminariet Vejle d 15 November 1899 for H. Steensen H. Knudsen Kortet modtaget til laans 24/11 99 A.Enoldsen??

63 Vejle Stadsingeniørkontor d. 10 December 1899 Det ved Hr. Borgmesterens Skrivelse af 8 Dennes begærede rids over Mtr. No 31 og 207b samt en Del af Matr. 207a, har heg herved den ære at fremsende. Idet jeg ligeledes hoslagt lader tilbagefølge De med forannævnt Skrivelse medsendte Dokumenter vedrørende Salg til Hr.Fabrik. Steensen og at Kommunen vedrørende Skovareal af Matr. 207a beliggende ved Landevejen til Horsens, mellem Margarinefabrikken og Forskoleseminariet, skal jeg paa given Foranledning tillade mig at bemærke at det anmeldte Areal, som paa? er skygget med grønt formentlig vil blive c 3600 Kvadratalen stort samt at den over Arealet førende Kloakledning ikke vil kunne fjernes forinden der paa anden Maade er tilvejebragt et Spildevandsafløb fra Forskoleseminariet, da Ledningen netop er anlagt i det? og blev anlagt ind under Kommunens Grund fordi Amtsvejvæsenet ikke er forpligtet til at modtage Spildevand i Landevejsgrøften arb. Emil Petersen ved Bj 329/1899 Hr. Borgmester P.Th. Madsen Vejle

64 Afskrift Afskrift Landbrugsministeriet Kjøbenhavn, den 20` Februat 1900 Ved at tilbagesende det med Indenrigsministeriets Skrivelse af 2 f. M. hertil oversendte Andragende med Bilag fra Vejle Byraad om Samtykke til Afhændelse af et nærmere betegnet ca 3,600 Kvadratalen stort Areal den Vejle Købstadkommune tilhørende Fredsskovslod Matr. No. 207a af Vejle Købstads Enge, skulde man efter stedfunden Brevveksling med Ministeriets Tilsynsførende med de private Skove i Veile Amt tjenstlig melde, at der fra Landbrugsministeriets Side intet vides at erindre imod, at Arealef afhændes. og at man vil være villig til at hæve den paa samme hvilende Fredsskovsforpligtelse. Det tilføjes, at Arealet vil være at fraskille Matr No 207a, i hvilken Anledning de fornødne Udstyk ningsdokumenter forventes indsendte hertil. Forsaavidt Fredsskovsforpligtelsen paa Arealet ønskes hævet, vil dette samtidig med Udstykningen være at ansætte til Ager og Engs Hartkorn, og maa der i saa fald tillige indsendes Oplysning om, til hvilken Takst Arealet vil kunne ansættes. P. M. V. Wullf H. Chrone Fm Til Indenrigsministeriet Afs

65 skriftens Rigtighed bekræftes Veile Borgmesterkontor den 28`Februar 1900 P.Th. Madsen

66 Til Veile Byraad Den i vedlagte Dokumenter anmeldte Sag ønskes meget gjerne behandlet i Byraadsmødet i morgen Veile, den 30 Oktober 1899 Med ærbødighed P.U.V. Chr. Christiansen Bj 328/329/ 1899

67 Veile 3 Oktober 1899 Da jeg agter at udvide Margarinefabrikkens Bygninger ved ogsaa at bebygge det af Communen tidligere købte mindre Areal Matr No 207e ved Horsens Landevej tillader jeg mig at andrage det ærede Byraad om at ville træffe Foranstaltning til, at nævnte Matr No maa udgaa af Bikubens Pant, ligesom det i hoslagte Købekontrakt Post 4 ommeldte Forhold for dette Areals Vedkommende maa bortfalde Omkostningerne ved Retaxationen er jeg villig til at betale Ærbødigst H. Steensen 1 Købekontrakt 1 Kort 1 Meddelelse fra Veile Byfogedkontor Tul Veile Byraad Bj 328/1899 Verte

68 Tilstilles Dhrr. byraadsmedlemmer Bierregaard Birch og Chr. Christiansen, der under 10 d M. ere valgte til som Udvalg at behandle nærværende Sag. Med den eventuelle Indstilling forventes Sagens Dokumenter ( i alt 4 Stk.) remitterede hertil. Veile Borgmesterkontor 16 Oktober 1899 P. Th. Madsen Udvalget henviser og henholder sig til den i Sag No 329/1899 gjorte Indstilling Veile, den 30te Oktober 1899 P.U.V. E. N. Birch Chr. Christiansen

69 Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

70 Forsørgelsesforeningen Bikuben Direktionen Kjøbenhavn den 14 Novb K Vejle Byraad Vejle I Henhold til Ærede af 13 ds. fremsendes hoslagt Vejle Kommunes 3 Obligationer til Bikuben dateret henholdsvis 27 Novb. 1878, læst 28 s. M, 18 Marts 1884 læst 20 s M og 23 Marts 1887 læst 31 s. M., forsynet med den ønskede Relaksationspaategning. Efter endt Ekspedition forventes nævnte Obligationer be? remitterede tillige med den for nærværende rekommanderede Skrivelse udlagte Porto 24 Øre Direktionen for Bikuben F. Gran NB 3 Indc Bkr. 4960

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N.

Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Udvalget for Kommunens Jorder og Ejendomme til Efterretning, idet man skal anmode om, at Arealet maa blive opsat og opmaalt, saafremt Grosserer N. Fr. Petersen matte erklære sig villig til at købe, herom

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag

Ark No 15/1883. Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December Jour. Nr Bilag Dansk Statsbaner i Jylland og Fyn- Aarhus, den 29 December 1884. Jour. Nr. 12863 Bilag Under Henvisning til 6 af den med det ærede Byraad afsluttede Overenskomst af 20de/31te Marts 1883, angaaende Overdragelse

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad.

Ark No 16/1886. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni Til Vejle Byraad. Vejle Amtsraad, d. 5 Juni 1886. Til Vejle Byraad. I Anledning af det ærede Byraads Skrivelse af 20. f.m. angaaende Udvidelse af Landevej No 15, hvor den støder til Vejle Bys Vestergade, skal jeg under

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad.

Ark No a/1885. Laurits Jørgensen Overretssagfører. Til Vejle Byraad. Ark No a/1885 Laurits Jørgensen Overretssagfører Til Vejle Byraad. Efter at jeg har forholdt Hr Mazanti den med Byraadets ærede Skrivelse af 6 ds. af Hr Aarup givne Forklaring over Udstedelsen af Anvisingen

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes:

Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: Ark No 7/1885 Vejle Borgmester- og Byfogedkontor den 4 September 1884. Justitsministeriet har under G.D. tilskrevet mig saaledes: I Anledning af det med Vejle Kjøbstads Bygningskommission paategnede Erklæring

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet

Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet Ark No 23/1874. Til Indenrigsministeriet I behagelig Skrivelse af 31 Marts d.a. til Amtet har det høje Ministerium forlangt Byraadets Erklæring til Oplysning om Forholdet med Hensyn til den af Communen

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad

Ark No a/1883 ??? Beskikkelse for hidtilværende Detaillist Kristoffer Holm til at være Mægler i Veile Kjøbstad ??? Overauditeur, Borgmester, Byfoged og Byskriver i Veile R.D. gjør vitterligt: at den hidtilværende Detaillist i Veile Kristoffer Holm, har andraget om at blive beskikket til Mægler i Veile og da han

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger)

Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) NST-513-00533 Miljøministeriet v/naturstyrelsen (Herefter benævnt Sælger) sælger Sommerhusgrund beliggende Bjerghuse 147, Fjand, 6990 Ulfborg 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Finansministeriets cirkulære

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad

Ark No 60/1875. Veile den 28 Mai ærbødigst A. Hansen. Til Veile Byeraad Ark No 60/1875 Jeg tillader mig herved at andrage om at den aabne Plads i Nørre Skoven som ligger overfor Baiersk-Ølbryggeriet maa overlades mig til Afbenyttelse i indeværene Sommer Maaneder. Veile den

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

Ark No 11/1877. Kjøbekontrakt & Transport

Ark No 11/1877. Kjøbekontrakt & Transport Ark No 11/1877 Stempel 20 Kroner Stempel 4 Kroner Kjøbekontrakt & Transport mellem Kjøbm. G.W. Gimbel Veile og C. Rasmussen af Eiby som Sælger og Veile Kommune som Kjøber. 1. Vi Gimbel og Rasmussen transporterer

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hammersholm. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05911.00 Fredningen vedrører: Hammersholm Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 08-02-1908 DEKLARATIONER>

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle.

Ark No 104/1893. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Vaskeribygning m.v. til Sygehuset ved Vejle. Afskrift Genpart. Det Kgl. Sundhedskollegium. Kjøbenhavn den 8 September 1888. Ved at tilbagesende det med det høje Indenrigsministeriums Skrivelse af 28 Juni

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Matr.nr. 5b Drastrup By, Frejlev og matr. nr. 2ak Sofiendal By, Skalborg 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund, matr. nr., Tagård, Humlum. Grunden er beliggende Bakke Alle, Humlum. Grunden er på

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile

Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile 1889-008-001 Ark.No.8/1889 Veile 1. Septbr 1889 Velby. Herr Borgmester Overauditør Ørsted Rbd Veile Istedetfor at genere Hr. overauditeur med personlig samtale, tillader jeg mig at vælge denne Vei til

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 221-1936) Originalt emne Erhvervelse af Grunde og Jorder Jorder Private Jorder Uddrag fra byrådsmødet den 25. juni 1936 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris

OPLYSNINGSSKEMA GRUNDE. Køber(e): Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Køber(e): GRUNDE OPLYSNINGSSKEMA Morbærhaven anfør husnr., 9000 Aalborg parcel nr.anfør parcel.nr. Gl. Hasseris by, Hasseris Navn: Navn: Adresse: Adresse: Postnr./by: Postnr./by: Tlf. : Tlf. : CPR-nr.:

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring

K Ø B S A F T A L E. Grundene er beliggende henholdsvis Sandgraven 1 og 3, Øster Hornum, 9530 Støvring K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe følgende grunde: - matr.nr. 46c Ø. Hornum By, Øster Hornum og - del af matr.nr. 46b Ø. Hornum

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere