Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Motorkøretøjsforsikring"

Transkript

1 Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms Forsikring

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen Krigs-, jordskælvs- og atomskader Motorløb Præmietrin og bonusregulering Selvrisiko Flytning og risikoændringer Tilbagebetaling af præmie Oplægning eller afmelding af motorkøretøjet Afhændelse eller udskiftning af køretøjet Anmeldelse af skade Regulering af præmie Præmiens betaling Forsikringens varighed og opsigelse Ankenævn, love og vedtægter AFSNIT 2: ANSVARSFORSIKRING Hvilket ansvar er dækket Hvor dækker forsikringen Regres AFSNIT 3: KASKOFORSIKRING (gælder kun hvis det fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret) Hvad omfatter forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Hvordan beregnes erstatningen Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring AFSNIT 4: FØRERULYKKESFORSIKRING (gælder kun hvis der fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret.) Førerulykkesforsikring Hvem dækker forsikringen Hvad/hvem dækker forsikringen ikke Hvad dækker sikrede Hvad dækker forsikringen ikke Hvordan dækker forsikringen Hvornår dækker forsikringen Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav Genoptagelse Opsigelse

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til repa-ration, service og lignende, er kun dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, han ikke selv har tegnet anden forsikring KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADER Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 1. Krig, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). 3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter MOTORLØB Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at: 1. Den foregår her i landet. 2. Der ikke er tale om terrænkørsel. 3. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb fore - ligger, hvis en sådan kræves. 4. De foreskrevne regler for løbet overholdes. 5. Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally) PRÆMIETRIN OG BONUSREGULERING Forsikringen har 12 præmietrin, hvor trin 1 er det dyreste og trin 12 det billigste. For forsikringen gælder følgende præmietrin: Præmietrin 1: 210% af trin 5 Præmietrin 2: 180% af trin 5 Præmietrin 3: 150% af trin 5 Præmietrin 4: 120% af trin 5 Præmietrin 5: 100% af trin 5 Præmietrin 6: 90% af trin 5 Præmietrin 7: 80% af trin 5 Præmietrin 8: 70% af trin 5 Præmietrin 9: 50% af trin 5 Præmietrin 10: 40% af trin 5 Præmietrin 11: 30% af trin 5 Præmietrin 12: 20% af trin Præmien bonusreguleres efter nedenstående regler. 1. Når forsikringen har løbet skadefrit 1 år på et præmietrin rykkes til nærmeste lavere præmietrin. 2. For hver skade rykkes 2 præmietrin op, og overgangen finder sted ved førstkommende præmieforfaldsdag efter skadedatoen. 3. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for Storstrøms Forsikring G/S. 4. Følgende skader medfører dog ikke ryk i præmietrin: a) Skade, der sker, medens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende, eller efter at køretøjet var overdraget til en ny ejer, jvf. afsnit 1, punkt b) Skade, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar. c) Skade henhørende under Retshjælps- og Redningsforsikringens dækningsområde. d) Såfremt forsikringen er udvidet til at omfatte FRISKADEDÆKNING medfører følgende skader ikke ryk i præmietrin: SELVRISIKO brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, bevisligt seriehærværk, nedstyrtning af fritfaldende genstande på køretøjet, spejlglas, lygteglas og ruder (dog undtaget soltag) Den aftalte selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikobeløbet reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen. Hvis føreren af motorkøretøjet i uheldsøjeblikket er under 25 år, fordobles den på policen anførte selvrisiko. Denne fordobling af selvrisikoen er dog ikke gældende, hvis fører i uheldsøjeblikket er forsikringstager, registreret bruger eller disses ægtefælle/samlever Ved skader under FRISKADEDÆKNINGEN gælder en selvrisiko af enhver skade på kr ,00. Dog ikke skader forvoldt på køretøjets ruder, når skaden udbedres ved reparation. Selvrisikobeløbet reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen med basis 100 i år Storstrøms Forsikring G/S udlægger selvrisikobeløbet over for reparatør eller skadelidte og tilsender forsikringstageren en opkrævning ved skadens afregning Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet i erstatningsudbetalingen Ved følgende skader opkræves der ikke selvrisiko hos forsikringstageren. 1. Skade, der sker, mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende, eller mens køre - tøjet er overladt til ny ejer, jvf. afsnit 1.

4 2. Skade, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar. 3. Ved skade under Retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER Af hensyn til præmieberegningen skal Storstrøms Forsikring G/S underrettes, hvis: 1. Forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2. Køretøjet skifter anvendelse. 3. Motorstørrelsen ændres. 4. Køretøjets vægt ændres. 5. Bilen forsynes med trækkrog. 6. Påmontering af kran, tankanlæg eller andre særlige indretninger Hvis Storstrøms Forsikring G/S ikke underrettes, risike - rer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvis TILBAGEBETALING AF PRÆMIE I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør OPLÆGNING ELLER AFMELDING AF MOTOR- KØRETØJET Indleveres nummerpladerne til Storstrøms Forsikring G/S i mindst 1 måned nedsættes præmien til stilstandspræmie - i overensstemmelse med tariffen Afmeldes køretøjet, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, medmindre forsikringstageren har begæret stilstandsforsikring AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF KØRE- TØJET Afhændes køretøjet, ophører forsikringen Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og forsikringstager er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj Såfremt det nye køretøj forsikres i Storstrøms Forsikring G/S vil forsikringen blive bragt i overensstemmelse med nugældende tarif og præmie Ved udskiftning bevarer forsikringstageren en erhvervet ret til rabat for skadefrit forløb for sit nye køretøj ved forsikring i Storstrøms Forsikring G/S Om den nye ejers retsstilling, se afsnit 1, punkt ANMELDELSE AF SKADE Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Storstrøms Forsikring G/S. Ved kaskoskader kan anmeldelsen afleveres til det værksted som skal udbedre skaden Storstrøms Forsikring G/S har ret til at anvise reparatør Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun må foretages efter aftale med Storstrøms Forsikring G/S. De kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes Skader på bilens ruder kan anmeldes telefonisk til Storstrøms Forsikring G/S Tyveri, røveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet Skade under Redningsforsikringen skal anmeldes til: SOS-International tlf Fuldstændige vilkår for Redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet. SOS-servicekortet kan til enhver tid fås ved henvendelse til Storstrøms Forsikring G/S REGULERING AF PRÆMIE Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmien reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie- eller betingelsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Storstrøms Forsikring G/S skal have skriflig besked forinden PRÆMIENS BETALING Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Storstrøms Forsikring G/S berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke efter påkrav, sender Storstrøms Forsikring G/S påmindelse om betaling af præmien. Denne fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist - dog mindst 14 dage - der er anført i påmindelsen Betales præmien stadig ikke, og der er tale om et registreret køretøj, sender Storstrøms Forsikring G/S en afmelding til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Køretøjets nummerplader vil herefter blive inddraget.

5 11.15 Hvis Storstrøms Forsikring G/S har udsendt en sådan påmindelse er selskabet berettiget til at forhøje næste opkrævning med et ekspeditionsgebyr Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårligt forud i mindst 2 år FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 3 måneders varsel til en forsikringsperi o- des udløb. Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks) Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Hvis Storstrøms Forsikring G/S på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform, i Automobilforsikringsselskabernes Fælles Register over forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af registertilsynet på en række vilkår ANKENÆVN, LOVE OG VEDTÆGTER ANKENÆVN Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Storstrøms Forsikring G/S, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V telefon (mellem kl ). Klager til ankenævnet skal indsendes på et særlig klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Storstrøms Forsikring G/S b) Ankenævnet for Forsikring c) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K telefon (mellem kl ) LOVE OG VEDTÆGTER For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed samt Storstrøms Forsikring G/S til enhver tid gældende vedtægter. Afsnit 2: Ansvarsforsikring HVILKET ANSVAR ER DÆKKET Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af motorkøretøjets benyttelse som køretøj Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: 1. På førerens person. 2. På førerens og forsikringstagerens ting eller ejendom. 3. Der er omfattet af: Lov om Fragtaftaler ved International Vejtransport. 4. På tilkoblet køretøj. 5. På dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med vare- og lastvogn. Forsikringen dækker dog, hvis køretøjet er forsikret til godstransport mod betaling HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN For personvogne, vare- og lastvogne til og med 4 tons totalvægt, påhængs- og campingvogne, motorcykler og knallerter: Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i Færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor der er tilsluttet grøntkort-ordningen - det er for tiden i: Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet - dækkes med de summer, der er fastsat i den danske Færdselslov. For samtlige motorkøretøjer gælder at ansvarsfor si k- ringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker uden for Danmark, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstager eller fører. Gods, som en fragtfører er ansvarlig for efter reglerne i:»lov om Fragtaftaler ved International Vejtransport«, falder uden for forsikringens dækningsområde For vare- og lastvogne over 4 tons totalvægt: Ansvarsforsikringen dækker udelukkende i Danmark. Forsikringen dækker kun udenfor Danmark såfremt der er truffet aftale med Storstrøms Forsikring G/S.

6 22.00 REGRES Storstrøms Forsikring G/S har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Storstrøms Forsikring G/S kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jvf. Færdselslovens 108, stk For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har Storstrøms Forsikring G/S pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører Storstrøms Forsikring G/S har iøvrigt regres for beløb, som det efter de gældende koncessionsbestemmelser har måttet udrede i erstatning ved tilfælde, der ikke er dækket under forsikringen, eller ved tilfælde, der er indtruffet, efter at motorkøretøjet er solgt. Se dog Afsnit 1: Hvilke personer dækker forsikringen. Afsnit 3: Kaskoforsikring (gælder kun hvis det fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret) HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN Forsikringen omfatter: 1. Køretøjet. 2. Musikanlæg og højttalere, der er monteret i køretøjet, samt tilbehør hertil (dog højst 5 bånd/cd er), er forsikret for indtil kr ,00 eller, såfremt der er valgt en højere dækningssum - indtil denne, se policens forside. 3. Telefon/kommunikationsanlæg, der er fast monteret i køretøjet, er forsikret for indtil kr ,00 eller, såfremt der er valgt en højere dækningssum - indtil denne, se policens forside. Det er en forudsætning for dækningen, at det forsikrede anlæg kun kan fjernes ved brug af værktøj. 4. Værktøj og afmonteret tilbehør, når dette alene bruges til køretøjet HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN For personvogne, vare- og lastvogne til og med 4 tons totalvægt, påhængs- og campingvogne samt motorcykler: Kaskoforsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt-kort-ordningen - det er for tiden i: Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet For vare- og lastvogne over 4 tons totalvægt: Kaskoforsikringen dækker udelukkende i Danmark. Forsikringen dækker kun udenfor Danmark såfremt der er truffet særlig aftale herom med selskabet HVILKE SKADER ER DÆKKET Forsikringen dækker - med de undtagelser der er nævnt i de næste afsnit - enhver skade på det forsikrede samt tab af dette ved tyveri og røveri Omfatter kaskoforsikringen kun brandforsikring - se policen - dækkes dog alene skade ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET Forsikringen dækker ikke: 1. Fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motortransmission og styretøj). 3. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. Frostsprængning. Skade under punkt 2, 3 og 4 er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. 5. Skade på køretøjet, der opstår som følge af slitage og vejrligets påvirkning, f.eks. ridser eller stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere og rusttæring. 6. Skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af ulæsset køretøj fra lift. 7. Skade på vare- og lastvogne samt traktorer og motorredskaber, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet kran-, lift- eller tippeladssystem, med mindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for dette. 8. Skade, forårsaget under selvforskyldt beruselse, jvf. Forsikringsaftalelovens 20 og reglerne om spirituskørsel i Færdselslovens 53, stk. 1 eller Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af stand til at føre motorkøretøj på betryggende måde. 10. Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 11. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jvf. Forsikringsaftalelovens 18.

7 Ved skader nævnt under punkt 8, 9, 10 og 11 vil forsikringstageren være dækket, med mindre forsikringstageren selv var fører af køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. 12. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regresret for de afholdte udgifter HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN Kontanterstatning Såfremt Storstrøms Forsikring G/S afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter indgivelse af anmeldelse til selskabet og politiet, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand kunne anskaffes for mod kontant betaling Nyværdierstatning For personvogne registreret - og udelukkende anvendt til privat personkørsel har forsikringstageren i skadetilfælde ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat/type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af: 1. At skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering, 2. At den skaderamte vogn var fabriksny ved tegningen (ændringen) af forsikringen, og 3. At reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af en tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt. Den skaderamte vogn tilfalder selskabet Musikanlæg/telefonanlæg og lignende Skaden opgøres til, hvad det koster at få det beskadigede anlæg repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte anlæg beregnet efter reglerne for genanskaffelse, se nedenfor. Kan anlægget ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk anlæg, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende anlæg. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder: 0-2 år 100% 5-6 år 60% 2-3 år 90% 6-7 år 50% 3-4 år 80% 7-8 år 40% 4-5 år 70% 8 år og derover 30% Transportomkostninger i Danmark Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af Storstrøms Forsikring G/S, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje inden fristen i punkt 34.10, betaler selskabet - ud over den på køretøjet evt. påførte skade - tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement på Falck eller lignende. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOSservicekort, jvf. særligt afsnit om Redningsforsikring i udlandet Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Forøgede udgifter ved reparationer foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skade, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til Lov nr. 102 af med senere ændringer betales af Storstrøms Forsikring G/S. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften betales endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift. Storstrøms Forsikring G/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og tilsender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fratrækkes merværdiafgiften i erstatningsbeløbet Voldgift Kan parterne ikke blive enige om fastsættelse af erstatningen, fastsættes denne ved voldgift. Til at foretage den vælger forsikringstageren og selskabet hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af Forsikringsrådet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgiften til opmand deles lige mellem parterne.

8 35.00 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET Såfremt der er tegnet kaskoforsikring - ikke brandforsikring alene - omfatter denne tillige Redningsforsikring i udlandet for køretøjer, der er registreret som person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3 tons, påhængs- og campingvogne til sådanne samt motorcykler og scootere. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt rejsens formål er godstransport. Forsikringsvilkårene fremgår af det af SOS-International udfærdigede røde servicekort, der på forlangende udleveres af Storstrøms Forsikring G/S RETSHJÆLPSFORSIKRING Hvis De har tegnet kaskoforsikring for køretøjet - ikke brandforsikring alene - er De også retshjælpsforsikret. Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, som kan indbringes for domstolene, og hvor sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører. Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til Storstrøms Forsikring G/S, så snart han har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan rekvireres hos Storstrøms Forsikring G/S eller Forsikringsoplysningen. Afsnit 4: Førerulykkesforsikring (Gælder kun hvis der fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret FØRERULYKKESFORSIKRING Denne dækning gælder, når policen omfatter ansvarsforsikring for den indregistrerede bil. Dækningen gælder ikke når bilen holder stille eller er parkeret. Førerulykkesforsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring, en ulykkesforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende forsikring/ ordning HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker personskade på bilens fører, når skaden skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil som det eneste implicerede motordrevne motorkøretøj HVAD/HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE Forsikringen dækker ikke, såfremt føreren benytter bilen uden forsikringstagerens accept. Forsikringen dækker ikke såfremt føreren er tilknyttet en virksomhed, som benytter bilen erhvervsmæssigt, og/eller har bilen til reparation, service, salg, opbevaring, parkeret eller lignende HVAD DÆKKER SIKREDE Forsikringen giver ret til erstatning til føreren, hvis ulykken er en direkte følge af kørselsuheld, når forsikrede er fører af bilen. Ved kørselsuheld dækkes også ved ind- og udstigning af bilen, når bilen er en del af skadeårsagen. Ved et ulykkestilfælde forstås en tilfældig, pludselig og udefra kommende påvirkning af legemet, som har fysisk beskadigelse til følge HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE Det præciseres at skade på ting, herunder briller, kontaktlinser, proteser o. lign. ikke er dækket af forsikringen. Ligeledes er udgifter til medicin, hjælpemidler, behandling og befordring ikke omfattet af forsikringen Førerulykkesforsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: Hvis føreren i uheldsøjeblikket var påvirket af alkohol, medicin, narkotika eller lignende. Ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller udeladelser. Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort. Hvis bilen i uheldøjeblikket benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning. Uheld der sker under transport af gods mod betaling. Uheld der skyldes: Sygdom, bestående sygdom eller sygdomsanlæg Forværring af bestående eller tilstødende sygdom Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret i forbin delse med uheldet. Slid, overbelastning eller andre ikke pludseligt opståede skader Ildebefindede eller besvimelse. Følger af lægebehandling eller andre behandlinger, som ikke er nødvendige, for at behandle en dækningsberettiget skade. Tandskader HVORDAN DÆKKER FORSIKRINGEN Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen på skadetidspunktet. Forsikringssummen ved død udgør kr (indeks 2014). Forsikringssummen ved invaliditet udgør kr (indeks 2014). Er føreren fyldt 68 år på skadetidspunktet beregnes erstatningen på grundlag af 50% af forsikringssummen ved død eller varigt mén Erstatning ved død: Hvis er ulykkestilfælde er direkte årsag til førerens død indenfor et år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldssummen. Dødsfaldssummen udbetales til førerens (afdødes) ægtefælle/registeret partner/samlever efter lovgivningen eller til umyndige børn og i den nævnte rækkefølge.

9 Dødsfaldserstatningen reduceres med eventuel udebetalt ménerstatning for samme ulykkestilfælde Erstatning for varigt mén: Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at føreren pådrager sig et varigt mén, udbetales erstatning til føreren med så mange procent af forsikringssummen, som méngraden udgør. Der udbetales erstatning, hvis ulykkestilfældet har medført varigt mén på 5% eller derover. Méngraden kan, for følger af samme ulykkestilfælde ikke andrage mere end 100%. Dobbelterstatning. Der udbetales dobbelt erstatning, ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30% eller derover. Hvis sikrede før ulykkestilfældet havde et varigt mén, kan dette ikke medføre, at méngraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere, end hvis dette mén ikke var til stede inden ulykken. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (f.eks. øjne eller ører), og der i forvejen er skade på det andet organ, fastsættes méngraden som forskellen mellem den oprindelige méngrad og den samlede méngrad for tab af begge organer. Ménerstatning udbetales til føreren HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i forbindelse med solouheld Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav: Føreren skal være under nødvendig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Storstrøms Forsikring er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver, der behandler eller har behandlet føreren, og til at lade føreren undersøge af læge. Al behandling udover alm. nødhjælp, skadestue m.v., skal inden behandling iværksættes, aftales med Storstrøms Forsikring. Der erstattes udelukkende lægeordineret fysioterapi og kiropraktik. Storstrøms Forsikring betaler for de attester, erklæringer og undersøgelser som Storstrøms Forsikring forlanger, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold m.m. i forbindelse med lægeundersøgelse. Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i 29 i Lov om Forsikringsaftaler og dansk rets almindelige forældelsesbestemmelser GENOPTAGELSE Når en sag er afsluttet, kan sikrede anmode om at få sagen genoptaget. Det kan ske, hvis de helbredsmæssige forhold er ændret så meget, at det er sandsynligt, at méngraden kan fastsættes højere. alene fastsættes højere, hvis der er sket en medicinsk forværring OPSIGELSE Førerulykkesforsikringen er en udvidelse af bilens ansvarsforsikring. Det er ikke muligt for forsikringstager at opsige førerulykkesforsikringen særskilt. Hvis ansvarsforsikringen på bilen ophører, bortfalder førerulykkesforsikringen samtidig med bilens ansvarsforsikring. Storstrøms Forsikring kan opsige eller ændre førerulykkesforsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfaldsdatoen på bilens ansvarsforsikring. Efter enhver skade, kan Storstrøms Forsikring i indtil 14 dage efter en skades afslutning opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel. Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugsaftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelser ne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. mod -ta ger forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DE? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette for -sikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Storstrøms Forsikring G/S Lohmannsvej Stege telefon Hvis sagen bliver genoptaget, kan méngraden ikke ændres alene på grund af en ændring i Arbejdsskadestyrelsens méntabel.. Méngraden kan

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden

Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Udvidet Rejse- og Afbestillingsforsikring, Verden Forsikrings betingelser Nr. RF-07 Gældende fra 11. juli 2014 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere