Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Storstrøms Motorkøretøjsforsikring"

Transkript

1 Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms Forsikring

2 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1: FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen Krigs-, jordskælvs- og atomskader Motorløb Præmietrin og bonusregulering Selvrisiko Flytning og risikoændringer Tilbagebetaling af præmie Oplægning eller afmelding af motorkøretøjet Afhændelse eller udskiftning af køretøjet Anmeldelse af skade Regulering af præmie Præmiens betaling Forsikringens varighed og opsigelse Ankenævn, love og vedtægter AFSNIT 2: ANSVARSFORSIKRING Hvilket ansvar er dækket Hvor dækker forsikringen Regres AFSNIT 3: KASKOFORSIKRING (gælder kun hvis det fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret) Hvad omfatter forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Hvordan beregnes erstatningen Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring AFSNIT 4: FØRERULYKKESFORSIKRING (gælder kun hvis der fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret.) Førerulykkesforsikring Hvem dækker forsikringen Hvad/hvem dækker forsikringen ikke Hvad dækker sikrede Hvad dækker forsikringen ikke Hvordan dækker forsikringen Hvornår dækker forsikringen Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav Genoptagelse Opsigelse

3 Afsnit 1: Fællesbestemmelser HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN? Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til repa-ration, service og lignende, er kun dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, han ikke selv har tegnet anden forsikring KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADER Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 1. Krig, oprør eller borgerlige uroligheder. 2. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark (herunder Færøerne og Grønland). 3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter MOTORLØB Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at: 1. Den foregår her i landet. 2. Der ikke er tale om terrænkørsel. 3. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb fore - ligger, hvis en sådan kræves. 4. De foreskrevne regler for løbet overholdes. 5. Kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (f.eks. rally) PRÆMIETRIN OG BONUSREGULERING Forsikringen har 12 præmietrin, hvor trin 1 er det dyreste og trin 12 det billigste. For forsikringen gælder følgende præmietrin: Præmietrin 1: 210% af trin 5 Præmietrin 2: 180% af trin 5 Præmietrin 3: 150% af trin 5 Præmietrin 4: 120% af trin 5 Præmietrin 5: 100% af trin 5 Præmietrin 6: 90% af trin 5 Præmietrin 7: 80% af trin 5 Præmietrin 8: 70% af trin 5 Præmietrin 9: 50% af trin 5 Præmietrin 10: 40% af trin 5 Præmietrin 11: 30% af trin 5 Præmietrin 12: 20% af trin Præmien bonusreguleres efter nedenstående regler. 1. Når forsikringen har løbet skadefrit 1 år på et præmietrin rykkes til nærmeste lavere præmietrin. 2. For hver skade rykkes 2 præmietrin op, og overgangen finder sted ved førstkommende præmieforfaldsdag efter skadedatoen. 3. Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for Storstrøms Forsikring G/S. 4. Følgende skader medfører dog ikke ryk i præmietrin: a) Skade, der sker, medens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende, eller efter at køretøjet var overdraget til en ny ejer, jvf. afsnit 1, punkt b) Skade, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar. c) Skade henhørende under Retshjælps- og Redningsforsikringens dækningsområde. d) Såfremt forsikringen er udvidet til at omfatte FRISKADEDÆKNING medfører følgende skader ikke ryk i præmietrin: SELVRISIKO brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri, bevisligt seriehærværk, nedstyrtning af fritfaldende genstande på køretøjet, spejlglas, lygteglas og ruder (dog undtaget soltag) Den aftalte selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikobeløbet reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen. Hvis føreren af motorkøretøjet i uheldsøjeblikket er under 25 år, fordobles den på policen anførte selvrisiko. Denne fordobling af selvrisikoen er dog ikke gældende, hvis fører i uheldsøjeblikket er forsikringstager, registreret bruger eller disses ægtefælle/samlever Ved skader under FRISKADEDÆKNINGEN gælder en selvrisiko af enhver skade på kr ,00. Dog ikke skader forvoldt på køretøjets ruder, når skaden udbedres ved reparation. Selvrisikobeløbet reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen med basis 100 i år Storstrøms Forsikring G/S udlægger selvrisikobeløbet over for reparatør eller skadelidte og tilsender forsikringstageren en opkrævning ved skadens afregning Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet i erstatningsudbetalingen Ved følgende skader opkræves der ikke selvrisiko hos forsikringstageren. 1. Skade, der sker, mens køretøjet er overladt til værksted, servicestation eller lignende, eller mens køre - tøjet er overladt til ny ejer, jvf. afsnit 1.

4 2. Skade, der påføres køretøjet af en kendt skadevolder, når dennes erstatningsansvar bortfalder efter Lov om Erstatningsansvar. 3. Ved skade under Retshjælpsforsikringen gælder særlig selvrisiko FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER Af hensyn til præmieberegningen skal Storstrøms Forsikring G/S underrettes, hvis: 1. Forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl. 2. Køretøjet skifter anvendelse. 3. Motorstørrelsen ændres. 4. Køretøjets vægt ændres. 5. Bilen forsynes med trækkrog. 6. Påmontering af kran, tankanlæg eller andre særlige indretninger Hvis Storstrøms Forsikring G/S ikke underrettes, risike - rer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvis TILBAGEBETALING AF PRÆMIE I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for den tid, der ligger efter forsikringens ophør OPLÆGNING ELLER AFMELDING AF MOTOR- KØRETØJET Indleveres nummerpladerne til Storstrøms Forsikring G/S i mindst 1 måned nedsættes præmien til stilstandspræmie - i overensstemmelse med tariffen Afmeldes køretøjet, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, medmindre forsikringstageren har begæret stilstandsforsikring AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF KØRE- TØJET Afhændes køretøjet, ophører forsikringen Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og forsikringstager er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj Såfremt det nye køretøj forsikres i Storstrøms Forsikring G/S vil forsikringen blive bragt i overensstemmelse med nugældende tarif og præmie Ved udskiftning bevarer forsikringstageren en erhvervet ret til rabat for skadefrit forløb for sit nye køretøj ved forsikring i Storstrøms Forsikring G/S Om den nye ejers retsstilling, se afsnit 1, punkt ANMELDELSE AF SKADE Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Storstrøms Forsikring G/S. Ved kaskoskader kan anmeldelsen afleveres til det værksted som skal udbedre skaden Storstrøms Forsikring G/S har ret til at anvise reparatør Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun må foretages efter aftale med Storstrøms Forsikring G/S. De kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes Skader på bilens ruder kan anmeldes telefonisk til Storstrøms Forsikring G/S Tyveri, røveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet Skade under Redningsforsikringen skal anmeldes til: SOS-International tlf Fuldstændige vilkår for Redningsforsikringen er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet. SOS-servicekortet kan til enhver tid fås ved henvendelse til Storstrøms Forsikring G/S REGULERING AF PRÆMIE Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmien reguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie- eller betingelsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere, men kan vælge at lade forsikringen udgå på forfaldsdagen. Storstrøms Forsikring G/S skal have skriflig besked forinden PRÆMIENS BETALING Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier på de anførte forfaldsdage I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er Storstrøms Forsikring G/S berettiget til at opkræve sædvanlig porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke efter påkrav, sender Storstrøms Forsikring G/S påmindelse om betaling af præmien. Denne fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Påmindelsen indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt ved udløbet af den tidsfrist - dog mindst 14 dage - der er anført i påmindelsen Betales præmien stadig ikke, og der er tale om et registreret køretøj, sender Storstrøms Forsikring G/S en afmelding til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Køretøjets nummerplader vil herefter blive inddraget.

5 11.15 Hvis Storstrøms Forsikring G/S har udsendt en sådan påmindelse er selskabet berettiget til at forhøje næste opkrævning med et ekspeditionsgebyr Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og kun på betingelse af, at præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårligt forud i mindst 2 år FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 3 måneders varsel til en forsikringsperi o- des udløb. Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks) Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel Hvis Storstrøms Forsikring G/S på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform, i Automobilforsikringsselskabernes Fælles Register over forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det fælles register (Amaliegade 10, 1256 København K, tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af registertilsynet på en række vilkår ANKENÆVN, LOVE OG VEDTÆGTER ANKENÆVN Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Storstrøms Forsikring G/S, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V telefon (mellem kl ). Klager til ankenævnet skal indsendes på et særlig klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: a) Storstrøms Forsikring G/S b) Ankenævnet for Forsikring c) Forsikringsoplysningen Amaliegade 10, 1256 København K telefon (mellem kl ) LOVE OG VEDTÆGTER For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed samt Storstrøms Forsikring G/S til enhver tid gældende vedtægter. Afsnit 2: Ansvarsforsikring HVILKET ANSVAR ER DÆKKET Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt af motorkøretøjets benyttelse som køretøj Forsikringen dækker ikke ansvar for skade: 1. På førerens person. 2. På førerens og forsikringstagerens ting eller ejendom. 3. Der er omfattet af: Lov om Fragtaftaler ved International Vejtransport. 4. På tilkoblet køretøj. 5. På dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj eller med vare- og lastvogn. Forsikringen dækker dog, hvis køretøjet er forsikret til godstransport mod betaling HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN For personvogne, vare- og lastvogne til og med 4 tons totalvægt, påhængs- og campingvogne, motorcykler og knallerter: Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i Færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor der er tilsluttet grøntkort-ordningen - det er for tiden i: Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet - dækkes med de summer, der er fastsat i den danske Færdselslov. For samtlige motorkøretøjer gælder at ansvarsfor si k- ringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker uden for Danmark, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstager eller fører. Gods, som en fragtfører er ansvarlig for efter reglerne i:»lov om Fragtaftaler ved International Vejtransport«, falder uden for forsikringens dækningsområde For vare- og lastvogne over 4 tons totalvægt: Ansvarsforsikringen dækker udelukkende i Danmark. Forsikringen dækker kun udenfor Danmark såfremt der er truffet aftale med Storstrøms Forsikring G/S.

6 22.00 REGRES Storstrøms Forsikring G/S har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Storstrøms Forsikring G/S kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jvf. Færdselslovens 108, stk For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har Storstrøms Forsikring G/S pligt til at gøre regres gældende, hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører Storstrøms Forsikring G/S har iøvrigt regres for beløb, som det efter de gældende koncessionsbestemmelser har måttet udrede i erstatning ved tilfælde, der ikke er dækket under forsikringen, eller ved tilfælde, der er indtruffet, efter at motorkøretøjet er solgt. Se dog Afsnit 1: Hvilke personer dækker forsikringen. Afsnit 3: Kaskoforsikring (gælder kun hvis det fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret) HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN Forsikringen omfatter: 1. Køretøjet. 2. Musikanlæg og højttalere, der er monteret i køretøjet, samt tilbehør hertil (dog højst 5 bånd/cd er), er forsikret for indtil kr ,00 eller, såfremt der er valgt en højere dækningssum - indtil denne, se policens forside. 3. Telefon/kommunikationsanlæg, der er fast monteret i køretøjet, er forsikret for indtil kr ,00 eller, såfremt der er valgt en højere dækningssum - indtil denne, se policens forside. Det er en forudsætning for dækningen, at det forsikrede anlæg kun kan fjernes ved brug af værktøj. 4. Værktøj og afmonteret tilbehør, når dette alene bruges til køretøjet HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN For personvogne, vare- og lastvogne til og med 4 tons totalvægt, påhængs- og campingvogne samt motorcykler: Kaskoforsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet grønt-kort-ordningen - det er for tiden i: Irak, Iran, Israel, Malta, Marokko, Tunesien og Tyrkiet For vare- og lastvogne over 4 tons totalvægt: Kaskoforsikringen dækker udelukkende i Danmark. Forsikringen dækker kun udenfor Danmark såfremt der er truffet særlig aftale herom med selskabet HVILKE SKADER ER DÆKKET Forsikringen dækker - med de undtagelser der er nævnt i de næste afsnit - enhver skade på det forsikrede samt tab af dette ved tyveri og røveri Omfatter kaskoforsikringen kun brandforsikring - se policen - dækkes dog alene skade ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET Forsikringen dækker ikke: 1. Fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motortransmission og styretøj). 3. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. Frostsprængning. Skade under punkt 2, 3 og 4 er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. 5. Skade på køretøjet, der opstår som følge af slitage og vejrligets påvirkning, f.eks. ridser eller stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere og rusttæring. 6. Skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af ulæsset køretøj fra lift. 7. Skade på vare- og lastvogne samt traktorer og motorredskaber, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet kran-, lift- eller tippeladssystem, med mindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsforsikring for dette. 8. Skade, forårsaget under selvforskyldt beruselse, jvf. Forsikringsaftalelovens 20 og reglerne om spirituskørsel i Færdselslovens 53, stk. 1 eller Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af stand til at føre motorkøretøj på betryggende måde. 10. Skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 11. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jvf. Forsikringsaftalelovens 18.

7 Ved skader nævnt under punkt 8, 9, 10 og 11 vil forsikringstageren være dækket, med mindre forsikringstageren selv var fører af køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. 12. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regresret for de afholdte udgifter HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN Kontanterstatning Såfremt Storstrøms Forsikring G/S afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter indgivelse af anmeldelse til selskabet og politiet, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand kunne anskaffes for mod kontant betaling Nyværdierstatning For personvogne registreret - og udelukkende anvendt til privat personkørsel har forsikringstageren i skadetilfælde ret til en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat/type og årgang som den skaderamte, under forudsætning af: 1. At skaden er indtruffet inden for det første år efter første registrering, 2. At den skaderamte vogn var fabriksny ved tegningen (ændringen) af forsikringen, og 3. At reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af en tilsvarende bils nyværdi på skadens tidspunkt. Den skaderamte vogn tilfalder selskabet Musikanlæg/telefonanlæg og lignende Skaden opgøres til, hvad det koster at få det beskadigede anlæg repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte anlæg beregnet efter reglerne for genanskaffelse, se nedenfor. Kan anlægget ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk anlæg, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende anlæg. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter nedenstående tabel: Alder: 0-2 år 100% 5-6 år 60% 2-3 år 90% 6-7 år 50% 3-4 år 80% 7-8 år 40% 4-5 år 70% 8 år og derover 30% Transportomkostninger i Danmark Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af Storstrøms Forsikring G/S, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje inden fristen i punkt 34.10, betaler selskabet - ud over den på køretøjet evt. påførte skade - tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement på Falck eller lignende. Uden for Danmark gælder vilkårene i det røde SOSservicekort, jvf. særligt afsnit om Redningsforsikring i udlandet Reparation Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Forøgede udgifter ved reparationer foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke. Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skade, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for en sådan reparation Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til Lov nr. 102 af med senere ændringer betales af Storstrøms Forsikring G/S. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgiften betales endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift. Storstrøms Forsikring G/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og tilsender forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fratrækkes merværdiafgiften i erstatningsbeløbet Voldgift Kan parterne ikke blive enige om fastsættelse af erstatningen, fastsættes denne ved voldgift. Til at foretage den vælger forsikringstageren og selskabet hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde til, hvis de ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter erstatningen inden for grænserne af vurderingsmændenes ansættelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af Forsikringsrådet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgiften til opmand deles lige mellem parterne.

8 35.00 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET Såfremt der er tegnet kaskoforsikring - ikke brandforsikring alene - omfatter denne tillige Redningsforsikring i udlandet for køretøjer, der er registreret som person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3 tons, påhængs- og campingvogne til sådanne samt motorcykler og scootere. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt rejsens formål er godstransport. Forsikringsvilkårene fremgår af det af SOS-International udfærdigede røde servicekort, der på forlangende udleveres af Storstrøms Forsikring G/S RETSHJÆLPSFORSIKRING Hvis De har tegnet kaskoforsikring for køretøjet - ikke brandforsikring alene - er De også retshjælpsforsikret. Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister, som kan indbringes for domstolene, og hvor sikrede er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører. Forsikringen dækker kun, når en advokat har påtaget sig sagen. Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til Storstrøms Forsikring G/S, så snart han har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages. De fuldstændige forsikringsbetingelser kan rekvireres hos Storstrøms Forsikring G/S eller Forsikringsoplysningen. Afsnit 4: Førerulykkesforsikring (Gælder kun hvis der fremgår af policens forside, at denne risiko er medforsikret FØRERULYKKESFORSIKRING Denne dækning gælder, når policen omfatter ansvarsforsikring for den indregistrerede bil. Dækningen gælder ikke når bilen holder stille eller er parkeret. Førerulykkesforsikringen dækker, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring, en ulykkesforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende forsikring/ ordning HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker personskade på bilens fører, når skaden skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil som det eneste implicerede motordrevne motorkøretøj HVAD/HVEM DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE Forsikringen dækker ikke, såfremt føreren benytter bilen uden forsikringstagerens accept. Forsikringen dækker ikke såfremt føreren er tilknyttet en virksomhed, som benytter bilen erhvervsmæssigt, og/eller har bilen til reparation, service, salg, opbevaring, parkeret eller lignende HVAD DÆKKER SIKREDE Forsikringen giver ret til erstatning til føreren, hvis ulykken er en direkte følge af kørselsuheld, når forsikrede er fører af bilen. Ved kørselsuheld dækkes også ved ind- og udstigning af bilen, når bilen er en del af skadeårsagen. Ved et ulykkestilfælde forstås en tilfældig, pludselig og udefra kommende påvirkning af legemet, som har fysisk beskadigelse til følge HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE Det præciseres at skade på ting, herunder briller, kontaktlinser, proteser o. lign. ikke er dækket af forsikringen. Ligeledes er udgifter til medicin, hjælpemidler, behandling og befordring ikke omfattet af forsikringen Førerulykkesforsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: Hvis føreren i uheldsøjeblikket var påvirket af alkohol, medicin, narkotika eller lignende. Ved forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller udeladelser. Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort. Hvis bilen i uheldøjeblikket benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning. Uheld der sker under transport af gods mod betaling. Uheld der skyldes: Sygdom, bestående sygdom eller sygdomsanlæg Forværring af bestående eller tilstødende sygdom Sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er opstået eller forværret i forbin delse med uheldet. Slid, overbelastning eller andre ikke pludseligt opståede skader Ildebefindede eller besvimelse. Følger af lægebehandling eller andre behandlinger, som ikke er nødvendige, for at behandle en dækningsberettiget skade. Tandskader HVORDAN DÆKKER FORSIKRINGEN Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen på skadetidspunktet. Forsikringssummen ved død udgør kr (indeks 2014). Forsikringssummen ved invaliditet udgør kr (indeks 2014). Er føreren fyldt 68 år på skadetidspunktet beregnes erstatningen på grundlag af 50% af forsikringssummen ved død eller varigt mén Erstatning ved død: Hvis er ulykkestilfælde er direkte årsag til førerens død indenfor et år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldssummen. Dødsfaldssummen udbetales til førerens (afdødes) ægtefælle/registeret partner/samlever efter lovgivningen eller til umyndige børn og i den nævnte rækkefølge.

9 Dødsfaldserstatningen reduceres med eventuel udebetalt ménerstatning for samme ulykkestilfælde Erstatning for varigt mén: Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at føreren pådrager sig et varigt mén, udbetales erstatning til føreren med så mange procent af forsikringssummen, som méngraden udgør. Der udbetales erstatning, hvis ulykkestilfældet har medført varigt mén på 5% eller derover. Méngraden kan, for følger af samme ulykkestilfælde ikke andrage mere end 100%. Dobbelterstatning. Der udbetales dobbelt erstatning, ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30% eller derover. Hvis sikrede før ulykkestilfældet havde et varigt mén, kan dette ikke medføre, at méngraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere, end hvis dette mén ikke var til stede inden ulykken. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (f.eks. øjne eller ører), og der i forvejen er skade på det andet organ, fastsættes méngraden som forskellen mellem den oprindelige méngrad og den samlede méngrad for tab af begge organer. Ménerstatning udbetales til føreren HVORNÅR DÆKKER FORSIKRINGEN Forsikringen dækker i forbindelse med solouheld Forhold ved skadetilfælde og forældelse af krav: Føreren skal være under nødvendig behandling af læge og følge dennes forskrifter. Storstrøms Forsikring er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver, der behandler eller har behandlet føreren, og til at lade føreren undersøge af læge. Al behandling udover alm. nødhjælp, skadestue m.v., skal inden behandling iværksættes, aftales med Storstrøms Forsikring. Der erstattes udelukkende lægeordineret fysioterapi og kiropraktik. Storstrøms Forsikring betaler for de attester, erklæringer og undersøgelser som Storstrøms Forsikring forlanger, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold m.m. i forbindelse med lægeundersøgelse. Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i 29 i Lov om Forsikringsaftaler og dansk rets almindelige forældelsesbestemmelser GENOPTAGELSE Når en sag er afsluttet, kan sikrede anmode om at få sagen genoptaget. Det kan ske, hvis de helbredsmæssige forhold er ændret så meget, at det er sandsynligt, at méngraden kan fastsættes højere. alene fastsættes højere, hvis der er sket en medicinsk forværring OPSIGELSE Førerulykkesforsikringen er en udvidelse af bilens ansvarsforsikring. Det er ikke muligt for forsikringstager at opsige førerulykkesforsikringen særskilt. Hvis ansvarsforsikringen på bilen ophører, bortfalder førerulykkesforsikringen samtidig med bilens ansvarsforsikring. Storstrøms Forsikring kan opsige eller ændre førerulykkesforsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfaldsdatoen på bilens ansvarsforsikring. Efter enhver skade, kan Storstrøms Forsikring i indtil 14 dage efter en skades afslutning opsige eller ændre forsikringen med 14 dages varsel. Fortrydelsesret Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugsaftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret. FORTRYDELSESFRISTEN Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået forsikringsbetingelser ne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. mod -ta ger forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den følgende hverdag. HVORDAN FORTRYDER DE? Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette for -sikringsselskabet om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Storstrøms Forsikring G/S Lohmannsvej Stege telefon Hvis sagen bliver genoptaget, kan méngraden ikke ændres alene på grund af en ændring i Arbejdsskadestyrelsens méntabel.. Méngraden kan

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Varebil elite

Vilkår for. Varebil elite Vilkår for Varebil elite 6515-2 Maj 2006 Personoplysninger mv. Som kunde har De naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har om Dem. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr AUTOFORSIKRING Autoforsikring Almindelige Forsikringsbetingelser. I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Udgave 2001. Fællesbetingelser. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgift

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere