Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002"

Transkript

1 Idræt i Vindinge Bjarne Ibsen, Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning November 2002 I begyndelsen af 2002 henvendte DGI Roskilde Amt og Vindinge Idrætsforening sig til Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) for at forhøre sig om mulighederne for, at instituttet kunne medvirke til gennemførelsen af en lokal undersøgelse af idrætsdeltagelsen i Vindinge. Sigtet med undersøgelsen var at vide mere om de lokale borgeres ønsker om idræt og motion i bestræbelsen på at udvikle foreningen i overensstemmelse dermed. Fordele og ulemper ved en sådan undersøgelse blev diskuteret på et møde, hvorefter DGI Roskilde Amt ansøgte landsorganisationen om støtte til undersøgelsen. DGI bevilgede kr til selve undersøgelsen, som IFO fik til opgave at gennemføre, og kr til vidensopsamling og videreformidling af erfaringer og resultater i amtsforeningen. Endvidere har Roskilde Kommune bevilget kr til foreningen til afprøvning af nye aktiviteter. Den 12. april var foreningens ledere og trænere samlet til foreningslederdag i DGI-byen, hvor planerne for undersøgelsen blev præsenteret. Derpå aftaltes det endelig forløb for undersøgelsen. Fremgangsmåde for undersøgelsen Der er tale om en såkaldt kvantitativ undersøgelse, dvs. en spørgeskemaundersøgelse med forholdsvis enkle spørgsmål, der besvares ved at sætte et kryds ud for det svar, som passer bedst for den enkelte. Undersøgelsen omfatter to spørgeskemaer: 1) Et voksen-skema, der blev uddelt til alle i Vindinge, der var over 14 år. I spørgeskemaet var der bl.a. spørgsmål om eventuelle børns idrætsdeltagelse og idrætsønsker (børn til og med 3. klasse). 2) Et børne-skema, der blev besvaret af børn fra 4. til 7. klasse i Vindinge skole. De relativt få børn i Vindinge, der går i en anden skole, har således ikke haft mulighed for at besvare skemaet. Et udkast til de to spørgeskemaer blev udarbejdet af IFO og forelagt på et møde i foreningen, hvor en række personer fra lokalområdet var inviteret til at deltage. På baggrund af kommentarerne på dette møde blev den endelige udformning af spørgeskemaet aftalt. Spørgeskemaerne indeholder fortrinsvis en række spørgsmål, der også er benyttet i andre undersøgelser, så det er muligt at sammenligne resultaterne fra denne undersøgelse med resultaterne fra andre undersøgelser. Dertil kommer en række specifikke spørgsmål, som vedrører Vindinge IF og lokalområdet. IFO har stået for opsætning af spørgeskemaet, bestilling af trykning og aftaler med UNI-C om scanning af spørgeskemaerne (aflæsning af svarene og etablering af datafil) samt analyse af svarene. file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (1 af 22) :55:40

2 Den 22. august blev 3-4 spørgeskemaer udleveret til hver af de ca. 800 husstande i området. Hvis der boede flere end fire i husstanden, kunne man rekvirere flere skemaer hos foreningen. Med spørgeskemaerne fulgte en informationsskrivelse om undersøgelsen. Omdelingen blev foretaget af unge mod betaling. Som nævnt blev alle, der var over 14 år, anmodet om at besvaret spørgeskemaet. En uge senere påbegyndte foreningen indsamlingen af spørgeskemaerne. Dette arbejde stod 15 frivillige fra foreningen for. Hver frivillig fik et antal husstande, som blev opsøgt for at indsamle de besvarede skemaer. Foreningen fortæller, at dette forløb meget positivt. Kun én af de forespurgte sagde nej til at hjælpe til. De fleste kunne berette om en meget positiv respons fra borgerne. Man faldt også i snak om foreningen, fik noget at vide, man ikke vidste, og fik overtalt personer, der ellers ikke ville udfylde skemaet, til at gøre det. Det er dog foreningens erfaring, at to skemaer til hver husstand havde været nok, og så kunne man have udleveret ekstra skemaer til de husstande, hvor der boede flere end to over 14 år. Børneskemaerne blev besvaret af alle børn fra klasse i den lokale skole, som efter aftale med foreningen afsatte en undervisningslektion til at børnene kunne udfylde skemaet. Skemaerne blev besvaret i slutningen af august. Medio september var alle de besvarede spørgskemaer indsamlet. Derpå hentede IFO skemaerne og afleverede dem til UNI-C, som stod for scanningen deraf. Ca. 10 dage senere var scanningen af alle skemaer gennemført, hvorefter analyserne af data kunne påbegyndes. I sammenligning med andre tilsvarende undersøgelser er der tale om en meget hurtig, effektiv og billig gennemførelse af en sådan undersøgelse. Hvor mange har besvaret skemaet? I alt har 1036 borgere i Vindinge besvaret skemaerne fordelt på 913 voksne over 14 år og 123 børn i 4. til 7. klasse. Dertil kommer forældres svar for 318 børn mellem 0 og 9 år. Udfra oplysninger fra kommunen om antallet af borgere over 14 år i det område, spørgeskemaerne blev uddelt, er svarprocenten 66 pct. Skemaerne er uddelt i Vindinge "til byskilt" (dvs. ikke Vindinge skoledistrikt, som går lidt længere ud). Det er en meget tilfredsstillende besvarelsesprocent. I nogle områder af byen er svarprocenten omkring 90 pct. I et enkelt område med etagebyggeri er besvarelsesprocenten meget lav. Blandt børnene i 4. til 7. klasse har næsten alle besvaret spørgsmålene, fordi skemaerne blev udfyldt i skolen. Voksne og idræt i Vindinge Besvarelserne af spørgeskemaet til borgere over 14 år viser, at aldersfordelingen blandt de, der har besvaret skemaet, i store træk svarer til aldersfordelingen i hele gruppen af borgere i Vindinge skoledistrikt (som er lidt større end det område, hvor skemaerne er uddelt i). Vi ser dog, at de unge mellem 18 og 15 år og de ældre over 60 år er svagt underrepræsenteret i undersøgelsen. Omvendt er grupperne mellem 26 og 60 år svagt overrepræsenteret (tabel 1). I sammenligning med befolkningsfordelingen i Danmark er der forholdsvis få unge mellem 15 og 25 år i Vindinge. file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (2 af 22) :55:40

3 Tabel 1: Aldersfordelingen i Vindinge skoledistrikt og i gruppen, der har besvaret voksen-spørgeskemaet (pct.) Aldersinterval Vindinge skoledistrikt Besvaret voksen-spørgeskemaet Pct Antal svar Pct. Antal svar år 3,5 58 4, år 6, , år 29, , år 41, , år 19, ,1 138 Alle * * 58 respondenter har enten ikke anført deres alder eller anført en alder, der er yngre end 15 år. Disse er ikke medregnet i denne fordeling. Fordelingen mellem mænd og kvinder er helt lige. 80 pct. af respondenterne svarer, at de bor sammen med ægtefælle eller samlever. 10 pct. bor sammen med forældrene, og 5 pct. bor alene. Halvdelen (48 pct.) af respondenterne har børn. På dette spørgsmål er besvarelserne aflæst således, at hvis der ikke er svaret ja, betragtes det som et nej. Respondenten skulle svare enten ja eller nej på disse spørgsmål, men mange har ikke besvaret det, og det betragtes som et nej. Derfor tæller de få, der slet ikke har besvaret spørgsmålet, også med som et nej. Halvdelen af respondenterne har boet i Vindinge i mere end ti år, mens 30 pct. svarer, at de har boet i området i 3 til 10 år. 11 pct. har boet i området i mindre end 3 år, og en tilsvarende andel har altid boet i området. Hvor mange dyrker idræt? Indenfor det seneste år har 89 pct. af respondenterne dyrket mindst én af de i spørgeskemaet nævnte aktiviteter. Det er en usædvanlig høj idrætsdeltagelse. I en undersøgelse fra efteråret 1998, som blev gennemført i fire områder af Danmark, svarede 59 pct. af den voksne befolkning (16 til 75 år), at de dyrker idræt, og yderligere 11 pct. svarede "Ja, men ikke for tiden". Den højeste idrætsdeltagelse var på Indre Østerbro, hvor 64 pct. svarede, at de dyrker idræt (+ 12 pct. der svarede, "Ja, men ikke for tiden" ). I Ballerup kommune var der 60 pct., som dyrkede idræt (+ 10 pct.). I Sundby Nord i Københavns kommune svarede 56 pct. (+ 13 pct.), at de dyrker idræt. Det fjerde område, som undersøgelsen omfattede, var 5 kommuner i Viborg Amt (Salling-Fjends), hvor 54 pct. svarede, at de dyrker idræt (+7 pct.) (Ottesen og Ibsen: Idræt, motion og hverdagsliv. Institut for Idræt, Københavns Universitet, 1999). I sammenligning med disse områder, hvor der iøvrigt var en mere jævn aldersfordeling og derfor relativt flere unge mellem 15 og 30, er idrætsdeltagelsen i Vindinge klart højere. Den høje andel, som i denne undersøgelse svarer, at de dyrker idræt, kan tilskrives flere forhold. For det første er der spurgt om, hvilke af de nævnte aktiviteter, de pågældende har dyrket det seneste år. Har man således været på skiferie i en uge, skal man sætte et kryds ud for skiløb. Han man spillet firmafodbold en enkelt gang, skal man sætte et kryds ud for fodbold osv. Den samme formulering er imidlertid også benyttet i andre undersøgelser, der ikke kommer til samme høje andel, der dyrker idræt. Endvidere svarer 69 pct. af respondenterne, at de i gennemsnit bruger mindst 1 time om ugen på at dyrke idræt og motion. For det andet er vandretur og turcykling også medtaget som idræts- og motionsaktivitet. Den høje andel kunne skyldes, at mange går tur eller cykler og ikke dyrker anden form for idræt. Men det er forholdsvis få, der ikke dyrker anden form for idræt eller motion end vandretur eller cykling. Undtages vandretur og cykling svarer 83 pct., at de inden for det seneste år har dyrket mindst en af de nævnte idræts- og motionsaktiviteter. For det tredje kan det tænkes, at spørgeskemaet især er besvaret af de, som dyrker idræt og motion. Besvarelsesprocenten er relativ god, men det er meget sandsynligt, at der er forholdsvis flere idrætsaktive end idrætspassive, der har udfyldt skemaet file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (3 af 22) :55:40

4 Der er ingen signifikante forskelle på andelen af mænd og kvinder, der dyrker idræt, og der er usædvanligt små forskelle mellem aldersgrupperne. I aldersgruppen år er det kun hver tyvende, der ikke dyrker en eller anden form for idræt. Fra 40 til 60 år er det hver tiende, der ikke dyrker idræt. Andelen som ikke dyrker idræt vokser derpå lidt med alderen, men i gruppen over 70 år er det alligevel 69 pct., der svarer, at de dyrker idræt. Hvor mange dyrker idræt i Vindinge Idrætsforening? 40 pct. af respondenterne har svaret, at de inden for det seneste år har dyrket en eller flere idræts- eller motionsaktiviteter i Vindinge Idrætsforenings regi. Den pct. andel af borgerne, der er medlem af en idrætsforening, er betydeligt højere i Vindinge end i landet som helhed og i andre områder, hvor tilsvarende undersøgelser er gennemført. Socialforskningsinstituttets seneste undersøgelse viser, at 30 pct. af den voksne befolkning er medlem af en idrætsforening (Torben Fridberg: Kultur- og fritidsaktiviteter Socialforskningsinstituttet, 2000 ). Men andelen af de idrætsaktive, som dyrker idræt i foreningen, er ikke højere end andre steder. Mændene er i lidt højere grad medlem af foreningen end kvinderne (henholdsvis 44 pct. og 38 pct.). To tredjedele af de yngste under tyve år dyrker idræt i foreningen, derpå falder andelen til omkring 40 pct., og i gruppen over 69 år er det knap hver tredje, der dyrker idræt i foreningens regi (tabel 2). Tabel 2: Andelen af borgerne over 14 år i Vindinge, som dyrker idræt og dyrker idræt i Vindinge Idrætsforening, opdelt på alder og køn (pct.) Alder Dyrker idræt Dyrker idræt (undtaget vandretur og turcykling) Dyrker idræt i Vindinge Idrætsforening Antal der har besvaret spørgsmålet pct. pct. pct år år år år år år år Køn Mænd Kvinder Her finder vi en meget stærk sammenhæng med, hvor længe borgeren har boet i Vindinge. 61 pct. af de, som altid har boet i Vindinge, dyrker idræt i foreningen. 43 pct. af de, som har boet i området i mere end 10 år, og 40 pct. af de, som har boet i området i 3 til 10 år, dyrker idræt i foreningen, og kun omkring 20 pct gør det blandt de, som har boet i Vindinge i kortere tid. Det skyldes ikke, at de, som har boet i Vindinge i mange år, dyrker mere idræt end de borgere, der har boet i området i få år. Hvilke idrætsaktiviteter går Vindinge-borgerne til? De 10 mest populære motions- og idrætsaktiviteter i Vindinge er i nævnte rækkefølge. Pct. i parentes angiver andelen af befolkningen over 14 år, der inden for det seneste år har dyrket file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (4 af 22) :55:40

5 pågældende aktivitet (tabel 3): 1) Vandretur (43 pct.). 2) Jogging (26 pct.). 3) Turcykling (24 pct.) 4) Gymnastik eller arerobic (24 pct.) 5) Svømning (22 pct.) 6) Badminton (20 pct.) 7) Styrketræning (17 pct.) 8) Skisport (16 pct.) 9) Fodbold (15 pct.) 10) Rulleskøjte- og rulleskiløb (8 pct.) Dette svarer fuldstændig til rækkefølgen i andre områder af landet (Ottesen, Laila og Ibsen, Bjarne: Idræt, motion og hverdagsliv, Institut for Idræt, Københavns Universitet, 1999). Tabel 3: Andel af voksne over 14 år i Vindinge, - som inden for det sidste år har dyrket forskellige idrætsgrene, - som går til aktiviteten i Vindinge Idrætsforening, og - som kunne tænke sig at gå til aktiviteten i henholdsvis Vindinge IF eller andet sted (pct.) (N = 913) Idrætsgren Dyrker idrætsaktiviteter Dyrker idrætsaktiviteter i VIF Idræts- og motionsaktiviteter som borgerne kunne tænke sig at gå til I Vindinge Idrætsforening Andet sted eller på egen hånd Dyrker idræt Badminton Basketball Bordtennis 3 <1 3 0 Fodbold Golf Håndbold Petanque Tennis Volleyball Andet boldspil Rytmisk Gymnastik Springgymnastik Anden gymnastik Aerobic Spinning Afspænding Folkedans Moderne dans Sportsdans < Går ture, vandreture Jogging Turcykling Sportscykling file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (5 af 22) :55:40

6 Rulleskøjteløb, rulleski O-løb Styrketræning Bodybuilding Svømning Roning, kano, kajak Sejlsport, windsurfing, m.v Skisport Skøjteløb Idræt for ældre over 60 år 5 1 Atletik 1 0 Billard 4 1 Bowling 10 1 I spørgsmålet om hvilken idrætsaktivitet Dart borgeren dyrker, var disse idræts- 3 0 Kampsport aktiviteter ikke medtaget. Borgere, der 3 1 Klatring går til en af disse idrætsgrene, har 3 0 derfor sat kryds ved "Andet" Kroket 1 0 Ridning 3 1 Skateboard 1 0 Skydning 5 1 Andet Sammenligner vi mænds og kvinders idrætsdeltagelse finder vi det mønster, som vi kender fra talrige undersøgelser. Det er dog værd at bemærke, at der stort set er lige mange mænd og kvinder, der går til styrketræning og spinning (tabel 4). Tabel 4: Andel af borgere over 14 år i Vindinge, som dyrker de mest dyrkede idrætsgrene, opdelt på køn og alder (pct.) Idrætsgren Køn Alder Mænd Kvinder Pct. Går ture, vandreture Jogging Turcykling Badminton Svømning Styrketræning Fodbold Rytmisk gymnastik Anden gymnastik file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (6 af 22) :55:40

7 Aerobic Petanque Golf Tennis Spinning Rulleskøjteløb, rulleski Håndbold Antal der har svaret Hvilke idræts- og motionsaktiviteter kunne borgerne i Vindinge tænke sig at gå til? En stor del af de, der har sat kryds ud for en idrætsgren eller motionsaktivitet, som de kunne tænke sig at gå til, dyrker allerede den pågældende aktivitet. Svarene viser imidlertid, at borgerne foretrækker at gå til idræt i Vindinge IF. Det er meget få, der giver udtryk for, at de foretrækker at dyrke aktiviteten et andet sted. Jeg vil her koncentrere mig om de idræts- og motionsaktiviteter, som ikke findes i foreningen, eller som meget få går til i foreningen (tabel 5): - 30 pct. kunne tænke sig at gå til styrketræning i foreningen - 15 pct. kunne tænke sig at gå til svømning i foreningen - 13 pct. vil gerne gå til aerobic i foreningen - 11 pct. vil gerne gå til afspænding i foreningen - 10 pct. vil gerne gå til spinning i foreningen - 10 pct. kunne tænke sig at gå til bowling i foreningen - 9 pct. vil gerne gå til tennis i foreningen - 9 pct. kunne tænke sig at gå til turcykling i foreningen - 8 pct. kunne tænke sig at gå til jogging / motionsløb i foreningen - 7 pct. kunne tænke sig at gå til golf i foreningen - 7 pct. nævner også skisport - 6 pct. vil gene gå til petanque i foreningen - 5 pct. kunne tænke sig at gå til rulleskøjteløb eller rulleskiløb i foreningen - 5 pct. kunne tænke sig at gå til ældreidræt (22 pct. i aldersgruppen år) - 5 pct. kunne tænke sig at gå til skydning - 4 pct. kunne tænke sig at gå til billard - 4 pct. vil gerne gå til volleyball i foreningen - 4 pct. kunne tænke sig at gå til folkedans i foreningen Analysen viser, at den enkelte idrætsgren først og fremmest kan rekruttere nye medlemmer blandt de borgere, der ikke allerede dyrker aktiviteten et andet sted, men indenfor styrketræning, spinning og selvorganiserede motionsaktiviteter (jogging, turcykling, mv.) er der dog forholdsvis mange af de, der allerede dyrker aktiviteten, som kunne tænke sig at gøre det i foreningens regi (tabel 5). I den første søjle afgrænset med dobbelt-linier, kan man se hvor stor en andel af borgerne i Vindinge, der dyrker den pågældende aktivitet i Vindinge Idrætsforening. I den anden søjle afgrænset med dobbelt-linier omfatter alle de, der gerne vil gå til aktiviteten, men ikke gør det i VIF. Denne gruppe kan yderligere opdeles i en gruppe, der gerne vil gå til aktiviteten i foreningen, og en anden gruppe der ikke ønsker at gå til aktiviteten i VIF. Hver af disse to grupper kan yderligere opdeles i to grupper. De som allerede går til aktiviteten et andet sted end i VIF, og de som ikke går til aktiviteten (men altså har ønske om at gøre det). Den sidste søjle afgrænset med dobbelt-linier viser andelen af borgerne over 14 år i Vindinge, der ikke ønsker at gå til den pågældende idrætsaktivitet. file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (7 af 22) :55:40

8 Tabel 5: Potentielle medlemmer i Vindinge Idrætsforening (pct. andel af befolkningen over 14 år) Idræts-aktivitet Går til aktiviteten i VIF Vil gerne gå til aktiviteten, men går ikke til aktiviteten i Vindinge Idrætsforening Vil gerne gå til aktiviteten i VIF Går i dag til aktiviteten et andet sted Går ikke til akviteten et andet sted Ønsker at dyrke aktiviteten et andet sted Går til aktiviteten et andet sted Går ikke til aktiviteten men vil gerne gå til aktiviteten et andet sted Ønsker ikke at gå til aktiviteten Pct. Badminton 14 <½ 9 6 <½ 76 Fodbold 7 <½ 3 8 <½ 81 Håndbold Gymnastik, aerobic, m.v Golf Petanque <½ 90 Tennis Spinning <½ 88 Afspænding <½ 87 Vandretur <½ 55 Jogging Turcykling Rulleskøjteløb <½ 90 Skisport <½ 81 Svømning Styrketræning Bowling Skydning Ældreidræt Hvor meget tid bruger borgerne i Vindinge på at dyrke idræt og motion, og hvornår foretrækker de at dyrke idræt? 53 pct. af borgerne svarer, at de i gennemsnit bruger mellem 1 og 4 timer om ugen på at dyrke idræt eller motion, mens 16 pct. bruger mere end 4 timer dertil, og 10 pct. bruger mindre end 1 time om ugen. Resten har enten ikke svaret eller dyrker ikke idræt. De, der dyrker idræt i foreningen, bruger typisk mere tid på idræt og motion end de, som ikke dyrker idræt i foreningen. Det er især mændene og de yngste - under 30 år - som bruger meget tid på idræt og motion, mens der er forholdsvis flest midaldrende - mellem 30 og 60 år - der bruger mindre end en time om ugen i gennemsnit på idræt og motion. I hverdagene er det foretrukne tidspunkt at dyrke idræt eller motion på tidlig eller sen aften, file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (8 af 22) :55:40

9 som 44 pct. nævner som det foretrukne tidspunkt. Men 26 pct. angiver et andet tidspunkt - tidligt eller midt på dagen - eller at de foretrækker at dyrke idræt på forskellige tidspunkter. 17 pct. angiver, at de foretrækker at dyrke idræt på forskellige tidspunkter. Et relativt stort antal respondenter har enten besvaret spørgsmålet forkert ved at sætte flere krydser eller har slet ikke besvaret spørgsmålet. 8 pct. har således sat flere krydser, og det kan tolkes som udtryk for, at de dyrker idræt på forskellige tidspunkter. I så fald er det hver fjerde borger i Vindinge, der foretrækker at dyrke idræt på forskellige tidspunkter. Foreningsmedlemmerne dyrker dog i højere grad idræt sent på aftenen i hverdagene, mens de som ikke dyrker idræt i foreningen i lidt højere grad foretrækker at dyrke idræt på forskellige tidspunkter. I weekenden ser billedet lidt anderledes ud. Hver fjerde foretrækker at dyrke idræt på forskellige tidspunkter og lægges dertil de, som har sat flere krydser, er andelen oppe på knap en tredjedel. En femtedel foretrækker at dyrke idræt om formiddagen i weekenderne. Der er forholdsvis små forskelle på dette mellem de, som dyrker idræt i VIF, og de som ikke gør det. Hvordan foretrækker borgerne at dyrke idræt? Tabel 6 viser for det første, at det kun er 5 pct. af respondenterne, der ikke ønsker at dyrke idræt eller motion. Det er næsten udelukkende blandt borgere over 50 år og især over 70 år, som svarer således. For det andet dyrker de voksne først og fremmest idræt for motionens og samværets skyld og for aktivitetens og glædens skyld. Derimod spiller konkurrence, opvisning ol. en helt underordnet rolle for det store flertal. Motions- og sundhedsmotivet spiller en lidt større rolle for kvinderne end for mændene og har i meget højere grad betydning for de midaldrende og ældre end for de unge. Samværet og fællesskabet omkring idrætten og det at dyrke aktiviteten for aktivitetens og glædens skyld spiller en større rolle for de, der er medlem af foreningen, end de der ikke er. Opvisning og konkurrencer spiller først og fremmest en rolle for foreningsmedlemmerne og i meget højere grad for de unge end for de midaldrende og ældre. De yngste har således i højere grad sat kryds udfor "deltage i konkurrence og turneringer" end ud for "træning for motionens skyld ". Men det er kun hver fjerde af de idrætsaktive i VIF, der svarer, at de gerne vil deltage i konkurrencer og turneringer. Tabel 6: Fordelingen af borgernes svar på spørgsmålet: Hvordan vil du gerne dyrke idræt / motion? (respondenterne har kunnet sætte flere krydser) (N=913) pct. Jeg ønsker ikke at dyrke idræt eller motion... 5 Træning for motionens skyld uden deltagelse i konkurrencer og stævner Træning for samværet og det sociale fællesskab Dyrke aktiviteten for aktivitetens og glædens skyld Deltage i opvisninger... 3 Deltage i opvisninger, motionsløb eller motionsarrangementer... 7 Deltage i konkurrencer og turneringer Træning og konkurrence på et højt niveau (eliteidræt)... 2 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (9 af 22) :55:40

10 Borgerne har også svaret på en række påstande eller udsagn om idrætten. Spørgsmålet skulle kun besvares af de, som dyrker idræt eller ønsker at dyrke idræt, og det burde således være besvaret af mere end 90 pct. af respondenterne. Omkring en tredjedel af disse har imidlertid ikke besvaret det enkelte spørgsmål / udsagn, selvom de kunne sætte kryds ved "ved ikke". Svarene bekræfter ovenstående. De idrætsaktive dyrker idræt for motionens skyld, fordi det er rart / sjovt og for fællesskabets skyld, mens konkurrenceelementet spiller en lille rolle. Dernæst viser svarene, at det lokale spiller en stor rolle for de idrætsaktive i Vindinge. Over halvdelen af de idrætsaktive svarer, at de foretrækker at dyrke idræt i Vindinge, mens godt en fjerdele svarer "både/og". Derimod er holdningen til, at det foregår i en forening og hvad dermed følger mere delt. Det er kun godt hver fjerde idrætsaktive, der svarer, at de er "enige" i udsagnet: "jeg vil helst dyrke idræt i foreninger, som ledes af frivillige, der er valgt af medlemmerne", og en tredjedel svarer enten "uenig" eller "ved ikke". Der er en større andel, som erklærer sig "enige" i, at de foretrækker at betale mere for at gå til idræt end at yde en frivillig indsats, end andelen der "uenige" i dette udsagn. Godt hver fjerde idrætsaktive svarer, at de gerne vil yde en frivillig indsats, der hvor de dyrker idræt, hver tredje svarer "både/og", og kun hver femte svarer, at de ikke vil (dvs. er "uenig" i udsagnet). Endelig skal det nævnes, at godt halvdelen af de idrætsaktive erklærer sig "enig" i, at følgende udsagn: "Jeg foretrækker at dyrke idræt på steder, hvor jeg kan gøre det på forskellige tidspunkter af dagen, når det passer mig". Som nævnt ovenfor svarer hver fjerde af de idrætsaktive, at de foretrækker at dyrke idræt på forskellige tidspunkter, og det er også først og fremmest disse idrætsaktive, der svarer, at de er enige i dette udsagn (tabel 7). De samme spørgsmål blev stillet til de idrætsaktive i en undersøgelse af idrætsdeltagelse og holdning dertil i fire områder af Danmark (gennemført i 1998 i Indre Østerbro og Sundby Nord i Københavns Kommune, Ballerup Kommune og fem kommuner i Viborg Amt). I sammenligning dermed er andelen i Vindinge, der foretrækker at dyrke idræt i en forening, betydeligt større I Vindinge svarer 63 pct. enten "enig" eller "både/og" mod kun 38 pct. i den omtalte undersøgelse. Vedrørende indflydelse på foreningen og lysten til at udføre et frivilligt arbejde er holdningen også lidt mere positiv i Vindinge, men forskellene er ikke så store. Holdningen til idræt i Vindinge svarer tildels til holdningen hos de idrætsaktive i de fem kommuner i Viborg Amt. Tabel 7: De idrætsaktives svar på, hvordan de foretrækker at dyrke idræt eller motion (pct.) Udsagn som respondenterne har forholdt sig til om de er enige eller uenige i Jeg vil helst dyrke idræt i foreninger, som ledes af frivillige, der er valgt af medlemmerne Jeg vil hellere betale mere for at gå til idræt / motion end at yde en frivillig indsats (ved aktiviteter, arrangementer, i udvalg og bestyrelse) Det spiller kun en lille rolle for mig, om jeg har indflydelse og medbestemmelse det sted, hvor jeg dyrker idræt Det har stor betydning for mig, at der er et godt fællesskab og samvær det sted, hvor jeg dyrker idræt / motion Jeg vil gerne yde en frivillig indsats det sted, hvor jeg dyrker idræt / motion (fx ved arrangementer, aktiviteter, i udvalg eller bestyrelse) Enig Både / og Uenig Ved ikke Antal svar pct file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (10 af 22) :55:40

11 Jeg dyrker idræt for fællesskabets skyld Jeg dyrker idræt for at få brugt min krop Jeg dyrker idræt, fordi det er rart / sjovt Jeg dyrker idræt for at holde mig sund Jeg dyrker idræt for at konkurrere mod andre Jeg foretrækker at dyrke idræt på steder, hvor jeg kan gøre det på forskellige tidspunkter af dagen, når det passer mig Jeg foretrækker at dyrke idræt i Vindinge Det har stor betydning for mig, at det sted hvor jeg dyrker idræt har helt moderne udstyr til den idræts- eller motionsaktivitet, jeg dyrker Det har stor betydning for mig, at jeg kan møde andre fra lokalområdet, der hvor jeg dyrker idræt Hvorfor ikke idrætsaktiv i VIF? Hvorfor dyrker de borgere, der ikke dyrker idræt i VIF, så ikke idræt i foreningen? Den vigtigste årsag er, at de foretrækker at dyrke idræt på egen hånd eller et andet sted. Men dernæst svarer hver tredje, at det skyldes, at foreningen ikke tilbyder de idrætsaktiviteter, som de gerne vil gå til, og hver tiende svarer, at det skyldes, at tidspunkterne, hvor VIF tilbyder idræt, ikke passer dem. Derimod er der stort set ingen, der svarer, at det skyldes, at de ikke bryder sig om at dyrke idræt i en forening, eller fordi det er for dyrt og undervisningen er dårlig, eller fordi faciliteterne ikke er gode nok (tabel 8). Tabel 8: Hvorfor dyrker ikke-medlemmer ikke idræt i Vindinge Idrætsforening? (har kunnet sætte flere krydser) (pct.) pct. Jeg ønsker ikke at dyrke idræt eller motion 9 Jeg går til idræt eller motion et andet sted, som jeg er glad for 23 Jeg foretrækker at dyrke idræt på egen hånd (ikke organiseret) 23 Foreningen tilbyder ikke de idræts- og motionsaktiviteter, jeg gerne vil gå til 33 De tidspunkter, jeg kan gå til idræt eller motion i VIF, passer mig ikke 13 Jeg kender ikke nogen, som jeg kan gå til idræt sammen med i VIF 5 Det er for dyrt at gå til idræt eller motion i VIF 1 Undervisningen / instruktionen er ikke god nok 2 Idrætsfaciliteterne er ikke gode nok (idrætshal, gymnastiksal, omklædningsrum) 3 Jeg ønsker ikke at dyrke idræt i en forening 2 Jeg har dårlige erfaringer med VIF 0,5 Andre årsager - skriv hvilke 14 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (11 af 22) :55:40

12 Medlemmernes vurdering af Vindinge Idrætsforening Borgernes svar på, hvor de dyrker de forskellige idrætsgrene, viser, at 40 pct. af de voksne over 14 år i Vindinge dyrker idræt i foreningen. Det er imidlertid kun knap 30 pct. af borgerne, der har svaret på, hvor tilfredse de er med Vindinge Idrætsforening. Knap halvdelen af de, der har svaret på spørgsmålet, har været medlem i mere end 10 år, 5 pct. i 5-10 år, 6 pct. i 3-5 år og 5 pct. i mindre end 3 år. Tilfredsheden er nærmest overvældende, men det kender vi også fra andre undersøgelser af foreninger. Den største utilfredshed vedrører lokaler og anlæg, omklædnings- og badeforhold og opholdsrum og klublokaler. Det svarer helt til andre undersøgelser af idrætsforeninger og idrætsaktive (tabel 9). Tabel 9: Medlemmernes svar på spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med Vindinge Idrætsforening? (pct.) Meget tilfreds I nogen grad tilfreds Ikke tilfreds Ved ikke Antal svar pct. Træningstidspunktet Trænerne / instruktørerne Ledelse og organisering Lokaler, baner og anlæg Kontingentets størrelse Omklædnings- og badeforhold Opholdsrum og klublokaler Mulighederne for at få indflydelse Kommunikationen til medlemmerne Børn og idræt Vindinge Børneskemaet er besvaret af børn, der går i klasse på Vindinge skole. 123 børn har besvaret skemaet. Der er en ligelig fordeling af drenge og piger. 79 pct. af børnene bor hos både deres mor og far, 41 pct. har altid boet i Vindinge, og 29 pct. har boet der i mere end seks år. 95 pct. af børnene har søskende: 62 pct. har en søster eller bror, mens 23 pct. har to søskende. Yngre børns idrætsdeltagelse er besvaret af deres forældre. Spørgeskemaet til de voksne indeholdt bl.a. nogle spørgsmål til dé voksne, som har børn i alderen 0-9 år. I alt 191 voksne har besvaret disse spørgsmål svarende til ca. hver femte voksen, der har besvaret skemaet. Det blev præciseret i spørgeskemaet, at disse spørgsmål kun skulle besvares af én i familien. Hvis den voksne har flere børn mellem 0 og 9 år, skulle spørgsmålene besvares for hvert barn. Der er således svaret for i alt 318 børn, der er yngre end 10 år. En tredjedel deraf er mellem 0 og 3 år, en tredjedel er mellem 4 og 6 år, og den sidste tredjedel er mellem 7 og 9 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (12 af 22) :55:40

13 år. Der er en lille overrepræsentation af drenge, idet 57 pct. af de børn, der er svaret for, er drenge. Idræt i skolen Undersøgelsen går ud på at belyse børns idrætsaktivitet i fritiden. Derfor er der kun et spørgsmål om idræt i skolen. Tre fjerdedele af børnene svarer, "ja, meget" på spørgsmålet, om de kan lide idrætstimerne i skolen. Andelen er lidt højere hos drengene end hos pigerne, og lidt højere hos de yngste børn end hos de ældste børn. Den største forskel finder vi dog mellem de børn, der går til idræt i fritiden, og de som ikke gør (tabel 10). Tabel 10: Børnenes vurdering af idrætstimerne i skolen, opdelt på køn, alder og organiseret idrætsdeltagelse (pct). Køn "Kan du lide idrætstimerne i skolen?" Ja, meget Lidt Nej, slet ikke pct. Antal der har svaret Drenge Piger Alder 9-10 år år år år Går til idræt Ja Nej Selv-organiseret idræt Flere undersøgelser peger på, at børn er mindre fysisk aktive i den "frie" tid, dvs. når de ikke går til organiserede aktiviteter, end tidligere. Hvor meget deltager børnene i Vindinge i selvorganiserede fysiske lege og aktiviteter? To tredjedele af børnene har indenfor den sidste uge (skemaet blev besvaret i slutningen af august, hvor vejret var meget fint) spillet bold i nærheden af, hvor de bor, hvert tredje barn har løbet på rulleskøjter eller skateboard, hvert fjerde barn har været i svømmehallen, tre fjerdedele har cyklet, knap halvdelen har gået en tur, og to ud af fem har indenfor den sidste uge leget anden form for udendørs aktivitet som fangeleg, sjipning, hoppe i elastik eller hoppe i hinkerude. Drengene spiller i højere grad bold end pigerne, og det samme gælder for rulleskøjteløb og besøg i svømmehallen. På tværs af disse selvorganiserede lege og fysiske aktiviteter er andelen, som inden for den sidste uge har spillet bold, løbet på rulleskøjter mv., lavest blandt de ældste børn (13 år). Endvidere viser analyserne, at de børn, der synes meget godt om idrætstimerne, i højere grad spiller bold, løber på rulleskøjter, går i svømmehallen og leger andre fysiske lege, end dé børn, der synes mindre godt om idrætstimerne. Fx svarer 46 pct. af børnene, der svarer, at de "meget godt" kan li idrætstimerne, at de inden for den sidste uge har leget forskellige former for fysisk aktivitet (fangeleg, sjipning, mv.) mod kun 30 pct. af de børn, som svarer, at de ikke kan li' idrætstimerne eller kun kan li' dem lidt. Denne sammenhæng finder vi dog ikke hvad angår "gå tur" og cykling. Endelig viser børnenes svar, at de, som går til idræt af en eller anden slags, også er mere aktive i selvorganiserede fysiske aktiviteter end de børn, der ikke går til idræt. Børn, der er glade for idrætstimerne og går til idræt i fritiden, er således også mere file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (13 af 22) :55:40

14 fysisk aktive på andre måder, end de børn der ikke går til idræt og ikke er så glade for idrætstimerne (tabel 11). Tabel 11: Andelen af børnene klasse - som har leget, spillet eller deltaget i nogle af nedenstående aktiviteter efter skoletid / i fritiden - i den sidste uge eller den sidste måned? (pct.) Fysiske lege og aktiviteter I den sidste uge Mere end én uge siden men mindre end en måned pct. Mere end en måned siden eller aldrig Spillet bold i nærheden af hvor jeg bor Løbet på rulleskøjter eller skateboard Leget anden form for udendørs aktivitet som fangeleg, sjippe, hoppe i hinkerude Været i svømmehal Gået tur (fx sammen med dine forældre) Cyklet en tur (fx sammen med dine forældre eller venner) Antal svar Ifølge forældrenes svar, spiller halvdelen af de yngre børn (0-9 år) bold mindst én gang om ugen i nærheden af, hvor de bor. Godt halvdelen leger anden form for fysisk leg som fangeleg og sjipning, hver femte løber på rulleskøjter eller skateboard, og lige så stor en andel går i svømmehallen mindst én gang om ugen. To tredjedele cykler og knap halvdelen går tur sammen med voksne mindst én gang om ugen (tabel 12). file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (14 af 22) :55:40

15 Tabel 12: Hvilke selv-organiserede idrætsaktiviteter og lege udøver børnene mellem 0 og 9 år i Vindinge (pct.) (N=337) "Spiller bold i nærheden af hvor I bor" - mindst en gang om ugen - mindst en gang om måneden "Løber på rulleskøjter eller skateboard" - mindst en gang om ugen - mindst en gang om måneden "Leger anden form for udendørs fysisk leg som fangeleg, sjippe, hoppe i elastik, hoppe i hinkerude" - mindst en gang om ugen - mindst en gang om måneden "Går i svømmehal sammen voksne eller alene" - mindst en gang om ugen - mindst en gang om måneden "Går tur sammen med voksne" - mindst en gang om ugen - mindst en gang om måneden Cykler - alene eller sammen med andre - mindst en gang om ugen - mindst en gang om måneden Hvor mange børn går til idræt? 81 pct. af børnene i klasse svarer, at de går til idræt, sport eller motion, men pigerne er noget mere aktive end drengene. 86 pct. af pigerne og 75 pct. af drengene svarer, at de går til idræt. Det er lidt højere end i landet som helhed for denne aldersgruppe. De mest populære aktiviteter er fodbold, badminton, gymnastik og håndbold. Der er forholdsvis små kønsforskelle på deltagelsen i fodbold, mens pigerne i meget højere grad end drengene går til håndbold, gymnastik og svømning (tabel 13). file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (15 af 22) :55:40

16 Tabel 13: Andelen af børnene i klasse som går til eller tidligere har gået til forskellige idrætsgrene (pct.) (N=123) Går til idrætsaktiviteten i Vindinge IF Andet sted Har tidligere gået til idræts-aktiviteten Har aldrig gået til idrætsaktiviteten Idrætsgren pct. Fodbold Håndbold Badminton Svømning Gymnastik Aerobic Dans Ridning Basketball Volleyball Tennis Cykling Golf Bordtennis Gokart/motorcross Kampsport Anden idrætsgren Børnene synes øjensynligt ikke, at deres forældre dyrker lige så meget idræt, som forældrene selv synes. 51 pct. af børnene svarer, at deres mor dyrker idræt, og 59 pct. svarer, at deres far dyrker idræt. Andelen, som går til idræt, er lige så høj blandt de mindre børn. Ifølge forældrenes svar er det kun 21 pct. af børnene mellem 0 og 9 år, der ikke går til idræt. De tre store idrætsaktiviteter er baby- eller børnesvømning, gymnastik eller forældre-barn gymnastik og fodbold. Halvdelen går til gymnastik af en eller anden slags, hvert femte barn går til baby- eller børnesvømning, og lige så mange går til fodbold (tabel 14). file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (16 af 22) :55:40

17 Tabel 14: Hvilke idrætsaktiviteter går børnene mellem 0 og 9 år i Vindinge til (pct.) (N = 337) Pct. Går ikke til idræt.. 21 Baby- eller børnesvømning.. 22 Gymnastik eller forældre-barn gymnastik Dans. 2 Fodbold 23 Håndbold. 5 Badminton 8 Ridning. 4 Anden idrætsgren 7 To ud af tre børn går til idræt i Vindinge Idrætsforening, mens hvert femte barn går til idræt i en anden idrætsforening. Det sidste gælder især børn, der går til baby- eller børnesvømning. Blandt de yngre børn er det meget få, som går til idræt i en danseskole eller rideskole, men når børnene bliver lidt ældre, vokser denne andel (tabel 15). Tabel 15: Hvor går børnene i Vindinge mellem 0 og 9 år til idræt (pct.) (N=337) Pct. Vindinge Idrætsforening 67 Anden idrætsforening / sportsklub. 20 Danseskole, danseinstitut eller motionsinstitut.. 2 Rideskole 2 Andet sted 8 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (17 af 22) :55:40

18 Hvad har børnene tidligere gået til?? Godt en tredjedel af børnene i 4. til 7. klasse har tidligere gået til gymnastik, knap en tredjedel har tidligere gået til svømning, en tilsvarende andel har tidligere gået til håndbold, godt en fjerdele har tidligere gået til badminton, og en lidt mindre andel har tidligere gået til fodbold. Knap hvert tiende barn har tidligere gået til dans, og en tilsvarende andel har tidligere gået til ridning. Knap halvdelen af drengene mod ganske få piger svarer, at de tidligere har gået til fodbold. Omvendt har knap halvdelen af pigerne tidligere gået til gymnastik, mens det kun gælder for en fjerdedel af drengene. Der er også forholdsvis flere piger end drenge, der tidligere har gået til svømning, og det er næsten kun piger, som tidligere har gået til dans eller ridning. Derimod er der ingen kønsforskelle på frafaldet i håndbold (tabel 13). Hvad kan børnene tænke sig at gå til? Det er især badminton, som mange børn gerne vil gå til. Hvert femte barn svarer, at de kunne tænke sig at gå til badminton. Derefter kommer gokart / motorcross, som 15 pct. kunne tænke sig at gå til. Hvert tiende barn vil gerne gå til kampsport, en tilsvarende andel vil gerne gå til tennis, og det samme gælder for fodbold. Næsten lige så mange vil gerne gå til volleyball. Hovedparten af de børn, som kunne tænke sig at gå til en aktivitet, har aldrig gået til den tidligere, men der er også en del børn, der tidligere har gået til aktiviteten, som kunne tænke sig at prøve igen. Analysen viser, at der er store kønsforskelle. Mens 5 pct. af drengene kunne tænke sig at gå til fodbold, er det hele 18 pct. af pigerne, der svarer, at de gerne vil gå til denne aktivitet. Derimod er der stort set ingen, som ønsker at gå til håndbold udover de, som allerede gør det. Det er kun pigerne, der gerne vil gå til aerobic (7 pct.), dans (12 pct.) og ridning (5 pct.), mens der kun er små forskelle mellem drengene og pigerne på andelen, som kunne tænke sig at gå til svømning og gymnastik. Pigerne kan altså i meget højere grad end drengene tænke sig at gå til en eller flere idrætsgrene, som de ikke går til i dag, selvom pigerne allerede er mere idrætsaktive end drengene (tabel 16). Tabel 16: Andel af børnene i klasse, der kunne tænke sig at gå til forskellige idrætsgrene Idrætsgren pct. Fodbold 11 Håndbold. 1 Badminton Svømning 4 Gymnastik... 4 Aerobic 3 Dans 6 Ridning 2 Basketball 4 Volleyball 9 Tennis. 11 Cykling.. 2 Golf. 5 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (18 af 22) :55:40

19 Bordtennis... 5 Gokart/motorcross.. 14 Kampsport. 11 Rulleskøjteløb / skateboard 4 Vi ved, at børns idrætsdeltagelse i høj grad er påvirket af forældrenes ønsker og interesser. Hvilke idrætsaktiviteter vil forældrene gerne have børnene til at gå til nu eller senere? Dette spørgsmål har forældrene til børn i alderen 0 til 9 år besvaret. Den foretrukne aktivitet er gymnastik, som 6 ud af 10 forældre nævner som en af de aktiviteter, de gerne vil have barnet til at gå til. En lige så stor andel vil gerne have barnet til at gå til baby- eller børnesvømning, hver tredje vil gerne have barnet til at gå til foldbold, hver femte ser gerne, at barnet går til håndbold, og en lige så store andel ser gerne, at barnet går til badminton, tennis eller kampsport. Men bemærk at omkring halvdelen af forældrene vil gerne have, at barnet går til "idræt og leg", dvs. børneidræt der ikke tager sigte på en bestemt idrætsgren (tabel 17). Tabel 17: Hvilke idrætsaktiviteter vil forældrene til børn mellem 0 og 9 år gerne have børnene til at gå til nu eller senere (pct.) Baby- eller børnesvømning Gymnastik eller forældre-barn gymnastik 59 2 Dans 12 4 Fodbold 36 1 Håndbold 19 0 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (19 af 22) :55:40

20 Badminton 24 0 Ridning 14 4 Svømning Basketball 5 2 Volleyball 5 2 Tennis Kampsportsgrene (taekwondo, judo, brydning, mv.) Idræt og leg / tværgående børneidræt Anden idrætsgren file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (20 af 22) :55:40

21 Hvad har de børn, der er holdt op med at gå til idræt, tidligere gået til? Dette spørgsmål er også besvaret af 8 børn, som på et tidligere spørgsmål har svaret, at de går til idræt. Det er kun ét barn, der svarer, at det aldrig har gået til en eller anden form for idræt. Halvdelen af de idrætspassive børn svarer, at tidligere har gået til fodbold, en tilsvarende andel har tidligere gået til håndbold, og lige så mange har tidligere gået til gymnastik. En tredjedel har tidligere spillet badminton, og lige så mange har tidligere gået til svømning. Hvad kan de idræts-passive børn tænke sig at gå til? Dette spørgsmål er besvaret af 31 børn, dvs. ca. en fjerdedel af børnene. Af disse svarer 3 børn - 10 pct. af de idrætspassive - at de ikke ønsker at gå til idræt. Topscoreren blandt de idrætsgrene, de idrætspassive børn kunne tænke sig at gå til, er dans, som 29 pct. gerne vil gå til, dernæst kommer svømning, badminton og rulleskøjteløb / skateboard (begge på 23 pct.). Bemærk også at 19 pct. gerne vil gå til gokart / motorcross (tabel 18). Tabel 18: Andelen af de børn, der ikke dyrker idræt, som tidligere har gået til en idrætsaktivitet, og andelen som kunne tænke sig at gå til en af aktiviteterne (pct) Idrætsgren Har tidligere gået til aktiviteten (N=34) pct. Kunne tænke mig at gå til aktiviteten (N=31) Fodbold Håndbold 47 7 Badminton Svømning Gymnastik Aerobic 0 10 Dans 9 29 Ridning 6 16 Basketball 3 3 Volleyball 0 16 Tennis 0 13 Cykling 0 16 Golf 0 13 Bordtennis 0 3 Gokart / motorcross 0 19 Rulleskøjteløb / skateboard 0 23 Kampsport (taekwondo, judo, ol.) 3 19 Anden idrætsgren 6 13 pct. file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (21 af 22) :55:40

22 Hvorfor går de idræts-passive børn ikke til idræt? De idrætspassives væsentligste begrundelse for ikke at gå til idræt er, at de heller vil gå til noget andet. Det svarer godt halvdelen af de 26 børn, der har svaret på dette spørgsmål. Hvert tredje barn svarer, at de ikke gider, hvert fjerde barn svarer, at det ikke er sjovt, og en tilsvarende andel svarer, at de idrætsgrene, som de gerne vil gå til, ikke findes i nærheden. Der er forholdsvis små forskelle på drengenes og pigernes svar på dette spørgsmål (tabel 19). Tabel 19: Hvorfor går de ikke-idrætsaktive børn ikke til idræt? (pct. andel af de børn, der har besvaret dette spørgsmål) (N=26) Jeg vil hellere gå til noget andet 58 Jeg gider ikke 31 Jeg må ikke for min far og mor 0 Det er for dyrt 8 Jeg synes ikke det er sjovt 23 Jeg er ikke god til idræt 15 Jeg hader at blive forpustet og at svede 15 Jeg har ingen at følges med 4 Mine bedste venner går ikke til idræt 7 Der er ingen af de idrætsgrene, som jeg kan lide, i nærheden 23 Jeg gider ikke at gå til noget på et fast tidspunkt 19 Jeg kan ikke lide at konkurrere 15 Andre grunde 4 file:///q /Websted1/qBI2002_2.htm (22 af 22) :55:40

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT

GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT GULDBORGSUND IDRÆT RAPPORT 07.03.2017 OPSUMMERING Undersøgelsens hovedresultater VOKSNES IDRÆT OG MOTION 59% af de voksne i Guldborgsund Kommune er idræts eller motionsaktive. Andelen er ikke signifikant

Læs mere

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007

Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Børn og unge i bevægelse Resultaterne af en undersøgelse af børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune i 2007 Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen er at etablere et troværdigt

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm

Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Voksnes idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra de voksnes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for

Læs mere

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL

SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL Søllerød Kommune SKOLEBØRNS DELTAGELSE I IDRÆT OG ANDRE FYSISKE AKTIVITER I RUDERSDAL KNUD LARSEN OG BJARNE IBSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU APRIL 2006 Skolebørns deltagelse

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE...7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007

Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007 syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Børns idrætsdeltagelse i københavns kommune 2007 Bjarne Ibsen 2007:1 Børns idrætsdeltagelse i Københavns Kommune 2007 Bjarne Ibsen Center for forskning

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016

IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 IDRÆTSSKADER I DANMARK 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Forfatterne bag... 4 Rettelser... 4 Kontakt... 4 Datamaterialet... 5 Skadesdefinition... 6 IDRÆTSSKADER HOS VOKSNE... 7 Skadesantal og -risiko

Læs mere

Danskernes motionsog sportsvaner 2016

Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Danskernes motionsog sportsvaner 2016 Spørgeskema - børn Maja Pilgaard & Steffen Rask 1. Er du dreng eller pige? Dreng Pige 2. Hvor gammel er du? Skriv antal år: 3. Hvem bor du sammen med? Mor og far Mor

Læs mere

Den rummelige firmaidræt

Den rummelige firmaidræt idræt motion samvær Den rummelige firmaidræt Resultaterne af en undersøgelse af idræts- og motionsinteressen hos medarbejdere i virksomheder i Kolding og Roskilde Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt

Læs mere

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011

Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Spørgeskema om børn og unges motionsog sportsvaner 2011 Us. nr. 3019-2 Oktober 2011 + 0 + 0 Vejledning i udfyldelse af skema: Hvis du ombestemmer dig, efter at have sat et kryds,

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE

IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE Seminar Anlæg af græsboldbaner KU, Skov & Landskab 30. maj 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk IDRÆTSLIVET OM 10 ÅR - BOLDBANERNES ROLLE FOLKEOPLYSNING STÅR IKKE LÆNGERE ALENE - er Faaborg-Midtfyns

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 2 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Hvem har svaret? Tabel 1: Andelen af skoleeleverne, der har besvaret spørgeskemaet, som bor i boligområdet (pct.) Sundparken Horsens Stengårdsvej Esbjerg

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune

idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen 2012:2 Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg

Læs mere

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune

Børn og unges fritidsliv i Hedensted Kommune 1 Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt under Kultur og Fritid i Hedensted Kommune. Projektet løber fra foråret 2011 til foråret 2015 og arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune

Læs mere

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune

IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE. Køge Kommune IDRÆTS- OG MOTIONSVANEUNDERSØGELSE Køge Kommune - 2014 2 INDLEDNING Idræts- og motionsvaneundersøgelsen Epinion har for Køge Kommune i efteråret 2014 gennemført en idræts- og motionsvaneundersøgelse blandt

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE

PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK PIGERS IDRÆTSDELTAGELSE Bjarne Ibsen, Maja Pilgaard, Jens Høyer-Kruse og Jan Toftegaard Støckel 2015:1 Pigers idrætsdeltagelse Hvorfor er der så mange

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015

Kommunale faciliteter i fremtiden. Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Kommunale faciliteter i fremtiden Jens Høyer-Kruse IOB SDU 2015 Hvordan udvikler vi de kommunale faciliteter, så de stadig passer til behovene om 5-10-15 år? I dag Idrætsfaciliteter har stor betydning

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Medlemstal analyse opgørelse pr

Medlemstal analyse opgørelse pr Hovedbestyrelsesmøde den 14. april 2016 Bilag 2.1 30.3.2016 Medlemstal analyse 2016 - opgørelse pr. 31.12.2015 DGI s medlemsopgørelse pr. 31.12.2015 lander på 1.524.083 medlemmer i 6.351 foreninger 1.

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK

IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK IDRÆTSDELTAGELSE I DANMARK 2002 Et notat om Lokale og Anlægsfondens spørgeskemaundersøgelse af den voksne befolknings idrætsdeltagelse i 2002. JANUAR 2003 Af Knud Larsen Institut for forskning i idræt

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE

HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE RAPPORT FOR TEAM BADE HVAD SIGER BRUGERNE? BRUGERUNDERSØGELSE I KFF KØBENHAVNS KOMMUNE 2014-2015 RAPPORT FOR TEAM BADE BRUGERUNDERSØGELSE 2014, RAPPORT FOR TEAM BADE / SIDE 2 INDHOLD LÆSEVEJLEDNING side 3 SAMLET TILFREDSHED

Læs mere

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER

IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Peter Forsberg Analytiker Idrættens Analyseinstitut Jens Høyer-Kruse Postdoc. Syddansk Universitet Åbningsseminar 'Fremtidens Idrætsfaciliteter' IDRÆTSVANER I FIRE KOMMUNER Resultater, forskelle og ligheder

Læs mere

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb

Sponsorbarometeret. Orienteringsløb Sponsorbarometeret Orienteringsløb Formål Formålet med denne delrapport af Sponsorbarometeret har været at kortlægge de faktorer, der har inflydelse på attraktiviteten af de respektive idrætsforbund under

Læs mere

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S

Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1. Indholdsfortegnelse: DMA/Dansk Markedsanalyse A/S Børn og unges fritidsvaner og -interesser 1 Indholdsfortegnelse: Børn og unges fritidsvaner og -interesser 2 1. Indledning 1.1 Undersøgelss baggrund Nærværde rapport Børn og unges fritidsvaner- og interesser

Læs mere

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF

Syddansk Universitet. Publication date: Document version Også kaldet Forlagets PDF Syddansk Universitet Frivilligt arbejde i idrætsforeninger Forskelle og ligheder mellem specialforbund og idrætsgrene Elmose-Østerlund, Karsten; Ibsen, Bjarne Publication date: 2011 Document version Også

Læs mere

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad?

FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Det brændende spørgsmål FAKTAARK DEN PÆNE FORSTAD Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i den pæne forstad? Den pæne forstads centrale karakteristika Definition af den pæne forstad Her defineres

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012

BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 BILAG 4 Ligestillingsvurdering af projekter i Klubhuspuljen 2012 Nærværende notat indeholder baggrundsinformation om køn og foreningsliv. Dette følges op af korte ligestillingsvurderinger af de enkelte

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011

Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 Februar 2012 Idrætsklinikken Nord ÅRSRAPPORT 2011 1 Klinikken kører stadig med fulde programmer. Lægerne kan således se 16 nye patienter pr gang, og vi holder ventetiden på 3 uger. Vi prøver stadig at

Læs mere

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud

Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Notat / Januar 2017 Trygve Laub Asserhøj Titel Danskernes fitnessvaner og brug af kommercielle idrætstilbud Forfatter Trygve Laub Asserhøj Layout

Læs mere

Hvor dyrker danskerne idræt?

Hvor dyrker danskerne idræt? Hvor dyrker danskerne idræt? Notat om brug af faciliteter på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Af Trygve Buch Laub og Maja Pilgaard Idrættens Analyseinstitut Oktober 2012

Læs mere

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014

Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 2014 Foreningsundersøgelsen Fynslund Boldklub 214 Lone Olsen 1. Svarpersoner 2. Anbefalinger 3. Handling her og nu 4. Gennemgang af undersøgelsen Svarpersoner Antal 383 gennemført Relation til foreningen 62

Læs mere

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009

Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden. Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Investeringer i idrætsfaciliteter i fremtiden Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet September 2009 Forskningsprojekt i fire kommuner Kortlægning af eksisterende

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 2050 Mindre end 1 år 110 5% 1-2 år 151 7% 3-4 år 250 1 5-7 år 266 13% 8-10 år 168 8% Mere end 10 år 1097 54% Ved ikke/kan

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk

TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING. - kreativ fleirbruk TRENDAR ANLEGGSUTBYGGING - kreativ fleirbruk V./Laura Munch, konsulent i Lokale- og Anlægsfonden Det Maritime Ungdomshus Lokale- og Anlægsfondens vedtægter Fonden skal udvikle kultur- og fritidsområdet

Læs mere

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE

FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE Temadrøftelse om idrætsfaciliteter, Kulturudvalget Aarhus Kommune, 28. juni 2016 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk FREMTIDENS FACILITETER I AARHUS KOMMUNE AARHUS HAR EN IDRÆTSAKTIV BEFOLKNING Facilitetsdækning

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593

Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen Krocket 13 Arriva IF Badminton Bowling 16 Cykling 593 Hovedforening Aktivitet 2016 I alt Aktiv Fritid i Glejbjerg Idræt om dagen 62 75 Krocket 13 Arriva IF Badminton 25 1.365 Bowling 16 Cykling 593 Fodbold 30 Gang 210 Idræt om dagen 35 Løb 176 Øvrige Idrætslige

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt, samt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

Appendiks 1. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen

Appendiks 1. Hvidovre Kommune. Helhedsplan på idrætsområdet. Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen Appendiks 1 Helhedsplan på idrætsområdet Hvidovre Kommune Delanalyser: 1. Skoleundersøgelsen 2. Borgerundersøgelsen 3. Kapacitetsundersøgelsen DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Læs mere

Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne

Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne Omfanget af og holdningen til frivilligt arbejde i idrætsforeningerne i Danmark Bjarne Ibsen, Idrætsforsk Notat udarbejdet til Kulturministeriet 2001 Indledning Det er en udbredt opfattelse i idrætten,

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end %

Basisinformation. Hvor mange medlemmer har foreningen? % % % % 16% Flere end % Basisinformation Hvilken forening repræsenterer du? Roskilde Boldklub Viby Badminton KLub Viby Idrætsforening Roskilde Pigefodbold Himmelev-Veddelev BK Roskilde Tennis Klub Roskilde Karate Center Himmelev

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut

IDRÆT I GRØNLAND. Analyse og anbefalinger. Trygve Laub Asserhøj. Idrættens Analyseinstitut IDRÆT I GRØNLAND Analyse og anbefalinger Trygve Laub Asserhøj Idrættens Analyseinstitut Konference Fremtidens idræt i Grønland d. 17. august 2016 Oversigt Kort om baggrunden for analysen Analysens resultater

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING. Bevægelsesglæde. Udarbejdet af: Linda Hornstrup. Maj-juni 2014 Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2014 Bevægelsesglæde Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2014 1. Indledning En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens hverdag, er idræt og

Læs mere

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf

Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Fremtidens idrætsfaciliteter i svendborg kommune Trygve Laub Asserhøj, Christian Gjersing Nielsen & Aline van Bedaf Appendiks og bilagssamling / September 2016 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I SVENDBORG

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Danskernes motions- og sportsvaner 2011

Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Vejen, 30. maj Idrættens største udfordringer II Trygve Buch Laub Ernst Vikne Danskernes motions- og sportsvaner 2011 Spørgeskemaundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor?

Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? Kapitel 14 Motionsvaner h v o r for, h v o rdan og hvor? Kapitel 14. Motionsvaner hvorfor, hvordan og hvor? 143 Motion er kendt for sine mange sundhedsfremmende effekter (nærmere beskrevet i kapitel 6),

Læs mere

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends

Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Illustration udlånt af Center for Idræt og Arkitektur Fremtidens foreninger - medborgerskab, faciliteter, trends Idrættens Analyseinstitut Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut Skive Stadion, den

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Tættere på medlemmernes behov

Tættere på medlemmernes behov Tættere på medlemmernes behov Fokus på udvikling af bedre tilbud til foreningsmedlemmer med tennisforbundets medlemsanalyse som case. Vejen den 25. maj 2011. Den organiserede (voksen)idræt er under pres

Læs mere

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger

Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Social integration i danske og europæiske idrætsforeninger Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Oplæg ved konferencen Dansk foreningsidræt i europæisk perspektiv Mandag den. december 201 på

Læs mere

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009

Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 2009 Dansk Tennis Forbund, Medlemsundersøgelse 29 Table 34: Hvor længe har du sammenlagt i dit liv spillet tennis? (sæt ét kryds) Base 54 Mindre end år 2 4% -2 år 3 3-4 år 2 4% 5- år 4 % 8- år Mere end år 42

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar

BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar Forenings og facilitetskravet af i dag og i morgen BMI Opfølgningsmodul mandag d. 30. marts Udviklingsseminar Fuglsøcentret 13. 14 marts 2009 Foreningens fremtid Rummelighed - tilgængelighedli Hvorfor,

Læs mere

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l

Idrættens Analyseinstitut l Kanonbådsvej 12A l 1437 København K l Tlf l Fredericia: Danmarks navle på landkortet Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Boldbaner Svømmehaller Øvrige idrætsfaciliteter Fredericia: Danmarks navle på landkortet Lidt research: Kurbadet lukker forår

Læs mere

SUNDHED OG LEVEVILKÅR. - resultater

SUNDHED OG LEVEVILKÅR. - resultater SUNDHED OG LEVEVILKÅR - resultater INDHOLD Indledning... 3 Måling af elevernes sundhed... 5 Resultater... 6 Opsamling... 14 Forslag til diskussioner/opgaver... 15 Bilag, baggrundsfakta... 16 HVEM STÅR

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Analyse af medlemstal for fitness 2016

Analyse af medlemstal for fitness 2016 Analyse af medlemstal for fitness 2016 Udarbejdet af Jens Myrup Thomsen og Katja Karlsen på baggrund af medlemstal for fitness fra Centralt ForeningsRegister samt Danmarks Statistik. BEVÆG DIG FOR LIVET

Læs mere

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN

HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN Fællesmøde om idrætspolitik. Guldborgsund Kommune 18. januar 2017 Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Foto: Otto Kristensen/Flickr HVOR GÅR IDRÆTTEN HEN? STRØMNINGER I TIDEN DELTAGELSE I SPORT OG MOTION:

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder

Den folkelige. Gymnastik. i en moderne motionskultur. nr. 1: Udvikling og muligheder Den folkelige Gymnastik i en moderne motionskultur nr. 1: Udvikling og muligheder Nye former for træning dukker op, udøverne, vilkårene og rammerne for din gymnastikforening forandrer sig hastigt. Heldigvis

Læs mere

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET

LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET LØB ER VOKSNES DANSERKERES FORETRUKNE IDRÆTSAKTIVITET 40 % Ikke Voksne i forening (16+år): I forneing 30 % 20 % 10 % 0 % LØBEEVENTS ER EN INDUSTRI og et hårdt udskilningsløb. DAGENS LØBETUR HVEM LEVERER

Læs mere

Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt

Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt Brugerundersøgelse blandt DGI s medlemmer - Senioridræt Rapport for DGI af Epinion Oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3 1.2 Struktur for rapporten...3 2 Analyse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Allerød Kommune Dagtilbud

Allerød Kommune Dagtilbud Udvidede åbningstider Allerød Kommune Dagtilbud 1 Indledning Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af kommissorium om Behov for dagtilbud med udvidede åbningstider. For at inddrage så mange forældre

Læs mere