Projektprotokol. Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland. April Forskningsenheden for Almen Praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektprotokol. Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland. April Forskningsenheden for Almen Praksis"

Transkript

1 Projektprotokol Evaluering og monitorering af akutaftalen i Region Midtjylland April 2012 Forskningsenheden for Almen Praksis

2 Baggrund for ændringer I Region Midt varetages akutområdet af almen praksis/lægevagt, skadestue og akut medicinsk koordinering-vagtcentral (AMK) for 112-opkald. Denne struktur indebærer tre adskilte indgange til sundhedsvæsenet, og i tilfælde af behov for akut lægehjælp skal borgerne selv træffe beslutning om, hvor hjælpen mest relevant søges. Adgangen til akuthjælp skal i de fleste tilfælde forudgåes af telefonisk kontakt til visitation, hvor behovet for hjælp vurderes. I skadestuen og AMK varetages visitationen af sygeplejersker og i lægevagten af praktiserende læger. Alle opgaver i lægevagten varetages af lægerne selv uden involvering af andet personale, når der ses bort fra ordningen i Lægevagten i Herning, Holstebro og Skive. Afgrænsningen mellem de tre indgange er i princippet veldefinerede. Ved en akut opstået tilstand er der følgende overordnede inddeling: ved livstruende tilstande ringes 112, i tilfælde af større skader kontaktes skadestuen og i alle andre tilfælde kontaktes egen læge/lægevagten. Erfaringer viser dog, at det hyppigt forekommer, at opkald til de tre instanser ikke falder inden for de nævnte definitioner. F.eks. er brug af egen læge og lægevagt meget varierende i regionen og har formentlig bl.a. sammenhæng med afstanden til skadestue, idet man mener, at skadestuen i den østlige del af regionen i langt højere grad har været søgt til mindre skader sammenlignet med den vestlige del af regionen. Samtidig får både AMK og skadestuen henvendelser, som er mere relevante for lægevagten, og lægevagten får henvendelser, som er relevante for skadestuen og i nogle tilfælde også for 112. Der er dog ikke foretaget opgørelser af, hvor hyppigt dette forekommer, og der foreligger ikke viden om, hvilke typer af henvendelsesårsager, det drejer sig om, samt hvordan de mest optimalt og effektivt kan håndteres i det akutte sundhedsvæsen. Der er nu i et samarbejde mellem PLO-Midt og Region Midt indgået en ny aftale på akutområde. Den skal indføres trinvis i løbet af Med aftalen om en ny struktur på akutområdet ønsker man at sikre befolkningen en enstrenget ind- og adgang til akuthjælp (bortset fra 112) ved at alle skal ringe til lægevagten uden for almindelig arbejdstid. Samtidig ønsker man at inddrage almen praksis som en integreret del af det akutte beredskab i dagtid bl.a. ved at opbygge et samarbejde mellem skadestuepersonale og lægevagt i lægevagtskonsultationerne. Udenlandske erfaringer (ex. fra Storbritannien) har vist, at især ved akutte tilstande kan det have en uheldig effekt med flere indgange til sundhedsvæsenet, idet brugerne får sværere ved at navigere og finde den korrekte indgang i forhold til behovet. Samtidig kan indsatsen blive mindre effektiv, idet der er en tendens til, at sundhedstilbud af denne type vil blive benyttet maksimalt i befolkningen. Der er således flere gode grunde til at søge en mere enstrenget tilgang til sundhedsvæsenet ved akutte tilstande. Samtidig er det naturligt og relevant at monitorere og evaluere, hvilke effekter en sådan ændring medfører. Væsentligste ændringer Visitation Alle akutte henvendelser skal gå via praktiserende læger i dagtid til almen praksis og i vagttid til lægevagten, dvs. skadevisitationen bemandet af sygeplejersker nedlægges. Dog vil sygeplejersker bemande lægevagttelefonen i dagtid for henvendelser fra f.eks. turister og fra patienter, der fejlagtigt ringer til dette nummer i stedet for til egen læge. Flere mindre skader samt henvendelser, der mest oplagt hører til almen praksis, forventes fremover at blive håndteret i almen praksis i dagtid henholdsvis i lægevagten i vagttid frem for at blive henvist til skadestue. Konsultation 1

3 Lægevagtskonsultationerne bemandes med behandlersygeplejersker, som vil modtage og overvåge patienter i venteområdet, supportere vagtlægen og selvstændigt håndtere problemer inden for deres ansvarsområde. Der skal i konsultationsklinikkerne foreligge en skriftlig instruks og et flowdiagram for behandlingerne, og vagtlægerne skal have adgang til at konferere tvivlstilfælde med vagthavende i relevante specialer. I akutklinikkerne i Grenå, Ringkøbing, Skive, Silkeborg og Holstebro udgør vagtlæger den lægefaglige backup for behandlersygeplejerskerne i vagttid. I akutafdelingerne i Aarhus, Viborg, Horsens, Randers og Gødstrup/Herning udgør vagtlæger ligeledes den lægefaglige back-up for behandlersygeplejerskerne i vagttid i de tilfælde, hvor patienterne er visiteret til konsultation i lægevagten, og hvor sygeplejerskerne supporterer vagtlægerne. I de tilfælde hvor sygeplejerskerne selvstændigt afslutter behandlingen, er de hospitalsansatte læger back-up for sygeplejerskerne. Formålet med evaluering og monitorering Formålet er at evaluere effekten af den nye akutaftale i Region Midtjylland på en række områder. Der skal således gennemføres en fremadrettet monitorering af aktiviteten i almen praksis og lægevagten, herunder opgørelser af ændringer i ydelser, patientflow, håndtering af mindre skader samt af tilgængelighed i almen praksis i dagtid. Evalueringen vil omhandle både ændringer i ydelsesmønster og i kvaliteten. Følgende områder vil blive undersøgt mht. ændringer i forbindelse med den nye akutaftale: - Ændringer i ydelsesmønstre og patientflow for hele akutområdet - Kvaliteten af visitationen - Ændringer i organiseringen i den enkelte praksis herunder tilgængelighed for akutte henvendelser - Den sygeplejebaserede aktivitet i lægevagten herunder interaktion med almenmedicinske læger - Håndteringen af skader i almen praksis i dagtid og aktiviteten i almen praksis generelt - Håndteringen af skader i lægevagten og aktiviteten i lægevagten generelt Fremgangsmåde Måling af ændringer i ydelser Der foretages opgørelser af aktiviteten i almen praksis i dagtid, i lægevagten, i skadestuerne og 112-opkald. Ydelser i 2011 udgør baseline i sammenligning med ydelser i Registerdata fra Sygesikringsregisteret og Landspatientregisteret suppleret med specifikke data fra AMK om 112-opkald anvendes i undersøgelsen. På basis af registerdata opsættes analyser af proportioner af patienter, der primært ses i de enkelte akutfunktioner og efterfølgende ses i andre funktioner (patientflow). Dette foretages af regionen i samarbejde med Forskningsenheden, der skal være med til at definere, hvilke data, der søges. Data vil også blive tilgængelige for Forskningsenheden til analyser og præsentation. Måling af ændringer i kvalitet Der gennemføres evaluering af kvaliteten af visitationen i lægevagten, af tilgængelighed til egen læge, af samarbejdet i lægevagtskonsultationen og af behandlingen af de mindre skader mm. i almen praksis i dagtid og i lægevagten, som tidligere oftest blev henvist til behandling på skadestue. Hvor det er muligt, vil en undersøgelse både før og efter indførelse af akutaftalen blive gennemført. 1. Kvaliteten af visitation Visitations-kvalitet omhandler i princippet sikkerhed såvel som effektivitet og patienttilfredshed. 2

4 En yderligere evaluering af effektiviteten af visitationen foretages ved at undersøge skadestuepatienters kontaktårsager før og efter indførelsen af akutaftalen. Det gøres ved gennemgang af patientjournaler og epikriser for et antal patienter og kan således foretages retrospektivt. En sådan undersøgelse vil kunne afdække, om der efter indførelse af akutaftalen sker en ændring i de patientkontakter og sundhedsproblemer, der visiteres til behandling på skadestuen. 2. Organisering af og tilgængelighed til almen praksis Regionen planlægger at gennemføre en undersøgelse af tilgængelighed ved at lave telefonopkald til en række praksis før og efter indførelsen af akutaftalen. Resultaterne heraf vil også blive tilgængelige for Forskningsenheden i forbindelse med nærværende evaluering. 3. Den sygeplejeskebaserede aktivitet i lægevagten Et vigtigt fokusområde for den ændrede akutfunktion i vagttid er inddragelsen af sygeplejefagligt personale i lægevagten og lægernes mulighed for at benytte de udvidede faciliteter i lægevagtskonsultationerne. Den sygeplejeskebaserede aktivitet får stor tidsmæssige udbredelse. Der vil endvidere komme nye diagnostiske muligheder ex. måling af CRP, og det vil være vigtigt at monitorere, hvorledes disse ændring forløber. Der gennemføres derfor undersøgelser af lægernes og sygeplejerskernes evaluering af ordningen og samarbejdet, og der sikres data om aktiviteter. Dette gøres ved at indsamle basisoplysninger om aktiviteter i samarbejdet mellem læger og sygeplejersker og om omfanget af selvstændige aktiviteter afsluttet af sygeplejerske. Der gennemføres endvidere webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt sygeplejersker og læger. 4. Monitorering af aktivitet i almen praksis Der etableres et antal monitoreringspraksis (ca ), der er repræsentative med hensyn til størrelse og geografisk beliggenhed. Pop-up-registrering integreres i de elektroniske journalsystemer. Dette er allerede etableret via datafangstmodulet fra Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E, i en forsøgsordning på Bornholm via Forskningsenheden. Med overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner fra 2012 er opkobling til datafangstmodulet blevet obligatorisk for praktiserende læger inden udgangen af Den etablerede datafangstfunktion kan udbygges med et projektmodul målrettet evaluering af indsatsen med den nye akutaftale i Region Midt. Data fra specifikke pop-up-registreringer indberettes til DAMD, hvorfra de videregives til Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus. Optimalt skal denne dataindsamling finde sted både før og efter, således at man vil kunne monitorere ændringer i henvendelsesmønsteret i almen praksis i dagtid. Det er dog ikke realistisk, at man kan nå dette før 1. september For yderligere information ang. monitoreringspraksis samt forslag til pop-up skærm ang. behandling af mindre skader henvises til Bilag 1. Det er en udfordring at indhente data om episoder som behandling af skader som foregår relativt sjældent. Derfor arbejdes med en model, hvor der indsamles data om alle henvendelser til almen praksis, som resulterer i en konsultation samme dag. Derved opnås viden om akutte kontakter i almen praksis, hvori også skader vil indgå. Der bliver også her som ved data fra lægevagten tale om aggregerede data. Således vil der ikke blive foretaget analyser med data, der vil være henførbare til enkelte læger. Følgende data er relevante for monitoreringen af almen praksis: Baggrundsinfo: Praksistype, antal ydernr, antal læger, personalesammensætning, organisering af akutarbejdet i praksis, tilgængelighed, antal tilmeldte patienter, patientfordeling mm. Pop-up-registrering ved akutte konsultationer skal omfatte følgende: 3

5 Tidspunkt for kontakt, symptom og diagnose, patientens køn, alder, kontaktårsag, iværksat behandling, behandler, henvisning, varighed og tyngde af kontakten, afslutning, kontakt til skadestue i tvivlstilfælde mm. 5. Monitorering af aktivitet i lægevagten I forbindelse med kontaktmønsterundersøgelse af lægevagten - LV-KOS 2010, blev der udviklet og integreret et pop-up-registreringsmodul i lægevagtens EDB-system. I kraft heraf er det muligt tilfældigt at udvælge tilfældige kontakter og sikre data om kontaktårsagerne i henvendelser til lægevagten og uddybende information om kontakterne i form af lægernes vurdering af diagnose, alvorlighed, relevans af kontakten og af visitationer mm. Denne funktionalitet kan aktiveres og udvikles med spørgsmål, som er relevante for evaluering af den nye akutaftale. Således kan der indhentes specifikke data fra lægerne om henvendelser, som skyldes skader. Dataindsamlingen kan "tændes/slukkes" med passende mellemrum, således at man får et fortløbende indblik i udviklingen, og hvordan evt. interventioner giver effekt. Følgende data er relevante for monitoreringen af lægevagten: Pop-up-registrering ved skader skal omfatte følgende: Kontaktårsag, tidspunkt for kontakt, symptom og diagnose, patientens køn, alder, iværksat behandling, henvisning, varighed og tyngde af kontakten, afslutning, tlf-kontakt til skadestue i tvivlstilfælde mm. Der skal søges finansiering til honorering af vagtlægerne for at besvare spørgeskemaer: Dette er ikke med i nærværende budget. Som alternativ kan der laves en analyse af udviklingen i brug af tillægsydelser i lægevagten. Dette vil kunne belyse omfanget skader behandlet ved lægevagten. Perspektiver Indarbejdelsen af datafangstmoduler i form af pop-up-spørgeskemaer i de udvalgte monitoreringspraksis og i lægevagten vil dokumentere hyppigheden af skader i almen praksis i dagtid og i lægevagten med detaljerede oplysninger, der er relevante i en klinisk sammenhæng såvel som i et sundhedspolitisk perspektiv. Disse datafangstmoduler vil ligeledes fremover give mulighed for at indhente ad-hoc data af høj kvalitet indenfor udvalgte områder, som ønskes belyst i kvalitetsudviklingsøjemed eller med henblik på monitorering og forskning. Det vil kunne supplere den viden, der rutinemæssigt indhentes via Sygesikringsregisteret og via det nationale datafangstmodul. Præliminære opgørelser fra kontaktmønsterundersøgelsen (LV-KOS 2010) viser, at ifølge vagtlægernes vurdering var op mod 30% af alle henvendelserne ikke relevante for lægevagten, men burde i stedet have været rettet til egen læge i dagtid. Det er et eksempel på et indsatsområde, som ville være relevant at undersøge nærmere og monitorere løbende for at følge udviklingen. Datafangstmodulerne giver endvidere mulighed for at validere den løbende registrering og de algoritmer mv., der udvikles på basis af registre og databaser. Opgavefordeling Regionen etablerer monitoreringspraksis og forestår indhentning af data til den registerbaserede måling af ændringer i ydelsesmønster. Forskningsenheden for Almen Praksis forestår kvalitetsevalueringerne i form af undersøgelse af kvaliteten af visitationen og af udvikling af pop-up-registreringer og indhentninger af data i samarbejde med hhv. DAK-E vedr. dagtid og vagtudvalg/eg Data Inform vedr. lægevagten. Tidsplan 4

6 Indhentning af baselinedata: Undersøgelse af lægers og sygeplejerskers vurdering af visitationen på skadestuen foretages de sidste to uger i august. Spørgeskemaer om tilfredshed med visitation udsendes de sidste to uger i august Monitoreringspraksis oprettes og pop-up-registreringsmodulet i almen praksis samt registreringsmodulet i lægevagten udvikles snarest muligt og ideelt set med henblik på start på dataindsamling 1. juni Indhentning af data til sammenligning efter indførelse af akutaftalen: Vil foregå løbende. Det er en fordel at indsamle patientdata fra samme tidspunkt på året som baselinedata. Se Bilag 3, figur med tidslinje Afrapportering Afrapportering vil ske i form af rapporter med passende intervaller baseret på registeroplysninger. Der laves en endelig rapport sommeren 2014, der er forudgået af løbende opgørelser, hvor det er relevant. Data afrapporteres endvidere videnskabeligt i forskningstidsskrifter. 5

7 Godkendelser Projektet godkendes i Datatilsynet. Da projektet indebærer indhentning af personfølsomme data fra lægevagten, ansøges Sundhedsstyrelsen om godkendelse. Projektet indeholder ikke intervention eller brug af biologisk materiale fra patienterne, hvorfor projektet ikke forelægges den lokale Videnskabsetiske Komité. Projektet bedømmes i DSAMs udvalg for multipraksisundersøgelser. Data opbevares som privat forskningsregister på Forskningsenheden for Almen Praksis efter vanlige procedurer. Styregruppe Fra: Forskningsenheden for Almen Praksis Region Midtjylland Grete Moth Flemming Bro Peter Vedsted Morten Bondo Christensen Linda Huibers PLO-Midtjylland 6

8 Bilag1 Budget Post mdr. Forskningsenheden for Almen Praksis mdr mdr. Løn til forsker - deltid: 50% Løn til junior forsker - deltid: 50% Løn til statistiker deltid: 20% (4 mdr.) Løn til datamanager deltid: 25% (4 mdr.) Løn i alt Udvikling of drift af software - lægevagten Udvikling af software DAK-E Registerdata Drift/kontorhold I alt udvikling/drift % adm.afgift, Danske Regioner I alt for Forskningsenheden Region Midt Etablering af monitoreringspraksis? Drift/honorering af monitoreringspraksis??? Ydelsesdata??? I alt for Region Midt 7

9 Bilag 2, Monitoreringspraksis og eksempel på pop-up spørgeskema til almen praksis Der etableres repræsentative praksis i regionen, der kan aktiveres ved behov for at lave registreringer/monitoreringer af aktiviteter i almen praksis. Det kan bruges både ved kvalitetsmålinger, evalueringsprojekter og til forskningsprojekter. Deltagelse og indsamling af data i de enkelte praksis vil blive honoreret. For at få praksis med på idéen og opretholde deltagelsen er det vigtigt, at det evt. ekstra tidsforbrug ved registreringer holdes på et absolut minimum. Her har pop-up-modulet vist sin effektivitet. Der skal ikke bruges tid til at notere baggrundsoplysninger på patienten, da det automatisk også registreres. Pop-up-skærmen kan aktiveres tilfældigt eller f.eks. efter bestemte ydelseskoder eller diagnosekoder. For at fordel belastningen ved registreringen kan skærmen endvidere aktiveres randomiseret ved ex. hver 5. af de relevante kontakter. Et inkluderingsspørgsmål kan afgøre, om resten af spørgsmålene også kommer frem. Det forventes, at en registrering kan foretages på max. 2-3 minutter. Det svarer til, at praksis skal honoreres med beløbet for et 10 minutters modul for ca. 4-5 registreringer. 8

10 Eksempel på spørgsmål, der kan indgå i pop-up skærm ang. håndtering af mindre skader i praksis. 9

11 Bilag 3 Tidslinje Dataindhentning Juni 2012 Output Analyse af registerdata om ydelser for 2011, inkl. specifikke data for AMK Registerbaseret opgørelse af ydelsesmønster og patientflow for 2011 Gennemgang af kontaktårsager i skadestuen før og efter ændring Pop-up registrering af akutte henvendelser i almen praksis juni-august 2013 Opgørelse af skadeshåndtering i almen praksis/lægevagt Undersøgelse den sygeplejebaserede aktivitet i lægevagten Undersøgelse af samarbejde og af behandlersygeplejerskes aktivitet i lægevagten Opgørelse af akutte henvendelser i almen praksis baseret på pop-up-registreringer Registerdata for 2013, inkl. specifikke data for AMK August 2014 Afsluttende rapport 10

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Tfiidt regionmidtjylland

Tfiidt regionmidtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.reglonmicltjylland.dk Tfiidt regionmidtjylland Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland

Læs mere

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU

FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU FÆLLES ANSØGNINGSSKEMA TIL KVALITETS- OG UDVIKLINGSMIDLERNE UNDER KEU REGION: Region Midt DATO: 22. Oktober 2009 LØBENR.: (udfyldes af regionen) STAMOPLYSNINGER ANSØGERS NAVN, MAIL,TLF mm. Grete Moth,

Læs mere

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro

Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Informationsmøde 22. marts kl. 18-20 Holstebro Udvidet samarbejde på akutområdet mellem almen praksis og regionen i 2012 www.regionmidtjylland.dk Program Orientering om aftalen Samarbejde i akutklinikkerne

Læs mere

Aktiviteten i akutklinikkerne

Aktiviteten i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Aktiviteten i akutklinikkerne Spareplanens spor 1: Akutområdet, forslag nr.2 om omlægning

Læs mere

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden

Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Ekstraordinært forretningsudvalgsmøde den 12. marts 2013 Sag nr. 1 Emne: Etablering af enstrenget akutberedskab i Region Hovedstaden Bilag 2 og Bilag 3 Bilag 2 PLO HOVEDSTADEN Forretningsudvalget

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Akutaftalen. Evalueringsrapport Registerundersøgelse af henvendelser til almen praksis, skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker og præhospitalet

Akutaftalen. Evalueringsrapport Registerundersøgelse af henvendelser til almen praksis, skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker og præhospitalet Akutaftalen Evalueringsrapport Registerundersøgelse af henvendelser til almen praksis, skadestuer/akutafdelinger/akutklinikker og præhospitalet 2 Evaluering af akutaftalen i Region Midtjylland Evalueringsrapport,

Læs mere

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er)

3) Har man tænkt over de epidemiologiske forhold (eks influenzaborgere der blandes med syge AMA pt er) Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 191 Dato: 14. december 2013 Stillet af: Finn Rudaizky (O) Besvarelse udsendt den: 19. december 2013 Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning

Læs mere

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem

Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem 26. november 2014 J. nr. 14/23193 Sammenfattende om: Udredning vedr. ansøgninger om godkendelse af DAMD som klinisk kvalitetsdatabase, fra 2007 og frem Baggrund Statens Serum Institut (SSI) (og tidligere

Læs mere

Lægevagten Region Midt

Lægevagten Region Midt Lægevagten Region Midt PLOM Efterårsmøde 2015 Lægevagten og Akutaftalen Lægevagten Drøftelser med regionen ved Akutaftalen og Lægevagtsaftalen Kampagne Ny organisering Vagtydernumre Ny vagtorganisation

Læs mere

Akutbetjening i almen praksis

Akutbetjening i almen praksis Akutbetjening i almen praksis Peter Magnussen Formand for PLO s Akutudvalg 1 Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende almen praksis 1. Et Landsdækkende telefonnummer til vagtlægeordningen. 2. Al henvendelse

Læs mere

Kontaktmønsteret og aktiviteten i almen praksis under lup

Kontaktmønsteret og aktiviteten i almen praksis under lup Kontakt - og sygdomsmønster Kontaktmønsteret og aktiviteten i almen praksis under lup Af Grete Moth og Peter Vedsted Hvorfor går patienterne til læge? Hvad foregår der i almen praksis? Siden 1993 er antallet

Læs mere

Et sammenhængende akutsystem

Et sammenhængende akutsystem N O T A T 17-12-2009 Et sammenhængende akutsystem 1. Indledning Nærværende notat beskriver regionernes forslag til et fremtidigt sammenhængende akutsystem. Forslaget koncentrerer sig om den regionale del

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten

Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Sammenfatning af publikation fra : Når sygeplejersker visiterer i lægevagten Marlene Willemann Würgler Laura Emdal Navne Februar 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI s hjemmeside: www.dsi.dk/frz_publikationer.htm

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten LVKS 2011

Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten LVKS 2011 Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten LV-KOS 2011 LVKS 2011 o Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus Universitet Kontakt- og sygdomsmønsteret i lægevagten LV-KOS 2011 Grete Moth Lone Flarup Morten

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Fremtidens akutbetjening

Fremtidens akutbetjening Fremtidens akutbetjening Juni 2005 Indledning Den Almindelige Danske Lægeforening har sammen med Foreningen af Speciallæger, Praktiserende Lægers Organisation og Yngre Læger udarbejdet dette forslag for

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Akutaftalen. Evalueringsrapport Håndtering af skader i lægevagten

Akutaftalen. Evalueringsrapport Håndtering af skader i lægevagten Akutaftalen Evalueringsrapport Håndtering af skader i lægevagten Evaluering af akutaftalen i Region Midtjylland Evalueringsrapport, juni 2014 ISBN: 978 87 90004 28 6 Rapporten er udarbejdet af: Grete

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C

Projektoversigt. Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Forskningsenheden for Almen Praksis Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Bartholins Allé 2 8000 Århus C Projektoversigt Tlf.: 89 42 60 10 Fax: 86 12 47 88 fe.aarhus@alm.au.dk www.alm.au.dk/fe Oktober

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1

SUNDHEDSDÆKNING. på Region Sjællands mindre øer. Praksisplanudvalget for almen praksis. Side 1 SUNDHEDSDÆKNING på Region Sjællands mindre øer Praksisplanudvalget for almen praksis Side 1 1. Indledning og baggrund Praksisplanudvalget har i planperioden 2014-2018 besluttet at have særlig fokus på

Læs mere

Projekt opfølgende hjemmebesøg

Projekt opfølgende hjemmebesøg Projekt opfølgende hjemmebesøg 1. Projektets baggrund Ældre patienter med komplicerede behandlings- og plejebehov udgør en betydelig udfordring for koordineringen mellem sekundær- og primærsektoren. Erfaringen

Læs mere

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis

Danish Quality Unit of General Practice Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E Kvalitetsudviklingsværktøj i dansk almen praksis -Organisation -Udbredelse -Automatisk indrapportering af data

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Akutaftalen. Evalueringsrapport Vagtlægernes og sygeplejerskernes evaluering af lægevagten

Akutaftalen. Evalueringsrapport Vagtlægernes og sygeplejerskernes evaluering af lægevagten Akutaftalen Evalueringsrapport Vagtlægernes og sygeplejerskernes evaluering af lægevagten Evaluering af akutaftalen i Region Midtjylland Evalueringsrapport, juni 2014 ISBN: 978 87 90004 34 7 Rapporten

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014

Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Nyt enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden Pr. 1. januar 2014 Freddy Lippert, Direktør for Den Præhospitale Virksomhed Peter Gjersøe, Enhedschef for Akuttelefonen 1813 DAGSORDEN 1. Velkommen

Læs mere

Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne

Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag 2: Samarbejde i akutklinikkerne I bilag 2 beskrives samarbejdet

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling

Kvalitetsmåling. som led i opbygningen af kliniske funktioner. Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Kvalitetsmåling som led i opbygningen af kliniske funktioner Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles AKUT Afdeling Akutcenteret Fælles AKUT Afdeling Styrket akutberedskab, Sundhedsstyrelsen 2007 Planlægningsgrundlag

Læs mere

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5

PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Dato: Jan. 2014 PID: Udvikling og implementering af kvalitetsindikatorer for Fælles Akutdatabase Projekt ID: PID_KCKS-Vest_2014_Fælles_Akutdatabase_delopgave_5 Projektejer/enhed: RKKP-organisationen Projektansvarlig:

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet:

I 2012 udgjorde den samlede aktivitet: BILAG Notat om forventet aktivitet på Akuttelefonen 1813 og i akutmodtagelser/- klinikker Dette notat redegør for de volumenmæssige forudsætninger i forbindelse med integrationen af den overenskomstbestemte

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland

Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland Aftale om tilrettelæggelse af lægevagten i Region Sjælland 1. Vagtordningens formål Formålet med denne aftale er at sikre borgerne i Region Sjælland en god og sikker lægebetjening uden for de praktiserende

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Direktionen Herlev Hospital 2 Kontaktperson/projektleder Navn: Helle Christiansen Adresse:

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares

Høringssvar. Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser. Data skal deles fortrolighed bevares Sundhedspolitik og Kommunikation Høringssvar Høring af bekendtgørelser vedr. kliniske databaser Jr. / 2016-3665 1.juni 2016 Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Data skal deles fortrolighed

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

kvaliteten i den danske lægevagtsordning

kvaliteten i den danske lægevagtsordning kvaliteten i den danske lægevagtsordning 2009 En spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Kvaliteten i den danske lægevagtsordning Sundhedsstyrelsen, 2009 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Midtjylland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Midtjylland Spørgeskemaet er udsendt til 2.866 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 48% af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Kontakt- og sygdomsmønster i almen praksis i Region Midt

Kontakt- og sygdomsmønster i almen praksis i Region Midt juli 2008 Kontakt- og sygdomsmønster i almen praksis i Region Midt»KOS-2007«Opfølgning og udvikling af tidligere undersøgelser i almen praksis Projektansvarlig: Peter Vedsted seniorforsker, læge, ph.d.

Læs mere

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12

DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 DSKS årsmøde d. 9. januar 2009, kl. 9 12 Workshop : Monitorering af patientforløb i almen prakis Workshopleder: Chef for DAK-E Søren Friborg Formål: Workshoppen vil ud fra konkrete sygehistorier beskrive

Læs mere

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst

Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Datafangst Orienteringsmøde om den nye overenskomst Henrik Schroll Chef for DAK-E www.dak-e.dk SentinelDatafangst Program, der indsamler praksis strukturerede data og efterfølgende leveres disse tilbage

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Samih Charabi. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Samih Charabi Ekstern survey Start dato: 23-11-2015 Slut dato: 23-11-2015 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods

Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Det tværsektorielle samarbejde -når samarbejdet lykkes på trods Praksispakker November 2016 Larry Højgaard Kristiansen Ledende overlæge Margrethe Smidth Postdoc 3 kommuner - Silkeborg, Skive, Viborg 111

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelse KOS Grete Moth Peter Vedsted Frede Olesen

Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelse KOS Grete Moth Peter Vedsted Frede Olesen Kontakt- og Sygdomsmønsterundersøgelse KOS 2008 Grete Moth Peter Vedsted Frede Olesen Forskningsenheden for Almen Praksis Århus 2010 Copyright: Forskningsenheden for Almen Praksis i Århus, Aarhus Universitet.

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen

Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Bilag 112 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Akutudvalget (udvalget om det præhospitale akutberedskab) September 2012 Status på regionale aftaler om sammenhæng i akutindsatsen Side

Læs mere

Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin

Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin Telemedicin - Perspektiver for almen praksis og patienterne Temadrøftelse d. 25. februar 2016 Program Perspektiver, udfordringer og eksempler på telemedicin v/centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin,

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19

Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 4. maj 2015 Høringssvar om Region Midtjyllands spareplan 2015-19 Silkeborg Kommune har læst Region Midtjyllands spareplan 2015-19, og vi takker for muligheden for at kunne afgive høringssvar herom forud

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Mette Fog Pedersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Mette Fog Pedersen Ekstern survey Start dato: 30-03-2016 Slut dato: 30-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING

STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING STATUS FOR UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBE- REDSKABS ARBEJDE - SAMMENFATNING UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB NOVEMBER 2010 Kolofon Status for udvalget om det præhospitale akutberedskabs

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Hovedstaden - Telefonisk tilgængelighed i almen praksis. Undersøgelse af muligheden for telefonisk kontakt blandt samtlige alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer. Opgang Afsnit Telefon Direkte Fax Mail Web EAN-nr: Giro: Bank: CVR/SE-nr: Journal nr.: Ref.: Dato:12. april 2012 Elektronisk tilgængelighed i almen praksis, belyst gennem statistisk undersøgelse af e-konsultationer.

Læs mere

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status

Viborg 21. maj 2015. Handlingsplan for Inspektorordning Status Viborg 21. maj 2015 Handlingsplan for Inspektorordning Status Flowdiagram for inspektorbesøg baseret på SST s risikovurdering Inspektorbesøg Kritisk rapport Handlingsplan sendes til SST Utilfredsstillend

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats

Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Rigsrevisionens notat om beretning om regionernes præhospitale indsats Juni 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om regionernes præhospitale indsats (beretning nr. 7/2013) 7. juni

Læs mere

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Øre-Næse-Halsklinikken Maribo. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Øre-Næse-Halsklinikken Maribo Ekstern survey Start dato: 15-03-2016 Slut dato: 15-03-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion:

Læs mere

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser

Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Retningslinjer for forskningsadgang til data fra de støttede, landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser Version 4.01, d. 25.09.15. Retningslinjerne for forskningsadgang er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet

REDEGØRELSE. Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Hospitalsenheden Vest Ledelsessekretaritatet Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 REDEGØRELSE Tysk kvindes død på parkeringspladsen ved Regionshospitalet Ringkøbing Dato 22-04-2008 PØJ/åz

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Center for Sundhed Hospitalsplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B Telefon 3866 6000 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere