Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning"

Transkript

1 Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Formål: At forebygge funktions tab samt at fastholde eller forbedre det hidtidige funktionsniveau At borgeren oplever, at mål for træning er synlige, giver mening og er baseret på almindelig daglig livsførelse Indhold i ydelsen Vedligeholdelses træning kan indeholde følgende: Træning af personlige færdigheder, f.eks. Hygiejne, påklædning, færden i og udenfor hjemmet. Træning i selv helt eller delvist at kunne klare hjemlige gøremål f.eks. madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, havearbejde, individuelle interesser/hobby. Træning af psykiske 1, kognitive 2 og sociale funktioner f.eks. organisering, tilrettelæggelse af daglige gøremål, tale og læsefærdigheder samt evt. accept af egen situation. Træning i specifikke fysiske funktioner f.eks. styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination, kondition og balance. Træning i anvendelse af kompenserende foranstaltninger f.eks. hjælpemidler og tilpasning af konsistens i mad. Råd og vejledning som understøtter træningsindsatsen. Tidsbegrænset målrettet tilbud med slutevaluering. Borgeren og terapeuten aftaler konkrete mål, delmål, indhold og længden af forløbet. Der udarbejdes en træningsplan. Målgruppe/tildelingskriterier Personer over 18 år, bosat i Ikast-Brande kommune som på grund af nedsat fysisk eller nedsat kognitiv funktionsevne har behov for træning. Flere af følgende kriterier skal være til stede: Nedsat fysisk eller kognitiv funktionsevne som bevirker at borgeren ikke selv er i stand til at fastholde det hidtidige funktionsniveau, eksempelvis ved at selvtræne. 1 Ikke på baggrund af en psykiatrisk diagnose 2 Kognitive funktioner: evne til at modtage og bearbejde indtryk, identificere og vurdere informationers vigtighed (definition: ergoterapi og hjerneskade ) Kvalitetsstandarder / serviceniveaubeskrivelser for vedligeholdelsestræning og genoptræning efter midlertidig sygdom, genoptræning efter indlæggelse på sygehus Side 1 af 10 Behandlet i Ældrerådet d Behandlet i Handicaprådet d Anbefalet Sundheds og omsorgsudvalget d Anbefalet i Økonomiudvalget d Godkendt Byrådet d

2 Der er problemer med at klare dagligdagens gøremål for eksempel: Problemer med at klare personlig pleje. Nedsat evne til at klare ting i hjemmet, som personen tidligere har kunnet klare. Øget faldrisiko. Nedsat evne til at færdes udendørs og hermed øget isolation. Borgere, som kan selvtræne, eller som kan få træningsbehovet tilgodeset via aftenskole, gymnastik foreninger, træningscentre eller andre dublerende tilbud er ikke berettiget. Vedligeholdende træning for beboerne på plejecentre med døgndækning, bosteder og bofællesskaber, er indeholdt i hjælpen på stedet, og bevilges derfor ikke. Træning, som begreb på bosteder og i bofællesskaber, forstås som støtte til almindelige daglige aktiviteter udført af stedets personale. Der udarbejdes en individuel vurdering af træningsbehovet. Omfang / varighed Vedligeholdelses træning tilbydes: På ugens 5 hverdage. Som udgangspunkt 1 gang ugentligt i max. 12 uger eller 2 gange ugentligt i max 6 uger. I særlige tilfælde kan der, efter en individuel faglig vurdering tilbydes træning 2 gange ugentligt i mere end 6 uger, f.eks. ved fastlagte holdforløb. Træningen kan foregå på hold (max. 90 min) og/ eller individuelt (max 60 min.) Ydelsen kan bestå af instruktion til selvtræning eller tilrettelæggelse af individuelt vedligeholdelsestræning, som evt. kan gennemføres af hjælper/pårørende. Der tilbydes kun individuelt træning i den udstrækning tilbud om selvtræning eller holdtræning ikke tilgodeser behovet. Ved forudsete længerevarende træningsforløb, skal terapeuten opstille midtvejs mål for at sikre, at der sker den nødvendige justering for at opfylde målene. Der ydes ikke lægeordineret behandling, eks. massage, el-terapi, varme og kolde pakninger. Træningen må ikke være kontraindiceret Transport Befordring til pensionister, der har behov for vedligeholdelsestræning ydes ud fra følgende kriterier, der er gældende for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven: refunderes, såfremt prisen tur/retur overstiger 25 kr. Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordringsgodtgørelse til Der kan kun ydes befordring/godtgørelse til det nærmeste træningssted Såfremt der kun er mulighed for træning på et bestemt træningssted, ydes der befordring/godtgørelse dertil Borgeren kan ikke befordres med taxa på grund af manglende offentlige transportmidler, men der kan ydes befordringsgodtgørelse til ud fra de gældende regler Befordring til ikke-pensionister, der har behov for vedligeholdelsestræning ydes ud fra følgende kriterier, der er gældende for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven: refunderes, såfremt der er mere end 50 km til træningsstedet og prisen tur/retur overstiger 60 kr. Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordring/godtgørelse til Side 2 af 10

3 Desuden kan lavgulvsbussen benyttes i Ikast by, og Flextur, Midttrafik ordningen kan benyttes i hele kommunen. Tildeling af ydelsen Visitation til træning foretages efter en individuel vurdering af en visitator indenfor Sundhedsområdet. Visitator formulerer i samarbejde med borgeren et overordnet mål og terapeuten formulerer delmål. Sagsbehandlingstiden er max. 14 dage. Det regnes fra det tidspunkt, hvor visitator modtager henvendelsen til afgørelsen er truffet. At der tilbydes vedligeholdelsestræning såvel individuelt som på hold. At første træning er aftalt senest 10 hverdage efter visitationsrapporten er modtaget hos terapeuterne. At træningen er påbegyndt senest 10 hverdage efter aftalen er indgået. Levering af ydelsen Kommunale fysioterapeuter/ergoterapeuter Træningen kan finde sted: På et af kommunens træningscentre. I lokaler på plejecentrene. I eget hjem, såfremt det på baggrund af en individuel faglig vurdering skønnes, at træningen mest hensigtsmæssig foregår i hjemmet. Udendørs i nærmiljøet og/eller i naturen. Der opkræves ikke betaling for ydelsen Kvalitetskrav til leverandøren Træningen varetages af ergo eller fysioterapeut. Terapeuterne kan overdrage træningen til andre personalegrupper. Terapeuten er da fortsat konsulent og udarbejder slutevalueringen. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for at deltage i et træningsforløb. Borgeren skal kunne samarbejde med terapeuten omkring udarbejdelse af mål og planlægning af genoptræningsforløbet Ved tvivlsspørgsmål om årsagen til funktionsnedsættelsen skal borgeren kontakte egen læge, førend der fra Visitations- og Myndighedsafdelingen kan træffes afgørelse omkring visitering til træning. Hjemmet skal af arbejdsmiljømæssige årsager være røgfrit under udførelsen af personalets arbejde. Husdyr skal af arbejdsmiljømæssige årsager lukkes ind i et andet værelse, så personalet uhindret kan udføre arbejdet. Klage og ankemuligheder Afslag på vedligeholdelsestræning efter 86 gives skriftligt. Side 3 af 10

4 Klageinstansen er Ankestyrelsen. Klager over afslag eller omfang af vedligeholdelsestræning sendes til Visitations- og myndighedsafdelingen i Ikast- Brande Kommune, som genvurderer sagen. Hvis der ikke gives medhold sendes sagen videre til Ankestyrelsen med en begrundelse for afslaget. Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf : Side 4 af 10

5 Kvalitetsstandard /serviceniveaubeskrivelse genoptræning efter midlertidig sygdom Lovgrundlag Lovgrundlag: Lov om social service 86 stk 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse. Formål: At borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere, eller bedst mulig funktionsevne bevægelses - og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. at borgeren oplever, at mål for genoptræning er synlige, giver mening og er baseret på almindelig daglig livsførelse. Indhold i ydelsen Genoptræning efter midlertidig sygdom kan indeholde følgende: Træning af personlige færdigheder, f.eks spisning, hygiejne, påklædning, færden i og udenfor hjemmet. Træning i selv helt eller delvist at kunne klare hjemlige gøremål, f.eks madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, havearbejde, individuel interesser/hobby. Træning af psykiske 3, kognitive 4 og sociale funktioner f.eks. organisering, tilrettelæggelse af daglige gøremål, tale og læsefærdigheder samt evt. accept af egen situation Træning i specifikke fysiske funktioner f.eks styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination, kondition og balance. Træning i anvendelse af kompenserende foranstaltninger. f.eks hjælpemidler og tilpasning af konsistens i mad. Råd og vejledning som understøtter træningsindsatsen. Tidsbegrænset, målrettet tilbud med slutevaluering. Borgeren og terapeuten aftaler mål, delmål, indhold og længden af forløbet. Der udarbejdes en træningsplan. Målgruppe/tildelingskriterier Målgruppe: Primært ældre borgere, som har haft et pludseligt funktionsfald efter midlertidig sygdom f.eks influenza, fald, sammenfald i ryg, blodprop, lungebetændelse, attack af dissemineret sclerose. Borgere med pludselig fald i funktionsevne, hvor funktioner og færdigheder kan genvindes ved genoptræning. Borgere som kan selvtræne eller som kan få træningsbehovet tilgodeset via aftenskoler, gymnastikforeninger, træningscentre eller andre dublerende tilbud er ikke berettiget. Omfang / varighed Genoptræning tilbydes: 3 Ikke på baggrund af en psykiatrisk diagnose 4 Kognitive funktioner: evne til at modtage og bearbejde indtryk, identificere og vurdere informationers vigtighed (definition: ergoterapi og hjerneskade ) Side 5 af 10

6 På ugens 5 hverdage. Max 2 måneder. På baggrund af en konkret og individuel vurdering er der mulighed for forlængelse såfremt målet for træningen ikke er nået og der er udsigt til at funktionsevnen kan forbedres gennem yderligere genoptræning. Max 3 gange ugentligt (max 60 min ). I særlige tilfælde efter individuel vurdering tilbydes op til 5 gange ugentligt. Træningen kan foregå på hold (max.90 min) og/ eller individuelt (max.60 min.) I særlige tilfælde kan der, efter individuel vurdering tilbydes max. 90 min. Ydelsen kan bestå af instruktion til selvtræning eller tilrettelæggelse af individuel træning, som evt. kan gennemføres med støtte af hjælper/ pårørende. Der tilbydes kun genoptræning i den udstrækning tilbud om selvtræning eller vedligeholdende træning ikke tilgodeser behovet. Der ydes ikke lægeordineret behandling eksempelvis massage, el-terapi, varme og kolde pakninger. Træningen må ikke være kontraindiceret Tilbud om kommunal genoptræning omfatter ikke personer, der har ret til genoptræning efter sundhedslovens 140, som led i en hospitalsbehandling. Transport Befordring til pensionister, der har behov for genoptræning efter midlertidig sygdom ydes ud fra følgende kriterier, der er gældende for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven refunderes, såfremt prisen tur/retur overstiger 25 kr. Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordringsgodtgørelse til Der kan kun ydes befordring/godtgørelse til det nærmeste træningssted Såfremt der kun er mulighed for træning på et bestemt træningssted, ydes der befordring/godtgørelse dertil Borgeren kan ikke befordres med taxa på grund af manglende offentlige transportmidler, men der kan ydes befordringsgodtgørelse til ud fra de gældende regler Befordring til ikke-pensionister, der har behov for genoptræning efter midlertidig sygdom, ydes ud fra følgende kriterier, der er gældende for kørsel til genoptræning efter Sundhedsloven: refunderes, såfremt der er mere end 50 km til træningsstedet og prisen tur/retur overstiger 60 kr. Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordringsgodtgørelse til Desuden kan lavgulvsbussen benyttes i Ikast by, og Flextur, Midttrafik ordningen kan benyttes i hele kommunen. Tildeling af ydelsen Visitation til træning foretages efter en individuel vurdering af en visitator indenfor Sundhedsområdet. Sagsbehandlingstiden er max. 14 dage. Det regnes fra det tidspunkt, hvor visitator modtager henvendelsen til afgørelsen er truffet. At første træning er aftalt senest 10 hverdage efter visitationsrapporten er modtaget hos terapeuterne. At træningen er påbegyndt senest 10 hverdage efter at aftalen er indgået. Side 6 af 10

7 Levering af ydelsen Kommunale fysioterapeuter/ergoterapeuter Træningen kan finde sted : På et af kommunens træningscentre. I lokaler på plejecentrene. I eget hjem, såfremt det på baggrund af en individuel faglig vurdering skønnes, at træningen mest hensigtsmæssig foregår i hjemmet. Udendørs i nærmiljøet og eller i naturen. Der opkræves ikke betaling for ydelsen Kvalitetskrav til leverandøren Træningen varetages af ergo og/eller fysioterapeut. Terapeuterne kan overdrage træningen til andre personalegrupper. Terapeuten er da fortsat konsulent og udarbejder slutevalueringen. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for at deltage i et træningsforløb. Borgeren skal kunne samarbejde med terapeuten omkring udarbejdelse af mål og planlægning af genoptræningsforløbet. Ved tvivlspørgsmål om årsagen til funktionsnedsættelsen skal borgeren kontakte egen læge, førend der fra Visitation og Myndighedsafdelingen kan træffes en afgørelse omkring visitering til træning. Hjemmet skal af arbejdsmæssige årsager være røgfrit under udførelsen af personalets arbejde. Husdyr skal af arbejdsmiljømæssige årsager lukkes ind i et andet værelse, så personalet uhindret kan udføre arbejdet. Klage og ankemuligheder Afslag på genoptræning efter 86 gives skriftligt. Klageinstansen er Ankestyrelsen. Klager over afslag eller omfang af genoptræning efter midlertidig sygdom sendes til Visitations- og Myndighedsafdelingen i Ikast- Brande Kommune som genvurderer sagen. Hvis der ikke gives medhold, sendes sagen videre til Ankestyrelsen med en begrundelse for afslaget. Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf : Side 7 af 10

8 Kvalitetsstandard /serviceniveaubeskrivelse for genoptræning efter indlæggelse på sygehus Lovgrundlag Sundhedslovens 140. Genoptræning skal tilbydes borgere/patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra hospital. Formål: At borgeren opnår samme grad af funktionsevne som før den sygdom, der førte til indlæggelse på sygehus eller behandling på skadestue, eller bedst mulig funktionsevne bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. At borgeren oplever, at mål for træning og genoptræning er synlige, giver mening og er baseret på almindelig daglig livsførelse. Indhold i ydelsen Genoptræning til personer, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt begrundet behov for almen genoptræning (modsat specialiseret genoptræning 5 som foregår i hospitalsregi). Almen genoptræning kan være på basalt eller avanceret niveau. Genoptræning til personer, der efter udskrivning fra hospital har behov for specialiseret rehaitering. Almen genoptræning kan indeholde følgende: Træning af personlige færdigheder, f. eks. spisning, hygiejne, påklædning, færden i og uden for hjemmet. Træning i selv helt eller delvist at kunne klare hjemlige gøremål, f. eks. madlavning, tøjvask, rengøring, indkøb, havearbejde, individuelle interesser/hobby. Træning af psykiske 6, kognitive 7 og sociale funktioner, f. eks. organisering, tilrettelæggelse af de daglige gøremål, tale og læsefærdigheder samt evt. accept af egen situation. Træning i specifikke fysiske funktioner f. eks. styrke, udholdenhed, bevægelighed, koordination, kondition og balance. Træning i anvendelse af kompenserende foranstaltninger f. eks. hjælpemidler eller tilpasning af konsistens i mad. Råd og vejledning som understøtter træningsindsatsen. Målgruppe/tildelingskriterier Borgere bosat i Ikast Brande kommune (alle aldersgrupper). Borgere fra andre kommuner jvf. reglerne i Sundhedslovens 140 st. 4, om frit valg af træningssted. Borgeren skal i forbindelse med udskrivning/ afslutning på hospitalet eller skadestuen have fået en genoptræningsplan eller en specialiseret rehaiteringsplan. En borger, som modtager genoptræning jvf. en genoptræningsplan, er ikke samtidig berettiget til vederlagsfri fysioterapi for samme lidelse. Omfang / varighed Et tidsbegrænset, målrettet tilbud med slutevaluering. 5 Specialiseret ambulant genoptræning er træning der forudsætter et sygehus ekspertise, udstyr m.v. 6 Ikke på baggrund af en psykiatrisk diagnose 7 Kognitive funktioner: Evne til at modtage og bearbejde indtryk, identificere og vurdere informationers vigtighed. (Def.: Ergoterapi og hjerneskade ) Side 8 af 10

9 Der tilbydes genoptræning i henhold til den genoptræningsplan/rehaiteringsplan, som borgeren har fået med fra hospitalet. Almen genoptræning tilbydes: På ugens 5 hverdage. Max 3 gange ugentlig. I særlige tilfælde kan der efter en konkret individuel vurdering tilbydes op til 5 gange ugentligt Træningen kan foregå på hold (max.90 min.) og/ eller individuelt (max.60 min/i særlige tilfælde kan der, efter individuel vurdering tilbydes max. 90 min.). Ydelsen kan bestå af instruktion til selvtræning eller tilrettelæggelse af individuel genoptræning, som evt. kan gennemføres af hjælper/ pårørende. Der tilbydes kun individuel træning i den udstrækning tilbud om selvtræning eller holdtræning ikke tilgodeser behovet. Praktiserende læge kan ikke henvise direkte til genoptræning. Praktiserende læge og læge fra hospitalet skal henvise til praktiserende fysioterapeut, hvis der udelukkende er behov for fysioterapeutisk behandling i form af massage, el-terapi, varme og kolde pakninger og lign. Transport: Befordring til pensionister, der har behov for genoptræning efter endt behandling på hospitalet ydes ud fra følgende kriterier: refunderes, såfremt prisen tur/retur overstiger 25 kr. Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordringsgodtgørelse til Der kan kun ydes befordring/godtgørelse til det nærmeste træningssted Såfremt der kun er mulighed for træning på et bestemt træningssted, ydes der befordring/godtgørelse dertil Borgeren kan ikke befordres med taxa på grund af manglende offentlige transportmidler, men der kan ydes befordringsgodtgørelse til ud fra de gældende regler Befordring til ikke-pensionister, der har behov for genoptræning efter endt behandling på hospitalet, ydes ud fra følgende kriterier: refunderes, såfremt der er mere end 50 km til træningsstedet og prisen tur/retur overstiger 60 kr. Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig - ydes taxa eller befordring/godtgørelse til Desuden kan lavgulvsbussen benyttes i Ikast by,og Flextur, midttrafik ordningen, kan benyttes i hele kommunen. Tildeling af ydelsen Visitation til genoptræning er via genoptræningsplanen foretaget på hospitalet. Borgeren kan vælge mellem de genoptræningstilbud, kommunen har etableret ved egne institutioner eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Borgere kan endvidere vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner, hvis disse har kapacitet jvf. reglerne i sundhedslovens 140 stk.4, om frit valg af træningssted. Borgeren kontaktes af kommunen indenfor 3 hverdage efter, at kommunen har modtaget borgerens genoptræningsplan. Træningen påbegyndes hurtigst muligt og senest 10 hverdage efter at træningsstedet har modtaget genoptræningsplanen. Levering af ydelsen Side 9 af 10

10 Kommunale fysioterapeuter /ergoterapeuter. Private fysioterapeuter eller andre eksterne leverandører, der er indgået aftale med. Træningen kan finde sted: På kommunens træningscentre, i eget hjem eller i lokaler på plejecentrene og udendørs i nærmiljøet og/eller i naturen. Hos andre leverandører, som kommunen har truffet aftaler med. Der kræves ikke betaling for ydelsen Kvalitetskrav til leverandøren Træningen varetages af ergo og/ eller fysioterapeut. Terapeuterne kan inddrage andre personalegrupper i træningen. Terapeuten er da fortsat konsulent og udarbejder slutevaluering. Krav til ydelsesmodtageren Borgeren skal være motiveret for at deltage i et træningsforløb. Borgeren skal kunne samarbejde med terapeuten omkring udarbejdelse af mål og planlægning af genoptræningsforløbet. Hjemmet skal af arbejdsmæssige årsager være røgfrit under udførelsen af personalets arbejde. Husdyr skal af arbejdsmiljømæssige årsager lukkes ind i et andet værelse, så personalet uhindret kan udføre arbejdet. Klage og ankemuligheder Klage over manglende genoptræningsplan eller indholdet af denne skal rettes til den udskrivende læge på hospitalet. Klage over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende borgeres/patienters genoptræningsbehov (efter Sundhedslovens 140) og den sundhedsfaglige indsats kan rettes til : Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg Tlf: (telefontid dagligt 10-14) Klager over kommunens serviceniveau, herunder ventetider og omfanget af genoptræningen rettes skriftligt eller mundtlig til: Ikast-Brande Kommunes Træningsområde Frisenborgparken Ikast Tlf , hverdage kl Kontaktinformation Ikast-Brande Kommune Visitations- og Myndighedsafdelingen Centerparken Brande. tlf : Side 10 af 10

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2018 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen.

Terapeuten udarbejder i samarbejde med barnet/den unge, familien og andet relevant fagpersonale mål for træningen. Indledning Ikast-Brande Kommune tilbyder vejledning og træning af funktionsevnen til børn, der har en forsinket motorisk udvikling, et handicap eller længerevarende funktionsnedsættelse. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER 2018

KVALITETSSTANDARDER 2018 KVALITETSSTANDARDER 2018 1.15 Genoptræning Lovgrundlag for ydelse Bevillingskompetence Hvilket behov dækker 140 i Sundhedsloven og 86, stk. 1, 88, stk. 2 i Serviceloven. Ishøj Kommune, Ældre og rehabilitering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning

Kvalitetsstandarder for genoptræning Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundhedsafdelingen Kvalitetsstandarder for genoptræning November 2006 Indledning Fra 2007 er genoptræning efter sygehusophold en opgave som Gladsaxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Elsebeth Elsted Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 13.3 2017 Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område Sundhed

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017

Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: Godkendt på Sundheds-og Omsorgsudvalgsmøde d. 2017 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning 2017 Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 27. februar 2019 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1)

Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Kvalitetsstandard 2019 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst en gang om året revidere kvalitetsstandard for genoptræning efter 86,

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for træning

Kvalitetsstandarder for træning Kvalitetsstandarder for træning Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid

Kvalitetsstandarder træning Center Sundhed, Kultur og Fritid Kvalitetsstandarder træning 2019 Center Sundhed, Kultur og Fritid Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1

Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 1 Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven 86, stk.1 Lovgrundlag 86, stk. 1 i serviceloven Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indledning genoptræning af funktionsnedsættelser og vedligeholdende træning... 3 86 stk. 1 Genoptræning af funktionsnedsættelse...

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for træning /vedligeholdende træning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Servicelovens 86 stk. 1 og 2, 11, stk. 7, samt 44. Lovgrundlag Servicelovens 86, stk. 1; Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. xx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Center for Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140. Lov om social service 11 og 44. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til børn,

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsstandarder for træning

Kvalitetsstandarder for træning Kvalitetsstandarder for træning Indledning: De bærende principper i levering af kerneydelser inden for Ældre-, sundheds- og rehabiliteringsområdet i Nordfyns Kommune er: Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Center for Ældre og Omsorg 6 Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140. 2019 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse med

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner

Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Kvalitetsstandard Genoptræningsplaner [Skriv tekst] Side 0 Fanø Kommune Indhold 1.0 Lovgrundlag... 3 2.0 Formål... 3 3.0 Hvad er en genoptræningsplan?... 3 4.0 Målgruppe - Hvem kan få en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140

KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 KVALITETSSTANDARD Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 LOVGRUNDLAG 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus

Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Kvalitetsstandard for genoptræningstilbud efter udskrivelse fra sygehus Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med Formålet med er, at du efter indlæggelse modtager et genoptræningstilbud med henblik

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 5 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Center for Ældre 2011

Center for Ældre 2011 Center for Ældre 2011 Kvalitetsstandard for genoptræning jf. lov om sundhed 140 Kvalitetsstandard godkendt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 25. maj 2011. Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering.

Træningen kan foregå i hold eller individuelt og tildeles efter konkret individuel vurdering. Deloitte 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov herfor tilbydes almen

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven.

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven. Lovgrundlag: Ydelser inden for træning: Målgruppen: 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service Hvordan søger man om genoptræning Hvad er formålet Bærende principper for 86, stk. 1 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 i Morsø Kommune Baggrund Træningsområdet i Morsø kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt fra Sundhedscenter Limfjorden. Områdets

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune

Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning i Guldborgsund Kommune Kvalitetsstandard Sundhedslovens 140 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2018 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2018 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2018 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2018 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service Kommunal genoptræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service Kommunal genoptræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86.1 Kommunal genoptræning 2019 1 Kommunal genoptræning (Servicelovens 86.1) 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen 1.2. Lovgrundlag At borgeren så vidt

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om almen genoptræning. Hvem kan få almen

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven)

Svarfrister ved genoptræning efter hospitalsophold ( 140 i Sundhedsloven) 1 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140 i Sundhedsloven Kommunalbestyrelsen har i henhold til bekendtgørelsen til 140 i Sundhedsloven pligt til at tilbyde genoptræning

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1

Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Kvalitetsstandarder for Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Målgruppe Ældre borgere, der efter sygdom/almen svækkelse uden forudgående hospitalsindlæggelse er midlertidigt svækkede. Udover denne

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere