Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser"

Transkript

1 NOTAT Til ministeren 20. november 2012 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Den 21. juni 2011 indgik alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten, en aftale om en række ændringer på teaterområdet. Ændringerne er blevet udmøntet i en ændring af teaterloven (nu lov om scenekunst), der blev vedtaget i maj måned, samt fem udkast til bekendtgørelser, herunder bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser. Kulturministeriet sendte den 10. oktober 2012 udkastet til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser i høring. Høringsfristen var den 31. oktober Kulturministeriet sendte bekendtgørelsesudkastet til 38 organisationer mv. samt Finansministeriet, og til og med 31. oktober 2012 havde 15 afgivet svar, jf. vedlagte oversigt over modtagne høringssvar. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Generelle bemærkninger til omlægningen af formidlingsordningen: Høringsfrist Teatrenes Interesseorganisation (TIO) finder det problematisk, at der ikke har været en længere høringsfrist. TIO påpeger, at ordningen er af stor betydning for teatermiljøet. Kulturministeriets kommentar Kulturministeriet er opmærksomt på, at det af regeringsgrundlaget fremgår, at det bør tilstræbes, at høringsfristen mindst er fire uger. Af hensyn til bekendtgørelsens ikrafttrædelsesdato, som er 1. januar 2012, har Kulturministeriet dog set sig nødsaget til at fastsætte høringsfristen til tre uger. Bekendtgørelsens fastlæggelse af procentsatser, minimumspriser, takster mv. Danske Teatres Fællesorganisation (DTF) bemærker, at bekendtgørelsen fastsætter en række procentsatser, takster mv., bl.a. om forholdet mellem ungdomsrabatter og andre rabatter. Det er DTF s holdning, at dette i stedet bør fastlægges af teatrene selv, da de er nærmest til at vurdere det mest hensigtsmæssige leje. Den minimumspris for billetter solgt med rabat, som er angivet i udkastet til bekendtgørelsen er ikke udtryk for, at alle billetter skal sælges til denne pris. En tilskudsmodtager kan fortsat selv fastsætte prisen på sine billetter både højere og lavere end minimumsgrænsen, men billetter solgt til en pris under minimumsprisen kan blot ikke indgå i be- Dok. nr

2 Side 2 regningsgrundlaget for tilskudsmodtagerens tilskud i næste sæson. De billetter, der sælges med rabat til en pris på eller over minimum kan danne grundlag for tilskud. Bekendtgørelsen stiller sig heller ikke hindrende i vejen for, at en tilskudsmodtager vælger at sælge en større andel af sine billetter med rabat end den foreslåede maksimumsprocent, blot kan der kun beregnes tilskud af den andel, som ligger indenfor den fastsatte grænse. Endelig er det fortsat det enkelte teater selv, der fastlægger hvor meget der ydes i rabat til børn og unge under 25 år, hhv. øvrige rabatter. Det 30 % højere tilskud der efter udkastet til bekendtgørelsen gives til rabatter til børn og unge under 25 år, er alene et parameter i beregningen af tilskudsmodtagerens fremadrettede tilskud. Det er derfor Kulturministeriets opfattelse, at teatrene fortsat selv kan fastlægge deres individuelle rabatstruktur. For så vidt angår tilskudssatserne vil de bero på den samlede sum af billetter solgt med rabat til henholdsvis børn og unge og øvrige rabatformer, som teatrene tilsammen i et givet år søger tilskud på grundlag af. De beregnede tilskudssatser vil altså være et direkte udslag af tilskudsmodtagernes realiserede salg af billetter med rabat tillagt det budgetterede salg på nye teatre samt projektteatre uden egen scene. Derfor vurderes kronesatsen ikke at være bestemmende for de enkelte tilskudsmodtageres rabatstruktur. Ønsket om forenkling af formidlingsordningen Generelt udtrykkes i flere høringssvar tilfredshed med, at høringsudkastet lægger op til en forenkling af ordningen (Det Københavnske Teatersamarbejde, KL, Danmarks Teaterforeninger, Aalborg Teater, Danske Teatres Fællesorganisation). Det Københavnske Teatersamarbejde påpeger i den sammenhæng, at al offentlig støtte efter deres mening i sidste ende er støtte til nedbringelse af billetpriser. Det Københavnske Teatersamarbejde undrer sig derfor over, at ordningen i det hele taget opretholdes som en særskilt ordning, og tilskuddet ikke blot indlemmes i de øvrige tilskudsordninger, men tager samtidig til efterretning at det er lovgivers ønske. Statens Kunstråd udtrykker omvendt tilfredshed med, at formidlingsordningen bevares. Det Københavnske Teatersamarbejde henstiller til, at detaljeringsniveauet for den vejledning, der skal udarbejdes til formidlingsordningen bliver mindst mulig regulerende og omvendt giver størst mulig frihed til at anvende tilskuddet. Kulturministeriets kommentar: Generelt har den politiske holdning været, at ønsket var at bevare ordningen om end i en mere forenklet form. Hensigten om at forenkle formidlingsordningen har derfor været en rød tråd i revisionen af ordningen. Ingen fastlagt procentsats for markedsføring og administration I den gældende bekendtgørelse fastsættes det, at der maksimalt må bruges 8 % på markedsføring og administration af de solgte billetter. I udkastet til ny bekendtgørelse

3 Side 3 fastlægges intet loft herfor. Teaterbilletter.dk og Danmarks Teaterforeninger udtrykker tilfredshed hermed. Øvrige temaer i høringssvarene Minimumsprisen for billetter, som kan indgå i beregningen af formidlingstilskuddet: Med bekendtgørelsesudkastet lægges der op til, at prisen for de solgte billetter skal være mindst 40 kr. eksklusiv moms og eventuelle gebyrer, efter rabatten er ydet. Denne foreslåede minimumspris er problematiseret i flere høringssvar (De Frie Koreografer, Dansehallerne, KL, Odense Teater, Teatercentrum, Teaterbilletter.dk, Statens Kunstråd og Teatrenes Interesseorganisation). Derudover påpeges det andre steder, at en at en fastsættelse af en minimumspris på 40 kr. eksklusiv moms og gebyrer kan skabe problemer i forhold til gruppesalg til skoler og institutioner, idet det generelt opleves, at skolerne har en presset økonomi og som udgangspunkt ikke har mulighed for at betale mere end ca. 35 kr. inkl. moms pr. billet. En pris på 40 kr., tillagt moms og gebyrer vil derfor ligge over skolernes rådighedsbeløb. Derudover kommer de transportudgifter, som er forbundet hermed. Dette skaber udfordringer i forhold til de teatre, som primært har børn og unge som målgruppe. I høringssvarene gives forskellige forslag til, hvordan man kan håndtere denne udfordring. Teaterbilletter.dk, Teatercentrum og TIO foreslår, at der slet ikke fastsættes nogen minimumspris, men af dette overlades til branchens aktører. Teaterbilleter.dk og TIO foreslår desuden, at der på dette område differentieres mellem ordningens pulje 1, hvor der ofte er tale om store produktioner, og pulje 2, som oftest har mindre produktioner. En lille produktion bør ikke have samme krav til priser og rabatter, som en stor produktion. TIO foreslår endelig, at minimumsprisen fastsættes i vejledningen og ikke i bekendtgørelsen, idet den da nemmere kan reguleres. Teaterbilletter.dk og TIO anfører desuden at man kan frygte, at en række mindre teatre i Storkøbenhavn kan komme i klemme i den nye ordning, fordi disse teatre modtager relativt små kommunale bevillinger, og derfor er afhængige af de fordelagtige støttemuligheder, fra den nuværende formidlingsordning. Kulturministeriets kommentar Minimumsprisen på 40 kr. ekskl. moms og gebyrer er fastsat ud fra en vurdering af, hvad en sammenlignelig deltagerudgift efter refusionsordningen udgør i gennemsnit. I lyset af høringssvarenes entydighed kan det dog give mening at sænke minimumsprisen. Af Teatercentrums høringssvar fremgår det, at institutioner i forbindelse med Refusionsordningen (ordningen, hvor staten yder refusion på 50 % ekskl. moms af kommuners udgifter til børneteater), har en betalingsvillighed på ca. 45 kr. Teatercentrum tilføjer, at institutionen i disse tilfælde ofte ikke skal medregne udgifter til transport (10-20 kr. pr. barn), da forestillinger efter Refusionsordningen i mange tilfælde opføres på selve institutionen, og ikke på et teater.

4 Side 4 Minimumprisen i formidlingsordningen vil på den baggrund blive sænket i den endelige bekendtgørelse, så den i 1. teatersæson under den kommende ordning fastsættes til 32 kr. ekskl. moms og gebyrer (svarende til 40 kr. inkl. moms). Kulturministeriet vurderer det som stærkt uhensigtsmæssigt, hvis minimumsprisen skulle sænkes yderligere, idet man da vil fjerne institutionernes incitament til at benytte Refusionsordningen for kommunale institutioners køb af børneteaterforestillinger. Den minimumspris for billetter solgt med rabat, som vil blive fastlagt betyder at prisen pr. billet solgt med rabat til børn under formidlingsordningen, vil være den samme eller eventuelt højere end de kommunale institutioners udgift pr. barn/elev/ung, der ser børneteaterforestillinger, der støttes ved refusion til kommunen. Dermed modvirkes en forholdsmæssig større belastning og udhuling af formidlingsordningen, som kunne opstå, hvis de kommunale institutioner flytter deres indkøb til forestillinger udbudt med formidlingstilskud. Risikoen for udhulning skyldes at formidlingstilskuddet i modsætning til Refusionsordningen er en rammestyret ordning. Kulturministeriet fastholder derfor også, at der som forudsætning for, at en rabatteret billet kan indgå i tilskudsberegningen, skal være en minimumspris, der fastsættes i bekendtgørelsen. I lyset af at minimumsprisen generelt nedsættes, finder Kulturministeriet det ikke relevant at indføre differentierede minimumspriser for pulje 1 og 2 (store og små forestillinger), dels for, at ordningen ikke bliver tungere at administrere, og dels fordi der også fra en landsdelsscene er blevet fremført, at man gerne så minimumsprisen reduceret i forhold til det oprindelige forslag. Kulturministeriet fastholder endvidere, at det er Kulturministeriet, der fastsætter minimumsprisen og ikke aktørerne selv. Dette er for at sikre, at minimumsprisen har en vis størrelse og samtidig fjerne muligheden for, at minimumsprisen potentielt set kan reduceres til tæt på 0 kr., hvilket ville udhule ordningen. Vedrørende den af Teaterbilletter.dk og TIO nævnte frygt for, at omlægningen af ordningen kan medføre en anden geografisk spredning af tilskuddene, således at de samlede tilskud til teatre i Storkøbenhavn reduceres, er det Kulturministeriets vurdering, at det ikke vides før første ansøgningsrunde er gennemført. I kraft af, at den nye ordning bygger på en væsentligt ændret beregningsmodel billetsalg i styk i stedet for udmøntede rabatter i kr. - kan det dog ikke udelukkes, at der kan ske en omfordeling af bevillinger, opgjort på regionalt plan. Differentieret tilskud til børne- og voksenbilletter, herunder kategoriseringen af voksen- og børneteatre Bekendtgørelsesudkastet lægger op til, at tilskudssatsen til billetter solgt til børn fremover er 30 % højere end billetter solgt til voksne. Generelt anses det i flere høringssvar (Teatercentrum, Statens Kunstråd, TIO, Teaterbilletter.dk) som meget positivt, idet muligheden for at købe billetter med rabat er meget afgørende for netop børn og unges adgang til teatret. Det betones endvidere, at børn og unge er fremtidens teaterpublikum.

5 Side 5 I udkastet til bekendtgørelse differentieres endvidere mellem teaterproducenter, som overvejende sælger billetter til børn og unge, og øvrige teatre (teatre, der har en bred publikumssammensætning, herunder teater rettet mod voksne). Teatrene, som fortrinsvis sælger billetter til børn og unge, kan som følge af bekendtgørelsen modtage tilskud på grundlag af en højere billetandel på op til 90 % af deres samlede billetsalg i forhold til øvrige teatre, der efter udkastet kan få medregnet op til 65 % rabatterede billetter målt i forhold til deres samlede billetsalg ved tilskudsberegningen. TIO og Teaterbilletter.dk problematiserer dette forhold, idet nogle egns- og små storbyteatre både præsenterer børne- og voksenforestillinger, men flere af disse teatre vil formentlig ikke af Statens Kunstråd efter en konkret vurdering kunne kategoriseres som børne- og ungdomsteatre og få beregnet deres tilskud efter det højere loft på 90 %. Dette kan give disse teatre problemer med at finansiere rabatter på børneforestillinger i fuldt omfang. TIO spørger ligeledes til, hvordan ministeriet vil skelne mellem børne- og voksenteatre, og hvilke kriterier, der ligger til grund herfor. TIO foreslår på den baggrund, at man fjerner kategoriseringen af børne- og voksenteater og i stedet yder tilskud baseret på den enkelte forestilling frem for teatret som helhed (produktion frem for producent). På den måde vil det være den enkelte forestilling, der er udslagsgivende for tilskuddets størrelse, og man vil dermed sikre, at alle børneog voksenforestillinger på produktionsniveau præcist modtager den dertil fastsatte takst. Teaterbilletter.dk bakker op om denne holdning og tilføjer, at de gerne er behjælpelig med udviklingen af digitale værktøjer, der kan håndtere en skelnen på produktionsniveau. Kulturministeriets kommentar: I tilfælde af, at man ønsker at ændre ordningen, så tilskud beregnes og ydes på baggrund af den enkelte produktion, vil det skabe en markant forøgelse af den administration, der knytter sig til ordningen, ligesom det bestemt ikke vil afspejle hensigten om en forenkling af ordningen. En tilskudsfordeling på baggrund af produktioner vil forudsætte et større administrationsapparat, der kan vurdere og kontrollere hver enkelt forestilling, som et teater opfører for, om det er børneteater eller voksenteater. Dette vil således også medføre en øget arbejdsbyrde for Statens Kunstråd, der i tvivlstilfælde vil skulle vurdere den enkelte forestilling. Tilsvarende gælder de teatre, der modtager tilskuddene og i givet fald vil skulle dokumentere hver enkelt forestilling. Hvis Kulturministeriet i stedet benytter assistance udefra, jf. bemærkningen fra Teaterbilletter.dk, vil dette skabe en afhængighed i forhold til en privat eller selvejende institution, hvilket heller ikke anses som hensigtsmæssigt. Der henvises til Kulturministeriets kommentar nedenfor vedrørende fastsættelsen af loftet for andelen af billetter med rabat, hvor loftet foreslås hævet fra 65 til 70 %, hvilket vil mindske risikoen for, at et teater med ligeværdigt repertoire inden for børne- og voksenteater rammer bekendtgørelsens loft for billetter solgt med rabat, og således ikke modtager tilskud for de billetter solgt med rabat, der ligger over loftet.

6 Side 6 Hvad angår spørgsmålet om, hvilke kriterier, der lægges til grund for, om et teater kategoriseres som et børne- eller voksenteater, lægger bekendtgørelsen op til, at Statens Kunstråd som armslængdeorgan træffer denne afgørelse og herunder fastsætter kriterier herfor. Fastsættelse af loft for andelen af billetter med rabat I bekendtgørelsesudkastet fastsættes det, at antallet af billetter med rabat, der kan indgå i beregningen af det enkelte teaters tilskud, højst må udgøre 65 % af det samlede billetsalg hos landsdelsscenerne og teatre, som er medlem af Det Københavnske Teatersamarbejde. For de øvrige teatres vedkommende skelnes der, så den maksimale andel for voksenteatrenes vedkommende ligeledes må udgøre 65 %, mens andelen for børneog ungdomsteatrenes vedkommende, må udgøre 90 % af det samlede billetsalg. Hensigten med dette er, at der ikke skabes incitament for at enkelte teatre indfører kunstige rabatter. Det må således generelt forudsættes, at alle teatre som led i deres egenindtjening genererer et vist løssalg, dvs. salg af billetter uden rabat. Odense Teater problematiserer denne skelnen, herunder at andelen af billetter solgt med rabat hos landsdelsscenerne højst må udgøre 65 %. Det forklares, at det dermed kan være vanskeligere at tiltrække folk, som normalt ikke går i teatret eller iværksætte kampagner for bestemte målgrupper. Teaterbilletter.dk udtrykker tilfredshed med, at andelen af billetter i tilfælde med børneteater kan udgøre op til 90 %. Kulturministeriets kommentar Kulturministeriet vil på baggrund af de indkomne høringssvar hæve den ovenfor beskrevne maksimale procentsats for teatrene i pulje 1 samt for voksenteatrene i pulje 2 fra 65 % til 70 %. Dette sker først og fremmest ud fra et ønske om at imødekomme Teaterbilletter.dk s og TIO s tidligere nævnte betragtninger vedrørende egnsteatre og små storbyteatre, som også har særlige spilleforpligtelser i forhold til børn og unge under 25 år. Dette vil dog samtidig betyde, at alle øvrige voksenteatre ligeledes potentielt kan modtage et højere tilskud. Forslaget vil på den måde ligeledes delvist imødekomme Odense Teaters bemærkninger. Scenekunstudvalgets ekstra ansøgningsrunde i februar Dansehallerne og De Frie Koreografer påpeger det forhold, at Statens Kunstråd har indført en ekstra ansøgningsrunde i februar, hvor der gives tilsagn om støtte til forestillinger. Dette gør, at ansøgere først herefter ved, om de modtager støtte og kan producere forestillingen. Fristen for formidlingsordningen er i januar, og teatret kender derfor på dette tidspunkt ikke til hele repertoiret for den kommende sæson. Dansehallerne henstiller derfor, at fristen enten udskydes, eller der indføres to ansøgningsrunder. Statens Kunstråds Scenekunstudvalgs nye ansøgningsrunde er ud over en omlægning af udvalgets hoveduddeling også en erstatning for en tidligere løbende ansøgningsfrist for en aktualitetspulje, som teatrene tidligere kunne søge året rundt. Der gives p.t. svar på

7 Side 7 ansøgninger primo maj. Kulturministeriet vil på baggrund af den rejste problemstilling føre dialog med Scenekunstudvalget om muligheden for en eventuel fremrykkelse af fristen fra medio februar til fx medio januar, således at de to frister ligger så tæt på hinanden som muligt. Det er ikke muligt at udskyde ansøgningsfristen på formidlingsordningen til primo maj, da teatrene skal fastlægge pris- og rabatstruktur af hensyn til udarbejdelse af sæsonprogrammet og derfor senest skal have svar ultimo marts. I stedet opfordres der til, at teatret skriver de forestillinger, de pr. februar agter at søge Scenekunstudvalget ind i ansøgningen til formidlingsordningen (i januar) og efterfølgende trækker deres ansøgning tilbage helt eller delvist, hvis forestillingen alligevel ikke opsættes, eller alternativt tilbagebetaler et bevilget men uforbrugt tilskud for næste sæson. Alternativt kan teatrene som hidtil søge om tilskud til den efterfølgende sæson i Scenekunstudvalgets ordinære ansøgningsrunde i juni, dvs. ca. et ½ år før fristen til formidlingsordningen. Vælger man at etablere en ekstra ansøgningsrunde i formidlingsordningen, vil det medføre en markant stigning i administration af ordningen. På baggrund heraf fastholder Kulturministeriet én ansøgningsfrist i pulje 2 i bekendtgørelsen, som anført i udkastet. Enhedstilskudstakst pr. billet solgt med rabat Med høringsudkastet lægges op til, at det er antallet af teatrets solgte billetter med rabat, der udløser et enhedstilskud pr. billet og ikke som hidtil værdien af de samlede udmøntede rabatter på billetter. Ligeledes lægges op til, at enhedstilskudssatsen er forholdsmæssigt højere på billetter solgt med rabat til børn og unge under 25 år end billetter solgt under øvrige rabatformer (satserne fastsættes årligt af Kulturstyrelsen på grundlag af oplysninger om billetsalget fra tilskudsmodtagerne). Det Københavnske Teatersamarbejde finder en fast takst uhensigtsmæssig, idet der tidligere var et større incitament for teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde til, særligt i forhold til børneteater, at yde højere rabatsatser. Omvendt udtrykker Aalborg Teater tilfredshed med at en fast enhedssats er meget enkel, velbegrundet og nem at administrere. Som nævnt ovenfor, anfører Teaterbilletter.dk og TIO et muligt problem i forhold til teatrene i Storkøbenhavn, idet de hidtil har modtaget ganske små kommunale bevillinger, men samtidig fået tildelt et forholdsmæssigt højt tilskud via formidlingsordningen og dermed er afhængige af tilskuddet via formidlingsordningen. Ved omlægningen til en enhedstakst pr. solgt billet vil deres tilskud sandsynligvis mindskes. Formålet med en enhedstakst pr. solgt billet er at forenkle ordningen. Det forventes, at omlægningen vil lette administrationen af ordningen væsentligt. Det har ikke på grundlag af det datamateriale, som Kulturministeriet besidder om billetsalget hos de nuvæ-

8 Side 8 rende modtagere af formidlingstilskud været muligt at skønne over, hvorvidt der vil være en omfordelende virkning mellem teatre i hovedstaden og resten af landet. Desuden er det meget vanskeligt at sige, om tilskudsmodtagerne vil ændre deres billetstrukturer som følge af den ændrede ordning. Sådanne ændringer kunne også få en omfordelende virkning men kan ikke forudses. Beregningsgrundlag for fordelingen af tilskud I den gældende bekendtgørelse tages der ved beregningen af tilskuddets størrelse udgangspunkt i et gennemsnit af det samlede beløb, hvormed det enkelte teater har nedbragt billetpriserne i de seneste tre sæsoner. Med udkastet til omlægning af ordningen lægges der op til, at der fremover tages afsæt i teatrets styksalg af billetter med rabat i den senest afsluttede sæson. Konsekvensen af at tilskuddet beregnes på grundlag af en sæson vil være, at der kan forekomme større udsving i størrelsen af det tilskud, teatret modtager i takt med at der er udsving i teatrets billetsalg med rabat. Statens Kunstråd bemærker, at dette kan bevirke, at teatrene vælger at producere forestillinger, der sælger mange billetter, hvormed der er en risiko for påvirkning af repertoiret og mindre tilbøjelighed til at satse på nye og anderledes forestillinger. Statens Kunstråd foreslår derfor, at de tre sæsoner som beregningsgrundlag fastholdes. Teaterbilletter.dk og TIO bemærker imidlertid, at de er tilfredse med oplægget til, at tilskuddet beregnes på seneste sæson. TIO foreslår dog, at det bør baseres på senest afholdte sæson samt budget for kommende sæson. Kulturministeriet fastholder, at der tages afsæt i den senest afsluttede sæson, om end det umiddelbart kan give udsving i størrelsen af tilskuddet. Det er den politiske intention med omlægningen af ordningen, at tilskuddet så vidt muligt skal følge publikummets præferencer, og ved at tage afsæt i antallet af billetter, der faktisk er blevet solgt den foregående sæson tilgodeses dette hensyn. Endvidere vil en beregning af tilskuddet over en flerårig periode indebære en mere omfattende administration. Desuden vil et teater, der har et kontinuerligt vigende billetsalg før eller siden opleve en nedgang i sit bevilgede formidlingstilskud, uanset om beregningen sker på et ét- eller flerårigt grundlag. Den landsdækkende scenekunstportal Teaterbilletter.dk foreslår, at scenekunstportalen scenen.dk skrives ind (hjemles) i bekendtgørelsen om formidlingsordningen. Dette skyldes hensynet til den politiske intention om, at scenen.dk fortsat skal prioriteres og støttes via formidlingsordningen. Scenekunstportalen scenen.dk udgør et selvstændigt formål, som ikke er en del af formidlingsordningen. Scenen.dk har en selvstændig bevilling på en underkonto på finansloven. Kulturministeriet vurderer således ikke, at der er behov for at indskrive scenen.dk i bekendtgørelsen. Afgrænsningen af tilskudsberettigede modtagere

9 Side 9 Af bekendtgørelsen fremgår det, at teatre, som i forvejen modtager statstilskud i henhold til lov om scenekunst, automatisk er berettigede til at modtage tilskud, samt - hvis dette ikke er tilfældet - at Statens Kunstråds Scenekunstudvalg afgør, om der er i det konkrete tilfælde er tale om professionel scenekunst. TIO påpeger, at der foreligger en problemstilling i forhold til internationale gæstespil. Hvis et internationalt gæstespil spiller på et teater, som modtager støtte via pulje 2 eller på en festival, som er støttet af Statens Kunstråds Scenekunstudvalg, kan et andet teater ligeledes modtage støtte til præsentation af gæstespillet. Men hvis teatret efterfølgende ønsker at turnere med forestillingen til teaterforeningerne, skal forestillingen særskilt godkendes af Scenekunstudvalget. TIO henstiller til, at et internationalt gæstespil, som et professionelt teater beslutter at optage i sit repertoire (stationært eller på turné) i stedet automatisk godkendes som professionel scenekunst, og dermed tilsvarende er automatisk godkendt til formidlingstilskud. Det vurderes ikke som hensigtsmæssigt, at andre end Statens Kunstråd tillægges kompetence til at afgøre, om en forestilling kan betegnes som professionel scenekunst, sådan som det i praksis ville blive tilfældet med TIO s forslag. Derfor fastholder Kulturministeriet, at godkendelse skal ske i Statens Kunstråd. Undtaget herfra vil fortsat være forestillinger, som allerede er godkendt af Refusionsudvalget. Bekendtgørelsen vil blive præciseret på dette punkt. Bemærkninger til konkrete bestemmelser Af bekendtgørelsens 9 fremgår, at formidlingstilskuddene til landsdelsscenerne og Det Københavnske Teatersamarbejde kan integreres i en kulturaftale med Kulturministeriet. Aalborg Teater finder det mere hensigtsmæssigt, at tilskuddet forvaltes af teatret selv og ikke integreres i aftaler. Eftersom der ikke er hjemmel til, at landsdelsscenernes og Det Københavnske Teatersamarbejdes øvrige tilskud kan integreres i en kulturaftale, er Kulturministeriet enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at formidlingstilskuddet kan løsrives herfra og integreres særskilt i en kulturaftale. Bekendtgørelsen vil blive ændret på dette punkt. Af bekendtgørelsens 20, stk. 2 fremgår, at teatret skal fremsende enten revideret regnskab (dvs. teatrets ordinære reviderede regnskab, hvor anvendelsen af formidlingstilskuddet er specificeret) eller et afrapporteringsskema vedlagt en revisorerklæring for den senest afsluttede sæson. Rigsrevisionen bemærker, at som det står nu, vil Kulturstyrelsen modtage forskelligartet information om anvendelsen af tilskuddet. Rigsrevisionen anbefaler derfor, at der modtages samme regnskabsmæssige information.

10 Side 10 Kulturministeriet fastholder bestemmelsen og muligheden for at tilskudsmodtagere kan afrapportere for anvendelsen af tilskuddet enten på et særlig elektronisk afrapporteringsskema med tilhørende revisionserklæring eller i sit (ordinære) reviderede årsregnskab. Efter hidtidig og kommende praksis har det ved regnskabsaflæggelsen været forudsat, at de tilskudsmodtagere, der vælger at afrapportere via deres ordinære reviderede årsregnskab her i al væsentlighed har skullet afgive (indarbejde) de samme oplysninger/data, som der indgår i den særlige elektroniske afrapporteringsformular. Hvis disse tilskudsmodtagere fremadrettet skulle afrapportere via en særlig afrapporteringsformular, vil det dels påføre dem en øget administrativ byrde og dels øge deres udgifter til revision. På den anden side er der en række mindre teatre, der ikke har et stort administrativt beredskab, og som foretrækker at aflægge formidlingsregnskab for tilskuddet via den særlige elektroniske afrapporteringsformular. Bemærkninger til bekendtgørelsens kapitel 4 om tilskud til arrangører af forestillinger Bekendtgørelsens kapitel 4 omhandler tilskud til arrangører af turnerende scenekunstforestillinger. Disse omfatter teaterforeninger, kulturhuse mv. Tilskuddet til denne gruppe af tilskudsmodtagere ydes via formidlingsordningens pulje 3. Kapitlet adskiller sig fra de øvrige puljer i bekendtgørelsen og behandles derfor i et særskilt afsnit i nærværende notat. Fordelingen af den samlede bevilling mellem pulje 1 og 2 samt pulje 3 Pulje 1 og 2 modtager tilsammen 73 % af den samlede bevilling til formidlingsordningen, mens pulje 3 modtager 27 %. Danmarks Teaterforeninger hilser denne fordelingssats velkommen, men spørger, ligesom Danske Teatres Fællesorganisation og Københavns Teater, om fordelingen mellem henholdsvis pulje 1, 2 og pulje 3 svarer til gældende praksis. Kulturministeriet kan bekræfte, at den foreslåede fordeling af bevillingen mellem pulje 3 og pulje 1 og 2 er udtryk for den nuværende fordeling mellem puljerne, opgjort ud fra et gennemsnit af 3 teatersæsoner. Fastlæggelsen af krav om minimum tre årlige scenekunstforestillinger I udkastet til bekendtgørelse fremgår det, at der kan ydes formidlingstilskud til modtagere af pulje 3, hvis der som minimum arrangeret tre forestillinger af professionel scenekunst. Danmarks Teaterforeninger foreslår, at dette ændres til fire forestillinger, og at det skal være forskellige forestillinger. Dette giver arrangøren større kendskab til formidlingsopgaven og spreder variationen i udbuddet. Det vurderes, at indførelsen af et minimum på 3, for det antal forestillinger en turnéarrangør skal vise, er en tilstrækkelig opstramning. Efter de gældende regler kan en turné-

11 Side 11 arrangør opnå tilskud når der vises blot én forestilling. Bekendtgørelsens krav fastholdes på 3 forestillinger. Kravet om minimum tre forestillinger var også gældende under den tidligere landsdækkende teaterabonnementsordning. Kulturministeriet vil herudover imødekomme Danmarks Teaterforeningers andet synspunkt og præcisere i bekendtgørelsen, at minimumskravet gælder 3 forskellige produktioner (forestillinger). Fordeling mellem pulje 3 s ordinære og ekstraordinære tilskudsrunde Danmarks Teaterforeninger henstiller til, at det fastlægges, hvordan puljen fordeles mellem den ordinære og ekstraordinære tilskudsrunde. Ligeledes henstiller Danmarks Teaterforeninger til, at langt den største del af puljen fordeles i den ordinære tilskudsrunde og foreslår, at der fordeles 90 % i den ordinære runde og 10 % i den ekstraordinære runde. Kulturministeriets kommentar Kulturministeriet fastholder den foreslåede formulering hvor det ikke specificeres, hvor stor en del af bevillingen i pulje 3, der uddeles i den ordinære henholdsvis den ekstraordinære ansøgningsrunde. En fordelingsnøgle kan evt. fastsættes i den vejledning vedr. ordningen, der udarbejdes af Kulturstyrelsen. Kulturministeriet finder det formålstjenstligt, at fordelingen af bevillingen mellem den ordinære og ekstraordinære runde kan justeres uden ændring af selve bekendtgørelsen, hvis teaterforeningernes og kulturhusenes ansøgningsmønster ændrer sig over tid. Den hidtidige praksis har været, at der er uddelt ca. 95 % af bevillingen i den ordinære runde og 5 % tillagt evt. uforbrugte midler / tilbageløb fra tidligere sæsoner i den ekstraordinære runde. Det forventes, at Kulturstyrelsen forud for første uddeling af tilskud vil gå i dialog med ansøgernes paraplyorganisationer, herunder Danmarks Teaterforeninger om den fremtidige fordeling af midlerne mellem de to ansøgningsrunder. Overførsel af tilskud indenfor en koordineret ansøgning Danmarks Teaterforeninger påpeger, at det bør præciseres, at der indenfor en koordineret ansøgning (ansøgning på vegne af flere teaterarrangører) i pulje 3 kan ske overførsel til en anden tilsvarende forestilling opført hos en anden tilskudsmodtager. Dette er muligt i forhold til ansøgere i formidlingsordningens øvrige puljer. Kulturministeriets kommentar Beregningsgrundlaget er den enkelte arrangørs forestillinger. Derfor finder Kulturministeriet det ikke hensigtsmæssigt, at arrangører gives hjemmel til at omfordele tilskud mellem sig. Eva Argir Falster Departementet

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 5. juni 2014

VEJLEDNING. 5. juni 2014 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juni 2014 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

VEJLEDNING. 13. december 2012

VEJLEDNING. 13. december 2012 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 13. december 2012 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

N O T A T 23. februar 2005

N O T A T 23. februar 2005 Kulturudvalget (2. samling) L 50 - Bilag 1 Offentligt M I N I S T E R I E T N O T A T 23. februar 2005 Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår teaterområdet)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2011/1 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre

Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre Udkast til bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15, stk. 5, 15 a, stk. 3, 15 b, stk. 5 og 15 d, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012 som ændret ved lov nr. 458

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst LBK nr 30 af 14/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 27. september 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-019456 Senere ændringer til forskriften LOV nr 458 af 14/05/2014

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat om forslag til bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler 23. juni 20145 Kulturministeriet sendte den 20. maj 2014 et forslag til bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre BEK nr 759 af 24/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2013-017151 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om egnsteatre

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2016 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2016 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

REFERAT. DAGSORDEN Sagsfremstilling nr.:

REFERAT. DAGSORDEN Sagsfremstilling nr.: 6. marts 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 31 Mødedato: 28. februar 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 17.00 Sted: Lokale 5 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2015 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2015 Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016

Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Vejledning til spørgeskema om Scenekunst for sæsonen 2015/2016 Undersøgelsen vedrører sæsonen 2015/2016. Det betyder, at indberetningen skal omfatte aktiviteter i perioden 1.7-2015 til 30.6-2016. Formålet

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

juni 2011 WWW.KUM.DK

juni 2011 WWW.KUM.DK juni 2011 WWW.KUM.DK UNDERSØGELSER PÅ TEATEROMRÅDET 2011 rapport OM FORMIDLINGSORDNINGEN UNDERSØGELSER PÅ TEATEROMRÅDET 2011 RAPPORT OM FORMIDLINGSORDNINGEN Udgivet af: Kulturministeriet, juni 2011 Redaktion:

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 6. december 2012 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 6. december 2012 Tidspunkt: Kl. 11.00 17.00 Sted: Lokale 6 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte

Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte 28. november 2013 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om mediestøtte Kulturstyrelsen sendte den 24. oktober 2013 et udkast til bekendtgørelse om mediestøtte i høring med frist til den

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst

Udkast til Forslag. til. Lov om ændring af lov om scenekunst Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om scenekunst (Revision af egnsteaterordningen) 1 I lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 4. juni 2012, som ændret ved 16 i lov nr. 458 af 8.

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins.

Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og provins. Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 162 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd i Folketingets Kulturudvalg, spørgsmål U om fordeling af kulturbevillinger mellem hovedstad og

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 12. juni 2012. Bekendtgørelse af lov om scenekunst. 4. juni 2012. Nr. 526. Lovtidende A 2012 Udgivet den 12. juni 2012 4. juni 2012. Nr. 526. Bekendtgørelse af lov om scenekunst Herved bekendtgøres lov om scenekunst jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 23. juni 2009 med de ændringer,

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 3. februar 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 30 Mødedato: 28. januar 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015

Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 Rammeaftale imellem Det Københavnske Teatersamarbejde og Kulturministeriet for perioden 1. januar 2012 til den 31 december 2015 mission Indhoidsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen 3 2.

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Kulturudvalget Drøftelse Ib Christensen Henvendelse fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst vedrørende små storbyteatre i Aarhus Kommune. Baggrund:

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Små Storbyteatre. Sundheds- og Kulturudvalget Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 4. Små Storbyteatre 2015-059705 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og kulturudvalget drøfter planerne for små storbyteatre i aftaleperioden 2017-20. Drøftelserne danner baggrund

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet.

Der henvises til det vedlagte høringsnotat i relation til høringssvarene fra den oprindelige høring af bekendtgørelsesudkastet. Til adressaterne på vedlagte høringsliste 19. januar 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur

NOTAT. Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Spørgsmål og svar om ny teaterstruktur Hvad er baggrunden for beslutningen om en ny teaterstruktur? I KbhT s strategi for 2015/16-2018/19 konstaterede bestyrelsen i maj 2015, at det økonomisk kun lige

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT

Kl. 14.45: Gruppedialog med Lene Bak vedr. evaluering af Garantiordning og Turnénetværket REFERAT 28. januar 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 28 22. januar 2016 Tidspunkt: Kl. 8.30 18.00 Sted: Mødelokale 8, stuen Kl. 13.00-14.30: Møde med Lene og Nicole om 7 egnsteaterevalueringer

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

juni 2011 WWW.KUM.DK

juni 2011 WWW.KUM.DK juni 2011 WWW.KUM.DK UNDERSØGELSER PÅ TEATEROMRÅDET 2011 rapport OM turnéteater UNDERSØGELSER PÅ TEATEROMRÅDET 2011 RAPPORT OM TURNÉTEATER Udgivet af: Kulturministeriet, juni 2011 Redaktion: Karin Marcussen,

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere