Afrapportering af Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler compliance, samt 100-dages projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering af Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler compliance, samt 100-dages projektet"

Transkript

1 Afrapportering af Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler compliance, samt 100-dages projektet Indledning 29. juni 2016 I forlængelse af budgetforliget er bedre udnyttelse af indkøbsaftaler compliance, defineret som budgettema. Projektets formål er at undersøge/redegøre for, hvordan vi sikrer, at kommunens ressourcer anvendes i størst mulige omfang indenfor de aftaler, som kommunen har adgang til, enten via egne aftaler, FUS (FællesUdbudSjælland), SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) eller andre. Dette skal sikres sammen med en optimeret organisering af arbejdet med indkøb og udbud, i tæt samarbejde med centre og virksomheder. Projektet skal derfor medvirke til at finde de løsninger, som skal sikre, at større dele af kommunens køb fremadrettet flyttes over på de leverandører, som kommunen har indkøbsaftaler med. Projektet skal give konkrete forslag til handlemuligheder, der sikrer at compliance generelt stiger fra i dag 53% til over en årrække, op til 85% på de tværgående aftaler. Projektet skal se på hensigtsmæssigheden i organiseringen af måden, hvorpå varer og køb til kommunen anskaffes. Projektet skal ligeledes se på de muligheder, der er for at opnå konkrete besparelser, hvis aftalemængden udvides. Effekterne i projektet skal fokuseres på, at få understøttet og defineret kerneopgaverne i og omkring indkøb og udbud, både i Team Indkøb og Udbud, men også i forhold til resten af organisationen. Succeskriteriet for projektet Nærværende afrapportering belyser de muligheder, der er for øget anvendelse af indkøbsaftaler, herunder mere optimale indkøbsprocesser. Under projektet er der etableret et 100-dages projekt på Daginstitutionsområdet, hvis formål er at efterprøve organisering og indsatser, der kan øge aftaleoverholdelsen, herunder effektivisere de processer, der er i og omkring indkøberens rolle. Resultaterne af 100-dages projektet, er en stor del af de løsninger, der forslås. Sideløbende med 100-dages projektet, har Team Indkøb og Udbud kigget på de samlede aftaler, og fulgt op på, hvilket potentiale, der ligger i at opnå øget compliance. Det er fortsat vurderingen at kommunen betaler op til 10 mio. kr. for meget for varerne, ved at købe dem uden for aftalerne. Side 1 af 26

2 Ved at identificere hvor der købes uden for aftalerne og fremadrettet sikre rigtige indkøb, vil der kunne opnås væsentlige besparelser. Indsatsen her, skal systematiseres og prioriteres, og der skal afsættes ressourcer til at effektuere denne opgave. Ressourceindsatsen vil i begyndelsen være stor, men det må forventes at den vil være faldende, i takt med, nye arbejdsgange og metoder anvendes. Det vil betyde at Team Indkøb og Udbud, har færre brugere/indkøbere, at kommunikere med, når aftaler skal implementeres og der indkøbes uden for aftale. Konklusioner på projektet: Effektivisering: Bedre og mere effektive processer, med hjælp fra bedre systemunderstøttelse, og konkrete vurderinger på, om opgaver skal løses in-house, eller skal udføres af eksterne (eksempelvis vareudbringing), giver øget råderum over frigivne ressourcer. Den tidsmæssige gevinst, der er set i dette projekt overføres til SAOprojektet, og er ikke en del af projektets bidrag til budgettemaanalysen, men er en del af de 12 mio. kr. i potentiale (lønkroner). Der kan til gengæld skabes et økonomisk råderum ved øget aftaleoverholdelse. Ved at fokusere på at sikre bedre udnyttelse af de indgåede aftaler (ved de virkemidler som er angivet i nærværende konklusion), kan der i 2017 realiseres besparelser på ca. 2 2,5 mio. kr. på varekøbsaftaler, der i dag udgør en omsætning på ca. 50 mio. kr. 25% af gevinsten tilfalder organisationen, og 75% af gevinsten (jf. Indkøbs- og Udbudspolitikken) lægges i Direktionens Råderumspulje. Ledelse og organisering: Projekterne har vist, at der er behov for en mere centraliseret organisering. Dette læner sig i høj grad op af de samme konklusioner/anbefalinger, som SAOprojektet er kommet med. Der vil kunne opnås bedre kommunikation og aftaleimplentering, hvis antallet af indkøbende medarbejdere reduceres, centraliseres og kompetencemæssigt anvender en større del af deres tid på indkøbsopgaven, som en kerneopgave. Dette vil øge indsigten og interessen for at købe rigtigt ind, og samtidig bidrage til at øge aftaleoverholdelsen i kommunen. Færre indkøbere i Næstved kommune, vil være med til at sikre at Team Indkøb og Udbud (TIU) får en mindre og mere konkret kontaktflade til brugerne, og det vil derfor i højere omfang være muligt at kommunikere, og implementere aftaler, samt at styre udviklingen i at opnå målet for compliance. Side 2 af 26

3 Fælles standardiserede indkøbsprocesser: De varianter, der i dag er omkring indkøbsprocessen, skal standardiseres og implementeres. 100-dages projektet har vist, at der med fordel kan vedtages konkrete indkøbsprocesser for de typer indkøb, der foretages i kommunen. Indkøbsprocesserne skal implementeres via de indkøbere, der kva en mere centraliseret organisering, udpeges til at varetage opgaven, og for at sikre eksekveringen, skal der udarbejdes målstyringsværktøjer, der kan følge op på kvaliteten i det udførte arbejde, samt korrigere for uhensigtsmæssigheder. Kompetencer: Kompetencerne for at bestride rollen som Indkøber i Næstved Kommune skal defineres. Ved at indføre krav i forhold til at kunne anvende kommunens indkøbssystem, sikres korrekt anvendelse, og samtidig vil megen supporttid kunne reduceres i TIU, hvor der pt. bliver brugt op til ½ årsværk på at hjælpe brugere igennem ofte simple ting, der via daglig anvendelse af systemet, kunne løses af brugeren selv. Fremadrettet bør indkøbsrollen være mere professionaliseret, og derfor skal de medarbejdere der anvender systemet, dels være uddannet i at bruge systemet korrekt, og kende konsekvensen af indkøb udenfor aftaler. Herudover bør de have opgaven som en kerneopgave, dvs. at der skal være et minimum af daglige opgaver, så rutine opnås. Controlling og Målstyring: Der skal udarbejdes rutiner for Controlling og målstyring, for at sikre fremdrift i forhold til at indhente de gevinster, som projektet her peger på. Målstyringen bygges op omkring data, og der nedsættes en ansvarlig gruppe, med repræsentanter fra Næstved Kommunes større enheder, hvor der er identificeret et potentiale. Controllerindsatsen skal aktiveres, med klare rammer for, hvordan uhensigtsmæssigheder korrigeres, når der afviges fra de mål, der er sat. Hvem skal orienteres og hvem skal handle i forhold til rolle og ansvar for målopfyldelse, er en af de konkretiseringer der skal foretages. I forbindelse med Controlling og Målstyring, skal der udarbejdes rammer for ledelsesinformation til brug for opfølgning på de gode indkøb. Målepunkterne skal være, compliance, antal faktura, antal aftaler. Side 3 af 26

4 Systemunderstøttelse: Det nuværende indkøbssystem er vanskeligt at anvende. 100-dages projektet har testet et andet system, for at efterprøve effekten i systemunderstøttelse. Det har vist sig, at være tidsbesparende og nemmere for indkøberne at anvende et mere intuitivt system, end det indeværende. Indstillinger til beslutning: Metodetilgangen fra 100-dages projektet, som er anvendt på Daginstitutionsområdet, giver en god involvering af relevante medarbejdere samtidig med, at der fokuseres konkret på de udfordringer, der skal arbejde med i det enkelte center. Derfor vil en udrulning i alle centre via SAO-projektet være anbefalet. Der opstilles konkrete mål, for at opnå compliancegrad på 85% på de tværgående aftaler, så der kan hentes 2 2,5 mio. kr. i 2017, hvilket kræver at arbejdet igangsættes hurtigst muligt, med de nødvendige ressourcer og kompetencer. Der udarbejdes kompetencekrav til de medarbejdere, der fremadrettet skal arbejde med indkøb i kommunen Der er udarbejdet en model for ledelsesinformation, der viser udviklingen på hvert centers aftaleoverholdelsesgrad, og dertilhørende procedurer for korrigering, hvis fremdrift udebliver (se bilag 8 og 9). Der prioriteres ressourcer til opfølgning på compliance (dette skal sammenholdes med anbefalingerne i SAO, og nærværende vedr. organisering). Der skal iværksættes mulighed for vareudbringning så de mange fysiske indkøb i butikker (dagligvareindkøb), ændres til indkøb på nettet, og/eller faste ugentlige vareleveringer (se bilag 3, 4 og 5). Kommunens indkøbssystem skal være mere brugervenligt og tilgængeligt. Det kan enten ske ved valg af nyt system i forbindelse med udbud af ERPsystem, eller ved valg af et system som Bubo24, som har været testet i 100-dages projektet (se bilag 7). Team Indkøb og Udbud prioriterer opgaven. Side 4 af 26

5 100-dages projekt Center for Dagtilbud Projektet har beskrevet as-is indenfor Center for Dagtilbud, og arbejdsgruppen har arbejdet med ændringer i det daglige arbejde, og har derved fået efterprøvet tiltag som, ændringer i antallet af indkøbere, anvendelse af andet e-handelssystem, arbejdet med at finde områder, hvor der mangler aftaler, faste bestillingsfrekvenser, og ændringer i tilgangen til små-indkøb (supermarkedsindkøb). Via denne metode, kan det konkluderes at fokus på compliance hos de medarbejdere, der sidder i den indkøbende rolle, øger aftaleoverholdelsen væsentligt. I løbet af de 100 dage, er compliance indenfor området gået fra 67% til 82% (tallene er KUN gældende for varekøbsleverandører). E-handelssystemet der har været testet, har reduceret den anvendte tid med op til 2/3. Arbejdsgruppe og arbejdsmetode Arbejdsgruppen, som har været med i projektet består af: Lotte Elming, Team Indkøb og Udbud Sebastian Tuthano Pedersen, Team Indkøb og Udbud Mikkel Winther Christensen, Team Indkøb og Udbud Michael Serop, Dagtilbudsområde Nord Tanja Hvitfeldt Andersen, Dagtilbudsområde Syd Camilla Lindkvist Nielsen, Dagplejen i Næstved Rikke Dahl Pedersen, Dagtilbudsområde Vest Lise-Lotte Lund Sønderby, Dagtilbudsområde Vest Styregruppe for projektet: Johnni Helt, Centerchef - Center for Dagtilbud Steen Andersen, Centerchef - Center for Økonomi og Analyse Tyge Wanstrup, Centerchef - Center for Trafik og Ejendomme Stine Askjær Birketoft Knudsen, Områdeleder - Dagtilbudsområde Syd Arbejdsgruppen har afholdt 7 møder og styregruppen har behandlet resultaterne i 4 møder. I de næste afsnit er beskrevet de elementer, som er søgt ændret i løbet af de 100 dage, som projektet har kørt, samt den effekt som arbejdsgruppen har set. Side 5 af 26

6 As-is tilstanden ved projektopstart for varekøb (1) Distrikt Indkøbsprocedure Antal Faktura Total uden for aftale Tanja sidder på område syd, Distrikt Syd hygiejnevare bestilles central af Kr Tanja. Distrikt Øst Område Øst har ikke nogen Kr indkøber på nuværende tidspunkt. Rikke Dahl sidder på område Vest, det er primært bogføringer Distrikt Vest af kvitteringer, da enhederne på Kr området selv køber ind. Rikke bruger 1 til 1 1/2 dag på at bogføre. Distrikt Nord Michael Serop sidder og køber ind for 9 af de 11 daginstitutioner i område nord, han bruger ca. 4 timer om ugen på indkøb. Michael køber dog ikke dagligvare ind, de ligger ude i den enkelte enhed Kr Kr Ovenstående tabel er kun baseret på varekøb dvs. der ikke medtages mellemkommunale afregninger, tjenesteydelser mv. 1 Se bilag 1 for hvilke institutioner der har været med i projektet Side 6 af 26

7 AS-IS TO-BE - anbefalinger Effekt Manglende struktur, herunder uensartethed i centrale og decentrale indkøbere, samt deres rolle og ansvarsområde Bestilling efter behov, der er observeret flere bestillinger samme dag til samme leverandører (2) Ingen fælles procedurer. Stor forskel i servicegraden, og den tid der anvendes i forhold til brugerne. Maximalt en central indkøber pr. område, forslag om fysisk fælles placering i forhold til sparring og overlap. Struktur på varebestilling 1-2 gange ugentligt Regler og retningslinjer for indkøb, skal udarbejdes, og der skal være en klar rolle-, ansvarsog arbejdsdeling, også i forhold til TIU Større grad af professionalisme Minimerer antallet af køb. Bedre logistik. Faldende transaktionsomkostninger. Ensartethed, bedre udnyttelse af aftalerne, klare rammer Delvist centrale indkøbere Der bør maximalt være 1 disponent/indkøber på hvert område. Repræsentanterne for områderne skal sikres et netværk/fællesskab, hvor nye aftaler fra TIU, kan implementeres Større grad af professionalisme. Vil påvirke aftaleoverholdelsesgraden i positiv retning. Mange fysiske indkøb (3,4) Indgåelse af vareudbringningsaftale på levering af dagligvarer Besparelse i transporttid, ved fysiske indkøb: kr. vægtet gennemsnit *** (5) Samlede besparelse på fakturareduktion og behandling, ved at overgå til ekstern vareudbriningsleverandør kr.*** (6) Afledte besparelser på andre områder: Vareudbringning eksempelvis. ældreområdet ca kr. årligt (nedsættelse af udbringningsgebyr) 2 Se bilag 2 for konkret eksempel 3 Se bilag 3 for yderligere information 4 Se bilag 4 for Osuma eksempel til Næstved Kommune 5 Se bilag 5 for udregning 6 Se bilag 3 for yderligere information Side 7 af 26

8 Der er nogle institutioner der har stue budgetter Dagplejen fungerer anderledes, med struktureret tilgang, herunder årshjul, der anvendes til planlægning af forskellige aktiviteter, (uddybende forklaring i næste afsnit (7) ) Anvendelse og mangel på samme af kommunens E- handelssystem. Systemet er svært og ikke intuitivt. Brugerne har udfordringer ved anvendelse, da systemet ikke er så brugervenligt, i forhold til den anvendelsesgrad. **Beskrivelse af Bubo24, som har været testet er nærmere beskrevet i bilag 7 og 10 Ingen begrænsninger for, hvad der kan købes både på aftaler og udenfor aftaler Bør ikke findes i forhold til, fælles procedurer, bedre struktur, og fælles varebestilling De bedste elementer herfra bør implementeres i de 4 områder, eksempelvis grupper, der definerer, hvilke varer der skal købes ind. Bestillinger samles, og ensartes. Alt efter den organisering der fremadrettet skal være, bør der tages stilling til, om der skal stilles nye krav til kommunens E- handelssystem. Ved øget centralisering af indkøbsfunktionen, vil nødvendigheden være mindre, hvorimod, at mange brugere, der kun anvender et system engang i mellem, vil have behov for mere intuitive systemer. Der bør være afgrænsende varesortimenter, der er tilpassede de enkelte områder. Det betyder at det vil blive lettere at udsøge de varer, der købes udenfor aftale, og derved følge tæt op herpå. Der skal være specifikke procedure for at købe ind udenfor aftalerne. Fjerne små-indkøb og mange transaktioner Kan reducere leverandøromkostninger kan være med til at sikre bedre aftalevilkår. Reducerer ressourceindsatsen. Ved anvendelse af Bubo 24, har de medvirkende indkøbere oplevet at spare op imod 2/3 af den tid de normalt anvender på at lave bestillinger i E- handelssystemet. Højere compliance, forventet med en konkret besparelse på ca. 20% af det der købes uden for aftalerne (jf. Bedre udnyttelse af indkøbsaftalerne compliance). Lavere procestid, ved smallere sortiment. Mindre valg der kan foretages. 7 Se bilag 6 for mere detaljeret beskrivelse af Dagplejen Side 8 af 26

9 Bilag 1 I projektet er der kigget på Dagtilbudsområde Nord og Syd, samt Dagplejen. I nedenstående tabel ses, hvilke institutioner der er med i projektet: Institution Indkøb Område Busters Verden Leder Nord Eventyrhuset Leder Nord Rumlepotten Central Nord Skattekisten Central Nord Børnehjørnet Central Nord Ønskeøen Central Nord Himmelhøj Central Nord Skovtrolden Central Nord Haletudsen Central Nord Dagtilbudsområde Nord Central Nord Evigglad Central Syd Hyllinge Børnehus Central Vest Børnehaven Nøddehegnet Central Syd Eventyrgården Central Syd Børnehuset Diget Central Syd Humlebien Central Syd Børnehuset Volden Central Syd Birkehegnet Central Syd Dagtilbudsområde Syd Central Syd Dagplejen Central NK Ovenstående tabel viser as-is tilstanden ved starten af 100-dagesprojektet. Side 9 af 26

10 Bilag 2 Eksempel på bestilling Ordre 1 Kl Multiline - Creativ Company Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Behandling af Behandling af Behandling af Ordre 2 Kl Creativ Company Faktura 4 Behandling af Ordre 3 Kl Multiline - Creativ Company Faktura 5 Faktura 6 Behandling af Behandling af Optimal bestilling Ordre 1 - Multiline - Creativ Company - Würth Faktura 1 Faktura 2 Faktura 3 Behandling af Behandling af Behandling af Eksemplet viser at der er foretaget 3 bestillinger/ordre på samme dag indenfor et tidsrum på 1,5 time, hvor 2 af dem er med minutters mellemrum. I dette eksempel er der brugt administrativ tid 3 gange på bestilling af varer. Disse 3 bestillinger har genereret 6 faktura, som modtages i Prisme og skal håndteres efterfølgende. Den optimale bestilling ville have været at man set i forhold til eksemplet kun ville have foretaget 1 enkel bestilling i bubo24. I dette tilfælde vil man ikke have brugt administrativ tid 3 gang i løbet af samme dag. Ved at have foretaget 1 enkel bestilling i bubo24, ville denne bestilling kun have genereret 3 faktura, som skulle håndteres i Prisme. Side 10 af 26

11 Ved at samle sine bestillinger reduceres både bestillingstiden og håndtering af antal faktura. I ovenstående tilfælde halveres antallet af faktura. Beregning af eksemplet Her benyttes SAO-projektets transaktionsomkostninger ved køb: 175 kr. pr. køb TOK = Transaktionsomkostning pr. køb TTO = Total Transaktionsomkostninger Transaktionsomkostninger ved i ovenstående eksempel: =6 =6 175= Transaktionsomkostninger ved optimal bestilling =3 =3 175=525. Ved at have foretaget den optimale bestilling ville der have været en besparelse på 50% i transaktionsomkostninger. Side 11 af 26

12 Bilag 3 I dag kun fakturabehandling: Antal (fysiske)køb i supermarkeder pr. uge 16 pr. dag 2 pr. time Gennemsnitskøb Transaktionsomkostninger ved køb (fra SAO): 269 kr. 175 kr./30 min Totalomkostninger (TO NU ): faktura x 175 kr. SAO-pris kr. Fremadrettet løsning: Beregninger: Levering: 50 kr. Antal uger: 45 uger/årligt Institutioner: 47 stk. Timepris SAO: 350 kr./time Formler: = = = + = I = Institutioner LU = Leveringer pr. uge U = Antal uger årligt L = Levering SL x = Samlede leveringsomkostninger T = antal timer F = Antal faktura TSP = Timepris SAO TAO x = Samlede transaktionsomkostninger TO X = Total omkostninger Beskrivelse Beregning Total og besparelse Samle til færre køb (1-2 gange/uge) = = kr kr/år Samling af måneds faktura på områder svarende til: 48 faktura årligt Transaktionsomkostninger ved 2-4 timers behandling pr. faktura = = kr. Total omkostning (levering + transaktionsomkostninger) Besparelse ved levering fra ekstern leverandør = + = = + = = = = = kr kr. Side 12 af 26

13 Bilag 4 Beregning fra OSUMA Levering til samtlige af institutionerne i Næstved Kommune, vil koste 50 kr. ex moms. Der er intet minimumskøb for institutionerne og ligeledes intet gebyrer for emballage, faktura eller lignende. OSUMA vil kunne tilbyde en bedre pris hvis der kun skal leveres til de institutioner der ligger i postnumrene 4160 Herlufmagle, 4700 Næstved, 4171 Glumsø og 4684 Holmegaard. Postnumrene 4733 Tappernøje, 4736 Karrebæk, 4250 Fuglebjerg og 4262 Sandved ligger ikke hensigtsmæssigt i forhold til OSUMAS nuværende logistik. OSUMA nævner at det kunne være hensigtsmæssigt at undtage disse postnumre, da det kan medføre en bedre aftale. I OSUMAS setup vil varerne blive leveret fra SuperBrugsen Dalby, af egne chauffører, til følgende postnumre: 4160 Herlufmagle 4684 Holmegaard 4700 Næstved Disse postnumre vil få tilbudt levering 8-12 fra tirsdag til fredag. De vil ligeledes få tilbudt levering fra mandag til fredag. Der vil dog være, en begrænsning på postnummeret 4684 Holmegaard, som kun kan få et leveringsvindue om dagen (altså aldrig både 8-12 og samme dag). Varerne til de resterende postnumre vil blive leveret af Post Danmark fra SuperBrugsen i Hvalsø: 4170 Glumsø 4250 Fuglebjerg 4262 Sandved 4733 Tappernøje 4736 Karrebæk Disse postnumre vil få tilbudt levering 8-12 mandag til lørdag, uden begrænsning. Hvis der skal tilkøbes udpakning af varer på henholdsvis køkkenbord, i køleskab og fryser så koster det 20 kr. ex moms Side 13 af 26

14 Bilag 5 Transporttid ved fysiske indkøb i Supermarkeder I nedenstående beregninger er der ikke medregnet kørselsgodtgørelse eller den tid der er benyttet i det givne supermarked. Transporttiderne er fundet ved hjælp af googlemaps. Her svarer 1 faktura til et fysisk indkøb i et supermarked. I det næste ses der på to institutioner henholdsvis en der ligger i Næstved by og en der ligger udenfor Næstved by. Her er der taget udgangspunkt i de supermarkeder der indkøbes i hyppigst. Beregninger er lavet på baggrund af SAO-projekts timepris og Osumas leveringspris på 50 kr. ex moms. Transporttid er udregnet som følgende: TT = Samlet transporttid TR = Tid i min tur-retur iflg. googlemaps F = Antal faktura = 60 Eks. på en beregning fra Spiloppen i nedenstående tabel. = =18,00 60 Spiloppen (Institution i Næstved by) Bil Supermarked Afstand Tid Tur-Retur Antal faktura Transporttid Timepris (SAO) I alt Levering Osuma Besparelse Meny, Østergade , kr ,00 kr ,00 Kr ,00 Bilka Næstved 7, , kr ,00 kr ,00 Kr ,00 Netto, Toldbodgade 3,2 7, , kr ,50 kr ,00 Kr ,50 Kr ,50 Kr ,00 Kr ,50 Cykel/gå Supermarked Afstand Tid Tur-Retur Antal faktura Transporttid Timepris Levering (SAO) I alt Osuma Besparelse Meny, Østergade 3, , kr ,00 kr ,00 Kr ,00 Netto, Toldbodgade 2, , kr ,67 kr ,00 Kr ,67 Kr ,67 Kr ,00 Kr ,67 Samlet indkøb (ovenstående leverandører) kr ,00 Vægtes der ligeligt mellem bil og cykel/gå som transportform (50%), bliver besparelsen 8.889,58 kr., hvilket svarer til 16% af det samlet indkøb hos de ovenstående Supermarkeder. Side 14 af 26

15 Alfehuset (Institution udenfor Næstved by) Bil Supermarked Afstand Tid Tur-Retur Antal faktura Transporttid Timepris (SAO) I alt Levering Osuma Besparelse Bilka næstved 5, , kr ,67 kr ,00 Kr ,67 Netto Holme-olstrup 1, , kr ,00 kr ,00 Kr ,00 SuperBrugsen Fensmark 5, , kr ,33 kr ,00 Kr ,30 Kr ,50 Kr ,00 Kr ,00 Cykel/gå Supermarked Afstand Tid Tur-Retur Antal faktura Transporttid Timepris Levering (SAO) I alt Osuma Besparelse Netto Holme-olstrup 850 m kr ,00 kr ,00 Kr ,00 SuperBrugsen Fensmark 4, ,8 350 kr ,00 kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Kr ,00 Samlet indkøb (ovenstående leverandører) kr ,00 Vægtes der mellem bil (75%) og cykel/gå som transportform (25%), bliver besparelsen kr., hvilket svarer til 23% af det samlet indkøb hos de ovenstående Supermarkeder. Estimat for hele Daginstitutionsområde Estimatet for hele området med udgangspunkt i de 2 institutioner der er lavet beregningseksempler på. Samlet indkøb institutioner i Næstved by Kr Samlet indkøb institutioner udenfor Næstved by Kr Med udgangspunkt i de to institutioner der er benyttet i det ovenstående 16% for institutioner i Næstved by og 28% for institutioner som er placeret uden for Næstved by. Område Beregning Estimeret besparelse Institutioner Næstved by % Kr Institutioner u. Næstved by % Kr Total Kr Side 15 af 26

16 Bilag 6 Dagplejen Dagplejen har udarbejdet et årshjul, hvor de følger nogle fastsatte bestillingsfrekvenser i løbet af året. Dette er fx på legetøj, hvor de også har afgrænset deres sortiment, så dagplejerne kun kan vælge nogle specifikke produkter. Et andet eksempel er at de bestiller hygiejne produkter 2 gange årligt til hele området. Dagplejen har 2 lagre, hvor der opbevares legetøj, møbler, barnevogne mv. og der indleveres ligeledes legetøj og møbler fra dagplejere der stopper i Næstved Kommune. Det legetøj som ikke er slidt ned genbruges og benyttes i de Grundpakker der udleveres til nye dagplejere. Det nedslidte legetøj som ikke kan genbruges bliver sendt til Afrika. Lagerne styres af en Teknisk Servicemedarbejder. Dagplejen har udarbejdet indkøbslister på indendørs- og udendørslegetøj i samarbejde med Max Horsens disse lister bliver løbende revideret. Dagplejerne er opdelt i grupper, hvor de i hver gruppe sammen bliver enige om, hvad det er for noget legetøj de ønsker ud fra disse lister. Hver gruppe bliver bevilliget et samlet køb på 600 kr. og centralt prøver man at opfylde de ønskerne grupperne har indenfor den givne økonomiske ramme. Bestillingerne fra grupperne modtages fra en grupperepræsentant og bestillinger der kommer efter tidsfristen bliver ikke behandlet grundet arbejdspres. Side 16 af 26

17 Årshjul for dagplejen Januar uge 5 Bestilling af vaskeklude m.m. November Bestilling af kontorartikler Februar uge 6 Bestilling/ønsker af sandkasser Oktober uge 43 Bestilling af handsker Februar uge 6 Bestilling/ønsker af udendørslegetøj September uge 37 Bestilling/ønsker af indendørslegetøj Marts uge 13 Bestilling af sand Juni uge 24 Bestilling af vaskeklude m.m. Side 17 af 26

18 Bilag 7 bubo24 I projektet er der blevet testet et alternativt E-handelssystem bubo24, i forhold til Næstved Kommunes nuværende indkøbssystem Prisme Indkøb. Årsagen til at der er testet et alternativt e-handelssystem er, at vi vidste at mange brugere har svært ved at benytte det nuværende indkøbssystem. Det testede e-handelssystem buo24 er designet/opbygget lignende de webshops man kender som privat forbruger fx er bubo24 bygget op så det minder om amazon. Søgefunktionen i bubo24 fungerer ligesom Google s søgefunktion og en anden måde er at der kan klikkes kriterier af alt efter, hvilken leverandør man ønsker at søge varer hos. Dette er med til at gøre systemet mere brugervenligt og intuitivt for brugeren. bubo24 giver brugeren mulighed for at oprette flere indkøbs/favoritlister, hvilket giver en central indkøber mulighed for at lave specielle lister alt efter, hvilken institution indkøberen skal bestille til. Brugeren har også mulighed for at dele sine indkøbs/favoritlister med andre brugere af bubo24. bubo24 giver også mulighed for at afgrænse varesortimenter for den enkelte bruger/grupper, så de kun kan se og søge efter varer/produkter der har relevans for deres institution/virksomhed. Dette sikre at brugerne ikke har mulighed for at vælge/søge mellem alle varer, men fx i stedet kun mellem varer. Ved at kunne afgrænse/tilpasse varesortimentet til forskellige brugere/grupper sikre man et mere brugervenligt system, da man som nævnt før ikke finder varer som ikke har relevans. POSITIV Intuitivt Brugervenligt Bedre søgefunktion Deling af indkøbslister/favoritlister Mulighed for genbestilling af ordre Design/opbygning som amazon webshop Mulighed for flere indkøbslister/favoritlister (især godt for centrale indkøbere) Mulighed for at afgrænse brugerrettigheder og sortiment NEGATIV Ungt system med børnesygdomme Mangel på billeder hos nogle leverandører (rettet nu) Side 18 af 26

19 Bilag 8 Ledelsesinformation Denne ledelsesinformation er baseret på data for Næstved Kommunes indkøb for 1. halvår 2016 hos vores tværgående vareaftaleleverandører (hvor der kan måles ned på vareniveau om der kan købes på aftale). Ovenstående graf viser Næstved Kommunes indkøb fordelt over det 1. halvår for 2016 månedsvis. Side 19 af 26

20 Grafen her viser Næstved kommunes compliance (aftaleoverholdelsesgraden) for 1. halvår Nedenstående graf viser compliance på Næstved kommunes centre i procent, hvor det røde er de procenter der er købt udenfor aftale. Der tages ikke højde for de enkelte centres omsætning. Side 20 af 26

21 Bilag 9 Center for Dagtilbud Kategori ** Total Leverandører Indkøb samlet kr ,00 kr ,00 kr ,00 Aftale leverandører Indkøb aftaler kr ,00 kr ,00 kr ,00 Ikke aftale leverandører Indkøb udenfor aftale kr ,00 kr ,00 kr ,00 Compliance samlet indkøb 55% 50% 53% Compliance 2014 Compliance % 45% Indkøb aftaler Indkøb udenfor aftale 50% 50% Indkøb aftaler Indkøb udenfor aftale Compliance samlet 53% 47% Indkøb aftaler Indkøb udenfor aftale Side 21 af 26

22 Brancher CM Bubo Category Level Prc Prc Tjenesteydelser kr ,38 25,35% kr ,22 29,03% Offentlige myndigheder kr ,05 24,60% kr ,43 19,65% Varer kr ,16 20,89% kr ,17 19,13% Energi, forsyning o.l. kr ,83 10,13% kr ,87 13,30% Byggeri og håndværkerydelser kr ,89 6,41% kr ,49 5,30% Skoler Institutioner og Opholdssteder kr ,84 4,23% kr ,08 2,93% IT og tele kr ,97 3,68% kr ,06 4,70% Fast ejendom kr ,04 1,74% kr ,55 2,75% Transport kr ,01 1,41% kr ,22 1,51% Foreninger, organisationer, kontingenter kr ,81 0,60% kr ,20 1,11% Medier, annoncer og printede produkter kr ,41 0,46% kr ,08 0,19% [Ikke kategoriseret] kr ,99 0,36% kr ,75 0,27% Finans kr ,71 0,15% kr ,38 0,14% Total kr ,09 100% kr ,50 100,00% Linje total Prc. Linje total Prc. Total kr ,09 100% kr ,50 100% Ikke flyt bare kategorier kr ,29 43% kr ,73 41% Mulige områder kr ,80 57% kr ,77 59% Muligt område Linje total Prc. Linje total 2 Prc.2 Aftaledækning af det mulige område kr ,00 52% kr ,00 55% Ikke aftaledækket kr ,80 48% kr ,77 45% Total kr ,80 100% kr ,77 100% Side 22 af 26

23 Supermarkeder Center for Dagtilbud Linje total DKK Ant. fakt. Gns. beløb Gns. linjer Leverandører 2014 kr , kr. 300,44 13, kr , kr. 257,00 11,80 15 kr , kr. 285,00 12,70 17 Der er benyttet flere supermarkeder end de 17 i tabellen ovenfor, men det skyldes at Netto, Bilka mv. under Dansk Supermarked er talt som en leverandør, da udtrækket er baseret på CVR nummer. Center for Dagtilbud Åbningsdage* Gns. timer pr. dag , ,4 Center for Dagtilbud Gns. Antal fakt. pr. dag Gns. pr. time NK u. CD NK samlet ,85 3,36 32% 24% ,56 2,64 28% 21% Hele Næstved Kommune u. Center for Dagtilbud NK u. CD Linje total DDK Ant. Fakt. Gns. Beløb Gns. Linjer Leverandører 2014 kr , kr. 623,00 18, kr , kr. 509,00 18,3 35 kr , kr. 580,00 18,3 44 NK u. CD Åbningsdage* Gns. timer pr. dag , ,4 NK u. CD Gns. Antal fakt. pr. dag Gns. pr. time ,85 10, ,86 9,58 Hele Næstved Kommune inkl. Center for Dagtilbud Næstved Kommune Linje total DDK Ant. Fakt. Gns. Beløb Gns. Linjer Leverandører 2014 kr , ,00 kr. 543, kr , ,00 kr. 453,00 16,8 37 kr , ,00 kr. 510,00 16,9 46 Side 23 af 26

24 Næstved Kommune Åbningsdage* Gns. timer pr. dag , ,00 7,4 Næstved Kommune Gns. Antal fakt. pr. dag Gns. pr. time ,73 14, ,22 12,33 Side 24 af 26

25 Bilag 10 Udvikling af compliance (Aftaleoverholdelse) Nedenstående tabel og graf viser udviklingen i aftaleoverholdelse hos de områder der har deltaget i projektet. Aftale Ingen aftale Total Compliance 2015 April kr ,00 kr ,00 kr ,00 76% Maj kr ,00 kr ,00 kr ,00 68% Juni kr ,00 kr ,00 kr ,00 51% 2016 April kr ,00 kr ,00 kr ,00 87% Maj kr ,00 kr ,00 kr ,00 77% Juni kr ,00 kr ,00 kr ,00 82% kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Varekøbsaftaler kr. - April Maj Juni April Maj Juni Aftale Ingen aftale Side 25 af 26

26 Nedenstående tabel og graf viser udviklingen i aftaleoverholdelse hos hele Daginstitutionsområdet. Vp= Områder der har været med i projektet (blå søjle) Vi= Områder der ikke har deltaget i projektet (grå søjle) Compliance_vp Compliance_vi 2015 April 76% 70% Maj 68% 57% Juni 51% 57% 2016 April 87% 76% Maj 77% 57% Juni 82% 79% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sammenligning compliance vareaftaler April Maj Juni April Maj Juni Compliance_vp Compliance_vi Side 26 af 26

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE

INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE INDKØB I HVIDOVRE KOMMUNE Indkøb tegner sig for omkring 20 % af kommunens årlige budget. I runde tal drejer det sig om ca. 750 mio. kr., der årligt bruges på indkøb af varer, tjenesteydelser og håndværkeropgaver.

Læs mere

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet

FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet FAQ: Hyppigt stillede spørgsmål på indkøbsområdet Regionsrådet har besluttet, at en privat logistikpartner skal etablere og drive et fælles varelager for Region Midtjylland. Der skal vælges logistikpartner

Læs mere

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv

Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv 4. Marts 2014 Den effektive indkøbsorganisation Strategisk Indkøb i ledelsesperspektiv v/ Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 2 Fakta om Region Syddanmark Offentligt indkøb : 290 mia. kr. Regionernes samlede

Læs mere

Grønt Regnskab

Grønt Regnskab Grønt Regnskab 29 1 Indledning og læsevejledning Næstved Kommune præsenterer her det grønne regnskab for 29, der er det andet grønne regnskab efter Kommunesammenlægningen. Der er sket en del ændringer

Læs mere

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål.

Der er mange håndtag, der skal skrues på, før vi er i mål. Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten 30 % af regionens samlede økonomi, og derfor er der

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015

Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015 Budgettemaanalyser Økonomiudvalget 16.november 2015 Budgetanalysetemaer Effektivisering af den administrative opgaveløsning: Benchmark TAO Bedre udnyttelse af indkøbsaftaler Afbureaukratisering skaber

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Professionel vareforsyning.

Professionel vareforsyning. Professionel vareforsyning www.regionmidtjylland.dk Vi sparer penge, når vi køber ind sammen Region Midtjylland køber årligt varer og tjenesteydelser for cirka 8 milliarder kroner. Det svarer til næsten

Læs mere

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Ledelsesinformation Aftaleloyalitet/compliance Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Side 1 af 6 Indledning Fællesudbud Sjælland (FUS) har i 2015 sat fokus på kommunernes anvendelse af FUS aftalerne. Indkøbsfællesskabet

Læs mere

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1

Indkøbspolitik for Hillerød kommune. Gældende fra januar 2010. Side 1 Indkøbspolitik for Hillerød kommune Gældende fra januar 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Formål... 3 2. Overordnede målsætninger og indsatsområder... 3 3. Omfang og afgrænsning... 3 4. Rammebetingelser

Læs mere

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler.

Fællescenter HR og Projekt rdve Sag nr. 11/6006. Vigtigt med dialog med decentrale brugere inden der indgås bindende aftaler. NOTAT Fællescenter HR og Projekt 05.03.2012 rdve Sag nr. 11/6006 Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger 1. Skolebestyrelsen, Suldrup Skole Bakker op om Politik for indkøb og udbud

Læs mere

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015

Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 Selvforvaltningsoverførsler fra 2014 til 2015 For nogle af selvforvaltningsvirksomhederne har der været lavet om i kontoplanen eller organiseringen, så der ikke på en simpel vis kan trækkes en forbrugsprocent

Læs mere

Indkøbspolitik for Furesø Kommune

Indkøbspolitik for Furesø Kommune Indkøbspolitik for Furesø Kommune Tilrettet efter beslutning truffet i Byrådet den 31. januar 2007 1. Formål Det overordnede formål med Furesø Kommunes indkøbspolitik er, at Furesø Kommune kan købe sine

Læs mere

Indkøbspolitik for SOPU

Indkøbspolitik for SOPU Juli 2012 Indkøbspolitik for SOPU Indhold 1. Indledning 2. Baggrund for indkøbspolitikken 3. Lovkrav 4. Formål og mål 5. Organisering af indkøbsområdet 6. Leverandørforhold 7. Indkøbsstrategi 8. Uddannelse

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler

3. rate af tidligere indefrosne selvforvaltningsmidler tidligere selvforvaltningsmidler Positiv overførsel = plus Negativ overførsel = - Alle opgøres i hele kroner. Politikområde Kun udbetaling, hvis underskud 03 Fælles formål 4.995.568 0 06 Arbejdsmarked

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik 1 2 Forord Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Randers Kommune. Politikken gælder dermed for hele Randers Kommune. Den er rettet

Læs mere

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune

INDKØBSINSTRUKTION Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune Indkøbsbeføjelser i Sønderborg kommune BRUG AF SØNDERBORG KOMMUNES RAMMEAFTALER... 3 1. HVEM KØBER JEG IND FOR?... 3 2. HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE FØLGER INDKØBSVEJLEDNINGEN OG INDKØBSPOLITIKKEN?...

Læs mere

Oplæg vedr. ny organisering af MED og arbejdsmiljø på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015.

Oplæg vedr. ny organisering af MED og arbejdsmiljø på dagtilbudsområdet fra 1. januar 2015. MHU 04 12 2014 Bilag 6.d. Sagsnr. 87.01.00-A21-2-14 Dato 21-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Forslag til ny AMR og MAED struktur - efter høring Oplæg vedr. ny organisering af MED og arbejdsmiljø på dagtilbudsområdet

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

Tema den effektive indkøbsorganisation

Tema den effektive indkøbsorganisation Årsdage for offentlig indkøb Tema den effektive indkøbsorganisation Spor 3 indkøb i praksis 11.30-12.30 Compliance Tina Bjørnholt Udbuds- og indkøbschef, Viborg Kommune Oplæg om compliance Hvorfor er compliance

Læs mere

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING

13.57 12.29 0,64 0,64 12.29 13.57 GEVINST REALISERING GEVINST REALISERING BEREGNEDE BESPARELSER I FORBINDELSE MED KOMMUNALE SPENDANALYSER Beregnede besparelser i mio. kr. Kommune 1 22,5 5,5 Varekøb Tjenesteydelser Det største potentiale findes oftest på tjenesteydelser

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Indkøbs årsrapport 2011.

Indkøbs årsrapport 2011. Indkøbs årsrapport 2011. Side 1 Rapporten viser udviklingen i indkøbsmønstret i Ringsted Kommune for perioden 2009 2011. Succeskriterier for 2011 har været: brugen af indgået aftaler, institutionsbesøg

Læs mere

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.2 Kompetencer, analyser og udbudsplan Gør tanke til handling VIA University College Formål I dette notat findes anbefalinger til den samlede kreds af ansvarlige for indkøb på de 7 University Colleges

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011

INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 INDKØBSPOLITIK Udarbejdet oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Uddannelsescenter Holstebro i tal 3 Uddannelsescenter Holstebros indkøbspolitik 4 Indkøbspolitikkens formål og mål 5 Indkøbspolitikkens

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Overordnet indkøbspolitik

Overordnet indkøbspolitik Bilag 9.08 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Overordnet indkøbspolitik Formål

Læs mere

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017

Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 Bilag C Betalings- og faktureringsbetingelser for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg. - Brobygning til uddannelse 2017 1 1. Betalingsmodel for aktive tilbud til primært unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Effektivt indkøb sammen er vi stærke

Effektivt indkøb sammen er vi stærke 7. marts 2014 1 Effektivt indkøb sammen er vi stærke Infodage Aarhus og København den 4. og 6. marts 2013 7. marts 2014 2 Indkøb har sjældent været så meget i fokus Produktivitetskommissionen Rådet for

Læs mere

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015

Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk. Revideret juli 2015 Du kan få flere oplysninger, kontakt: Tina Karsberg Nygaard - Tlf. 25 23 57 52 - mail: tiny@eucsj.dk Revideret juli 2015 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal... 3 EUC Sjællands indkøbspolitik... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Page 1 of 6 50. Indkøbsbesparelser i Faxe kommune Sagsnr: 85.00.00-A00-2-12 Sagsansvarlig: Carsten Erik Christensen Sagsfremstilling Byrådet godkendte d. 20. maj 2010 politik og strategi for indkøb i Faxe

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb

SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 25. januar 2018 SKI s formål er at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb 2 3 Når indkøb er mere end bare pris 25. januar 2018 Signe Lynggaard Madsen Man kan spå om alt undtaget om fremtiden

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb

Shared A/S INDKØBSPOLITIK. Fælles grundlag for indkøb Shared A/S INDKØBSPOLITIK Fælles grundlag for indkøb INDHOLD 1 Baggrund og formål for indkøbspolitikken... 3 2 Formålet med Shared... 3 3 Shareds funktion og arbejdsopgaver... 3 4 Fælles indkøbspolitik...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød

NOTAT. Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej Allerød NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Udbud og indkøb Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: juli 2016 Sagsbehandler: boju Tlf. +4548126131 Administrativ kontraktstyringsstrategi i Allerød

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS

KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS Konteksten 40 % af kommunens driftsudgifter vedrører indkøb hos eksterne leverandører. 4700 leverandører årligt. 130.000 bestillinger om året. Mere end 200 leveringssteder + borgere

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter.

Det gælder særligt omfanget af manglende varer og restholdbarheden på de leverede produkter. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg 09-12-2013 Sagsnr. 2013-0254417 Til Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget Notat om opfølgning på handleplan Dette notat indeholder

Læs mere

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning

Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Informationsmøde for vareleverandører om Region Midtjyllands nye strategi for en professionel vareforsyning Den 6. september 2017 www.regionmidtjylland.dk Program Region Midtjyllands strategi for en professionel

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland.

Brugergrupper. Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Brugergrupper Involvering ved udbud og indkøb i Region Nordjylland. Koncerntankegang - stor omsætning fælles grundlag Indkøbsområdet i Region Nordjylland er et vigtigt strategisk område, og Region Nordjylland

Læs mere

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015

Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 Dato: 28. september 2011 Brevid: 1493520 Udkast til Region Sjællands indkøbspolitik 2011-2015 1. Indledning Indkøb er et væsentligt område, der yder vigtige bidrag til, at regionens ansatte kan løse kerneopgaverne

Læs mere

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik?

Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Netværksdage 2017 Runde 4, session 2 Giver nybyggerierne muligheder for en mere effektiv logistik? Kort om os Mikkel Christensen Kristian Bille Logistikkonsulent i Region Midt siden nov. 2011 Tidligere

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.

Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013. Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen

Læs mere

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

INDKØB. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Indkøb. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. INDKØB i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Indkøb af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indhold 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem gælder retningslinjerne

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk

E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk E-handel: Få succes online med din virksomhed! Claus Hedeager Pedersen 21. & 22. september 2010 clausp@mamut.dk At forenkle og effektivisere hverdagen for mindre virksomheder med software, tjenester og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet

Udkast til kommissorium for analyse af skoleområdet Kommissorium Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282971 Mob. 25312971 hhn11@helsingor.dk Dato 18.12.2015 Sagsbeh. Hanne Harloff Nøddekær Udkast til kommissorium

Læs mere

Notat kommunale effektiviseringseksempler

Notat kommunale effektiviseringseksempler Notat om kommunale effektiviseringseksempler Gode kommunale eksempler på realisering af effektiviseringspotentialer kan fx findes inden for områderne: Afbureaukratisering Digitalisering Anvendt borgernær

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud.

Borgere henvises af Bevillingsenheden og kan samtidigt visiteres til hjemmepleje, genoptræning, daghjem eller andre tilbud. AKTIV HVER DAG 1. STATUS AKTIV HVER DAG JUNI 2014 Dette er en kort status på Aktiv hver dag. Her beskrives aktuel aktivitet 2013 og langtidseffekten for borgere henvist i 2011. Om Aktiv hver dag Aktiv

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup

Inkontinenspleje. kompetenceudvikling, produkter og effektivisering. SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup Inkontinenspleje kompetenceudvikling, produkter og effektivisering - i et samfundsperspektiv SCA Lederseminar 2010 Høje Taastrup mandag d. 8. november 2010 Linda Schumann Scheel, sygeplejerske, cand.pæd.

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u

Udkast til Udbudspolitik for. Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u Udkast til Udbudspolitik for Kommunalt Udbudsfællesskab af 2012 u 12. december 2011 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 1.3 Miljø og sociale klausuler... 3 2. Overordnede mål...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

Fakta afliver myter. Indkøbsdatasamarbejdet har givet nye indsigter i det kommunale indkøb. 25. januar Jonas Klinting Økonomidirektør

Fakta afliver myter. Indkøbsdatasamarbejdet har givet nye indsigter i det kommunale indkøb. 25. januar Jonas Klinting Økonomidirektør Fakta afliver myter Indkøbsdatasamarbejdet har givet nye indsigter i det kommunale indkøb 25. januar 2018 Jonas Klinting Økonomidirektør Indkøbsdatasamarbejdet kort 91 kommuner deltager i indkøbsdatasamarbejdet

Læs mere

2A Connectivity for Procurement

2A Connectivity for Procurement Indkøb 2A Connectivity for Procurement Morten Høegh-Guldberg DTU e-handel Basware brugerforum d. 12. oktober 2011 Morten Høegh-Guldberg e-handelskoordinator Afdelingen for Økonomi og Regnskab Anker Engelundsvej

Læs mere

Notat om udbud. Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet. Baggrund

Notat om udbud. Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet. Baggrund Notat om udbud Status på udbud og indkøbsaftaler på dagtilbudsområdet 21. maj 2014 Dok.nr.: 2014/0014164-4 Baggrund Frederiksberg Kommune er som offentlig organisation forpligtet til at gennemføre udbud

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE INDKØBSPOLITIK I ALLERØD KOMMUNE 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indkøbspolitikkens formål og principper 2. Indkøbspolitik og udbudsstrategi 3. Hvem er omfattet 4. Organisering af indkøb i Allerød Kommune

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren

Ønsket er noteret. Det er ikke muligt inden for de annoncerede tidsfrister at afholde spørgemøde. De dele af kosten, som leverandøren NOTAT Projekt Udbud af madservice Kunde Odder Kommune Dato -10-04 Til Offentliggørelse på hjemmesiden Fra Odder Kommune 1. Spørgsmål svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Udbudsbetingelser 5.3 DDM kan ikke deltage

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Næstved Kommune. Udbudsstrategi

Næstved Kommune. Udbudsstrategi Næstved Kommune Udbudsstrategi 2012-2013 Side 1 af 5 1. Sådan gennemføres udbud af kommunale driftsopgaver Udbudsstrategien angiver de indsatsområder, hvor Næstved Kommune påtænker at udbyde driftsopgaver

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere