Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Upload til Tastselv.ferv.dk 2015"

Transkript

1 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten m randzone langs vandløb og søer over 100 m Randzoner som selvstændige marker... 3 Randzoner angivet som del af mark... 4 Angiv selv de resterende oplysninger i EHA... 4 Klargøring af data til upload... 4 Tilret markplan... 4 EU-id... 5 Afgrøder... 5 Flere afgrøder pr. mark... 5 Konverteringstabel fra Næsgaard MARK til EHA... 6 Økologisk omlægningsdato... 6 Ejendomme... 6 Angiv Ejendom på marker i markplan... 7 Opgørelse af efterafgrøder 2014/ Planlægning af efterafgrøder 2015/16 allerede ved Tast-selv Alternativer til pligtige efterafgrøder og opsparing... 9 Gødningsoplysninger (kun krav ved 2,3 DE og tillæg for nedsat N-kvote for økologer)... 9 Eksporter data til EHA Vælg oplysninger til eksport Eksportfilen for markplanen Fødevareministeriets Tast selv-service Markkort Tilknyt markkort Overførsel til Tast-selv service Ansøgning om enkeltbetaling Kontroller ansøgningen og udfyld/ret fejl og mangler Indberetning af efterafgrøder Kontroller ansøgningen og udfyld/ret fejl og mangler (Opdateret ) Side 1

2 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden indsendelse! Ansøgning om enkeltbetaling via internet Tjek ejendomme, marker og ansøgningskontrol i Fællesskemaet. Tjek desuden at afgrøderne er korrekt angivet, og at arealerne er placeret i den rigtige kolonne på markplanen i ansøgningen. Selvom data kan eksporteres fra Næsgaard MARK, er det brugerens eget ansvar, at de data, som står på fællesskemaet, er korrekte. Datalogisk A/S kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl ved Hektarstøtteansøgningen. Læs i øvrigt om forudsætninger, betingelser og rettigheder ved udarbejdelse af hektarstøtteansøgning på internettet på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Vedrørende ansvar ved brug af Næsgaard Mark, henviser vi til vores slutbrugerlicensaftale, der kan ses på vores hjemmeside: Alle, der har søgt om hektarstøtte tidligere og har adgang til internet, kan udfylde ansøgning om enkeltbetaling. I 2015 sender du Fællesskema og markkort ved at bruge ansøgningssystemet på Du bruger din Nem ID eller Medarbejdersignatur under Digital Signatur til at logge på Fødevareministeriets Tast selv-service. Er du ejer af en enkeltmandsvirksomhed, bruger du Nem ID, mens du bruger Digital Signatur, hvis du er ejer eller ansat i et I/S, ApS eller A/S. Igen i år skal du uploade 2 filer. En ansøgning om enkeltbetaling i Fællesskema 2015, og en til opgørelse af efterafgrøder 2014/15 samt indberetning af efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder 2015/16. I Næsgaard MARK eksporteres markplanen i en fil, så oplysningerne kan overføres til Fællesskema Følgende oplysninger eksporteres altid: Oplysninger om markkode, markblok, total-areal, afgrøder, pligtige efterafgrøder og alternativer til pligtige efterafgrøder, ansøgningsareal, omlægningsdato (kun økologi) samt en opgørelse af efterafgrøder 2014/15 samt indberetning af efterafgrøder 2015/16 inkl. konvertering af kvælstofoverskud fra Gødningsregnskab 2014 til efterafgrøder. Følgende oplysninger kan eksporteres, hvis det ønskes: Ejendomsoplysninger og gødningsoplysninger. Side 2

3 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten OBS - meget vigtigt 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2 To måder at håndtere randzoner på i programmet Randzoner som selvstændige marker Randzonerne indtegnes i markkortet efter randzonelaget og angives i markplanen som selvstændige marker med afgrøden: - MFO Brak (hvor der tidligere har været dyrkningsareal) - Græs MVJ 0N (på vedvarende arealer) Du kan i dag ikke indtaste arealer og marker på tastselv.dk. Kun marker indtegnet på IMK og det beregnede areal er gældende. Det er derfor vigtigt at kortindtegningerne er udført med størst mulig præcision. Datalogisk har i den forbindelse konstateret at ved beregning af mark arealer i IMK afskæres alle arealer til 2 decimaler (ex. En mark med beregnet areal på 30,009 ha bliver angivet til 30,00 ha). Dette i modsætning til beregningen i Næsgaard Markkort, hvor der anvendes almindelige afrundingsregler (ex. En mark med beregnet areal på 30,009 ha bliver afrundet til 30,01 ha). Vi har på den baggrund spurgt Naturerhverv og fået det bekræftet. Naturerhverv oplyser at det er helt bevidst som led i implementeringen af den geospatiale ansøgning. Marker og MFO arealer (fra IMK) beregnes med fuld præcision og afskæres til hektarer med to decimaler. Viste arealer i IMK på markblokke og landskabselementer er ikke (endnu) tilpasset de nye principper. Ved udarbejdelse af ansøgninger, hvor markernes arealer er beregnet i Næsgaard Markkort, vil man derfor opleve, at en del af markerne vil have for store arealer i forhold til beregningen i IMK. Der er faciliteter i Tast-selv service til at hente arealer fra IMK som retter arealer i fællesskemaet. Vi undersøger mulighederne for at anvende samme beregningsprincip i Næsgaard Markkort. Næsgaard Mark kan håndtere randzoner på 2 måder. 1. Enten som selvstændige marker, hvor randzonerne er indtegnet i markkortet og indberettes som MFO brak/ Miljøgræs 0N. 2. Som en del af marken, hvorved de ikke fremstår som synlige selvstændige arealer i markkort. Som udgangspunkt skal du beslutte dig for hvilken model du ønsker inden du går i gang, men uanset model, skal markens randzone indtastes på fanen Myndigheder/EU-støtte, eller overføres fra markkort med funktionen Overfør arealer. Side 3

4 Randzoner angivet som del af mark Randzonerne angives på samme måde i markplanen som en del af marken og anmeldes sammen med afgrøden: På fanen Myndigheder/EUstøtte kan Markens randzone indtastes fra tastselv.fvm.dk efter upload eller overføres fra markkort med funktionen overfør arealer efter opmåling i markkortet ud fra randzonelaget. Ved upload til tastselv.fvm.dk overføres kun markens totale areal inkl. randzone. Dyrkningsarealet beregnes som totalareal fratrukket randzoneareal og GLM areal. Arealer fra Markkort overføres til Næsgaard Mark under fanen Markplan/Marker/Kortarealer. Markér de marker du ønsker at opdatere fra Markkort og klik Overfør arealer. Total areal, Dyrkningsareal, Randzoneareal under fanen EUstøtte opdateres samtidig. Angiv selv de resterende oplysninger i EHA Etårige ordninger mv. Klargøring af data til upload Før eksport af data Tilret markplan De resterende oplysninger, f.eks. markplan for etårige ordninger, skal angives manuelt i Internet Hektarstøtteprogrammet, hvor du også har mulighed for at rette i de overførte oplysninger. Når oplysningerne i Internet Hektarstøtte-programmet er ajourført, kan ansøgningen afleveres elektronisk. Som udgangspunkt kan ansøgning kun ske elektronisk. Se mere herom på tastselvservice. Før data eksporteres, skal du tjekke dine data i markprogrammet Oplysningerne til ansøgning om enkeltbetaling ses på fanen Myndigheder/EUstøtte Her ses og rettes oplysninger: EU-ID / Markkode Bloknummer Afgrøde (afgrødekode) Randzone areal Markens areal (ha) samt om der søges støtte eller ej til marken (feltet EU-areal) Ejendom (frivillig) Side 4

5 EU-id Som standard anvendes markkode feltet ved eksport til EHA. EHA-programmet arbejder kun med markkoder på 6 tegn. I Næsgaard Mark kan man imidlertid have op til 10 tegn i markkoden. For at løse dette, kan der indtastes en særskilt EU-id i markplanen. Sæt flueben i kolonnen Indtast EU-id og tast den ønskede markkode i kolonnen EU-id Afgrøder Ved eksport til EHA anvendes afgrøderne i kolonnen Lovafgrøde. Flere afgrøder pr. mark Hvis der dyrkes flere hovedafgrøder efter hinanden på samme mark (eks. 3-4 slæt Salat eller 2 slæt Broccoli) skal disse ekstra afgrøder angives som ekstra hovedafgrødeterminer (Hovedafgrøde 2, Hovedafgrøde 3, osv.) Disse afgrøder skal ikke angives som efterafgrøder. Side 5

6 Konverteringstabel fra Næsgaard MARK til EHA Internet Hektarstøtteprogrammet anvender et separat afgrøderegister. Ved eksport af markplanen fra Næsgaard Mark, bliver afgrøderne automatisk konverteret til dette afgrøderegister, og afgrødenavnene er derfor ændret. Oversigt over afgrødekonvertering fra Næsgaard Mark til EHAafgrøder findes på vores hjemmeside klik her Økologisk omlægningsdato For økologiske bedrifter kan markernes omlægningsdato indberettes på fanen Myndigheder/Økologi Ejendomme Det er ikke nødvendigt at indtaste ejendomsoplysninger i Næsgaard Mark for at foretage eksport til EHA programmet. Hvis du vælger at eksportere ejendomsoplysninger til hektarstøtteansøgningen, så skal du under menuen Markplan/Ejendomme have oprettet de ejendomme du ejer/forpagter. Side 6

7 Ud over navn og adresseoplysninger, skal du angive følgende: Kommune Vælg kommune i drop-downboks Forpagtet. Kryds af her hvis ejendommen er forpagtet Areal. Angiv ejendommens matrikulære areal/forpagtede areal Linie nr. Angiv fortløbende numre på dine ejendomme. Du bestemmer rækkefølgen Ejendomsnr. Angiv ejendommens officielle ejendomsnummer. Kan ses på Autorisationsnr. Angiv ejendommens økologiske autorisationsnr. Kun for økologiske bedrifter Angiv Ejendom på marker i markplan OBS! For at aflevere ejendomme med ansøgningen skal der for HVER mark angives hvilken ejendom marken tilhører i kolonnen Ejendom Ellers fejler upload. Ved eksporten afleveres kun ejendomme, der er tilknyttet marker i markplanen. Side 7

8 Opgørelse af efterafgrøder 2014/15 I april/august 2014 indberettede du arealer med efterafgrøder, mellemafgrøder samt alternativer til efterafgrøder i efteråret Disse oplysninger forefindes nu fortrykt i tastselvservice. I august 2014 fik du tillige mulighed for at indberette tidligt sået vinterhvede og brak langs vandløb som alternativ. Har du anvendt Næsgaard Mark ved eksport af oplysninger om gødning og efterafgrøder i 2013/14 bør oplysningerne i markprogrammet og de fortrykte oplysninger være identiske. Dog vil oplysninger om tidligt sået vinterhvede og brak langs vandløb i 2014/15 mangle i markprogrammet og disse skal tilføjes i Efterafgrøde fanen under Gødningsregnskab for Alle oplysninger skal kunne genfindes i Efterafgrøde fanen Ved uoverensstemmelse i oplysningerne er man nød til at tilrette Næsgaard i overensstemmelse med oplysningerne på Tast-selv, da felterne er forudfyldt og ikke kan ændres. Planlægning af efterafgrøder 2015/16 allerede ved Tast-selv 2015 Nu har vi prøvet det nogle år. Vi planlægger og udlægger efterafgrøder i markplanen 2015 ud fra forventningerne til grundarealets størrelse i 2016, men som noget nyt forsøger vi at anvende en MFO efterafgrødeblanding, hvor det er muligt, for samtidig at dække EU s grønne krav. Skematisk oversigt over regelændringerne: Side 8

9 Alternativer til pligtige efterafgrøder og opsparing Vælg menuen Indberetning/Gødningsregnskab/Forudsætninger Vil du benytte dig af et eller flere alternativer til pligtige efterafgrøder, så skal der ansøges om dette via fællesskemaet, uanset om du vælger at overføre gødningsoplysninger eller ej. For høst 2016 skal areal med efterafgrøder og alternativer til efterafgrøder anmeldes inden 31. august Når eksporten er gennemført, låses indtastningen af de valgte alternativer. Hvis du senere låser op igen og foretager ændringer, så skal du være opmærksom på at foretage samme ændringer i din hektarstøtteansøgning. Se i øvrigt vejledning til alternativer til Pligtige efterafgrøder på vores hjemmeside (klik her). Oplysninger om tidligt sået vinterhvede og brak langs vandløb i 2015/16 vil dog blive hentet fra markplanen 2016 Vi anbefaler alle at indsende oplysninger om efterafgrøder til 2016 NU sammen med ansøgning om enkeltbetaling 2015 og så evt. manuelt tilrette på Tast-selv service i august med endelige arealstørrelser og endelig opgørelse over afsatte DE ved separation og afbrænding pr. 31/ Gødningsoplysninger (kun krav ved 2,3 DE og tillæg for nedsat N-kvote for økologer) Der er mulighed for at få beregnet en kvælstofkvote og andre oplysninger til gødningsplanlægningen via Tast-selv service. Ved at overføre gødningsoplysninger dækkes kravet til udarbejdelse af Skema A, og der vil blive fortrykt en kvælstofkvote på indkaldelsen af gødningsregnskabet. Det er dog kun et krav hvis du anvender undtagelsen for 2,3 DE, eller som økolog søger tillæg for nedsat N-kvote. Følgende oplysninger eksporteres til gødningsplanlægningen: - Kommune (Gødningsregnskab/Forudsætninger) - Markering hvis Bedriftstype er 2,3 DE/ha (for kvægbedrifter) (Gødningsregnskab/Forudsætninger) - Areal med pligtige efterafgrøder sidste år (Gødningsregnskab/Forudsætninger) - Markering, hvis der er udbragt 0,8 eller flere DE/ha sidste år (Gødningsregnskab/Efterafgrøder i høstår 2014) - Jb-nummer (Markplan/Analysetal) - afkrydsning for vanding (Markplan/Grundoplysninger) - afgrødekode for forfrugt (Markplan/Myndigheder/Lovafgrøde) - Areal og afgrødekode for evt. efterafgrøde/pligtige efterafgrøde (Markplan/Myndigheder/Lov-afgrøde) - N-korrektion for marken (sum af udbyttejustering og N- regeljustering) (Markplan/Myndigheder/Lov-afgrøde) - Ekstra afgrøder (afgrødetyperne forafgrøder og yderligere hovedafgrøder) Side 9

10 Eksporter data til EHA Når markplanen er rettet til, vælges funktionen Ansøgning om enkeltbetaling i menuen Indberetning Vælg oplysninger til eksport Flere bedrifter Arbejder du med flere bedrifter kan du vælge hvilken bedrift der skal eksporteres Ejendomsoplysninger og Gødningsoplysninger Ud over standardoplysningerne er der mulighed for at overføre oplysninger om ejendomme og gødning ved afkrydsning på eksport dialogen. Når de ønskede oplysninger er valgt, klikkes på knappen OK Ved eksporten dannes to filer: Gødningskvote_efterafg2015_ bedriftsnummeret.xml EHA2015_ bedriftsnummeret.xml Begge filer anvendes. Når eksporten er gennemført gives denne besked. Vil du åbne til tastselvservice Side 10

11 Eksportfilen for markplanen Eksportfilerne placeres altid i biblioteket../dokumenter/ DataLogisk/EHA Fødevareministeriets Tast selv-service Start med at logge på hjemmesiden: Generelt anbefales det at ansøgning og indberetning sker i følgende rækkefølge: 1. Markkort 2015 oprettes 2. Ansøgning om Arealstøtte oprettes og tilknyttes markkortet 3. Indberetning af gødning og efterafgrøder 2015, herunder mulighed for allerede at anmelde udlæg af efterafgrøder i efteråret 2015 til regnskab Markkort Når du er logget ind i Tastselv service vælges funktionen Markkort NB! Vedr. eksport af kortdata til IMK fra Markkort henvises til separat vejledning. Side 11

12 Tilknyt markkort Klik på Vælg markkort/ Skift Markkort Start med at tilknytte et markkort. Enten ved at kopiere markkort fra sidste år eller importere en markkort fil fra Næsgaard Markkort Klik Importer Markkort for at starte en importdialog. NB! Vær opmærksom på fraklip ved import. Marker uden for markblokke fraklippes altid af IMK og skal oprettes manuelt online på IMK. NB! Kopierer du markkort fra sidste år skal du efterfølgende manuelt ind og rette på kortet så det svarer til årets markplan. Overførsel til Tast-selv service Når kortet 2015 er færdig vælges funktionen Skemaer Herefter fremkommer der de skemaer, som for den enkelte bruger er aktuelle. Klik på knappen opret ny skema for at oprette et skema til beregning af: 1. Gødningskvote 2015 og indberetning af efterafgrøder eller oprette en 2. Fællesansøgning (Begge skal oprettes) Skemaerne vil komme til syne i bunden og kan efterfølgende redigeres ved at klikke på skemaet Side 12

13 Ansøgning om enkeltbetaling 2015 Åben skema til fællesansøgning 2015 Vælg funktionen Indlæs xmlfil Vær opmærksom på at der er tilknyttet et markkort til skemaet. Skal du senere rette i markkortet foretages dette med funktionen Vis/tilknyt Markkort Klik herefter på Gennemse og find eksportfilen EHA2015_ bedriftsnummeret.xml i den dokumentmappe, hvor den blev placeret ved eksport fra Næsgaard MARK. Klik på Åbn når du har fundet filen. Klik herefter på OK. Herefter indlæses filen. Se i øvrigt vejledningen til Tast-selv service, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Husk hele tiden at gemme efter indtastninger og før faneskift og beregninger Start med at hente arealoplysninger fra imk ved at bruge funktionen: Hent marker indtegnet på markkort (IMK) Det tager lidt tid, men der skulle gerne komme et Side 13

14 Klik på Randzoner og MFOefterafgrøder Der er nu en samlet oversigt over markplan med arealangivelser over Randzoner, GLM-landskabselementer og MFO-efterafgrøder Det er uden betydning om græsudlæg til MFO anmeldes i kollonne 7 eller 8, men Næsgaard Mark vil som udgangspunkt eksportere udlæg af græsblanding/græs til frø eller slæt/afgræsning i kollonne 7, mens egentlige miljøefterafgrøder placeres i kolonne 8. Foretag derefter beregning af grønne krav ved at bruge funktionen: Grønne krav beregn opfyldelse af krav Det tager lidt tid, men der skulle gerne komme et Klik på Opfyldelse af grønne krav Øverst ses en opgørelse om man er omfattet af krav til 5% miljøfokusområder (MFO) + Grønt krav om flere afgrødekategorier og om man opfylder krav. Nedenunder findes dels specifikationer til opfyldelse af krav om miljøfokusområder mv. samt en markplan for grønne krav. Side 14

15 Sammenlign skema Opfyldelse af grønne krav med nøgletal 025. De samme oplysninger skal være at finde i markprogrammet under Nøgletal: 025 Grønnekrav Kontroller ansøgningen og udfyld/ret fejl og mangler Indberetning af efterafgrøder 2015 Åben skema til Gødningskvote og efterafgrøder 2015 Tjek derefter at alle oplysninger i Fællesskemaet er korrekte, og udfyld og ret eventuelle fejl og mangler. Dette gælder oplysninger på alle sider i ansøgningen. Anvend den indbyggede Skemakontrol for at tjekke ansøgningen. Selvom data kan eksporteres fra Næsgaard MARK, er det brugerens eget ansvar, at de data, som står på Fælleskemaet, er korrekte. DataLogisk A/S kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl ved ansøgning af arealtilskud på tastselv.fvm.dk. Vælg funktionen Indlæs egne data Klik herefter på gennemse og find eksportfilen Gødningskvote_efterafg20 15_ bedriftsnummeret.xml i den dokumentmappe, hvor den blev placeret ved eksport fra Næsgaard MARK. Klik på Åbn når du har fundet filen. Klik herefter på OK. Herefter indlæses filen. Se i øvrigt vejledningen til Tast-selv service, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Side 15

16 Vælg funktion opdater gødningskvote og efterafgrøder Klik Udfør for at opdatere! De samme oplysninger skal være at finde i markprogrammet under Nøgletal: 030 Pligtige efterafgrøder samt i oversigten under: Indberetning/Gødningsregnskab/Efterafgrøder Kontroller ansøgningen og udfyld/ret fejl og mangler Tjek altid opgørelse af efterafgrøder 2014/15 samt indberetning af efterafgrøder 2015/16 i Tast-selv service er korrekte, og udfyld og ret eventuelle fejl og mangler. Har du uploadet gødningsoplysninger så tjek også markplan, beregning af gødningskvote. Selvom data kan eksporteres fra Næsgaard MARK, er det brugerens eget ansvar, at de data, som står på Fælleskemaet, er korrekte. Datalogisk A/S kan således ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl ved indberetning af gødningskvote og efterafgrøder på tastselv.fvm.dk. Side 16

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016

Upload til Tastselv.ferv.dk 2016 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 Randzoner angivet som

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017

Upload til Tastselv.ferv.dk 2017 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 Randzoner angivet som

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018

Upload til Tastselv.ferv.dk 2018 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 3 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019

Upload til Tastselv.ferv.dk 2019 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Nyheder og ændringer i principper... 3 Kortet er styrende for støtten... 3 Markplan-elementer i Tast-selv... 4 ID15 områder i Næsgaard

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019

Lovefterafgrøder MFO, Målrettede efterafgrøder i markplan 2019 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Juli 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Revideret juli 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 2019 Februar 2019 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Miljø-

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019

Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Trin for trin-guide til Fællesskema 2019 Først tilknytter du et markkort... 1 2. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 3. Hent resten af dine oplysninger fra sidste års Fælleskema... 4 4. Beregn om

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen,

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 1 2 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal (MFO) felt A1 til A4... 1 3 Typer af miljøfokusområder

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO)

Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Grønt krav om 5 procent miljøfokusområder (MFO) Indhold 1 Sådan beregner du opfyldelse af de grønne krav... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 2 3 Sådan beregnes dit krav om 5 procent miljøfokusareal

Læs mere

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav

Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Sådan beregner du opfyldelse af grønne krav Indhold 1 Sådan udfylder du siden... 1 2 Opdatér hver gang du retter i oplysningerne... 3 3 Hvis du ikke opfylder de grønne krav... 3 3.1 Ombytning af omdriftsareal...

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften

Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Grønt krav om flere afgrødekategorier på bedriften Indhold 1 Opdatér, hver gang du retter i oplysningerne... 2 2 Sådan beregnes antal afgrødekategorier felt G1 til G7... 2 3 Sådan beregnes kravet om flere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema.

Du kan åbne IMK enten gennem et skema eller via fanen Markkort i Tast-selv. I denne guide vises forløbet, hvis du går via et skema. Her beskrives, hvordan du tilknytter sidste års indsendte kort opretter et blankt markkort kopierer, sletter, importerer / eksporterer, tilknytter skifter mellem markkort Du kan åbne IMK enten gennem et

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011

Udbyttedokumentation Skema A1, 2011 Generelt Du kan få en højere kvælstofnorm til en afgrøde, hvis du kan dokumentere, at dit høstudbytte de sidste fem år i gennemsnit ligger højere end standardnormen i Tabel 1 i. Det forhøjede udbytte beregnes

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019

Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Grundbetaling og grøn støtte Støtte til unge nyetablerede landbrugere Januar 2019 Brugerguide til Fællesskema 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud

Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- skovtilskud Brugerguide for udbetaling af miljøøkologi- og skovtilskud Januar 2019 Brugerguide for udbetaling af miljø-, økologi og skovtilskud Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i januar 2019 Foto:

Læs mere

Efterafgrøder til markplan 2015

Efterafgrøder til markplan 2015 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte Direkte Betalinger Den 15. juni 2016 Direkte Betalinger Den 15. juni 216 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 216 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte arealstøtte 216 - grundbetaling,

Læs mere

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019

Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet Januar 2019 Brugerguide til Konverteringsskemaet 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud

Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Brugerguide til Tilsagnsskema Pleje af græs- og naturarealer samt Økologisk Arealtilskud Juni 2019 Brugerguide til Tilsagnsskema Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i juni 2019 Forsidebillede:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov

Udfyldelse af skema 2 (Pilotprojekt om præcisionslandbrug) Kort opsummering. For hver mark udregnes markens kvælstofbehov Kort opsummering Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark er en individuel behovsberegning på markniveau. Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til eftervirkning

Læs mere

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet.

For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. For at du kan indsende din ansøgning skal du have tilknyttet et markkort til skemaet. Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort. 1. Klik på knappen Vis/Tilknyt markkort for at åbne

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018

Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Februar 2018 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Colourbox Landbrugsstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 NOTAT. J.nr Ref. tobfel Den 29. maj 2018 NOTAT J.nr. 18-22120-000105 Ref. tobfel Den 29. maj 2018 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2018 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne på den direkte

Læs mere

Beregn afstand og længde langs vandmiljø og 3 samt beregn Forfrugt. Næsgaard MARKKORT. Beregn afstand til - og længde langs vandmiljø og 3 områder

Beregn afstand og længde langs vandmiljø og 3 samt beregn Forfrugt. Næsgaard MARKKORT. Beregn afstand til - og længde langs vandmiljø og 3 områder Beregn afstand til - og længde langs vandmiljø og 3 områder Generelt Faciliteterne anvendes til at angive informationer om markens beliggenhed i forhold til vandmiljø og 3 områder. Disse informationer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold

Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv. Indhold Vejledning til ansøgning om tilskud til privat skovrejsning i Tast selv Fra 2017 er ansøgning om tilskud til privat skovrejsning tilgængelig via Landbrugs- og Fiskeristyrelsens ansøgningsportal, Tast selv.

Læs mere

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar

Tast Selv Service Motorvejen i mit Fællesskema. Januar Tast Selv Service 2016 Motorvejen i mit Fællesskema 1 Motorvejen i Fællesskemaet Forside Markkort Markplan Grønne Krav Forside Bedriftens ejendomme (Tilsagn) (Unge landbrugere) (Betalingsrettigheder) Bemærkninger

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2]

Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Brugerguide til Fællesskema 2018 [Titel Linje 2] Udkast november 2017 Brugerguide til Fællesskema 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto: [Navn] Landbrugsstyrelsen Miljø-

Læs mere

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil

Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil Denne guide beskriver de funktionaliteter, du har til rådighed på fanen Rediger marker, når du vil indtegne eller redigere dine marker finde de tegneredskaber, du har til rådighed, og en beskrivelse af

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1.

Indhold. Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 NOTAT. Direkte Betalinger J.nr Ref. tobfel Den 1. NOTAT Direkte Betalinger J.nr. 17-22120-000022 Ref. tobfel Den 1. august 2017 Udvikling i ordningerne på direkte arealstøtte 2017 Dette notat indeholder en række data, der beskriver udviklingen i ordningerne

Læs mere

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)

Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013) Side 1 September 2013 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018

Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Februar 2018 Brugerguide til Internet Markkort 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2018 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012)

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) Generelt Nyt i 2012 Til Konsulenter Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort.

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive kommentarer til brugerguides til Fællesskema og Internet Markkort. Dato 22. december 2016 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Sendt per mail til: direktebetalinger@naturerhverv.dk og sib@naturerhverv.dk J.nr 16-8010-000021 Offentlig høring

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.1 17-3510-000001 September 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2

Læs mere

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0

Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 Anmeldelse af marker til jordprøvetagning Forud for avl af læggekartofler, revideret v.2.0 17-3510-000001 August 2017 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Enhed for planter ISBN: 978-87-7120-932-7 2 Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2015 Januar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning

Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Vejledning til sprøjtejournal - føring og indberetning Februar 2019 Udgiver: Miljøstyrelsen 2 Miljøstyrelsen / Sprøjtejournal Indhold 1. Login via mst.dk med NemID Erhverv 4 1.1 Login via mst.dk 4 1.2

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2017

Brugerguide til Internet Markkort 2017 Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Internet Markkort 2017 Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

På fanen Afgrøder kan du angive sort og udbytte for markens afgrøde. (Se senere i afsnittet).

På fanen Afgrøder kan du angive sort og udbytte for markens afgrøde. (Se senere i afsnittet). Vælg afgrøde(r) på markerne Vælg afgrøde(r) Afgrøder angives i markplanen. Uanset hvilken fane du befinder dig på i markplanen, kan du vælge/tilføje/ændre/slette afgrøder på marken. Vi anbefaler dog, at

Læs mere

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Det er lettest og hurtigst at oprette en ny markplan i Vandregnskab, hvis du kan hente data fra Dansk Markdatabase. Det kræver, at bedriftens markplan

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server

Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Opstart af Næsgaard Mark online Generelt Denne vejledning beskriver brugen af onlinemodul, og hvordan data overføres fra lokal pc til server Data på fælles server Data på server program på lokal pc Ingen

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning.

brugervejledningen. Vis/udskriv brugervejledning. Brugervejledningen. For at kunne arbejde effektivt med programmet, er det vigtigt, at du forstår princippet i programmets brugerflade. I det følgende kan du læse om hovedprincipperne i betjening af Næsgaard

Læs mere

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019

Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Januar 2019 Brugerguide til Internet Markkort 2019 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2019 Foto: Billede fra Internet Markkort (IMK) Landbrugsstyrelsen

Læs mere

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019

Brugerguide til det digitale producentskifteskema. Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje af græs- og naturarealer Januar 2019 Brugerguide til det digitale producentskifteskema Økologisk Arealtilskud og Pleje

Læs mere