Tilførsel af Kvælstof og Fosfor Til Øresund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilførsel af Kvælstof og Fosfor Til Øresund"

Transkript

1 Tilførsel af Kvælstof og Fosfor Til Øresund 99 - ÖRESUNDSVATTENSAMARBETET ØRESUNDSVANDSAMARBEJDET

2 Klimatiske forhold i året Året var relativt varmt og solrigt. Især var april og september usædvanlig solrig. Der faldt således kun h.h. og mm regn de to måneder imod normalt h.h. 9 og mm. Juli var derimod usædvanlig våd med 89 mm regn imod normalt 8 mm. Hele efteråret var tørt, varmt og solrigt helt indtil december. Til trods for det tørre varme år kom afstømningen fra åerne til at ligne et normalt år som i og. I var afstømningen usædvanlig høj og i var afstømningen meget lav. Udviklingen i næringsstofbelastningen til Øresund Fordelingen af udledningen af kvælstof og fosfor fra punktkilder og på vandløb til Øresund fra henholdsvis Danmark og Sverige er vist i figur. Punktkilderne er hovedsageligt renseanlæggene idet de fleste virksomheder på både dansk og svensk side leder deres spildevand til de fælles store renseanlæg. Da befolkningstætheden langs Øresund er størst på Dansk side, er belastningen fra punktkilderne herfra også størst. Forskellen ses især på fosfor der kun udledes i ubetydeligt omfang fra svensk side. Når det gælder vandløbene er det naturligt at belastningen bliver størst på svensk side. Oplandet til de svenske åer er betydeligt større fra skåne og der udledes derfor betydeligt større vandmængder via de svenske åer. Vandmængderne der ledes til åerne varierer meget fra år til år afhængig af den årlige mængde af nedbør samt nedbørens fordeling over året. Meget nedbør i vinterhalvåret medfører en større udvaskning, da tilbageholdelse af næringssalte i vegetationen på land ikke er ligeså effektiv når planternes vækst er sat i stå. Da det især er kvælstof der udledes i størst mængder via vandløbene ses den største årsvariation på kvælstoftransporten fra vandløbene. For sammenlignelighedens skyld er akserne for henholdvis N og P ens for Punktkilder og vandløb. Det medfører at årsvariationerne for fosfor i vandløbene syner meget små. De svinger dog på samme måde som kvælstof i vandløb. Punktkildernes kvælstoftransport til Øresund Vandløbenes kvælstoftransport til Øresund 8 8 ton N/år Skåne Sjælland ton N/år Skåne Sjælland ton P/år Punktkildernes fosfortransport til Øresund 8 8 Skåne Sjælland 99 ton P/år Vandløbenes fosfortransport til Øresund Skåne Sjælland Figur fordelingen af Kvælstof- og Fosforudledningen på punktkilder vandløb i sverige og Danmark

3 Den samlede belastning af kvælstof og fosfor er vist på figur Belastning af totalfosfor til Øresund Belastning af totalkvælstof til Øresund ton/år 99 ton/år 99 Figur Total belastning af N og P til Øresund Den samlede belastning af fosfor til Øresund var i på ton. Det svarer nogenlunde til niveauet for de foregående år bortset fra små variationer der skyldes de nævnte forskelle i de årlige nedbørsmængder. På kvælstofsiden varierer udledningen som sagt mere. Den samlede belastning af kvælstof var i på.8 ton. Da variationen af kvælstofudledningerne er størst er det mest interessant at følge udviklingen af kvælstof fra de enkelte vandløb i Øresund. Fordelingen af kvælstofudledningerne på de enkelte vandløb i Øresund. Den største å i det samlede opland til Øresund er Kävlingeåen, den løber ud i det centrale Øresund. Åen har et opland på km. Åen opsamler således vand fra ca % af det samlede opland til Øresund. Det samlede opland fra hele den danske side af Øresund er til sammenligning på 79 km. Det er tydeligt at se, at kvælstofudledningen er nøje korelleret til vandføringen. Kävlingeån - N transport og vandføring 99 Figur Udledningen af Kvælstof fra det største opland til Øresund via Kävlingeån Resten af oplandet til Øresund fra Skåne udleder via de fire store åer der er vist i figur. Saxån er den største af disse fire åer. Her synes at være sket et fald i kvælstofudledningen der kan tilskrives andet end ændringer i vandføring. Det samme gør sig gældende for de to sydligste åer i skåne. Der er dog ikke i denne sammenhæng foretaget en yderligere analyse heraf.

4 Råån - N transport og vandføring Saxån - N transport og vandføring Höjeån - N transport og vandføring Segeån - N transport og vandføring Figur Udledning af kvælstof og vandføring i skånske vandløb. Nive Å - N transport og vandføring Usserød Å - N transport og vandføring 7 R =,,,8,,,, 7 7 R =,78,,8,,,, Mølleåen - N transport og vandføring Harrestrup Å - N transport og vandføring,, 7,8,,, 7,8,,,,, Store Vejle Å - N transport og vandføring Lille Vejle Å - N transport og vandføring,, 7,8,,, 7, ,8,,,, Figur Udledning af kvælstof fra vandløb til det centrale Øresund og nordlige Køge Bugt fra sjælland I Nive Å og Usserød Å synes der at være sket et reelt fald i kvælstofindholdet. Fra de mindre sydligere åer synes kvælstoftransporten mere at følge vandmængderne alle årene.

5 Åerne i den sydlige del af Køge Bugt er vist i figur. Disse åer er meget forskellige af størrelse. Bemærk at skalaen på såvel vandføring som Kvælstoftransport er forskellig på alle figurer. Skensved å er på størrelse med de nordlige åer fra Sjællandssiden mens Tryggevælde å, der har det største opland fra Sjælland, deler skala med de fleste skånske vandløb. Køge å og Vedskølle å ligger imellem de niveauer. Skensved Å - N transport og vandføring Køge Å - N transport og vandføring, 7,8,,,, Vedskølle Å - N transport og vandføring Tryggevælde Å - N transport og vandføring Figur Udledning af kvælstof samt vandføring fra de fire Sydlige åer i Køge Bugt De største renseanlæg fra Danmark og Sverige leder så store mængder kvælstof til Øresund at de kan sammenlignes med mængderne fra de enkelte åer. Især hvis man ser tilbage på før midten af halvfemserne var bidraget herfra betydeligt. Der er ikke sket de store ændringer de sidste år, men for at få et indtryk af hvilken størrelsesorden de bidrager med, er den årlige udledning herfra vist i figur 7. Helsingborg RA Sjölunda RA Ton N/år Ton N/år Lynetten Spildevandscenteret Avedøre Ton N/år Ton N/år Figur 7 Udledning af kvælstof fra store svenske og store danske renseanlæg til Øresund

6 Udledning af fosfor til Øresund Udledningerne af fosfor sker især fra de danske renseanlæg. På figur 8 er vist udviklingen af de årlige fosforudledninger for de samme renseanlæg som blev vist for kvælstof. 7 Helsingborg RA Sjölunda RA 8 7 Lynetten RA 8 8 Spildevandscentret Avedøre Figur 8 udledninger af fosfor til Øresund fra svenske og danske renseanlæg. På kvælstofsiden var Sjölunda renseanlæg en af de største udledere, men på fosfordelen er det meget mindre end de andre. For at sammenligne niveauerne er det igen nødvendigt nøjes på at se på de seneste år. De vises derfor i figur 9. 7 Helsingborg RA 7 Sjölunda RA 7 Lynetten RA 7 Spildevandscentret Avedøre Figur 9. De seneste års udvikling af fosfor på renseanlæg i Øresund.

7 Kävlingeån - P transport og vandføring Saxån - P transport og vandføring Usserød Å - P transport og vandføring Tryggevælde Å - P transport og vandføring,, ton P pr år,,,,, ton P pr år,,,,,, 99 99, Figur De to største svenske og de største danske åer, Fosfortransport og vandføring Sammenlignes belastningen fra de største renseanlæg med belastningen fra de største åer ses igen at den store forskel der var for år siden nu er reduceret, og renseanlægene nu kun bidrager med fosformængder der er på niveau med de større åer. Belastningstallene fra de danske og svenske åer og punktkilder kan ses i tabel i bilag. De tal der er markeret med gul eller skrevet med rød er skønnede data.

8 Tilførsel af Kvælstof og Fosfor Til Øresund 99 Bilag ÖRESUNDSVATTENSAMARBETET ØRESUNDSVANDSAMARBEJDET

9 Bilag Kvælstoftransport ton/år til Øresund fra svenske og danske åer Vandløb Skåne Areal 99 km Råån Saxån Kävlingeån Höjeån Alnarpsån Segeån Skumparpsdiket 8, Bunkeflodiket, Tygelsjöbäcken, Vellingebäckarna Övriga Summa Vandløb Sjælland Areal 99 km Öresund nr 7 ( km ) Söborg kanal 8, Esrum Å, övriga källor, Öresund nr 7 ( km ) Nive Å, Usseröd Å 9, ö källor Frederiksborgs Am Kikhanerenden, Mölleån, ö källor Köpenhamns Amt 7, Köge bukt nr 7 (98 km ) Harrestrup å, Store Vejle Å, Lille Vejle Å, Skensved Å, Köge Å, Vedskölle Å, Tryggevaelde Å 9, övriga källor, Summa

10 Bilag Fosfortransport ton/år til Øresund fra svenske og danske åer Vandløb Skåne 99 Råån, 8,,, 9,,,, 8,,, 9, 7,7 Saxån,,, 8, 9,,8 7, 7,9 7, 9,,7 8, 8 Kävlingeån,,, 7,, 7,, 7, 8,9 7,, 9,8,, Höjeån 9,9, 9,7,,, 9,, 7,,8, 9,,8 Alnarpsån,,,,,9,,,,78 Segeån 8,,8 9,7 9,,8,,,, 7, 8,9,,,7,9 Skumparpsdiket,,,,,,,9,,7,, Bunkeflodiket,,8,,,,,,,,,7,,,8,,9 Tygelsjöbäcken,89,,9,7,79,9,,,8,9,,,78,7,77,7 Vellingebäckarna,, 7,, 8,,,, 7,,,,7,9,,,7 Övriga, 9, 8,8 9,,7 7,8,,,9 7,8,,7 8,,,88,9 Summa 7,,77,7,,9 8,8 9, 9,9,9 88,89 7,, 9,8,7,8, Vandløb Sjælland 99 Öresund nr 7 (8 km ) Söborg kanal 9, 7,,, 7,,,9,9,7,9,,9,,,77 Esrum Å,9,,,,7,9,,7, 7,,9, 7,7,7,,87 övriga källor,,7,9,,,,87,,,,7,,78,8,,,, 9,,,,9,,,,9 9,, 8,87,, Öresund nr 7 ( km ) Nive Å 7, 8,,,,7,,,88,97,7,8,,7,,8,7 Usseröd Å 9,, 9,,, 8,7,,7 8, 8, 7, 8,,88,,8 ö källor Frederiksborgs A,8,,,,,,,,7,9,8,7,,9, Kikhanerenden,,,,,79,7,,,,,,,,8,, Mölleån,8,,,9,7,,7,,9,7,,,,,7 ö källor Köpenhamns Am,9, 7,8,, 8,,8,8 7,8 7,8,,7 7,8,,87,7 77, 7, 8,98,88,8 8,, 9,,8,8, 8,77,8 7,9, 8, Köge bukt nr 7 (98 km ) Harrestrup å,,,, 9,,,,,,97, Store Vejle Å,,9,87,,8,,8,9,,,8,8,,78,,9 Lille Vejle Å,8,,,8,8,,,,,,,,,, Skensved Å,89,8,,7,,8,7,9,,,7,9,,, Köge Å,8,,8,,8,,9,9,887,9,,,8,,,7 Vedskölle Å,98,9,9,,8,,8,7,9,9,,,7,,8,9 Tryggevaelde Å 8,9,7 9,8 7, 7, 9,9 8,,99,, 7,8,,,,88,77 övriga källor,8, 7,8, 8,77 9,9,,,,,8 8,9,9, 9,7,7,9,,,,97 7,8 9,,7 9,9,,8 7,,8 9, 9, 7, Summa 7+7+7,,77 9,9 9,8 9, 7,8 9,, 79,8 7,98,88, 8,9,9,78 7,8

11 Bilag Punktkilder med kvælstofudslip, ton/år til Øresund Recipient Platsnamn 99 Öresund Höganäs ARV 9, 7, 7,8,, 8,,,,,,8 9 Öresund Helsingborgs ARV, 9,, 8,,, 8,, 8 7 7, Öresund Landskrona ARV, 8,, 8,, 77, 8,,,7 8,,8,,,8 7,8 Öresund Sjölunda ARV 79, 8, 8, 89, 97, 9, 9, Öresund Klagshamnas ARV 9, 8,,,,,, Öresund Skanör-Falsterbo ARV, 9,,, 8, leds till Klagshamns ARV Öresund Kemira Kemi AB, 7 Öresund YARA AB (Hydro Agri) 9,,,, 7,,, ,8 7 7 Öresund Scandust AB,8,8,8,9,,,,8,8,9,,,7,9 summa ARV=avloppsreningsverk Recipient Platsnamn 99 Öresund Filetfabrik, Gilleleje,,9 7,,,,7,8 Öresund Dronning Mölle rensningsanlæg,8 8,,9,,, 9,9,9 7,9,7, 7,9,,9 8,7 Öresund Nordkysten rensningsanlæg,,,9,9,,,,, 8, 9 7, 9,7,,,9 Öresund Helsingör rensningsanlæg 8,, 97, 89, 7,8,7 7,8,,,,7,,7 8,7 9,7 8, Öresund Sydkystens rensningsanlæg 9,,,,,8,9,,, 7,8,9 9,8 8,9 7,7 Öresund Humlebaek rensningsanlæg, 8, 7,8 8, 8,7 7, 7, Öresund Nivå rensningsanlæg,7 7, 9,,7, 9,,9 8,7 8, 7, 7, 7,,9 8, 9, Öresund Rungsted rensningsanlæg 9,,8,,,,, Öresund Vedbaek rensningsanlæg 9,9,7,9 8,8, 7,,7,,9 7,8 9, 8,8 7,9,9 7,78,8 Öresund Lundtofte rensningsanlæg 8, 9,8 9,,9 98,, 98, 9, 9,,7,7,9,7, 87,8, Öresund Overlöbsbygvaerker, 9, 9,, 8, 9,,9,8, Öresund Damhusåen rensningsanlæg 89, 79 8 Öresund Lynetten rensningsanlæg,, 9, 9,, 7,, 9 Öresund Tårnby rensningsanlæg 8,7 8,8, 7,9 8, 7, 9,, 7,, 7, 7,9,,,9 Öresund Köpenhamns Lufthavn,,, 9,7 7,, 7, 78 9, 9,7 9,7,7 9,,88 Öresund Dragör rensningsanlæg, 8, 7, 9,7 8,,7 7,, 7, 8, 7, 8, 8,,,,7 Köge bukt Spildevandscentret Avedöre 87,,7,8, 79, 7,9,8 8,, 8,7,,8,,,,8 Köge bukt Mosede rensningsanlæg,,79 9, 7, 9,,79 7, 7,9,78,,9, 7, 8,7,87,9 Köge bukt Solröd rensningsanlæg 7,7,8,8,,,7 9,7, 9, 8, 9, 8,, 8,7 9,9, Köge bukt Sun Chemical 9, 7, 79, 8,,,,,,7,,8,,7,78 Köge bukt Ferrosan,8,,,9,,8,9,,,,,,,,8,9 Köge bukt Pectinen via KER via KER, 8, 98,9,7 8,8,9 7 7,,,9, 7, Köge bukt Köge Egn rensningsanlæg, 78,,8 7,9 7,99 9,8,,8,8,9,8 8, 7,88,98, Köge bukt Codan,,9,,8,,8,,,,,,,,, Köge bukt Junckers Industrier,8,, 9,, 99,7 99,,8 9,,,,,87,8,9 Köge bukt Ströby Ladeplads rensningsanlæg 9,8,89 8, 9,,7,, 8,,,7,, 7,9,,8

12 Bilag Punktkilder med fosforudslip ton/år til Øresund Recipient Platsnamn Öresund Höganäs ARV 9, 9,,,8,,8,,,,7,,,,, Öresund Helsingborgs ARV, 7 7, 7, 8,,, 7, 9,,7,8,,8 9 Öresund Landskrona ARV,9,,7,9,,7,,,9,,,7 Öresund Sjölunda RA, 7,,8,,7 9, 8, 9,9 Öresund Klagshamnas ARV,,7,,9,,,9,,,,,,, Öresund Skanör-Falsterbo ARV,,,, leds till Klagshamns ARV Öresund Kemira Kemi AB,,8 7, 7,9, 7 8,,,,, Öresund YARA AB (Hydro Agri) 9 7,7,9,9,8,9,8,,,8, Öresund Scandust AB summa,8 7,7,7,9,78,7,9,8,87 9,8,7,8,8 7,8, Recipient Platsnamn Öresund Filetfabrik, Gilleleje,,,,,,8 Öresund Dronning Mölle rensningsanlæg,,,,,,,,,,,,,,, Öresund Nordkysten rensningsanlæg 7,,,,,78,,,,,,8,, Öresund Helsingör rensningsanlæg,,, 8,7,79,8,,88,8,,7,9,, Öresund Sydkystens rensningsanlæg 8,,9,,,9,,7,8,7,,,8,7,79 Öresund Humlebaek rensningsanlæg,7,,,,,8 Öresund Nivå rensningsanlæg,,7,,,,9,,,,9,,89,9,97 Öresund Rungsted rensningsanlæg,9,, Öresund Vedbaek rensningsanlæg 7,8,,,7,8,,,,8,,,978,9,9 Öresund Lundtofte rensningsanlæg 8,, 9,, 7, 8,8,,,7,7, 7,7 8,9,89 Öresund Overlöbsbygvaerker,7, Öresund Damhusåen rensningsanlæg,, Öresund Lynetten RA 7 9, 9 8, 9 Öresund Tårnby rensningsanlæg,,8, 9,,,,, 7,,8, 8,7, Öresund Köpenhamns Lufthavn ,9,,,7 Öresund Dragör rensningsanlæg,9 9, 9,7,9,,,9,,7,8,9,,8,79,99 Köge bukt Spildevandscentret Avedøre 9,,7,9 8,8,8 7, 7,, 7,9,,9 9,9,9, 9, Köge bukt Mosede rensningsanlæg,,,7 8,,8,,,,9,,,8,98,7,87 Köge bukt Solröd rensningsanlæg,,9,87,7,,8,7,,88,,,,, Köge bukt Sun Chemical,,,,,8,9,,,,,,,98,7 Köge bukt Ferrosan,,,,,,,,,,,,,8,9,9 Köge bukt Pectinen via KER,8 8, 9,89,79,9,88,9,8,97,,9,,9 Köge bukt Köge Egn rensningsanlæg,,9,8,9 8,9,8,98,7,7,,,,,9, Köge bukt Codan,,99,,,9,,,,,,,,, Köge bukt Junckers Industrier,,,,,9,,88,9,,,,,,,9 Köge bukt Ströby Ladeplads rensningsanlæg,87,,,8,98,7,,7,,,,8,,8,9

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv

Køge Bugt Havet ved Københavns sydvestlige forstæder - I et naturvidenskabeligt perspektiv Af: Mikkel Rønne, Brøndby Gymnasium En del af oplysninger i denne tekst er kommet fra Vandplan 2010-2015. Køge Bugt.., Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Køge Bugt dækker et område på 735 km 2. Gennemsnitsdybden

Læs mere

Miljøtilstanden i Køge Bugt

Miljøtilstanden i Køge Bugt Miljøtilstanden i Køge Bugt Der er ikke mange dyre og plantearter der er tilpasset livet i brakvand, og endnu færre arter kan tåle de store udsving i saltholdighed, som er karakteristisk for Køge Bugt.

Læs mere

Punktkildernes betydning for fosforforureningen

Punktkildernes betydning for fosforforureningen 6 Punktkildernes betydning for fosforforureningen af overfladevand Karin D. Laursen Brian Kronvang 6. Fosforudledninger fra punktkilder til vandmiljøet Udledningen af fosfor fra punktkilderne har ændret

Læs mere

Næringsstoffer i vandløb

Næringsstoffer i vandløb Næringsstoffer i vandløb Jens Bøgestrand, DCE AARHUS Datagrundlag Ca. 150 målestationer / lokaliteter 1989 2013, dog med en vis udskiftning. Kun fulde tidsserier analyseres for udvikling. 12-26 årlige

Læs mere

Overvågning af Øresund 2002

Overvågning af Øresund 2002 Overvågning af Øresund 22 Roskilde Amt Københavns kommune Titel: Udgivert af: Udgivelsesår: Tekst: Forside: ISBN: Overvågning af Øresund 22 Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Roskilde Amt og Københavns

Læs mere

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2.

Havelse Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Havelse å, opland 134 km 2. Havelse : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. oktober 2013 Rev.: 2. december 2013 Jørgen Windolf, Søren E.

Læs mere

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer

1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer - 1. Planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer Planen skal skabe grundlaget for at Skive Vand A/S kan udføre alle kloakeringsopgaver. Det drejer sig om separering af flere

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet. Status for perioden 1. oktober marts 2000.

Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet. Status for perioden 1. oktober marts 2000. Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet Status for perioden 1. oktober 1999 10. marts 2000. 1. Samarbejdets styregruppe mødtes i Höganäs den 5. oktober 1999 hos Länsstyrelsen i Skåne Län og

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland

Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel. Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Næringsstoffer og vådområder Vilsted Sø som eksempel Proportioner i Vandmiljødebatten IDA 14. Nov. 2016 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Himmerland Disposition Generelt om vådområder Vilsted Sø Proportioner

Læs mere

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen

Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen 1 Kvælstofreducerende tiltags effekt på kvælstofprognosen Finn P. Vinther og Kristian Kristensen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet NaturErhvervstyrelsen (NEST) har d. 12. juli bedt DCA Nationalt

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet

Øresundsvandsamarbejdet Aftale om Øresundsvandsamarbejdet af 31. oktober 2006 Forord Et regionalt samarbejde om Øresunds vandmiljø har fundet sted siden 1996 på grundlag af en aftale mellem danske og svenske amter, kommuner og

Læs mere

Oplandet til søen bærer præg af intensivt dyrket landbrugsjord.

Oplandet til søen bærer præg af intensivt dyrket landbrugsjord. 1 2 3 Geografiske forhold Stranden ved Ulbjerg Klint Stranden ved Tange sø (ved Ans) ligger på den vestlige side af Tange Sø. Badestedet er ca. 50 m bredt og afgrænses af tagrørsbevoksning til begge sider.

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Fysiske forhold i og omkring Hjarbæk Fjord

Fysiske forhold i og omkring Hjarbæk Fjord 3 Kapitel Fysiske forhold i og omkring Hjarbæk Fjord Dette kapitel har til formål at introducere miljømæssige parametre, der er vigtige for den videre analyse og modellering af både strømningsforholdene

Læs mere

Målinger i pilotområder Måleresultater og kildeopsplitning

Målinger i pilotområder Måleresultater og kildeopsplitning AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR BIOSCIENCE TEMADAG 2016 EMISSIONSBASERET KVÆLSTOF- OG AREALREGULERING Målinger i pilotområder Måleresultater og kildeopsplitning Jane R. Poulsen, Niels Bering Ovesen, Jørgen

Læs mere

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S

Notat. Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som septiktanke mv. : Odsherred Forsyning A/S Notat Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5165 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Problemstilling vedr. fastsættelse af udledninger fra sommerhuse med nedsivningsanlæg som

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg

Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Særbidragsberegning for industrier, der tilleder højt belastet industrispildevand til Fredericia Centralrenseanlæg Dette notat sammenfatter baggrunden for opkrævning af særbidrag på forureningsparametre

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

Nitrat retentionskortlægningen

Nitrat retentionskortlægningen Natur & Miljø 2014, Odense kongrescenter 20.-21. maj 2014 Nitrat retentionskortlægningen Baggrund Metodik Særlige udfordringer Skala Produkter GEUS, Aarhus Universitet (DCE og DCA) og DHI Seniorforsker,

Læs mere

Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for perioden

Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for perioden Aftale om Øresundsvandsamarbejdet for perioden 2011-2014 Forord Et regionalt samarbejde om Øresunds vandmiljø har fundet sted siden 1996 på grundlag af en aftale mellem de danske og svenske amter, kommuner

Læs mere

Iltsvind og landbruget

Iltsvind og landbruget Nr. 178 september 2002 Iltsvind og landbruget Striden om kvælstof i havet frikender ikke landbruget, pointerer begge parter Landbruget er stadig i søgelyset > Strid om, hvordan kvælstoftransporter i havet

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet. Status for perioden 1. oktober 2001 28. februar 2002.

Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet. Status for perioden 1. oktober 2001 28. februar 2002. Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet Status for perioden 1. oktober 2001 28. februar 2002. 1. Samarbejdets styregruppe mødtes den 10. oktober 2001 i Kävlinge Kommun på Barsebäckverket og

Læs mere

Udviklingen i spildevandsselskabernes energiforbrug 2005-2009 DANVA, december 2010 / JEA

Udviklingen i spildevandsselskabernes energiforbrug 2005-2009 DANVA, december 2010 / JEA DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Udviklingen i spildevandsselskabernes energiforbrug 2005-2009 DANVA, december 2010 / JEA 1 Forord... 3 Spildevandsselskaberness energiforbrug... 4 Det totale energiforbrug

Læs mere

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet

Sammenfatning. 6.1 Udledninger til vandmiljøet Sammenfatning Svendsen, L.M., Bijl, L.v.b., Boutrup, S., Iversen, T.M., Ellermann, T., Hovmand, M.F., Bøgestrand, J., Grant, R., Hansen, J., Jensen, J.P., Stockmarr, J. & Laursen, K.D. (2000): Vandmiljø

Læs mere

Ti største RBU baseret på årlig BI5-mængde uden indsats

Ti største RBU baseret på årlig BI5-mængde uden indsats Notat RBU-påvirkninger I dette notat er beskrevet påvirkningen af forskellige vandforekomster fra regnbetingede udløb (RBU er) fra afløbssystemer. Notatet indeholder de ti største overløb uden planlagt

Læs mere

1 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015

1 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 1 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 2 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 3 Badevandsprofil: Hald Sø Skytteholmen September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Ulbjerg

Læs mere

NOTAT. Klik her for at angive tekst.

NOTAT. Klik her for at angive tekst. NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Miljø Vurdering af, at kommuneplantillæg nr. 5 for byudvikling i Køge Nord ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder. Køge Rådhus Torvet 1 4600

Læs mere

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet

NOTAT. Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb. Projektnummer Jørgen Krogsgaard Jensen. Udgivet NOTAT Projekt Belastning fra spredt bebyggelse til vandløb Projektnummer 3621500256 Kundenavn Emne Til Fra Slagelse Kommune Vandløbs påvirkningsgrad og sårbarhed for organisk belastning Bo Gabe Jørgen

Læs mere

25 års jubilæum for Det store Bedrag

25 års jubilæum for Det store Bedrag 25 års jubilæum for Det store Bedrag Vagn Lundsteen, direktør, BL Hvad sagde Rehling i 1986? De kommunale rensningsanlæg, der ikke virker, må bringes i orden inden for seks måneder. Alle kommunale rensningsanlæg

Læs mere

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner

Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Miljø- og Fødevareministeriet Urbane udledninger til ferskvandsområder og lidt om vandplaner Bo Skovmark og Thomas Rützou Naturstyrelsen Punktkilder Renseanlæg (938) Regnbetingede udledninger (ca. 19.000)

Læs mere

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å)

CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) CASE: UDLEDNING TIL VANDLØB (Harrestrup Å) VandCamp 2. og 3. december 2013 Morten Ejsing, Center for Miljø, Københavns Kommune Generel lovgivning Miljøbeskyttelsesloven ( 28) Spildevandsbekendtgørelsens

Læs mere

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to.

Det er selskabet frit for, om de ønsker at indberette data for alle 3 områder eller blot udvælge et eller to. Formål Fokusområdet dækker over de udvalgte rensningsanlæg, som selskabet gerne vil benchmarke imod andre udvalgte rensningsanlæg fra de andre deltagere. Da der i indberetningen 2016 ikke er obligatoriske

Læs mere

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900

Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Sådan er udledningerne omkring år 1900 fastsat En proxy for kvælstofkoncentrationen i vandløb omkring år 1900 Brian Kronvang, Hans Thodsen, Jane R. Poulsen, Mette V. Carstensen, Henrik Tornbjerg og Jørgen

Læs mere

Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet. Status for perioden 1. marts september 1999.

Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet. Status for perioden 1. marts september 1999. Øresundsvandsamarbejdet - Öresundsvattensamarbetet Status for perioden 1. marts 1999 30. september 1999. 1. Samarbejdets styregruppe mødtes i Malmö den 25. marts 1999 hos Länsstyrelsen i Skåne Län og traf

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000

Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000 Driftsforhold og nøgletal for Renseanlæg 2000 August 2001 Forord I mange år har de 5 største byer udenfor hovedstadsområdet - Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers - haft samarbejde omkring nøgletal.

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED

NØDPUMPESTATION ISHØJ HAVN VED NØDPUMPESTATION VED ISHØJ HAVN 1 Indhold 1. Baggrund for anlæggelse af nødpumpestation ved Ishøj Havn 2. Øvrige gennemførte projekter 3. Hydraulisk grundlag 4. Tidsplan 5. Design samt placering af nødpumpestationen

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015

1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 1 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 2 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 3 Badevandsprofil: Vedsø September 2015 Geografiske forhold Vedsø Den 1,5 km 2 store sø ligger ca. 7 meter over havets overflade,

Læs mere

Tilladelse til Gilleleje Renseanlæg

Tilladelse til Gilleleje Renseanlæg Tilladelse til Gilleleje Renseanlæg Parkvej 99, 3250 Gilleleje 1. januar 2005 Sagsbehandler: MK Dokumentnavn: DATABLAD Godkendt af Frederiksborg Amtsråd, Udvalget for Teknik & Miljø Den 25. maj 2004 Renseanlæggets

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side

Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er og er urealistisk fastsat fra dansk side De danske miljømål for klorofyl og ålegræs er ikke i samklang med nabolande og er urealistisk højt fastsat af de danske myndigheder.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

Badevandsprofil for Førby Sø Ansvarlig myndighed

Badevandsprofil for Førby Sø Ansvarlig myndighed Badevandsprofil for Ansvarlig myndighed Thisted Kommune, Natur og miljø Asylgade 30 7700 Thisted Tlf. 99 17 17 17 Email: thistedkommune@thisted.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til På Vorupørvej (rute

Læs mere

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden

Spildevand. Handlingsplan for Limfjorden Spildevand Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Limfjordshandlingsplan Arbejdsgruppe 10 belastning fra punktkilder

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus

Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus Badevandsprofil for Faxe Ladeplads, Cafe Hjortholm og Faxehus Ansvarlig Faxe Kommune myndighed Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 www.faxekommune.dk Fysiske forhold Adgangsforhold til badestederne

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

»Risiko og oversvømmelse hvornår er det økonomisk forsvarligt at beskytte?

»Risiko og oversvømmelse hvornår er det økonomisk forsvarligt at beskytte? »Risiko og oversvømmelse hvornår er det økonomisk forsvarligt at beskytte? ATV-vintermøde 2015 10-11 marts 2015 Ulla Ladekarl, ALECTIA Aabenraa, Køge og Solrød kommuner »Udfordring: » Hvornår kan det betale

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015

1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 1 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 2 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 3 Badevandsprofil: Rødding Sø September 2015 Geografiske forhold Stranden ved Rødding Sø Rødding Sø ligger umiddelbart

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand

Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften og videre nedstrøms til Roskilde Fjord til udledning af renset spildevand Natur og Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk 13-10-2017 Sagsnr. 06.00.00-P19-1-17.. Halsnæs Forsyning A/S Gjethusparken 3, 1. sal 3300 Frederiksværk Tilladelse til midlertidig medbenyttelse af Brødemosegrøften

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Fredensborg Kommune 2980 Kokkedal Natur og Miljø Nivå, den 18. januar 2011

Fredensborg Kommune 2980 Kokkedal Natur og Miljø Nivå, den 18. januar 2011 DN Fredensborg Fredensborg Kommune 2980 Kokkedal Natur og Miljø Nivå, den 18. januar 2011 Vedr. bemærkninger til udkast til spildevandsplan 2011 2020 DN afdeling Fredensborg har gennemgået Fredensborg

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Hvorfor er skybrud blevet interessant?

Hvorfor er skybrud blevet interessant? Hvorfor er skybrud blevet interessant? mm Derfor! Årsregn over Danmark 1870 til 2010 Regn 2011-9 % mere regn end på et normalt år - Ca. 14 % mindre nedbør end det vådeste år (1999) - Den næst vådeste sommer

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind

MILJØBIBLIOTEKET Iltsvind 112 MILJØBIBLIOTEKET 113 7 Målrettet indsats nødvendig Det er klart, at de gentagne iltsvind i de danske farvande forringer livet i havet og ødelægger store naturværdier. Der skal færre næringsstoffer

Læs mere

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet

Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Stiig Markager Aarhus Universitet Det sydfynske øhav som rammevilkår for landbruget på Fyn. Aarhus Universitet Den gode danske muld Næringsrig jord Fladt landskab Pålidelig nedbør Den gode danske muld Habor-Bosch processen N 2 + 3 H 2

Læs mere

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz

Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering. Specialkonsulent Flemming Gertz Beregningsmetoder på oplandsskala og sårbarhedsvurdering Specialkonsulent Flemming Gertz Grøn Vækst og Vandplaner hvor er vi nu? Grøn Vækst beslutning om 19.000 ton N 9.000 ton - model VMP IV Randzoner

Læs mere

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel

Der udregnes 2 overordnede nøgletal for rensning bedre end krav på selskabsniveau: Spørgsmåls ID Spørgsmålstekst Spørgsmålsdefinition Formel Overordnet Nærværende hjælpeark beskriver en gruppe af nøgletal, der overordnet har til formål at belyse det der fremover benævnes rensning bedre end krav. Det vil sige, hvor meget et selskab renser det

Læs mere

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg

Implementering af Vandrammedirektivet. Redigeret version: Indlægsholder Irene A. Wiborg Uddrag af Harley Bundgaard Madsens indlæg Plantekongres 2010. 12. 14. januar 2010 i Herning Kongrescenter Implementering af Vandrammedirektivet Udmøntning af Grøn Vækst i 23 vandplaner Harley Bundgaard Madsen, kontorchef By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Miljøeffekten af RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Miljøeffekten af RANDZONER. Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet Miljøeffekten af RANDZONER Brian Kronvang Institut for Bioscience, Aarhus Universitet BKR@DMU.DK Min hypotese: Randzoner er et stærkt virkemiddel, som kan tilgodese både natur-, miljø- og produktions interesser

Læs mere

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger

1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 260 Offentligt Bilag 1 Bilag 1 1.1 Renseanlæg - Økonomiske beregningsforudsætninger 1.1.1 Omkostninger ved eksist. udbygning af renseanlæg > 15.000 PE

Læs mere

Q&A: Fra Bæk til Bælt

Q&A: Fra Bæk til Bælt Q&A: Fra Bæk til Bælt Svar på spørgsmål fra projektets interessenter. Generelt om projektet Hvorfor udledning i Lillebælt? Vandmiljøet i Lillebælt er så stærkt, at det kun i meget ringe grad bliver påvirket

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9

Bilag 3 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG. Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan Side 1 af 9 BILAG 3 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG Furesø Kommune Forslag til Spildevandsplan 2014-2017 Side 1 af 9 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Forureningskilder: Organisk stof, kvælstof og fosfor

Forureningskilder: Organisk stof, kvælstof og fosfor Sammenfatning Hovedkonklusionen af den nationale overvågning af vandmiljøet (NOVA- 23) i 22 er, at der siden 19 er sket meget betydelige reduktioner i udledninger af næringssalte med spildevand og fra

Læs mere

I vækstsæsonen 2012 er dræningens betydning for vækst og udbytte af vårbyg blevet belyst i en undersøgelse.

I vækstsæsonen 2012 er dræningens betydning for vækst og udbytte af vårbyg blevet belyst i en undersøgelse. Bilag 8.12 Afvandingens betydning for høstudbyttet I vækstsæsonen 2012 er dræningens betydning for vækst og udbytte af vårbyg blevet belyst i en undersøgelse. Undersøgelsen blev foretaget i en mark på

Læs mere

Trafikken over Øresund

Trafikken over Øresund Jens Groth Lorentzen, COWI A/S Baggrund Øresundsforbindelsen åbnede for biler og tog den 1. juli 2000. DSB, Skånetrafiken, Scandlines og Øresundsbrokonsortiet har siden Øresundsbrons åbning gennemført

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Vandplaner og vandindvinding

Vandplaner og vandindvinding Vandplaner og vandindvinding 26. Januar 2011 Jens Rasmussen Københavns Energi, Vand og Afløb Vandplaner hvad er det? Vandplanerne udspringer af Vandrammedirektivet (EU), som er implementeret i dansk lov

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 3 Potentielle nye virkemidler og indsatser for en styrket vand- og naturindsats. SIDE 2 Målrettet

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Den 21. marts 2006 Århus Kommune

Den 21. marts 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten gistratens 2. Afdeling Den 21. marts 2006 Århus Kommune Århus Kommunale Værker Teknik og Miljø Nedlæggelse af Sabro Rodzoneanlæg og tilslutning af spildevand

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø

Driftberetning. Allerslev Renseanlæg. Allerslev Renseanlæg Enghavevej 2B 4720 Præstø Allerslev Renseanlæg 00 Allerslev Renseanlæg Enghavevej B 70 Præstø Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 8. februar 990, samt de målte middelværdier

Læs mere