STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009"

Transkript

1 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK

2

3 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. statistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. n er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m 2 boligareal. De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammensætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettallene giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor, da huslejedannelsen er baseret på budgettal. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2008, ligesom der fremgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m 2 boligareal. LANDSBYGGEFONDEN August 2010 SIDE 1 l 44

4 INDHOLD DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER BUDGET DEL 3. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER REGNSKAB SIDE 2 l 44

5 DATAGRUNDLAG Betegnelsen dækker over den budgetterede husleje for. Disse budgettal findes i de indberettede regnskaber for Det er de budgetterede lejeindtægter for (konto 201.1, 201.2, 201.3), som sammen med de indberettede boligarealer udgør de fundamentale data i huslejestatistikken. n beregnes ud fra budgettal, da det er budgettet, der afgør det faktiske huslejeniveau i de enkelte afdelinger. I udgiftsstatistikkerne (både budget og regnskab) skal det bemærkes, at udgifterne samlet set er større end huslejeindtægterne. Den resterende del af udgifterne dækkes af indtægter, der stammer fra andre kilder (ca. 10 %), bl.a. fra indtægter i forbindelse med erhvervslejemål, institutioner og drift af fællesfaciliteter, samt renteindtægter, tilskud fra boligorganisationen og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. I forhold til fortolkningen af statistikken bør der tages højde for, at der også er udgifter forbundet med driften og administrationen af erhvervslejemål og institutioner. På opgørelsestidspunktet for - og udgiftsstatistik udgjorde de indberettede regnskaber for regnskabsåret 2008 ca. 87 % af det samlede antal regnskaber for de almene boliger på landsplan. Heraf er 2 % frasorteret af følgende årsager: 1. Afdelinger med mindre end 50 boliger, hvor stigningen, før valideringen af data, i huslejen i forhold til 2008 er på mere end 50 kr. pr. m 2 p.a. eller faldet på mere end 30 kr. pr. m 2 p.a., er frasorteret. Større afdelinger med lignende huslejeudvikling er blevet gennemgået ved, at sammenholde de indberettede regnskabstal med Landsbyggefondens stamdata, hvad angår boligarealer. 2. Manglende (forsinket) eller fejlbehæftet indberetning af regnskabs- og budgettal. Nedenfor fremgår dækningsgraden for - og udgiftsstatistik fordelt på boligtyper. Af tabellen kan det konstateres, at datagrundlaget for alle boliger efter frasortering er 85 % ud af en samlet boligmasse på boliger. Datagrundlaget er baseret på en stikprøve, der ikke har samme fordeling på regioner og ibrugtagelsesår som det samlede antal almene boliger. Da Landsbyggefondens stamdata pr. 1. januar indeholder den samlede fordeling af almene boliger er disse anvendt som vægtning. Tabel A: Datagrundlag for - og udgiftsstatistik. Alle boliger Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Blandede boliger I alt Efter frasortering Datagrundlag 85 % 83 % 67 % 76 % 99 % Opgørelser på familie-, ældre- og ungdomsboliger er foretaget ud fra rene afdelinger, dvs. at det kun er afdelinger, der består af én af boligtyperne. Denne opdeling er foretaget, fordi boligtyperne har forskellig udgiftsstruktur, hvilket medfører, at afdelinger bestående af flere boligtyper ikke er direkte sammenlignelige. Enkeltværelser er her defineret som blandede boliger, da de ikke umiddelbart tilhører en af boligtyperne familie-, ældre- eller ungdomsboliger. Opgørelse af alle boliger medtager derimod både boliger fra de rene afdelinger og afdelinger bestående af flere boligtyper. SIDE 3 l 44

6 Som følge af kommunalreformen den er den hidtidige geografiske opdeling af statistikkerne i hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land blevet erstattet af den gældende regionsinddeling. Til og med - og udgiftsstatistik 2006 omfattede betegnelsen Hovedstadsregionen kommunerne København og Frederiksberg samt de tidligere amter København, Frederiksborg og Roskilde. Fra og udgiftsstatistik 2007 og frem består den geografiske opdeling af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. Fra og med - og udgiftsstatistik 2005 er der sket en ændring i definitionen af ibrugtagelsesår. Ibrugtagelsesåret beregnes herefter som et vægtet gennemsnit af antallet af boliger. Tidligere var ibrugtagelsesår defineret som ibrugtagelsesåret for det ældste byggeafsnit. Denne ændring påvirker afdelinger med mere end et byggeafsnit. Der vil i huslejestatistikken kunne forekomme ibrugtagelsesår med 0 boliger. Forklaringen på dette er, at der enten ikke er bygget boliger i det pågældende år eller at de er blevet frasorteret jf. punkt 1 og 2. Der tages forbehold for definitionsændringen ved sammenligning over en årrække. Afdelingens alder er defineret som årene fra ibrugtagelsesår til og med regnskabsåret Til yderligere sammenligning er der foretaget en beregning af hvor stor en gennemsnitlig familiebolig er. Beregningen er foretaget på baggrund af indberettede boligarealer fra boligafdelingerne og viser, at en gennemsnitlig familiebolig i udgjorde 78 m 2 (se tabel 16). For huslejestatistikken er der foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Denne opdeling er foretaget på baggrund af, hvilken finansieringsform boligerne oprindeligt er opført med. Før 1958 blev der ydet statslån 1 til opførelse af almene boliger. Fra blev nybyggeri finansieret via et nyoprettet 2. prioriteringsinstitut, der afløste statslånene, derudover var der skiftende mulighed for tilskud. Fra blev byggeriet finansieret via nominallån med statslig rentesikring. I perioden blev det almene byggeri finansieret via IS-20 lån, dette skifter til IS-35 lån fra Fra 1999 og frem bliver byggeriet finansieret ved nominallån eller rentetilpasningslån. For udgiftsstatistikkerne er der ligeledes foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Inddelingen er som følger : før 1968, fra , og efter årtusindeskiftet. Finansieringsformen er givet ved tilsagnsdatoen og da ibrugtagelsesåret ikke nødvendigvis er tæt på tilsagnsdatoen, kan dette give nogle forskydninger i forhold til opdelingen på finansieringsformer. Da periodeinddelingerne af statistikken dækker over en bred årrække, vurderes dette ikke at påvirke beskrivelsen af udviklingen i husleje- og udgiftsniveauet. Alle beløb er opgjort i løbende priser og der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. Den ændrede regionsopdeling og opdelingen på ibrugtagelsesår vil kunne skabe ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte statistikker. 1 Statslånene blev indført 29. marts 1887, før det fandtes der ingen samlet finansieringsform. SIDE 4 l 44

7 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK Den gennemsnitlige husleje for almene boliger var i 659 kr. pr. m 2 i hele landet. Dette svarer til en stigning på 4,2 % i forhold til Størstedelen, ca. 60 %, af de almene boliger havde et gennemsnitligt huslejeniveau på mellem kr. pr. m 2 i, jf. figur C. Det gennemsnitlige huslejeniveau for var højst på Sjælland, da både det gennemsnitlige huslejeniveau i Region Hovedstaden (725 kr. pr. m 2 ) og Region Sjælland (693 kr. pr. m 2 ) lå over gennemsnittet i de øvrige regioner. Den gennemsnitlige husleje var mindst i Region Syddanmark hvor den udgjorde 582 kr. pr. m 2. Det svarer til en gennemsnitlig forskel i huslejeniveauet på 143 kr. pr. m 2 mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark. udviklingen for samtlige almene boliger, opgjort over en 5-årig periode, udviste en noget mindre stigning end udviklingen i isoleret betragtet. I perioden 2005 lå den gennemsnitlige årlige huslejestigning således på 3 %, mens huslejen fra 2008 til gennemsnitlig steg med 4,2 %. Den største huslejestigning var i Region Hovedstaden, hvor huslejen fra 2008 steg med 5,1 %, mens den gennemsnitlige huslejestigning i perioden 2005 var 3,4 %. Fordelt på afdelingstyper var den gennemsnitlige huslejestigning fra 2008 til relativt størst for almene familieboliger og relativt mindst for ungdomsboliger. n for almene familieboliger steg således 4,2 % fra 2008, mens ændringen for ældreboliger og ungdomsboliger udgjorde hhv. 2,4 % og 2,3 % i forhold til året før. I udgjorde den gennemsnitlige husleje for en almen familiebolig 632 kr. pr. m 2, mens den var hhv. 911 kr. pr. m 2 for ældreboliger og 811 kr. pr. m 2 for ungdomsboliger. I henhold til budgetterne for beløb de samlede årlige udgifter sig til kr. for en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m 2. Heraf gik en fjerdedel ( kr.) til nettokapitaludgifter og kr., svarende til 6 %, til administrationsudgifter. Henlæggelserne til løbende vedligeholdelse og lignende udgjorde 18 % (9.366 kr.) og 13 % (6.676 kr.) til ekstraordinære udgifter i forbindelse med bl.a. forbedringsarbejder. indtægterne finansierede 93 % af de samlede udgifter. Det kostede således kr. at bebo en gennemsnitlig almen familiebolig i svarende til en månedlig husleje på kr.. De resterende udgifter blev finansieret af lejeindtægter fra erhvervslejemål og institutioner, renteindtægter, driftssikring mv. Fordelt på regioner var den gennemsnitlige budgetterede nettokapitaludgift i mindre i Region Hovedstaden set i forhold til de øvrige regioner. Dette skal ses i lyset af, at afdelingerne i Region Hovedstaden gennemsnitligt er 7 9 år ældre i forhold til de øvrige regioner. Samlet set var de gennemsnitlige udgifter pr. m 2 dog højst i Region Hovedstaden (774 kr. pr. m 2 ) sammenlignet med de øvrige regioner ( kr. pr. m 2 ). Denne forskel i de samlede udgifter betød, at der var en gennemsnitlig forskel på 169 kr. pr. m 2 mellem Region Hovedstaden (774 kr. pr. m 2 ) og Region Syddanmark (605 kr. pr. m 2 ). Generelt var det poster som offentlige og andre faste udgifter, variable udgifter samt henlæggelser, der var væsentligt højere i Region Hovedstaden set i forhold til de øvrige regioner. De højere udgifter til henlæggelser kan blandt andet forklares ved, at der var højere udgifter til planlagt og periodisk fornyelse. Det kan igen skyldes, at boligerne i Region Hovedstaden er ældre end boligerne i de øvrige regioner. Udgifter som ejendomsskatter og vandafgifter var ca. dobbelt så høje i Region Hovedstaden set i forhold til de øvrige regioner. Denne forskel i ejendomsskatter og vandafgifter forklarer forskellen i niveauet af de offentlige og andre faste udgifter mellem Region Hovedstaden og de øvrige regioner. SIDE 5 l 44

8 Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m 2 var i højst for de nyeste boligafdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet. I var den årlige gennemsnitsudgift pr. m 2 for boligafdelinger med ibrugtagelsesår efter 2000 således budgetteret til 817 kr., mens den var på 638 kr. for afdelinger med ibrugtagelsesår før Sammenhængen mellem udgifter og ibrugtagelsesår kan for en stor del forklares ved nettokapitaludgifternes størrelse. Nettokapitaludgifterne udgjorde således mere end 60 % af den årlige gennemsnitsudgift for afdelinger ibrugtaget ved årtusindeskiftet, mens de kun udgjorde en meget lille andel (6 %) af de ældre boligers udgifter. Der kan ligeledes konstateres en sammenhæng mellem udgiftsniveau og afdelingstype. Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m 2 var i højere for ældreboliger og ungdomsboliger end familieboliger. Den årlige gennemsnitsudgift pr. m 2 i var således budgetteret til hhv. 681 kr. for almene familieboliger, 855 kr. for ungdomsboliger og 952 kr. for ældreboliger. Sammenhængen mellem udgifter og afdelingstype kan for en stor del forklares ved, at ældre- og ungdomsboliger generelt er af nyere dato end familieboligerne og som sådan har større nettokapitaludgifter. Samtidig er disse boliger generelt mindre end familieboliger, og udgiftsposter så som administrationsbidrag og renholdelse må forventes at blive påvirket mere af antallet af lejemålsenheder end af boligernes størrelse. SIDE 6 l 44

9 DEL 1. HUSLEJEN Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af huslejen over forskellige parametre, såsom regioner, afdelingernes alder (ibrugtagelsesår), afdelingstype, hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdeling, og boligernes størrelse. Tabel 1 viser huslejen fordelt efter regioner og ibrugtagelsesår. For at skabe et sammenligningsgrundlag er desuden vist de tilsvarende tal for 2008, såvel som en opgørelse over stigningsprocenterne i denne 1-årige periode. Tabel 2A 2C indeholder en tilsvarende opgørelse for de forskellige afdelingstyper hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Figur A illustrerer denne opgørelse, hvad angår familieboliger. Tabel 3A og 3B viser en opgørelse over huslejeniveauet opgjort efter afdelingernes størrelse. Tabel 4A 5B og figur B viser, hvorledes huslejen i den almene sektor har udviklet sig siden Tabel 6 samt figur C viser, hvorledes boligerne fordeler sig på forskellige huslejeniveauer. Af tabel 7 8 fremgår huslejen inklusiv tillæg ved forbrugsafregnet individuelt vandforbrug. Da mange almene boliger endnu betaler det individuelle vandforbrug over huslejen, giver disse tabeller et bedre udgangspunkt til sammenligning af huslejeniveauet i forskellige afdelinger. SIDE 7 l 44

10 TABEL 1: DEN ÅRLIGE KVADRATMETERHUSLEJE OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER ALLE ALMENE BOLIGER Hele landet Hovedstaden 2008 Stigning 2008 Stigning ,6 % ,2 % ,4 % ,3 % ,1 % ,4 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % ,7 % ,6 % Samlet ,2 % ,1 % Sjælland Syddanmark 2008 Stigning 2008 Stigning ,9 % ,1 % ,2 % ,2 % ,7 % ,0 % ,9 % ,7 % ,2 % ,5 % ,2 % ,9 % Samlet ,9 % ,3 % Midtjylland Nordjylland 2008 Stigning 2008 Stigning ,7 % ,8 % ,4 % ,9 % ,7 % ,4 % ,2 % ,0 % ,6 % ,5 % ,0 % ,3 % Samlet ,4 % ,1 % Den 1.1. var der i alt almene boliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 85 % af den samlede almene boligmasse. SIDE 8 l 44

11 TABEL 2: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE OPGJORT EFTER AFDELINGSTYPE, IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER 2A. FAMILIEBOLIGER Hele landet Hovedstaden 2008 Stigning 2008 Stigning ,4 % ,9 % ,9 % ,1 % ,4 % ,7 % ,4 % ,2 % ,1 % ,7 % ,3 % ,0 % Samlet ,2 % ,8 % Sjælland Syddanmark 2008 Stigning 2008 Stigning ,0 % ,2 % ,2 % ,6 % ,8 % ,4 % ,7 % ,0 % ,0 % ,1 % ,3 % ,2 % Samlet ,2 % ,7 % Midtjylland Nordjylland 2008 Stigning 2008 Stigning ,7 % ,4 % ,6 % ,9 % ,4 % ,4 % ,4 % ,1 % ,2 % ,0 % ,4 % ,0 % Samlet ,8 % ,3 % Den 1.1. var der i alt almene familieboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 83 % af de samlede familieboliger. SIDE 9 l 44

12 2B. ÆLDREBOLIGER Hele landet Hovedstaden 2008 Stigning 2008 Stigning ,6 % ,0 % ,7 % ,4% ,4 % ,9 % ,5 % ,2 % ,3 % ,7 % Samlet ,4 % ,2 % Sjælland Syddanmark 2008 Stigning 2008 Stigning ,8 % ,2% ,3 % ,6 % ,0 % ,7% ,4% ,6% ,1 % ,6 % Samlet ,3 % ,5 % Midtjylland Nordjylland 2008 Stigning 2008 Stigning ,6 % ,4 % ,3 % ,4 % ,5% ,7 % ,5 % ,3 % ,1 % ,9 % Samlet ,5 % ,4 % Den 1.1. var der i alt almene ældreboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 67 % af de samlede ældreboliger. SIDE 10 l 44

13 2C. UNGDOMSBOLIGER Hele landet Hovedstaden 2008 Stigning 2008 Stigning ,7% ,5% ,2% ,0% ,4 % ,0 % ,3 % ,5 % ,7 % ,9 % Samlet ,3 % ,6 % Sjælland Syddanmark 2008 Stigning 2008 Stigning ,9% ,5% ,1% ,1% ,8 % ,3 % ,8 % ,6 % ,5 % ,1 % Samlet ,7 % ,4 % Midtjylland Nordjylland 2008 Stigning 2008 Stigning ,3% ,9 % ,3 % ,9 % ,0% ,9% ,8% ,3 % ,1 % Samlet ,8 % ,2 % Den 1.1. var der i alt almene ungdomsboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 76 % af de samlede ungdomsboliger. SIDE 11 l 44

14 FIGUR A: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE I FAMILIEBOLIGER Note: Den årlige kvadratmeter husleje er 0 for afdelinger med ibrugtagelsesår 2008 i Region Sjælland og Nordjylland, se tabel 2A. Dette skyldes enten, at der ikke er kommet nye afdelinger til i 2008 eller, at regnskaberne mangler at blive indberettet. SIDE 12 l 44

15 TABEL 3A: HUSLEJE FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE REGIONER OG KR. PR. M² Hele landet Hovedstaden M Samlet Sjælland Syddanmark M Samlet Midtjylland Nordjylland M Samlet SIDE 13 l 44

16 TABEL 3B: HUSLEJE FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE IBRUGTAGELSESÅR OG KR. PR. M² Ibrugtagelsesår: M 2 Før Samlet Samlet SIDE 14 l 44

17 TABEL 4A: HUSLEJEUDVIKLINGEN 2005 ALLE ALMENE BOLIGER (KR. PR. M²) Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden ,4 % Sjælland ,0 % Syddanmark ,2 % Midtjylland ,1 % Nordjylland ,8 % Ibrugtagelsesår: før ,4 % ,7 % ,3 % ,9 % Boligtype: Familieboliger ,8 % Ældreboliger ,2 % Ungdomsboliger ,0 % Samlet gns ,0 % TABEL 4B: HUSLEJEUDVIKLINGEN 2005 FAMILIEBOLIGER (KR. PR. M²) Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden ,2 % Sjælland ,9 % Syddanmark ,0 % Midtjylland ,9 % Nordjylland ,2 % Ibrugtagelsesår: før ,3 % ,4 % ,9 % ,7 % Samlet gns ,8 % SIDE 15 l 44

18 TABEL 5A: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING 2005 ALLE ALMENE BOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 2,9 % 2,9 % 2,7 % 5,1 % 3,4 % Sjælland 2,9 % 2,6 % 2,8 % 3,9 % 3,0 % Syddanmark 2,0 % 2,2 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % Midtjylland 2,4 % 2,9 % 2,5 % 4,4 % 3,1 % Nordjylland 2,6 % 2,2 % 2,1 % 4,1 % 2,8 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % 2,4 % 3,5 % 5,0 % 3,4 % ,2 % 2,5 % 2,1 % 4,2 % 2,7 % ,0 % 2,0 % 2,3 % 2,9 % 2,3 % ,5 % 2,8 % 3,0 % 4,4 % 2,9 % Boligtype: Familieboliger 2,0 % 2,3 % 2,8 % 4,2 % 2,8 % Ældreboliger 2,5 % 2,7 % 5,1 % 2,4 % 3,2 % Ungdomsboliger 2,5 % 2,9 % 4,1 % 2,3 % 3,0 % Samlet gns. 2,6 % 2,6 % 2,6 % 4,2 % 3,0 % TABEL 5B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING 2005 FAMILIEBOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 2,4 % 2,6 % 3,0 % 4,8 % 3,2 % Sjælland 2,4 % 2,8 % 2,2 % 4,2 % 2,9 % Syddanmark 1,4 % 2,1 % 2,0 % 2,7 % 2,0 % Midtjylland 1,8 % 2,9 % 2,2 % 4,8 % 2,9 % Nordjylland 1,4 % 1,6 % 2,5 % 3,3 % 2,2 % Ibrugtagelsesår: før ,4 % 2,3 % 4,0 % 4,6 % 3,3 % ,7 % 2,4 % 1,4 % 4,3 % 2,4 % ,5 % 1,3 % 1,7 % 3,2 % 1,9 % ,7 % 1,9 % 1,0 % 2,3 % 1,7 % Samlet gns. 2,0 % 2,3 % 2,8 % 4,2 % 2,8 % SIDE 16 l 44

19 FIGUR B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FOR FAMILIEBOLIGER 2005 OPGJORT PÅ REGIONER SIDE 17 l 44

20 TABEL 6: ANTAL FAMILIEBOLIGER PR. 1. JANUAR FORDELT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG HUSLEJE I KR. PR. M² HELE LANDET Kr. pr. m² Andel ,1% ,1% ,1% ,3% ,3% ,8% ,2% ,7% ,1% ,7% ,6% ,7% ,7% ,9% ,6% ,4% ,1% ,0% ,6% ,9% ,8% ,1% ,4% ,2% ,2% ,1 % ,7% ,2% ,1% ,9% ,5% ,7% ,4% ,3 % ,3 % ,2% ,9% 100% Samlet SIDE 18 l 44

21 FIGUR C: FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER HUSLEJENIVEAU HELE LANDET Andel af boliger Note: 60 % af de almene familieboliger ligger i huslejespændet kr. pr. m 2, markeret med sort. Den gennemsnitlige husleje for alle familieboliger var 632 kr. pr. m 2, jf. tabel 2A. SIDE 19 l 44

22 TABEL 7: HUSLEJE FOR ALLE ALMENE BOLIGER OPGJORT PÅ IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER INKLUSIV TILLÆG VED INDIVIDUEL VANDMÅLING (KR. PR. M²) Hele landet Hovedstaden u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , , , ,9 Samlet , ,3 Sjælland Syddanmark u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , , , ,4 Samlet , ,4 Midtjylland Nordjylland u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , , , ,6 Samlet , ,4 Tillæg Tillæg Tillæg SIDE 20 l 44

23 TABEL 8: HUSLEJE OPGJORT PÅ AFDELINGSTYPE, IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER INKLUSIV TILLÆG VED INDIVIDUEL VANDMÅLING (KR. PR. M²) TABEL 8A. FAMILIEBOLIGER Hele landet Hovedstaden u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , , , ,7 Samlet , ,2 Sjælland Syddanmark u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , , ,7 Samlet , ,5 Midtjylland Nordjylland u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , , , Samlet , ,8 Tillæg Tillæg Tillæg SIDE 21 l 44

24 TABEL 8B. ÆLDREBOLIGER Hele landet Hovedstaden u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , ,8 Samlet , ,7 Sjælland Syddanmark u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , ,9 Samlet , ,1 Tillæg Tillæg Midtjylland Nordjylland u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , ,6 Samlet , ,3 Tillæg SIDE 22 l 44

25 TABEL 8C. UNGDOMSBOLIGER Hele landet Hovedstaden u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , , Samlet , ,3 Sjælland Syddanmark u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , ,7 Samlet , ,3 Tillæg Tillæg Midtjylland Nordjylland u. tillæg m. tillæg Tillæg u. tillæg m. tillæg , , , , , , , , , , Samlet , ,4 Tillæg SIDE 23 l 44

26 DEL 2. DE ALMENE AFDELINGERS UDGIFTER BUDGET Denne del af statistikken indeholder en opgørelse over udgifternes volumen og struktur i henhold til afdelingernes budgetter for. Disse tabeller giver mulighed for at få et nærmere indblik i huslejedannelsen i den almene sektor, eftersom den tager sit udgangspunkt i budgetterne. Tabel 9 viser udgifterne for familieboliger i hele landet fordelt på hovedposter. For at illustrere volumen og strukturen af udgifterne i forbindelse med et typisk alment lejemål fremgår det af tabellen, hvor meget de forskellige udgiftsområder beløber sig til på årsbasis i en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m² (Se tabel 16). Tabel 10 viser, hvorledes udgifterne for alle familieboliger fordeler sig i regionerne. Tabel 11 og figurerne D1 D4 viser fordelingen af udgifterne for familieboliger opgjort efter ibrugtagelsesår. Figur D1 omhandler boliger fra før Figur D2 omhandler boliger fra perioden Figur D3 omhandler boliger fra perioden , mens figur D4 viser udgiftsfordelingen for boliger opført efter årtusindeskiftet. Tabel 12 og figurerne E1 E3 viser volumen og strukturen af udgifterne for de forskellige afdelingstyper - hhv. familie-, ældre- og ungdomsboliger. SIDE 24 l 44

27 TABEL 9: UDGIFTER BUDGET FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT PÅ HOVEDPOSTER HELE LANDET Udgifter pr. m 2 (i kr.) Fordeling Årlig udgift for 78 m 2 Nettokapitaludgifter % Offentlige og andre faste udgifter % Ejendomsskatter 38 6 % Vandafgifter 30 4 % Renovation 26 4 % Forsikringer 12 2 % 968 Energiforbrug 18 3 % Bidrag til Landsbyggefonden 25 4 % Administrationsbidrag 42 6 % Andet 2 0 % 191 Variable udgifter % Renholdelse % Almindelig vedligeholdelse 33 5 % Andet 19 3 % Henlæggelser % Planlagt og periodisk fornyelse % Istandsættelse ved fraflytning 19 3 % Tab ved fraflytning mv.** 5 1 % 366 Andet 1 0 % 110 Ekstraordinære udgifter % Forbedringsarbejder 58 9 % Afskrivning af forbedringer 5 1 % 416 Bygningsskader 16 2 % Ombygning 0 0 % 0 Andet 6 1 % 485 Udgifter i alt % Afsat til uforudsete udgifter 0 0 % 11 I alt % (i kr.) finansieret via: * % Lejeindtægter erhverv og institutioner 10 1 % 780 Renteindtægter 10 1 % 761 Driftssikring mm. (konto 204) 9 1 % 738 Øvrige indtægter 20 3 % Indtægter i alt % *) statistik tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 25 l 44

28 TABEL 10: UDGIFTER BUDGET FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M 2 FORDELT PÅ REGIONER OG HOVEDPOSTER Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning mv.** Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: * Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) statistik tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 26 l 44

29 TABEL 11: UDGIFTER BUDGET FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M 2 OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER Før Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning mv.** Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: * Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) statistik tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 27 l 44

30 FIGUR D: UDGIFTER BUDGET FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 D1. IBRUGTAGELSESÅR FØR 1968 D2. IBRUGTAGELSESÅR *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 28 l 44

31 FIGUR D: UDGIFTER BUDGET FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 D3. IBRUGTAGELSESÅR D4. IBRUGTAGELSESÅR *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 29 l 44

32 TABEL 12: UDGIFTER BUDGET I KR. PR. M 2 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning mv.** Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: 2008* Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) statistik tabel 4A. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 30 l 44

33 FIGUR E: UDGIFTER BUDGET FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 E1. FAMILIEBOLIGER E2. ÆLDREBOLIGER *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 31 l 44

34 FIGUR E: UDGIFTER BUDGET FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 E3. UNGDOMSBOLIGER *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 32 l 44

35 DEL 3. DE ALMENE AFDELINGERS UDGIFTER REGNSKAB 2008 Denne del af statistikken indeholder en opgørelse over udgifternes volumen og struktur i henhold til afdelingernes regnskaber for Tabel 13 viser udgifterne for familieboliger i hele landet fordelt på hovedposter. For at illustrere volumen og strukturen af udgifterne i forbindelse med et typisk alment lejemål fremgår det af tabellen, hvor meget de forskellige udgiftsområder beløber sig til på årsbasis i en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m² (Se tabel 16). Tabel 14 viser, hvordan udgifterne for alle familieboliger, opgjort på regioner, fordeler sig på hovedposterne. Tabel 15 og figurerne F1 F4 viser fordelingen af udgifterne for familieboliger opgjort efter ibrugtagelsesår. Figur F1 omhandler boliger fra før Figur F2 omhandler boliger fra perioden Figur F3 omhandler boliger fra perioden , mens figur F4 viser udgiftsfordelingen for boliger opført efter årtusindeskiftet. Tabel 16 og figurerne G1 G3 viser volumen og strukturen af udgifterne for de forskellige afdelingstyper hhv. familie-, ældre- og ungdomsboliger. Tabel 17A 17C viser udviklingen i de forskellige udgiftsposter siden SIDE 33 l 44

36 TABEL 13: UDGIFTER REGNSKAB 2008 I KR. PR. M² FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT PÅ HOVEDPOSTER HELE LANDET Udgifter pr. m 2 (i kr.) Fordeling Årlig udgift for 78 m 2 (i kr.) Nettokapitaludgifter % Offentlige og andre faste udgifter % Ejendomsskatter 37 5 % Vandafgifter 29 4 % Renovation 24 4 % Forsikringer 12 2 % 902 Energiforbrug 17 3 % Bidrag til Landsbyggefonden 24 4 % Administrationsbidrag 41 6 % Andet 2 0 % 183 Variable udgifter % Renholdelse % Almindelig vedligeholdelse 33 5 % Andet 18 3 % Henlæggelser % Planlagt og periodisk fornyelse % Istandsættelse ved fraflytning 19 3 % Tab ved fraflytning mv.** 5 1 % 391 Andet 3 0 % 219 Ekstraordinære udgifter % Forbedringsarbejder 55 8 % Afskrivning af forbedringer 6 1 % 440 Bygningsskader 16 2 % Ombygning 0 0 % 0 Andet 12 2 % 899 Udgifter i alt % Afsat til uforudsete udgifter 15 2 % I alt % finansieret via: 2008* % Andre indtægter og tilskud % *) statistik 2008 tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 34 l 44

37 TABEL 14: UDGIFTER REGNSKAB 2008 FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M² FORDELT PÅ REGIONER OG HOVEDPOSTER Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning mv.** Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: 2008* Andre indtægter og tilskud Afdelingernes gennemsnitlige alder 37 år 30 år 30 år 29 år 28 år nes gennemsnitlige størrelse 77 m² 76 m² 79 m² 78 m² 79 m² *) statistik 2008 tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 35 l 44

38 TABEL 15: UDGIFTER REGNSKAB 2008 FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M 2 OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER Før Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning mv.** Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: 2008* Andre indtægter og tilskud nes gennemsnitlige størrelse 75 m² 82 m² 75 m² 83 m² *) statistik 2008 tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 36 l 44

39 FIGUR F: UDGIFTER REGNSKAB 2008 FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 F1. IBRUGTAGELSESÅR FØR 1968 F2. IBRUGTAGELSESÅR *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 37 l 44

40 FIGUR F: UDGIFTER REGNSKAB 2008 FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 F3. IBRUGTAGELSESÅR F4. IBRUGTAGELSESÅR *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 38 l 44

41 TABEL 16: UDGIFTER REGNSKAB 2008 I KR. PR. M 2 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved fraflytning mv. ** Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: 2008* Andre indtægter og tilskud Afdelingernes gennemsnitlige alder 31 år 9 år 14 år nes gennemsnitlige størrelse 78 m² 67 m² 37 m² *) statistik 2008 tabel 4B. **) Fra og med regnskabsår 2008 skal der ikke længere foretages henlæggelser til tab ved lejeledighed, men kun til tab ved fraflytninger mv. SIDE 39 l 44

42 FIGUR G: UDGIFTER REGNSKAB 2008 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 G1. FAMILIEBOLIGER G2. ÆLDREBOLIGER *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 40 l 44

43 FIGUR G: UDGIFTER REGNSKAB 2008 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 G3. UNGDOMSBOLIGER *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden og andet. SIDE 41 l 44

44 TABEL 17A: UDGIFTER I KR. PR. M 2 FOR FAMILIEBOLIGER I HELE LANDET FORDELT PÅ UDVALGTE HOVEDPOSTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt SIDE 42 l 44

45 TABEL 17B: INDEKSTAL FOR UDGIFTER FOR FAMILIEBOLIGER I HELE LANDET FORDELT PÅ UDVALGTE HOVEDPOSTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til Landsbyggefonden Administrationsbidrag Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt SIDE 43 l 44

46 TABEL 17C: DEN PROCENTVISE STIGNING I UDGIFTERNE FOR FAMILIEBOLIGER I HELE LANDET Gennemsnitlig årlig stigning Nettokapitaludgifter -0,8% 1,9 % 1,2 % 0,7 % 0,7 % Offentlige og andre faste udgifter 0,8 % 2,1 % 1,8 % 4,7 % 2,4 % Ejendomsskatter 0,4 % 2,0 % 1,3 % 7,9 % 2,9 % Vandafgifter -1,7% 1,7 % 1,9 % 5,4 % 1,8 % Renovation 2,0 % 2,0 % 2,7 % 4,0 % 2,7 % Forsikringer 2,3 % 1,8 % -2,7% 4,3 % 1,4 % Energiforbrug 2,0 % 1,4 % 1,4 % 3,0 % 1,9 % Bidrag til Landsbyggefonden 0,7 % 2,0 % 2,9 % 6,0 % 2,9 % Administrationsbidrag 1,5 % 2,9 % 3,0 % 2,5 % 2,5 % Variable udgifter 2,5 % 3,0 % 0,8 % 6,6 % 3,2 % Renholdelse 2,8 % 3,2 % 1,5 % 7,9 % 3,8 % Almindelig vedligeholdelse 2,8 % 2,3 % 1,9 % 2,3 % 2,3 % Henlæggelser 4,6 % 6,1 % 1,8 % 4,7 % 4,3 % Planlagt og periodisk fornyelse 4,6 % 4,3 % 3,7 % 5,6 % 4,5 % Istandsættelse ved fraflytning 3,1 % 3,8 % 0,5 % 2,2 % 2,4 % Ekstraordinære udgifter 4,2 % 2,3 % 5,8 % 10,6 % 5,7 % Forbedringsarbejder 5,8 % 3,2 % 10,7 % 9,4 % 7,2 % Udgifter i alt 1,7 % 2,9 % 2,0 % 4,8 % 2,8 % Afsat til uforudsete udgifter 20,5 % -0,9% -0,8% 0,0 % 4,3 % I alt 2,1 % 2,8 % 1,9 % 4,7 % 2,9 % SIDE 44 l 44

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 INDHOLD FORORD. 3 DATAGRUNDLAG. 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007. 6 DEL 1. HUSLEJEN 2007. 8 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET 2007 25 DEL

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt -

Læs mere

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 140 - Televænget Skæringsdato: 01-01-1982 Budget 2016/2017 og regnskab 2014/2015 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 14.949

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på 33.580 kr., der er overført

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2017 FOR PERIODEN 1/10 2016-30/9 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,4% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 19 1.330,99 1.566.804 1.176,94

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Ældreboliger 2 rum 32 2.400,00 2.866.000 1.194,17 1.167,50

Læs mere

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 1 Højvangen. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 1 Højvangen Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til

Læs mere

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010 Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra 01-01-2011 Budgetperiode til 31-12-2011 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 238 - Afdeling - Græsted Have Skæringsdato: 01-07-1983 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Viden er guld - Ledelse og grunddata i de almene boligorganisationer 9. juni 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,92% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 4 rum 35 3.010,00 2.118.153 705,78

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 40 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde 5.9.2016 Ejendommens beligenhed: Virklundvej 17 C-D 8600 Silkeborg Antal lejemål: 24 Antal m²: 1582 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Afdeling 42 Skovvejen - Skovvænget Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Afdelingsmøde aflyst, godkendt af hovedbestyrelsen Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 9A-9B 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 715 Budgettet viser en

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2015

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2015 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2014-30/9 2015 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,78% Ældreboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,56% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr.

Læs mere

Huslejebudget forslag

Huslejebudget forslag Huslejebudget forslag Afd. 2 Knudsvej, Herning Page 1 of 7 Her kan du se hvad dine huslejekroner bruges til: 12% % 13% 13% 37% Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskatter, renovation og forsikringer

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/1 2017-31/12 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger famillieboliger 288 23.634,64 17.751.852 751,10 751,09

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 12,42% Ungdomsboliger Huslejeforøgelsen udgør: 11,42% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 15,61% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum 8 658,98 625.704 949,50 821,29 3 rum

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 3. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 3 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 716 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 62,07 3.729

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/ /

DRIFTSBUDGET 1/ / DRIFTSBUDGET 1/1 2009-31/12 2009 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,25% Årlig Ny leje Nuvær. leje p Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² r. m Familieboliger familieboliger 288 23.634,64 14.235.616

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /6 2017 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2016-30/6 2017 Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 2 rum 9 624,60 723.687 1.158,64

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 30. juni 2014 Budget for 2015 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr.

Læs mere

Afdeling Harløsev /Rosen Allé /Bremerholm /Solvej. Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag

Afdeling Harløsev /Rosen Allé /Bremerholm /Solvej. Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Boligforeningen VIBO Afdeling 306 - Harløsev /Rosen Allé /Bremerholm /Solvej Skæringsdato: 01-05-1999 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål

Læs mere

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2010-31/12 2010 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,9% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger Familieboliger 288 23.634,64

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017 TEMASTATISTIK 217:2 Ledige boliger i den almene boligsektor januar 216 januar 217 I januar 217 er der 1.637 boliger i den almene boligsektor. Siden januar 216 er antallet af boliger steget med 69 boliger,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 10. Vestervang AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1967-1973 Boliger: 319 Erhverv: 6 Areal i boliglejemål: 25.339,70 Garager: 88 Areal i

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 55. Tinggården AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.998,00 Boliger: 17 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.143,00 Garager: 0 Areal i erhverslejemål:

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2017 Juli 2016 Afd. 12. Houlkærvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1972-1974 Boliger: 504 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 42.026,40 Garager: 104 Areal

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere