Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune"

Transkript

1 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december 2015 Vi vil gerne genindsende tidligere forslag til vindmølleormåde ved Bjørnkærvej 13, Haderup, som det fremgår af materiale indsendt okt (vedhæftet som bilag 1). Anmeldelsen indeholdt oplæg om vindmølleprojekt med 3-4 stk. på 120 meter høje vindmøller (V90) med vingediameter på 90 meter og navhøjde på 75 meter Vi vil gerne, at forslaget suppleres med alternativ mølle på 122 meter høje vindmøller (V100) med vingediameter på 100 meter og navhøjde på 73 meter. Dette alternativ er mulig ved at lave en mindre terrænregulering på under 1,5 meter ved 3 af mølleplaceringerne. Derved lever begge mølleforslag op til højdekravet fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste på 500 fod (UK). Detaljerne i begge mølletyper i forhold til højde og afstand, samt mest kritiske støj ved naboer er beskrevet i bilag 2. Forslag med en V100 øger elproduktionen af vindmølleprojektet med ca.15 %. Da mølletype V100 vil forvente en elproduktion på ca. 6 mill kwh/år pr mølle i modsætning til 5 mill KWh/år pr mølle. Samme mølletype har dannet grundlag for vindmølleprojektet ved Hoager i Holstebro kommune. I bilag 3 findes dokumentation for at projektet med en V100 kan overholde kravene til støjbekendtgørelsen samt beregninger på skyggekast. Der har været en dialog med Haderup Kraftvarmeværk om et muligt samarbejde med et vindmølleprojekt. Haderup Kraftvarmeværk er positiv overfor at udnytte evt. synergieffekter, hvis dette fremadrettet bliver en fordel at lagre overskudsel i varmeværket. Der er vedlagt en hensigtserklæring i bilag 4. Med venlig hilsen Påvegne af Kaj Jensen Birthe Thordahl Christensen Natur og miljøkonsulent Lemvigegnens Landboforening /

2 Bilag 1 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 2 af 37 Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

3 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 3 af 37 Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand til naboer og nærmeste byer 5 Landskabsforhold 5 Eksisterende vindmøller 6 Øvrige tekniske anlæg 7 Natur m.m. 7 Støj 8 Skyggekast 10 Visualiseringer 12

4 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 4 af oktober 2013 Ansøgning om nyt vindmølleområde og anmeldelse af 4 stk. 2 MW møller Vest for Haderup Dette er en revideret ansøgning til, at et område ved Bjørnkær, vest for Haderup udlægges som vindmølleområde. Projektet er rettet til i forhold til indsendt materiale den 16. August Projektet er optimeret i forhold til højdebegrænsning på 500 fod over havets overflade i forhold til Karup Flyveplads. Områdets udstrækning fremgår af det vedlagte kortmateriale. Dette er samtidig en anmeldelse af et vindmølleprojekt efter VVMbekendtgørelsen og derfor anmodes der om, at der kan igangsættes udarbejdelse af en Miljørapport og VVM-redegørelse for rejsning af møller i det givne område. Udfra højdebegrænsningerne i forhold til Karup Flyveplads giver det mulighed for 120 meter høje møller. Den valgte opstillingen og højde af møller er verificeret af Flyvertaktisk Komando den 20. Aug. 2013, hvor de godtgøre, at det ikke er i konflikt med restriktionen på 500 fod over havets overflade. om det ansøgte område med de omtalte visualiseringer samt støj og skyggekast beregninger ved naboer og den samlede bebyggelse Bjergby og landsbyen Haderup. Der er i forslaget stræbt efter at leve op til de generelle kriterier for vindmøller i Herning kommunes vindmølleplan Projektforslaget er med 3-4 møller, som står på en lige række, hvor det overholder afstande til beboelse og projektet ligger udenfor diverse beskyttelseshensyn. Er der spørgsmål i henhold til informationerne er henvendelse naturligvis velkommen. Her til står ansøger Kaj Jensen ( ) og vi naturligvis til rådighed. Venlig hilsen Birthe Thordahl Christensen Natur og Miljøkonsulent / Der er på initiativ fra Herning kommune udarbejdet en landskabsanalyse fra PlanEnergi i september Udfra landskabsanalysen er der udarbejdet visualiseringer af det ansøgte projekt. I det følgende er der samlet information Uffe Christensen Vindmøllerådgiver / Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 3

5 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 5 af 37 Ansøger og ejerforhold Kaj Jensen og Jane Mortensen Bjørnkjærvej Vinderup Det ansøgte projektområde ligger på matrikel 1bt og 3u, Haderup by, Haderup lige øst for Soejendommen Toftegård. Arealet er ejet af Jane Mortensen og begge ansøger bor på Toftegård, Bjørnkjærvej 13, vest for projektområdet. Projektforslag Det ansøgte område med mulige mølleplaceringer fremgår af kort 1 og en præcis placering fremgår af kort 9. Der er arbejdet på et hovedforslag på fire møller og et alternativt forslag med 3 møller. Mølleplaceringerne er stadig kun forslag og kan ændres undervejs og analyserne af diverse miljøkonsekvenser viser at kravene til støj kan overholdes for det viste forslag. Mølletypen der er undersøgt er en V90-2 MW med et forkortet mølletårn på 75 meter med rotordiameter på 90 meter, hvilket giver en totalhøjde på 120 meter. Mølletypen har en lysgrå farve ( RAL 7035), som lever op til kravene i trafikstyrelsen bestemmelser for afmærkning af vindmøller, BL Der er ingen eksisterende møller, der tages ned i forbindelse med ansøgte projekt. Hovedforslag I hovedforslaget er der 4 Stk. møller på 120 Kort 1: kortet viser placeringen af hovedforslaget med 4 Stk. 120 m høje møller i rødt samt afstanden på 4 gange møllenshøjde. Det alternative forslag udgår den sydligste mølle 1 og afstandskravet reduceres yderligere mod syd. meter, som placeres i en nord-sydgående retning. Der kan forventes en årsproduktion på ca. 20 mill kwh. svarende til strømforbruget hos ca husstande. Møllerne er placeret med en indbyrdes afstand på 275 m, som svare til 3 gange rotordiameteren. Støjkravene ved naboer og det støjfølsomme område ved Vivtrup/Bjergby og har haft indflydelse på placeringen og den indbyrdes afstand. Alternative forslag I det alternative forslag udgår hovedforslagets mølle syd for vejen mellem Hedevej og Toftegård, men placering og størrelse af de tre møller nord for vejen er uændret i forhold til hovedforslaget. Der kan forventes en årsproduktion på ca Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

6 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 6 af 37 mill kwh. svarende til strømforbruget hos ca husstande. Potentielle miljøforhold De følgende beregning og opmålinger bygger kun på hovedforslaget, som repræsentant for største belastning i området. Afstand til nabo og nærmeste by Afstandskravet til nærmeste bolig er 4 gange møllernes totalhøjde, hvilket giver 480 meter. Den nærmeste bolig i både hovedforslaget og det alternative forslag er Bjærnkærvej 13, som er ansøgers egen bolig, med en afstand på 590 meter. Tabel 1 viser afstanden mellem nærmeste bolig og mølle, hvor det ses at afstandskravet er overholdt ved alle de nærmeste boliger. Hedevej Bjergby/Viftrup Haderup Indenfor 4,5 km fra de ansøgte vindmøller ligger landsbyerne Haderup og Herrup, samt den samlede bebyggelse kaldet Bjergby. I den landskabelig vurdering fra PlanEnergi september 2013 vurderes det, at der fra Herrup ca. 3 km mod nordvest er et lukket udsyn over landskabet mod syd. Fra Haderup vurderes det at være en del bevoksning i selve Haderup og i landskabet, der begrænset udsynet mod mølleprojektet. Fra Bjergby vurderes der at være et begrænset kik mod syd mellem bevoksning. Udfra denne analyse vurderes det samlet, at det er begrænset, hvad de bymæssige områder bliver påvirket af det ansøgte projekt. 1.1 Landskabsforhold Projektområdet ligger i den nordlige del af Karup Tabel 1: Afstand mellem boliger og nærmeste mølle. Adresse Afstand (meter) Nærmeste mølle Bjørnkærvej Bjørnkærvej 15 (ejet) Bjørnkærvej 13 (egen) Bjørnkærvej Bjørnkærvej Bjørnkærvej Bjørnkærvej Bjørnkærvej Viftrupvej Hedevej Hedevej Hedevej Kort 2: kortet viser placeringen af projektforslaget i forhold til særlig kulturhistoriske elementer, fredede arealer og områder udpeget som landskabsområder. Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 5

7 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 7 af 37 Hedeslette og stedet er lokalt fladt. Som tidligere nævnt er der udarbejdet en landskabsanalyse af området, og her nævnes kort konklusionen fra denne rapport. Vindmølleområdet ligger, hvor den flade hedeslette møder det bakkede moræne landskab. Landskabet er præget af en del bevoksning som gør landskabet lukket, og dermed er der få langstrakte udsyn. De valgte visualiseringspunkter er valgt, hvor der netop er mest udsyn til det ansøgte vindmølleprojekt, men derudover vil de ansøgte vindmøller oftest opleves med vingerne over bevoksning eller skjult bag den. vindmøller og disse er længere væk end 28 x totalhøjden på de ansøgte møller. Af de nærmeste kan nævnes en gruppe på 4 møller af forskellige art på en række med en højde fra m, som står over 4,5 km væk. En anden gruppe på 4 møller på 74 m høje møller står ca. 6,5 km mod nordvest fra ansøgte projekt. Det forventes ikke at de mindre eksisterende møller vil opleves i samme landskab. 10 km Af yderlige udlagte vindmølleområder ligger der indenfor 10 km, to områder i Holstebro kommunes temaplan for vindmøller samt et område ca. 2 km nord for det ansøgte, som er under behandling. Nordøst for Skave ligger området 34.T.07 omkring 6 km mod nordvest og det er udlagt til op til fire vindmøller mellem meter i totalhøjde. Ved Hoager ca. 7 km sydvest for ansøgte projekt planlægges der for Ø. Børsting, Viborg Det er vurderet, at de rekreative og landskabsmæssige værdifulde områder ved Stubbegård Sø, Haderup og Karup Å ikke væsentlig vil forstyrres af de ansøgte vindmøller. Det er også vurderet at Haderup og Herup kirker, som ligger inden for 4,5 km ikke vil forstyrres af de ansøgte vindmøller. Der er ingen sammenfald med udpegning af særlige landskabsområde, beskyttede jord og stendiger, samt beskyttelseslinjer for å, sø, skov og kirker, som det ses på kort 2. Eksisterende og planlagte møller Den nærmest møllegruppe står sydøst for Haderup omkring 3 km fra ansøgte møller, hvor der står 7 vindmøller på ca. 100 m, og dette område er også udlagt til fremtidig vindmølleormåde T14 i Herning kommunes vindmølleplan Møllerne er opstillet i 2000 og er derfor 13 år gamle. Længere væk står flere grupper af mindre Nordøst for Skave 34.T.07 Maks. 4 vindmøller meter 4x Micon 75 m høje Eventuelt kommende vindmølleområde EP2 4,5 km 500 kw Vestasmølle opsat i 1993 (rotor 39 m og navhøjde 40 m) Møllen har været ude af drift siden maj Hoager 34.T vindmøller, maks Møllen forventes snarest 120 meter høje af fjernes 4 møller m høje Ny omfartsvej i planlægning Haderup T14, 7-10 vindmøller meter i totalhøjde. Eksisterer 7 Stk. 100 meter Kort 3: Oversigt over de nærmeste og eksisterende møller med deres placering og planlagte vindmølleområder i Herning, Holstebro og Viborg kommune. Den røde afgrænsning viser 4 km væk fra de ansøgte møller som svare til 28 x totalhøjden. 6 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

8 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 8 af møller på op til 120 meter i totalhøjden. Mod nordøst ca. 9 km fra ansøgte projekt er der udpeget et mindre vindmølleområde i Viborg kommune ved Øster Børsting. Vindmølleområdet T14 i Herning kommune og vindmølleområderne EP2 og 34.T03 i Holstebro kommune forventes at skal tage hensyn til højdebegrænsningerne til Karup lufthavn, hvilket kan begrænse den planlagte totale højde. I forhold til det visuelle samspil mellem de ansøgte vindmøller og de eksisterende møller sydøst for Haderup vil der på en kort strækning på Viborgvej, rute 16, vest for Bjergby være udsigt over landskabet mod syd og sydøst, hvor der vil være udsigt til begge parker. Dette er vist på visualisering 4. Det vurderes udfra visualiseringen ikke at være nogen visuelle problemer mellem den ansøgte og eksisterende vindmøllepark. hvilket svare til 5 gange møllernes totalhøjde. Natur m.m. Der er ingen 3-beskyttet natur i selve opstillingsområdet, som består af dyrkede marker adskilt af læhegn af løvtræer. Der er et mindre vandhul ca. 75 m fra placeringen af mølle 3. Bjørnkær bæk ligger ca. 120 m mod vest fra placeringen af mølle 1 og 4, men de andre møller står længere væk. Langs Bjørnkær bæk ligger mose, vandhuller og engarealer, men også dyrkede arealer. Syd for Bjergby ligge et mindre areal med hede. Større sammenhængede naturarealer ligger omkring 2 km væk ved Stubbegård sø mod nord og Haderup Å mod øst, som indeholder enge, moser og overdrevsarealer. Der ligger større hedearealer syd for ansøgte projektområde. De nærmeste natura 2000 områder ligger i en afstand af 3-4 km og er habitatområdet Krarup Å (H40) mod øst og Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbegård Sø (H 41) mod nord. Længere væk ligger habitatområdet Hessellund Hede mod I forhold til de udlagte vindmølleområder vil en gennemførelse af alle vindmølleprojekter ændre landskabet til et område præget af tekniske anlæg. Det vil hovedsagligt være området EP2 lige nord for Viborgvej, der vil give den største samspil med det ansøgte vindmølleprojekt. Øvrige teknisk anlæg Af tekniske anlæg går der en større elledning vest-øst lige nord og syd for Viborgvej, nord for projektområdet. Udover landbruget er der ingen industri i lokalområdet, som syner i landskabet. Der er en omfartsvej underplanlægning vest for Haderup, som er skitseret på kort 3. Der er umiddelbart ingen problemer i forhold til den foreløbige placering af vejen og det ansøgte vindmølleanlæg, da afstanden er ca. 600 meter, Kort 4: kortet viser møllernes placering og arealer som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 7

9 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 9 af 37 Tabel 1: Resultatet af støjberegning for projektforslag med 4 stk. V90 sydøst (H227) og Sønder Feldborg Plantage (H56) mod syd, der også ligger indenfor Fuglebeskyttelseområde (F42) Støj Der er regler for at vindmøller ikke må støje mere end 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s, i det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 meter fra nabobeboelse i det åbne land. Fra den 1. jan er der krav til at lavfrekvent støj indendørs ikke må overskride 20 db ved vindhastighed på både 6 og 8 m/sek. Beregningerne af støjemissionen er foretaget på grundlag af retningslinjerne, der er formuleret i vindmøllebekendtgørelsen og er udført i programmet WindPRO version 2.8. Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til vindmøllerne, af de klimatiske forhold, herunder vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed. Derudover er støjniveauet afhængigt af de vindmølletekniske forhold, der er fastlagt for hver mølletype. Støjberegninger til hovedforslaget Det er sikret, at placeringen af de 4 x 120 meter høje møller lever op til støjkravene ved naboerne og landsbyen Bjergby og byen Haderup, som er betragtet som støjfølsomtområde. Ingen af møllerne er støjreduceret. Støjberegningerne ses i tabel 1 og kort 4 og 5. Kort 4: Støjudbredelsen ved 6 m/sek for hovedforslaget med 4 stk. 120 meter høje møller Kort 5: Støjudbredelsen ved 8 m/sek for hovedforslaget med 4 stk. 120 meter høje møller 8 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

10 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 10 af 37 Tabel 2: Resultatet af lavfrekventstøjberegning projektforslag med 4 x V90 Tabel 1: Skyggekast hos naboer A Bjørnkærvej 11,Ejendom ejet B Bjørnkærvej 10 C Bjørnkærvej 9 D Bjørnkærvej 8 E Bjørkærvej 7 F Bjergby og Vivtrup G Viftrupvej 9 H Haderup I Hedevej 9 J Hedevej 2 K Hedevej 11 L Hedevej 4 M Bjørnkærvej 13, Egen bolig. N Bjørnkærvej 15, Ejendom ejet. O Bjørnkærvej 17 Skygge, forventede værdier - Skyggetimer pr. år [h/år] 4:56 2:45 5:28 1:10 1:20 0:00 4:56 0:34 6:00 7:06 4:03 6:34 18:28 12:54 0: Kort 6: Lavfrekventstøjudbredelsen ved 6 m/sek for hovedforslaget med 4 stk. 120 meter høje møller Kort 7: Lavfrekventstøjudbredelsen ved 8 m/sek for hovedforslaget med 4 stk. 120 meter høje møller Kort 8: Isolinjer af skyggekast for hovedforslaget med 4 stk. 120 meter høje møller Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 9

11 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 11 af 37 Projektet lever også op til kravene for lavfrekvent støj. Beregninger for lavfrekvent støj ses i tabel 2 o g støjudbredelsen ved vindhastigheder på 6 og 8 meter/sek vises på kort 6 og 7. sammenligning og perspektiv. Ideel afstand må ikke forveksles med læserens individuelt foretrukne læseafstand. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Skyggekast Den vejledende grænseværdi for maksimal skyggebelastning fra den ansøgte vindmøller er 10 timer pr. år. Af kort 8 og tabel 3 fremgår en nærmere analyse af den maksimale skyggebelastning på nabobeboelserne. Resultaterne viser, at 2 ud af 14 naboer, der er taget med i beregningerne, vurderes at få mere en 10 timers skyggebelastning. Begge disse boliger er ejet af ansøger, hvoraf den ene bruges til egen bolig. I beregningerne er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygninger eller tæt, høj bevoksning mellem boligen og møllen, som reelt vil reducere skyggekastpåvirkningen. Der er således ikke forhold omkring skyggekast, der forhindrer den foreslåede mølleplacering. Fotografierne er taget i juli Alle visualiseringer er udarbejdet i programmet WindPro version 2.9, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Visualiseringer Påbaggrund af landskabsanalysen er der valgt at udarbejde visualiseringer fra 4 forskellige retninger som ses på kort 8. Vindmøllernes placering skal ses som foreløbige placeringer og derfor giver visualiseringerne kun et indtryk af hvordan 4 møller ser ud i dette landskab. Fotografierne til udarbejdelsen af visualiseringerne er optaget med et digitalt full frame kamera med optik, der svarer til 50 mm brændvidde ved analoge optagelser og bedst gengiver synsindtrykket på stedet. Det giver en ideel betragtningsafstand på 35 cm med hensyn til Kort 9: De ansøgte vindmøllers placering samt forventet vejadgang til møllerne. De endelige placeringer er ikke endelige, men de viste har dannet grundlag for de øvrige beregninger. 10 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

12 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 12 af 37 Kort 9: De ansøgte vindmøllers placering samt forventet vejadgang til møllerne. Det alternative forslag udlukker den sydligste møller i forhold til hovedforslaget med 4 møller. De endelige placeringer er ikke endelige, da der kan ske justeringer under planlægningsprocessen. Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 11

13 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 13 af 37 Billed 1 er taget Ca. 1,1 km nord for projektområdet øst for Bjergby på Viborgvej (rute 16). Der er en kort strækning, hvor der er åbent i bevoksningen mod syd,som giver udsyn Ove ren forholdsvis fladt område med marker adskilt af læhegn og plantageområdet i baggrunden. 12 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

14 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 14 af 37 Visualisering 1: Fra denne retning ses ind for enden af den ansøgte vindmøllerække. De ansøgte vindmøller er dominerende i denne afstand over det flade landskab, hvor også højspændingsmaster præger landskabet i matchene højde som de ansøgte vindmøller. Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 13

15 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 15 af 37 Billed 2 er taget ca. 1,7 km øst for projektområdet fra boligområde ved Haderup, fra hjørnet mellem Viftrupvej og Ørnevej. 14 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

16 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 16 af 37 Visualisering 2. Fra denne retning ses de 4 møllevinger henover det mellemliggende læhegn, hvor nacellen lige ses fri for træerne. I landskabsanalysen fra PlanEnergi sep vurderes dette sted som det eneste i Haderup, hvor vindmøllerne vil være synlig og kun få boliger vil opleve det. Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 15

17 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 17 af 37 Billede 3 er taget Ca. 850 m vest for projektområdet på Bjørnkærvej. Her er landskabet lidt mere åbent med mindre bevoksning. Terrænet falder en smule ned mod bækken, men ellers opleves landskabet fladt. For at kunne rumme hele det ansøgte vindmølleanlæg er billedet vist i panorama. 16 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

18 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 18 af 37 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 17

19 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 19 af 37 Visualisering 3: Fra denne retning ses der ind på siden af møllerækken, der er dominerende på denne afstand fra Bjørnkærvej. Bjørnkærvej er meget lidt befærdet og på noget af strækningen skærmer levende hegn langs vejen for udsyn. 18 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

20 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 20 af 37 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 19

21 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 21 af 37 Billed 4 er taget ca.1,7 km nordvest for projektområdet ved Viborgvej, hvor man vest for Bjergby færdes højt i et åbent landskab, hvor der udsyn til det mere flade hedeslette mod syd og sydøst. Vindmøllegruppen sydøst for Haderup ses midt i billedet. 20 Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

22 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 22 af 37 Visualisering 4: Fra denne retning ses der skråt ind på møllerækken, som ses dominerende udover det mere flade landskab mod sydøst. De eksisterende vindmøller sydøst for Haderup adskiller sig fra de ansøgte vindmøller på grund af afstand og størrelse og der opleves ikke nogen forstyrrelse i landskabet. Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening 21

23 Ansøgning til vindmølleprojekt Bjørnkær, Haderup Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 23 af Oktober 2013 Lemvigegnens Landboforening

24 Bilag 2 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 24 af december 2015 Projektdata for mølleopstilling på Bjørnkærvej 13, Haderup, Herning Kommune. Opstiller: Kaj Jensen Bjørnkærvej 13, Haderup Rådgiver: Lemvigegnens Landboforening. Miljøkonsulent, Birthe Thordahl Christensen, Vindmøllerådgiver, Uffe Christensen, Tlf: , Her under foreløbige data for den mulige mølle opstillingen på Bjørnkærvej 13, Haderup, Herning Kommune. Der er udmålt koter på alle mølleplaceringer, de målte koter er gengivet nedenfor og dokumenteret i vedlagte bilag fra landinspektør firmaet Nellemann og Bjørnkær. Foreløbige data for 4 stk. V90, 2 MW møller med en totalhøjde på 120 meter. Koordinate r. Easting Northing Målt kote, DVR90 Totalhøjde over havet Mølle 1 151,05 152,4 Mølle 2 151,88 152,4 Mølle 3 151,28 152,4 Mølle 4 149,98 152,4 Nærmeste Bolig Afstand Støjbyrde 6/8 m/s M Bjørnkærvej 13, egen bolig 590 meter 37,3/38,8 N Bjørnkærvej 15, ejet bolig 642 meter 35,2/36,8 C Bjørnkærvej meter 35,1/36,7 Krav fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. (500 fod UK) Foreløbige data for 4 stk.v100, 2 MW møllermed en totalhøjde på 122 meter. Koordinate r. Easting Northin g Målt kote, DVR90 Totalhøjde over havet (behov for terrænregulering) Mølle 1 153,05 (-0,65) 152,4 Mølle 2 153,88 (-1,48) 152,4 Mølle 3 153,28 (-0,88) 152,4 Mølle 4 151,98 152,4 Nærmeste Bolig Afstand Støjbyrde 6/8 m/s M Bjørnkærvej 13, egen bolig 590 meter 41,2/42,4 N Bjørnkærvej 15, ejet bolig 642 meter 39,2/40,4 C Bjørnkærvej meter 39,1/40,3 Krav fra Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. (500 fod UK)

25 Bilag 3a Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 25 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1, 4 x V TOT Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :48/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,7 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 103,3 f 8,0 105,0 f Nej ,8 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 103,3 f 8,0 105,0 f Nej ,0 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 103,3 f 8,0 105,0 f Nej ,0 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 103,3 f 8,0 105,0 f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Støjdata Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand til Støj vindmøller støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Bjørnkærvej 11,Ejendom ejet ,3 1,5 6,0 42,0 37,9 312 Ja A 8,0 44,0 39,0 358 Ja B Bjørnkærvej ,8 1,5 6,0 42,0 36,3 447 Ja B 8,0 44,0 37,3 490 Ja C Bjørnkærvej ,3 1,5 6,0 42,0 39,1 189 Ja C 8,0 44,0 40,3 229 Ja D Bjørnkærvej ,0 1,5 6,0 42,0 34,0 651 Ja D 8,0 44,0 35,0 689 Ja E Bjørkærvej ,6 1,5 6,0 42,0 34,2 625 Ja E 8,0 44,0 35,2 663 Ja F Bjergby og Vivtrup ,0 1,5 6,0 37,0 34,1 267 Ja F 8,0 39,0 35,1 334 Ja G Viftrupvej ,6 1,5 6,0 42,0 37,5 319 Ja G 8,0 44,0 38,6 358 Ja H Haderup ,0 1,5 6,0 37,0 33,6 361 Ja H 8,0 39,0 34,6 443 Ja I Hedevej ,0 1,5 6,0 42,0 35,7 524 Ja I 8,0 44,0 36,7 571 Ja J Hedevej ,6 1,5 6,0 42,0 37,1 374 Ja J 8,0 44,0 38,2 419 Ja K Hedevej ,0 1,5 6,0 42,0 37,0 359 Ja K 8,0 44,0 38,1 397 Ja L Hedevej ,0 1,5 6,0 42,0 38,1 255 Ja L 8,0 44,0 39,3 291 Ja M Bjørnkærvej 13, Egen bolig ,0 1,5 6,0 42,0 41,2 52 Ja M 8,0 44,0 42,4 97 Ja N Bjørnkærvej 15, Ejendom ejet ,8 1,5 6,0 42,0 39,2 183 Ja N 8,0 44,0 40,4 223 Ja O Bjørnkærvej ,8 1,5 6,0 42,0 33,2 706 Ja Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :48 / 1 windpro

26 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 26 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1, 4 x V TOT Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :48/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand til Støj vindmøller støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] O 8,0 44,0 34,1 739 Ja P Bjørnkærvej ,2 1,5 6,0 42,0 37,8 298 Ja P 8,0 44,0 38,9 339 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P windpro af EMD International A/S, Tlf , :48 / 2 windpro

27 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 27 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: L1, 4 x V TOT Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :48/ Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_624_48.tif, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :48 / 3 windpro

28 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 28 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L1, 4 x V TOT Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :48/ Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_624_48.tif, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :48 / 4 windpro

29 Bilag 3b Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 29 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1, 4 x V TOT, LF Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :30/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1: Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] ,7 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 90,0 f 8,0 91,4 f ,8 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 90,0 f 8,0 91,4 f ,0 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 90,0 f 8,0 91,4 f ,0 VESTAS V MW 50 Hz Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72,0 Vestas Noise Mode 0 6,0 90,0 f 8,0 91,4 f f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Støjdata Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand til Støj vindmøller støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] A Bjørnkærvej 11,Ejendom ejet ,3 1,5 6,0 20,0 8,1 723 Ja A 8,0 20,0 10,3 657 Ja B Bjørnkærvej ,8 1,5 6,0 20,0 6,8 818 Ja B 8,0 20,0 9,0 764 Ja C Bjørnkærvej ,3 1,5 6,0 20,0 9,1 533 Ja C 8,0 20,0 11,3 481 Ja D Bjørnkærvej ,0 1,5 6,0 20,0 5,0 983 Ja D 8,0 20,0 7,2 931 Ja E Bjørkærvej ,6 1,5 6,0 20,0 5,2 952 Ja E 8,0 20,0 7,3 902 Ja F Bjergby og Vivtrup ,0 1,5 6,0 20,0 5,0 881 Ja F 8,0 20,0 7,2 835 Ja G Viftrupvej ,6 1,5 6,0 20,0 7,8 657 Ja G 8,0 20,0 9,9 606 Ja H Haderup ,0 1,5 6,0 20,0 4, Ja H 8,0 20,0 6, Ja I Hedevej ,0 1,5 6,0 20,0 6,3 935 Ja I 8,0 20,0 8,5 869 Ja J Hedevej ,6 1,5 6,0 20,0 7,5 777 Ja J 8,0 20,0 9,7 717 Ja K Hedevej ,0 1,5 6,0 20,0 7,4 691 Ja K 8,0 20,0 9,5 639 Ja L Hedevej ,0 1,5 6,0 20,0 8,3 574 Ja L 8,0 20,0 10,4 527 Ja M Bjørnkærvej 13, Egen bolig ,0 1,5 6,0 20,0 10,9 460 Ja M 8,0 20,0 13,0 395 Ja N Bjørnkærvej 15, Ejendom ejet ,8 1,5 6,0 20,0 9,2 528 Ja N 8,0 20,0 11,3 477 Ja O Bjørnkærvej ,8 1,5 6,0 20,0 4, Ja Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :30 / 1 windpro

30 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 30 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1, 4 x V TOT, LF Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :30/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Afstand til Støj vindmøller støjkrav [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] [m] O 8,0 20,0 6,5 960 Ja P Bjørnkærvej ,2 1,5 6,0 20,0 8,1 654 Ja P 8,0 20,0 10,2 602 Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H I J K L M N O P windpro af EMD International A/S, Tlf , :30 / 2 windpro

31 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 31 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Kort 6,0 m/s Beregning: L1, 4 x V TOT, LF Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :30/ Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_624_48.tif, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :30 / 3 windpro

32 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 32 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup DECIBEL - Kort 8,0 m/s Beregning: L1, 4 x V TOT, LF Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :30/ Støj [db(a)] m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_624_48.tif, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8,0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :30 / 4 windpro

33 Bilag 3c Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 33 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup SHADOW - Hovedresultat Beregning: L1 4 X V100, 122 TOT Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :40/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S/S0 (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10 Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) Arealobjekt(er) anvendt i beregning: Flade objekt (ZVI): REGIONS_Kaj Jensen Bjørnkær Haderup_14.w2r (20) Flade objekt (ZVI): REGIONS_Kaj Jensen Bjørnkær Haderup_15.w2r (23) Lægivere anvendt i beregning Betragterhøjde: 1,5 m Netopløsning: 10,0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1: Skyggemodtager Vindmøller Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] ,7 VESTAS V MW Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72, , ,8 VESTAS V MW Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72, , ,0 VESTAS V MW Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72, , ,0 VESTAS V MW Ja VESTAS V MW 50 Hz ,0 72, ,0 Skyggemodtager-Inddata Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Bjørnkærvej 11,Ejendom ejet ,3 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" B Bjørnkærvej ,8 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" C Bjørnkærvej ,3 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" D Bjørnkærvej ,9 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" E Bjørkærvej ,6 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" F Bjergby og Vivtrup ,0 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" G Viftrupvej ,6 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" H Haderup ,0 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" I Hedevej ,0 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" J Hedevej ,6 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" K Hedevej ,0 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" L Hedevej ,0 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" M Bjørnkærvej 13, Egen bolig ,0 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" N Bjørnkærvej 15, Ejendom ejet ,8 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" O Bjørnkærvej ,8 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" P Bjørnkærvej ,2 15,0 15,0 1,0 0,0 0,0 "Drivhustilstand" windpro af EMD International A/S, Tlf , :41 / 1 windpro

34 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup SHADOW - Hovedresultat Beregning: L1 4 X V100, 122 TOT Beregningsresultater Skyggemodtager Nr. Navn Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 34 af 37 Skygge, worst case Skygge, forventede værdier Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år pr. år timer pr dag [h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år] A Bjørnkærvej 11,Ejendom ejet 39: :29 6:43 B Bjørnkærvej 10 30: :27 3:43 C Bjørnkærvej 9 70: :41 7:28 D Bjørnkærvej 8 17: :22 1:37 E Bjørkærvej 7 21: :23 1:48 F Bjergby og Vivtrup 0:00 0 0:00 0:00 G Viftrupvej 9 47: :34 6:41 H Haderup 4: :09 0:51 I Hedevej 9 36: :23 8:10 J Hedevej 2 45: :29 10:08 K Hedevej 11 26: :34 5:49 L Hedevej 4 38: :42 8:21 M Bjørnkærvej 13, Egen bolig. 106: :44 24:43 N Bjørnkærvej 15, Ejendom ejet. 67: :41 17:24 O Bjørnkærvej 17 0:00 0 0:00 0:00 P Bjørnkærvej 12 48: :34 12:24 Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :40/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 VESTAS V MW 50 Hz !O! nav: 72,0 m (TOT:122,0 m) (18) 161:28 30:47 2 VESTAS V MW 50 Hz !O! nav: 72,0 m (TOT:122,0 m) (19) 162:22 31:55 3 VESTAS V MW 50 Hz !O! nav: 72,0 m (TOT:122,0 m) (20) 150:12 31:18 4 VESTAS V MW 50 Hz !O! nav: 72,0 m (TOT:122,0 m) (21) 84:49 16:13 windpro af EMD International A/S, Tlf , :41 / 2 windpro

35 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 35 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup SHADOW - Kalender pr. vindmølle, grafisk Beregning: L1 4 X V100, 122 TOT Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :40/ Skygge modtagere A: Bjørnkærvej 11,Ejendom ejet B: Bjørnkærvej 10 C: Bjørnkærvej 9 D: Bjørnkærvej 8 E: Bjørkærvej 7 G: Viftrupvej 9 H: Haderup I: Hedevej 9 J: Hedevej 2 K: Hedevej 11 L: Hedevej 4 M: Bjørnkærvej 13, Egen bolig. N: Bjørnkærvej 15, Ejendom ejet. P: Bjørnkærvej 12 windpro af EMD International A/S, Tlf , :41 / 3 windpro

36 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 36 af 37 Projekt: Kaj Jensen Bjørnkær Haderup SHADOW - Kort Beregning: L1 4 X V100, 122 TOT Brugerlicens: Byggeri og Teknik I/S Birk Centerpark 24, Birk DK-7400 Herning Uffe Christensen / Beregnet: :40/ Timer per år, reelt tilfælde m Kort: Bitmap kort: K25T_2012_624_48.tif, Udskriftsmålestok 1:40.000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: Nord: Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1) windpro af EMD International A/S, Tlf , :41 / 4 windpro

37 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 37 af 37 Bilag 4 HADERUP KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. Ørnevej Haderup Telefon og Fax: CVR nr.: Bank: Sparbank Haderup Reg. nr konto nr Til: Kaj Jensen Hensigtserklæring Emne: Samarbejde vedrørende aftagelse af vindmøllestrøm Haderup december 2015 I forlængelse af Haderup Kraftvarmeværks pågående bestræbelser med at økonomisere driften ved eventuel anvendelse af varmepumpe og/eller elpatron, har værket været i dialog med Kaj Jensen, Bjørnkjær, vedrørende aftagelse af strøm fra vindmøller, som påtænkes opført. Hvis opkobling til vindmøllestrøm kan føre til en reduktion i varmeprisen (anlægsudgifter inkluderet), vil Haderup Kraftvarmeværk være meget interesseret i et samarbejde med Kaj Jensen. Det skal dog fremføres, at med den gældende lovgivning, og el afgift, kan værket for nuværende ikke se mulighed for rentabelt at aftage vindmøllestrøm. MVH/ Bestyrelsen for Haderup Kraftvarmeværk. Henning Hansen, formand

38 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 1 af 13 Projektbeskrivelse Vindmøller ved Varhede nord for Aulum, Herning Kommune December

39 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 2 af 13 Projektansøger: Wind1 A/S Holgersgade Nykøbing M. Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: Tlf

40 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 3 af 13 Projektet Denne projektbeskrivelse indeholder et forslag til opstilling af fire nye vindmøller ved Varhede nord for Aulum. På figur 1 er de fire nye møller vist med røde markeringer og de nærmeste eksisterende møller er vist med blå markeringer. De fire nye møller opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand mellem møllerne på ca. 350 meter. Projektet med fire nye møller forudsætter, at én enkelt beboelse nedlægges. Figur 1. Oversigtskort med de 4 nye møller vist med røde markeringer og de nærmeste eksisterende møller vist med blå markeringer Vindmølletyper Vindmølletypen forventes at blive Vestas V117-3,45 MW-møller, med en navhøjde på 91,5 meter og en rotordiameter på 117 meter, hvilket giver en totalhøjde på lige under 150 meter til vingespids i topstilling. Hver ny vindmølle vil have en effekt på 3,45 MW, og derved har forslaget med fire nye møller en samlet effekt på 13,8 MW. 3

41 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 4 af 13 Figur 2. Matrikelkort med de fire nye møller vist med røde markeringer Produktion Foreløbige produktionsberegninger viser, at hver vindmølle forventes at kunne producere ca. 10 mio. kwh pr. år, hvilket giver en samlet produktion på ca. 40 mio. kwh årligt, svarende til det årlige el-forbrug i ca enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på kwh. Miljø Forslagets fire Vestas V117-3,45 MW-møller vil have en el-produktion, der bl.a. vil muliggøre fortrængning af op til ca ton CO 2 på 20 år. Samtidig vil der kunne undgås en række andre forurenende effekter af energiproduktion på traditionel facon. Eksisterende vindmøller Der findes flere eksisterende vindmøllegrupper i området omkring de foreslåede fire nye vindmøller, hvoraf de nærmeste er vist på figur 1. Der findes desuden en husstandsmølle ved Rugbjergvej 28 sydøst for mølle- 4

42 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 5 af 13 rækken. Foreløbige beregninger viser, at disse møller fortsat kan være i drift og overholde den gældende bekendtgørelse om støj fra vindmøller sammen med de nye møller. Der skal derfor ikke umiddelbart saneres eksisterende vindmøller i forbindelse med opstilling af de nye møller i dette projekt. Husstandsmøllen indgår dog ikke i de foreløbige beregninger, da der ikke foreligger de nødvendige oplysninger. Beboelser Ved realisering af forslaget med fire nye vindmøller skal én beboelse nedlægges nemlig ejendommen Kronborg, Kronborgvej 6, som vist på kortet herunder. Der findes herudover 14 beboelser indenfor meters afstand fra de fire nye møller. Figur 3. Beboelsen som nedlægges vist sammen med nye og nærmeste eksisterende møllers placering Veje og kranpladser For at kunne etablere møllerne, og udføre den nødvendige service efterfølgende, bliver der anlagt nye grusveje, der giver adgang til hver enkelt vindmølle. Vejene vil være ca. 5 meter brede. Ved hver mølleplacering etableres en permanent kranplads på op til m 2. Både veje og kranpladser vil kunne bruges i den daglige drift af markarealerne. Området Det nærmeste Natura 2000-område er EF-habitatområde nr. 249 Ovstrup Hede med Røjen Bæk, som ligger ca. 8,2 km mod sydøst. Der ligger nogle få, mindre 3-arealer i området omkring mølleplaceringerne, hvoraf det nærmeste er en lille sø godt 200 meter øst for møllerækken, og godt 300 meter mod nordøst løber et beskyttet vandløb. De nærmeste større 3-arealer ligger omkring Tvis Å godt 750 meter mod øst. Den 5

43 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 6 af 13 nordlige del af Tvis Å er desuden omfattet af en beskyttelseslinje på 150 meter. Nordvest for møllerækken ligger en mindre skov, der er omfattet af fredskovspligt. Der er desuden fastlagt en skovbyggelinje på 300 meter omkring skoven, og den nordligste af de foreslåede møller opstilles inden for byggelinjen, hvilket kræver dispensation. Figur 4. Natura 2000-områder ved vindmølleområdet - vist sammen med vindmøllerne og kommunegrænsen Figur 5. 3-områder ved vindmølleområdet - vist sammen med vindmøllerne. Det nærmeste fredede fortidsminde er et voldsted ved hovedgården Lergrav, som ligger ca. 1,4 km øst for den sydligste del af møllerækken. På større afstande og særligt mod vest og sydvest er der desuden flere 6

44 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 7 af 13 fredede gravhøje. Herudover er der registreret flere ikke-fredede fortidsminder tættere på de nye vindmøller. Det drejer sig primært om arkæologiske fund i forbindelse med et større område nordøst for Aulum og syd for hovedgården Lergrav, der er udpeget som kulturarvsareal. Her har udgravninger påvist, at der har været en tæt sammenhængende bebyggelse fra midten af førromersk jernalder til vikingetid. Den nærmeste del af kulturarvsarealet ligger ca. 450 meter sydøst for den sydligste af de nye vindmøller. Vest for møllerækken i en afstand af ca. 900 meter er der herudover registreret en overpløjet gravhøj. De nærmeste beskyttede diger ligger henholdsvis godt 550 meter mod øst og godt 650 meter mod syd. Figur 6. Fredede fortidsminder, kulturarvsareal og beskyttede diger. Karup Lufthavn og Herning Flyveplads ligger henholdsvis øst og sydøst for de nye vindmøller. Møllerne opstilles uden for de fastlagte indflyvningszoner, men umiddelbart inden for den respektafstand på 15 km, der er fastlagt omkring luftfartsanlæggene ved Karup Lufthavn. Erhvervsstyrelsen har desuden registreret to radiokæder, som krydser området, hvor vindmøllerne opstilles, og disse forventes at skulle omlægges. Herudover er der registreret en naturgasledning, som krydser den sydlige del af møllerækken. Der er tale om en fordelingsledning, og vindmøllerne vil blive placeret, så gældende afstandskrav overholdes. 7

45 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 8 af 13 Figur 7. Respektafstand fra Karup Lufthavn. Naboer - afstand, støj og skygge Naboer Beregningerne viser, at afstanden fra de fire nye møller til den nærmeste nabo er ca. 636 meter, og dermed overholdes lovkravet om en afstand på fire gange møllens totalhøjde, hvilket svarer til 600 meter ved møller på 150 meter i totalhøjde. Der er beregnet en afstand på cirka meter fra møllerne til det nærmeste areal ved Aulum, som i kommuneplanen er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (boligområde). Et område ved Svindal ca. 185 meter syd for møllerækken er udlagt som rekreativt område, men udgør ikke støjfølsom arealanvendelse, da området benyttes til motocrossbane. 8

46 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 9 af 13 Figur 8. Afstandskort for forslag med 4 nye møller på 150 meter i totalhøjde. Støjberegninger Både den almindelige støjberegning og beregningen for lavfrekvent støj viser, at støjkravene overholdes for samtlige naboer både ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Støjberegningen for de nye møller er foretaget med udgangspunkt i Vestas V117-3,45 MW-møller med totalhøjde på 150 meter, og de nærmeste eksisterende vindmøller i det omkringliggende landskab indgår i støjberegningerne. Husstandsmøllen indgår dog ikke i de foreløbige beregninger, da der ikke foreligger de nødvendige oplysninger. Der er beregnet 39,5 / 41,3 db(a) ved den nabo omkring de nye vindmøller, som påvirkes mest. Her er grænseværdierne på 42,0 / 44,0 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s. Det samlede støjbidrag ved de nærmeste naboer til flere af de eksisterende vindmøllegrupper vil dog være tættere på støjgrænserne. Ved den nærmeste del af arealet ved Aulum, som i kommuneplanen er udlagt til støjfølsom arealanvendelse (boligområde) er der beregnet 34,2 / 36,0 db(a). Her er grænseværdierne på 37,0 / 39,0 db(a) ved henholdsvis 6 og 8 m/s. 9

47 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 10 af 13 Figur 9. Støjberegning ved 6 og 8 m/s, hvor støjgrænsen ved naboer vises med rød oval og grænserne ses bymæssig bebyggelse med blå oval. Den lavfrekvente støj fra vindmøllerne ligger langt under grænseværdierne. Den nabobeboelse omkring de nye møller, som får påført mest lavfrekvent støj, får påført 14,1 / 16,4 db, hvor grænseværdien er 20 db ved både 6 og 8 m/s. Ligesom det er tilfældet med den almindelige støj, vil den lavfrekvente støj ved de nærmeste naboer til flere af de eksisterende møllegrupper dog være tættere på støjgrænserne. Det nærmeste byudviklingsområde nord for Aulum vil få påført 10,1 / 12,4 db hvor grænseværdien også er 20 db ved vindhastighed på både 6 og 8 m/s. Figur 10. Lavfrekvent støj ved 6 og 8 m/s, hvor støjgrænsen vises med gul linje. 10

48 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 11 af 13 Skyggekastberegninger Beregninger af skyggekast for forslaget med de fire nye vindmøller viser, at nogle få naboer får mere end de anbefalede maksimalt 10 timers skyggekast pr. år. Den nabobeboelse, som får påført mest skyggekast vil få ca. 14½ times skyggekast pr. år ifølge de foreløbige skyggekastberegninger. Der påmonteres derfor skyggestopmodul på alle møller, så antallet af skyggetimer aldrig vil overstige de 10 timer pr. år for nogen nabo. Figur 11. Skyggekast fra vindmøllerne i forslaget med fire nye møller, hvor grænseværdien på 10 timer pr. år vises med rød linje. Visualiseringer Der er udarbejdet nogle få visualiseringer af projektet her i denne indledende fase. I den efterfølgende VVMfase vil der blive udarbejdet flere visualiseringer, ligesom der vil blive udarbejdet en landskabsbeskrivelse. 11

49 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 12 af 13 Figur 12. Fotopunkter med fotoretning mod de 4 nye møller Figur 13. De nye vindmøller set fra Aulums nordlige bygrænse 12

50 Bilag 1 - Område B - Ansøgning om vindmøller ved Varhede Aulum Side 13 af 13 Figur 14. De nye vindmøller set fra et område syd for Aulum Figur 15. De nye vindmøller set fra hovedvejen vest for Aulum 13

51 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 1 af 37 Vindmølleprojekt St. Soels - Herning Kommune Forslag til nyt vindmølleområde ved St. Soels / Herning-Holstebro motorvejen 3 stk. vindmøller med en totalhøjde på 130 meter.

52 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 2 af 37 Vindteam ApS ønsker at indgive vindmølleprojekt St. Soels som forslag til Herning Kommunes kommende reviderede kommuneplan. Vindteam har i forbindelse med Folketingets vedtagelse af Herning-Holstebro motorvejen afsøgt muligheden for at placere et vindmølleprojekt i umiddelbar forbindelse med denne, idet landskab, mennesker og dyr bliver kraftigt influeret af et sådant stort infrastrukturprojekt, hvorved opstilling af vindmøller i tilknytning til motorvejen vil indebære minimal gene for lokalområdet. Dette i modsætning til opstilling af vindmøller i det øvrige åbne land som hos de omkringboende naboer ganske ofte forårsager bekymringer vedr. typisk støjpåvirkning. Denne bekymring vil ikke være aktuel ved etablering af vindmøller tæt op af motorvejsbyggeriet, idet støjen fra motorvejen vil overgå støjen fra vindmøllerne. Ved St. Soels, ca. 4 kilometer nordvest for Aulum på grænsen til Holstebro Kommune, er der således mulighed for at udvikle et moderne vindmølleprojekt bestående af 3 stk. 130 meter høje vindmøller med en installeret effekt på i alt ca. 10 MegaWatt (MW). Projektet vil som vist på figur 1 nedenfor blive placeret tæt op ad motorvejen mellem Herning og Holstebro, da de tre vindmøller vil have en afstand til motorvejen på mellem ca meter. Minimumafstanden mellem vindmølletårn og motorvej er 1 x vindmøllens totalhøjde altså 130 meter. Figur 1: Vindmølleprojektet vil blive placeret ved St. Soels meget tæt på motorvejen (stiplet grå linje). 2

53 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 3 af 37 Det skal bemærkes, at projektet vil kunne udvides mod nordvest med yderligere to vindmøller, som i givet fald vil blive placeret i Holstebro Kommune. Et projekt med fem vindmøller fordrer, at den kommende ejer af ejendommen beliggende Soelsvej 2, 7500 Holstebro, måtte ønske at få opstillet vindmøller på sin jord. Ejendommen Soelsvej 2 er blevet eksproprieret af Vejdirektoratet grundet motorvejens linjeføring og er i øjeblikket under salg med forventet overtagelse i første kvartal Vindteam er i positiv dialog med den kommende ejer af ejendommen vedr. inkludering af hans jord i vindmølleprojektet. Herning Kommune vil naturligvis blive orienteret om, hvorvidt der vil blive ansøgt om tilladelse til opstilling af disse to ekstra vindmøller i Holstebro Kommune. Vindteam har indgået lodsejeraftaler vedr. de projektrelevante matrikler i Herning Kommune. Skyggekast, støjpåvirkning og samspil med landskabet Området ved St. Soels er særdeles oplagt til opstilling af et vindmølleprojekt, da placeringen for det første ligger lige op ad motorvejen, for det andet er der foruden de to lodsejere kun to ikkeeksproprierede -nabobeboelser inden for 6 gange vindmøllernes totalhøjde (780 m.), for det tredje har placeringen en for Herning Kommune god vindressource og for det fjerde overholder projektet alle krav i og vejledninger til vindmøllebekendtgørelsen, jf. bilag 1a Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller samt bilag 2 Beregning af skyggekast, støj og lavfrekvent støj for vindmølletypen Siemens SWT 3,

54 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 4 af 37 Derudover vil vindmølleprojektet blive placeret i et område domineret af intensivt landbrug og som anført markant infrastruktur i form af primært motorvejen men også den nærved liggende hovedvej 18, hvilket gør, at et produktionsanlæg i form af en vindmøllepark naturligt vil kunne anlægges og indpasses her. Skyggekast: Vindmøller må maksimalt belaste en beboelsesejendom med 10 timers skyggekast om året, jf. Bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt ). Figur 2 viser, at 7 beboelsesejendomme umiddelbart vil få mere end 10 timers skyggekast. Reelt vil det imidlertid kun dreje sig om to naboejendomme, idet nabo 07, nabo 08, nabo 09 og nabo 10 på figur 2 nedenfor alle er blevet eksproprieret af Vejdirektoratet, medens ejendommen nabo 18 opkøbes og nedlægges af Vindteam ved realisering af vindmølleprojektet. Det er således blot nabo 16 og nabo 17 (lodsejer), jf. figur 2 nedenfor, som vil blive udsat for de mere end 10 timers skyggekast pr. år. For at undgå at belaste disse to ejendomme skal vindmøllerne have monteret såkaldt skyggestop, der lukker vindmøllen ned, når der ellers under givne vejrbetingelser ville blive kastet en (roterende) skygge på de to respektive beboelser. Ved montering af skyggestop vil vindmølleparken dermed opfylde kriteriet om maksimalt 10 timers skyggekast pro anno til omkringliggende beboelsesejendomme. Figur 2: Rød streg angiver grænsen for de maksimalt tilladte 10 timers skyggekast. 4

55 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 5 af 37 Støjpåvirkning: Vindmøller må maksimalt støje med 42 db(a) ved 6 m./sek. og 44 db(a) ved 8 m./sek., jf. bilag 3a Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, 4, 1). I forhold til særligt støjfølsomme områder er kravene skærpet med 5 db(a), så de lyder på 37 db(a) ved 6 m./sek. og 39 db(a) ved 8 m./sek., jf. bilag 3a Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, 4, 2). St. Soels vindmølleprojektet ligger imidlertid ikke i nærheden af områder kategoriseret som særligt støjfølsomme, men denne skærpede beregning er alligevel medtaget på figur 3 nedenfor for at illustrere det faldende støjniveau jo længere væk, at man befinder sig fra vindmøllerne. Ovennævnte krav til maksimal støjpåvirkning skal være opfyldte 15 meter fra en beboelsesejendom, målt 10 meter oppe i luften. Figur 3 viser, at alle krav til støj i det almindelige frekvensområde vil være opfyldte for vindmølleprojektet ved St. Soels, idet ejendommen benævnt nabo 18 som tidligere anført vil blive opkøbt og nedlagt i forbindelse med rejsning af projektet. Figur 3: Støjberegning ved 8 m./sek. Den mørkerøde cirkel indikerer den maksimale støjgrænse på 44 db(a), medens den lyserøde cirkel illustrerer den maksimale støjgrænse på 39 db(a) for særligt støjfølsomme områder (ej aktuelt for St. Soels-projektet grundet fraværet af særligt støjfølsomme områder). 5

56 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 6 af 37 Figur 3 illustrerer også, at vindmølleprojekt ved St. Soels vil overholde reglerne for akkumuleret støj, når støjbidraget fra allerede eksisterende ældre vindmøller medregnes. Jf. også bilag 3b - Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 (pkt. 4.2) Af figur 4 ses det endvidere, at støjbekendtgørelsen ligeledes er overholdt med stor margin i forhold til den lavfrekvente støjpåvirkning. Lavfrekvent støjpåvirkning må således maksimalt være 20 db, jf. bilag 3a Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, 4 stk. 2. Figur 4: Lavfrekvent støjberegning ved 8 m./sek. Den orange cirkel indikerer den maksimale støjgrænse på 20 db. Samspil med landskabet: St. Soels-vindmøllerne vil blive rejst på arealer uden hverken natur- eller beskyttelsesbindinger, jf. figur 5 nedenfor. Vindmøllernes placering vil således på ingen måde konflikte med de beskyttede vandløb (blå stiplet linje) mod øst og vest. Såvel øst som vest for projektet findes forskellige 3- udpegninger (skraverede arealer) til hvilke der også holdes en mere end behørig afstand. Syd, øst og vest for vindmøllerne er der placeret gravhøje (røde prikker), som har en beskyttelseszone på 100 meter. Denne beskyttelseszone er ligeledes respekteret også når man tager højde for vingeoverslag. Syd for vindmøllerne er der god afstand til skovbyggelinjen (grøn halvcirkel). 6

57 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 7 af 37 Figur 5 illustrerer, at natur- og beskyttelsesbindinger ikke vil være til hinder for realiseringen af vindmøller ved St. Soels. Som det fremgår af figur 6, vil St. Soels-vindmølleprojektet blive etableret udenfor områder kategoriseret af Herning Kommune som værende særligt værdifuldt landskab. Figur 6 viser, at St.Soels -vindmøllerne respekterer kommunale landskabsudpegninger i form af særligt værdifuldt landskab. angiver vindmølleparkens placering. 7

58 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 8 af 37 Placering af vindmøller ved St. Soels vil ydermere respektere Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), da vindmøllerne ikke opstilles i en sådan OSD-udpegning, jf. figur 7 nedenfor. Figur 7: Vindmølleprojektet rejses udenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), der er markeret med blåt. En vindmøllepark ved St. Soels holder sig endvidere udenfor områder udlagt som værdifulde kulturmiljøer, jf. figur 8 nedenfor. Figur 8: Vindmølleparken konflikter ikke med områder udlagt til bevaringsværdige kulturmiljøer. 8

59 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 9 af 37 På tilsvarende vis ligger vindmølleprojektet meget langt fra de nærmeste kirker, jf. figur 9. Kirken i Aulum er således ca. 4 km. væk, medens Vinding kirke er placeret ca. 5 km. fra vindmøllerne. Figur 9 viser kirkebyggelinjerne for de to nærmeste kirker i Herning Kommune - henholdsvis Aulum og Vinding kirker. Denne første del af vindmølleprojektbeskrivelsen har overordnet beskæftiget sig med nogle af de elementer, som vil indgå i en senere VVM-redegørelse og lokalplan for projektet. Den foreløbige konklusion er imidlertid klar, idet vindmøller ved St. Soels vil overholde alle regler for skyggekast og støj samt respektere alle definerede natur- og kulturbeskyttelseshensyn. Ydermere vil vindmølleprojektet have et balanceret samspil med landskabet, der er præget af industrielt landbrug i almindelighed og den kommende motorvej i særdeleshed. 9

60 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 10 af 37 Inddragelse af lokalsamfundet Ved udvikling af vindmølleprojekter er det essentielt for Vindteam fra første færd at have en proaktiv og konstruktiv dialog med lokalbefolkningen vedr. det muligvis kommende vindmølleprojekt. Vindteam er af den opfattelse, at man får den bedste dialog med naboerne til et sådant projekt ved at møde disse på deres egen hjemmebane. Indenfor en radius af 780 meter fra vindmøllerne (svarende til 6 x vindmøllernes totalhøjde) er der således blot to beboelsesejendomme ud over projektets to lodsejere samt nogle eksproprierede beboelsesejendomme. Følgelig har Vindteam besøgt disse to naboer, som er henholdsvis Korsbækvej 3 og 5, 7550 Sørvad, og fået et par rigtig gode snakke, hvor vi blev bekræftet i, at man også fra naboside kan se det fornuftige i at opstille vindmøller i forbindelse med motorvejen, da denne jo vil overdøve vindmøllernes støjbidrag. Begge naboer bor vestsydvest for vindmølleprojektet, hvorved de grundet den fremherskende vestenvind kun i meget begrænset omfang vil blive generet af støj fra såvel vindmøller som motorvej, da støjen blæser ud til hovedvej 18 mod øst. Ydermere har Vindteam forklaret naboerne om deres mulighed for at købe kostprisandele i vindmølleprojektet samt oplyst om de ca kroner, som Herning Kommune vil modtage fra Den Grønne Ordning. Naboerne er af Vindteam også blevet orienteret om muligheden for på et senere tidspunkt i projektforløbet at få vurderet deres beboelsesejendomme af værditabsmyndigheden med henblik på en mulig erstatning såfremt, at beboelserne vurderes at ville falde mere end 1 % i værdi som 10

61 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 11 af 37 følge af et kommende vindmølleprojekt. De to naboer vil kunne få vurderet deres beboelsesejendomme gebyrfrit, idet de ligger indenfor 6 x vindmøllernes totalhøjde (6 x 130 m. = 780 m.). I stedet for at naboerne skulle vente i både halve og hele år på besøg fra værditabsmyndigheden, har Vindteam tilbudt de to naboer at indgå en frivillig værditabsaftale allerede på dette meget tidlige stadie i projektforløbet. Dette er blevet meget vel modtaget af ejerne af såvel Korsbækvej 3 som Korsbækvej 5, hvorfor der med begge disse naboer er indgået en skriftlig aftale om værditabserstatning ved realisering af vindmølleprojektet ved St. Soels. Såvel ejeren af Korsbækvej 3 som ejeren af Korsbækvej 5 bakker i den forbindelse også på skrift fuldt og helt op bag vindmøllerne, hvilket Vindteam vil kunne fremvise ved forespørgsel herom. Det er imidlertid ikke kun de nærmeste naboer, som Vindteam ønsker at tilgodese økonomisk. Vi vil også gerne være med til at udvikle det lokalsamfund, som vindmølleprojektet bliver en del af. I dette konkrete tilfælde med St. Soels-projektet, findes der ikke et (lands)bysamfund i den umiddelbare nærhed, hvorfor Vindteam har kontaktet Aulum Borgerforening for at høre til, hvorvidt borgerforeningen vil være interesseret i et samarbejde med Vindteam om vindmølleprojektet, der vil blive placeret ca. 4 km. nordvest for Aulum. Som anført i bilag 4 Støtteerklæring fra Aulum borgerforening til St. Soels vindmølleprojektet synes borgerforeningen godt om projektet og bakker derfor 100 % op bag det, idet bestyrelsen med støtteerklæringen vil udtrykke vores fulde støtte til projektet. Til gengæld forpligter hver af projektets vindmøller sig til at yde et økonomisk bidrag til Aulum Borgerforening på kr. pro anno i 20 år, hvilket svarer til en lokal økonomisk saltvandsindsprøjtning på kr. 11

62 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 12 af 37 Vindteam er naturligvis meget glade men samtidig også ydmyge for den store lokale opbakning, der er til et vindmølleprojekt ved St. Soels / Herning-Holstebro motorvejen. Valg af vindmølletype Rammerne for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllebekendtgørelsen opstillede krav til minimumsafstanden til den nærmeste beboelse, jf. bilag 1a Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller ( 2 stk. 3) og bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt ), samt af en anbefaling om størrelsesforholdet mellem vindmøllernes rotordiameter og navhøjde, det såkaldte harmoniforhold. Placeringen ved St. Soels giver mulighed for at opstille vindmøller med en totalhøjde på 130 meter, hvorved afstandskravet til nabobeboelser på fire gange vindmøllens totalhøjde (4 x 130 meter = 520 meter) overholdes. På samme vis overholdes afstandskravet på minimum 130 meter (1 x totalhøjden) til motorvejen, jf. bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt ). Ved vindmølleplanlægning opererer man også med et harmoniforhold, der som nævnt er et udtryk for størrelsesforholdet mellem vindmøllens tårn og vinger, hvilket har betydning for vindmøllens egenæstetik. Harmoniforholdet for vindmøller på meters totalhøjde bør som udgangspunkt ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den visuelt mest harmoniske vindmølle. På figur 10 illustreres tre forskellige harmoniforhold. Figur 10: Eksempler på harmoniforholdet mellem vindmøllens tårn og vinger. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen. Nye store vindmølletyper har en mere slank karakter end de ældre modeller, hvorved tårnet på de nye vindmøller bedre kan bære de lange vinger med et stort rotorareal og deraf følgende store produktionskapacitet. De mest sandsynlige valg af vindmøller til St. Soels-projektet er typerne Siemens SWT 3,2 101 og Vestas V105 3,3 MW. 12

63 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 13 af i SWT 3,2 101 refererer til rotordiameteren på 101 meter, hvilket kombineret med en tårnhøjde på 79,5 meter giver en totalhøjde på 130 meter (101 m./2 + 79,5 m.). Harmoniforholdet vil således være 1:1,27 (101 m./79,5 m.) og dermed ligge indenfor anbefalingerne. På samme vis refererer 105 i V105 3,3 til en rotordiameter på 105 meter, hvilket kombineret med en tårnhøjde på 77,5 meter giver en totalhøjde på 130 meter (105 m./2 + 77,5 m.). Harmoniforholdet vil med en Vestas V105 3,3-vindmølle være 1:1,35 (105 m./77,5 m.), hvorved også denne vindmølletype holder sig indenfor det anbefalede harmoniforhold. Vestas V105 3,3 MW. Siemens SWT 3,2 101 Det skal bemærkes, at Siemens SWT3,2 101 for indeværende leveres med en generator på 3,2 MW, men Siemens oplyser, at man i løbet af 2016 vil introducere vindmølletypen med en nominel generatoreffekt på 3,4 MW. Alle beregninger, jf. bilag 2 Beregning af skyggekast, støj og lavfrekvent støj for vindmølletypen Siemens SWT 3,2 101, og visualiseringer i denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i vindmølletypen Siemens SWT 3, De tre vindmøller ved St. Soels vil blive opstillet på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 315 meter. Rækken vil blive opstillet næsten parallelt med motorvejen, hvorved den fremherskende vestenvind vil ramme vindmøllerne i en optimal vinkel. Vindmøllerne vil blive placeret vest for motorvejen, hvilket har den klare utvetydige fordel, at støjen fra vindmøllerne grundet den dominerende vestenvind vil blæse ud mod motorvejen, hvis støjniveau klart vil overgå vindmøllernes støjbidrag hos de ganske få beboelsesejendomme beliggende øst for vindmølleprojektet - og dermed også øst for motorvejen. Opstillingsmønsteret i form af en lige række vil endvidere være et let genkendeligt geometrisk mønster som foreskrevet i vindmøllebekendtgørelsen, jf. bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt. 4.2). 13

64 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 14 af 37 Under forudsætning af at der installeres 3 stk. 3,2 MW-vindmøller ved St. Soels, vil dette årligt spare miljøet for ca tons CO 2, svarende til udledningen fra ca mellemklasse-biler. Realiseringen af et vindmølleprojekt ved St. Soels vil udover den gavnlige effekt på den generelle folkesundhed også hjælpe Herning Kommune hen mod sin erklærede klimaplansmålsætning om stadig CO 2 -reduktion frem mod 2030, jf. figur 11 nedenfor. Figur 11 viser hovedpunkterne i Herning Kommunes klimaplan. 14

65 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 15 af 37 Hver enkelt vindmølle ved St. Soels vil blive placeret på sin egen vindmølleparcel med et areal på ca. 35 x 35 meter. Hertil kommer kran- og vendepladser ved hver vindmølle på ca m 2 samt tilhørende adgangsveje med en bredde på ca. 5-6 meter. Adgangen til vindmøllerne vil ske fra Vindingvej, jf. figur 12 nedenfor samt bilag 5 Kort over adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. Figur 12: Adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. 15

66 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 16 af 37 Vindteam ser nu frem til en frugtbar dialog og et konstruktivt samarbejde med Herning Kommune omkring mulighederne for udvikling af et vindmølleprojekt ved St. Soels / Herning-Holstebro motorvejen. Vindteam er naturligvis tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål i forbindelse med projektet. Med venlig hilsen Mobil: Mobil: Mail: Mail: 16

67 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 17 af 37 Bilagsoversigt - Bilag 1a: Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. - Bilag 1b: Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. - Bilag 2: Beregning af skyggekast, støj og lavfrekvent støj for vindmølletypen Siemens SWT 3, Bilag 3a: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. - Bilag 3b: Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, Bilag 4: Støtteerklæring fra Aulum borgerforening til St. Soels vindmølleprojektet. - Bilag 5: Kort over adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. 17

68 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 18 af 37

69 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 19 af 37

70 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 20 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent L1A 3 stk. SWT _79.5NH Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :29/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1:100,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] M01 483,735 6,236, M01 Siemens SWT DD Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_-3dB M02 483,681 6,236, M02 Siemens SWT DD Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_-3dB M03 483,627 6,237, M03 Siemens SWT DD Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB M06 484,458 6,235, M : 1000 kw...nej BONUS 1.0 MW-1,000/200 1, KST Kildestøjsprojekt b b M07 484,448 6,235, M : 1000 kw...nej BONUS 1.0 MW-1,000/200 1, KST Kildestøjsprojekt b b M08 481,476 6,237, M : 600 kw... Nej VESTAS V KST Kildestøjsprojekt b b M09 481,518 6,237, M : 600 kw... Nej VESTAS V KST Kildestøjsprojekt b b M10 481,561 6,237, M : 600 kw... Nej BONUS MK IV-600/ KST Kildestøjsprojekt b b M11 481,605 6,237, M : 600 kw... Nej VESTAS V KST Kildestøjsprojekt b b M12 485,007 6,238, M : 850 kw... Ja VESTAS V KST Kildestøjsprojekt b b M13 484,842 6,238, M : 850 kw... Ja VESTAS V KST Kildestøjsprojekt b b M14 484,853 6,238, M : 850 kw... Ja VESTAS V KST Kildestøjsprojekt b b b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Støjdata Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Nabo 01 Herningvej ,393 6,238, Ja Nabo Ja Nabo 02 LI Urlundvej ,741 6,238, Ja Nabo Ja Nabo 03 Herningvej ,858 6,238, Ja Nabo Ja Nabo 04 Hovedvejen 3 484,498 6,237, Ja Nabo Ja Nabo 05 Kronborgvej ,628 6,237, Ja Nabo Ja Nabo 06 Hovedvejen 2 484,510 6,237, Ja Nabo Ja Nabo 07 Ravnmosevej 6 484,229 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 08 Ravnmosevej 5 484,243 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 09 Erhverv Landbrug 483,995 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 10 Erhverv Landbrug 484,198 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 11 Erhverv Landbrug 484,023 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 12 Vindingvej 4 483,963 6,235, Ja Nabo Ja Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :39 / 1 windpro

71 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 21 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent L1A 3 stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :29/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] Nabo 13 Vindingvej 8 483,919 6,235, Ja Nabo Ja Nabo 14 Korsbækvej 1 482,944 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 15 Korsbækvej 3 483,080 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 16 Korsbækvej 5 483,208 6,236, Ja Nabo Ja Nabo 17 Korsbækvej 7 483,063 6,237, Ja Nabo Ja Nabo 18 nedlægges Soelsvej 4 nedlægges 483,475 6,237, Ja Nabo 18 nedlægges Ja Nabo 19 nedlægges Soelsvej 2 nedlægges 483,330 6,237, Ja Nabo 19 nedlægges Ja Nabo 20 Søjborgvej 3 482,820 6,237, Ja Nabo Ja Nabo 21 Søjborgvej 4 482,870 6,238, Ja Nabo Ja Nabo 22 Søjborgvej 2 482,911 6,238, Ja Nabo Ja Nabo 23 Søjborgvej 1 483,133 6,238, Ja Nabo Ja Nabo 24 Nabo til eksisterende møller 481,866 6,237, Ja Nabo Ja Nabo 25 Nabo til eksisterende møller 481,266 6,237, Ja Nabo Ja Afstande (m) Vindmølle SFO M01 M02 M03 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo 18 nedlægges Nabo 19 nedlægges Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo windpro af EMD International A/S, Tlf , :39 / 2 windpro

72 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 22 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Kort 6.0 m/s Beregning: Lavfrekvent L1A 3 stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :29/ Støj [db(a)] 20 db(a) m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 483,241 Nord: 6,236,766 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :39 / 3 windpro

73 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 23 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: Lavfrekvent L1A 3 stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :29/ Støj [db(a)] 20 db(a) m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 483,241 Nord: 6,236,766 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :39 / 4 windpro

74 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 24 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. SHADOW - Hovedresultat Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NH Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstimer beregnes fra de valgte vindmøller med følgende vindfordeling: WaSP Conwx vindstatistik Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (4) Lægivere ikke anvendt i beregning Betragterhøjde: 1.5 m Netopløsning: 10.0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1:100,000 Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] M01 483,735 6,236, M01 Siemens SWT Ja Siemens SWT DD-3,200 3, , M02 483,681 6,236, M02 Siemens SWT Ja Siemens SWT DD-3,200 3, , M03 483,627 6,237, M03 Siemens SWT Ja Siemens SWT DD-3,200 3, , Skyggemodtager-Inddata Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] Nabo 01 Herningvej ,393 6,238, "Drivhustilstand" Nabo 02 LI Urlundvej ,741 6,238, "Drivhustilstand" Nabo 03 Herningvej ,858 6,238, "Drivhustilstand" Nabo 04 Hovedvejen 3 484,498 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 05 Kronborgvej ,628 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 06 Hovedvejen 2 484,510 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 07 Ravnmosevej 6 484,229 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 08 Ravnmosevej 5 484,243 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 09 Erhverv Landbrug 483,995 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 10 Erhverv Landbrug 484,198 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 11 Erhverv Landbrug 484,023 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 12 Vindingvej 4 483,963 6,235, "Drivhustilstand" Nabo 13 Vindingvej 8 483,919 6,235, "Drivhustilstand" Nabo 14 Korsbækvej 1 482,944 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 15 Korsbækvej 3 483,080 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 16 Korsbækvej 5 483,208 6,236, "Drivhustilstand" Nabo 17 Korsbækvej 7 483,063 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 18 nedlægges Soelsvej 4 nedlægges 483,475 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 19 nedlægges Soelsvej 2 nedlægges 483,330 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 20 Søjborgvej 3 482,820 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 21 Søjborgvej 4 482,870 6,238, "Drivhustilstand" Nabo 22 Søjborgvej 2 482,911 6,238, "Drivhustilstand" Nabo 23 Søjborgvej 1 483,133 6,238, "Drivhustilstand" Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 1 windpro

75 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 25 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. SHADOW - Hovedresultat Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ fortsat fra forudgående side Nr. Navn Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] Nabo 24 Nabo til eksisterende møller 481,866 6,237, "Drivhustilstand" Nabo 25 Nabo til eksisterende møller 481,266 6,237, "Drivhustilstand" Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, forventede værdier Nr. Navn Skyggetimer pr. år [h/år] Nabo 01 Herningvej 117 0:00 Nabo 02 LI Urlundvej 21 0:00 Nabo 03 Herningvej 119 0:00 Nabo 04 Hovedvejen 3 4:26 Nabo 05 Kronborgvej 11 5:25 Nabo 06 Hovedvejen 2 9:52 Nabo 07 Ravnmosevej 6 33:57 Nabo 08 Ravnmosevej 5 21:30 Nabo 09 Erhverv Landbrug 30:13 Nabo 10 Erhverv Landbrug 18:27 Nabo 11 Erhverv Landbrug 0:00 Nabo 12 Vindingvej 4 0:00 Nabo 13 Vindingvej 8 0:00 Nabo 14 Korsbækvej 1 1:16 Nabo 15 Korsbækvej 3 10:48 Nabo 16 Korsbækvej 5 33:22 Nabo 17 Korsbækvej 7 26:28 Nabo 18 nedlægges Soelsvej 4 nedlægges 30:13 Nabo 19 nedlægges Soelsvej 2 nedlægges 4:09 Nabo 20 Søjborgvej 3 2:40 Nabo 21 Søjborgvej 4 2:48 Nabo 22 Søjborgvej 2 1:46 Nabo 23 Søjborgvej 1 0:00 Nabo 24 Nabo til eksisterende møller 0:00 Nabo 25 Nabo til eksisterende møller 0:00 Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] M01 M01 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (8) 319:57 82:50 M02 M02 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (9) 263:35 61:31 M03 M03 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (10) 357:23 70:41 windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 2 windpro

76 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 26 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NHVindmølle: M01 - M01 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (8) Forudsætninger for skyggeberegning Reference år for kalender 2015 Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Januar Februar Marts April Maj Juni 1 08:57 14:46-15:03/17 08:23 15:49-16:10/21 07:20 08:26-08:46/20 06:58 07:55-08:43/48 05:42 06:12-06:42/30 04:46 06:20-06:27/7 15:56 16:52 17:54 16:09-16:53/44 19:59 21:01 19:22-20:12/50 21:58 19:32-21:03/ :57 14:47-15:04/17 08:21 15:49-16:10/21 07:17 08:28-08:43/15 06:56 07:56-08:43/47 05:40 06:11-06:43/32 04:44 19:31-21:03/92 15:57 16:54 17:56 16:09-16:53/44 20:01 21:03 19:22-20:12/50 21: :57 14:48-15:04/16 08:19 15:51-16:10/19 07:15 08:32-08:40/8 06:53 07:55-08:42/47 05:38 06:10-06:44/34 04:43 19:32-21:04/92 15:59 16:57 17:58 16:11-16:53/42 20:03 21:05 19:22-20:13/51 22: :56 14:48-15:04/16 08:17 15:52-16:10/18 07:12 16:11-16:51/40 06:50 07:55-08:40/45 05:36 06:09-06:44/35 04:42 19:32-21:04/92 16:00 16:59 18:00 20:05 21:07 19:21-20:12/51 22: :56 14:49-15:04/15 08:15 15:54-16:09/15 07:10 16:12-16:50/38 06:48 07:56-08:40/44 05:33 06:08-06:44/36 04:41 19:31-21:04/93 16:01 17:01 16:23-16:29/6 18:03 20:07 21:09 19:21-20:12/51 22: :55 14:51-15:04/13 08:13 15:57-16:08/11 07:07 16:14-16:50/36 06:45 07:56-08:38/42 05:31 06:07-06:44/37 04:40 19:31-21:04/93 16:03 17:03 16:22-16:32/10 18:05 20:09 21:11 19:21-20:12/51 22: :55 14:52-15:04/12 08:11 15:59-16:04/5 07:04 16:15-16:48/33 06:43 07:56-08:36/40 05:29 06:06-06:44/38 04:40 05:17-05:18/1 16:04 17:05 16:19-16:34/15 18:07 20:11 21:13 19:21-20:12/51 22:06 19:32-21:05/ :54 14:54-15:03/9 08:09 16:19-16:37/18 07:02 16:17-16:46/29 06:40 07:57-08:35/38 05:27 06:06-06:44/38 04:39 05:16-05:19/3 16:06 17:08 18:09 20:13 21:15 19:21-20:12/51 22:07 19:31-21:05/ :54 14:56-15:03/7 08:07 16:18-16:39/21 06:59 16:20-16:44/24 06:37 07:57-08:32/35 05:25 06:07-06:45/38 04:38 05:16-05:20/4 16:07 17:10 18:11 20:15 21:17 19:21-20:17/56 22:08 19:31-21:05/ :53 14:59-15:00/1 08:05 08:35-08:46/11 06:57 16:23-16:41/18 06:35 07:59-08:30/31 05:23 06:06-06:45/39 04:37 05:15-05:21/6 16:09 17:12 16:17-16:41/24 18:13 20:18 21:19 19:23-20:22/59 22:09 19:31-21:06/ :52 08:02 08:33-08:49/16 06:54 16:26-16:37/11 06:32 08:00-08:27/27 05:20 06:06-06:45/39 20:28-20:41/13 04:37 05:15-05:22/7 16:10 17:14 16:17-16:44/27 18:15 20:20 21:21 19:23-20:26/63 22:10 19:32-21:06/ :51 08:00 08:31-08:52/21 06:51 06:29 08:02-08:25/23 05:18 06:06-06:45/39 04:36 05:14-05:22/8 16:12 17:17 16:17-16:45/28 18:17 20:22 21:23 19:23-20:44/81 22:11 19:31-21:06/ :50 07:58 08:28-08:52/24 06:49 06:27 08:04-08:21/17 05:16 06:06-06:44/38 04:36 05:14-05:23/9 16:14 17:19 16:16-16:44/28 18:20 20:24 21:25 19:24-20:46/82 22:11 19:32-21:07/ :49 07:56 08:27-08:54/27 06:46 06:24 08:09-08:17/8 05:14 06:05-06:44/39 04:35 05:14-05:23/9 16:16 17:21 16:16-16:45/29 18:22 20:26 21:27 19:24-20:47/83 22:12 19:32-21:07/ :48 07:53 08:25-08:54/29 06:44 07:25-07:30/5 06:22 05:12 06:06-06:44/38 04:35 05:13-05:23/10 16:17 17:23 16:14-16:46/32 18:24 20:28 21:29 19:25-20:48/83 22:13 19:31-21:07/ :47 07:51 08:24-08:55/31 06:41 07:19-07:35/16 06:19 05:11 06:06-06:43/37 04:35 05:13-05:24/11 16:19 17:25 16:14-16:48/34 18:26 20:30 21:31 19:26-20:51/85 22:14 19:32-21:07/ :46 07:49 08:24-08:56/32 06:38 07:15-07:38/23 06:17 19:42-19:53/11 05:09 06:06-06:43/37 04:35 05:13-05:24/11 16:21 17:28 16:12-16:49/37 18:28 20:32 21:33 19:27-20:52/85 22:14 19:32-21:07/ :45 07:47 08:23-08:56/33 06:36 07:13-07:41/28 06:14 19:38-19:57/19 05:07 06:07-06:43/36 04:34 05:13-05:25/12 16:23 17:30 16:12-16:51/39 18:30 20:34 21:35 19:28-20:54/86 22:15 19:32-21:08/ :44 07:44 08:23-08:57/34 06:33 07:10-07:42/32 06:12 19:34-19:59/25 05:05 06:07-06:42/35 04:34 05:13-05:25/12 16:25 17:32 16:10-16:51/41 18:32 20:36 21:36 19:29-20:55/86 22:15 19:32-21:08/ :42 07:42 08:22-08:56/34 06:30 07:07-07:43/36 06:09 19:32-20:01/29 05:03 06:07-06:41/34 04:34 05:13-05:25/12 16:27 17:34 16:10-16:52/42 18:34 20:38 21:38 19:30-20:56/86 22:16 19:32-21:08/ :41 15:50-15:54/4 07:39 08:23-08:56/33 06:28 07:05-07:43/38 06:07 19:31-20:04/33 05:02 06:08-06:40/32 04:34 05:13-05:25/12 16:29 17:37 16:09-16:53/44 18:36 20:40 21:40 19:31-20:57/86 22:16 19:32-21:08/ :39 15:49-15:56/7 07:37 08:22-08:56/34 06:25 07:04-07:45/41 06:04 19:29-20:05/36 05:00 06:09-06:40/31 04:35 05:14-05:26/12 16:31 17:39 16:09-16:54/45 18:38 20:42 21:42 19:32-20:57/85 22:16 19:33-21:08/ :38 15:48-15:58/10 07:35 08:22-08:55/33 06:22 07:02-07:45/43 06:02 19:28-20:07/39 04:58 06:09-06:38/29 04:35 05:14-05:26/12 16:33 17:41 16:09-16:53/44 18:40 20:44 21:44 19:34-20:59/85 22:16 19:33-21:09/ :36 15:48-16:00/12 07:32 08:22-08:55/33 06:20 07:00-07:45/45 05:59 19:26-20:07/41 04:57 06:10-06:38/28 04:35 05:14-05:26/12 16:35 17:43 16:09-16:54/45 18:42 20:46 21:45 19:35-21:00/85 22:16 19:33-21:09/ :35 15:47-16:02/15 07:30 08:22-08:53/31 06:17 07:00-07:46/46 05:57 19:25-20:09/44 04:55 06:10-06:36/26 04:35 05:15-05:27/12 16:37 17:45 16:08-16:54/46 18:45 20:49 21:47 19:34-21:00/86 22:17 19:33-21:09/ :33 15:48-16:05/17 07:27 08:23-08:53/30 06:14 06:59-07:46/47 05:54 06:24-06:33/9 04:54 06:12-06:35/23 04:36 05:15-05:26/11 16:39 17:47 16:09-16:54/45 18:47 20:51 19:25-20:10/45 21:49 19:34-21:00/86 22:17 19:34-21:10/ :32 15:48-16:08/20 07:25 08:24-08:51/27 06:12 06:57-07:45/48 05:52 06:21-06:37/16 04:52 06:13-06:35/22 04:36 05:15-05:26/11 16:41 17:50 16:09-16:54/45 18:49 20:53 19:24-20:11/47 21:50 19:34-21:01/87 22:16 19:34-21:09/ :30 15:48-16:10/22 07:22 08:24-08:48/24 06:09 06:57-07:46/49 05:50 06:18-06:38/20 04:51 06:14-06:34/20 04:37 05:16-05:27/11 16:44 17:52 16:08-16:53/45 18:51 20:55 19:23-20:10/47 21:52 19:34-21:02/88 22:16 19:35-21:10/ :28 15:48-16:11/23 07:06 07:56-08:45/49 05:47 06:16-06:40/24 04:49 06:15-06:33/18 04:37 05:17-05:27/10 16:46 19:53 20:57 19:22-20:11/49 21:53 19:33-21:02/89 22:16 19:34-21:10/ :26 15:48-16:11/23 07:04 07:56-08:44/48 05:45 06:14-06:41/27 04:48 06:16-06:31/15 04:38 05:17-05:26/9 16:48 19:55 20:59 19:22-20:12/50 21:55 19:32-21:02/90 22:16 19:35-21:10/ :25 15:49-16:11/22 07:01 07:56-08:44/48 04:47 06:18-06:29/11 16:50 19:57 21:56 19:32-21:02/90 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 3 windpro

77 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 27 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NHVindmølle: M01 - M01 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (8) Forudsætninger for skyggeberegning Reference år for kalender 2015 Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:39 05:18-05:27/9 05:23 06:16-06:54/38 06:24 08:02-08:23/21 07:23 07:28 08:02-08:19/17 08:29 22:15 19:36-21:11/95 21:36 19:34-20:56/82 20:23 19:03 16:46 15:46-16:13/27 15: :39 05:19-05:27/8 05:25 06:16-06:55/39 06:26 07:59-08:25/26 07:25 07:30 08:04-08:17/13 08:31 22:15 19:35-21:10/95 21:34 19:33-20:54/81 20:20 19:00 16:44 15:46-16:11/25 15: :40 05:19-05:26/7 05:27 06:16-06:55/39 20:38-20:51/13 06:28 07:58-08:27/29 07:27 07:32 08:08-08:14/6 08:33 22:14 19:36-21:10/94 21:32 19:33-20:36/63 20:18 18:58 16:41 15:48-16:10/22 15: :41 05:20-05:25/5 05:29 06:16-06:55/39 06:30 07:56-08:29/33 07:29 17:03-17:15/12 07:35 15:48-16:07/19 08:34 14:41-14:45/4 22:14 19:36-21:11/95 21:30 19:33-20:33/60 20:15 18:55 16:39 15: :42 05:21-05:25/4 05:31 06:16-06:54/38 06:32 07:54-08:31/37 07:32 17:00-17:19/19 07:37 15:49-16:04/15 08:36 14:40-14:48/8 22:13 19:37-21:11/94 21:28 19:32-20:27/55 20:12 18:53 16:37 15: :43 05:22-05:25/3 05:33 06:16-06:55/39 06:34 07:53-08:32/39 07:34 16:57-17:21/24 07:39 15:27-15:37/10 08:38 14:39-14:49/10 22:13 19:37-21:11/94 21:25 19:31-20:22/51 20:10 18:50 16:35 15:51-16:03/12 15: :44 05:23-05:24/1 05:35 06:17-06:55/38 06:36 07:51-08:32/41 07:36 16:54-17:23/29 07:41 15:24-15:38/14 08:39 14:37-14:50/13 22:12 19:38-21:11/93 21:23 19:31-20:22/51 20:07 18:47 16:33 15:52-16:00/8 15: :45 19:38-21:11/93 05:36 06:17-06:54/37 06:38 07:50-08:33/43 07:38 16:51-17:24/33 07:43 15:22-15:39/17 08:41 14:37-14:51/14 22:11 21:21 19:31-20:22/51 20:05 18:45 16:31 15:55-15:57/2 15: :46 19:38-21:11/93 05:38 06:18-06:54/36 06:40 07:49-08:34/45 07:40 16:49-17:24/35 07:45 15:22-15:41/19 08:42 14:36-14:51/15 22:10 21:19 19:30-20:21/51 20:02 18:42 16:29 15: :48 19:39-21:11/92 05:40 06:17-06:53/36 06:42 07:49-08:35/46 07:42 16:47-17:25/38 07:47 15:21-15:41/20 08:43 14:37-14:53/16 22:09 21:17 19:30-20:21/51 19:59 18:39 16:27 15: :49 19:39-21:11/92 05:42 06:18-06:52/34 06:44 07:48-08:35/47 07:44 16:45-17:25/40 07:50 15:21-15:42/21 08:45 14:36-14:53/17 22:08 21:14 19:30-20:21/51 19:57 18:37 16:25 15: :50 19:39-21:11/92 05:44 06:19-06:52/33 06:46 07:48-08:35/47 07:46 09:05-09:13/8 07:52 15:20-15:42/22 08:46 14:37-14:54/17 22:07 21:12 19:30-20:21/51 19:54 18:34 16:44-17:26/42 16:23 15: :51 06:28-06:37/9 05:46 06:20-06:51/31 06:48 07:47-08:35/48 07:48 09:02-09:17/15 07:54 15:19-15:42/23 08:47 14:37-14:55/18 22:06 19:41-21:12/91 21:10 19:30-20:21/51 19:51 18:32 16:44-17:27/43 16:21 15: :53 06:26-06:38/12 05:48 06:22-06:50/28 06:50 07:47-08:35/48 07:50 08:59-09:19/20 07:56 15:20-15:43/23 08:48 14:37-14:55/18 22:05 19:41-21:11/90 21:08 19:30-20:20/50 19:49 18:29 16:42-17:27/45 16:19 15: :54 06:25-06:40/15 05:50 06:23-06:48/25 06:52 07:47-08:35/48 07:52 08:57-09:21/24 07:58 15:20-15:43/23 08:49 14:37-14:56/19 22:04 19:41-21:11/90 21:05 19:30-20:19/49 19:46 18:27 16:42-17:26/44 16:17 15: :56 06:24-06:42/18 05:52 06:25-06:46/21 06:54 07:47-08:35/48 07:54 08:56-09:23/27 08:00 15:21-15:41/20 08:50 11:01-11:04/3 22:02 19:42-21:11/89 21:03 19:30-20:18/48 19:43 18:24 16:41-17:26/45 16:16 15:47 14:38-14:56/ :57 06:23-06:43/20 05:54 06:27-06:44/17 06:56 07:47-08:35/48 07:56 08:55-09:24/29 08:02 15:21-15:39/18 08:51 11:00-11:06/6 22:01 19:43-21:11/88 21:01 19:30-20:17/47 19:41 18:22 16:40-17:26/46 16:14 15:47 14:38-14:57/ :59 06:22-06:43/21 05:56 06:30-06:41/11 06:58 07:47-08:34/47 07:58 08:55-09:25/30 08:04 15:21-15:37/16 08:52 11:00-11:07/7 22:00 19:43-21:10/87 20:58 19:31-20:16/45 19:38 18:19 16:41-17:26/45 16:12 15:47 14:38-14:57/ :00 06:21-06:45/24 05:58 19:31-20:15/44 07:00 07:46-08:33/47 08:00 08:54-09:26/32 08:06 15:22-15:36/14 08:53 11:00-11:08/8 21:58 19:44-21:10/86 20:56 19:35 18:17 16:40-17:25/45 16:10 15:47 14:39-14:58/ :02 06:20-06:46/26 06:00 19:32-20:14/42 07:02 07:46-08:32/46 08:02 08:53-09:26/33 08:08 15:23-15:34/11 08:54 11:00-11:10/10 21:57 19:44-21:09/85 20:53 19:33 18:14 16:40-17:25/45 16:09 15:47 14:40-14:59/ :04 06:20-06:48/28 06:02 19:33-20:13/40 07:04 07:47-08:31/44 08:05 08:52-09:26/34 08:10 15:24-15:31/7 08:54 11:00-11:10/10 21:55 19:45-21:09/84 20:51 19:30 18:12 16:40-17:24/44 16:07 15:48 14:39-14:59/ :05 06:19-06:48/29 06:04 19:33-20:10/37 07:06 07:47-08:30/43 08:07 08:53-09:27/34 08:13 15:25-15:29/4 08:55 11:01-11:11/10 21:54 19:44-21:08/84 20:48 19:27 18:09 16:40-17:24/44 16:06 15:48 14:40-15:00/ :07 06:19-06:50/31 06:06 19:34-20:08/34 07:08 07:48-08:29/41 08:09 08:53-09:26/33 08:14 15:27-15:28/1 08:55 11:01-11:11/10 21:52 19:43-21:08/85 20:46 19:24 18:07 16:40-17:23/43 16:04 15:49 14:40-15:00/ :09 06:18-06:50/32 06:08 19:36-20:06/30 07:10 07:50-08:27/37 08:11 08:52-09:26/34 08:16 08:56 11:02-11:12/10 21:51 19:41-21:07/86 20:43 19:22 18:04 16:41-17:22/41 16:03 15:49 14:41-15:01/ :10 06:18-06:51/33 06:10 19:37-20:03/26 07:11 07:51-08:26/35 07:13 07:52-08:25/33 08:18 08:56 11:02-11:12/10 21:49 19:40-21:07/87 20:41 19:19 17:02 15:41-16:20/39 16:02 15:50 14:42-15:01/ :12 06:17-06:52/35 06:12 19:40-20:01/21 07:13 07:53-08:24/31 07:15 07:53-08:26/33 08:20 08:57 11:03-11:11/8 21:47 19:39-21:05/86 20:38 19:16 17:00 15:42-16:20/38 16:00 15:50 14:42-15:01/ :14 06:17-06:53/36 06:14 19:43-19:57/14 07:15 07:55-08:22/27 07:17 07:54-08:25/31 08:22 08:57 11:04-11:11/7 21:45 19:38-21:04/86 20:36 19:14 16:57 15:43-16:18/35 15:59 15:51 14:42-15:01/ :16 06:17-06:54/37 06:16 07:17 07:57-08:19/22 07:19 07:54-08:24/30 08:24 08:57 11:05-11:10/5 21:43 19:38-21:03/85 20:33 19:11 16:55 15:44-16:16/32 15:58 15:52 14:43-15:02/ :18 06:16-06:53/37 06:18 07:19 08:00-08:15/15 07:22 07:56-08:24/28 08:26 08:57 11:07-11:09/2 21:42 19:36-21:01/85 20:31 19:08 16:53 15:46-16:15/29 15:57 15:53 14:44-15:02/ :19 06:16-06:54/38 06:20 07:21 07:24 07:57-08:22/25 08:28 08:57 14:44-15:03/19 21:40 19:36-21:00/84 20:28 19:06 16:50 15:45-16:14/29 15:56 15: :21 06:16-06:55/39 06:22 08:05-08:20/15 07:26 07:59-08:21/22 08:57 14:45-15:03/18 21:38 19:35-20:58/83 20:26 16:48 15:45-16:13/28 15:55 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 4 windpro

78 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 28 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NHVindmølle: M02 - M02 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (9) Forudsætninger for skyggeberegning Reference år for kalender 2015 Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Januar Februar Marts April Maj Juni 1 08:57 09:41-10:00/19 08:23 07:20 06:58 07:58-08:31/33 05:42 04:46 05:47-06:41/54 15:56 10:35-11:23/48 16:52 17:54 19:59 18:50-19:29/39 21:01 21:58 21:08-21:22/ :57 09:41-10:00/19 08:21 07:17 06:56 07:59-08:30/31 05:40 04:44 05:48-06:42/54 15:57 10:35-11:23/48 16:54 17:56 20:01 18:49-19:30/41 21:03 21:59 21:07-21:23/ :57 09:42-10:01/19 08:19 07:15 06:53 08:00-08:27/27 05:38 04:43 05:48-06:42/54 15:59 10:36-11:24/48 16:57 17:58 20:03 18:48-19:31/43 21:05 22:01 21:08-21:25/ :56 09:43-10:00/17 08:17 07:12 17:32-17:33/1 06:50 08:01-08:24/23 05:36 04:42 05:48-06:41/53 16:00 10:36-11:24/48 16:59 18:00 20:05 18:47-19:32/45 21:07 22:02 21:07-21:26/ :56 09:43-10:00/17 08:15 07:10 17:28-17:35/7 06:48 08:04-08:21/17 05:33 06:10-06:21/11 04:41 05:48-06:41/53 16:01 10:36-11:24/48 17:01 18:03 20:07 18:47-19:33/46 21:09 22:03 21:06-21:27/ :55 09:44-10:01/17 08:13 07:07 17:26-17:38/12 06:45 08:06-08:17/11 05:31 06:06-06:25/19 04:40 05:48-06:41/53 16:03 10:38-11:25/47 17:03 18:05 20:09 18:46-19:32/46 21:11 22:04 21:06-21:27/ :55 09:45-10:00/15 08:11 07:04 17:24-17:40/16 06:43 18:45-19:32/47 05:29 06:04-06:27/23 04:40 05:49-06:42/53 16:04 10:38-11:25/47 17:05 18:07 20:11 21:13 22:06 21:06-21:29/ :54 09:46-10:00/14 08:09 07:02 17:22-17:42/20 06:40 18:45-19:33/48 05:27 06:02-06:29/27 04:39 05:49-06:42/53 16:06 10:38-11:25/47 17:08 18:09 20:13 21:15 22:07 21:05-21:30/ :54 09:33-09:35/2 10:39-11:25/46 08:07 06:59 17:22-17:45/23 06:37 18:45-19:32/47 05:25 06:00-06:31/31 04:38 05:50-06:42/52 16:07 09:47-09:59/12 17:10 18:11 20:15 21:17 22:08 21:05-21:30/ :53 09:32-09:36/4 10:40-11:26/46 08:05 06:57 17:21-17:47/26 06:35 18:45-19:33/48 05:23 05:59-06:33/34 04:37 05:49-06:42/53 16:09 09:48-09:59/11 17:12 18:13 20:18 21:19 22:09 21:05-21:32/ :52 09:31-09:36/5 10:40-11:26/46 08:02 06:54 17:20-17:48/28 06:32 18:45-19:32/47 05:20 05:57-06:34/37 04:37 05:50-06:42/52 16:10 09:50-09:57/7 15:31-15:32/1 17:14 18:15 20:20 21:21 22:10 21:05-21:33/ :51 09:30-09:37/7 10:41-11:26/45 08:00 06:51 07:23-07:26/3 06:29 18:45-19:32/47 05:18 05:55-06:35/40 04:36 05:50-06:42/52 16:12 09:52-09:56/4 15:31-15:34/3 17:17 18:17 17:20-17:50/30 20:22 21:23 22:11 21:05-21:33/ :50 09:29-09:38/9 15:30-15:35/5 07:58 16:45-16:49/4 06:49 07:16-07:32/16 06:27 18:45-19:31/46 05:16 05:54-06:35/41 04:36 05:50-06:42/52 16:14 10:41-11:25/44 17:19 18:20 17:19-17:50/31 20:24 21:25 22:12 21:05-21:34/ :49 09:27-09:38/11 15:31-15:38/7 07:56 16:43-16:51/8 06:46 07:13-07:34/21 06:24 18:46-19:31/45 05:14 05:53-06:36/43 04:35 05:51-06:43/52 16:16 10:42-11:25/43 17:21 18:22 17:19-17:49/30 20:26 21:27 22:12 21:05-21:35/ :48 09:26-09:39/13 15:31-15:40/9 07:53 16:42-16:53/11 06:44 07:11-07:36/25 06:22 18:46-19:30/44 05:12 05:52-06:37/45 04:35 05:50-06:42/52 16:17 10:43-11:26/43 17:23 18:24 17:20-17:50/30 20:28 21:29 22:13 21:05-21:35/ :47 09:25-09:40/15 15:30-15:42/12 07:51 16:41-16:56/15 06:41 07:08-07:37/29 06:19 18:47-19:30/43 05:11 05:51-06:37/46 04:35 05:51-06:42/51 16:19 10:43-11:25/42 17:25 18:26 17:20-17:49/29 20:30 21:31 22:14 21:05-21:36/ :46 09:23-09:39/16 15:31-15:44/13 07:49 16:40-16:58/18 06:38 07:05-07:38/33 06:17 18:47-19:28/41 05:09 05:50-06:38/48 04:35 05:51-06:42/51 16:21 10:45-11:25/40 17:28 18:28 17:20-17:48/28 20:32 21:33 22:14 21:05-21:36/ :45 09:22-09:40/18 15:31-15:46/15 07:47 16:40-17:01/21 06:36 07:04-07:39/35 06:14 18:49-19:28/39 05:07 05:50-06:39/49 04:34 05:51-06:43/52 16:23 10:45-11:24/39 17:30 18:30 17:21-17:46/25 20:34 21:35 22:15 21:05-21:37/ :44 09:20-09:40/20 15:31-15:49/18 07:44 16:40-17:03/23 06:33 07:03-07:40/37 06:12 18:49-19:26/37 05:05 05:49-06:39/50 04:34 05:51-06:43/52 16:25 10:47-11:24/37 17:32 18:32 17:23-17:46/23 20:36 21:36 22:15 21:06-21:37/ :42 09:18-09:40/22 15:31-15:51/20 07:42 16:40-17:05/25 06:30 07:01-07:40/39 06:09 18:51-19:25/34 05:03 05:49-06:39/50 04:34 05:52-06:43/51 16:27 10:47-11:23/36 17:34 18:34 17:24-17:44/20 20:38 21:38 22:16 21:06-21:37/ :41 09:19-09:40/21 15:32-15:54/22 07:39 16:40-17:04/24 06:28 07:00-07:39/39 06:07 18:53-19:24/31 05:02 05:49-06:39/50 04:34 05:52-06:43/51 16:29 10:49-11:23/34 17:37 18:36 17:26-17:41/15 20:40 21:40 22:16 21:06-21:38/ :39 09:20-09:40/20 15:32-15:56/24 07:37 16:41-17:05/24 06:25 07:00-07:40/40 06:04 18:54-19:22/28 05:00 05:48-06:39/51 04:35 05:53-06:44/51 16:31 10:50-11:22/32 17:39 18:38 17:30-17:39/9 20:42 21:42 22:16 21:06-21:38/ :38 09:20-09:39/19 15:33-15:56/23 07:35 16:41-17:04/23 06:22 06:58-07:40/42 06:02 18:57-19:20/23 04:58 05:48-06:40/52 04:35 05:53-06:44/51 16:33 10:52-11:20/28 17:41 18:40 20:44 21:44 22:16 21:07-21:39/ :36 09:21-09:38/17 15:33-15:56/23 07:32 16:42-17:03/21 06:20 06:58-07:39/41 05:59 18:58-19:17/19 04:57 05:48-06:40/52 04:35 05:53-06:44/51 16:35 10:53-11:18/25 17:43 18:42 20:46 21:45 22:16 21:07-21:38/ :35 09:23-09:38/15 15:34-15:56/22 07:30 16:43-17:02/19 06:17 06:58-07:39/41 05:57 19:02-19:14/12 04:55 05:47-06:40/53 04:35 05:52-06:44/52 16:37 10:56-11:16/20 17:45 18:45 20:49 21:47 22:17 21:06-21:38/ :33 09:24-09:37/13 15:35-15:56/21 07:27 16:46-17:01/15 06:14 06:57-07:38/41 05:54 04:54 05:48-06:40/52 04:36 05:53-06:45/52 16:39 10:59-11:11/12 17:47 18:47 18:06-18:16/10 20:51 21:49 22:17 21:07-21:39/ :32 09:26-09:35/9 07:25 16:48-16:58/10 06:12 06:57-07:37/40 05:52 04:52 05:48-06:41/53 04:36 05:53-06:44/51 16:41 15:36-15:56/20 17:50 18:49 18:01-18:20/19 20:53 21:50 22:16 21:07-21:38/ :30 15:38-15:55/17 07:22 06:09 06:57-07:37/40 05:50 04:51 05:48-06:41/53 04:37 05:54-06:45/51 16:43 17:52 18:51 17:58-18:23/25 20:55 21:52 22:16 21:08-21:38/ :28 15:39-15:55/16 07:06 07:57-08:36/39 05:47 04:49 05:48-06:41/53 04:37 05:53-06:45/52 16:46 19:53 18:56-19:24/28 20:57 21:53 21:12-21:18/6 22:16 21:08-21:38/ :26 15:42-15:53/11 07:04 07:57-08:34/37 05:45 04:48 05:47-06:40/53 04:38 05:54-06:46/52 16:48 19:55 18:53-19:26/33 20:59 21:55 21:11-21:19/8 22:16 21:08-21:38/ :25 15:45-15:51/6 07:01 07:58-08:33/35 04:47 05:47-06:41/54 16:50 19:57 18:52-19:28/36 21:56 21:09-21:20/11 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 5 windpro

79 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 29 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NHVindmølle: M02 - M02 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (9) Forudsætninger for skyggeberegning Reference år for kalender 2015 Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:39 05:54-06:46/52 05:23 06:04-06:45/41 06:24 18:44-19:31/47 07:23 07:53-08:13/20 07:28 08:29 09:11-09:19/8 15:13-15:17/4 22:15 21:09-21:38/29 21:36 20:23 19:03 17:59-18:29/30 16:46 15:54 10:23-11:08/ :39 05:55-06:47/52 05:25 06:05-06:45/40 06:26 18:44-19:31/47 07:25 07:55-08:10/15 07:30 08:31 09:13-09:19/6 10:22-11:07/45 22:15 21:09-21:37/28 21:34 20:20 19:00 17:58-18:28/30 16:44 15:53 09:33-09:39/6 15:13-15:15/2 3 04:40 05:54-06:46/52 05:27 06:07-06:44/37 06:28 18:43-19:31/48 07:27 17:58-18:28/30 07:32 08:33 09:14-09:19/5 10:22-11:08/46 22:15 21:09-21:37/28 21:32 20:18 18:58 16:41 15:53 09:31-09:40/9 4 04:41 05:54-06:47/53 05:29 06:09-06:43/34 06:30 18:43-19:30/47 07:29 17:57-18:26/29 07:35 08:34 09:16-09:19/3 10:23-11:09/46 22:14 21:10-21:36/26 21:30 20:15 18:55 16:39 15:52 09:31-09:43/ :42 05:55-06:47/52 05:31 06:10-06:41/31 06:32 18:42-19:30/48 07:32 17:57-18:23/26 07:37 08:36 09:18-09:19/1 10:23-11:10/47 22:13 21:11-21:36/25 21:28 20:12 18:53 16:37 15:51 09:31-09:44/ :43 05:55-06:47/52 05:33 06:12-06:40/28 06:34 18:42-19:29/47 07:34 17:59-18:21/22 07:39 08:38 09:31-09:46/15 22:13 21:11-21:36/25 21:26 20:10 18:50 16:35 15:50 10:24-11:11/ :44 05:55-06:48/53 05:35 06:14-06:38/24 06:36 08:06-08:08/2 07:36 17:59-18:19/20 07:41 08:39 09:30-09:46/16 22:12 21:12-21:35/23 21:23 20:07 18:41-19:28/47 18:47 16:33 15:50 10:23-11:11/ :45 05:55-06:48/53 05:36 06:16-06:36/20 06:38 07:59-08:14/15 07:38 18:00-18:16/16 07:43 08:41 09:31-09:47/16 22:11 21:12-21:34/22 21:21 20:05 18:41-19:27/46 18:45 16:31 15:49 10:24-11:12/ :46 05:55-06:48/53 05:38 06:20-06:32/12 06:40 07:56-08:17/21 07:40 18:01-18:13/12 07:45 08:42 09:31-09:49/18 22:10 21:13-21:33/20 21:19 20:02 18:41-19:26/45 18:42 16:29 15:48 10:25-11:13/ :48 05:55-06:48/53 05:40 06:42 07:54-08:19/25 07:42 18:03-18:10/7 07:47 08:43 09:31-09:49/18 22:09 21:14-21:33/19 21:17 19:59 18:41-19:25/44 18:39 16:27 15:48 10:25-11:13/ :49 05:55-06:48/53 05:42 06:44 07:52-08:21/29 07:44 07:50 08:45 09:31-09:49/18 22:08 21:14-21:32/18 21:15 19:57 18:42-19:24/42 18:37 16:25 15:48 10:25-11:13/ :50 05:55-06:49/54 05:44 06:46 07:51-08:22/31 07:46 07:52 08:46 09:32-09:51/19 22:07 21:15-21:30/15 21:12 19:54 18:42-19:22/40 18:34 16:23 15:47 10:26-11:14/ :51 05:56-06:50/54 05:46 06:48 07:50-08:24/34 07:48 07:54 15:14-15:23/9 08:47 09:32-09:51/19 22:06 21:17-21:30/13 21:10 19:51 18:43-19:21/38 18:32 16:21 15:47 10:26-11:14/ :53 05:56-06:49/53 05:48 06:50 07:48-08:25/37 07:50 07:56 15:12-15:26/14 08:48 09:32-09:51/19 22:05 21:18-21:29/11 21:08 19:49 18:44-19:19/35 18:29 16:19 15:47 10:26-11:14/ :54 05:56-06:49/53 05:50 06:52 07:48-08:26/38 07:52 07:58 15:10-15:27/17 08:49 09:32-09:52/20 22:04 21:20-21:28/8 21:05 19:46 18:45-19:16/31 18:27 16:17 15:47 10:26-11:15/ :56 05:57-06:50/53 05:52 06:54 07:47-08:26/39 07:54 17:21-17:30/9 08:00 09:00-09:06/6 08:50 09:33-09:52/19 22:02 21:23-21:27/4 21:03 19:43 18:46-19:14/28 18:24 16:16 15:10-15:29/19 15:47 10:27-11:15/ :57 05:57-06:50/53 05:54 06:56 07:46-08:26/40 07:56 17:18-17:32/14 08:02 08:57-09:09/12 15:09-15:29/20 08:51 09:34-09:53/19 22:01 21:01 19:41 18:48-19:11/23 18:22 16:14 10:34-10:41/7 15:47 10:27-11:16/ :59 05:57-06:50/53 05:56 06:58 07:46-08:27/41 07:58 17:16-17:34/18 08:04 08:56-09:11/15 15:08-15:29/21 08:52 09:35-09:53/18 22:00 20:58 19:38 18:50-19:07/17 18:19 16:12 10:30-10:46/16 15:47 10:28-11:16/ :00 05:58-06:50/52 05:58 19:09-19:19/10 07:00 07:44-08:26/42 08:00 17:14-17:35/21 08:06 08:56-09:13/17 15:08-15:31/23 08:53 09:36-09:54/18 21:58 20:56 19:35 18:56-19:00/4 18:17 16:10 10:29-10:52/23 15:47 10:29-11:17/ :02 05:57-06:50/53 06:00 19:05-19:23/18 07:02 07:44-08:26/42 08:02 17:12-17:35/23 08:08 08:55-09:14/19 15:08-15:31/23 08:54 09:37-09:55/18 21:57 20:53 19:33 18:14 16:09 10:27-10:54/27 15:47 10:29-11:18/ :04 05:58-06:50/52 06:02 19:03-19:25/22 07:04 07:44-08:25/41 08:05 17:11-17:35/24 08:11 08:55-09:14/19 15:07-15:31/24 08:54 09:37-09:55/18 21:55 20:51 19:30 18:12 16:07 10:26-10:56/30 15:48 10:29-11:18/ :05 05:58-06:50/52 06:04 19:00-19:26/26 07:06 07:44-08:25/41 08:07 17:11-17:36/25 08:13 08:55-09:16/21 15:07-15:29/22 08:55 09:38-09:56/18 21:54 20:48 19:27 18:09 16:06 10:25-10:57/32 15:48 10:30-11:19/ :07 05:59-06:50/51 06:06 18:57-19:27/30 07:08 07:44-08:24/40 08:09 17:11-17:35/24 08:15 08:55-09:16/21 15:08-15:28/20 08:55 09:38-09:56/18 21:52 20:46 19:24 18:13-18:24/11 18:07 16:04 10:25-11:00/35 15:49 10:30-11:19/ :09 05:59-06:49/50 06:08 18:55-19:29/34 07:10 07:44-08:24/40 08:11 17:10-17:34/24 08:16 08:56-09:17/21 15:08-15:27/19 08:56 09:39-09:57/18 21:51 20:43 19:22 18:10-18:26/16 18:04 16:03 10:24-11:01/37 15:49 10:31-11:20/ :10 06:00-06:49/49 06:10 18:53-19:30/37 07:11 07:45-08:23/38 07:13 16:10-16:31/21 08:18 08:58-09:17/19 15:09-15:25/16 08:56 09:39-09:57/18 21:49 20:41 19:19 18:07-18:28/21 17:02 16:02 10:23-11:02/39 15:50 10:31-11:20/ :12 05:59-06:49/50 06:12 18:52-19:30/38 07:13 07:45-08:22/37 07:15 16:11-16:29/18 08:20 09:00-09:17/17 15:09-15:23/14 08:57 09:39-09:57/18 21:47 20:38 19:16 18:05-18:28/23 17:00 16:00 10:23-11:03/40 15:50 10:32-11:20/ :14 06:00-06:49/49 06:14 18:50-19:31/41 07:15 07:46-08:21/35 07:17 16:11-16:26/15 08:22 09:02-09:17/15 15:09-15:21/12 08:57 09:39-09:57/18 21:45 20:36 19:14 18:03-18:29/26 16:57 15:59 10:22-11:04/42 15:51 10:32-11:20/ :16 06:01-06:49/48 06:16 18:49-19:31/42 07:17 07:47-08:19/32 07:19 16:11-16:23/12 08:24 09:05-09:19/14 15:10-15:20/10 08:57 09:39-09:58/19 21:43 20:33 19:11 18:01-18:29/28 16:55 15:58 10:23-11:05/42 15:52 10:32-11:21/ :18 06:01-06:47/46 06:18 18:47-19:31/44 07:19 07:49-08:18/29 07:22 16:13-16:21/8 08:26 09:07-09:19/12 15:11-15:19/8 08:57 09:39-09:58/19 21:42 20:31 19:08 18:00-18:29/29 16:53 15:57 10:23-11:06/43 15:53 10:33-11:21/ :19 06:02-06:47/45 06:20 18:46-19:31/45 07:21 07:51-08:16/25 07:24 16:14-16:19/5 08:28 09:09-09:19/10 15:12-15:18/6 08:57 09:39-09:59/20 21:40 20:28 19:06 17:59-18:29/30 16:50 15:55 10:23-11:07/44 15:54 10:34-11:22/ :21 06:04-06:47/43 06:22 18:45-19:31/46 07:26 16:15-16:16/1 08:57 09:40-09:59/19 21:38 20:26 16:48 15:55 10:34-11:23/49 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 6 windpro

80 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 30 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NHVindmølle: M03 - M03 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (10) Forudsætninger for skyggeberegning Reference år for kalender 2015 Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Januar Februar Marts April Maj Juni 1 08:57 09:42-10:04/22 08:23 08:56-09:10/14 07:20 09:53-11:07/74 06:58 05:42 06:12-06:49/37 04:46 06:14-06:39/25 15:56 10:10-10:57/47 16:52 09:51-11:17/86 17:54 19:59 21:01 21:58 20:22-21:01/ :57 09:42-10:04/22 08:21 08:53-09:10/17 07:17 09:53-11:05/72 06:56 19:31-19:34/3 05:40 06:11-06:50/39 04:44 06:16-06:39/23 15:57 10:09-10:57/48 16:54 09:50-11:17/87 17:56 20:01 21:03 21:59 20:22-21:01/ :57 09:44-10:05/21 08:19 08:51-09:10/19 07:15 09:55-11:03/68 06:53 19:29-19:36/7 05:38 06:10-06:50/40 04:43 06:17-06:38/21 15:59 10:09-10:58/49 16:57 09:50-11:17/87 17:58 20:03 21:05 22:01 20:23-21:02/ :56 09:44-10:05/21 08:17 08:49-09:11/22 07:12 09:56-11:01/65 06:50 19:26-19:38/12 05:36 06:08-06:50/42 04:42 06:18-06:38/20 16:00 10:08-10:58/50 16:59 09:49-11:18/89 18:00 20:05 21:07 22:02 20:23-21:02/ :56 09:44-10:05/21 08:15 08:47-09:11/24 07:10 09:57-10:57/60 06:48 19:25-19:41/16 05:33 06:08-06:50/42 04:41 06:18-06:37/19 16:01 10:07-10:58/51 17:01 09:49-11:19/90 18:03 20:07 21:09 22:03 20:24-21:02/ :55 09:45-10:05/20 08:13 08:45-09:11/26 07:07 09:59-10:55/56 06:45 19:24-19:42/18 05:31 06:07-06:51/44 04:40 06:19-06:35/16 16:03 10:06-10:58/52 17:03 09:49-11:19/90 18:05 20:09 21:11 20:32-20:40/8 22:04 20:24-21:01/ :55 09:35-09:37/2 10:06-10:58/52 08:11 08:44-09:11/27 16:30-16:34/4 07:04 10:00-10:51/51 06:43 19:22-19:44/22 05:29 06:07-06:51/44 04:40 06:21-06:35/14 16:04 09:46-10:06/20 17:05 09:48-11:19/91 18:07 20:11 21:13 20:29-20:42/13 22:06 20:25-21:02/ :54 09:34-09:38/4 10:06-10:58/52 08:09 08:45-09:11/26 16:29-16:37/8 07:02 10:02-10:45/43 06:40 19:22-19:46/24 05:27 06:06-06:51/45 04:39 06:22-06:33/11 16:06 09:46-10:06/20 17:08 09:48-11:19/91 18:09 20:13 21:15 20:27-20:43/16 22:07 20:25-21:02/ :54 09:33-09:38/5 10:06-10:59/53 08:07 08:46-09:10/24 16:29-16:39/10 06:59 10:05-10:40/35 06:37 19:21-19:48/27 05:25 06:06-06:51/45 04:38 06:24-06:32/8 16:07 09:47-10:06/19 17:10 09:49-11:20/91 18:11 17:40-17:45/5 20:15 21:17 20:26-20:45/19 22:08 20:25-21:01/ :53 09:32-09:39/7 10:06-10:59/53 08:05 08:46-09:09/23 16:27-16:41/14 06:57 10:09-10:35/26 06:35 19:21-19:50/29 05:23 06:06-06:52/46 04:37 06:28-06:29/1 16:09 09:48-10:06/18 17:12 09:48-11:19/91 18:13 17:38-17:47/9 20:18 21:19 20:25-20:48/23 22:09 20:26-21:02/ :52 09:31-09:40/9 10:05-10:59/54 08:02 08:47-09:08/21 16:27-16:44/17 06:54 10:15-10:27/12 06:32 19:21-19:50/29 05:20 06:06-06:51/45 04:37 20:26-21:01/35 16:10 09:49-10:05/16 17:14 09:48-11:20/92 18:15 17:36-17:48/12 20:20 21:21 20:24-20:50/26 22: :51 09:30-09:41/11 10:05-10:59/54 08:00 08:48-09:07/19 16:27-16:47/20 06:51 17:36-17:51/15 06:29 19:21-19:50/29 05:18 06:06-06:51/45 04:36 20:27-21:02/35 16:12 09:51-10:05/14 17:17 09:48-11:20/92 18:17 20:22 21:23 20:23-20:51/28 22: :50 09:29-09:42/13 10:03-10:59/56 07:58 08:49-09:04/15 16:27-16:49/22 06:49 17:35-17:53/18 06:27 19:21-19:49/28 05:16 06:06-06:51/45 04:36 20:28-21:02/34 16:14 09:52-10:03/11 17:19 09:48-11:19/91 18:20 20:24 21:25 20:22-20:53/31 22: :49 09:27-09:41/14 10:01-10:59/58 07:56 08:52-09:02/10 16:27-16:51/24 06:46 17:34-17:55/21 06:24 19:22-19:49/27 05:14 06:05-06:50/45 04:35 20:28-21:02/34 16:16 09:54-10:01/7 17:21 09:48-11:20/92 18:22 20:26 21:27 20:21-20:54/33 22: :48 09:26-09:42/16 07:53 09:47-11:19/92 06:44 17:34-17:58/24 06:22 19:22-19:48/26 05:12 06:06-06:51/45 04:35 20:28-21:02/34 16:17 09:59-11:01/62 17:23 16:27-16:53/26 18:24 20:28 21:29 20:20-20:56/36 22: :47 09:25-09:43/18 07:51 09:48-11:19/91 06:41 17:33-17:59/26 06:19 19:23-19:48/25 05:11 06:06-06:50/44 04:35 20:28-21:02/34 16:19 09:58-11:01/63 17:25 16:28-16:53/25 18:26 20:30 21:31 20:21-20:58/37 22: :46 09:23-09:43/20 07:49 09:48-11:19/91 06:38 17:33-17:58/25 06:17 19:24-19:46/22 05:09 06:06-06:49/43 04:35 20:29-21:02/33 16:21 09:57-11:03/66 17:28 16:28-16:52/24 18:28 20:32 21:33 20:20-20:58/38 22: :45 09:22-09:44/22 07:47 09:48-11:18/90 06:36 17:33-17:57/24 06:14 19:26-19:45/19 05:07 06:07-06:50/43 04:34 20:29-21:02/33 16:23 09:56-11:04/68 17:30 16:29-16:52/23 18:30 20:34 21:35 20:19-20:58/39 22: :44 09:20-09:44/24 07:44 09:49-11:18/89 06:33 17:35-17:57/22 06:12 19:27-19:42/15 05:05 06:07-06:49/42 04:34 20:30-21:02/32 16:25 09:56-11:05/69 17:32 16:29-16:51/22 18:32 20:36 21:36 20:20-20:59/39 22: :42 09:19-09:43/24 07:42 09:48-11:17/89 06:30 17:35-17:56/21 06:09 19:30-19:40/10 05:03 06:06-06:48/42 04:34 20:30-21:02/32 16:27 09:55-11:06/71 17:34 16:32-16:50/18 18:34 20:38 21:38 20:19-20:59/40 22: :41 09:20-09:44/24 07:39 09:49-11:17/88 06:28 17:37-17:54/17 06:07 05:02 06:07-06:48/41 04:34 20:30-21:02/32 16:29 09:56-11:08/72 17:37 16:34-16:48/14 18:36 20:40 21:40 20:20-21:00/40 22: :39 09:20-09:44/24 07:37 09:49-11:16/87 06:25 17:39-17:53/14 06:04 05:00 06:07-06:47/40 04:35 20:30-21:02/32 16:31 09:55-11:09/74 17:39 16:37-16:46/9 18:38 20:42 21:42 20:19-21:00/41 22: :38 09:20-09:43/23 07:35 09:49-11:15/86 06:22 17:42-17:49/7 06:02 04:58 06:08-06:47/39 04:35 20:31-21:03/32 16:33 09:54-11:09/75 17:41 18:40 20:44 21:44 20:20-21:00/40 22: :36 09:21-09:43/22 07:32 09:50-11:14/84 06:20 05:59 06:30-06:36/6 04:57 06:09-06:46/37 04:35 20:31-21:03/32 16:35 09:53-11:10/77 17:43 18:43 20:47 21:45 20:20-21:01/41 22: :35 09:23-09:43/20 07:30 09:50-11:13/83 06:17 05:57 06:25-06:40/15 04:55 06:09-06:45/36 04:35 20:31-21:03/32 16:37 09:54-11:12/78 17:45 18:45 20:49 21:47 20:20-21:01/41 22: :33 09:24-09:42/18 07:27 09:51-11:12/81 06:14 05:54 06:23-06:43/20 04:54 06:10-06:44/34 04:36 20:31-21:04/33 16:39 09:53-11:13/80 17:47 18:47 20:51 21:49 20:20-21:01/41 22: :32 09:25-09:41/16 07:25 09:51-11:10/79 06:12 05:52 06:21-06:45/24 04:52 06:11-06:44/33 04:36 20:31-21:04/33 16:41 09:53-11:13/80 17:50 18:49 20:53 21:50 20:21-21:01/40 22: :30 09:04-09:06/2 09:52-11:14/82 07:22 09:51-11:08/77 06:09 05:49 06:18-06:46/28 04:51 06:11-06:43/32 04:37 20:31-21:05/34 16:43 09:26-09:38/12 17:52 18:51 20:55 21:52 20:21-21:02/41 22: :28 09:02-09:07/5 09:52-11:15/83 07:06 05:47 06:16-06:47/31 04:49 06:12-06:42/30 04:37 20:31-21:05/34 16:46 09:29-09:36/7 19:53 20:57 21:53 20:20-21:01/41 22: :26 09:00-09:08/8 07:04 05:45 06:14-06:48/34 04:48 06:12-06:41/29 04:38 20:31-21:05/34 16:48 09:51-11:16/85 19:55 20:59 21:55 20:21-21:01/40 22: :25 08:58-09:09/11 07:01 04:47 06:13-06:40/27 16:50 09:51-11:16/85 19:57 21:56 20:21-21:01/40 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 7 windpro

81 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 31 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NHVindmølle: M03 - M03 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (10) Forudsætninger for skyggeberegning Reference år for kalender 2015 Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,056 1,126 1, ,371 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:39 20:31-21:06/35 05:23 06:16-07:01/45 06:24 19:20-19:49/29 07:23 18:13-18:34/21 07:28 08:17-08:37/20 15:57-16:14/17 08:29 09:11-09:23/12 09:46-10:40/54 22:15 21:36 20:32-21:03/31 20:23 19:03 16:46 09:18-10:49/91 15:54 09:33-09:46/ :39 20:31-21:05/34 05:25 06:16-07:01/45 06:26 19:20-19:49/29 07:25 18:13-18:31/18 07:30 08:15-08:38/23 15:57-16:11/14 08:31 09:13-09:23/10 09:48-10:41/53 22:15 21:34 20:33-21:01/28 20:20 19:00 16:44 09:17-10:49/92 15:53 09:33-09:48/ :40 20:31-21:06/35 05:27 06:16-07:02/46 06:28 19:19-19:49/30 07:27 18:13-18:29/16 07:32 08:15-08:40/25 15:58-16:10/12 08:33 09:14-09:22/8 09:48-10:41/53 22:15 21:32 20:34-21:00/26 20:18 18:58 16:41 09:18-10:50/92 15:53 09:31-09:48/ :41 06:32-06:35/3 05:29 06:17-07:02/45 06:30 19:19-19:47/28 07:29 10:52-11:06/14 07:35 08:15-08:40/25 15:58-16:07/9 08:34 09:16-09:22/6 09:49-10:42/53 22:14 20:31-21:07/36 21:30 20:35-20:58/23 20:15 18:55 18:14-18:26/12 16:39 09:18-10:49/91 15:52 09:31-09:49/ :42 06:29-06:38/9 05:31 06:16-07:01/45 06:32 19:19-19:44/25 07:32 10:46-11:13/27 07:37 08:14-08:40/26 15:59-16:04/5 08:36 09:18-09:23/5 09:51-10:43/52 22:13 20:31-21:07/36 21:28 20:36-20:55/19 20:12 18:53 18:15-18:23/8 16:37 09:18-10:49/91 15:51 09:31-09:51/ :43 06:28-06:40/12 05:33 06:16-07:01/45 06:34 19:18-19:41/23 07:34 10:42-11:18/36 07:39 08:15-08:41/26 16:01-16:03/2 08:38 09:20-09:23/3 09:52-10:44/52 22:13 20:31-21:07/36 21:26 20:37-20:54/17 20:10 18:50 18:17-18:21/4 16:35 09:19-10:49/90 15:50 09:32-09:52/ :44 06:27-06:41/14 05:35 06:17-07:01/44 06:36 19:18-19:38/20 07:36 10:39-11:22/43 07:41 08:16-08:41/25 08:39 09:21-09:22/1 09:52-10:44/52 22:12 20:31-21:08/37 21:23 20:39-20:52/13 20:07 18:47 16:33 09:19-10:48/89 15:50 09:31-09:52/ :45 06:26-06:42/16 05:36 06:17-07:01/44 06:38 19:19-19:36/17 07:38 10:36-11:27/51 07:43 08:19-08:42/23 08:41 09:32-09:52/20 22:11 20:31-21:08/37 21:21 20:42-20:50/8 20:05 18:45 16:31 09:20-10:49/89 15:49 09:53-10:45/ :46 06:25-06:44/19 05:38 06:18-07:01/43 06:40 19:20-19:33/13 07:40 10:34-11:30/56 07:45 08:21-08:41/20 08:42 09:32-09:53/21 22:10 20:31-21:08/37 21:19 20:02 18:42 16:29 09:20-10:48/88 15:48 09:56-10:46/ :48 06:24-06:45/21 05:40 06:18-06:59/41 06:42 19:21-19:31/10 07:42 10:31-11:32/61 07:47 08:23-08:41/18 08:43 09:32-09:53/21 22:09 20:30-21:09/39 21:17 19:59 18:39 16:27 09:20-10:48/88 15:48 09:57-10:46/ :49 06:23-06:45/22 05:42 06:18-06:59/41 06:44 19:23-19:28/5 07:44 10:30-11:35/65 07:50 08:26-08:41/15 08:45 09:33-09:55/22 22:08 20:30-21:09/39 21:15 19:57 18:37 16:25 09:22-10:48/86 15:48 09:58-10:46/ :50 06:23-06:46/23 05:44 06:19-06:58/39 06:46 07:46 10:28-11:36/68 07:52 08:28-08:40/12 08:46 09:33-09:55/22 22:07 20:30-21:09/39 21:12 19:54 18:34 16:23 09:22-10:47/85 15:47 10:00-10:48/ :51 06:23-06:48/25 05:46 06:20-06:58/38 06:48 07:48 10:27-11:39/72 07:54 08:31-08:40/9 08:47 09:33-09:55/22 22:06 20:30-21:10/40 21:10 19:51 18:32 16:21 09:23-10:48/85 15:47 10:01-10:48/ :53 06:22-06:49/27 05:48 06:22-06:57/35 06:50 07:50 10:26-11:40/74 07:56 08:33-08:39/6 09:23-10:47/84 08:48 09:33-09:56/23 22:05 20:30-21:10/40 21:08 19:49 18:29 16:19 09:03-09:06/3 15:47 10:03-10:48/ :54 06:21-06:50/29 05:50 06:23-06:55/32 06:52 07:52 10:24-11:41/77 07:58 08:35-08:38/3 09:24-10:46/82 08:49 09:34-09:56/22 22:04 20:30-21:10/40 21:05 19:46 18:27 16:17 08:59-09:09/10 15:47 10:04-10:49/ :56 06:21-06:51/30 05:52 06:25-06:53/28 06:54 07:54 10:23-11:42/79 08:00 08:58-09:13/15 08:50 09:34-09:56/22 22:03 20:29-21:10/41 21:03 19:43 18:24 16:16 09:25-10:46/81 15:47 10:05-10:49/ :57 06:20-06:52/32 05:54 06:27-06:52/25 06:56 07:56 10:22-11:43/81 08:02 08:57-09:14/17 08:51 09:34-09:57/23 22:01 20:30-21:10/40 21:01 19:41 18:22 16:14 09:26-10:46/80 15:47 10:06-10:50/ :59 06:19-06:53/34 05:56 06:29-06:50/21 06:58 07:58 10:22-11:45/83 08:04 08:56-09:15/19 08:52 09:35-09:58/23 22:00 20:29-21:10/41 20:58 19:38 18:19 16:12 09:26-10:45/79 15:47 10:07-10:50/ :00 06:20-06:54/34 05:58 06:31-06:47/16 07:00 08:00 10:21-11:45/84 08:06 08:56-09:17/21 08:53 09:36-09:58/22 21:58 20:30-21:11/41 20:56 19:35 18:17 16:10 09:28-10:45/77 15:47 10:08-10:51/ :02 06:19-06:55/36 06:00 06:34-06:43/9 07:02 08:02 10:20-11:46/86 08:09 08:56-09:18/22 08:54 09:37-09:59/22 21:57 20:29-21:10/41 20:53 19:33 18:14 16:09 09:29-10:45/76 15:47 10:09-10:52/ :04 06:19-06:56/37 06:02 07:04 08:05 10:19-11:46/87 08:11 08:55-09:18/23 08:54 09:37-09:59/22 21:55 20:30-21:11/41 20:51 19:30 18:12 17:08-17:16/8 16:07 09:29-10:44/75 15:48 10:09-10:52/ :05 06:18-06:57/39 06:04 07:06 18:26-18:35/9 08:07 10:19-11:47/88 08:13 08:56-09:20/24 08:55 09:38-10:00/22 21:54 20:30-21:10/40 20:48 19:27 18:09 17:05-17:19/14 16:06 09:30-10:43/73 15:48 10:10-10:53/ :07 06:18-06:58/40 06:06 07:08 18:23-18:37/14 08:09 10:19-11:48/89 08:15 08:56-09:20/24 08:55 09:38-10:00/22 21:52 20:30-21:11/41 20:46 19:24 18:07 17:02-17:20/18 16:04 09:32-10:43/71 15:49 10:10-10:53/ :09 06:17-06:58/41 06:08 19:35-19:42/7 07:10 18:20-18:39/19 08:11 10:18-11:48/90 08:16 08:56-09:20/24 08:56 09:39-10:01/22 21:51 20:30-21:10/40 20:43 19:22 18:04 17:00-17:21/21 16:03 09:33-10:43/70 15:49 10:11-10:54/ :10 06:17-06:59/42 06:10 19:32-19:45/13 07:11 18:18-18:39/21 07:13 09:17-10:48/91 08:18 08:58-09:21/23 08:56 09:39-10:01/22 21:49 20:30-21:10/40 20:41 19:19 17:02 15:58-16:21/23 16:02 09:34-10:42/68 15:50 10:11-10:54/ :12 06:16-06:59/43 06:12 19:29-19:47/18 07:13 18:17-18:40/23 07:15 09:18-10:49/91 08:20 09:00-09:21/21 08:57 09:39-10:01/22 21:47 20:30-21:09/39 20:38 19:16 17:00 15:58-16:23/25 16:00 09:35-10:41/66 15:50 10:11-10:54/ :14 06:17-07:00/43 06:14 19:27-19:48/21 07:15 18:16-18:40/24 07:17 09:17-10:49/92 08:22 09:02-09:21/19 08:57 09:39-10:02/23 21:45 20:30-21:09/39 20:36 19:14 16:57 15:57-16:23/26 15:59 09:36-10:41/65 15:51 10:11-10:54/ :16 06:17-07:00/43 06:16 19:25-19:49/24 07:17 18:15-18:40/25 07:19 09:17-10:48/91 08:24 09:05-09:22/17 08:57 09:39-10:02/23 21:43 20:31-21:09/38 20:33 19:11 16:55 15:56-16:22/26 15:58 09:38-10:41/63 15:52 10:11-10:55/ :17 06:16-07:00/44 06:18 19:23-19:49/26 07:19 18:14-18:40/26 07:22 08:22-08:31/9 15:57-16:21/24 08:26 09:07-09:22/15 09:40-10:41/61 08:57 09:40-10:03/23 21:42 20:31-21:08/37 20:31 19:08 16:53 09:17-10:49/92 15:57 09:36-09:39/3 15:53 10:11-10:55/ :19 06:16-07:01/45 06:20 19:22-19:49/27 07:21 18:14-18:37/23 07:24 08:19-08:33/14 15:56-16:19/23 08:28 09:09-09:23/14 09:43-10:40/57 08:57 09:41-10:03/22 21:40 20:31-21:07/36 20:28 19:06 16:50 09:17-10:49/92 15:55 09:34-09:43/9 15:54 10:11-10:56/ :21 06:16-07:01/45 06:22 19:21-19:49/28 07:26 08:18-08:36/18 15:56-16:16/20 08:57 09:41-10:04/23 21:38 20:32-21:05/33 20:26 16:48 09:17-10:49/92 15:55 10:11-10:56/45 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 8 windpro

82 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 32 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. SHADOW - Kalender pr. vindmølle, grafisk Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ M01: M01 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 M02: m) (8) M02 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (9) 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Tid 14:00 13:00 Tid 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Måned Aug Sep Okt Nov Dec Jan Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Måned Aug Sep Okt Nov Dec Jan M03: M03 Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT:130.0 m) (10) 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 Tid 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Måned Aug Sep Okt Nov Dec Jan Skygge modtagere Nabo 04: Hovedvejen 3 Nabo 05: Kronborgvej 11 Nabo 06: Hovedvejen 2 Nabo 07: Ravnmosevej 6 Nabo 08: Ravnmosevej 5 Nabo 09: Erhverv Landbrug Nabo 10: Erhverv Landbrug Nabo 14: Korsbækvej 1 Nabo 15: Korsbækvej 3 Nabo 16: Korsbækvej 5 Nabo 17: Korsbækvej 7 Nabo 18 nedlægges: Soelsvej 4 nedlægges Nabo 19 nedlægges: Soelsvej 2 nedlægges Nabo 20: Søjborgvej 3 Nabo 21: Søjborgvej 4 Nabo 22: Søjborgvej 2 windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 9 windpro

83 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 33 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. SHADOW - Kort Beregning: Udendørs 15x15 L1A 3stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :55/ Timer per år, reelt tilfælde 0 Timer 5 Timer 10 Timer 25 Timer m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 483,030 Nord: 6,237,420 Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (4) windpro af EMD International A/S, Tlf , :56 / 10 windpro

84 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 34 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1A 3 stk. SWT _79.5NH Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :17/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1:100,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] M01 483,735 6,236, M01 Siemens SWT DD Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_-3dB Nej M02 483,681 6,236, M02 Siemens SWT DD Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_-3dB Nej M03 483,627 6,237, M03 Siemens SWT DD Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB Nej M06 484,458 6,235, M : 1000 kw B... Nej BONUS 1.0 MW-1,000/200 1, KST Kildestøjsprojekt f f Nej M07 484,448 6,235, M : 1000 kw B... Nej BONUS 1.0 MW-1,000/200 1, KST Kildestøjsprojekt f f Nej M08 481,476 6,237, M : 600 kw Ves...Nej VESTAS V KST Kildestøjsprojekt f f Nej M09 481,518 6,237, M : 600 kw Ves...Nej VESTAS V KST Kildestøjsprojekt f f Nej M10 481,561 6,237, M : 600 kw BO... Nej BONUS MK IV-600/ KST Kildestøjsprojekt f f Nej M11 481,605 6,237, M : 600 kw Ves...Nej VESTAS V KST Kildestøjsprojekt f f Nej M12 485,007 6,238, M : 850 kw Ves...Ja VESTAS V KST Kildestøjsprojekt f f Nej M13 484,842 6,238, M : 850 kw Ves...Ja VESTAS V KST Kildestøjsprojekt f f Nej M14 484,853 6,238, M : 850 kw Ves...Ja VESTAS V KST Kildestøjsprojekt f f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Støjdata Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra Støj Afstand Alle vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] Nabo 01 Herningvej ,393 6,238, *TH 31.8 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 02 LI Urlundvej ,741 6,238, *TH 35.4 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 03 Herningvej ,858 6,238, *TH 36.0 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 04 Hovedvejen 3 484,498 6,237, *TH 40.3 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 05 Kronborgvej ,628 6,237, *TH 38.3 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 06 Hovedvejen 2 484,510 6,237, *TH 38.3 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 07 Ravnmosevej 6 484,229 6,236, *TH 41.6 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 08 Ravnmosevej 5 484,243 6,236, *TH 40.5 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 09 Erhverv Landbrug 483,995 6,236, Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 10 Erhverv Landbrug 484,198 6,236, Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 11 Erhverv Landbrug 484,023 6,236, Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 12 Vindingvej 4 483,963 6,235, *TH 37.7 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 13 Vindingvej 8 483,919 6,235, *TH 37.4 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 14 Korsbækvej 1 482,944 6,236, *TH 34.6 Ja Ja Ja Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :19 / 1 windpro

85 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 35 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1A 3 stk. SWT _79.5NH Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :17/ fortsat fra forudgående side Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra Støj Afstand Alle vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] Nabo Ja Ja Nabo 15 Korsbækvej 3 483,080 6,236, *TH 38.4 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 16 Korsbækvej 5 483,208 6,236, *TH 42.0 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 17 Korsbækvej 7 483,063 6,237, *TH 40.7 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 18 nedlægges Soelsvej 4 nedlægges 483,475 6,237, Ja Ja Nabo 18 nedlægges Ja Ja Nabo 19 nedlægges Soelsvej 2 nedlægges 483,330 6,237, Ja Ja Nabo 19 nedlægges Ja Ja Nabo 20 Søjborgvej 3 482,820 6,237, *TH 35.1 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 21 Søjborgvej 4 482,870 6,238, *TH 34.2 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 22 Søjborgvej 2 482,911 6,238, *TH 33.2 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 23 Søjborgvej 1 483,133 6,238, *TH 32.5 Ja Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 24 Nabo til eksisterende møller 481,866 6,237, Ja Ja Nabo Ja Ja Nabo 25 Nabo til eksisterende møller 481,266 6,237, Ja Ja Nabo Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO M01 M02 M03 M06 M07 M08 M09 M10 M11 M12 M13 M14 Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo 18 nedlægges Nabo 19 nedlægges Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo Nabo windpro af EMD International A/S, Tlf , :19 / 2 windpro

86 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 36 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro DECIBEL - Kort 6.0 m/s Beregning: L1A 3 stk. SWT _79.5NH Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :17/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 483,241 Nord: 6,236,766 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :19 / 3 windpro

87 Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved St. Soels Aulum Side 37 af 37 Projekt: St. Soel, Holsterbro DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: L1A 3 stk. SWT _79.5NH Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :17/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:30,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 483,241 Nord: 6,236,766 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :19 / 4 windpro

88 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 1 af 11 Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Nybro JANUAR

89 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 2 af 11 Projektansøger: SFP Wind Denmark ApS Dalsvinget 194 DK-8600 Silkeborg Mail: Tlf På vegne af lodsejeren: Eigil Andersen Vestermosevej Herning Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: Tlf

90 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 3 af 11 Indledning Denne projektbeskrivelse indeholder et forslag til opstilling af 3 vindmøller øst for Nybro i Herning Kommune. På kortene herunder er forslaget med tre møller vist med røde markeringer. Figur 1. Oversigtskort SFP Wind har indgået en samarbejdsaftale med EnergiMidt om udvikling af mølleprojekter i Danmark både i og udenfor EnergiMidt s forsyningsområde. Projektet udarbejdes af SFP Wind, men koordineres med EnergiMidt i både planlægnings- og byggefasen, med henblik på, at EnergiMidt overtager mindst en af de tre møller til fremtidig drift efter opstilling og indkøring af møllerne på nettet. Projektet Vindmølleprojektet omhandler et forslag med opstilling af tre vindmøller på en ret linje i en øst-vestlig retning. Møllerne opstilles med en indbyrdes afstand på ca. 275 meter. Mølleopstillingen respekterer alle eksisterende beboelser i området. 3

91 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 4 af 11 Figur 2. Matrikelkort Vindmølletyper Vindmølletypen i forslaget med tre møller forventes at blive Vestas V80, med en navhøjde på 67 meter og en rotordiameter på 80 meter, hvilket giver en totalhøjde på 107 meter til vingespids i topstilling. Hver enkelt vindmølle vil have en effekt på 2,0 MW og derved har forslaget med tre møller en samlet effekt på 6,0 MW. Produktion Hver vindmølle i forslaget med tre møller forventes at kunne producere mere end 4 mio. kwh, hvilket giver en samlet produktion på ca. 12 mio. kwh årligt, svarende til det årlige el-forbrug i ca enfamilieshuse med et gennemsnitligt årsforbrug på kwh. Miljø Forslagets tre møller vil have en el-produktion, der bl.a. vil muliggøre fortrængning af op til ton CO 2 på 20 år. Eksisterende vindmøller De nærmeste eksisterende vindmøller står mere end 3,3 km fra de nye møller, og beregninger viser, at disse møller fortsat kan være i drift og overholde støjbekendtgørelsen sammen med de nye møller. Der skal derfor ikke saneres eksisterende vindmøller i forbindelse med opstilling af de nye møller i dette projekt. Beboelser Ved realisering af forslaget med 3 vindmøller skal der ikke nedlægges eksisterende beboelser. Veje For at kunne etablere møllerne, og udføre den nødvendige service efterfølgende, bliver der anlagt nye grusveje, der giver adgang til hver enkelt vindmølle. Vejene vil være ca. 5 meter brede. 4

92 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 5 af 11 Området Området, hvor vindmøllerne ønskes opstillet, er ikke udpeget til vindmølleområde af Herning Kommune. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til vindmølleformål og samtidig fastlægger de overordnede retningslinjer for projektet. Terrænet omkring mølleområdet er fladt, og der findes en del skovbevoksning og hedearealer. Omkring mølleområdet findes en enkelt gravhøj, som dog ikke berøres af projektet, da der er mere end 200 meter fra nærmeste mølleplacering til gravhøjen. Vejene til møllerne kan etableres uden at berøre den fastsatte 100 meter beskyttelseslinje omkring gravhøjen. Møllerne er alle placeret på dyrkede marker. Umiddelbart nord for den vestligste mølle ligger en skydebane. Det forventes, at mølledrift og skydeaktiviteter kan forenes. Figur 3. Ortofoto med møller placeret i området Der er ca. 150 meter til det nærmeste Natura 2000-område, Habitatområdet Ovstrup Hede med Røjen Bæk, beliggende nord og vest for mølleområdet. Ud over Ovstrup Hede er der ingen 3-arealer i nærområdet omkring mølleplaceringerne. Der løber et beskyttet vandløb øst, nord og syd for området med åbeskyttelseslinje omkring vandløbene. Vandløbene og beskyttelseslinjerne berøres ikke af mølleprojektet. Der findes et skovareal med skovbyggelinje omkring nord for mølleområdet. Ingen af møllerne placeres indenfor skovbyggelinjen. De øvrige små-skove i nærområdet har ingen skovbyggelinje omkring skoven. 5

93 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 6 af 11 Figur 4. Nærmeste Natura 2000-område er et EF-habitatområde, Ovstrup Hede med Røjen Bæk. Figur 5. Skovbyggelinjer, gravhøje, 3-områder og beskyttede vandløb ved vindmølleområdet - vist sammen med vindmøllerne 6

94 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 7 af 11 Naboer - afstand, støj og skygge Naboer Beregningerne viser, at afstanden til nærmeste nabo, for forslaget med tre møller på 107 meter i totalhøjde, er godt 500 meter, mens lovkravet på fire gange møllens totalhøjde til nærmeste nabo er 428 meter. Afstandskravet bliver dermed overholdt med god margin. Der ligger ca. 10 beboelser indenfor 1 km s afstand. Figur 6. Afstandskort for forslaget med tre møller 7

95 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 8 af 11 Støj Både den almindelige støjberegning og beregningen for lavfrekvent støj viser at støjkravene overholdes for samtlige naboer både ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s. Støjen ved nærmeste naboer vil endda være 2,3 db under gældende lovkrav, og dermed vil støjen reelt være tæt på halvdelen af lovens grænseværdier, da 3 db svarer til en halvring/fordobling af den hørbare støj. Figur 7. Støjberegning ved 6 m/s, hvor støjgrænsen vises med rød oval. 8

96 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 9 af 11 Figur 8. Støjberegning ved vindhastighed på 8 m/s, hvor støjgrænsen vises med rød oval. 9

97 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 10 af 11 Den lavfrekvente støj fra møllerne ligger meget langt under grænseværdierne. Den nabobeboelse, som får påført mest lavfrekvent støj får påført ca. 8 db, hvor grænseværdien er 20 db. Figur 9. Lavfrekvent støj ved vindhastighed på 6 og 8 m/s, hvor støjgrænsen vises med gul linje. 10

98 Bilag 1- Område D - Ansøgning om vindmøller ved Nybro side 11 af 11 Skyggekast Beregninger af skyggekast for forslaget med tre vindmøller viser, at én af naboerne får mere end de maksimalt 10 timers skyggekast pr. år. Den nabobeboelse, som får påført mest skyggekast vil få 10 timer og 47 minutter ifølge de foreløbige skyggekastberegninger. Alle øvrige beboelser får et minimalt antal skyggekasttimer. Det forudsættes, at der påmonteres skyggestopmodul på alle møller, så antallet af skyggetimer aldrig vil overstige de 10 timer pr. år for nogen nabo. Figur 10. Skyggekast fra vindmøllerne i forslaget med tre møller, hvor grænseværdien vises med rød linje. 11

99 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 1 af 7

100 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 2 af 7

101 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 3 af 7

102 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 4 af 7

103 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 5 af 7

104 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 6 af 7

105 Bilag 1 - Område E - Ansøgning om vindmøller ved Sinding Side 7 af 7

106 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 1 af 38 Vindmølleprojekt Ørnhoved - Herning Kommune Forslag til nyt vindmølleområde ved Ørnhoved / Herning-Holstebro motorvejen 3 stk. vindmøller med en totalhøjde på mellem meter.

107 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 2 af 38 Vindteam ApS ønsker at indgive vindmølleprojekt Ørnhoved som forslag til Herning Kommunes kommende reviderede kommuneplan. Vindteam har i forbindelse med Folketingets vedtagelse af Herning-Holstebro motorvejen afsøgt muligheden for at placere et vindmølleprojekt i umiddelbar forbindelse med denne, idet landskab, mennesker og dyr bliver kraftigt influeret af et sådant stort infrastrukturprojekt, hvorved opstilling af vindmøller i tilknytning til motorvejen vil indebære minimal gene for lokalområdet. Dette i modsætning til opstilling af vindmøller i det øvrige åbne land som hos de omkringboende naboer ganske ofte forårsager bekymringer vedr. typisk støjpåvirkning. Denne bekymring vil ikke være aktuel ved etablering af vindmøller tæt op af motorvejsbyggeriet, idet støjen fra motorvejen vil overgå støjen fra vindmøllerne. Ved Ørnhoved, der ligger syd for Trehøjevej og vest for Sindingvej, er der således mulighed for at udvikle et moderne vindmølleprojekt bestående af 3 stk. 130 meter høje vindmøller med en installeret effekt på i alt ca. 10 MegaWatt (MW). Projektet vil som vist på figur 1 nedenfor blive placeret tæt op ad motorvejen mellem Herning og Holstebro. Figur 1: Vindmølleprojektet vil blive placeret for enden af Ørnhovedvej meget tæt på motorvejen (stiplet grå linje). 2

108 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 3 af 38 Det skal bemærkes, at højden på vindmøllerne vil kunne hæves fra 130 meter til 150 meter, hvis beboelsesejendommen beliggende Ørnhovedvej 17, 7400 Herning, nedlægges. Denne ejendom er angivet med et 1-tal nedenfor på figur 2 og vil med 150 meter høje vindmøller ligge indenfor minimumsafstanden til nærmeste beboelse på 4 x vindmøllernes totalhøjde (4 x 150 meter = 600 meter). Følgelig har Vindteam taget kontakt til ejeren af Ørnhovedvej 17 med henblik på opkøb. Dialogen med ejeren er positiv men endnu ikke afsluttet ved indlevering af nærværende projektforslag. Så snart disse drøftelser er tilendebragt, vil Herning Kommune naturligvis få besked om, hvorvidt der ved Ørnhoved ønskes opstillet 3 stk. 130 meter høje vindmøller eller 3 stk. 150 meter høje vindmøller. Det skal for en god ordens skyld slås fast, at beboelsesejendommen Ørnhovedvej 17, 7400 Herning, ikke behøver at blive nedlagt ved 130 meter høje vindmøller. På figur 2 ses det endvidere, hvordan de tre stk. 150 meter høje vindmøller vil blive placeret på arealerne. Figur 2 illustrerer opstillingsmønstret ved 3 stk. 150 meter høje vindmøller. 1-tallet angiver beboelsesejendommen Ørnhovedvej 17, 7400 Herning, som vil skulle nedlægges for at overholde afstandskravet til nærmeste beboelse ved 150 meter høje vindmøller. 3

109 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 4 af 38 Vindteam har indgået lodsejeraftale vedr. den projektrelevante matrikel. Ydermere har Vindteam underskrevet aftale om nedlæggelse af beboelsesejendommen Ørnhovedvej 21, 7400 Herning, da denne ejendom ligger centralt i selve vindmølleopstillingsområdet. Skyggekast, støjpåvirkning og samspil med landskabet Området ved Ørnhoved er særdeles oplagt til opstilling af et vindmølleprojekt, da området er markant præget af infrastruktur/trafikerede veje. Vindmøllerne vil således blive placeret lige op ad den kommende motorvej samt ligge meget tæt på hovedvej 18/motortrafikvejen og landevejene Trehøjevej/Sindingvej. Derudover er der kun syv beboelsesejendomme (plus Bjalderbækvej 10, 7400 Herning, og Lundagervej 7, 7400 Herning, der begge er blevet eksproprieret grundet motorvejsbyggeriet) indenfor 6 gange vindmøllernes totalhøjde (780 m.). Ydermere har placeringen en for Herning Kommune ganske god vindressource samtidig med, at projektet overholder alle krav i og vejledninger til vindmøllebekendtgørelsen, jf. bilag 1a Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller, bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller samt bilag 2 Beregning af skyggekast, støj og lavfrekvent støj for vindmølletypen Siemens SWT 3, Foruden de store trafikerede vejanlæg vil vindmølleprojektet blive placeret i et område domineret af intensivt landbrug, hvilket gør, at et produktionsanlæg i form af en vindmøllepark naturligt vil kunne anlægges og indpasses her. Skyggekast: Vindmøller må maksimalt belaste en beboelsesejendom med 10 timers skyggekast om året, jf. Bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt ). Figur 3 nedenfor viser, at blot én beboelsesejendom (bygning A ) vil få mere end 10 timers skyggekast. For at undgå at belaste denne beboelsesejendom skal en eller flere af vindmøllerne have monteret såkaldt skyggestop, der lukker den skyggekastende vindmølle ned, når der ellers under givne vejrbetingelser ville blive kastet en (roterende) skygge på den respektive beboelse. Ved montering af skyggestop vil vindmølleparken dermed opfylde kriteriet om maksimalt 10 timers skyggekast pro anno til alle omkringliggende beboelsesejendomme. 4

110 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 5 af 38 Figur 3: Rød streg angiver grænsen for de maksimalt tilladte 10 timers skyggekast. Støjpåvirkning: Vindmøller må maksimalt støje med 42 db(a) ved 6 m./sek. og 44 db(a) ved 8 m./sek., jf. bilag 3a Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, 4, 1). I forhold til særligt støjfølsomme områder er kravene skærpet med 5 db(a), så de lyder på 37 db(a) ved 6 m./sek. og 39 db(a) ved 8 m./sek., jf. bilag 3a Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, 4, 2). Ørnhoved-vindmølleprojektet ligger imidlertid ikke i umiddelbar nærhed af områder kategoriseret som særligt støjfølsomme, men denne skærpede beregning er alligevel medtaget på figur 4 nedenfor for at illustrere det faldende støjniveau jo længere væk, at man befinder sig fra vindmøllerne. 5

111 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 6 af 38 Ovennævnte krav til maksimal støjpåvirkning skal være opfyldte 15 meter fra en beboelsesejendom, målt 10 meter oppe i luften. Figur 4 viser, at alle krav til støj i det almindelige frekvensområde vil være opfyldte for vindmølleprojektet ved Ørnhoved, idet ejendommen placeret umiddelbart nord for vindmølle 3 (Ørnhovedvej 21, 7400 Herning) som tidligere anført vil blive opkøbt og nedlagt i forbindelse med rejsning af projektet. Figur 4: Støjberegning ved 6 m./sek. Den orange cirkel indikerer den maksimale støjgrænse på 42 db(a), medens den gule cirkel illustrerer den maksimale støjgrænse på 37 db(a) for særligt støjfølsomme områder (ej aktuelt for Ørnhoved-projektet grundet fraværet af særligt støjfølsomme områder). 6

112 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 7 af 38 Figur 4 illustrerer også, at vindmølleprojekt Ørnhoved vil overholde reglerne for akkumuleret støj, når støjbidraget fra den ældre 600 kw Bonus-vindmølle medregnes. Jf. også bilag 3b - Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 (pkt. 4.2). Af figur 5 ses det endvidere, at støjbekendtgørelsen ligeledes er overholdt med stor margin i forhold til den lavfrekvente støjpåvirkning. Lavfrekvent støjpåvirkning må således maksimalt være 20 db ved såvel 6 m./sek. som 8 m./sek., jf. bilag 3a Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, 4 stk. 2. Figur 5: Lavfrekvent støjberegning ved 6 m./sek. Den orange cirkel indikerer den maksimale støjgrænse på 20 db. 7

113 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 8 af 38 Samspil med landskabet: Ørnhoved-vindmøllerne vil blive rejst med respekt for de natur- og beskyttelsesbindinger, der findes i nærområdet, jf. figur 6 nedenfor. Vindmøllernes placering vil således på ingen måde konflikte med de beskyttede vandløb (blå stiplet linje og skraveret område med blå baggrundsfarve ), 3-udpegningerne (skraverede områder uden baggrundsfarve ), gravhøjene (røde prikker), de beskyttede sten- og jorddiger (gule streger) eller skovbyggelinjen (skraveret område med grøn baggrundsfarve ). Figur 6 illustrerer, at natur- og beskyttelsesbindinger ikke vil være til hinder for realiseringen af vindmøller ved Ørnhoved. Som det fremgår af figur 7 nedenfor, vil Ørnhoved-vindmølleprojektet blive etableret udenfor områder kategoriseret af Herning Kommune som værende særligt værdifuldt landskab. 8

114 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 9 af 38 Figur 7 viser, at Ørnhoved -vindmøllerne respekterer kommunale landskabsudpegninger i form af særligt værdifuldt landskab. angiver vindmølleparkens placering. Placering af vindmøller ved Ørnhoved vil ydermere respektere Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), da vindmøllerne ikke opstilles i en sådan OSD-udpegning, jf. figur 8 nedenfor. Figur 8: Vindmølleprojektet rejses udenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), der er markeret med blåt. angiver vindmølleparkens placering. 9

115 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 10 af 38 En vindmøllepark ved Ørnhoved holder sig endvidere udenfor områder udlagt som værdifulde kulturmiljøer, jf. figur 9 nedenfor. Figur 9: Vindmølleparken konflikter ikke med områder udlagt til bevaringsværdige kulturmiljøer. På tilsvarende vis ligger vindmølleprojektet langt fra de nærmeste kirker, jf. figur 10. Figur 10 viser kirkebyggelinjerne for de nærmeste kirker i henholdsvis Skibbild og Tjørring. 10

116 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 11 af 38 Denne første del af vindmølleprojektbeskrivelsen har overordnet beskæftiget sig med nogle af de elementer, som vil indgå i en senere VVM-redegørelse og lokalplan for projektet. Den foreløbige konklusion er imidlertid klar, idet vindmøller ved Ørnhoved vil overholde alle regler for skyggekast og støj samt respektere alle definerede natur- og kulturbeskyttelseshensyn. Ydermere vil vindmølleprojektet have et balanceret samspil med landskabet, der er præget af industrielt landbrug i almindelighed og den kommende motorvej i særdeleshed. 11

117 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 12 af 38 Inddragelse af lokalsamfundet Ved udvikling af vindmølleprojekter er det essentielt for Vindteam fra første færd at have en proaktiv og konstruktiv dialog med lokalbefolkningen vedr. det muligvis kommende vindmølleprojekt. Vindteam er af den opfattelse, at man får den bedste dialog med naboerne til et sådant projekt ved at møde disse på deres egen hjemmebane. Indenfor en radius af 780 meter fra vindmøllerne (svarende til 6 x vindmøllernes totalhøjde) er der som tidligere anført blot syv beboelsesejendomme. Beboelsesejendommene Bjalderbækvej 10, 7400 Herning, samt Lundagervej 7, 7400 Herning, ligger også indenfor de 780 meter af vindmølleprojektet, men begge ejendomme er blevet eksproprierede af Vejdirektoratet i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Normalvis ville Vindteam have haft besøgt disse syv naboer inden indsendelse af projektforslaget til kommunen for at orientere dem om allehånde aspekter af det muligvis kommende vindmølleprojekt. Derudover ville disse naboer indenfor en radius af 6 x vindmøllernes totalhøjde have fået tilbudt en ganske generøs værditabserstatning på deres beboelsesejendom i forbindelse med vores besøg. I forbindelse med dette konkrete projekt ved Ørnhoved, har Vindteam imidlertid ikke haft tid til at besøge naboerne forlods, idet lodsejeraftalen på jorden til opstilling af vindmøller først faldt på plads på et meget fremskredent tidspunkt i forhold til at kunne nå at indlevere dette projektforslag rettidigt i idéfasen til kommuneplansrevisionen. 12

118 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 13 af 38 Vindteam vil således i de kommende uger efter indlevering af nærværende projektforslag kontakte naboerne med henblik på et individuelt orienteringsmøde, hvor de også vil få tilbudt en værditabserstatning. Det er imidlertid ikke kun de nærmeste naboer, som Vindteam ønsker at informere på et tidligt tidspunkt samt tilgodese økonomisk. Vi vil også gerne være med til at udvikle det lokalsamfund, som vindmølleprojektet bliver en del af. I dette konkrete tilfælde med Ørnhoved-projektet, agter Vindteam at kontakte en lokal forening for at afsøge muligheden for et samarbejde med denne forening om vindmølleprojektet. Valg af vindmølletype Rammerne for valg af vindmølletype fastlægges af de i vindmøllebekendtgørelsen opstillede krav til minimumsafstanden til den nærmeste beboelse, jf. bilag 1a Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller ( 2 stk. 3) og bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt ), samt af en anbefaling om størrelsesforholdet mellem vindmøllernes rotordiameter og navhøjde, det såkaldte harmoniforhold. Placeringen ved Ørnhoved giver mulighed for at opstille tre vindmøller med en totalhøjde på 130 meter, hvorved afstandskravet til nabobeboelser på fire gange vindmøllens totalhøjde (4 x 130 meter = 520 meter) overholdes, idet beboelsen Ørnhovedvej 21, 7400 Herning nedlæges i tilfælde af projektets realisering. På samme vis overholdes afstandskravet på minimum 130 meter (1 x totalhøjden) til motorvejen, jf. bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt ). Såfremt Vindteam måtte lykkes med at indgå en aftale om opkøb af beboelsesejendommen Ørnhovedvej 17, 7400 Herning, vil der som tidligere anført være mulighed for at opstille tre stk. 150 meter høje vindmøller, der alle vil overholde afstandskravet på 600 meter (6 x 150 m. = 600 m.) til nærmeste beboelsesejendom. Minimumsafstanden på 150 meter til motorvejen vil også være overholdt. I beskrivelsen af vindmølletype nedenfor vil der blive taget udgangspunkt i 130 meter høje vindmøller, da projektet p.t. kun er realiserbart med sådanne vindmøller. Ved vindmølleplanlægning opererer man også med et harmoniforhold, der som nævnt er et udtryk for størrelsesforholdet mellem vindmøllens tårn og vinger, hvilket har betydning for vindmøllens egenæstetik. Harmoniforholdet for vindmøller på meters totalhøjde bør som udgangspunkt ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35 for at give den visuelt mest harmoniske vindmølle. På figur 11 nedenfor illustreres tre forskellige harmoniforhold. 13

119 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 14 af 38 Figur 11: Eksempler på harmoniforholdet mellem vindmøllens tårn og vinger. Kilde: Skov- og Naturstyrelsen. Nye store vindmølletyper har en mere slank karakter end de ældre modeller, hvorved tårnet på de nye vindmøller bedre kan bære de lange vinger med et stort rotorareal og deraf følgende store produktionskapacitet. De mest sandsynlige valg af vindmøller til Ørnhoved-projektet er typerne Siemens SWT 3,2 101 og Vestas V105 3,3 MW. 101 i SWT 3,2 101 refererer til rotordiameteren på 101 meter, hvilket kombineret med en tårnhøjde på 79,5 meter giver en totalhøjde på 130 meter (101 m./2 + 79,5 m.). Harmoniforholdet vil således være 1:1,27 (101 m./79,5 m.) og dermed ligge indenfor anbefalingerne. På samme vis refererer 105 i V105 3,3 til en rotordiameter på 105 meter, hvilket kombineret med en tårnhøjde på 77,5 meter giver en totalhøjde på 130 meter (105 m./2 + 77,5 m.). Harmoniforholdet vil med en Vestas V105 3,3-vindmølle være 1:1,35 (105 m./77,5 m.), hvorved også denne vindmølletype holder sig indenfor det anbefalede harmoniforhold. Vestas V105 3,3 MW. Siemens SWT 3,

120 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 15 af 38 Det skal bemærkes, at Siemens SWT3,2 101 for indeværende leveres med en generator på 3,2 MW, men Siemens oplyser, at man i løbet af 2016 vil introducere vindmølletypen med en nominel generatoreffekt på 3,4 MW. Alle beregninger, jf. bilag 2 Beregning af skyggekast, støj og lavfrekvent støj for vindmølletypen Siemens SWT 3,2 101, og visualiseringer i denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i vindmølletypen Siemens SWT 3, De tre vindmøller ved Ørnhoved vil blive opstillet på en lige række med en indbyrdes afstand på ca. 315 meter. Rækken vil være vinklet optimalt i forhold til den fremherskende vind fra det vestlige og sydvestlige verdenshjørne. Vindmøllerne vil blive placeret vest for motorvejen, hvilket har den klare utvetydige fordel, at støjen fra vindmøllerne grundet de dominerende vestlige vindretninger vil blæse ud mod motorvejen, hvis støjniveau klart vil overgå vindmøllernes støjbidrag hos de ganske få beboelsesejendomme beliggende øst for vindmølleprojektet - og dermed også øst for motorvejen. Opstillingsmønsteret i form af en lige række vil endvidere være et let genkendeligt geometrisk mønster som foreskrevet i vindmøllebekendtgørelsen, jf. bilag 1b Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller (pkt. 4.2). 15

121 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 16 af 38 Under forudsætning af at der installeres 3 stk. 3,2 MW-vindmøller ved Ørnhoved, vil dette årligt spare miljøet for ca tons CO 2, svarende til udledningen fra ca mellemklasse-biler. Realiseringen af et vindmølleprojekt ved Ørnhoved vil udover den gavnlige effekt på den generelle folkesundhed også hjælpe Herning Kommune hen mod sin erklærede klimaplansmålsætning om stadig CO 2 -reduktion frem mod 2030, jf. figur 12 nedenfor. Figur 12 viser hovedpunkterne i Herning Kommunes klimaplan. 16

122 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 17 af 38 Hver enkelt vindmølle ved Ørnhoved vil blive placeret på sin egen vindmølleparcel med et areal på ca. 35 x 35 meter. Hertil kommer kran- og vendepladser ved hver vindmølle på ca m 2 samt tilhørende adgangsveje med en bredde på ca. 5-6 meter. Adgangen til vindmøllerne vil ske via Ørnhovedvej, da der i forbindelse med motorvejsbyggeriet er ved at blive opført en bro i forlængelse af Ørnhovedvej over motorvejen således, at man vil kunne komme til og fra bl.a. ejendommen Ørnhovedvej 21. Motorvejsbroen i forlængelse af Ørnhovedvej er endnu ikke tilgængelig på officielle luft- eller satellitfotos. Følgelig er motorvejsbroen på figur 13 nedenfor angivet som en hvid streg på lige fod med den øvrige del af adgangsvejen til vindmølleopstillingsstedet. Jf. også bilag 4 Kort over adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. Figur 13: Adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. 17

123 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 18 af 38 Vindteam ser nu frem til en frugtbar dialog og et konstruktivt samarbejde med Herning Kommune omkring mulighederne for udvikling af et vindmølleprojekt ved Ørnhoved / Herning-Holstebro motorvejen. Vindteam er naturligvis tilgængelige for besvarelse af eventuelle spørgsmål i forbindelse med projektet. Med venlig hilsen Mobil: Mobil: Mail: Mail: 18

124 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 19 af 38 Bilagsoversigt - Bilag 1a: Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. - Bilag 1b: Vejledning om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller. - Bilag 2: Beregning af skyggekast, støj og lavfrekvent støj for vindmølletypen Siemens SWT 3, Bilag 3a: Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. - Bilag 3b: Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, Bilag 4: Kort over adgangsvej til vindmølleopstillingsstedet. 19

125 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 20 af 38

126 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 21 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent_L1 3 stk. SWT _79.5 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :36/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Den lavfrekvente støj beregnes indendøre og må ikke overstige 20 db ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s i 10 m højde Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1:100,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 492,531 6,226, , m Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB ,756 6,225, Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB ,981 6,225, Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB ,287 6,227, : 600 kw BON... Nej BONUS MK IV-600/ KST Kildestøjsprojekt b b b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Støjdata Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Fra Støj vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (86) 493,453 6,225, Ja A Ja B Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (87) 493,793 6,225, Ja B Ja C Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (88) 493,708 6,226, Ja C Ja D Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (89) 493,488 6,226, Ja D Ja E Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (90) 493,363 6,226, Ja E Ja F Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (91) 492,835 6,226, Ja F Ja G Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (92) 492,665 6,226, Ja G Ja H Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (93) 492,040 6,226, Ja H Ja I Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (94) 491,593 6,225, Ja I Ja J Støj følsomt punkt:dansk 2011 Lav Frekvent - Indendørs, lav frekvent (95) 492,555 6,225, Ja J Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :36 / 1 windpro

127 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 22 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Lavfrekvent_L1 3 stk. SWT _ fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO I J Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :36/ windpro af EMD International A/S, Tlf , :36 / 2 windpro

128 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 23 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Kort 6.0 m/s Beregning: Lavfrekvent_L1 3 stk. SWT _79.5 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :36/ Støj [db(a)] 20 db(a) m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:25,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 492,134 Nord: 6,226,423 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :36 / 3 windpro

129 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 24 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: Lavfrekvent_L1 3 stk. SWT _79.5 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :36/ Støj [db(a)] 20 db(a) m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:50,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 492,134 Nord: 6,226,423 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Lavfrekvent. Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :36 / 4 windpro

130 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 25 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. SHADOW - Hovedresultat Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NH Forudsætninger for skyggeberegning Maksimal afstand for påvirkning Medtag kun hvis mere end 20 % af solen er dækket af vingen Se venligst vindmølletabellen Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 Dagstep for beregning 1 dage Tidsskridt til beregning 1 minutter Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstimer beregnes fra de valgte vindmøller med følgende vindfordeling: WaSP Conwx vindstatistik Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve For at undgå skyggekast fra ikke synlig vindmøller laves der en ZVI beregning før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende forudsætninger Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (3) Lægivere ikke anvendt i beregning Betragterhøjde: 1.5 m Netopløsning: 10.0 m Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Vindmøller Ny vindmølle Målestok 1:100,000 Skyggemodtager Vindmølletype Skyggedata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Beregningsafstand Omdr nominel [m] [kw] [m] [m] [m] [Omdr] 1 492,531 6,226, , m Ja Siemens SWT DD-3,200 3, , ,756 6,225, Ja Siemens SWT DD-3,200 3, , ,981 6,225, Ja Siemens SWT DD-3,200 3, , Skyggemodtager-Inddata Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode over jord med uret hældning [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A 493,453 6,225, "Drivhustilstand" B 493,793 6,225, "Drivhustilstand" C 493,708 6,226, "Drivhustilstand" D 493,488 6,226, "Drivhustilstand" E 493,363 6,226, "Drivhustilstand" F 492,835 6,226, "Drivhustilstand" G 492,665 6,226, "Drivhustilstand" H 492,040 6,226, "Drivhustilstand" I 491,593 6,225, "Drivhustilstand" J 492,555 6,225, "Drivhustilstand" Beregningsresultater Skyggemodtager Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år [h/år] A 19:55 B 7:31 C 7:01 D 9:53 E 10:03 Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 1 windpro

131 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 26 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. SHADOW - Hovedresultat Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NH...fortsat fra forudgående side Skygge, forventede værdier Nr. Skyggetimer pr. år [h/år] F 11:13 G 2:58 H 4:20 I 6:07 J 0:00 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ Samlet skyggekast på skyggemodtagerne fra hver enkelt vindmølle Nr. Navn Værste scenarie Forventet [h/år] [h/år] 1 3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) 180:31 30:36 2 3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) 106:08 23:01 3 3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) 166:11 35:20 windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 2 windpro

132 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 27 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NHVindmølle: 1-3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Januar Februar Marts April Maj Juni 1 08:58 13:04-13:41/37 08:22 09:04-09:44/40 07:19 17:17-17:28/11 06:58 19:29-19:33/4 05:42 20:25-20:31/6 04:47 21:15-21:22/7 15:59 14:29-15:14/45 16:56 14:42-15:26/44 17:57 20:02 21:03 22: :57 13:05-13:42/37 08:20 09:04-09:44/40 07:17 17:17-17:31/14 06:55 19:28-19:35/7 05:40 20:25-20:33/8 04:46 21:15-21:23/8 16:00 14:29-15:15/46 16:58 14:44-15:25/41 17:59 20:04 21:05 22: :57 13:05-13:41/36 08:19 09:04-09:44/40 07:14 17:16-17:32/16 06:53 19:28-19:38/10 05:38 20:25-20:35/10 04:45 21:15-21:24/9 16:02 14:29-15:16/47 17:00 14:44-15:24/40 18:01 20:06 21:07 22: :57 13:07-13:42/35 08:17 09:04-09:43/39 07:12 17:15-17:34/19 06:50 07:15-07:19/4 05:36 20:26-20:37/11 04:44 21:15-21:25/10 16:03 14:30-15:17/47 17:02 14:46-15:23/37 18:03 20:08 19:27-19:39/12 21:09 22: :56 13:08-13:41/33 08:15 09:04-09:43/39 07:09 17:15-17:37/22 06:47 07:13-07:22/9 05:33 20:26-20:39/13 04:43 21:15-21:26/11 16:04 14:30-15:17/47 17:04 14:48-15:22/34 18:06 20:10 19:27-19:41/14 21:11 22: :56 13:08-13:41/33 08:12 09:05-09:43/38 07:06 17:15-17:39/24 06:45 07:10-07:23/13 05:31 20:27-20:41/14 04:42 21:16-21:28/12 16:06 14:30-15:18/48 17:07 14:51-15:21/30 18:08 20:12 19:28-19:43/15 21:13 22: :55 13:10-13:41/31 08:10 09:06-09:43/37 07:04 17:14-17:41/27 06:42 07:07-07:23/16 05:29 20:28-20:43/15 04:41 21:16-21:28/12 16:07 14:30-15:18/48 17:09 14:55-15:19/24 18:10 20:14 19:28-19:45/17 21:15 22: :55 13:12-13:41/29 08:08 09:06-09:41/35 07:01 17:15-17:44/29 06:39 07:05-07:24/19 05:27 20:30-20:41/11 04:40 21:15-21:29/14 16:09 14:31-15:20/49 17:11 14:58-15:16/18 18:12 20:16 19:29-19:47/18 21:17 22: :54 13:13-13:41/28 08:06 09:07-09:41/34 06:59 17:15-17:44/29 06:37 07:02-07:24/22 05:25 20:32-20:40/8 04:40 21:16-21:30/14 16:10 14:31-15:21/50 17:13 15:03-15:12/9 18:14 20:18 19:30-19:45/15 21:19 22: :53 13:15-13:40/25 08:04 09:08-09:40/32 06:56 17:15-17:43/28 06:34 07:00-07:25/25 05:23 04:39 21:16-21:30/14 16:12 14:31-15:20/49 17:15 18:16 20:20 19:33-19:44/11 21:21 22: :52 13:16-13:38/22 08:02 09:08-09:38/30 06:53 17:17-17:42/25 06:32 06:57-07:24/27 05:21 04:38 21:16-21:32/16 16:14 14:31-15:21/50 17:18 18:18 20:22 19:36-19:39/3 21:23 22: :51 13:19-13:37/18 08:00 09:10-09:36/26 06:51 17:18-17:41/23 06:29 06:56-07:24/28 05:19 04:38 21:17-21:33/16 16:15 14:31-15:22/51 17:20 18:20 20:24 21:25 22: :50 13:25-13:35/10 07:57 09:12-09:34/22 06:48 17:19-17:39/20 06:27 06:56-07:23/27 05:17 04:37 21:17-21:33/16 16:17 14:32-15:23/51 17:22 18:22 20:26 21:27 22: :49 09:25-09:27/2 07:55 09:14-09:30/16 06:46 17:22-17:37/15 06:24 06:56-07:23/27 05:15 04:37 21:17-21:34/17 16:19 14:32-15:24/52 17:24 18:25 20:28 21:29 22: :48 09:23-09:29/6 07:53 09:18-09:27/9 06:43 17:25-17:34/9 06:21 06:56-07:22/26 05:13 04:37 21:18-21:34/16 16:21 14:32-15:24/52 17:26 18:27 20:30 21:31 22: :47 09:22-09:31/9 07:51 06:40 17:58-18:00/2 06:19 06:56-07:21/25 05:11 04:37 21:18-21:35/17 16:23 14:33-15:24/51 17:29 18:29 20:33 21:33 22: :46 09:20-09:32/12 07:48 06:38 17:57-18:03/6 06:16 06:56-07:19/23 05:09 04:36 21:18-21:35/17 16:24 14:32-15:24/52 17:31 18:31 20:35 21:35 22: :45 09:19-09:34/15 07:46 06:35 17:56-18:05/9 06:14 06:57-07:18/21 05:07 04:36 21:18-21:36/18 16:26 14:33-15:25/52 17:33 18:33 20:37 21:37 22: :43 09:17-09:35/18 07:44 06:32 17:54-18:07/13 06:11 06:58-07:15/17 05:06 04:36 21:19-21:36/17 16:28 14:33-15:25/52 17:35 18:35 20:39 21:38 22: :42 09:16-09:37/21 07:41 06:30 17:54-18:09/15 06:09 07:00-07:13/13 05:04 04:36 21:19-21:36/17 16:30 14:34-15:26/52 17:37 18:37 20:41 21:40 22: :41 09:14-09:38/24 07:39 06:27 17:54-18:11/17 06:06 07:03-07:10/7 05:02 04:37 21:19-21:36/17 16:32 14:34-15:26/52 17:40 18:39 20:43 21:42 22: :39 09:12-09:38/26 07:36 06:24 17:53-18:13/20 06:04 05:01 04:37 21:19-21:36/17 16:34 14:34-15:26/52 17:42 18:41 20:45 21:44 22: :38 09:10-09:39/29 07:34 06:22 17:53-18:15/22 06:01 04:59 04:37 21:20-21:37/17 16:36 14:35-15:26/51 17:44 18:43 20:47 21:46 22: :36 09:09-09:41/32 07:32 06:19 17:53-18:17/24 05:59 04:57 04:37 21:20-21:37/17 16:38 14:36-15:27/51 17:46 18:45 20:49 21:47 22: :35 09:07-09:41/34 07:29 06:16 17:53-18:19/26 05:57 04:56 04:38 21:20-21:38/18 16:40 14:36-15:27/51 17:48 18:47 20:51 21:49 22: :33 09:05-09:42/37 07:27 06:14 17:55-18:18/23 05:54 04:54 04:38 21:20-21:37/17 16:43 14:37-15:27/50 17:51 18:49 20:53 21:51 22: :31 09:04-09:42/38 07:24 17:20-17:23/3 06:11 17:55-18:17/22 05:52 04:53 04:39 21:20-21:37/17 16:45 14:37-15:27/50 17:53 18:51 20:55 21:52 22: :30 09:04-09:43/39 07:22 17:19-17:26/7 06:08 17:57-18:15/18 05:49 04:52 21:16-21:17/1 04:39 21:20-21:37/17 16:47 14:38-15:27/49 17:55 18:53 20:57 21:54 22: :28 09:04-09:43/39 07:06 18:59-19:14/15 05:47 20:26-20:27/1 04:50 21:16-21:18/2 04:40 21:21-21:37/16 16:49 14:39-15:27/48 19:56 20:59 21:55 22: :26 09:04-09:44/40 07:03 19:01-19:10/9 05:45 20:25-20:29/4 04:49 21:15-21:19/4 04:40 21:20-21:36/16 16:51 14:40-15:27/47 19:58 21:01 21:57 22: :24 09:04-09:44/40 07:01 19:30-19:31/1 04:48 21:14-21:20/6 16:53 14:41-15:26/45 20:00 21:58 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 3 windpro

133 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 28 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NHVindmølle: 1-3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:41 21:21-21:36/15 05:26 06:27 06:56-07:23/27 07:26 17:57-18:19/22 07:31 08:37-09:10/33 08:31 12:59-13:20/21 22:16 21:35 20:22 19:35-19:38/3 19:03 16:46 15:56 14:13-15:03/ :42 21:21-21:36/15 05:28 06:29 06:58-07:23/25 07:28 17:55-18:20/25 07:33 08:36-09:11/35 08:33 12:57-13:22/25 22:15 21:33 20:20 19:31-19:42/11 19:00 16:44 14:32-14:43/11 15:55 14:14-15:03/ :43 21:21-21:36/15 05:30 20:43-20:48/5 06:31 07:00-07:22/22 07:30 17:54-18:20/26 07:35 08:35-09:11/36 08:35 12:56-13:24/28 22:15 21:31 20:17 19:28-19:43/15 18:57 16:41 14:27-14:46/19 15:54 14:14-15:04/ :44 21:22-21:35/13 05:32 20:41-20:51/10 06:33 07:02-07:21/19 07:32 17:52-18:21/29 07:37 08:35-09:13/38 08:36 12:56-13:25/29 22:14 21:29 20:14 19:26-19:44/18 18:55 16:39 14:24-14:49/25 15:53 14:15-15:04/ :45 21:21-21:34/13 05:34 20:39-20:51/12 06:35 07:04-07:20/16 07:34 17:51-18:21/30 07:39 08:35-09:13/38 08:38 12:56-13:27/31 22:13 21:27 20:12 19:25-19:42/17 18:52 16:37 14:20-14:51/31 15:52 14:16-15:04/ :46 21:21-21:33/12 05:36 20:37-20:51/14 06:37 07:06-07:19/13 07:36 17:51-18:19/28 07:41 08:34-09:13/39 08:39 12:55-13:27/32 22:13 21:25 20:09 19:24-19:40/16 18:49 16:35 14:18-14:52/34 15:52 14:16-15:04/ :47 21:21-21:33/12 05:38 20:36-20:50/14 06:39 07:08-07:17/9 07:38 17:51-18:16/25 07:44 08:34-09:14/40 08:41 12:55-13:28/33 22:12 21:23 20:06 19:22-19:36/14 18:47 16:33 14:17-14:54/37 15:51 14:17-15:04/ :48 21:22-21:32/10 05:40 20:36-20:48/12 06:41 07:10-07:15/5 07:40 17:50-18:14/24 07:46 08:34-09:14/40 08:42 12:54-13:29/35 22:11 21:21 20:04 19:22-19:34/12 18:44 16:31 14:15-14:55/40 15:51 14:17-15:04/ :49 21:23-21:32/9 05:42 20:35-20:46/11 06:43 19:21-19:31/10 07:42 17:50-18:11/21 07:48 08:35-09:15/40 08:44 12:54-13:30/36 22:10 21:18 20:01 18:42 16:29 14:13-14:55/42 15:50 14:18-15:05/ :50 21:23-21:31/8 05:43 20:34-20:43/9 06:45 19:21-19:29/8 07:44 17:50-18:08/18 07:50 08:35-09:15/40 08:45 12:54-13:31/37 22:09 21:16 19:59 18:39 16:27 14:13-14:57/44 15:50 14:18-15:04/ :52 21:23-21:30/7 05:45 20:34-20:41/7 06:47 19:21-19:26/5 07:46 17:50-18:05/15 07:52 08:34-09:15/41 08:46 12:55-13:32/37 22:08 21:14 19:56 18:36 16:25 14:12-14:57/45 15:49 14:20-15:05/ :53 21:23-21:29/6 05:47 20:34-20:39/5 06:49 19:22-19:23/1 07:48 17:50-18:02/12 07:54 08:35-09:15/40 08:47 12:55-13:32/37 22:07 21:12 19:53 18:34 16:23 14:12-14:58/46 15:49 14:20-15:05/ :54 21:23-21:28/5 05:49 20:34-20:37/3 06:51 18:53-19:01/8 07:51 17:51-18:00/9 07:56 08:35-09:15/40 08:49 12:55-13:33/38 22:06 21:09 19:51 18:31 16:21 14:11-14:59/48 15:49 14:20-15:05/ :56 21:24-21:27/3 05:51 20:34-20:35/1 06:53 18:50-19:04/14 07:53 17:53-17:58/5 07:58 08:36-09:15/39 08:50 12:55-13:33/38 22:05 21:07 19:48 18:29 16:20 14:10-14:59/49 15:49 14:21-15:05/ :57 21:24-21:26/2 05:53 06:55 18:47-19:05/18 07:55 17:54-17:55/1 08:01 08:37-09:15/38 08:51 12:55-13:34/39 22:04 21:05 19:45 18:26 16:18 14:10-15:00/50 15:49 14:21-15:06/ :59 21:24-21:25/1 05:55 06:56 18:45-19:06/21 07:57 08:03 08:38-09:15/37 08:52 12:55-13:35/40 22:02 21:02 19:43 18:24 16:16 14:10-15:00/50 15:49 14:22-15:06/ :00 05:57 06:58 18:43-19:07/24 07:59 08:05 08:40-09:14/34 08:53 12:55-13:35/40 22:01 21:00 19:40 18:21 16:14 14:09-15:00/51 15:49 14:23-15:06/ :02 05:59 07:00 18:42-19:07/25 08:01 08:07 08:43-09:15/32 08:53 12:56-13:36/40 21:59 20:57 19:37 18:19 16:13 14:10-15:01/51 15:49 14:23-15:06/ :03 06:01 07:02 18:40-19:04/24 08:03 08:09 08:45-09:14/29 08:54 12:57-13:37/40 21:58 20:55 19:35 18:16 16:11 14:10-15:01/51 15:49 14:24-15:07/ :05 06:03 07:04 18:39-19:02/23 08:05 08:11 08:47-09:13/26 08:55 12:56-13:37/41 21:57 20:53 19:32 18:14 16:10 14:09-15:01/52 15:50 14:24-15:06/ :07 06:05 07:06 18:39-18:59/20 08:07 08:13 08:49-09:13/24 08:55 12:57-13:38/41 21:55 20:50 19:29 18:11 16:08 14:09-15:01/52 15:50 14:25-15:07/ :08 06:07 07:07-07:15/8 07:08 18:38-18:56/18 08:09 08:15 08:52-09:13/21 08:56 12:57-13:38/41 21:53 20:48 19:27 18:09 16:07 14:10-15:02/52 15:50 14:25-15:07/ :10 06:09 07:03-07:17/14 07:10 18:38-18:54/16 08:11 08:17 08:54-09:12/18 08:57 12:58-13:39/41 21:52 20:45 19:24 18:07 16:05 14:10-15:02/52 15:51 14:26-15:08/ :12 06:11 07:01-07:19/18 07:12 18:38-18:51/13 08:14 08:19 08:56-09:11/15 08:57 12:59-13:39/40 21:50 20:43 19:21 18:04 16:04 14:10-15:03/53 15:52 14:26-15:08/ :13 06:13 07:00-07:21/21 07:14 18:38-18:48/10 07:16 08:21 08:58-09:10/12 08:57 12:59-13:39/40 21:48 20:40 19:19 17:02 16:02 14:10-15:03/53 15:52 14:26-15:09/ :15 06:15 06:59-07:22/23 07:16 18:39-18:46/7 07:18 08:22 09:00-09:09/9 08:58 13:00-13:40/40 21:47 20:38 19:16 16:59 16:01 14:11-15:03/52 15:53 14:28-15:11/ :17 06:17 06:58-07:23/25 07:18 18:40-18:43/3 07:20 08:46-08:57/11 08:24 09:02-09:08/6 08:58 13:01-13:41/40 21:45 20:35 19:13 16:57 16:00 14:11-15:03/52 15:54 14:28-15:11/ :19 06:19 06:57-07:24/27 07:20 18:08-18:12/4 07:22 08:43-09:00/17 08:26 09:04-09:07/3 08:58 13:01-13:41/40 21:43 20:32 19:11 16:55 15:59 14:11-15:03/52 15:55 14:28-15:12/ :21 06:21 06:57-07:24/27 07:22 18:03-18:16/13 07:24 08:41-09:04/23 08:28 13:06-13:15/9 08:58 13:01-13:40/39 21:41 20:30 19:08 16:53 15:58 14:12-15:03/51 15:56 14:28-15:12/ :22 06:23 06:57-07:24/27 07:24 18:00-18:18/18 07:26 08:39-09:06/27 08:30 13:01-13:18/17 08:58 13:02-13:41/39 21:39 20:27 19:05 16:50 15:57 14:12-15:03/51 15:57 14:28-15:13/ :24 06:25 06:55-07:23/28 07:29 08:38-09:08/30 08:58 13:03-13:41/38 21:37 20:25 16:48 15:58 14:29-15:14/45 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 4 windpro

134 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 29 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NHVindmølle: 2-3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Januar Februar Marts April Maj Juni 1 08:58 12:48-13:06/18 08:22 09:09-09:32/23 07:19 16:54-17:27/33 06:58 05:42 20:06-20:22/16 04:47 20:59-21:22/23 15:59 16:56 15:59-16:21/22 17:57 20:02 21:03 22: :57 12:50-13:06/16 08:20 09:10-09:32/22 07:17 16:55-17:28/33 06:55 05:40 20:08-20:21/13 04:46 20:59-21:23/24 16:00 16:58 15:59-16:24/25 17:59 20:04 21:05 22: :57 12:54-13:04/10 08:18 09:11-09:30/19 07:14 16:55-17:27/32 06:53 05:38 20:10-20:18/8 04:45 20:59-21:24/25 16:02 17:00 15:58-16:25/27 18:01 20:06 21:07 22: :57 08:17 09:12-09:28/16 07:11 16:55-17:26/31 06:50 05:36 04:44 20:59-21:25/26 16:03 17:02 15:58-16:28/30 18:03 20:08 21:09 22: :56 08:15 09:14-09:25/11 07:09 16:56-17:26/30 06:47 05:33 04:43 20:59-21:26/27 16:04 17:04 15:58-16:31/33 18:06 20:10 21:11 22: :56 08:12 09:18-09:21/3 07:06 16:57-17:25/28 06:45 05:31 04:42 21:00-21:28/28 16:06 17:07 15:58-16:33/35 18:08 20:12 21:13 22: :55 08:10 15:59-16:34/35 07:04 16:58-17:23/25 06:42 05:29 04:41 21:00-21:28/28 16:07 17:09 18:10 20:14 21:15 22: :55 08:08 15:58-16:34/36 07:01 17:01-17:22/21 06:39 05:27 04:40 20:59-21:29/30 16:09 17:11 18:12 20:16 21:17 22: :54 08:06 15:59-16:34/35 06:59 17:03-17:20/17 06:37 05:25 04:40 21:00-21:30/30 16:10 17:13 18:14 20:18 21:19 22: :53 08:04 16:00-16:34/34 06:56 17:05-17:16/11 06:34 05:23 04:39 21:00-21:30/30 16:12 17:15 18:16 20:20 21:21 22: :52 08:02 16:00-16:33/33 06:53 06:32 05:21 04:38 21:00-21:32/32 16:14 17:18 18:18 20:22 21:23 22: :51 08:00 16:01-16:33/32 06:51 06:29 05:19 04:38 21:01-21:33/32 16:15 17:20 18:20 20:24 21:25 22: :50 07:57 16:02-16:33/31 06:48 06:27 05:17 04:37 21:00-21:33/33 16:17 17:22 18:22 20:26 21:27 22: :49 07:55 16:03-16:32/29 06:46 17:53-17:57/4 06:24 05:15 04:37 21:01-21:34/33 16:19 17:24 18:25 20:28 21:29 22: :48 09:23-09:25/2 07:53 16:05-16:31/26 06:43 17:52-17:58/6 06:21 05:13 04:37 21:01-21:34/33 16:21 17:26 18:27 20:30 21:31 22: :47 09:22-09:27/5 07:51 16:06-16:29/23 06:40 17:50-18:00/10 06:19 05:11 04:37 21:02-21:35/33 16:22 17:29 18:29 20:33 21:33 22: :46 09:20-09:28/8 07:48 16:09-16:28/19 06:38 17:50-18:03/13 06:16 05:09 04:36 21:02-21:35/33 16:24 17:31 18:31 20:35 21:35 22: :45 09:19-09:29/10 07:46 16:12-16:25/13 06:35 07:00-07:04/4 06:14 05:07 04:36 21:02-21:35/33 16:26 17:33 18:33 17:49-18:05/16 20:37 21:37 22: :43 09:17-09:30/13 07:44 17:03-17:05/2 06:32 06:58-07:06/8 06:11 20:05-20:08/3 05:06 04:36 21:02-21:35/33 16:28 17:35 18:35 17:48-18:07/19 20:39 21:38 22: :42 09:16-09:31/15 07:41 17:00-17:07/7 06:30 06:55-07:07/12 06:09 20:04-20:10/6 05:04 21:03-21:05/2 04:36 21:03-21:35/32 16:30 17:37 18:37 17:48-18:09/21 20:41 21:40 22: :41 09:14-09:31/17 07:39 16:59-17:10/11 06:27 06:52-07:07/15 06:06 20:03-20:13/10 05:02 21:03-21:07/4 04:37 21:03-21:35/32 16:32 17:40 18:39 17:48-18:11/23 20:43 21:42 22: :39 09:12-09:32/20 07:36 16:58-17:12/14 06:24 06:49-07:06/17 06:04 20:02-20:14/12 05:01 21:01-21:08/7 04:37 21:03-21:35/32 16:34 17:42 18:41 17:48-18:13/25 20:45 21:44 22: :38 09:10-09:32/22 07:34 16:57-17:14/17 06:22 06:47-07:07/20 06:01 20:02-20:16/14 04:59 21:01-21:09/8 04:37 21:03-21:36/33 16:36 17:44 18:43 17:49-18:14/25 20:47 21:45 22: :36 09:09-09:33/24 07:32 16:56-17:16/20 06:19 06:44-07:06/22 05:59 20:02-20:19/17 04:57 21:01-21:11/10 04:37 21:03-21:36/33 16:38 17:46 18:45 17:49-18:13/24 20:49 21:47 22: :35 09:07-09:33/26 07:29 16:56-17:19/23 06:16 06:43-07:05/22 05:57 20:01-20:20/19 04:56 21:00-21:12/12 04:38 21:04-21:37/33 16:40 17:48 18:47 17:50-18:11/21 20:51 21:49 22: :33 09:06-09:34/28 07:27 16:55-17:21/26 06:14 06:44-07:04/20 05:54 20:02-20:22/20 04:54 21:00-21:14/14 04:38 21:04-21:37/33 16:43 16:03-16:07/4 17:51 18:49 17:52-18:10/18 20:53 21:50 22: :31 09:06-09:34/28 07:24 16:54-17:23/29 06:11 06:44-07:03/19 05:52 20:02-20:24/22 04:53 20:59-21:15/16 04:39 21:04-21:36/32 16:45 16:02-16:09/7 17:53 18:51 17:54-18:08/14 20:55 21:52 22: :30 09:06-09:34/28 07:22 16:54-17:26/32 06:08 06:45-07:01/16 05:49 20:03-20:25/22 04:52 20:59-21:17/18 04:39 21:04-21:37/33 16:47 16:01-16:11/10 17:55 18:53 17:56-18:04/8 20:57 21:54 22: :28 09:07-09:33/26 07:06 07:46-07:58/12 05:47 20:03-20:24/21 04:50 20:59-21:18/19 04:40 21:05-21:37/32 16:49 16:00-16:14/14 19:56 20:59 21:55 22: :26 09:07-09:33/26 07:03 07:49-07:54/5 05:45 20:04-20:23/19 04:49 20:58-21:19/21 04:40 21:04-21:36/32 16:51 16:00-16:16/16 19:58 21:01 21:57 22: :24 09:08-09:33/25 07:01 04:48 20:58-21:20/22 16:53 15:59-16:19/20 20:00 21:58 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 5 windpro

135 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 30 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NHVindmølle: 2-3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:41 21:05-21:36/31 05:26 06:27 07:26 07:31 15:29-16:04/35 08:31 22:16 21:35 20:22 19:03 16:46 15: :42 21:05-21:36/31 05:28 06:29 07:28 07:33 15:29-16:04/35 08:33 22:15 21:33 20:20 19:00 16:44 15: :43 21:05-21:36/31 05:30 06:31 07:30 17:45-17:52/7 07:35 15:28-16:03/35 08:35 22:15 21:31 20:17 18:57 16:41 15: :44 21:06-21:35/29 05:32 06:33 07:32 17:41-17:56/15 07:37 15:28-16:04/36 08:36 22:14 21:29 20:14 18:55 16:39 15: :45 21:05-21:34/29 05:34 06:35 07:34 17:38-17:57/19 07:39 08:47-08:52/5 08:38 22:13 21:27 20:12 18:52 16:37 15:28-16:03/35 15: :46 21:05-21:33/28 05:36 06:37 07:36 17:36-18:00/24 07:41 08:43-08:55/12 08:39 22:13 21:25 20:09 18:49 16:35 15:28-16:00/32 15: :47 21:05-21:33/28 05:38 06:39 07:38 17:34-18:00/26 07:44 08:42-08:59/17 08:41 22:12 21:23 20:06 18:47 16:33 15:29-15:59/30 15: :48 21:05-21:32/27 05:40 06:41 07:40 17:32-18:01/29 07:46 08:41-09:00/19 08:42 22:11 21:20 20:04 18:44 16:31 15:29-15:56/27 15: :49 21:07-21:32/25 05:42 20:23-20:24/1 06:43 07:42 17:31-18:01/30 07:48 08:40-09:02/22 08:44 12:43-12:53/10 22:10 21:18 20:01 18:42 16:29 15:29-15:53/24 15: :50 21:07-21:31/24 05:43 20:18-20:28/10 06:45 07:44 17:29-18:01/32 07:50 08:39-09:03/24 08:45 12:40-12:55/15 22:09 21:16 19:59 18:39 16:27 15:30-15:52/22 15: :52 21:07-21:30/23 05:45 20:16-20:30/14 06:47 07:46 17:28-18:01/33 07:52 08:39-09:04/25 08:46 12:39-12:57/18 22:08 21:14 19:56 18:36 16:25 15:30-15:49/19 15: :53 21:07-21:29/22 05:47 20:14-20:31/17 06:49 07:48 17:28-18:01/33 07:54 08:39-09:05/26 08:47 12:38-12:58/20 22:07 21:12 19:53 18:34 16:23 15:32-15:48/16 15: :54 21:07-21:28/21 05:49 20:12-20:32/20 06:51 07:41-07:45/4 07:51 17:27-18:00/33 07:56 08:38-09:05/27 08:49 12:38-12:59/21 22:06 21:09 19:51 18:31 16:21 15:32-15:45/13 15: :56 21:08-21:27/19 05:51 20:11-20:33/22 06:53 07:37-07:48/11 07:53 17:28-17:58/30 07:58 08:38-09:05/27 08:50 12:37-13:00/23 22:05 21:07 19:48 18:29 16:20 15:33-15:43/10 15: :57 21:08-21:26/18 05:53 20:09-20:32/23 06:54 07:35-07:50/15 07:55 17:27-17:55/28 08:01 08:39-09:07/28 08:51 12:37-13:01/24 22:04 21:05 19:45 18:47-18:54/7 18:26 16:18 15:35-15:42/7 15: :59 21:08-21:25/17 05:55 20:09-20:30/21 06:56 07:34-07:52/18 07:57 17:27-17:52/25 08:03 08:39-09:07/28 08:52 12:37-13:02/25 22:02 21:02 19:43 18:44-18:57/13 18:24 16:16 15:36-15:39/3 15: :00 21:09-21:24/15 05:57 20:08-20:28/20 06:58 07:33-07:53/20 07:59 17:27-17:49/22 08:05 08:40-09:06/26 08:53 12:37-13:02/25 22:01 21:00 19:40 18:41-18:59/18 18:21 16:14 15: :02 21:09-21:22/13 05:59 20:08-20:26/18 07:00 07:32-07:53/21 08:01 17:27-17:47/20 08:07 08:43-09:07/24 08:53 12:38-13:03/25 21:59 20:57 19:37 18:38-18:59/21 18:19 16:13 15: :03 21:10-21:22/12 06:01 20:08-20:24/16 07:02 07:31-07:53/22 08:03 17:29-17:45/16 08:09 08:45-09:07/22 08:54 12:38-13:04/26 21:58 20:55 19:35 18:36-18:59/23 18:16 16:11 15: :05 21:10-21:20/10 06:03 20:08-20:22/14 07:04 07:33-07:53/20 08:05 17:29-17:42/13 08:11 08:47-09:07/20 08:55 12:38-13:04/26 21:56 20:53 19:32 18:34-18:59/25 18:14 16:10 15: :07 21:11-21:18/7 06:05 20:08-20:19/11 07:06 07:34-07:52/18 08:07 17:30-17:39/9 08:13 08:49-09:06/17 08:55 12:39-13:05/26 21:55 20:50 19:29 18:33-18:59/26 18:11 16:08 15: :08 21:12-21:17/5 06:07 20:07-20:16/9 07:08 07:36-07:51/15 08:09 17:31-17:36/5 08:15 08:52-09:07/15 08:56 12:39-13:05/26 21:53 20:48 19:27 18:33-18:56/23 18:09 16:07 15: :10 21:13-21:16/3 06:09 20:08-20:14/6 07:10 07:38-07:50/12 08:11 16:45-16:53/8 08:17 08:54-09:07/13 08:56 12:40-13:06/26 21:52 20:45 19:24 18:32-18:54/22 18:07 17:34-17:35/1 16:05 15: :12 06:11 20:09-20:12/3 07:12 07:40-07:49/9 08:14 16:41-16:56/15 08:19 08:56-09:06/10 08:57 12:40-13:06/26 21:50 20:43 19:21 18:32-18:51/19 18:04 16:04 15: :13 06:13 07:14 07:42-07:48/6 07:16 15:38-15:58/20 08:21 08:58-09:06/8 08:57 12:40-13:06/26 21:48 20:40 19:19 18:31-18:48/17 17:02 16:02 15: :15 06:15 07:16 07:44-07:45/1 07:18 15:36-16:00/24 08:22 09:00-09:05/5 08:58 12:42-13:07/25 21:47 20:38 19:16 18:31-18:46/15 16:59 16:01 15: :17 06:17 07:18 18:32-18:43/11 07:20 15:34-16:01/27 08:24 09:02-09:04/2 08:58 12:43-13:08/25 21:45 20:35 19:13 16:57 16:00 15: :19 06:19 07:20 18:32-18:40/8 07:22 15:32-16:01/29 08:26 08:58 12:44-13:08/24 21:43 20:32 19:11 16:55 15:59 15: :21 06:21 07:22 18:33-18:37/4 07:24 15:30-16:02/32 08:28 08:58 12:44-13:07/23 21:41 20:30 19:08 16:53 15:58 15: :22 06:23 07:24 18:34-18:35/1 07:26 15:30-16:03/33 08:30 08:58 12:45-13:07/22 21:39 20:27 19:05 16:50 15:57 15: :24 06:25 07:28 15:29-16:03/34 08:58 12:46-13:07/21 21:37 20:25 16:48 15:58 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 6 windpro

136 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 31 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NHVindmølle: 3-3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Januar Februar Marts April Maj Juni 1 08:58 14:15-14:51/36 08:22 09:16-09:21/5 07:19 16:47-17:19/32 06:58 05:42 04:47 20:24-21:14/50 15:59 16:55 15:26-16:04/38 17:57 20:02 21:03 22: :57 14:16-14:52/36 08:20 15:27-16:04/37 07:17 16:48-17:19/31 06:55 05:40 04:46 20:24-21:15/51 16:00 16:58 17:59 20:04 21:05 22: :57 14:16-14:52/36 08:18 15:27-16:03/36 07:14 16:48-17:18/30 06:53 05:38 04:45 20:24-21:15/51 16:02 17:00 18:01 20:06 21:07 22: :57 14:17-14:53/36 08:16 15:27-16:03/36 07:11 16:49-17:17/28 06:50 19:33-19:39/6 05:36 04:44 20:24-21:15/51 16:03 17:02 18:03 20:08 21:09 22: :56 14:18-14:53/35 08:14 15:29-16:02/33 07:09 16:51-17:16/25 06:47 19:30-19:41/11 05:33 04:43 20:24-21:15/51 16:04 17:04 18:06 20:10 21:11 22: :56 14:18-14:53/35 08:12 15:30-16:02/32 07:06 16:53-17:15/22 06:45 19:29-19:43/14 05:31 04:42 20:25-21:16/51 16:06 17:07 18:08 20:12 21:13 22: :55 14:19-14:53/34 08:10 15:31-16:02/31 07:04 07:30-07:33/3 06:42 19:27-19:45/18 05:29 04:41 20:25-21:16/51 16:07 17:09 18:10 16:55-17:12/17 20:14 21:15 22: :55 14:19-14:53/34 08:08 15:32-16:00/28 07:01 07:27-07:34/7 06:39 19:27-19:47/20 05:27 04:40 20:24-21:16/52 16:09 17:11 18:12 16:58-17:10/12 20:16 21:17 22: :54 14:21-14:54/33 08:06 15:35-15:59/24 06:59 07:24-07:34/10 06:37 19:25-19:49/24 05:25 04:40 20:25-21:17/52 16:10 17:13 18:14 20:18 21:19 22: :53 14:21-14:53/32 08:04 15:38-15:58/20 06:56 07:22-07:35/13 06:34 19:25-19:51/26 05:23 04:39 20:25-21:16/51 16:12 17:15 18:16 20:20 21:21 22: :52 14:22-14:53/31 08:02 15:40-15:55/15 06:53 07:19-07:34/15 06:32 19:24-19:53/29 05:21 20:39-20:49/10 04:38 20:25-21:17/52 16:14 15:30-15:33/3 17:18 18:18 20:22 21:23 22: :51 14:23-14:54/31 08:00 15:45-15:51/6 06:51 07:16-07:33/17 06:29 19:24-19:55/31 05:19 20:36-20:51/15 04:38 20:26-21:17/51 16:15 15:29-15:35/6 17:20 18:20 20:24 21:25 22: :50 14:24-14:54/30 07:57 06:48 07:16-07:33/17 06:27 19:23-19:55/32 05:17 20:34-20:53/19 04:37 20:25-21:17/52 16:17 15:28-15:37/9 17:22 18:22 20:26 21:27 22: :49 14:26-14:54/28 07:55 06:46 07:16-07:31/15 06:24 19:24-19:56/32 05:15 20:32-20:55/23 04:37 20:26-21:17/51 16:19 15:28-15:40/12 17:24 18:25 20:28 21:29 22: :48 14:26-14:53/27 07:53 06:43 07:17-07:29/12 06:21 19:23-19:55/32 05:13 20:31-20:56/25 04:37 20:26-21:18/52 16:21 15:26-15:41/15 17:26 18:27 20:30 21:31 22: :47 09:22-09:24/2 15:26-15:44/18 07:51 06:40 07:19-07:27/8 06:19 19:24-19:55/31 05:11 20:29-20:58/29 04:37 20:27-21:18/51 16:22 14:28-14:53/25 17:29 18:29 20:32 21:33 22: :46 09:20-09:24/4 15:25-15:45/20 07:48 16:56-17:00/4 06:38 06:16 19:24-19:54/30 05:09 20:29-21:00/31 04:36 20:27-21:18/51 16:24 14:29-14:52/23 17:31 18:31 20:35 21:35 22: :45 09:19-09:26/7 15:25-15:48/23 07:46 16:53-17:02/9 06:35 06:14 19:25-19:53/28 05:07 20:28-21:01/33 04:36 20:27-21:19/52 16:26 14:32-14:51/19 17:33 18:33 20:37 21:37 22: :43 09:17-09:26/9 15:25-15:50/25 07:44 16:52-17:05/13 06:32 06:11 19:25-19:52/27 05:06 20:28-21:03/35 04:36 20:27-21:19/52 16:28 14:34-14:50/16 17:35 18:35 20:39 21:38 22: :42 09:16-09:27/11 15:25-15:53/28 07:41 16:50-17:07/17 06:30 06:09 19:27-19:51/24 05:04 20:26-21:05/39 04:36 20:27-21:19/52 16:30 14:38-14:49/11 17:37 18:37 20:41 21:40 22: :41 09:14-09:28/14 07:39 16:50-17:10/20 06:27 06:06 19:29-19:50/21 05:02 20:26-21:07/41 04:37 20:27-21:19/52 16:32 15:25-15:55/30 17:40 18:39 20:43 21:42 22: :39 09:12-09:28/16 07:36 16:48-17:12/24 06:24 06:04 19:30-19:48/18 05:01 20:25-21:08/43 04:37 20:27-21:19/52 16:34 15:24-15:57/33 17:42 18:41 20:45 21:44 22: :38 09:10-09:28/18 07:34 16:48-17:14/26 06:22 06:01 19:32-19:46/14 04:59 20:25-21:09/44 04:37 20:28-21:20/52 16:36 15:24-15:59/35 17:44 18:43 20:47 21:45 22: :36 09:09-09:29/20 07:32 16:47-17:16/29 06:19 05:59 19:37-19:42/5 04:57 20:25-21:11/46 04:37 20:28-21:20/52 16:38 15:25-16:01/36 17:46 18:45 20:49 21:47 22: :35 09:08-09:29/21 07:29 16:48-17:19/31 06:16 05:57 04:56 20:24-21:11/47 04:38 20:29-21:21/52 16:40 15:24-16:01/37 17:48 18:47 20:51 21:49 22: :33 09:08-09:28/20 07:27 16:47-17:20/33 06:14 05:54 04:54 20:24-21:11/47 04:38 20:29-21:20/51 16:43 15:24-16:02/38 17:51 18:49 20:53 21:50 22: :31 09:09-09:28/19 07:24 16:46-17:20/34 06:11 05:52 04:53 20:24-21:12/48 04:39 20:28-21:20/52 16:45 15:24-16:02/38 17:53 18:51 20:55 21:52 22: :30 09:09-09:28/19 07:22 16:47-17:20/33 06:08 05:49 04:52 20:24-21:13/49 04:39 20:29-21:21/52 16:47 15:24-16:03/39 17:55 18:53 20:57 21:54 22: :28 09:10-09:27/17 07:06 05:47 04:50 20:24-21:13/49 04:40 20:30-21:21/51 16:49 15:25-16:03/38 19:56 20:59 21:55 22: :26 09:11-09:26/15 07:03 05:45 04:49 20:23-21:13/50 04:40 20:29-21:21/52 16:51 15:25-16:03/38 19:58 21:01 21:57 22: :24 09:13-09:23/10 07:01 04:48 20:23-21:13/50 16:53 15:25-16:03/38 20:00 21:58 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 7 windpro

137 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 32 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ SHADOW - Kalender pr. vindmølle Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NHVindmølle: 3-3*Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Forudsætninger for skyggeberegning Solskinssandsynlighed S (Gennemsnitligt antal solskinstimer om dagen) [] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Driftstid N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt ,103 1,123 1, ,419 Tomgang start vindhastighed: Opstartsvindhastighed fra effektkurve Juli August September Oktober November December 1 04:41 20:30-21:21/51 05:26 20:47-21:01/14 06:27 19:23-19:52/29 07:26 07:54-08:12/18 07:31 15:06-15:27/21 08:31 14:04-14:36/32 22:16 21:35 20:22 19:03 16:46 15:56 15:12-15:15/3 2 04:42 20:30-21:22/52 05:28 20:51-20:59/8 06:29 19:23-19:49/26 07:28 07:56-08:12/16 07:33 15:04-15:29/25 08:33 14:04-14:36/32 22:15 21:33 20:20 19:00 16:44 15: :43 20:30-21:22/52 05:30 06:31 19:23-19:47/24 07:30 07:58-08:12/14 07:35 15:02-15:30/28 08:35 14:04-14:37/33 22:15 21:31 20:17 18:57 16:41 15: :44 20:31-21:22/51 05:32 06:33 19:24-19:45/21 07:32 08:01-08:12/11 07:37 15:01-15:31/30 08:36 14:04-14:38/34 22:14 21:29 20:14 18:55 16:39 15: :45 20:30-21:21/51 05:34 06:35 19:24-19:42/18 07:34 08:03-08:11/8 07:39 14:59-15:32/33 08:38 14:04-14:38/34 22:13 21:27 20:12 18:52 17:36-17:44/8 16:37 15: :46 20:30-21:21/51 05:36 06:37 19:25-19:40/15 07:36 08:05-08:10/5 07:41 14:58-15:32/34 08:39 14:04-14:39/35 22:13 21:25 20:09 18:49 17:33-17:48/15 16:35 15: :47 20:30-21:21/51 05:38 06:39 19:25-19:36/11 07:38 08:07-08:08/1 07:44 14:58-15:33/35 08:41 14:05-14:40/35 22:12 21:23 20:06 18:47 17:30-17:50/20 16:33 15: :48 20:31-21:21/50 05:40 06:41 19:27-19:34/7 07:40 17:27-17:51/24 07:46 14:57-15:33/36 08:42 14:05-14:40/35 22:11 21:20 20:04 18:44 16:31 15: :49 20:32-21:22/50 05:42 06:43 07:42 17:25-17:52/27 07:48 14:56-15:33/37 08:44 14:05-14:41/36 22:10 21:18 20:01 18:42 16:29 15: :50 20:32-21:22/50 05:43 06:45 07:44 17:23-17:52/29 07:50 08:46-08:52/6 08:45 14:05-14:41/36 22:09 21:16 19:59 18:39 16:27 14:57-15:34/37 15: :52 20:32-21:22/50 05:45 06:47 07:46 17:22-17:52/30 07:52 08:44-08:54/10 08:46 14:06-14:42/36 22:08 21:14 19:56 18:36 16:25 14:56-15:34/38 15: :53 20:32-21:22/50 05:47 06:49 07:48 17:21-17:53/32 07:54 08:43-08:57/14 08:47 14:06-14:42/36 22:07 21:11 19:53 18:34 16:23 14:57-15:35/38 15: :54 20:32-21:21/49 05:49 06:51 07:50 17:20-17:52/32 07:56 08:42-08:59/17 08:49 14:06-14:43/37 22:06 21:09 19:51 18:31 16:21 14:57-15:35/38 15: :56 20:33-21:22/49 05:51 06:53 07:53 17:20-17:53/33 07:58 08:41-08:59/18 08:50 14:07-14:43/36 22:05 21:07 19:48 18:29 16:20 14:56-15:34/38 15: :57 20:33-21:22/49 05:53 06:54 07:55 17:19-17:53/34 08:00 08:41-09:01/20 08:51 14:07-14:43/36 22:03 21:05 19:45 18:26 16:18 14:57-15:35/38 15: :59 20:33-21:21/48 05:55 06:56 07:57 17:19-17:52/33 08:03 08:41-09:01/20 08:52 14:07-14:44/37 22:02 21:02 19:43 18:24 16:16 14:57-15:35/38 15: :00 20:34-21:21/47 05:57 06:58 07:59 17:19-17:49/30 08:05 08:41-09:02/21 08:53 14:08-14:44/36 22:01 21:00 19:40 18:21 16:14 14:57-15:34/37 15: :02 20:34-21:21/47 05:59 07:00 08:01 17:19-17:47/28 08:07 08:43-09:03/20 08:53 14:09-14:45/36 21:59 20:57 19:37 18:19 16:13 14:58-15:35/37 15: :03 20:35-21:21/46 06:01 19:41-19:48/7 07:02 08:03 17:20-17:45/25 08:09 08:45-09:03/18 08:54 14:09-14:46/37 21:58 20:55 19:35 18:16 16:11 14:59-15:34/35 15: :05 20:35-21:20/45 06:03 19:38-19:52/14 07:04 08:05 17:20-17:42/22 08:11 08:47-09:03/16 08:55 14:09-14:46/37 21:56 20:52 19:32 18:14 16:10 14:59-15:32/33 15: :07 20:35-21:18/43 06:05 19:35-19:53/18 07:06 08:07 17:20-17:39/19 08:13 08:49-09:03/14 08:55 14:10-14:47/37 21:55 20:50 19:29 18:11 16:08 15:00-15:30/30 15: :08 20:36-21:17/41 06:07 19:32-19:54/22 07:08 08:09 17:21-17:36/15 08:15 08:52-09:03/11 15:01-15:29/28 08:56 14:10-14:46/36 21:53 20:48 19:26 18:09 16:07 14:15-14:25/10 15: :10 20:37-21:16/39 06:09 19:30-19:55/25 07:10 08:11 17:23-17:35/12 08:17 08:54-09:03/9 15:02-15:27/25 08:56 14:11-14:48/37 21:52 20:45 19:24 18:07 16:05 14:12-14:27/15 15: :12 20:37-21:14/37 06:11 19:29-19:56/27 07:12 08:14 17:24-17:32/8 08:19 08:56-09:03/7 15:02-15:25/23 08:57 14:11-14:48/37 21:50 20:43 19:21 18:04 16:04 14:09-14:28/19 15: :13 20:38-21:13/35 06:13 19:28-19:56/28 07:14 07:16 16:26-16:29/3 08:21 08:58-09:02/4 15:03-15:24/21 08:57 14:11-14:48/37 21:48 20:40 19:18 17:02 16:02 14:07-14:30/23 15: :15 20:38-21:11/33 06:15 19:27-19:56/29 07:16 07:18 08:22 09:00-09:02/2 15:04-15:22/18 08:58 14:12-14:48/36 21:47 20:38 19:16 16:59 16:01 14:06-14:31/25 15: :17 20:40-21:10/30 06:17 19:26-19:57/31 07:18 08:01-08:06/5 07:20 08:24 14:05-14:32/27 08:58 14:13-14:50/37 21:45 20:35 19:13 16:57 16:00 15:05-15:20/15 15: :19 20:41-21:08/27 06:19 19:25-19:57/32 07:20 07:58-08:09/11 07:22 08:26 14:05-14:33/28 08:58 14:13-14:49/36 21:43 20:32 19:11 16:55 15:59 15:07-15:19/12 15: :21 20:42-21:06/24 06:21 19:25-19:57/32 07:22 07:56-08:11/15 07:24 08:28 14:04-14:34/30 08:58 14:13-14:50/37 21:41 20:30 19:08 16:53 15:58 15:08-15:18/10 15: :22 20:43-21:05/22 06:23 19:23-19:55/32 07:24 07:55-08:12/17 07:26 15:13-15:22/9 08:30 14:04-14:35/31 08:58 14:14-14:50/36 21:39 20:27 19:05 16:50 15:57 15:10-15:16/6 15: :24 20:46-21:03/17 06:25 19:23-19:54/31 07:28 15:09-15:25/16 08:58 14:15-14:51/36 21:37 20:25 16:48 15:58 Mulige solskinstimer Antal minutter med skyggekast Tabellayout: For hver dag i hver måned udskrives følgende data: Dage i måned Solopgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast Solnedgang (tt:mm) Første tidspunkt (tt:mm) med skyggekast-sidste tidspunkt (tt:mm) med skyggekast/minutter med skyggekast windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 8 windpro

138 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 33 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. SHADOW - Kalender pr. vindmølle, grafisk Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ *Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 2: 3*Siemens 315 m (3.1 SWT RD) vinkel: 134 DD 3200 (49) 101.0!O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: Tid 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 Tid 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 jan feb mar apr maj jun jul aug Måned sep okt nov dec jan jan feb mar apr maj jun jul aug Måned sep okt nov dec jan *Siemens SWT DD !O! nav: 79.5 m (TOT: m) afst.: 315 m (3.1 RD) vinkel: 134 (49) Tid 22:00 21:00 20:00 19:00 18:00 17:00 16:00 15:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00 09:00 08:00 07:00 06:00 05:00 jan feb mar apr maj jun jul aug Måned sep okt nov dec jan Skygge modtagere A: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (1) B: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (2) C: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (3) D: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (4) E: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (5) F: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (6) G: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (7) H: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (8) I: Skyggemodtager: Azimut: 0.0 Hældning: 0.0 (9) windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 9 windpro

139 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 34 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. SHADOW - Kort Beregning: Udendørs L1 3 stk. SWT _79.5NH Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :24/ Timer per år, reelt tilfælde m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:25,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 492,720 Nord: 6,225,960 Ny vindmølle Skyggemodtager Skygge kort niveau: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_1.wpo (3) windpro af EMD International A/S, Tlf , :25 / 10 windpro

140 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 35 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1 3 stk. SWT _79.5 Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :32/ Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige 20 db indendørs ved vindhastigheder 6 og 8 m/s. Støjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). Alle koordinater er i UTM (north)-etrs89 Område: 32 Ny vindmølle Målestok 1:100,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller Vindmølletype Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 492,531 6,226, , m Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB Nej 2 492,756 6,225, Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB Nej 3 492,981 6,225, Ja Siemens SWT DD-3,200 3, Siemens DK PC0.0 S0.0_0dB Nej 4 491,287 6,227, : 600 kw BONUS... Nej BONUS MK IV-600/ KST Kildestøjsprojekt f f Nej f) Fra anden navhøjde Beregningsresultater Støjdata Lydniveau Støjfølsomt område Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra Støj Afstand Alle vindmøller [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (75) 493,453 6,225, Ja Ja Ja A Ja Ja B Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (76) 493,793 6,225, Ja Ja Ja B Ja Ja C Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (77) 493,708 6,226, Ja Ja Ja C Ja Ja D Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (78) 493,488 6,226, Ja Ja Ja D Ja Ja E Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (79) 493,363 6,226, Ja Ja Ja E Ja Ja F Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (80) 492,835 6,226, Ja Ja Ja F Ja Ja G Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (81) 492,665 6,226, Ja Ja Ja G Ja Ja H Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (82) 492,040 6,226, Ja Ja Ja H Ja Ja I Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (83) 491,593 6,225, Ja Ja Ja I Ja Ja J Støj følsomt punkt:dansk Dansk 2007, åbent land (84) 492,555 6,225, Ja Ja Ja J Ja Ja Afstande (m) Vindmølle SFO A B C D E F G H Fortsættes næste side... windpro af EMD International A/S, Tlf , :57 / 1 windpro

141 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 36 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L1 3 stk. SWT _ fortsat fra forudgående side Vindmølle SFO I J Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :32/ windpro af EMD International A/S, Tlf , :57 / 2 windpro

142 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 37 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Kort 6.0 m/s Beregning: L1 3 stk. SWT _79.5 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :32/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:25,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 492,134 Nord: 6,226,423 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 6.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :57 / 3 windpro

143 Bilag 1 - Område F - Ansøgning om vindmøller ved Ørnhoved Side 38 af 38 Projekt: Ørnhoved Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. De i beregningen anvendte koordinater for mølleplaceringer og boliger er baseret på oplysninger fra kunden, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. DECIBEL - Kort 8.0 m/s Beregning: L1 3 stk. SWT _79.5 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Finsensvej 1 DK-7430 Ikast Ann Danielsen / Beregnet: :32/ Støj [db(a)] m Kort: Kort _6240_ _480, Udskriftsmålestok 1:25,000, Kortcentrum UTM (north)-etrs89 Zone: 32 Øst: 492,134 Nord: 6,226,423 Ny vindmølle Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Støjberegningsmetode: Dansk Vindhastighed: 8.0 m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt windpro af EMD International A/S, Tlf , :57 / 4 windpro

144 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 1 af 30

145 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 2 af 30

146 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 3 af 30

147 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 4 af 30

148 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 5 af 30

149 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 6 af 30

150 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 7 af 30

151 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 8 af 30

152 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 9 af 30

153 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 10 af 30

154 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 11 af 30

155 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 12 af 30

156 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 13 af 30

157 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 14 af 30

158 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 15 af 30

159 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 16 af 30

160 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 17 af 30

161 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 18 af 30

162 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 19 af 30

163 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 20 af 30

164 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 21 af 30

165 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 22 af 30

166 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 23 af 30

167 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 24 af 30

168 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 25 af 30

169 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 26 af 30

170 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 27 af 30

171 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 28 af 30

172 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 29 af 30

173 Bilag 1 - Område G - Ansøgning om vindmøller ved Kvartborg Side 30 af 30

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller

Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup. Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Vindmølleprojekt ved Bjørnkær, Haderup Ansøgning om udlægning af vindmølleområde og anmeldelse af Vindmøller Indholdsfortegnelse Ansøger og ejerforhold 4 Projektforslag 4 Potentielle miljøforhold 5 Afstand

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro

Projektbeskrivelse. Vindmøller ved Kjellingbro Projektbeskrivelse Vindmøller ved Kjellingbro Marts 2014 1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth ApS Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com Tlf. 40 59 17 01 2 Indledning Denne projektbeskrivelse

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune

Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Anmeldelse af vindmøller ved Grønkærvej Vindmølleområde 13 Foelbæk i Lemvig Kommune Marts 2014 Visualisering af fem nye vindmøller med en totalhøjde på 150 m ved Grønkærvej set fra bavnehøjen ved Møborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Projektleder Per Wiben tlf. nr

Thisted Kommune. Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag. Projektleder Per Wiben tlf. nr Bilag A Screeningsskema VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Thisted Kommune Tekst Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag Navn og adresse på bygherre Wind1 AS, Holgersgade

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE:

FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE: FORSLAG TIL VINDMØLLEPROJEKT NORD FOR HOLSTED VEJEN KOMMUNE: Februar 2016 1 Projektansøger: Wind1 A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Samt Danish Crown A/S Energivej 5 6670 Holsted På vegne af lodsejerne:

Læs mere

Vindmøller ved Lundsmark

Vindmøller ved Lundsmark Ansøgning og projektbeskrivelse Vindmøller ved Lundsmark November 2015 Projektansøger: SE Blue Renewables og Wind1 Udarbejdet af: Arkitektfirma Mogens B. Leth Magnoliavej 16, 7700 Thisted Mail: mogens.leth@gmail.com

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune

Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Anmeldelse af vindmøller Udvidelse af Vindmølleområde ved Lejbølle i Langelands Kommune Oktober 2014 Visualisering af 5 stk. vindmøller ved Lejbølle, taget fra VVM -Vindmøller ved Lejbølle på Langeland

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 99, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Vindmøller ved Øster Hassing Kær

Vindmøller ved Øster Hassing Kær Vindmøller ved Øster Hassing Kær Mio Schrøder / PlanEnergi, Århus Runa Hyldegård Jepsen / PlanEnergi, Århus VVM-udarbejdelse og planlægning i samarbejde med Aalborg Kommune 1. VVM 2. Projektforslag 3.

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED STOKHØJVEJ Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde på 100 m ved Stokhøjvej på Thyholm. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

4. FORHOLD VED NABOER

4. FORHOLD VED NABOER 4. FORHOLD VED NABOER 4.1. Afstand og visuelle forhold Det er normalt kendetegnende for beboelser omkring et mølleområde, at de nærmeste naboer får den største støjpåvirkning. Generelt vil boliger henholdsvis

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest

Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Lyne d. 22.05.2011 Indsigelse til Vindmølleplan område C Malle nordvest Vi i Ringkøbing Skjern kommune vil med dette brev indgive indsigelser til Vindmølleplan, For område C Nordvest for Malle. Vi finder

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER NORDØST FOR SKAVE Beskrivelse af projektet Projektet består af 3 møller med en totalhøjde op til 149,9 m nordøst for Skave. Møllerne vil stå på en lige linje,

Læs mere

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING

REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER NORDVIND, 27. NOVEMBER 2008, REDSKABER TIL VINDMØLLEPLANLÆGNING REDSKABER TIL PLANLÆGNING AF VINDMØLLEOMRÅDER Placeringsmuligheder set ud fra afstand til beboelse Vindenergien bedst mod vest Kort 5 Vindenergi Kort 3 Afstande til nabobeboelse Mindstefstande til beboelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø

Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Debatoplæg Vindmøller ved Bogø Inddæmning og Store Vejlø Lokalitet 360-T11 Vindmøller ved Bogøinddæmningen og Store Vejlø Lolland kommune har modtaget en anmodning om at måtte opstille op til 6 vindmøller

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen.

Afgørelsen er truffet af formand Lars Bracht Andersen og ejendomsmægler Heidi Hansen. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Neesvej 117, 7570 Vemb som følge af opstilling af vindmøller ved Nees Vest i henhold til lokalplan nr. 168 for Lemvig Kommune 8. 3. juni

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 8. august 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund

Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund Orientering om nyt vindmølleområde ved Knaplund 6. Maj 2013 Aftenens tema: Hvordan gør vi i fællesskab et mølleprojekt ved Knaplund til en god sag for: Naboer Lokalområdet Klimaet Ringkjøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan.

Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen. 18. juni 2014 Høringssvar til Kommuneplantillæg 5, Vindmølleplan. Udskiftning af eksisterende vindmøller ved motorvej E20 Syd for Gjerndrup. For

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere