Statusnotat: Sikkerhedsinitiativer på baggrund af Blåkærgårdsagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statusnotat: Sikkerhedsinitiativer på baggrund af Blåkærgårdsagen"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen notat: Sikkerhedsinitiativer på baggrund af Blåkærgårdsagen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel September 2012 Dette notat har til formål at give et samlet overblik over de sikkerhedsinitiativer som Psykiatri og Social, Region Midtjylland har igangsat og gennemført siden februar 2012 med henblik på at øge sikkerheden i psykiatrien og de sociale tilbud. Udgangspunktet for arbejdet med sikkerhedsinitiativer tager sin baggrund i hændelsen på Blåkærgård i februar Siden har Psykiatri og Social, Region Midtjylland iværksat yderligere sikkerhedsinitiativer på baggrund af øvrige hændelser i behandlingspsykiatrien samt på baggrund af øvrige forhold herunder interne møder og møde med de faglige organisationer. Dato Julie Elisabeth Halkier Nilsson Tel Side 1 Dette notat er derfor opdelt som følger: 1. Samlet oversigt over sikkerhedsinitiativer 2. på initiativer fra Redegørelsen om Blåkærgård, februar på initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien på baggrund af hændelse i Odense 16. marts på øvrige initiativer 5. Opsummering og overblik over antallet af gennemførte og igangsatte initiativer For så vidt angår initiativerne fra Redegørelsen om Blåkærgård beskrives den præcise ordlyd af initiativet, hvorvidt initiativet er igangsat eller gennemført samt eventuelle uddybende bemærkninger hertil. For så vidt angår de andre initiativer, som ikke tager udgangspunkt i Redegørelsen om Blåkærgård, indledes beskrivelsen af disse med en baggrund for iværksættelsen af initiativet, initiativets indhold og status samt eventuelle uddybende bemærkninger hertil. I det følgende gives et samlet overblik over sikkerhedsinitiativer

2 1. Samlet oversigt over sikkerhedsinitiativer I tabellen nedenfor ses oversigt over de områder inden for hvilke, der er igangsat initiativer for at øge sikkerheden i Psykiatri og Social. Årsagen hertil er, at det har vist sig hensigtsmæssigt at supplere med flere initiativer og yderligere initiativer for at sikre et højt kvalificeret arbejde mod en høj sikkerhed for borgere og ansatte i Psykiatri og Social. Tabel 1: Oversigt over samtlige initiativområder Initiativer Initiativområder Side Initiativer på baggrund af Redegørelse om Blåkærgårdsagen Initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien Øvrige initiativer Funktionen som kontaktperson 3 Risikovurderinger 4 Alarmer 6 Kørsel og andre aktiviteter 8 Kompetenceudvikling 10 Retningslinjer 11 Deling af viden 13 Behandlingsplaner for psykiatrien 14 Koordination og samarbejde 15 Retningslinje vedrørende kropsvisitation 17 Arbejdsgruppe vedr. det tværregionale arbejde med 17 sikkerhed Udbredelse af risikovurderinger til socialpsykiatrien 18 Initiativer på foranledning af møde med faglige 18 organisationer, herunder: - Fokus på korrekt udførelse af risikovurderinger - Træning af retningslinjer - Arbejdstilrettelæggelsessystemer - Personalemøder Initiativer vedrørende arbejdsgruppe 21 Initiativer på baggrund af drøftelse i regi af HMU april Arbejdstilsynets strakspåbud og bemærkninger rettet 23 mod sikkerhed I det følgende beskrives samtlige initiativer samt hvorvidt initiativerne er henholdsvis igangsatte eller gennemførte. Side 2

3 2. Initiativer fra Redegørelsen om Blåkærgårdsagen 1. Funktionen som kontaktperson Initiativ 1.1 Et allerede planlagt forløb omhandlende professionalisering af kontaktpersonrollen igangsættes hurtigst muligt. Forløbet omhandler udvikling af rutiner, procedurer og retningslinjer. Det skal tydeliggøres som en del af forløbet, at en kontaktperson ikke kan være kontaktperson, hvis medarbejderen føler sig utryg, at samarbejdet er konfliktpræget eller der har været trusler om vold eller vold mod medarbejderen. Endvidere skal det fastslås, at det i sidste instans er en ledelsesmæssig opgave at fordele opgaven som kontaktperson samtidig med, at det er en pligt for medarbejderen at orientere om utryghed. Udviklingsforløb er igangsat på Blåkærgård medio april 2012 og afsluttes med udgangen af september Yderligere udbredelse af dette initiativ afventer evalueringen af kontaktpersonforløbet. Side 3

4 2. Risikovurderinger Initiativ 2.1 Med øjeblikkelig virkning indføres systematiske og regelmæssige risikovurderinger af samtlige beboere på Blåkærgård ved brug af Bröset Violence Checklist (BVC). Risikovurderingerne gennemføres 3 gange i døgnet af to medarbejdere. Den valgte metode anvendes også i Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Der ophænges en tavle i personalekontoret, hvor dagens aktuelle score noteres med henblik på at sikre synlighed i forhold til de aktuelle risikovurderinger. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinje om brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. Bilag 1: Retningslinje for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien herunder alarmer og konsekvenser ved risikovurdering. Initiativ 2.2 Afdelingslederne tager risikovurderingerne op som et fast punkt på teammøder hver 14. dag i forbindelse med, at status på beboernes personlige plan gennemgås. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Initiativ 2.3 BVC-risikovurderingerne anvendes til at understøtte medarbejderne i deres faglige vurderinger af opgaver og aktiviteter, herunder i hvilket omfang der skal være flere medarbejdere til stede i forbindelse med konkrete opgaver. Side 4

5 Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. Side 5

6 3. Alarmer Initiativ 3.1 Med øjeblikkelig virkning indføres obligatorisk test af overfaldsalarmerne, når arbejdet påbegyndes. Det indebærer, at medarbejderne aktivt udløser alarmen, når de møder på arbejde. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Initiativ 3.2 Når testen er gennemført kvitterer medarbejderen på et skema med navn, dato og klokkeslæt for, at testen er gennemført. Afdelingslederne kontrollerer dagligt, at der er kvitteret for test af alarmer. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1). Der er indført et ekstra check, hvor checklisten sammenholdes med vagtplan Initiativ 3.4 Der er indført procedurer for tjek og udskift af alarmer, såfremt alarmen tabes i forbindelse med arbejdet. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Der er indkøbt ekstra alarmer på Blåkærgård, således at der til hver en tid vil være et tilstrækkeligt antal alarmer til brug for personalet. Initiativ 3.4 Side 6

7 Der iværksættes endvidere undersøgelse af markedet for kombinerede GPS og alarmsystemer for at teste og eventuelt indkøbe et sådan system. Igangsat Der er installeret, og der anvendes GPS-alarmer i Blåkærgårds biler. Der er indkøbt personlige GPS er til brug for medarbejderne uden for Blåkærgårds matrikel. Grundet tekniske udfordringer er disse endnu ikke taget i brug. Dette forventes at blive løst snarest. Side 7

8 4. Kørsel og andre aktiviteter Initiativ 4.1 Der vil ved vurdering af kørsel fremover skulle tages udgangspunkt i risikovurderingen (BVC) Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Initiativ 4.2 For at en medarbejder kan køre alene med en beboer, skal der i de 7 foregående dage - og på selve dagen - være scoret 0 på BVC. Kørsel skal derudover ske i samråd med kolleger både i forhold til at køre med den enkelte beboer, men også i forhold til antallet af kolleger, der er tilbage på bostedet. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Initiativ 4.3 Hvis der skal køres med flere beboere sammen, skal alle beboere have scoret 0 på BVC i 7 dage i træk, uanset om der er flere medarbejdere om opgaven. Hvis en beboer inden for de seneste 7 dage er scoret 1-2 skal man køre 2 medarbejdere sammen, og der køres kun til forebyggende tiltag fx læge, psykiatriske behandlinger, tandlæge m.v. Der køres ikke til ture og udflugter. Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Initiativ 4.4 Hvis en beboer inden for de seneste 7 dage er scoret over 2, køres der ikke med beboeren. Skal beboeren indlægges, foregår dette med hjælp fra politiet. Side 8

9 Dette initiativ er gennemført jf. retningslinjen for brug af Bröset Violence Checklist i Socialpsykiatrien. (Bilag 1) Samarbejdet med politiet drøftes på det årlige møde mellem Psykiatri- og socialledelsen, politiet og statsadvokaturet. Mødet afholdes den 28. november Side 9

10 5. Kompetenceudvikling Initiativ 5.1 Der udarbejdes kompetenceudviklingsplaner for hver enkelt medarbejder. Kompetenceudviklingsplanerne skal afspejle de konkrete opgaver. Blåkærgård har afholdt MUS samtaler i løbet af marts og april Alle medarbejdere har i denne forbindelse udfyldt et MUS skema, med tilhørende kompetenceudredning. Under samtalen med hver enkelt medarbejder blev skemaet samt kompetenceudredningsdelen gennemgået, og det blev aftalt hvilke initiativer, der kunne eller skulle iværksættes. Herefter samstemte ledelsen kursusdelen, dvs. under hensyntagen til strategispor, økonomi og planlægningsmuligheder, der tager hensyn til bemanding. Derudover har Blåkærgård også planlagt kompetenceudvikling (kursusdage) for alle medarbejdere i konflikthåndtering og ICD10 undervisning (psykiatriske diagnoser). Opgaven varetages derudover i HR regi, som forbereder dette initiativ i forbindelse med beslutning om at skabe sammenhæng med kompetencestrategien på psykiatriområdet Initiativ 5.2 Ved rekruttering fremadrettet vil der blive lagt vægt på erfaring fra behandlingspsykiatrien. Blåkærgård har iværksat rekrutteringsprojekt Ny Medarbejder i samarbejde med Koncern-HR med henblik på at lave en professionel ansættelsesproces, som sikrer høj kvalitet i udvælgelsen af fremtidige medarbejdere. Projektet bygger del på en revurdering af den eksisterende ansættelsespraksis på Blåkærgård og dels opsamling af erfaringer med henblik på at kunne udbrede dem i resten af organisationen. Dette projekt betragtes som pilotprojekt for specialområdet for socialpsykiatri voksne som vil drøfte projekterfaringer med henblik på fælles tilgang. På møde i Psykiatri- og socialledelsen den 21. august 2012 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en rekrutteringsstrategi for Psykiatri og Social. Side 10

11 6. Retningslinjer Initiativ 6.1 Der indføres en tilbagevendende drøftelse af, hvorvidt og hvordan medarbejderne kender og anvender de interne procedurer for sikkerhed. Dette sættes på som et fast punkt på teammøder, som afholdes hver 14. dag. I forlængelse af den eksisterende gennemgang af alle beboeres tilstand vil man skulle drøfte de sikkerhedsmæssige aspekter omkring den enkelte beboer. Der er iværksat projekt ift. udvikling af teamsamarbejdet med henblik på fælles faglig tilgang til den enkelte beboer og fælles procedurer og retningslinjer. Punktet drøftes kontinuerligt, og dagsordenssættes eksplicit på teammøder efter behov, hvilket kan være i andre kadencer end de forudsatte teammøder hver 14. dag. Heri indgår at retningslinjerne drøftes i teamet og et den faglige tilgang drøftes løbende og særskilt på de særlige Stop-op-møder, hvor der kigges på borgerens udvikling over de sidste 3 måneder. Punktet dagsordenssættes løbende på teammøder, men er ikk Initiativ 6.2 De eksisterende procedurer gennemgås med henblik på tydeliggørelse af, hvordan de følges i praksis. Jf. initiativ 6.1 Initiativ 6.3 Sikkerhedsprocedurerne tydeliggøres i introduktionsprogrammet til nyansatte. Initiativ 6.4 I situationer, hvor medarbejderen skal ind til beboeren i dennes lejlighed, for eksempel i forbindelse med hjælp til praktiske gøremål, rengøring, tøjvask, madlavning, når beboeren skal have sin medicin med videre, skal man være to, hvis beboeren den pågældende dag er scoret over 1. Side 11

12 Initiativ 6.5 Der hvor bare én medarbejder ud fra BVC eller et subjektivt skøn vurderer, der er behov for 2 medarbejdere om en opgave, eller hvor en beboers psykiske tilstand kræver det, skal der være 2 om opgaven. Hvis en medarbejder oplever at stå overfor en opgave, hvor den pågældende, ud fra en vurdering af risikoen for vold eller trusler om vold føler sig utryg, har den enkelte medarbejder pligt til at sige fra. Er man som medarbejder i tvivl, har man pligt til at drøfte det med en kollega eller kontakte én fra ledelsen. Er ledelsen ikke til stede på Bostedet kontaktes de pr. telefon. Side 12

13 7. Deling af viden Initiativ 7.1 På hvert teammøde vil der være en særlig grundig gennemgang af én beboer. Det sker ud fra dagbogsnotater og risikovurderinger. Hermed vil alle beboere blive grundig gennemgået ud fra en sikkerhedsmæssig vinkel. Jf. initiativ 6.1 Initiativ 7.2 Der lægges fast tid ind i arbejdstiden til at læse dagbogsnotater i dokumentationssystemet for at sikre overlevering af relevante observationer Side 13

14 8. Behandlingsplaner i psykiatrien Initiativ 8.1 Behandlingsplaner skal fremover omfatte hele behandlingsforløbet, såvel ambulant og under indlæggelse. Se bilag 2: Retningslinje for behandlingsplaner. Initiativ 8.2 Behandlingsplaner og evt. udskrivningsaftaler / koordinationsplaner skal justeres i fastlagte møder med deltagelse af behandlingsansvarlig overlæge, Kriminalforsorg m.fl. Se bilag 3: Samarbejdsaftale med kriminalforsorgen En eventuel udbredelse af denne retningslinje herunder de fastlagte møde med deltagelse af behandlingsansvarlig overlæge, Kriminalforsorg m.fl. drøftes i Retspsykiatrisk Netværk den 11. oktober Side 14

15 9. Koordination og samarbejde Initiativ 9.1 Regionspsykiatrien Viborg-Skive udarbejder en intern instruks for fordeling af ansvar, roller, opgaver for patienter med dom til behandling. En arbejdsgruppe i regionspsykiatrien i Viborg-Skive har udarbejdet en intern instruks. Kriminalforsorgen har været inddraget i samarbejdet. Relationen til samarbejdet med kommunerne skal drøftes i "Arbejdsgruppe vedr. patienter, som udgør en sikkerhedsrisiko og er i den fælles målgruppe for den regionale socialpsykiatri og behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland. Målet er at der skal foreligge et program for undervisning af personalet og introduktion af nyt personale. Initiativ 9.2 Regionspsykiatrien Viborg-Skive forestår udarbejdelse af aftaler om mødestruktur og frekvens, deltagerkreds samt kommunikation fra møderne til relevante aktører. Dette indgår i den interne instruks. Initiativ 9.3 Regionspsykiatrien Viborg-Skive etablerer en mødestruktur med hyppig frekvens mellem kontaktpersoner i Klinik for Retspsykiatri og i Modtagelse/intensiv afsnittet i regionspsykiatrien. Her koordineres aktuelle fælles patienter. Der er aftalt en fast mødestruktur: koordinerende sygeplejerske fra Klinik for Retspsykiatri og souschef fra Modtagelsen/intensiv at mødes 1 gang ugentlig for at styrke samarbejdet internt. Der er ad hoc deltagelse af afdelingsledelsen. Møderne har fokus og øget opmærksomhed på, hvordan kontinuiteten holdes i behandlingen på trods af hyppige skift mellem afdelinger/sektorer. Mødeaktiviteten er forsat ny, og der er ikke lavet en decideret tjekliste som gennemgås. Emner, der tages op, er fortsat under løbende udvikling. Der er endvidere udarbejdet materiale fra mødegruppen om fordele, ulemper og anbefalinger i forbindelse med mødestrukturen. Side 15

16 Initiativ 9.4 Regionspsykiatrien Viborg-Skive tilfører klinik for Retspsykiatri flere lægetimer. Der kommer en retpsykiatrisk speciallæge hver 2. onsdag og en overlæge hver eftermiddag mandag til torsdag. Fra 1. december 2012 varetages opgaven af en fuldtidsansat speciallæge. Initiativ 9.5 Psykiatri- og socialledelsen nedsætter en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde et forslag til en samarbejdsaftale mellem Blåkærgård og Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Samarbejdsaftalen skal omhandle mødefora, mødefrekvens, deltagere, ansvarsfastlæggelse, kommunikationsveje med mere. Igangsat Der er nedsat en arbejdsgruppe, med en afdelingsleder fra Blåkærgård og to afsnitsledelser fra Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Der foreligger et udkast til samarbejdsaftale: Bilag 4: Udkast til samarbejdsaftale Side 16

17 3. Initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien på baggrund af hændelse i Odense 16. marts 2012 Initiativ Udarbejdelse af retningslinje vedrørende kropsvisitation Igangsat Da udarbejdelsen af en tværregional retningslinje for visitering er igangsat i form af Tværregional arbejdsgruppe vedr. sikkerhed, afventer udarbejdelsen af en fælles psykiatrisk retningslinje resultatet af den tværregionale retningslinje, der forventes udarbejdet inden årsskiftet. I mellemtiden opfordres psykiatrien afdelinger til at tage udgangspunkt i de allerede eksisterende lokale instrukser for visitering. Mail omkring dette indeholdende links til eksisterende lokale instrukser er rundsendt til psykiatriens afdelinger. På baggrund af indholdet af den tværregionale retningslinje tages der stilling til behovet for en fællespsykiatrisk retningslinje for kropsvisitering. En eventuel fællespsykiatrisk retningslinje for kropsvisitering udarbejdes primo Initiativ Arbejdsgruppe vedr. det tværregionale arbejde med sikkerhed. Igangsat Arbejdsgruppens primære opgave er udarbejdelsen af en tværregional retningslinje for visitering af patienter og pårørende i psykiatrien. Arbejdsgruppen kan udvide opgaven til også at omfatte udarbejdelsen af yderligere retningslinjer indenfor emner på sikkerhedsområdet med patientnært fokus. Deltagere i arbejdsgruppen Gert Pilgaard Christensen er formand. Hver region skal deltage med 2-3 repræsentanter. For at få afdækket de nødvendige aspekter af fokusområdet skal arbejdsgruppen sammensættes af følgende medarbejdergrupper o En repræsentant fra ledelseskredsen fra hver region (eksempelvis afdelingsleder, kvalitetschef eller lign.) o Klinikere med særlig viden om sikkerhedsaspekter i den daglige opgaveløsning o Medarbejdere med erfaring i udarbejdelsen af retningslinjer Første møde i arbejdsgruppen afholdes 5. oktober Retningslinjen forventes udarbejdet inden årsskiftet. Side 17

18 4. Øvrige initiativer Initiativerne beskrevet i nærværende afsnit har forskellig baggrund. Indledningsvis redegøres for initiativet vedrørende udbredelsen af risikovurderinger til socialpsykiatrien. Efterfølgende redegøres for initiativer, som er blevet iværksat på baggrund af en drøftelse mellem psykiatriog socialledelsen om sikkerhed. Dernæst redegøres for initiativer vedrørende arbejdsgrupper, som psykiatri- og socialledelsen yderligere har iværksat gennem arbejdet med sikkerhed. Herefter redegøres for initiativer iværksat i regi af HMU. Endelig redegøres for Arbejdstilsynets strakspåbud om sikkerhed. Udbredelse af Bröset Violence Checklist Initiativ Udbredelse af Bröset Violence Checklist fra Blåkærgård til hele socialpsykiatrien i Region Midtjylland Psykiatri- og socialledelsen besluttede den 24. april 2012, at der i hele socialpsykiatrien skal udføres indledende screening med henblik på BVC 3 x dagligt for borgere med: a) Behandlingsdom, eller b) Misbrug, eller c) Udadreagerende adfærd Samt hvis det vurderes nødvendigt. Udbredelse blev drøftet ved temadag i CVOS den 28. august 2012 samt på HMU temadag den 17. september Initiativer iværksat på foranledning af drøftelse med de faglige organisationer Fokus på korrekt udførelse af risikovurderinger Psykiatri og socialledelse har sammen med de faglige organisationer drøftet vigtigheden af risikovurderinger i socialpsykiatrien. Jævnfør retningslinjen for brug af risikovurderinger i socialpsykiatrien skal der være to medarbejdere til en risikovurdering, og der skal kvitteres for denne. I denne forbindelse igangsatte parterne nedenstående initiativ: Initiativ Ved risikovurdering skal der være opmærksomhed på at begge medarbejdere udfører denne i praksis, og undgå at én af medarbejderne blot fungerer som underskriver. Side 18

19 Dette initiativ er gennemført jf. retningslinje. Træning af retningslinjer Initiativ Retningslinjer skal trænes og indøves på alle decentrale enheder i Socialpsykiatrien Med implementering af BVC på de øvrige socialpsykiatriske tilbud er der etableret fælles retningslinier og der er afholdt fælles undervisningsdage i BVC. Dette vil fremadrettet være en del af introduktionen for nye medarbejdere hvor der også arbejdes på fælles konflikthåndteringskurser i specialområdet Arbejdstilrettelæggelse Gennem en drøftelse mellem psykiatri- og socialledelsen og de faglige organisationer i maj 2012 blev det besluttet at arbejde systematisk med arbejdstilrettelæggelse på socialpsykiatriske bosteder. Initiativ Der skal arbejdes systematisk med arbejdstilrettelæggelsen i Time Care / Min tid, således at der i fremmødeprofilen på arbejdspladsen er fokus på både faglighed og sikkerhed. Bemærkning Der er opstillet krav om, hvor mange medarbejdere der ud fra en faglig og en sikkerhedsmæssig begrundelse skal være til stede i de enkelte vagtlag Der er opstillet krav om, hvor mange af disse medarbejdere, der skal have enten en sundhedsfaglig eller pædagogiskfaglig uddannelse. Dette er både nødvendigt i forhold til den faglige indsats og i forhold til sikkerhedsaspektet hvor selve BVC-scoren også fordrer tilstedeværelsen af faguddannet personale i alle vagtlag. Side 19

20 Personalemøder Gennem en drøftelse mellem psykiatri- og socialledelsen og de faglige organisationer i maj 2012 blev det besluttet sætte fokus på at skabe en fælles forståelse på de sociale tilbud om, hvad der forstås ved et personalemøde. Initiativ Der skal skabes en fælles forståelse på de sociale tilbud om, hvad der forstås ved et personalemøde. Der skal være pligt til deltagelse, således at sikkerhedsmæssige drøftelser foregår i fællesskab. Blåkærgård indfører pr. 1. januar 2013 at afholde personalemøder afdelingsvis med krav om fremmøde. Det er på disse personalemøder hvor alle organisatoriske informationer herunder sikkerhedsmæssige retningslinier og procedurer formidles og diskuteres I indeværende år frem til 31. december 2012 er der afsat tid på teammøderne til at formidle og drøfte organisatoriske herunder sikkerhedsmæssige forhold. Side 20

21 Initiativer vedrørende arbejdsgrupper Initiativ Arbejdsgruppe vedr. patienter, som udgør en sikkerhedsrisiko og er i den fælles målgruppe for den regionale socialpsykiatri og behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af en drøftelse på afdelingsledelsesmødet d. 26. marts 2012, hvor der var blevet redegjort for Blåkærgårdsagen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra alle de socialpsykiatriske bosteder og psykiatriske afdelinger (på nær Silkeborg). Formandskabet er todelt og varetages af en centerchef og en ledende oversygeplejerske. Igangsat. Arbejdet munder ud i en rapport som beskriver problemstillinger og anbefalinger. Anbefalingerne til initiativer tager både afsæt i og udfordrer i de eksisterende rammer og vilkår. Rapporten forelægges PSL i begyndelsen af oktober og derefter drøftes på afdelingsledelsesmødet sidst i oktober. Rapporten fremlægges desuden på et ledermøde i socialpsykiatrien. En plan for implementering af rapportens anbefalinger besluttes på PSL mødet i november. Side 21

22 Initiativer på baggrund af HMU drøftelse Initiativ Arbejdsmiljøtemadag den 17. september, som havde sikkerhed som undertema Der er afholdet arbejdsmiljøtemadag den 17. september 2012, hvor sikkerhed indgik som et af to undertemaer. Initiativ Drøftelse af sikkerhed i alle LokalMEDUdvalg Igangsat. Samtlige LMU er er opfordret til at drøfte sikkerheden inden arbejdsmiljøtemadagen den 17. september 2012 ud fra spørgsmål som HMU benyttede 18. april 2012 plus et ekstra vedrørende uddannelse. Desuden er stillet en opgave til alle LMU'erne. Side 22

23 Arbejdstilsynets strakspåbud rettet mod sikkerhed Strakspåbud Afdeling R, afsnit R3 Det påbydes virksomheden at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt herunder at risikoen for at blive udsat for vold og trusler om vold er forebygget effektivt. Arbejdstilsynet vurderer at, at arbejdet på afsnit R3, afdeling R, Århus Universitetshospital, Risskov ikke er planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fordi der er arbejdssituationer på R3, hvor der er en akut og alvorlig risiko for, at ansatte udsættes for vold og/eller trusler om vold. Igangsat Der sendes en endelig rapport om hvordan problemet er forebygget og løst senest den 1. oktober 2012 Strakspåbud Lægerne på afdelingerne M, P, Q og R: Virksomheden påbydes at forebygge vold og traumatiske hændelser. Virksomheden påbydes at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt herunder at lægers risiko for at blive udsat for vold og traumatiske hændelser er forebygget effektivt. Det er Arbejdstilsynets vurdering, at der er risiko for at læger på AUH, Risskov bringer sig i arbejdssituationer med akut og alvorlig risiko for vold og traumatiske hændelser og hvor lægen ikke har mulighed for at opnå hjælp. Igangsat Der er den 22. maj 2012 indgået aftale med Arbejdsmiljø København om bistand til at forbedre sikkerheden for læger. Side 23

24 5. Opsummering I forbindelse med koordinering og styring af sikkerhedsinitiativerne har opgaven været varetaget i flere dele af organisationen Psykiatri og Social. Såvel Blåkærgård som Regionspsykiatrien Viborg har arbejdet målrettet på at implementere initiativerne. Den administrative organisation har også arbejdet indgående med sikkerhed, og sikkerhed har således været behandlet i flere dele af organisationen ud over arbejdsmiljøorganisationen. I sikkerhedsarbejdet er der fokus på at reducere risikoen for vold i alle sammenhænge, og Psykiatri og Social betragter det som en kontinuerlig opgave. Der er flere forskellige sikkerhedsudfordringer i organisationen, hvilket skaber et afgørende behov for at differentiere og fokusere indsatserne vedrørende sikkerhed. Samlet overblik over initiativer igangsat og gennemført Initiativer i alt Igangsat Gennemført Initiativer fra Redegørelsen om Blåkærgård Initiativer omhandlende behandlingspsykiatrien Øvrige initiativer Side 24

25 Side 25

Indsatser for at styrke tryghed, udvikling og overgange i psykiatrien

Indsatser for at styrke tryghed, udvikling og overgange i psykiatrien Indsatser for at styrke tryghed, udvikling og overgange i psykiatrien Heinz Jacob Områdeleder i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Region Midtjylland Psykiatri og Social Drabet på en medarbejder fra

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social.

Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning og strategisk arbejde med kompetenceudvikling i Psykiatri og Social. Psykiatri og Social Administrationen Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til organisering af fælles kompetenceafdækning

Læs mere

Ekstern undersøgelseskommissions. Blåkærgårdsagen. Pressemøde den 27. september 2012

Ekstern undersøgelseskommissions. Blåkærgårdsagen. Pressemøde den 27. september 2012 Ekstern undersøgelseskommissions rapport om Blåkærgårdsagen Pressemøde den 27. september 2012 Program Velkomst og introduktion til rapporten ved direktør Anne Jastrup Præsentation af kommissionen og dens

Læs mere

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER

ADMINISTRATIV SAMARBEJDSAFTALE VEDRØRENDE RETSPSYKIATRISKE PATIENTER Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Godkendt på styregruppen for voksenpsykiatris møde

Læs mere

Model for sikkerhed Psykiatri og Social, Region Midtjylland Behandlingspsykiatrien

Model for sikkerhed Psykiatri og Social, Region Midtjylland Behandlingspsykiatrien Model for sikkerhed Psykiatri og Social, Region Midtjylland Behandlingspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Godkendt 3. april 2013, Styregruppen vedr. opfølgning på den eksterne

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri

Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Danske Regioner november 2015 Forløbsbeskrivelse Retspsykiatri Varighed og samlet tidsforbrug er afhængig af sanktionens længde Indledning Formålet med forløbsbeskrivelser og pakkeforløb i psykiatrien

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Videndeling Påbud Arbejdstilsynet 2014

Videndeling Påbud Arbejdstilsynet 2014 Videndeling Påbud Arbejdstilsynet 2014 Underudvalget har haft til opgave at gennemgå afgivet af Arbejdstilsynet i 2014, med henblik på at uddrage læring til videndeling i Psykiatri og Social. Afgrænsning

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Model for sikkerhed Det regionalt drevne socialområde

Model for sikkerhed Det regionalt drevne socialområde Model for sikkerhed Det regionalt drevne socialområde Godkendt april 2013, Styregruppen vedr. opfølgning på den eksterne kommissionsrapport Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Forord Model

Læs mere

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest

Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Udkast til nødplan for Regionspsykiatrien Vest Det

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede indenfor MISBRUG OG UDSATTE OMRÅDET Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere.

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere. Psykiatri og Social Administrationen Resumé af projektbeskrivelse om kollegial debriefing i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge til møde i HMU den 23. oktober 2015. Socialplanlægning

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark

Risikovurderingsværktøjer i Region Syddanmark Område: Det sociale område Afdeling: Kvalitet og udvikling Journal nr.: 12 13164 Dato: 28 11 2012 Udarbejdet af: Anja Stokholm E mail: Anja.Stokholm@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631094 Risikovurderingsværktøjer

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Model for sikkerhed Psykiatri og Social, Region Midtjylland

Model for sikkerhed Psykiatri og Social, Region Midtjylland Model for sikkerhed Psykiatri og Social, Region Midtjylland Det regionalt drevne socialområde Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Godkendt 3. april 2013, Styregruppen vedr. opfølgning på den

Læs mere

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej

Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Handleplan for de socialpsykiatriske bosteder i Randers kommune, Nørrebrogade, Sjællandsgade og Infanterivej Påbud 1: Tilbuddet skal arbejde systematisk med relevante faglige tilgange og metoder, der fører

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning

Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) 1. Indledning Psykiatri og Social Administrationen Redegørelse vedrørende skærpet tilsyn på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (Solbjerg) Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social

Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri og Social RMU temadrøftelse 10. juni 2016 Erfaringer med indsatser der sigter mod at fremme et sikkert arbejdsmiljø for ansatte i Psykiatri og Social Psykiatri og Social

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Model for sikkerhed Behandlingspsykiatrien

Model for sikkerhed Behandlingspsykiatrien Model for sikkerhed Behandlingspsykiatrien Fælles viden fælles ansvar sikkerhed for alle Version 2.0 November 2016 Psykiatri og Social Psykiatri- og socialledelsen Forord Arbejdet med sikkerhed i Psykiatri

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Delpolitik om vold, mobning og chikane

Delpolitik om vold, mobning og chikane Regionshuset Viborg Koncern HR Skottenborg 26 Delpolitik om vold, mobning og chikane - i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500 HR-viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Denne delpolitik handler

Læs mere

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb

Kommissorium for udvikling af pakkeforløb NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,

Læs mere

Center for Beskæftigelse & Omsorg

Center for Beskæftigelse & Omsorg Center for Beskæftigelse & Omsorg Evalueringen af PSP samarbejde i Faxe Kommune Maj Baggrund... Evalueringsmetode... Statusrapport... Mødedeltagelse... Deltagernes vurdering af tidsforbrug på møderne...

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social Region Midtjylland Oversigt over initiativer vedr. sikkerhed Senest opdateret: 30.

Sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social Region Midtjylland Oversigt over initiativer vedr. sikkerhed Senest opdateret: 30. Sikkerhedsarbejdet i Psykiatri og Social Region Midtjylland Oversigt over initiativer vedr. sikkerhed : 30. maj 2012 Nedenstående er en oversigt de initiativer, som skal iværksættes, hvoraf nogle vedrører

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv

om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv SOCIALPSYKIATRIEN I REGION MIDTJYLLAND INVITERER TIL TEMADAG DEN 12. JANUAR 2012 om mennesker med psykisk sygdom, der begår kriminalitet - set i et rehabiliterings- og et retsligt perspektiv Foto - Anders

Læs mere

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016

Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis. Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 PSYKIATRIEN - REGION NORDJYLLAND KLINIK PSYKIATRI NORD Anvendelse af Guided Egen Beslutning i praksis Patienten for bordenden Vinder af Årets Borgerinddragende Initiativ 2016 Kathe Kjær Lyng Konst. Afsnitsledende

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område

Tilbagemelding fra de decentrale mødefora på det psykiatriske område Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Anita Lerche Afdeling: Ledelsessekretariatet E-mail: Anita.Lerche@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631007 Dato: 19. november 2007 Tilbagemelding

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest

Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Stillings- og funktionsbeskrivelse for oversygeplejerske ved Regionspsykiatrien Vest Navn: Afdeling Regionspsykiatrien Vest Afsnit Stilling Oversygeplejerske Organisatorisk placering Oversygeplejersken

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den

Handleplan for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den for Embedslægens Tilsyn på Tranehavegård den 1.9.2010 Jeg vil i nedenstående handleplan besvare følgende fire spørgsmål, stillet af Drifts- og Udviklingskontoret for Handicap og Psykiatri i forbindelse

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Tirsdag den 4. april 2017 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M2, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Model for sikkerhed på Region Syddanmarks sociale tilbud

Model for sikkerhed på Region Syddanmarks sociale tilbud Model for sikkerhed på Region Syddanmarks sociale tilbud Formål... 3 Anvendelsesområde... 3 Generelt om modellen... 3 Helhed i sikkerhedsarbejdet... 4 Region Syddanmarks model for sikkerhed i overblik...

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Resume over arbejdsgange vedrørende indflydelse på eget liv Afdækning af borgerens ønsker til indflydelse, forudsætninger

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens

Følgende gives en skematisk oversigt over de emner og problematikker, der specielt fokuseres i høringssvarene samt styregruppens Planlægning DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 06-10-2009 Mette Holmkær Kiil Tel. +45 8728 4022 Mette.Kiil@ps.rm.dk 1-30-74-6-09 Side 1 Følgende gives en skematisk

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Denne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014.

Denne plan angiver rammerne for arbejdet med implementering af Social Strategi i 2014. Psykiatri og Social Administrationen Social Strategi Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag til implementeringsplan 2014 -

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Psykosocialt Rådgivningsteam

Psykosocialt Rådgivningsteam Psykosocialt Rådgivningsteam for frontmedarbejdere som er i kontakt med dobbeltbelastede i KRIMINALFORSORGEN Indledning Esbjerg Kommune har i samarbejde med behandlingspsykiatrien og kriminalforsorgen

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

BUA2010 for Ernæringsenheden

BUA2010 for Ernæringsenheden BUA2010 for Ernæringsenheden FOKUSOMRÅDE: 1. Faglig kvalitet 1.1. Dokumenteret faglig kvalitet Ensretning af Ernæringspjecer i Hospitalsenheden Vest. Èn fælles ernæringspjece implementeret på relevante

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009.

Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk rapport 2009. Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Status for implementering af anbefalinger fra retspsykiatrisk

Læs mere

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30

Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 398 Offentligt T A L E Tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2014 kl. 10.00-11.30 20. maj 2014 Sagsnr. 2014-3829 CAL

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser. September 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hospitalernes brug af personaleresurser September 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2014 om hospitalernes

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg E-mail: VSA@rm.dk

Tingvej 15B, 3. sal 8800 Viborg E-mail: VSA@rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Blåkærgård Udført den 11. december 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 11-01-2013

Læs mere

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg

Notat vedr. plejesituation og handlingsplan for FAM Svendborg Afdeling: FAM Svendborg Sygehus Udarbejdet Oversygeplejerske Anne Pedersen Valdemarsgade 53 5700 Svendborg af: E-mail: anne.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 05.01. 2013 Telefon: 21380367 Notat vedr.

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere