2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015"

Transkript

1 2016-tidsplan for budgetlægning for 2017, budgetopfølgning for 2016 og regnskab for 2015 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet i henhold til Principper for Økonomistyring. Hver måned Økonomi Økonomi forelægger hver måned likviditetsoversigt, oversigt over udvikling i forbruget, oversigt over anlægsudgifter, samt oversigt over tillægsbevillinger for Økonomiudvalget. Januar 5/1 Økonomi, Regnskab) 8/1 Økonomi, Regnskab) 13/1 Relevante Områder Økonomi indkalder oplysninger til brug for ajourføring af anlægskartotek med frist 29/1. Økonomi indkalder afstemning af statuskonti samt udsender instruks til brug herfor. Økonomi udsender skabeloner til Områdernes bidrag til budgetoplægget (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens politikker, nøgletal mv.) med frist 2/3. Sidste frist for udsendelse af regninger på arbejdsleverancer og interne afregninger. 15/1 Områderne Sidste frist for bogføring i regnskabsåret 2015 (inkl. omposteringer). 22/1 Økonomi 22/1 Økonomi Økonomi sender fordelingsregnskab for ældreboliger til administrationsselskabet. Økonomi indkalder forslag til administrative budgetønsker og tekniske korrektioner fra Områderne med frist 19/2. 29/1 Områderne Oplysninger til brug for ajourføring af anlægskartoteket sendes til Økonomi (Budget og. 29/1 Selvejende institutioner/områder Februar 3/2 Økonomi 5/2 Børneområdet og Økonomi 8/2 Økonomi Sidste frist for indsendelse af foreløbigt regnskab til Økonomi. Mail til samtlige Områder om indsendelse af bidrag til bemærkninger til regnskabet med sidste frist 26/2. Afslutning af gennemgangen af de selvejende institutioners foreløbige regnskaber samt bogføring. Økonomi indkalder bidrag fra Områderne til 1 Bogføring Bogføring

2 Regnskab) revision af investeringsoversigten for og forslag for årene med frist 23/2. Til brug herfor udsendes: Den senest vedtagne investeringsoversigt prisreguleret til 2017-prisniveau og skemaer til årene Vejledning vedrørende behandling af investeringsoversigten. 10/2 Økonomi 15/2 Relevante Områder Afstemning af konti vedrørende boliglån (Ældreområdet) Afstemning af udbetalingssystemer på det sociale område skal være udført senest den 15. februar Afstemning Afstemning 15/2 Økonomi 16/2 Administrationsselskabet 19/2 Økonomi Regnskab/Controlling) Afstemninger af samtlige statuskonti afleveres til Økonomi. Foreløbig restafregning vedrørende sociale udgifter Administrationsselskabet indsender regnskaber for ældreboliger. Færdiggøre oversigt over overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter fra 2015 til Færdiggøre opgørelse over overførsel af driftsbevillinger fra 2015 til /2 Områderne Områderne sender bidrag til Økonomi, Controlling om administrative budgetønsker og tekniske korrektioner fra områderne. 23/2 Økonomi Regnskab) Økonomi udsender tidsplan for arbejdet med demografireguleringen. 23/2 Områderne Områderne sender bidrag til Økonomi om ændringer til investeringsoversigten mv.: Forslag til nye anlægsarbejder Eventuelle ændringer vedrørende eksisterende projekter Forslag til anlægsarbejder Afledt drift /2 Områderne Sidste frist for indsendelse af bemærkninger til regnskab. 29/2 Direktionen og Direktionen drøfter dagsorden til fagudvalgenes møder den 9. marts om overførsel fra 2015 til 2016 af rådighedsbeløb vedrørende anlægsprojekter. 2

3 Direktionen drøfter dagsorden om overførsel af mindre-/merforbrug på driftskonti fra regnskab 2015 til budget /2 Økonomi Direktionen drøfter forslag til Tekniske korrektioner. Sidste frist for bogføring af sociale refusioner vedrørende regnskabsår Bogføring Sidste frist for bogføring af ældreboligregnskaber. 29/2 Økonomi Sidste frist for afslutningsposteringer vedrørende 2015, herunder afskrivninger af fysiske aktiver, arealleje samt anlægskartotek. 29/2 KL KL s foreløbige pris- og lønskøn for forventes gjort tilgængelige. Marts 1/3 Danmarks Statistik 1/3 Økonomi Danmarks Statistik trækker specifikationer vedrørende regnskab Foreløbig restafregning vedrørende særligt dyre enkeltsager 2/3 Områderne Områderne afleverer bidrag til Budgetoplæg til Økonomi (beskrivelse af politikområderne, kommunalbestyrelsens politikker, faktaboks, nøgletal, mv.). 7/3 Selvejende institutioner Selvejende institutioner indsender regnskab 2015 med underskrift af bestyrelserne samt ledelseserklæring. 7/3 Direktionen Direktionen behandler befolkningsprognosen Bogføring Direktionen drøfter udkast til investeringsoversigt. 7/3 Økonomi Direktionen drøfter revideret forslag til tekniske korrektioner. Befolkningsprognose udsendes til relevante Områder (med forbehold for ØUs godkendelse). 9/3 Stående udvalg Regnskab (overførsler fra 2015 til 2016) 11/3 Økonomi Regnskab/Controlling) Sidste frist for færdiggørelse af generelle og specifikke bemærkninger. 14/3 Direktionen Direktionen behandler områdernes bidrag til politikker mv. for politikområderne. 3

4 16/3 Økonomi Regnskab) 16/3 Personale/Økonomi 16/3 Økonomi Direktionen drøfter revideret udkast til investeringsoversigt og foreløbigt udkast til budgetoversigt Særlige regnskabsoplysninger indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af udmeldinger fra KL fastlægger Personale sammen med Økonomi henholdsvis generelle og specifikke lønstigningsprocenter i budgetperioden. Økonomi foretager eventuelle puljeberegning for budgetperioden. Økonomi afslutter ajourføringen af demografimodellens forudsætninger i samarbejde med områderne. 16/3 Økonomiudvalg Regnskab (overførsler fra 2015 til 2016) 16/3 Økonomiudvalg Godkendelse af befolkningsprognose 17/3 Ældreområdet Til brug for Direktionens behandling af budgetoplægget færdiggør Ældreområdet (foreløbig) beregning af timepriser vedrørende hjemmeplejen. Efterregulering af timeprisen for 2015 samt eventuelt forslag til timeprisen for 2017 samt afledte budgetmæssige konsekvenser i 2016 (afhænger af resultatet af udbuddet for 2016). Sagerne forelægges for Social- og Sundhedsudvalget i april måned og indgår i Økonomiudvalgets behandling af budgetoplægget i april. 17/3 Områder Områder med takstfinansierede institutioner (Psykiatri og Handicap samt Skole og Familie) færdiggør i samarbejde med Økonomi foreløbigt overslag over indtægter fra takster for takstfinansierede institutioner; herunder afledte konsekvenser for indtægtsbudgettet, således at disse oplysninger kan indgå i budgetoplægget (første prognose). 17/3 Økonomi Frist for indsendelse af bilag til budgetoplægget: Regnskab/Controlling) Forslag til tekniske korrektioner Forslag til demografiregulering Pris- og lønfremskrivning Renter og balanceforskydninger Mellemregning med forsyningsvirksomhed Investeringsoversigt 29/3 Direktionen og Direktionen behandler udkast til Regnskab

5 30/3 Kommunalbestyrelse 30/3 Økonomi Udkast til samlet Budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde den 20. april forelægges til drøftelse (kommunalbestyrelsens politikker og mål, budgetoversigt, servicerammeberegning, investeringsoversigt, administrative budgetønsker, tekniske korrektioner, demografiregulering, forslag til pris- og lønregulering, samt skat, tilskud og udligning mv). Regnskab (overførsler fra 2015 til 2016) Budgetoplægget sendes til kvalitetssikring i Områderne med frist 5/4. April 4/4 Direktionen Udkast til samlet budgetoplæg til Økonomiudvalgets møde den 20. april forelægges til godkendelse (kommunalbestyrelsens politikker og mål, budgetoversigt, servicerammeberegning, investeringsoversigt, administrative budgetønsker, tekniske korrektioner, demografiregulering, forslag til pris- og lønregulering, samt skat, tilskud og udligning). 4/4 Chefmøde Orientering om den budgetmæssige situation og direktionens beslutninger vedrørende behandling af administrative budgetønsker, forslag til tekniske korrektioner og investeringsoversigt. 5/4 Områderne Frist for Områdernes ændringer til budgetoplægget 6/4 Økonomi 8/4 Økonomi sendes til trykning. Budgetoplæg 2017 sendes til trykning. 11/4 Direktionen og Dagsorden til brug for behandling af regnskabet i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen forelægges for direktionen. 13/4 Økonomi 14/4 Økonomi Dagsorden til brug for behandling af budgetoplægget i Økonomiudvalget forelægges for direktionen. og Budgetoplæg 2017 (gul mappe) og Regnskab 2015 sendes til kommunalbestyrelsen til brug for mødet den 20. april. Sidste frist for færdiggørelse af udkast til borgmesterens forelæggelsestale. 20/4 Økonomiudvalg Regnskab (oversendelse til revisionen) Orientering Aflevering Aflevering 5

6 20/4 Økonomiudvalg Budgetoplæg (de overordnede rammer fastsættes). Kommunalbestyrelsen er inviteret til behandlingen. 25/4 Chefmøde Områdechefer orienteres om status på budgetprocessen. Fagudvalgsmøderne den 11. maj forberedes. 26/4 Områderne Orientering af diverse råd, bestyrelser, MEDudvalg og andre fora om budgetprocessen og om de principper og rammer, som Økonomiudvalget den 20. april har vedtaget at lægge til grund for den videre budgetlægning. 27/4 Kommunalbestyrelse 28/4 Økonomi Regnskab (oversendelse til revisionen) Regnskabet indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet (elektronisk) og til Revisionen. Maj 3/5 Sekretariatet Rudersdal Seniorråd inviteres til orienteringsmøde i Økonomiudvalget den 18. maj /5 Økonomi Økonomi indkalder forslag til takster og gebyrer i Områderne med frist 8/6. 11/5 Stående udvalg Budgetoplæg for udvalget (drift og anlæg). Direktør/områdechef redegør for udvalgets politikområder 15/5 Økonomi Endelig restafregning vedrørende social eudgifter og særligt dyre enkeltsager 17/5 Revisionen Sidste frist for afgivelse af udkast til revisionsberetning Områderne og Økonomi Bemærkninger til udkast til revisionsberetning indhentes og drøftes med Revisionen. 18/5 Økonomiudvalg Budgetoplæg for udvalget (drift og anlæg). Kommunaldirektør redegør for politikområdet Administration 18/5 Økonomiudvalg Orienteringsmøde om budgettet med Rudersdal Seniorråd 20/5 Områderne Sidste frist for indsendelse af fagudvalgenes talmæssige ændringer til budgetforslaget til Økonomi, Controlling. 22 Økonomi og Revisionen Møde om udkast til revisionsberetning. 6 Orientering Orientering Indkaldelse Drøftelse

7 Juni 22 Revisionen Sidste frist for afgivelse af revisionsberetning. 6/6 Direktionen Revisionsberetning med Områdernes bemærkninger behandles. Revisionen deltager. 8/6 Områderne Områderne indsender forslag til takster og gebyrer til Økonomi, Budget og Regnskab. 8/6 Stående udvalg Budgetoplæg for udvalget (drift og anlæg) 9/6 Økonomi 9/6 Økonomi 9/6 Økonomi 10/6 Relevante områder 10/6 Økonomi regnskab/controlling) Revisionsberetning udsendes til kommunalbestyrelsen. Teknisk regnskabsvedtagelse. Færdiggørelse af dagsordenstekst til politisk behandling af regnskabet Områder med takstfinansierede institutioner (Psykiatri og Handicap samt Skole og Familie) færdiggør i samarbejde med Økonomi forslag til takster for takstfinansierede institutioner; herunder afledte konsekvenser for indtægtsbudgettet, således at disse oplysninger kan indgå i drøftelserne på borgmestermødet og efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget (anden prognose). Frist for indsendelse af bilag til budgetoplægget: Delegering af dele af bevillingsretten Takster og gebyrer Pris- og lønfremskrivning Bygningsvedligeholdelse Mellemregning med forsyningsvirksomhed Investeringsoversigt 15/6 Økonomiudvalg Godkendelse af regnskab (med revisionsberetning). Revisionen deltager. 15/6 Økonomiudvalg Budgetoplæg for udvalget (drift og anlæg) 16/6 Økonomi 17/6 Økonomi 20/6 Økonomi Økonomi udsender budgetforslaget til kvalitetssikring i Områderne med frist 23/6. Økonomi indkalder bidrag til ajourføring af rådighedsbeløb til anlægsarbejder for perioden til brug for førstebehandling af budgetforslaget med frist 9/8. Sidste frist for udarbejdelse af materiale til 7

8 Juli 1/7-11/7 21/6 Borgmestermøde 21/6 Økonomi 22/6 Kommunalbestyrelse 22/6 Kommunalbestyrelse 23/6 Økonomi borgmestermøde. Budgetstatus forelægges for borgmesteren. Økonomi indkalder områdernes bidrag til vurdering af lov- og cirkulæreprogrammets økonomiske konsekvenser med frist 10/8. Godkendelse af regnskab (med revisionsberetning). Borgmester og økonomichef orienterer om den budgetmæssige situation (Økonomiaftale mv.) Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed sendes til tilsynsmyndigheden, Social- og Indenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet samt Skat. 23/6 Områderne Frist for Områdernes ændringer til budgetforslaget Områderne og Økonomi 7/7 Økonomi 28 12/7-12/8 28 Økonomi Områderne og Økonomi Til brug for udarbejdelse af halvårsregnskab validerer Økonomi regnskabstal pr. 30/6 og afholder opfølgningsmøder med Områderne som beskrevet i Principper for økonomistyring. Færdiggørelse af Budgetforslag Sendes til trykning. Økonomi bistår med tilvejebringelse af Områdernes materiale til brug for høring af institutioner, bestyrelser mv. af Budgetforslag. Budgetforslag offentliggøres på hjemmesiden. Økonomi udarbejder halvårsregnskab i samarbejde med de budgetansvarlige i Områderne. Områderne Områderne udsender høringsmateriale vedrørende budgetforslaget til diverse råd, bestyrelser, HovedMED mv. August 9/8 Områderne Områderne indsender bidrag til ajourføring af rådighedsbeløb til anlægsarbejder for perioden til brug for førstebehandling af budgetforslaget. 10/8 Områderne Sidste frist for områdernes indsendelse til Økonomi af bidrag til vurdering af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. 8 Orientering Orientering

9 15/8 Direktionen og Direktionen behandler halvårsregnskabet og udkast til dagsorden til politisk behandling. Direktionen behandler udkast til dagsorden om budgetforslaget og budgetpjecen 17/8 Økonomi Frist for udsendelse af halvårsregnskabet til Økonomiudvalget 19/8 Økonomi Forventet indberetning af foreløbige budgetoplysninger til Kommunernes Landsforening. 22/8 Direktionen Direktionen drøfter lov- og cirkulæreprogrammet. 24/8 Økonomiudvalg Godkendelse af halvårsregnskab 24/8 Økonomiudvalg Førstebehandling af budgetforslaget. Kommunalbestyrelsen er inviteret til behandlingen. 25/8 Områderne Diverse råd, bestyrelser, HovedMED samt andre høringsberettigede indsender bemærkninger til budgettet til de relevante Områder med henblik på drøftelse i fagudvalgene den 14. september 29/8 kl. 9 Områderne Høringssvarene samles af Områderne og sendes kommenteret til Økonomi senest kl. 9, således at materialet kan forelægges for direktionen samme dag. 29/8 Direktionen Direktionen behandler det kommenterede høringsmateriale. 29/8 Økonomi 29/8 Økonomi 31/8 Kommunalbestyrelse 31/8 Kommunalbestyrelse September 1/9 Økonomi 1/9 Økonomi Økonomi samler og videresender høringsmaterialet til kommunalbestyrelsen til orientering, således at kommunalbestyrelsen er bekendt med høringssvarene inden 1. behandling af budgetforslaget. Budgetpjecen offentliggøres på hjemmesiden og omdeles på biblioteker mv. Godkendelse af halvårsregnskab Førstebehandling af budgetforslaget og borgermøde om budgetforslaget af halvårsregnskab til Økonomiog Indenrigsministeriet. Indberetning Offentliggørelse Sidste frist for udarbejdelse af dagsordener til fagudvalgsmøderne den 14. september vedrørende de økonomiske konsekvenser af 9

10 lov- og cirkulæreprogrammet. 5/9 Områderne Mellemkommunale takster vedrørende ældreområdet og takstfinansierede institutioner, som indgår i rammeaftalen på det sociale område (botilbud til handicappede, døgninstitutioner for børn og unge mv.) fremsendes til fagudvalgene til endelig godkendelse på møderne den 14. september. 5/9 Områderne Takster, som ikke med i det budgetforslag, der blev udsendt i juli sendes til fagudvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til godkendelse. 7/9 Økonomi 7/9 Økonomi (Budget og og relevante Områder Økonomi foretager i samarbejde med Personale fornyet beregning af midler afsat i lønpuljer, hvor der er taget højde for omplaceringer mv. i perioden maj-august. Resultatet indgår som ændringsforslag ved andenbehandling af budgetforslaget. Økonomi udarbejder oversigt over partiernes ændringsforslag i samarbejde med relevante områder. 7/9 Partierne Frist for partiernes ændringsforslag kl. 9 (hvis forslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag) 12/9 Direktionen Direktionen drøfter faktuelle bemærkninger til oversigten over partiernes ændringsforslag. 14/9 Stående udvalg Budgetforslag for udvalget behandles 21/9 Økonomiudvalg Budgetforslag for udvalget behandles 29/9 Økonomi Sidste frist for dagsordener mv. til den 12. oktober (andenbehandlingen af budgettet, fastsættelse af skattegrundlag og skatteprocenter samt forslag til budgetannonce). Oktober 12/10 Områderne Områderne udarbejder i samarbejde med Økonomi budgetopfølgning på basis af regnskabsdata pr. 30/9, idet der tages hensyn dels til det på dette tidspunkt samlede forbrug, dels til de forventede udgifter/indtægter i oktober kvartal og eventuelle bevægelser i supplementsperioden. 12/10 Økonomiudvalg Andenbehandling af budgetforslaget 12/10 Kommunalbestyrelse Godkendelse af budgetforslaget (og budgetannonce) Beregning 10

11 13/10-25/10 Økonomi regnskab/controlling) Indberetning Indarbejdelse af eventuelle ændringer i budgetpublikationen som følge af budgetaftale mv. Budgetoplysninger og diverse skemaer mv. indberettes til Skat, Social- og Indenrigsministeriet, Danmarks Statistik og KL. 24/10 Direktionen Det foreløbige resultat af budgetopfølgningen forelægges for direktionen. 26/10 Økonomi Teknisk budgetvedtagelse. 31/10 Direktionen Det endelige resultat af budgetopfølgningen forelægges for direktionen. November 2/11 Økonomi 3/11 Økonomi 9/11 Økonomi Dagsordenspunkter til fagudvalgenes møder den 9. november vedrørende budgetopfølgningen færdiggøres. sendes til kvalitetssikring i Områderne med frist 10/11. Dagsordenspunkter vedrørende budgetopfølgningen til Økonomiudvalgets møde den 16. november færdiggøres. 9/11 Stående udvalg Budgetopfølgning pr. 30/9 10/11 Områderne Frist for ændringer til til Økonomi 46 Økonomi Det samlede budget færdiggøres og sendes til trykning. på hjemmesiden. 16/11 Økonomiudvalg Budgetopfølgning pr. 30/9 23/11 Kommunalbestyrelse 23/11 Økonomi December 6/12 Økonomi 12/12 Økonomi Budgetopfølgning pr. 30/9 Det trykte budget udleveres til kommunalbestyrelsen. Tidsplaner for 2017 udsendes Regnskab 2016 Økonomi indkalder foreløbigt regnskab for selvejende institutioner med sidste frist 30/1. Journalnr. 15/

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017

2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 2018-tidsplan for budgetlægning for 2019, budgetopfølgning for 2018 og regnskab for 2017 Journalnr. 17/17877 Måned Dato Hvem Indhold Aktivitet Hver måned Områderne og Økonomi Budgetopfølgning 2018 De budgetansvarlige

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR

TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN TIDSPLAN FOR UDARBEJDELSE AF BRØNDBY KOMMUNES BUDGET FOR 2015-2018 Ansvarlig Dato Aktivitet 22.01.2014 Drøftelse af Budgetbilag I (Udsendes 20.01.) Chefgruppen 28.01.2014

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Budgetvejledning

Budgetvejledning Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2016-2019 På fag- og stabschefsmøderne vil Økonomichefen løbende orientere om den kommende måneds deadlines i forhold til budgettet og det

Læs mere

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget

Notat. Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget Notat Tidsplan for budgetprocessen frem til vedtagelse af budget 2015-2018 Som supplement til tidsplanen vil der ske en løbende orientering på fag- og stabchef-møderne om den kommende måneds deadlines

Læs mere

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup

TIDSPLAN RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET FOR ÅRET. Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Økonomifunktion Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Fax. 8664 6399 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk TIDSPLAN OG RETNINGSLINIER FOR AFLÆGGELSE AF REGNSKABET 09-09-2014 Sagsnr. 710-2014-34548 Cpr.-/CVR-nr.

Læs mere

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx

BUDGETPROCESSEN ACADRE 13/xxxx BUDGETPROCESSEN 2015-2018 29-01-2014 ACADRE 13/xxxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Budgetlægningsproces 2015 2018 5-2.1. Budgetreduktioner 6-2.2. Tekniske korrektioner 6-2.3. Den administrative

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2014 til 2017 3 2.1 Statusnotater 4 2.2 Partiernes budgetønsker

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2018.

DREJEBOG FOR BUDGET 2018. Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de

Læs mere

Budget 2018 forslag til proces

Budget 2018 forslag til proces Budget 2018 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske udfordringer i 2017... 3 3.1 Generelle udfordringer...

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014

Frederiksberg Kommune Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Økonomiafdelingen Vejledning og tidsplan for fremrykningen af regnskabsafslutningen for årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning og formål... 3 1. Fremrykning af regnskabslukningen og

Læs mere

Budget 2016 forslag til proces

Budget 2016 forslag til proces Budget 2016 forslag til proces Det politiske arbejde i budgetlægningen Godkendt af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Udgangspunktet for budgetlægningen... 2 3. Økonomiske

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2016.

DREJEBOG FOR BUDGET 2016. Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan

Regnskabsafslutning for året 2013 Tids- og aktivitetsplan Generelt I principper for økonomistyring er fastsat regler for regnskabsaflæggelse. Inden udgangen af november måned skal der udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan for den kommende regnskabsafslutning.

Læs mere

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune

Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning for Norddjurs Kommune Regnskabsinstruks for regnskabsafslutning 2014 for Norddjurs Kommune ALLE BRUGERE KAN BOGFØRE I GAMMELT REGNSKABSÅR (2014) TIL OG MED DEN 15. JANUAR 2015. EFTER DENNE DATO ER DER LUKKET FOR BOGFØRING I

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren

Fredag, den 6. januar 2017 HMU drøfter udkast til budgetproceduren SUN Udkast Tidsplan for budgetprocessen 2018 2021 (foreløbige tidspunkter) Mandag, den 12. december 2016 Magistraten og direktørgruppen evaluerer budgetlægningen for 2017 og har en indledende drøftelse

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget

UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget BUDGET 2013 2016 FORORD. UDVIKLING, KOORDINERING OG OVERBLIK er nøgleord for processen for budget 2013- Udvikling: I budgettet er fra 2012 afsat en innovationspulje og arbejdet med innovation og fornyelse

Læs mere

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter:

NOTAT. Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen kan opdeles i 4 hovedaktiviteter: SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2016-2019 Til: Byrådet m.fl. Dato: 17. december 2014 Sagsbeh.: AJ Sagsnr.: 14/18683 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Punkt 13. Orientering om intern tidsplan for budgetproceduren 2018-2021 i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 2017-000860 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenfremsender til Familie- og Socialudvalgets

Læs mere

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013

Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Administrativt tillæg til budgetvejledning 2013 Tillæg til budgetvejledningen for 2013 vedtaget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. januar 2012 Direktionen, 24. januar 2012-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan

Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget , proces og tidsplan Byrådets og udvalgenes arbejde med Budget 2018 2021, proces og tidsplan Dette notat beskriver forslag til proces- og tidsplan for budgetlægningen for budget 2018-2021. Indhold: 1. Vigtige elementer i årets

Læs mere

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer

POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 samt procedurer POLITISK ØKONOMISK TIDSPLAN i 2014 Politisk tidsplan for regnskabsaflæggelsen 2013 Procedure for egnskab 2013 1 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse Side 1. Tidsplan i 2014 for regnskabsaflæggelse

Læs mere

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2019 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget den 17. januar 2018 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Økonomi-,

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning

Bilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning 5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Delegationsplan for Økonomiudvalgets område Sort: Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22.12.2010 = eslutter Rødt: Forslag til ny/ændret delegation. Gennemstregning = udgår = ndstiller O = Orienteres SAGSOMRÅDE

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2016-2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Budgetlægningsproces 2016 til 2019 3 2.1 Statusnotater 5 2.3 Driftsramme på budgetområder 5 2.4 Fagudvalgenes

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber

Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber Enhed Administrationspolitisk kontor Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 2013-09425 Doknr. 143308 Dato 10-12-2013 Hurtigere godkendelse af kommunernes og regionernes årsregnskaber 1. Indledning Det

Læs mere

Det kommunale budgethjul

Det kommunale budgethjul Det kommunale budgethjul Budgethjulet gennemgår, hvordan budgettet bliver til måned for måned. Det henvender sig primært til dig, der fungerer som tillidsvalgt på en arbejdsplads. Budgethjulet er et værktøj,

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015

TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 Til samtlige centre, afdelinger og institutioner TIDSPLAN FOR AFSLUTNING AF REGNSKAB FOR ÅRET 2015 20-11-2015 Regnskabsafslutningen for 2015 nærmer sig med hastige skridt. De centralt fastsatte tidsfrister

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014

Syddjurs Kommune drejebog for budget 2015 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Syddjurs Kommune 27. februar 2014 Drejebog for budget 2015. Indledning Drejebogen omfatter møder og aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. I drejebogen præciseres

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune

Kompetencer og økonomistyring. et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Kompetencer og økonomistyring et styringsdokument i Bornholms Regionskommune Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 2 Styreform... 4 2.1 Mål- og rammestyring... 4 2.2 Central styring

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for

Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for Punkt 4. Godkendelse af Plan- og budgetproceduren for 2018-2021 2016-070043 Magistraten indstiller, at byrådet godkender forslag til Plan- og Budgetproceduren for 2018 2021. HMU har drøftet sagen i møde

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1

Læs mere

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT

STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT STATUSRAPPORTERING FOR DIREKTIONENS STARTEGISKE FOKUSOMRÅDE 8 ØKONOMI OG STYRINGSKONCEPT Dato 04.12.2009 I forbindelse med fokusområdet blev der i juni måned udarbejdet kommissorium for arbejdet (bilag

Læs mere

Budgetforslag

Budgetforslag Budgetforslag 2017-2020 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 31. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2017-2020 i rådhusets rådssal. På mødet kan borgerne give deres mening til kende om

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Uddrag af POLITISK og ØKONOMISK TIDSPLAN i 2013 samt procedurer

Uddrag af POLITISK og ØKONOMISK TIDSPLAN i 2013 samt procedurer Uddrag af POLITISK og ØKONOMISK TIDSPLAN i 2013 samt procedurer udgetlægning 2014 (Godkendt i Direktionen og i Økonomiudvalget den 21. januar 2013 ) Side 1 af 15 Økonomisk tidsplan og procedure Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING

BUDGETPROCES - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING BUDGETPROCES 2015 2018 - DEN ADMINISTRATIVE DEL UDARBEJDET AF: TEAM BUDGET, LEDELSESINFORMATION OG ANALYSE, CENTER FOR ØKONOMI OG STYRING 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Forkortelser anvendt

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2010 Sted : Allingåbro Dato : 17. marts 2010 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.15 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Økonomidirektør Eva Holm Iversen

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015

Politisk tidsplan regnskab 2014, budgetopfølgning 2015 og Budget 2016-2019 pr. 6. feb. 2015 Godkendelse af tidsplan og budgetprocedure for budget 2016-19. (Offentligheden orienteres efterfølgende om reduktionsplan, herunder at BDO's forslag til besparelses-potentialer bliver foreløbigt og kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene

2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene Haderslev Byråd, 11-10-2016 Side 1 2. behandling af budgetforslag 2017 med overslagsårene 2018-2020 Brit Christensen / 16/23903 Åben sag Sagsindhold Byrådet behandler og godkender budgettet for 2017 og

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere