Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg"

Transkript

1 Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

2 Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Planforhold Indhold Side 1 Forord 5 2 Indledning Generelt Baggrund Beskrivelse af hovedforslaget Anlægsfase og driftsfase Beskrivelse af alternativet Anlægsfase og driftsfase 9 3 Ikke-teknisk resumé 11 4 Metode og omfang 12 5 Lovgrundlag Planloven 13 6 Eksisterende forhold Den regionale udviklingsplan Fingerplanen Kommuneplan Lokalplaner 16 7 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen Den regionale udviklingsplan Fingerplan Kommuneplan Lokalplaner Afværgeforanstaltninger 21 8 Konsekvenser af en bro i driftsfasen Den regionale udviklingsplan Fingerplanen Kommuneplan Lokalplaner Afværgeforanstaltninger 24 9 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen Den regionale udviklingsplan Fingerplan Kommuneplan Lokalplaner Afværgeforanstaltninger 26

4 10 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen Den regionale udviklingsplan Fingerplanen Kommuneplan Lokalplaner Afværgeforanstaltninger Andre alternativer og varianter Variant med spuns alternativ Oversigt over eventuelle mangler Referencer 31

5 1 Forord Dette fagnotat omhandler planforhold i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. Fagnotatet er blandt andet udarbejdet på baggrund af den idéfasehøring, der blev afholdt fra den 15. maj til den 26. juli Fagnotatet udgør, sammen med en række øvrige fagnotater, udgangspunktet for projektets høringsudgave af miljøredegørelsen. Nyanlæg og udbygning af jernbaner er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af en VVM-redegørelse (VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet). Jernbaneprojekter, der i detaljer vedtages ved en anlægslov, er imidlertid ikke direkte omfattet af planlovens regler om VVM, men dokumentation og inddragelse af offentligheden skal være på samme niveau. Banedanmark gennemfører på denne baggrund en VVM-lignende proces i forbindelse med projektets etablering af Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg og udarbejder en miljøredegørelse. Miljøredegørelsen beskriver projektet, og vurderer dets påvirkninger af det omgivende miljø. Figur 1 Sporene set fra Vigerslev Allé Station mod området, hvor den nye udfletning skal etableres. Planforhold 5 Forord

6 2 Indledning 2.1 Generelt Dette fagnotat beskriver planforhold i forbindelse med projektet Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg. I notatet beskrives projektets konsekvenser for planforhold. De forventede konsekvenser gennemgås både for anlægsfase og driftsfase. Fagnotatet vil sammen med en række andre fagnotater indgå som baggrundsmateriale til en samlet miljøredegørelse, som har til formål at skabe et overblik over projektets konsekvenser for miljøet. Derudover beskriver de respektive fagnotater de afværgeforanstaltninger, der foreslås iværksat i forbindelse med projektet. 2.2 Baggrund Med den politiske aftale En moderne jernbane udmøntningen af Togfonden DK" den 14. januar 2014 er det besluttet, at der skal etableres en niveaufri udfletning mellem Ny Ellebjerg og tilslutningen af Øresundsbanen (mellem Roskilde og Kastrup) i Hvidovre Fjern. Den niveaufri udfletning kan føre Øresundsbanen over eller under Den nye bane København-Ringsted i form af en jernbanebro eller -tunnel. Projektet vil have betydelig trafikal værdi ved at reducere konflikter mellem tog på Øresundsbanen og tog fra Den nye bane København-Ringsted. Udfletningen vil også være et element i etableringen af Ny Ellebjerg som et nyt knudepunkt i fjern- og regionaltrafikken og i særdeleshed ved etablering af togbetjening mellem Roskilde og Kastrup kaldet Ring Syd. 2.3 Beskrivelse af hovedforslaget Den nye bane København-Ringsted (grå linje) grener af mod Ringsted umiddelbart inden Vigerslev Allé Station. For at undgå konflikter og for mange bindinger ved krydsningen mellem Øresundsbanen mellem Roskilde og Kastrup og Den nye bane København-Ringsted er det planen, at Øresundsbanen sideforlægges og føres under Den nye bane København- Ringsted på en banebro. Banebroen vil blive anlagt vest for Ny Ellebjerg Station i det område, der hedder Vigerslev. Der vil blive anlagt to nye spor på broen. Ved krydsning af Vigerslev Allé skal der ligeledes bygges en ny jernbanebro for at få plads til de nye spor på Øresundsbanen. Den ene af de eksisterende etsporede Planforhold 6 Indledning

7 jernbanebroer nedrives, og de eksisterende fjernbanespor (sort linje) reduceres fra to spor til ét spor. S-banen (rød linje) vil være uberørt af broen. Figur 2 Den undersøgte strækning og de to undersøgte alternativer med stationering Størsteparten af anlægsarbejderne vil foregå inden for banens eget areal. Dog vil det være nødvendigt at gennemføre ekspropriation af arealerne syd for de eksisterende fjernspor, primært omkring krydsningen af Vigerslev Allé og krydsningen af Gammel Køge Landevej Anlægsfase og driftsfase Anlægsarbejdet planlægges gennemført i med forberedende arbejder i 2016, så de nye broer står klar, når de to nye spor mellem København Ringsted tilsluttes. De forlagte spor tilsluttes ved Ny Ellebjerg Station, hvor der i et tidligere udført projekt er gjort plads til etablering af passagerperroner på Øresundsbanens spor. Etableringen af disse perroner er ikke med i dette projekt. De to nye forlagte spor føres op på et dæmningsanlæg, som tilsluttes den nye banebro. Banebroen har en længde på ca. 130 meter. Denne bro passerer Planforhold 7 Indledning

8 over de to kommende spor mod Ringsted, samt bygningen Harrestrup omformerstation. Herefter fortsætter banen på dæmning frem til Vigerslev Allé, hvor der etableres en ny bro, som skal bære de to nye spor. Denne bro vil passere Vigerslev Allé ca. 1,4 meter højere end de eksisterende banebroer. Den sydligste banebro vil blive fjernet for at skabe plads til den nye bro. I dette område vil der blive foretaget permanente og midlertidige ekspropriationer, og flere erhvervslejemål må nedrives for at skabe den nødvendige plads til spor og broanlæg. På vestsiden af Vigerslev Allé føres banen på dæmning, hvorefter den tilsluttes de eksisterende spor igen. På vestsiden af Vigerslev Allé vil anlægsarbejdet få konsekvenser for et større antal kolonihaver såfremt banen imod disse udføres som dæmning. I forbindelse med dette arealbehov, forventes flere huse og skure nedrevet. Det er muligt at reducere arealbehovet væsentligt, såfremt der etableres en spuns mellem banen og kolonihaverne. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor. Der vil endvidere forekomme mindre gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet, primært som følge af montage af broen ved Vigerslev Allé, samt byggepladskørsel. Figur 3 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. Planforhold 8 Indledning

9 2.4 Beskrivelse af alternativet Som alternativ er der undersøgt en tunnel, der vil blive udformet i en delvis åben afgravning. Tunnelen vil have et længere forløb for så vidt muligt at sikre de anbefalede hældninger af sporene. Krydsningen af Vigerslev Allé har vist sig vanskelig for en tunnel. Dels fordi vejen ligger forholdsvist dybt i forhold til anlægget, dels fordi mange større ledningsanlæg i eksisterende vej og fortov skal lægges om for at skabe plads til den kommende tunnel. Det er ikke afklaret med de berørte ledningsejere, om det overhovedet er muligt at omlægge ledningerne, som i givet fald enten skal føres under sekantpælevæggen eller helt omlægges i nye tracéer og krydse anlægget et sted, hvor der er bedre plads. I dette alternativ kan det ikke undgås, at S-banen (rød linje) bliver berørt. Vigerslev Station vil gennem en længere periode være lukket på grund af anlægsarbejdet, og i andre perioder vil adgangsforholdene være begrænsede. Harrestrup omformerstation skal flyttes, og sikringshytten, som indeholder Ny Ellebjerg sikringsanlæg skal flyttes midlertidigt. Årsagen er, at anlægsarbejdet ikke kan afvente gennemførelse af Signalprogrammet, som ellers vil gøre hytten overflødig. Disse tiltag vil påvirke S-banedriften på Ringbanen. Størsteparten af anlægsarbejderne vil kunne foregå inden for banens eget areal og eksisterende DSB-arealer. Dog vil det være nødvendigt i frohld til broløsningen at gennemføre en noget mere omfattende ekspropriation af arealerne syd for de eksisterende fjernspor, af arealet ind mod Grøntorvet mellem Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej og af et areal, som ligger ind mod kolonihaverne på den modsatte side af Vigerslev Allé. Specielt arealet ind mod kolonihaverne vil blive påvirket væsentligt mere i anlægsfasen for tunnelen sammenlignet med broalternativet. De anlægstekniske dele af projektet planlægges gennemført sådan, at de kun i minimalt omfang påvirker ibrugtagelsen af Den nye bane København- Ringsted i I dette alternativ må det påregnes, at de nye spor København Ringsted skal afstives midlertidigt på det sted, hvor de i anlægsperioden krydser byggegruben til tunnelen. Den banetekniske del af projektet (de to udfletningszoner, de to nye spor samt køreledningsanlæg mv.) udføres efterfølgende, så det færdige anlæg kan tages i brug i 2020/2021. Anlægget vil derved være i fuld drift, når Signalprogrammet har etableret nye signaler på strækningen Anlægsfase og driftsfase Anlægsaktiviteterne forventes gennemført fra 2017 til medio 2020/primo 2021 dog forventes forberedende arbejder igangsat i Planforhold 9 Indledning

10 Figur 4 Oversigtsbillede af området set fra vejbroen Gl. Køge Landevej. I 2017 er det planlagt at gennemføre ledningsomlægninger i vejtracéet Vigerslev Allé. Parallelt med ledningsomlægningerne vil der blive gennemført omfattende grundvandssænkning i området, således at den kommende byggegrube kan holdes tør. Herefter færdiggøres de banetekniske tilslutninger ved Ny Ellebjerg og Hvidovre Fjern samt anlæggelsen af de to nye spor. Det sikrer, at de banetekniske anlæg kan tages i brug, når Signalprogrammet på fjernbanen har afsluttet arbejdet medio 2020/primo Anlægsarbejdet ved omlægning af spor udføres i stadier, som er tilpasset, så det skaber færrest mulige gener for togtrafikken. Planforhold 10 Indledning

11 3 Ikke-teknisk resumé Dette fagnotat er et led i undersøgelsen af, hvordan Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg påvirker miljøet. Der er undersøgt et hovedforslag med en bro samt et alternativ med en tunnel. Desuden er der undersøgt en variant til hovedforslaget, hvor der arbejdes med spuns i stedet for dæmning i et kolonihaveområde vest for Vigerslev Allé. Fagnotatet kortlægger og beskriver planforholdene inden for en 200 meter bred undersøgelseskorridor. Relevante planforhold omfatter den regionale udviklingsplan, fingerplanen, Københavns kommuneplan og lokalplaner. Med udgangspunkt heri er det vurderet, hvordan projektet forventes at påvirke de eksisterende planer for området i både anlægs- og driftsfase. Anlægsarbejderne ved etablering af den nye bro vil midlertidigt foregå inden for tre kommuneplanområder i Grønttorvsområdet, der er udlagt til bolig og erhverv. Anlægsarbejdet vil også midlertidigt inddrage en del af lokalplanområdet for Grønttorvet. Herudover bliver der anlagt en byggeplads i et kommuneplanområde Vest for Vigerslev Allé, der er udlagt som rekreativt område og indeholder kolonihaver. Arealinddragelsen er midlertidig og påvirker derfor ikke kommune- og lokalplanlægningen. Den nye jernbanebro vil permanent inddrage arealer langs den eksisterende bane inden for Grønttorvsområdet, men i begrænset omfang. Desuden vil broen permanent inddrage den yderste kant af kommuneplanområdet vest for Vigerslev Allé, der er udlagt til rekreative formål og indeholder kolonihaver. Arealinddragelsen er dog begrænset og ikke væsentlig i forhold til kommuneplanlægningen. Der er ingen påvirkninger af den regionale udviklingsplan eller fingerplanen i hverken anlægs- eller driftsfasen. Ved tunnelløsningen bliver der midlertidigt inddraget et større areal i Grønttorvsområdet. Desuden er både det midlertidige og det permanente arealindgreb i det rekreative kolonihaveområde vest for Vigerslev Allé større, og der vil også blive inddraget areal i et andet kommuneplanområde med kolonihaver på nordsiden af banen. Der kan være behov for Københavns Kommune at justere lokalplanen for Grønttorvet samt de rekreative kommuneplanområder, der bliver berørt. Både bro- og tunnelløsningen inddrager et lille areal af området for den igangværende byudviklingsplanlægning af Grønttorvsområdet. Der var forudgående høring af et kommuneplantillæg for området i maj 2014, og området er omfattet af en lokalplan fra januar Den konkrete realisering af byudviklingen i området er endnu ikke afsluttet. Som en variant til broløsningen i hovedforslaget kan det være en mulighed at vælge en lodret spunsvæg i stedet for en skrånende dæmning ved kolonihaverne vest for Vigerslev Allé. Hvis det sker, vil arealinddragelsen i de rekreative områder blive reduceret væsentligt. Planforhold 11 Ikke-teknisk resumé

12 4 Metode og omfang De nuværende planforhold er kortlagt og beskrevet for strækningen, som Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg omfatter. Desuden er projektets påvirkninger af planforholdene i anlægs- og driftsfasen vurderet for både bro og tunnel. Kortlægningen af de nuværende forhold er gennemført inden for en 200 meter bred undersøgelseskorridor centreret omkring de planlagte linjeføringer for henholdsvis tunnel- og broløsning. Påvirkningerne af planforholdene er bl.a. vurderet ud fra, om de er direkte eller indirekte, samt om de har en midlertidig eller permanent effekt. Relevante planforhold omfatter den regionale udviklingsplan fra Region Hovedstaden, Fingerplan 2013, Kommuneplan for Københavns Kommune 2011, lokalplaner samt forslag til lokalplaner. Planforhold 12 Metode og omfang

13 5 Lovgrundlag 5.1 Planloven Planloven /4/ har til formål at sikre, at den fysiske planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø. Det sikrer, at samfundsudviklingen sker på et bæredygtigt grundlag. Planloven fastlægger kravene til kommunernes udarbejdelse af kommuneplaner og lokalplaner. Alle kommuner har i medfør af planlovens 11 pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. I kommuneplanen fastlægger kommunerne de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling. Derudover skal kommuneplanerne, i henhold til planlovens 11b, fastlægge rammer for indholdet i lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Med vedtagelsen af en anlægslov, og i tilfælde af konflikter med kommunale og lokale planer, påhviler det kommunen at justere planerne, så de bringes i overensstemmelse med planloven. Planforhold 13 Lovgrundlag

14 6 Eksisterende forhold I dette afsnit præsenteres den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden, fingerplanen 2013 samt kommuneplanrammer og lokalplaner inden for undersøgelseskorridoren. 6.1 Den regionale udviklingsplan 2012 Region Hovedstadens Regionale Udviklingsplan for 2012 /5/ har til formål at skabe grøn vækst, mindske trængslen på vejene og sikre bedre uddannelser samt udvikling i hele regionen. Den regionale udviklingsplan beskæftiger sig særligt med fire temaer: Uddannelse, erhverv, klima og trafik. Herudover lægges der vægt på samspillet og udviklingsmulighederne med både danske og udenlandske regioner. I udviklingsplanen for Region Hovedstaden 2012 står, at hovedstadsregionens infrastruktur skal udvikles markant i de kommende år for at sikre høj tilgængelighed og nem fremkommelighed. Dette er vigtigt for at sikre konkurrenceevnen og skabe vækst, investeringer og arbejdspladser. Hovedstaden skal være et trafikalt knudepunkt i Nordeuropa med en international lufthavn og høj tilgængelighed for både busser, tog og biler. 6.2 Fingerplanen 2013 Fingerplanen /6/ har i årtier dannet rammen for hovedstadsområdets kommuners planlægning og gør det fortsat. Fingerplanen inddeler hovedstadsområdet i fire geografiske områdetyper: 1) Det indre storbyområde, hvor projektområdet er beliggende, 2) Det ydre storbyområde, 3) De grønne kiler og 4) Det øvrige hovedstadsområde. Fingerplanen fastlægger blandt andet, at kommuneplanlægningen i det indre storbyområde skal sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokaliseringen af byfunktioner sker inden for den eksisterende byzone og med hensyntagen til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening. Desuden skal stationsnære områder udnyttes med en bebyggelsesprocent, der modsvarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Afgrænsning af stationsnære områder sker i den kommunale planlægning. 6.3 Kommuneplan Københavns Kommuneplan /7/ er den overordnede plan for Københavns fysiske udvikling. Den består af visioner, retningslinjer og rammer for byens udvikling. Planforhold 14 Eksisterende forhold

15 Kommuneplanen udgør det nødvendige bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder. Dette bindeled ses i form af kommuneplanernes rammer, som muliggør lokalplanlægning. Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. Figur 5 Oversigt over kommuneplanrammer. Tabel 1 præsenterer kommuneplanrammerne, som findes inden for undersøgelseskorridoren, og som dækker jernbanens areal, grænser op til selve jernbanen, eller på anden måde potentielt kan berøres af projektet. Kommuneplanrammerne illustreres også på Figur 5. Såfremt kommuneplanen påvirkes direkte af projektet, fremgår det af kapitlerne om konsekvenser i anlægs- og driftsfaserne. Planforhold 15 Eksisterende forhold

16 Tabel 1 Oversigt over kommuneplanrammer /7/. Kommuneplannummer Generel anvendelse 32 Boligområde 3503 Tekniske anlæg 1375 Rekreativt område 1377 Rekreativt område 110 Boligområde 965 Område til offentlige formål 1373 Rekreativt område 475 Boligområde 1376 Rekreativt område 836 Erhvervsområde 791 Erhvervsområde 657 Blandet bolig og erhverv 683 Blandet bolig og erhverv 940 Tekniske anlæg 674 Blandet bolig og erhverv 696 Blandet bolig og erhverv 533 Boligområde 695 Erhvervsområde 708 Erhvervsområde 879 Tekniske anlæg 3500 Boligområde 128 Boligområde 6.4 Lokalplaner Lokalplanen er en detaljeret plan, der beskriver udviklingen for et bestemt område. Lokalplanen udarbejdes af byrådet og skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Lokalplanen er direkte retsligt bindende for ejere og brugere af fast ejendom. Planforhold 16 Eksisterende forhold

17 Figur 6 Oversigt over lokalplaner. Tabel 2 præsenterer de lokalplaner, som findes inden for undersøgelseskorridoren, og som dækker jernbanens areal, grænser op til selve jernbanen, eller på anden måde potentielt kan berøres af projektet. Derudover er lokalplanerne oversigtligt illustreret i Figur 6. Hvis lokalplanerne indeholder forhold eller bestemmelser, som påvirkes af projektet, fremgår det af kapitlerne om konsekvenser i anlægs- og driftsfaserne. Tabel 2 Oversigt over lokalplaner /8-13/. Lokalplannummer Titel Generel anvendelse og formål 248 Saxtorphsvej Område til offentlige formål. Lokalplanens formål er at muliggøre, at der kan opføres bebyggelse til børneinstitutioner samt anlægges et offentligt rekreativt areal. Desuden er det formålet at sikre, at nybyggeriet tilpasses omgivelserne samt at sikre en hensigtsmæssig indretning af friarealerne. Planforhold 17 Eksisterende forhold

18 Lokalplannummer Titel 120 August Wimmers Vej Generel anvendelse og formål Erhvervsområde, kontor og serviceerhverv. Lokalplanens formål er at fastlægge størstedelen af området til lettere industri samt administration o.l. 391 F.L. Smidth II Blandet bolig og erhverv. Lokalplanen skal udgøre det planmæssige grundlag for en udbygning af F.L. Smidthområdet til et attraktivt bolig- og serviceerhvervsområde som en integreret del af Valby med bevaring og genbrug af industribygninger i samspil med nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. 11. Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter nærmere godkendelse udføres og indrettes, så beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra vej og jernbane. Det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende må ikke overstige 35 db(a). Langs jernbanen er fastlagt et byggefelt til parkeringsanlæg og en støjskærm på ca. 8 meter. 448 Ny Ellebjergområdet Blandet bolig og erhverv. Lokalplanen skal muliggøre, at de tidligere industriejendomme omkring Ny Ellebjerg Station kan omdannes til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og erhverv, herunder kreative erhverv og butikker. 8. Det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer må i sove- og opholdsrum ikke overstige 52 db fra jernbanetrafik. I kontor og hotelbyggeri er kravet 57 db fra jernbanetrafik. Det udendørs støjniveau på opholdsarealer må ikke overstige 64 db fra jernbanetrafik. Planforhold 18 Eksisterende forhold

19 Lokalplannummer Titel 462 Grønttorvsområdet Generel anvendelse og formål Blandet bolig og erhverv. Lokalplanen skal muliggøre, at Grønttorvsområdet kan omdannes til et tæt bykvarter med en blanding af boliger og erhverv, herunder butikker og kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige institutioner samt kreative erhverv. 8. Det indendørs støjniveau med åbne vinduer må i sove- og opholdsrum i boliger og institutioner ikke overstige Lden 52 db fra jernbanetrafik. De tilsvarende krav for det indendørs støjniveau i kontor- og hotelbyggeri med åbne vinduer er Lden 57 db for jernbanetrafik. For udendørs opholdsarealer gælder, at støjniveauet ikke må overstige Lden 64 db fra jernbanetrafik. 34 Datacentralen Erhvervsområde. Lokalplanens formål er at opretholde og konkretisere områdets anvendelse til erhvervsområde for kontor, administrations- og servicebebyggelse. Planforhold 19 Eksisterende forhold

20 7 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen 7.1 Den regionale udviklingsplan 2012 Broen er generelt i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at mindske trængslen på vejene og udvikle hovedstadsregionens infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger i anlægsfasen. 7.2 Fingerplan 2013 Broen er generelt i overensstemmelse med fingerplanens fokus på kollektive transportmuligheder og udbygning af den overordnede trafikale infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger i anlægsfasen. 7.3 Kommuneplan Generelt er broen i overensstemmelse med Københavns kommuneplan. Kommunens mål på trafikområdet er blandt andet at sikre den bedst mulige sammenhæng i den kollektive trafik. Desuden er det målet, at infrastrukturen i København sammentænkes med og udvikles i takt med planlægningen af de større byudviklingsområder. Til anlægsarbejdet anvender projektet midlertidigt arealer til arbejdspladser og adgangsveje langs banestrækningen. Arealerne ligger tæt på den eksisterende bane, men nogle steder uden for det område, der er udlagt til tekniske anlæg. Arbejdsarealerne vil i Grønttorvsområdet ligge inden for den yderste, nordlige del af kommuneplanområderne 695, 533 og 696, der er udlagt som bolig og erhverv. Eftersom arealinddragelsen inden for disse områder er begrænset og midlertidig, er påvirkningen ikke væsentlig i forhold til kommuneplanlægningen. I kolonihaveområdet vest for Vigerslev Allé anlægges en byggeplads inden for kommuneplanområde 1377, der er udlagt som rekreativt område og indeholder kolonihaver. Påvirkningen er midlertidig, og den er derfor ikke væsentlig i forhold til kommuneplanlægningen. Den konkrete påvirkning af kolonihaverne er nærmere beskrevet i fagnotatet om kulturhistoriske og rekreative interesser /14/. Håndtering af støj i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 20 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

21 7.4 Lokalplaner Der bliver midlertidigt inddraget arealer til arbejdsplads og adgangsveje i nærheden af det eksisterende baneanlæg. En del af dette foregår inden for lokalplanområde 462 for Grønttorvet. Arealinddragelsen er midlertidig og foregår langs banestrækningen. Desuden er en realisering af lokalplanen endnu ikke påbegyndt. Derfor vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. I en kommende realisering af lokalplanen for Grønttorvet skal anlægsarbejdet for nærværende projekt indtænkes. Det gælder også i forhold til eventuelle midlertidige aktiviteter på grunden, når Grønttorvet forventes at flytte til Høje Taastrup i 2015 /16/. Håndtering af støj i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. 7.5 Afværgeforanstaltninger Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger for planforhold i anlægsfasen. Planforhold 21 Konsekvenser af en bro i anlægsfasen

22 8 Konsekvenser af en bro i driftsfasen 8.1 Den regionale udviklingsplan 2012 Broen er i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at mindske trængslen på vejene og udvikle hovedstadsregionens infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger. 8.2 Fingerplanen 2013 Broen er i overensstemmelse med fingerplanens fokus på kollektive transportmuligheder og udbygning af den overordnede trafikale infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger. 8.3 Kommuneplan Kommunen skal i forbindelse med detailfasen afgøre, hvorvidt permanente arealinddragelser omkring banen er i overensstemmelse med plangrundlaget eller kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Generelt er broen i overensstemmelse med Københavns kommuneplan. Kommunens mål på trafikområdet er blandt andet at sikre den bedst mulige sammenhæng i den kollektive trafik. Desuden er det målet, at infrastrukturen i København sammentænkes med, og udvikles i takt med, planlægningen af de større byudviklingsområder. Konkret er der dog en kumulativ effekt i forhold til den igangværende byudviklingsplanlægning for Grønttorvsområdet. Parallelt med dette projekt arbejdes nemlig på en udvikling af Grønttorvsområdet til bolig- og erhvervsområde, og i maj 2014 var der forudgående høring af et kommuneplantillæg for området. I kommuneplanen er området udlagt som særligt byomdannelsesområde. Her gælder, at støjbelastende erhvervsaktiviteter skal være afsluttet eller under ophør i den overvejende del af området. Udpegningen skaber mulighed for gradvist at omdanne tidligere industri- og havneområder til nye byformål. Den nye jernbanebro vurderes ikke at forhindre byudviklingsplanerne for området. Det vil dog være relevant at indtænke projektet i detailplanlægningen af bolig- og erhvervsområdet, blandt andet i forhold til støj og visuelle forhold. Disse forhold er nærmere beskrevet i fagnotaterne om henholdsvis støj og vibrationer /15/ samt visuelle forhold /17/. Jernbanebroen vil ligge inden for den yderste del af kommuneplanområde 533, der er udlagt til bolig. Desuden vil den permanent inddrage den yderste Planforhold 22 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

23 kant af kommuneplanområde 1377, der er udlagt til rekreative formål og indeholder kolonihaver. En mindre del af det udlagte kommuneplanområde indeholder i forvejen baneareal. Eftersom arealinddragelsen er begrænset, vurderes påvirkningen i forhold til kommuneplanlægningen ikke at være væsentlig. Den konkrete påvirkning af kolonihaverne er beskrevet nærmere i fagnotaterne om arealbehov /18/ og kulturhistoriske og rekreative interesser /14/ 8.4 Lokalplaner Kommunen skal afgøre, hvorvidt permanente arealinddragelser i det enkelte tilfælde er i overensstemmelse med plangrundlaget eller i strid med den konkrete lokalplans bestemmelser. Der bliver permanent inddraget arealer langs den eksisterende bane inden for lokalplan 462 for Grønttorvet. I lokalplanen for Grønttorvet er der taget højde for anlæg af Den nye bane København-Ringsted, og i planen foreslås Banedanmarks arealer midlertidigt anvendt til rekreative formål. Broen er ikke inddraget i lokalplanlægningen, og inden for lokalplanområdet overskrider broen den eksisterende byggelinje, der indtil videre er brugt i planlægningen. Det betyder, at lokalplanområdet på sigt bliver påvirket kumulativt af både broen og den igangværende byplanudvikling. I lokalplanen for Grønttorvet fremgår det, at der som udgangspunkt ikke må fastlægges støjfølsom anvendelse (boliger, institutioner, skoler, hospitaler, rekreative formål mv.) i områder, der er eller kan forventes at blive belastet med et støjniveau på mere end Lden 64 db fra jernbanetrafik. For offentlig og privat administration, liberale erhverv mv. er den tilsvarende støjgrænse for jernbanetrafik Lden 69 db. Eftersom en konkret realisering af byudviklingen endnu ikke er påbegyndt, og kommuneplantillægget først nyligt har været gennem forudgående høring, er det som udgangspunkt ikke en del af nærværende projekt at indtænke Grønttorvsområdet som byudviklingsområde. Brokonstruktionen forventes dog ikke som udgangspunkt at skabe en øget støjbelastning i området, se nærmere i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Den planlagte bro vil påvirke lokalplanområdet visuelt, og der kan derfor være behov for at indtænke den i lokalplanlægningen. To andre lokalplaner, nemlig 391 F.L. Smidth II og 448 Ny Ellebjerg-området, har bestemmelser for støj. Begge er udlagt til blandet bolig og erhverv. I F.L. Smidth II-området må det indendørs støjniveau i lokaler til administration, liberale erhverv, undervisning og lignende ikke overstige 35 db(a). I Ny Ellebjerg-området må det indendørs støjniveau med delvist åbne vinduer i sove- og opholdsrum ikke overstige 52 db fra jernbanetrafik. I kontor og hotelbyggeri er kravet maksimalt 57 db fra jernbanetrafik. Det udendørs støjniveau fra jernbanetrafik på opholdsarealer må ikke overstige 64 db. Håndtering af støj er beskrevet i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 23 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

24 8.5 Afværgeforanstaltninger Der er ikke planlagt afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet. Kommunen skal i forbindelse med detailfasen afgøre, om de permanente arealinddragelser er i overensstemmelse med plangrundlaget eller kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og/eller ændring af en lokalplan. Planforhold 24 Konsekvenser af en bro i driftsfasen

25 9 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen 9.1 Den regionale udviklingsplan 2012 Etablering af en tunnel er ligesom en bro generelt i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at mindske trængslen på vejene og udvikle hovedstadsregionens infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger i anlægsfasen. 9.2 Fingerplan 2013 Etablering af en tunnel er ligesom en bro generelt i overensstemmelse med fingerplanens fokus på kollektive transportmuligheder og udbygning af den overordnede trafikale infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger i anlægsfasen. 9.3 Kommuneplan Generelt er en tunnel ligesom en bro i overensstemmelse med Københavns Kommuneplan. Til anlægsarbejdet anvendes midlertidigt arealer til arbejdspladser og adgangsveje langs banestrækningen. Arealerne ligger tæt på den eksisterende bane, men nogle steder uden for det område, der er udlagt til tekniske anlæg. Ved Grønttorvsområdet vil tunnelen påvirke de samme tre kommuneplanområder som broen, nemlig 695, 533 og 696. Den midlertidige arealinddragelse til anlægsarbejdet vil her være lidt større end for broen. I kolonihaveområdet vest for Vigerslev Allé vil den midlertidige arealinddragelse inden for kommuneplanområde 1377, der er udlagt som rekreativt område, være væsentlig større end ved broen. Påvirkningen er dog midlertidig og derfor ikke væsentlig i forhold til kommuneplanlægningen. Den konkrete påvirkning af kolonihaverne er nærmere beskrevet i fagnotatet om kulturhistoriske og rekreative interesser /14/. Håndtering af støj i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. Planforhold 25 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen

26 9.4 Lokalplaner Der bliver midlertidigt inddraget arealer til arbejdsplads og adgangsveje i nærheden af det eksisterende baneanlæg. Ligesom for broen vil der midlertidigt blive inddraget areal inden for lokalplanområde 462 for Grønttorvet 13. Arealinddragelsen vil være lidt større end ved broen. Arealinddragelsen er midlertidig og foregår langs banestrækningen. Desuden er en realisering af lokalplanen endnu ikke påbegyndt. Påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig. Håndtering af støj i anlægsfasen beskrives i fagnotatet om støj og vibrationer /15/. 9.5 Afværgeforanstaltninger Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger for planforhold i anlægsfasen. Planforhold 26 Konsekvenser af en tunnel i anlægsfasen

27 10 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen 10.1 Den regionale udviklingsplan 2012 Anlæg af en tunnel er ligesom en bro i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at mindske trængslen på vejene og udvikle hovedstadsregionens infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger Fingerplanen 2013 Anlæg af en tunnel er ligesom en bro i overensstemmelse med fingerplanens fokus på kollektive transportmuligheder og udbygning af den overordnede trafikale infrastruktur. Der er derfor ingen påvirkninger Kommuneplan Det er op til kommunen at vurdere, om arealinddragelserne er i overensstemmelse med plangrundlaget eller kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Generelt er tunnelen ligesom broen i overensstemmelse med Københavns kommuneplan. Konkret er der dog også her en kumulativ effekt i forhold til den igangværende byudviklingsplanlægning for Grønttorvsområdet som beskrevet under hovedforslaget med broen. Den visuelle effekt af en tunnel vil dog være væsentlig mindre. Det permanente arealindgreb i det rekreative kommuneplanområde med kolonihaver vest for Vigerslev Allé er større end for broen. Der er tale om et betydeligt indgreb i det område, der i dag indeholder kolonihaver. En del af området udlagt til rekreative formål indeholder i forvejen baneareal. Herudover vil tunnelløsningen permanent inddrage en mindre del af kommuneplanområde 1376, der ligger på banens nordside øst for Vigerslev Allé. Området er også udlagt til rekreative formål og indeholder kolonihaver. Planforhold 27 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen

28 10.4 Lokalplaner Kommunen skal afgøre, hvorvidt permanente arealinddragelser i det enkelte tilfælde er i overensstemmelse med plangrundlaget eller i strid med den konkrete lokalplans bestemmelser. Tunnelløsningen vil omtrent som broløsningen permanent inddrage et lille areal inden for lokalplanen for Grønttorvet. Den visuelle påvirkning på området vil være mindre end ved en broløsning, se nærmere i fagnotatet om visuelle forhold /17/. Håndtering af støj er beskrevet i fagnotatet om støj og vibrationer /15/ Afværgeforanstaltninger Der er ikke planlagt afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektet. Kommunen skal i forbindelse med detailfasen afgøre, om de permanente arealinddragelser er i overensstemmelse med plangrundlaget eller kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og/eller ændring af en lokalplan. Planforhold 28 Konsekvenser af en tunnel i driftsfasen

29 11 Andre alternativer og varianter 11.1 Variant med spuns Som variant til den beskrevne bro kan der også vælges en løsning, hvor der i stedet for en skrånende dæmning etableres en lodret spunsvæg langs kolonihaverne vest for Vigerslev Allé. Der vil i så tilfælde stort set ikke blive inddraget areal inden for kommuneplanområde 1377, der er udlagt til rekreative formål, og som i dag indeholder kolonihaver. Reduktionen gælder både den midlertidige og den permanente arealinddragelse alternativ 0-alternativet er den situation, hvor Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg ikke gennemføres. Som 0-alternativ gælder Den nye bane København-Ringsted. I denne løsning etableres en simpel indfletning af de to nye spor mellem København og Ringsted til det eksisterende spornet. Trafikken fremskrives til 2024, som er det forventede åbningsår for indfletningen. En simpel indfletning betyder, at tog på Øresundsbanen og Den nye bane København-Ringsted skal krydse hinanden i samme niveau. Øresundsbanen benyttes i dag primært til godstog til og fra Sverige, men vil i fremtiden også blive brugt til passagertog mellem Høje Taastrup og Kastrup. 0-alternativet kan derfor give ventetider for den forventede trafikudvikling. I 0-alternativet påvirkes byudviklingsplanerne for Grønttorvsområdet ikke direkte. Planforhold 29 Andre alternativer og varianter

30 12 Oversigt over eventuelle mangler Undersøgelserne vedrørende planforhold er dækkende på det nuværende stadie af projektet. Ændres projektet i forbindelse med detailprojekteringen, så nye arealer berøres, kan dette ændre vurderingen af, hvilke planforhold der kan påvirkes af projektet. Planforhold 30 Oversigt over eventuelle mangler

31 13 Referencer /1/ Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev, Banedanmark, maj /2/ Aftaler om En grøn transportpolitik, Transportministeriet, politik/aftaler%20om%20en%20grøn%20transportpolitik%202009%20netver sion.pdf /3/ Aftale om Togfonden, Transportministeriet, /4/ Planloven: LBK nr. 587 af 27/5/2013. Bekendtgørelse af lov om planlægning, Miljøministeriet /5/ Vi gi'r Nordeuropa et nyt gear: Regional udviklingsplan 2012, Region Hovedstaden /6/ Fingerplan Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, Miljøministeriet /7/ Kommuneplan 2011, Københavns Kommune. /8/ Lokalplan nr Saxtorphsvej, Københavns Kommune, juli 1995 /9/ Lokalplan nr August Wimmers Vej, Københavns Kommune, juni 1989 /10/ Lokalplan nr F.L. Smidth II, Københavns kommune, september 2005 /11/ Lokalplan nr Ny Ellebjerg-området, Københavns Kommune, september 2010 /12/ Lokalplan nr Grønttorvsområdet, Københavns Kommune, januar 2012 /13/ Lokalplan nr. 34. Datacentralen, Københavns Kommune, juni 1982 /14/ Kulturhistoriske og rekreative interesser Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, Banedanmark 2014 /15/ Støj og vibrationer Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, Banedanmark 2014 Planforhold 31 Referencer

32 /16/ Grønttorvet skal fyldes med midlertidige aktiviteter, Dansk Arkitektur Center, center/pressreleases/groenttorvet-skal-fyldes-med-midlertidige-aktiviteter /17/ Visuelle forhold Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, Banedanmark 2014 /18/ Arealbehov Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg, Banedanmark 2014 Planforhold 32 Referencer

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Visuelle forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Visuelle forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-247-6 Visuelle forhold Indhold

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Trafikale forhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Trafikale forhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-235-3 Trafikale forhold

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Planforhold - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september 2013 Ditte Berg Nielsen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Høringsnotat. - Idéfasehøring. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat - Idéfasehøring Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-231-5 Høringsnotat Indhold Side

Læs mere

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Anlægsbeskrivelse - broløsning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse - broløsning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-234-6 Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Affald og ressourcer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Affald og ressourcer Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø Indsæt rådgiver-logo her www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-243-8

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015

FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2015 Almene boliger i serviceerhvervsområder Generelle bestemmelser Foto: JJW Luftfoto Borgerrepræsentationen har den 2. februar 2017 vedtaget at sende dette kommuneplantillæg

Læs mere

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Arealbehov Ny Ellebjerg Station- Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Arealbehov Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 17. august 2009 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov for Nybygningsløsningen på strækningen Ny Ellebjerg Station -.

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

carl jacobsens vej tillæg nr. 1

carl jacobsens vej tillæg nr. 1 carl jacobsens vej tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 med tillæg nr. 1 Lokalplan nr. 73 Carl Jacobsens Vej er bekendtgjort den 26. marts 1985. Borgerrepræsentationen har den 13. november 2014 vedtaget tillæg

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY

TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY TIL SALG FØLAGER 5 2500 VALBY 2 MATR. NR.: Matr. nr. 9 a, Valby, København. ADRESSE: Følager 5, 2500 Valby. GRUNDAREAL: Grundarealet udgør aktuelt 18.093 m², heraf vej 0 m². Efter gennemførsel af magelæg

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og lokalplan Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.029 og lokalplan 3-3-114 Boliger, Bygaden 28, Hasseris (1. forelæggelse) 2017-037562 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til

Læs mere

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015.

TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. TILLÆG NR. 35 TIL KOMMUNEPLAN 2011 TIKØBGADE 5-9 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xxxxx 2015. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden.

Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for volden i stedet for nord for volden. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Bilag 1 04-09-2012 Sagsnr. 2012-124709 Vurdering af miljømæssige effekter ved ændring af placering af vindmøllerne på Prøvestenen syd for

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Ny bane Hovedgård-Hasselager

Ny bane Hovedgård-Hasselager Ny bane Hovedgård-Hasselager Aarhus Kommune Solbjerghallen, 18. januar 2018 Aftenens program Kl. 19.00 ca. 22.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s

Ringbanen. af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Ringbanen af Anne Pilegaard og Bent Johnsen DSB S-tog a/s Indledning I december 1998 indgik Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et politisk forlig, som blandt andet indebærer, at der frem

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

NIELS BOHR SCIENCE PARK

NIELS BOHR SCIENCE PARK FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG FOR NIELS BOHR SCIENCE PARK Vedtaget af Borgerrepræsentationen den xx.xx 2010 Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. juni 2012. Forslaget er i offentlighøring fra d.

Læs mere

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen

Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen Sophie Rex Hultquist, COWI 1 Nye bestemmelser og hensyn i planloven Lovændring til planloven trådte i kraft den 15. juni 2017 Vejledning om produktionsvirksomheder

Læs mere

Berit Bekhøj Hansen Emne: VS: Vedr. Højhastighedstog på Vestfyn. Elmelund. Fra: Gert Vinther [mailto:gv@l23byggetilsynet.dk] Sendt: 5. september 2016 23:20 Til: Baneelanmark Post Emne: Vedr. Højhastighedstog

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen

Den danska planeringsprocessen. Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Den danska planeringsprocessen Landinspektør Helle Witt By- og Landskabsstyrelsen Emner - Miljøministeriet - Plansystemet - Landsplanlægning - Fingerplan 07 - Regionale udviklingsplan - Kommuneplaner -

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Høringen

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Visuelle forhold Vendesporsanlæg i Roskilde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Visuelle forhold 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet September 2008 3 Visuelle forhold Forord Forord Dette fagnotat omhandler visuelle forhold for 5. sporsløsningen i forbindelse med et vendesporsanlæg

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen

Driftsbyen Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen NOTAT Driftsbyen 11-03-2013 Baggrundsnotat til Byrådet. Overordnede trafikanlæg til Kommuneplanen Dette notat omhandler reservation til bane og transportkorridor. (se notat om veje her: 27039/13) Planlov

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan Kommuneplantillæg nr 5 til Sønderborg Kommuneplan 01305 Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at muliggøre en ændring af de bestående rammer, 4.1.00E, 4.1.003E, 4.1.004E i Plandistrikt 4.1 Ragebøl.

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER

KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Vedtaget af Borgerrepræsentation den 10. april 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 20. december 2007 J.nr.: NKN-261-00024 macos Afgørelse i sagen om miljøvurdering af København

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere