ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C"

Transkript

1 ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 26. august 2004 Jens Lønstrup Godkendelse af igangsætning af lokalplan for nye etageboliger ved Kirkegårdsvej. Forelæggelse af resultatet af forudgående offentlig høring om eventuel ændring af kommuneplanen. 1. Resume Magistratens 2. Afdeling har fra privat bygherre fået forelagt projektforslag til ny etageboligbebyggelse på ejendommen Kirkegårdsvej 10. Området, der grænser op til Kirkegårdsvej, omfatter en eksisterende erhvervsbebyggelse, der påtænkes nedrevet. Størstedelen af arealet og den eksisterende erhvervsbebyggelse er tilbagetrukket fra Kirkegårdsvej. Forslaget omfatter en ny facadebebyggelse i 5 etager langs Kirkegårdsvej samt 2 nord- sydgående bebyggelser i 5 etager inde i karréen. Der ønskes opført ca. 125 boliger med et samlet etageareal på m 2. Området er beliggende i kommuneplanens område BO, der omhandler etageboligbebyggelse i 4 etager. Kommuneplanen indeholder ingen bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent. Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. Projektforslaget har været forelagt Teknisk Udvalg. Udvalget har ikke behandlet/konkluderet sagen, men anmodet Magistratens 2. Afdeling om at iværksætte en forudgående offentlig høring om en eventuel ændring af kommuneplanen. Den forudgående offentlige høring blev gennemført i perioden fra den 5. maj 2004 til den 26. maj 2004.

2 Side 2 Under høringen fremkom der i alt 9 indsigelser/bemærkninger. Heraf en indsigelse med 152 underskrifter. Indsigelserne går primært mod, at der påtænkes opført ny bebyggelse i 5 etager, der frygtes at virke voldsom og dominerende. Det fremføres, at bebyggelsens højde er for stor i forhold til den omgivende karrébebyggelse, der for hovedpartens vedkommende udgøres af bebyggelse i 3 1/2 etage langs Kirkegårdsvej og Østboulevarden. Problemet forstærkes endvidere af, at de fleste huse langs Østboulevarden ligger lavere end den påtænkte bebyggelse. På anmodning fra indsigerne har der været afholdt møde med repræsentanter fra indsigerne og Stadsarkitektens Kontor med henblik på en yderligere belysning af processen om kommuneplanændring og det egentlige projektindhold. Magistratens 2. Afdeling har vurderet projektforslaget og kommenteret de indkomne bemærkninger/indsigelser. På baggrund heraf foreslås projektforslaget revideret således, at etageantallet reduceres fra 5 til 4 etager. Det indstilles, at det reviderede projektforslag danner grundlag for udarbejdelse af lokalplan med ledsagende kommuneplantillæg. 2. Tidligere beslutninger Teknisk Udvalg har anmodet Magistratens 2. Afdeling om at iværksætte en forudgående offentlig høring om en eventuel ændring af kommuneplanen. 3. Beskrivelse af indstillingen Magistratens 2. Afdeling har fra privat bygherre fået forelagt projektforslag til ny etageboligbebyggelse på ejendommen Kirkegårdsvej 10. Ejendommen huser i dag erhvervsvirksomheden Damgaard-Jensen A/S, der driver trykkerivirksomhed på stedet. Størstedelen af arealet og den eksisterende erhvervsbebyggelse, der påtænkes nedrevet, er tilbagetrukket fra Kirkegårdsvej og beliggende inde i karréen, der afgrænses af Kirkegårdsvej, Østboulevarden, Knudrisgade og Nørrebrogade. Forslaget omfatter en ny facadebebyggelse i 5 etager langs Kirkegårdsvej samt 2 nord- sydgående bebyggelser i 5 etager inde i karréen. Der ønskes opført ca. 125 boliger med et samlet etageareal på m 2. Bebyggelsen placeres omkring et indre gårdareal, der åbner sig mod syd. Vejadgang til området skal ske fra Kirkegårdsvej, idet vejadgangen desuden skal betjene naboejendomme, der i dag har vejadgang fra Kirkegårdsvej over ejendommen.

3 Side 3 Parkering vil dels ske på gårdarealer og dels i parkeringskælder under bebyggelsen. Området er beliggende i kommuneplanens område BO, der omhandler etageboligbebyggelse i 4 etager. Kommuneplanen indeholder ingen bestemmelser om maksimal bebyggelsesprocent. Bebyggelsen skal som hovedregel opføres som sluttet bebyggelse i facadelinie med nabobebyggelsen. For realisering af projektet er det derfor nødvendigt, at der ud over lokalplan også udarbejdes et kommuneplantillæg med baggrund i den forudgående offentlige høring. Projektforslaget har været forelagt Teknisk Udvalg. Udvalget har ikke behandlet/konkluderet sagen, men anmodet Magistratens 2. Afdeling om at iværksætte en forudgående offentlig høring om en eventuel ændring af kommuneplanen. Den forudgående offentlige høring blev gennemført i perioden fra den 5. maj 2004 til den 26. maj I den forbindelse blev der på anmodning fra beboere i området afholdt et møde med repræsentanter fra beboerne og Stadsarkitektens Kontor med henblik på en yderligere belysning af processen om kommuneplanændring og det egentlige projektindhold. Under høringen fremkom der i alt 9 indsigelser/bemærkninger. Heraf en indsigelse med 152 underskrifter, bilag 3. Indsigelserne/bemærkningerne er mærket bilag 1-9 og vedlagt originalsagen. Bilag 1. Århus Amt bemærker, at der på arealet er konstateret forurening med olie, PAH og tungmetaller, og det bør fremgå af lokalplanen, at ændring af arealanvendelsen til bolig og tilhørende udearealer kræver tilladelse fra Århus Amt i henhold til lov om forurenet jord. Ad bilag 1. Magistratens 2. Afdeling har noteret bemærkningerne om, at forholdene skal indarbejdes i lokalplanen. Bilag 2. Magistratens 1. Afdeling, Børn og Unge- Afdelingen, bemærker med henvisning til mødereferat af 18. maj 2004, at der i den udsendte folder er vist en grøn trappe - en grønning - placeret på et areal, som indgår i afdelingens institutioners legeareal. Afdelingen er positiv over for en grøn åbning ind til den nye bebyggelse, men understreger, at de eksisterende grønne arealer er til brug for institutionerne og ikke offentligt tilgængelige arealer. Afdelingen anser det ikke for problematisk at indpasse påtænkte stipassager til det eksisterende stisystem.

4 Side 4 De øvrige bemærkninger i referatet berører ikke en eventuel kommuneplanændring og lokalplan for projektforslaget. Ad bilag 2. Hertil bemærkes, at en lokalplan for det påtænkte projektforslag vil blive matrikulært afgrænset således, at den viste grønne trappe - åbningen ind til den nye bebyggelse - ikke vil berøre de eksisterende grønne arealer til brug for de eksisterende daginstitutioner. Bilag 3. Fælles indsigelse fra 152 beboere i området v./kontaktperson fra en udpeget beboerkommité Jakob Nordmand, Østboulevarden 35. Beboerne har forståelse for, at der mangler boliger i Århus, men omkostningerne ved en udflytning af en eksisterende erhvervsvirksomhed må ikke føre til en grov overbebyggelse af området, der sine steder har karakter af kartoffelrække. Der gøres indsigelse mod, at der påtænkes opført ny bebyggelse i 5 etager. Bebyggelsens højde vurderes for stor i forhold til den omgivende karrébebyggelse, der for hovedpartens vedkommende udgøres af bebyggelse i 3 1/2 etage langs Kirkegårdsvej og Østboulevarden. Problemet forstærkes endvidere af, at de fleste huse langs Østboulevarden på grund af områdets store terrænfald ligger lavere end den påtænkte bebyggelse. Bebyggelsen vil virke voldsom og dominerende. Hvis kommunen vil udnytte områdets nuværende lave bebyggelsesprocent til at øge denne i forbindelse med den påtænkte nye bebyggelse, er dette ikke acceptabelt. Der stilles spørgsmål til lovligheden af at opføre en bebyggelse i en højde af ca. 16 m i en afstand fra skel på ca. 3-4 m. Der spørges om, hvor mange p-pladser der vil blive etableret, og om nogle af disse vil blive offentlige tilgængelige. Der udtrykkes bekymring om, hvordan den eksisterende bebyggelse vil blive påvirket af det konkrete byggeri, og hvem der i givet fald skal betale for eventuelle skader. Området er en del af en større sammenhæng. Der efterlyses en helhedsløsning, som tager stilling til en eventuel udbygning af Århus Sygehus (Kommunehospitalet) på m 2 med inddragelse af Nørreboulevard og Århus Kommune - Centret for Kompetenceudvikling. Der mangler generel information om processen omkring ændringer af kommuneplanen, herunder vedtagelsen af kommuneplanændringen. De foreslåede ændringer af kommuneplanen bør belyses yderligere, da disse, herunder projektforslaget, ikke kan accepteres i sin nuværende præsentation.

5 Side 5 Der foreslås derfor afholdt et møde mellem repræsentanter fra beboerkommitéen og Stadsarkitektens Kontor og Udvalget for Tekniske Anliggender med henblik på en yderligere belysning af forholdene omkring kommuneplanændring og projektindhold. Ad bilag 3. Bebyggelsens højde. Med hensyn til projektforslagets fysiske indpasning i karréen og i forhold til omgivende bebyggelse vurderes bebyggelsesplanen for hensigtsmæssig, idet bebyggelsen er placeret i 2 nord- sydgående rækker i størst opnåelig afstand fra omgivende randbebyggelse. Ligeledes forekommer friarealer og beplantning, adgangsforhold og forholdene til tilgrænsende arealer at være veldisponeret. Den foreslåede bebyggelse med et etageareal på m 2 opført i 5 etager giver dog anledning til kritiske bemærkninger. Bebyggelsen vurderes i sit volumen - højden set i sammenhæng med bebyggelsens store længde på ca. 75 opført på det højst beliggende areal inde i karréen - for utilpasset i forhold til karréens omgivende bebyggelse og friarealer, herunder indvirkningen på udsigts- og indbliksgener. Den overordnede arkitektur- og bygningsmæssige sammenhæng med karréen som helhed er derfor vurderet nærmere. På baggrund heraf vurderes det, at bebyggelsen på ejendommen ikke bør opføres med et etageantal på mere end 4 etager. Bebyggelsens højde i forhold til skel. Til spørgsmålet om lovligheden af at opføre en bebyggelse i en højde af ca. 16 m i en afstand af 3-4 m fra skel, skal det oplyses, at der iht. bygningsreglementets bestemmelser ikke er noget til hinder herfor. Det beror dog på, at der skal foretages en vurdering af den påtænkte bebyggelses indvirkning på nabobebyggelserne med hensyn til lysindfald, indbliksgener, friarealer, parkering mv., og bebyggelsen skal vurderes i forhold til, hvad der er almindeligt i området. En lokalplans formål er bl.a. på denne baggrund at fastlægge nærmere bestemmelser for placering og udformning af ny bebyggelse for at sikre en i forhold til ovennævnte forhold hensigtsmæssig indpasning i området. Parkering. I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan for en etageboligbebyggelse på området vil der blive stillet krav om, at der skal anlægges p-areal i henhold til retningslinierne for anlæg af parkeringsarealer. Projektforslaget forudsætter, at parkering skal ske på gårdareal samt i parkeringskælder, og der etableres kun p-arealer svarende til bebyggelsens eget behov, der beregnes i henhold til retningslinierne. Der påtænkes ikke etableret p-arealer, der er offentlige tilgængelige.

6 Side 6 Skader på nabobebyggelser. Spørgsmålet om eventuelle skader på eksisterende bebyggelse i forbindelse med det konkrete byggeri og hvem, der skal betale for eventuelle skader henhører under det normale entreprenør- og forsikringsansvar. Bygherrens rådgivere oplyser, at der på baggrund af foretagne geotekniske undersøgelser forventes normale funderingsforhold. Helhedløsning. Til bemærkningerne om, at området er en del af en større sammenhæng, og der savnes en helhedsløsning, som tager stilling til en eventuel udbygning af Århus Sygehus (Kommunehospitalet), kan det med henvisning til kommuneplanen bemærkes, at området indgår i Nørre Stenbro-kvarteret. Kvarteret er et karrékvarter til boligformål. Der indgår dog to mindre områder til offentlige formål - arkitektskolen og Nørreboulevard Skole. Kvarteret er klart afgrænset af Nørreport, Nørrebrogade, Nørre Boulevard, Østboulevarden og Skovvejen. Århus Sygehus indgår som et særskilt delområde i et kvarter, der i kommuneplanen benævnes Universitetsparken, der ligeledes er klart afgrænset. I henseende til forskelligheden i disse kvarterers fysiske beliggenhed og anvendelser, herunder de bebyggelsesmæssige forhold, vurderes det ikke nødvendigt at inddrage forholdet omkring udbygning af Århus Sygehus i nærværende planlægning. Endvidere skal det bemærkes, at spørgsmålet om udbygning af Århus Sygehus er en del af en selvstændig sektorplanlægning, der ikke vurderes relevant at inddrage i nærværende forudgående høring om en eventuel kommuneplanændring for heromhandlede karré. I forbindelse med en kommende lokalplanlægning findes det relevant, at der foretages samlet helhedsvurdering af mulighedrne for omdannelse og fortætning af karréen kirkegårdsvej, Østboulevarden, Knudrisgade og Nørrebrogade. Møde med indsigerne, Stadsarkitektens Kontor og Teknisk Udvalg. Den 23. juni 2004 blev der afholdt møde mellem repræsentanter fra indsigerne og Stadsarkitektens Kontor med henblik på en yderligere belysning af processen om kommuneplanændring og det egentlige projektindhold, som foreslået af beboerkommitéen. På mødet blev det endvidere oplyst, at beboerkommitéen har mulighed for at søge om foretræde hos Teknisk Udvalg i forbindelse med en eventuel udvalgsbehandling, når byrådet har sagen til behandling. Bilag 4. Karin Kjærulff Nielsen, Østboulevarden 11 f stiller spørgsmål vedrørende ændring af kommuneplanen. Skal perioden fra den 5. maj 2004 til den 26. maj 2004, hvor folderen er offentligt fremlagt, forstås som fristen for at komme med indsigelse til ændring af kommuneplanen. Der spørges endvidere om, hvordan det er muligt at ændre kommuneplanen, så højden på byggeriet kan overstige de gældende 4 etager.

7 Side 7 Ad bilag 4. Perioden fra den 5. maj 2004 til 26. maj 2004, hvor folderen er offentligt fremlagt, skal forstås som fristen, hvorunder naboer har mulighed for at fremkomme med bemærkninger/indsigelser til ændring af kommuneplanen. Herudover vil der i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg indgå en offentlig høringsperiode på mindst 8 uger, når der foreligger et af byrådet godkendt lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplanen fastlægger ingen konkrete bestemmelser for bebyggelse inde i karréen. Af de generelle rammer fremgår, at ny bebyggelse inde i karréen kan ske på baggrund af en samlet plan. Det vil i dette tilfælde sige en lokalplan for den påtænkte bebyggelse udarbejdet på baggrund af et tillæg til kommuneplanen. Af Planlovens bestemmelser fremgår, at en større ændring af kommuneplanen, som i dette tilfælde, kræver en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen. Afhængigt af denne høring og den politiske behandling af kommuneplanændringen kan der fastlægges nye kommuneplanbestemmelser, der muliggør opførelse af ny bebyggelse i mere end 4 etager. Bilag 5. Preben Leth Pedersen, Helseskolen, Nørrebrogade 12 finder projektforslaget for fint og fornuftigt. Det foreslås, at der eventuelt i forbindelse med en udflytning af skatteforvaltningen i Knudrisgade, tages stilling til en gårdsanering af grundene på Nørrebrogade og Knudrisgade. Ad bilag 5. Magistratens 2. Afdeling har noteret, at der ikke er indvendinger imod forslaget til kommuneplanændring. Forslaget om en eventuel gårdforbedring af grundene ved Nørrebrogade og Knudrisgade kan indgå i en forventet kommende planlægning i forbindelse udflytning af skatteforvaltningen og stillingtagen til ny anvendelse af denne bebyggelse. Bilag 6. Michael Bruus Pedersen, Kirkegårdsvej 14 er positiv for et større boligprojekt i Midtbyen. Der spørges, om forhøringen og hermed høringsperioden og de hermed forbundne indsigelser skal betragtes som endelige indsigelser til kommuneplanændringen. Er der tale om leje- eller ejerboliger. Det vil være ønskeligt at vurdere projektets påvirkning af udsigter og skyggevirkninger. Ad bilag 6.

8 Side 8 Med hensyn til høringsperioden og om de hermed forbundne indsigelser skal betragtes som endelige indsigelser til kommuneplanændringen, skal det bemærkes, at der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg indgår en offentlig høringsperiode på minimum 8 uger, når byrådet har godkendt forslaget til lokalplanen samt forslaget til det egentlige kommuneplantillæg. Der er fra bygherres side ikke taget endelig stilling til om boligerne skal opføres som udlejningsboliger eller ejerboliger. Med hensyn til bebyggelsens påvirkning af udsigter og skyggevirkninger kan det bemærkes, at der er udarbejdet skyggediagrammer og model, hvilke vil være tilgængelige i forbindelse med en offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag. Bilag 7. Søren Nielsen, Knudrisgade 15, anfører, at den nye bebyggelse vil medføre massivt forøget trafik til og fra bebyggelsen, specielt ad Knudrisgade, der herved bliver mere belastet. Der gøres indsigelse mod en bebyggelse i 5 etager. Omfanget af bebyggelsen er af økonomiske årsager og er ikke medvirkende til samspil med omgivelserne. Bebyggelsen vil fratage udsyn og lys fra de beboere, der i forvejen bor i området. De kommende beboere vil belaste bydelen yderligere. Det bemærkes, at det ikke er korrekt, at et areal syd for ejendommen er ubebygget, idet der her findes børneinstitutioner med tilhørende udearealer, hvilket må tages i betragtning ved ændring af kommuneplanen. Der gøres indsigelse mod åbningen af bebyggelsens gårdareal mod syd. Åbningen vil blive en naturlig adgangs- og smutvej uden tilstrækkelige fortove til midtbyen. Det foreslås, at bebyggelsen kun opføres i 3 ½ etage, og der ses bort fra åbningen mod syd af hensyn til beboerne i Knudrisgade Ad bilag 7. Bebyggelsens omfang. Med hensyn til bebyggelsens omfang henvises til besvarelsen til bilag 3, hvor omfanget af bebyggelsen er kommenteret. Belastning af området og forøget trafik. I forhold til den nuværende aktivitet i tilknytning til den eksisterende erhvervsvirksomhed forventes aktiviteten fra kommende beboere ikke at belaste området yderligere. I dag foregår parkering stort set på hele gårdarealet, og der er tale om mange kørsler til og fra virksomheden. Ved den påtænkte boligbebyggelse sker den altovervejende parkering i parkeringskælder, og

9 Side 9 der vil blive tale om en reduceret trafikmængde i forbindelse med anvendelsen til boligformål og i forbindelse med størrelsen af de påtænkte boliger. Da anvendelsen af området til boligformål ikke forventes at medføre øget trafik i forhold til den nuværende trafik til og fra erhvervsvirksomheden, forventes trafikbelastningen af Knudrisgade ikke at blive forøget. Udendørs aktiviteten forudsættes at ske på bebyggelsens altaner samt på bebyggelsens eget gårdareal. Åbningen af bebyggelsens gårdareal mod syd. Med det i folderen nævnte ubebyggede areal syd for ejendommen menes det grønne areal, umiddelbart syd for ejendommen, der tilhører daginstitutionerne. I området indgår en offentlig sti, udlagt iht. lokalplan nr. 58, hvortil det findes hensigtsmæssigt at knytte en stiforbindelse til fra den nye bebyggelse. Herudover er den grønne åbning mod syd også baseret på et ønske om en visuel sammenhæng med karréen. Der henvises endvidere til besvarelsen til bilag 2, hvor det grønne ubebyggede areal er kommenteret yderligere. Bilag 8. Inter-Lex Advokater på vegne af Mogens Saaby Jensen, Kirkegårdsvej 14, gør indsigelse mod ændring af kommuneplanen. Det anføres: 1. Da ejendommens stuevinduer vender ud til den nye bebyggelse vil der fratages lysindfald. 2. Der påføres indsigtsgener. 3. De trafikale forhold ændres kraftigt ved boligbebyggelse i området. 4. Der bygges meget tæt uden nødvendige friarealer. Indsigeren støtter endvidere fællesindsigelsen fra beboerne i området. Ad bilag Med den nye bebyggelse må indsigeren mene facadebebyggelsen langs Kirkegårdsvej, idet den øvrige del af den påtænkte nye bebyggelse er trukket betydeligt ind i karréen, og vil som følge deraf ikke påvirke den pågældende ejendoms lysindfald. Det er korrekt, at facadebebyggelsen langs Kirkegårdsvej vil påvirke lysindfaldet på ejendommen. Det kan dog bemærkes, at bebyggelsen foreslås reduceret fra 5 til 4 etager.

10 Side 10 Opførelse af ny facadebebyggelse er imidlertid i overensstemmelse med kommuneplanen, der netop bygger på ønsket om at fastholde kvarteret som et karrékvarter med sluttet bebyggelse i gadelinie. Med henvisning hertil må der forventes byggeri på det pågældende areal. 2. For såvidt angår indsigtsgener må det bemærkes, at facadebebyggelsen påtænkes opført i en afstand af min. 8 m fra den pågældende ejendom. Herudover påtænkes bebyggelsens opholdsrum orienteret mod nord og syd. Da indsigerens ejendom er beliggende øst for bebyggelsen, vil der således ikke blive tale om indbliksgener fra den nye bebyggelse. 3. Med hensyn til ændring af de trafikale forhold henvises til besvarelsen til bilag Med hensyn til, at der bygges meget tæt uden nødvendige friarealer henvises til besvarelsen af bilag 3, der bl.a. omhandler omfang af bebyggelse og disponering af friarealer. Bilag 9. Murerfirmaet Karl A. Kristensen & Søn bemærker på vegne af ejeren af ejendommene Kirkegårdsvej 8 og 8A, Jytte Morvad følgende: Det vurderes positivt, at boligområderne i byen forskønnes, så hullerne i gadelinien lukkes, og facadebilledet bliver forbedret. De pågældende ejendomme ligger frit uden omkringliggende bebyggelse med fælles indkørsel med den eksisterende virksomhed til carport, gårdterrasse/gårdrum og til ejendommenes bagtrapper. Det forudsættes, at disse adgangsveje opretholdes og kvaliteterne i ejendommen fastholdes. Det forudsættes endvidere, at beboerne og ejeren af ejendommene som naboer holdes løbende orienteret om projektet. Såfremt de nuværende kvaliteter bliver forringet forventes ejeren at modtage kompensation herfor. Ad bilag 9. Vejadgangen til de pågældende ejendomme forudsættes opretholdt, som beskrevet i den udsendte folder. Beboerne og ejeren vil i forbindelse med fremlæggelse af en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg blive orienteret direkte i forbindelse med en offentlig fremlæggelse af forslagene. Magistratens 2. Afdeling forventer ikke, at projektet betyder forringelse af omliggende ejendommes kvaliteter, og deraf følgende krav til kompensation til ejerne. Der kan hertil henvises til besvarelsen af bilag 3, hvoraf det fremgår, at der både i forbindelse med den faglige vurdering af projektforslaget i forhold til byggelov og planlov vil blive lagt særlig vægt på, at en ny bebyggelse indpasses på en hensigtsmæssig måde i forhold til den omkringliggende bebyggelse.

11 Side 11 Magistratens 2. Afdeling forventer således ikke, at en sådan situation kan blive aktuel. Sammenfattende vurdering af høringsresultatet. De væsentligste indsigelser fremkommet under den forudgående offentlige høring angår projektets omfang og højde og deraf følgende påvirkning af omgivelserne i karréen. En bebyggelse i 5 etager vil være en overbebyggelse af ejendommen. Desuden anføres, at bebyggelsen vil medføre en væsentlig forøget trafikbelastning af kvarteret. Det er Magistratens 2. Afdelings vurdering, at der i karréen kan ske en byomdannelse og en fortætning i et vist omfang. Det vil være positivt om eksisterende erhvervsejendomme kan omdannes til boligforformål, herunder ejendommen Kirkegårdsvej 10. I den forbindelse ser afdelingen positivt på en ændring af kommuneplanen, så der ikke alene kan opføres ny bebyggelse som sluttet bebyggelse i facadelinie mod Kirkegårdsvej, men også i karréens indre, idet den pågældende karré har et stort volumen. Ud fra en samlet vurdering finder afdelingen, at det forelagte projektforslag bør reduceres i sit omfang og bygningshøjde for at sikre en bedre tilpasning til karréens skala og omgivelserne. Bebyggelsen bør reduceres fra 5 etager till 4 etager, hvorved den gældende kommuneplans rammebestemmelser om etageantal også fastholdes. De trafikale adgangsforhold til Kirkegårdsvej 10 vurderes som gode. Etablering af parkering for den ny bebyggelse helt eller delvist i parkeringskælder kan anbefales. Den trafikale påvirkning af gaderne i kvarteret vurderes ikke til at give væsentlige problemer. 4. Strategi for borgerinddragelse. Den forudgående offentlige høring er gennemført efter sædvanlig praksis i Århus Kommune. Under udarbejdelse af lokalplanforslag vil Magistratens 2. Afdeling tage initiativ til beboermøde med præsentation af udkast til lokalplan og idéer til samlet udnyttelse af karréen Kirkegårdsvej, Østboulevarden, Knudrisgade og Nørrebrogade. 5. Økonomiske konsekvenser Realisering af projektet vurderes ikke i sig selv at have kommunaløkonomiske konsekvenser. Eventuelle kommunaløkonomiske konsekvenser vil blive forelagt byrådet i forbindelse med forelæggelse af et konkret lokalplanforslag. 6. Konsekvenser i forhold til mål I kommuneplanen er værdien af at fastholde og styrke den nuværende bystruktur i Århus tillagt stor vægt.

12 Side 12 For den fremtidige byvækst betyder det bl.a., at den tætte bebyggelsesstruktur i Midtbyen fastholdes og udvikles. Gennem en fornyelse af heromhandlede erhvervsområde til boligområde tilføres Midtbyen et øget boligudbud. 7. Beslutningspunkter Magistratens 2. Afdeling indstiller, 1. at der på baggrund af et revideret projektforslag igangsættes udarbejdelse af et lokalplanforslag med ledsagende tillæg til kommuneplanen for en etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej med maksimalt 4 etager, 2. at bemærkninger/indsigelser besvares som anført i ovennævnte afsnit 3. Poul B. Skou / Ole Østergaard Bilagsfortegnelse: Høringsfolder, udarbejdet i forbindelse med den forudgående høring om ændring af kommuneplanen. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk. Bemærkninger/indsigelser fremkommet under den forudgående offentlige høring, mærket bilag 1-9. Vedlagt originalsagen/+ elektronisk.

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 2. august 2004 Jens Lønstrup 8940 2654 Iværksættelse

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 13. maj 2005 Jens Lønstrup 8940 2654 Offentlig

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 2. februar 2004 Flemming Lefèvre P. 8940

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 18. maj 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø. Den 15. januar Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø. Den 15. januar Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten TTileknik og Miljø Den 15. januar 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. april Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. april 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 784 - Boligområde ved

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 28. februar 2005 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 4. februar 2005 02.0100P20/SA/02/00086

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. februar 2016 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 6. januar 2005 Peter Christoffersen 89

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 8. marts 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/02531 Den Ref.: Tlf.nr. tf/sso 8940 2518

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Østboulevarden 11a+b, etageboliger

Østboulevarden 11a+b, etageboliger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 16. april 2015 Østboulevarden 11a+b, etageboliger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format.

Der fremkom 39 bemærkninger i høringsperioden, herunder et skyggestudie i form af en animation/filmklip i mp4-format. Bilag 5 Forslag til besvarelse af indkomne bemærkninger og idéer i den forudgående offentlig høring, vedr. ny boligbebyggelse på Trøjborgvej 72-74 I perioden fra den 19. februar til den 11. marts 2016

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 24. februar 2005 Jens Lønstrup 8940 2654

Læs mere

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger

Indstilling. Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Tidligere beslutninger Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 17. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Langenæs Allé 14, Århus C Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse

Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. marts 2017 Trøjborg Centret udvidelse med ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig

Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. februar 2017 Lokalplan 1047, Byområde ved Søren Frichs Vej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1047 - Byområde

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 28. Juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. Juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Vedtagelse af Lokalplan 921 for dagligvarebutik i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. maj 2005 via Magistraten Den J.nr. 01.02.05.P25.011.03/JTK/04/00185 Ref.: Tlf.nr.

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 15. februar 2005 02.01.05G01/SA/00/10939-137

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Indstilling. Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. december 2008 Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. januar 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. november 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 870. Højhusbyggeri på Graham Bells Vej i Skejby. Tillæg nr. 146 til

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 J.nr. Ref.: Tlf.nr. JTK/04/01651/00.01.51.A21/6-89 ar 8940

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 8. september 2004 Peter Christoffersen

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag

Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium. Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Nyt rammeområde ved Roskilde Gymnasium Tillæg15 til Roskilde Kommuneplan/forslag Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst

Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej i Tilst Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 29. november 2016 Nyt blandet bolig- og erhvervsområde på den tidl. Gasagrund, Havkærvej 79-83 i Tilst Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 25. oktober Planlægning og Byggeri Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. oktober 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag

Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 31. maj 2016 Lokalplan 1036, Sønderhøj i Viby, fortætning - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1036, Sønderhøj

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg

Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 1. december 2016 Ungdomsboliger på Gøteborg Allé 7, Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Den eksisterende erhvervsbebyggelse på Gøteborg

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 22. december Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. december 2010 Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 899 Erhvervsbyggeri ved Åboulevarden, Mindebrogade og Fiskergade, Århus

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

Indstilling Århus Kommune Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 797 - Parke- ringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 1.

Indstilling Århus Kommune Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 797 - Parke- ringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 797 - Parkeringshus

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 9. maj 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 9. maj 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. maj 2006 Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 752, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Chr. X's Vej i Viby, samt tillæg nr. 75

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for byvækstområder. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 20. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder

Læs mere

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag

Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. februar 2016 Lokalplan 1014, Bygaden Nord - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Område ved

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 14. januar 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 813 - Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 1. Resume

Læs mere