8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering"

Transkript

1 Sortering og filtrering I daglig tale anvendes data, information og viden ofte i flæng uden nærmere angivelse af hvad der forstås ved de forskellige udtryk. Den sammenhæng udtrykkene anvendes i, vil som regel give den fornødne forståelse og være tilstrækkelig i den daglige kommunikation. I en mere professionel sammenhæng vil det dog være nødvendig med en mere præcis afgrænsning og forståelse af begreberne. Basis er data. Data er måling, optælling eller observationer af forhold og begivenheder i den virkelige verden og er lagret fysisk. Bogstaverne i en bog er data, krydsene i fraværsprotokollen er data, en node er data og er fysisk lagret på papir ved hjælp af tryksværte eller blæk. I en computer gemmes data på harddiske, disketter eller chips, men her foretages den fysiske lagring i form af 0- og 1-taller ved hjælp af magnetisme eller strøm. Næste skridt i udviklingen er information, som er sammenhænge mellem data eller mønstre i data. Ved at sammensætte bestemte bogstaver i bestemt mønster fås ord, som igen kan kobles sammen til sætninger. 108 km er data, som kombineret med fra København til Korsør bliver til information, om afstanden mellem de 2 byer. Her ses forskellen mellem data og information. Data er i sig selv meningsløs medens information giver mening, har en udsagnskraft. Information handler om noget og er opstået i en bestemt situation, hvor der var behov for denne information. Viden fås når information sættes i system, sættes ind i en helhed. Viden er netop information, som har relevans i en bestemt sammenhæng. Kendetegnende for viden er at den muliggør handling og at den gør en forskel i valg af handling. Relevant viden giver bedre og mere hensigtsmæssige beslutninger end uden denne viden. Skal man fra København til Korsør, vil information om afstanden give en viden, som giver et bedre beslutningsgrundlag for valg af transportmiddel end uden denne viden. Kombineres informationen om afstanden mellem de 2 byer med informationen i DSB s køreplan om billetpriser og tidspunkter, vil det give forøget viden til en rejsende i København som skal til Korsør. Det 4. trin - kompetence - er opnåelse af personlig erfaring i form af vellykkede udførelser. Vejen fra uvidenhed til viden kan således opdeles i stadier eller trin. Afhængig af sammenhænge er der mange forskellige betegnelser for overgangene, men mere generelt benævnes overgangen fra 1. til 2. stadium for databehandling og fra 2. til 3. for informationsbehandling. Sammenhængen er vist i skematisk form i figuren herunder. DATA: Måling Optælling Observation LAGER: Database AXAPTA HRM-program CRM-program ERP-program m.fl Databehandling og -analyse INFOR- MATION: Årregnskab Miljøregnskab Salgsstatistikker Lagerlister Kundelister osv. Informationsbehandling: Analyse og vurdering VIDEN: Rapport Anbefaling Beslutningsgrundlag Afsætningsplan Produktionsplan Karriereplan Procedurer Politikker Regler Bogføring er en lagring af transaktionsdata f.eks. i et ERP-(økonomistyrings)program som AXAPTA. Mindst én gang om året skal disse data behandles: kontienes saldi skal beregnes, saldiene fra forskellige konti skal lægges sammen, og organiseres de sammenlagte tal i et bestemt mønster fås et årsregnskab. Gøres denne databehandling manuelt anvendes som regel et afslutningsskema, men de moderne datalagringsprogrammer er programmeret til at udføre mange standardiserede databehandlingsopgaver automatisk og dermed producere den ønskede information. Meget ofte vil der dog ikke findes standardprogrammer til udtrækning af den ønskede information, men her kommer regnearket på banen som et meget suverænt databehandlingsmedium. CK: ExN ch8.xls 1 af 11

2 Arbejdsprocessen er sædvanligvis fra venstre mod højre medens søgeprocessen går den modsatte vej - et vidensbehov søges dækket vha. data. Indkøbschefen i BioGRAIN (kap. 7) havde et ønske om at spare omkostninger og med data fra bogholderiet og indkøbsafdelingen kunne han beregne og belyse omkostningsforløbet ved forskellige antal indkøb og herudfra danne sig et beslutningsgrundlag for fremtidige indkøb afhængig af forbrug, priser og omkostninger. Dataanalyse kan på et mere overordnet niveau deles op i 3 forskellige former: kalkulatorisk - beregning af gennemsnit, spredning o. lign., grafisk - afbildning af søjlediagrammer, lagkagediagrammer mv. og strukturelt - visning af sammenhørende og -hængende data. Medens de 2 første er gamle kendinge, er den undersøgende datastrukturanalyse stort set et resultat af fremkomsten af regneark. Næppe ret mange tænker over at den systematiske dataanalyse er det egentlige grundlag for verdens største EDB-firma, nemlig IBM. Et af IBM's moderselskaber udviklede i 1890'erne hulkortet og var derfor i stand til udføre den - efter datidens forhold - enorme dataanalyse af de amerikanske befolkningstællinger, der udføres hver 10. år. Befolkningstællingen i 1890 gav så mange data, at det skønnedes at den traditionelle manuelle databehandling ville tage ca. 12 år, men ved hjælp af hulkort og sorteringer af dem lykkedes det at halvere databehandlingstiden. Alle data lagredes nemlig som huller i et standardkort og ved hjælp af maskiner var det muligt at sortere kortene og dermed dataene efter de huller de indeholdt på en langt hurtigere og mere sikker måde end den manuelle databehandling. Helt indtil fremkomsten af de store EDB-anlæg i 1950'erne anvendtes denne stive og langsommelige mekaniske databehandling og i mange tilfælde anvendtes bogføringssystemer med hulkort helt op i 1970'erne. Først med fremkomsten af PC'en og regnearket i begyndelsen af 1980'erne fik man et så billigt, smidigt og fleksibelt værktøj, at sortering kan anvendes analytisk og af alle. I dette og efterfølgende kapitel behandles Excels 3 indbyggede værktøjer til interaktiv dataanalyse, nemlig sortering, filter og i kapitel 9 pivottabeller, der hver især kan frembringe informationer om den virkelighed, som dataene beskriver, men som naturligvis også kan anvendes sammen med de øvrige dataanalyseformer. Dataformatet er i al væsentlighed det samme for alle 3 teknikker: en afgrænset datamængde uden tomme kolonner og rækker - dvs. de afgrænsende rækker og kolonner skal være tomme. Pivottabellen kræver desuden at kolonneoverskrifterne skal være entydige - dvs. de skal alle være forskellige. Selvom de 3 teknikker har mange resultatmæssige lighedspunkter, er der dog en meget stor forskel på den datamanipulation som de udfører. Ved sortering flyttes dataene fysisk rundt på regnearket medens filtrering blot skjuler de uinteressante data - dvs. dataenes fysiske placering i regnearket forandres ikke. Ved pivottabeller anvendes en helt tredje metode idet dataene kopieres og organiseres i usynlige og utilgængelige hierarkisk ordnede tabeller i PC'ens RAM-hukommelse og som udgør grundlaget for den synlige pivottabel. Konsekvensen heraf er dels at kildedataene kan slettes uden at pivottabellen bryder sammen og dels at regnearkets størrelse forøges betydeligt hvis dataene gemmes sammen med regnearket. Den mest enkle form for sortering består i at ordne en liste alfabetisk, efter en værdi eller en dato således at man hurtigt kan finde et enkelt element i listen. Ofte vil der dog være tale om sortering efter flere forskellige kriterier Det er sådan telefonbogen er sorteret - efter abonnentens efternavn, fornavn, adresse og i så fald er der tale om en betinget eller afhængig sortering - dvs. alle sorteringer efter efternavnet er afhængig af alle forudgående sorteringer. Ved analytisk anvendelse af sortering forstås en anvendelse til løsning af en opgave. Det kunne f.eks. være i forbindelse med udvælgelse af nye biler til virksomhedens sælgere. Her er der en lang række forhold (kriterier) der skal tages i betragtning, som anskaffelsesprisen, brændstoføkonomi, grøn afgift, forsikring, værditab, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, virksomhedens image (ikke for stor, ikke for lille), sælgernes ønsker mv. Det første skridt i analysen er at finde værdierne (dataene) for disse forhold for en række relevante forskellige bilmærker, men da tallene ikke kan lægges sammen til en total, må man prioritere de forskellige forhold og så vælge de bilmærker, der er bedst på de forskellige kriterier og her kommer sortering og filtrering ind som de relevante analyseredskaber. CK: ExN ch8.xls 2 af 11

3 Autosortering - et kriterium 8. Sortering og filtrering Den mest simple sortering vil her blive belyst ved hjælp af en A-B-C-analyse. Ideen i en A-B-C-analyse er at finde de bedste kunder, de bedste produkter, de største lagerbeholdninger osv., idet det kan give virksomheden god information om hvilke emner den primært bør koncentrere sig om. De opdeles ofte i 3 grupper: A, B og C hvor A er den vigtigste gruppe, B den næstvigtigste og C den tredjevigtigste. Analysen hviler på den såkaldte 80/20-regel, der f.eks. kan formuleres sådan: - 80 % af fortjenesten stammer fra 20 % af kunderne - 80 % af leverancerne kommer fra 20% af leverandørerne - 80 % af omsætninger stammer fra 20 % af produkterne, osv. Virksomheden bør naturligvis prioritere behandlingen og opmærksomheden om de ca. 20 % af kunderne, leverandørerne, produkterne, der bidrager mest. Med en A-B-C-analyse opdeles kunderne, leverandørerne, produkterne i 3 grupper, hvor A-gruppen som regel omfatter de øverste 20 %, B-gruppen som regel de næste 30 % og C-gruppen de sidste 50 %. Firmaet Beslagdepotet har udarbejdet nedenstående lagerliste over hvilke varenumre, der ligger på afdelingen i Esbjerg. Bemærk her er kun vist de 3 første og de 3 sidste varenumre på listen. Med udgangspunkt i en A-B-C-analyse ønskes en vurdering af de mest kapitalkrævende (værditunge) og dermed de mest belastende varenumre. Første skridt i analysen er en beregning af værdien i kolonne E med formelen som vist i formelfeltet. Med cursoren placeret på en værdi i kolonne E klikkes dernæst på Sorter faldende ikonet og resultatet ses nedenunder. Bemærk at alle sammenhængende kolonner / rækker helt automatisk følger med i sorteringen - dvs. det er rækkerne der sorteres efter indholdet i kolonne E. Det ses at katalog nr er den mest værdifulde på lageret, medens katalog nr har den laveste værdi. Næste skridt i analysen er optælling af antal varenumre i B27 - gøres med TÆL-funktionen og en opsummering af lagerværdien i E27. Beregning af den akkumulerede værdi i procent af værdien i alt gøres med en akkumulerende sumformel (se nedenfor), der opsummerer værdien fra E2 og nedefter ved at dollar-fiksere den første celle. På samme måde opsummeres antal varenumre, men her anvendes TÆL- funktionen. Det ses at kalognr udgør 15,39% af den samlede værdi, men kun 4% af det samlede antal katalognumre. Med en betinget formatering - mindre end eller lig 20 (%) sættes til rød og værdier mellem 20 og 50 sættes til blå - er det nemt at afgrænse de 3 kategorier A, B og C. I efterfølgende diagram er vist den akkumulerede værdi i % ud af y-aksen og akkumuleret antal katalognr. i % ud af x-aksen - den mørkeblå kurvede linie - og sammenholdt med en fuldstændig ligelig fordeling af produkternes værdi - dvs. hvis hvert produkts værdi var 4 % af lagerværdien ligesom hvert produkt udgør 4% af det samlede antal produkter. Bemærk for at kurverne starter i 0-punktet må disse værdier indlægges manuelt i regnearket. CK: ExN ch8.xls 3 af 11

4 Y-værdi i den ligelige fordeling Bemærk startværdien fastholdes med en absolut adressering Indsatte værdier for at fuldende grafen % værdi A-B-C-analyse af lager % kat.nr. Akt. værdi Ligelig Det ses at de 20 øverste % af varenumrene dækker 61% af lagerets værdi; (den røde pil) de næste 30% giver en lagerværdi på 30% (91-61) (den blå pil) og de sidste 50% af varenumrene udgør mindre end 10 % af den samlede lagerværdi. Bemærk i eksemplet kan 80% af lagerværdien henføres til 30 % af katalognumrene Sammensat sortering - flere kriterier Ved flerkriteriesortering er der 2 muligheder - en afhængig / betinget sortering, hvor de efterfølgende kriteriers sortering er betinget af de forudgående sorteringer eller en uafhængig sortering. Det næste eksempel er hentet fra månedsmagasinet Penge og Privatøkonomi. Nedenstående regne-ark viser et uddrag af en oversigt over årlige forsikringspræmier (=betaling for forsikringen) for en elitebilist i forskellige forsikringsselskaber - ordnet alfabetisk - og for forskellige bilmærker - ordnet efter salgspris. Den samlede oversigt fylder 3 sider, men her er blot vist et lille udsnit. Sortering af en sådan omfattende tabel er langt mere kompleks end en simpel rangordning efter en enkelt værdi. Dels omfatter oversigten 8 forsikringsselskaber = 8 kriterier, dels varierer præmierne fra selskab til selskab og fra mærke til mærke på en ganske uens måde. Sorteringsproceduren må derfor gennemføres mange gange. Når man skal sortere en større oversigt er det altid vigtigt at kunne komme tilbage til udgangspunktet. Bilmærkerne er her rangeret efter salgspris, men den findes ikke tabellen. Derfor er det en god ide at starte med at nummerere rækkerne, så kan man altid sortere oversigten tilbage til udgangspunktet ved at anvende numrene som sorteringskriterium. CK: ExN ch8.xls 4 af 11

5 Betinget sortering Sortering - Data Sorter - Alt+do Med cursoren placeret på et tal i opstillingen og med Alt+do fås dialogboksen Sorter - se figuren nedenfor. Som det fremgår af dialogboksen er Excels sorteringskapacitet mærkværdigvis og helt unødvendigt begrænset til 3 kriterier - f.eks. kan en sortering af medarbejderne efter anciennitet, fornavn, efternavn, stilling og afdeling derfor ikke gøres med Excels sorteringsværktøj. Bemærk i øvrigt at hvis der er tydelig forskel mellem kolonneoverskrift og tabelindhold vil Excel gå ud fra at den øverste række er kolonneoverskrift og ikke skal inddrages i sorteringen, men er der eksempelvis årstal i øverste række kan Excel tage fejl, men med klik i radioknappen Kolonne-overskrift udgår øverste række af sorteringen. Ved klik på boksenes pile kan vælges hvilke kolonner, der skal indgå i sorteringen og sorteringsordenen - stigende eller faldende - bestemmes ved markering i radioknapperne. I eksemplet er valgt de 3 første forsikringsselskaber som sorteringskriterium. Sorteringen foregår på den måde at først sorteres efter Alm. Brand og denne sortering fastholdes medens der sorteres efter Baltica og for fastholdt Alm. Brand og Baltica sorteres efter Codans præmier. En sådan sortering vil resulterer i at Honda Civic vil komme øverst og Mazda 323 vil komme ind på en fjerde plads. Vælges Codan som første kriterium og Alm. brand og Baltica som efterfølgende kriterier vil rækkefølgen derimod blive helt anderledes - der er således tale om en betinget eller afhængig sortering. Ubetinget sortering Præmierne i de øvrige 5 selskaber vil ikke påvirke sorteringen. En sortering efter alle 8 selskabers præmier må derfor tilrettelægges på en anden måde - nemlig med en sortering af hvert enkelt selskabs præmier og et andet fælles kriterium, der rangordner ens præmier i det enkelte selskab forskelligt og en fastholden af denne sortering ved at rangordne hver sortering for sig. Hvert bilmærkes samlede placering kan derfor beregnes som summen af de 8 placeringer og sorteres den, findes den samlet set billigste bil med hensyn til forsikringspræmie. Som andet kriterium vælges i hvert tilfælde bilens salgspris bestemt af dens nr. i kolonne A. Nedenfor er vist indstillingen og sorteringen af bilmærkerne i henhold til Codans præmieberegning. Bemærk hvert forsikringsselskabs rangordning fastholdes i en selvstændig kolonne ved at nummerere sorteringen. Rangordningen efter det enkelte selskab kan derfor sammenlignes med rangordningen efter de øvrige selskaber og efter de enkelte mærkers salgspris i kolonne A. CK: ExN ch8.xls 5 af 11

6 Det bemærkes at der er betydelig forskelle i Balticas og Codans rangordning af de forskellige mærker: Codan betragter Mazda 323, Honda Civic og Opel Astra de billigste at forsikre medens Baltica giver de laveste præmier til Nissan Primera, Honda Civic og Mitsubishi Lancer - se kolonne F og H - og at den også er forskellig fra salgspriserne, jfr kolonne A. Denne sorteringsmåde er i modsætning til tidligere viste flerkriteriesortering helt uafhængig af hvilket kriterium, der vælges først eller sidst. Indsættelse af tomme kolonner efter hver udfyldt kolonne gøres sådan: klik på den første kolonnes bogstav (her C), hold Ctrl nede og klik på de øvrige kolonners bogstaver og med Ctrl++ (plustegnet ved taltastaturet og kun 1+) fås 1 tom kolonne efter hver markeret kolonne. Hvis rangordningstallene skal anvendes til yderligere beregning - f.eks. en vægtning af de forskellige kriterier - kan de med fordel anbringes samlet og umiddelbart til højre for tabellen, idet de skal indgå i alle sorteringer. Det endelige resultat af sorteringen ses til højre. Efter rangordningen efter alle forsikringsselskaber er summeret hvert bilmærkes rang i kolonne S og sorteringen af bilerne efter denne, giver rangordningen vist i kolonne U. I kolonne T er beregnet den gennemsnitlige rang. Resultatet viser at de dyrere mindre tyske biler af forsikringsselskaberne vurderes til at være de billigste at forsikre medens de billigere mindre japanske biler pålægges højere forsikringspræmier. Vandret Sortering Som nævnt er forsikringsselskaberne ordnet alfabetisk, men der er tydeligvis forskelle i præmieni-veauet i de forskellige selskaber. Sorteringen ovenfor ordnede bilmærkerne efter forsikringsudgifterne for en elitebilist. Næste skridt er en ordning af selskaberne efter laveste præmier. Som sorteringskriterium anvendes den opsummerede præmie for alle 11 bilmærker i række 13. Ved sortering fra venstre mod højre skal man være opmærksom på at de 2 første kolonner ikke skal indgå i sorteringen og derfor skal hele området afmærkes først og med Alt+do fås dialogboksen Sorter. Her klikkes på Indstillinger nederst hvilket giver dialogboksen Sorteringsindstillinger. Her markeres radioknappen Sorter fra venstre mod højre, OK, og i feltet Sorter efter vælges række 13. Den færdige sortering med en betinget formatering - <=4300 rød typografi og mellem 4300 og 5000 blå typografi - ses herunder. En sådan sortering giver et langt bedre beslutningsgrundlag for valg af såvel forsikringsselskab som bilmærke end den oprindelige tabel. CK: ExN ch8.xls 6 af 11

7 Brugerdefineret sortering Excel har yderligere en sorteringsmulighed, nemlig efter brugerdefineret liste. Et supermarked, der ønsker at sortere omsætningen efter ugedage vil få fredag øverst og torsdag nederst hvis der sorteres alfabetisk og ikke i den naturlige rækkefølge mandag til lørdag. I dialogboksen Sorteringsindstillinger kan dog vælges en brugerdefineret sorteringsorden - se standardmulighederne til højre. Kun 1. nøgle kan dog sortere efter en sådan liste. Brugerdefinerede lister kan anvendes i mange tilfælde: afdelinger, der sorteres efter hvordan de hører sammen - salgsafdelinger, produktionsafdelinger osv., elever i en hhx-klasse sorteret efter hvilket gruppearbejde de deltager i, markeder sorteret efter geografisk områder: Skandinavien, Europa, osv. Opret lister: Funktioner, Indstillinger, Lister - Alt+kiL I feltet Listeelementer kan en liste indskrives direkte - afslut med enter efter hver listeelement og afslut listen med Tilføj. Hvis listen allerede er indskrevet i et regneark i den ønskede rækkefølge kan en sådan liste importeres: klik på den røde pil i feltet og udpeg listen, enter, afslut med importer. CK: ExN ch8.xls 7 af 11

8 Filter - Data, Filter, Auto - Alt+dfa 8. Sortering og filtrering Filter er en anden måde til en hurtig og systematisk omorganisering af en større datamængde opstillet i et sammenhængende tabelformat. Teknikken sigter egentlig mod udvælgelsen af rækker efter forskellige kriterier, men den har også betydelige analytiske anvendelsesmuligheder. Til illustration af filterteknikken anvendes Beslagdepotets lagerliste. Med cursoren placeret i listen vælges Alt+dfa. Herved indsættes en lille grå pileboks ved alle kolonneoverskrifter. Ved klik på pilen åbnes en rullemenu med 3 standardpunkter og en størrelsessorteret oversigt over elementer i kolonnen - se efterfølgende figur. Herfra kan så vælges det eller de elementer der ønskes. Punktet (Alle) anvendes til at fjerne en filtrering medens de 2 næste giver muligheder for en meget specifik udvælgelse. Det andet punkt er benævnt (De 10 øverste), men det er kun 1 af mange muligheder - se dialogboksen nedenfor. Som det fremgår af de udslåede rullemenuer kan denne give de øverste eller nederste for et vilkårligt antal - her 8 - og udvælgelsen kan gøres ud fra antal elementer eller en procentdel. Filtreres listen efter Værdi i kolonne E og vælges 'øverste 20 procent' fås A-gruppens elementer i en A-B-C-analyse. De vil dog ikke være sorteret efter størrelse, men det kan gøres efterfølgende med klik på sorteringsknapperne. Med (Bruger...) fås dialogboksen Brugerdefineret Autofilter, som muliggør en betinget udvælgelse af rækkerne. Der kan filtreres efter 2 kriterier, der knyttes sammen med et og eller et eller. Der er mulighed for at vælge blandt mange afgrænsningsmuligheder - større end, mindre end, lig med osv. - se rullelisten. I feltet til højre angives afgrænsningsværdien - her kan også angives ord der forekommer i kolonnen evt. med jokertegnene? og * - se teksten på dialogboksen - eksempelvis vil *mælk finde sødmælk, letmælk, kærnemælk osv. I eksemplet herunder ønskes de mere problematiske lagerbeholdninger - for små (under 1000 stk.) eller for store (over stk.). Resultatet af denne filtrering ses til højre. Bemærk at rulle-ud-pilen bliver blå efter filtreringen - på den måde kan man let finde den eller de overskrifter, der er filtreret efter. Farven på rækkenumrene ændres også. Filtreringen fjernes ved at klikke på (Alle) og Autofilter ved at vælge kommandoen Alt+dfa igen. Ikon for autofilter kan med fordel indsættes på værktøjslinien CK: ExN ch8.xls 8 af 11

9 Filtrering og kalkulationer Som tidligere nævnt er basisfunktionen i filtrering alene at vise eller skjule visse udvalgte rækker. Det betyder bl.a. at sumformler m.fl. også omfatter de skjulte rækker når dataene filtreres. Ofte er det dog kun de synlige tal i en filtrering, der ønskes sammenfattet i en sum, et gennemsnit, et antal eller lignende. Til sådanne beregninger kommer Excel med 2 forskellige subtotaler (egentlig databasefunktioner), men det er også muligt selv at udvikle formler, der kun omfatter de synlige rækker. SUBTOTAL - Funktionskategori mat & trig Denne funktion kan anvendes ved regneoperationer i kolonner, der skal filtreres. Den kræver 2 argumenter, hvor det første angiver hvilken regneoperation, der ønskes udført og det andet omfatter adressen på den liste, der skal indgå i beregningen. I alt kan SUBTOTAL udføre de 11 regneoperationer, der er specificeret til højre herfor. Eksemplet nedenfor er taget fra Penge og Privatøkonomis oversigt over 3 års omkostninger ved en ny bil, som i de 3 år i alt kører km. Pris og Værditab (i kolonne I) er angivet i t.kr. Benzin er angivet i liter, Vedligehold omfatter service og 1 sæt nye dæk medens Faste er vægtafgift og billigste forsikring. Værditabsprocenten i kolonne J er beregnet i forhold til bilens pris i kolonne i kolonne E. SUBTOTAL's første argument: 1 = MIDDEL 2 = TÆL (tal) 3 = TÆLV (alt indhold) 4 = MAKS 5 = MIN 6 = PRODUKT 7 = STDAFV 8 = STDAFVP 9 = SUM 10 = VARIANS 11 = VARIANSP Oversigten, der kun omfatter 30 af de i alt 240 mærker indeholdt i bladet, er her filtreret til at vise de 6 nederste vedligeholdelsesudgifter = 20% billigste mht. service o.lign. De anvendte formler fremgår af formellinien. I B33 er anvendt en SUBTOTAL med første argument 3 - dvs. den tæller alle viste celler med et indhold og i F33:J33 er anvendt en subtotal med første argu-ment 1, som beregner gennemsnittet af de viste tal. Tallene i række 34 tjener som referencepunkt og er en 'hård kopi' af værdierne i række 33 uden filtrering - altså gennemsnittet af alle 30 biler - og i række 35 er beregnet forskellen mellem referencepunkterne og den aktuelle filtrering. Figuren viser at de 6 billigste biler mht. vedligeholdelse i gennemsnit er 3813 kr. billigere end gennemsnittet for alle 30 biler. Til gengæld er værditabet 3400 kr. større, faste afgifter 455 kr. større og benzinforbruget 57 l større end gennemsnittet - tendensen synes altså at være, at fordel på et punkt modsvares af ulemper på andre punkter. Det er netop én af filtreringens styrker: at man systematisk kan udvælge positive egenskaber og eliminere negative egenskaber samtidig med at man kan se konsekvenserne af valg / fravalgene. I en filtreret datamængde kan SUBTOTAL-formelen aktiveres ved at klikke på Autosum. Den vil altid have første parameter 9 (=sum), men den kan ændres på formellinien. Vær dog opmærksom på at Autosum starter sammentællingen fra den første synlige række og ikke fra første række i de ufiltrerede data og slutter sammentællingen ved sidste synlige række. CK: ExN ch8.xls 9 af 11

10 Data Subtotaler - Alt+du Under kommandoen Data findes også en Subtotaler, der omfatter de samme regnefunktioner og parametre. Den fungerer dog på en lidt anden måde, idet den gennemfører de ønskede regneoperationer hver gang indholdet i en udvalgt og sorteret kolonne ændres - se figuren. I en liste der omfatter flere års udvikling kan det være ønskeligt med en i alt værdi for hvert år og i så fald kan denne funktion anvendes, idet hver gang årstallet ændres indsættes en ny række med den ønskede sammenfatning (sum, gennemsnit mv.) med teksten 200X Total. Nederst afsluttes med en Hovedtotal omfattende alle subtotaler. Et datamateriale, der indeholder formler på tværs af rækkerne bryder normalt fuldstændig sammen ved sortering og filtrering fordi formler og adresser ikke følges ad i sorteringen. Med en SUM.HVIS-formel kan en filtrering gøres endnu mere anvendelig. Økonomichefen i Kuffertimportøren følger nøje med i hvor store rabatter sælgerne giver kunderne og han noterer derfor hver måned hver sælgers salg (salg dm) og den afgivne rabat (rabat dm) - se figuren herunder. I kolonne E beregner han rabatprocenten (bemærk - omfatter kun data i 1 række) og i kolonne F beregnes hver sælgers 'år til dato' (sum over flere rækker) - salg med den SUM.HVIS-formel, der er vist i formellinien. Den siger: blandt navnene i kolonne A skal vælges det navn, der står i A11 og at de tal, der skal summeres står i kolonne C. Formlen er kopieret til kolonne G for at beregne rabatter år til dato - bemærk fordelingen af relative og absolutte adresser i formelen. Anvendelsen af SUM.HVIS-formelen bevirker at fokus kan ændres fra måned til sælger uden at formlen bryder sammen - se efterfølgende figur hvor sælgerne er filtreret og Bent Jensen valgt. I en pivottabel - se næste kapitel - vil Bent Jensen og de øvrige sælgere kun indgå med 1 række hver - nemlig med summen i række 15 for hver sælger. Specifikationen på de enkelte måneder kan dog også gøres i pivottabeller med funktionen "drill down". CK: ExN ch8.xls 10 af 11

11 Filtrering og diagrammer I et datamateriale med mange kolonner kan det ofte være vanskeligt at overskue konsekvenserne af en filtrering på alle kolonner - også selvom man har sammenfattet tallene med én eller flere SUB-funktioner. Her kan en grafisk afbildning af kolonnerne være til stor nytte. En afbildning af et filtreret materiale omfatter nemlig kun de synlige data ligesom SUB-funktionerne og diagrammet vil derfor ændre sig i takt med filtreringen. Eksempelvis vil en XY-punkt diagram med med trendformel og R 2 -koefficienten vise sammenhængen mellem 2 eller flere variabler (kolonner) og genberegne trendformelen og R 2 ved hver filtrering og dermed føje en yderligere dimension til dataanalysen ved hjælp af filtrering. "Dataskrubning" Dette malerisk udtryk dækker over det forhold at et datamateriale meget ofte skal præpareres før det kan anvendes i forskellige analyser og til det formål er filtrering særdeles velegnet. Et datamateriale, der indeholder mellemtotaler - f.eks. opsummering pr. måned eller pr. produkt - kan ikke anvendes i en pivottabel eller i statistiske analyser. Med filtrering kan udvælges alle rækker med tekster som Total, I alt, Sum o. lign. i principielt alle kolonner, men som regel er det kun de første kolonner, der har en sådan tekst. Med markering af rækkenumrene for de sorterede data kan rækkerne slettes med Ctrl+- (Ctrl og minus på taltastaturet). De skjulte rækker forbliver intakte - klik på (Alle) i rullemenuen - og da det er hele rækker, der slettes, vil der ikke være tomme rækker i datamaterialet efter denne "skrubning" Et andet hyppigt forekommende problem i et datamateriale er tomme celler - f.eks. kan man have glemt sælger, kunde, varenummer el. lign. ved bogføringen og i et udtræk vil disse mangler optræde som tomme celler. Hvis der er tomme celler i en kolonne vil der nederst på rullemenuen for den pågældende kolonne være yderligere 2 punkter - nemlig (tomme) og (ikke tomme). Ved at filtrere efter punktet (tomme) fås et hurtigt overblik hvilke rækker der har mangler og herudfra kan bedømmes om de manglende informationer skal indskrives manuelt i de tomme celler. Udtræk fra økonomi- og bogholderisystemer vil ofte indeholde hele rækker med 0 - eksempelvis ubenyttede konti. Sådanne kan slettes, men ofte vil der i budgetkolonnen eller i Åtd-kolonnen være et tal og så kan rækken naturligvis ikke slettes. Den mest effektive måde at finde sådanne 0-rækker er ved at lave en kolonne til en "nonsenssum" som summerer alle talkolonner på tværs som sidste kolonne i talmaterialet. Hvis nonsenssummen er 0 er som regel alle celler i rækken lig med 0. Med en filtrering af nonsenssummen og med valg af 0 på rullemenuen kan alle betydningsløse rækker findes. Hvis kolonnernes SUBTOTALER også er 0 kan rækkerne slettes. Filtrering kan ikke anvendes til afgrænsning af et datamateriale, der ønskes analyseres med en pivottabel. Ligesom de almindelige formler vil en pivottabel også medtage de skjulte rækker. Med filtrering kan et datamateriale nemt afgrænses til 'salget i 4. kvartal i de sidste 3 år', men en pivottabel vil medtage alle rækker - skjulte såvel som viste. Ønskes en pivottabelanalyse af et sådant afgrænset datamateriale kan der tages en 'hård kopi' af de filtrerede data og denne kopi kan placeres på et andet regneark, som derefter kan analyseres med en pivottabel. Det samme gælder opslagsformler. En liste eller en filtreret liste kan markeres med genvejstasten Ctrl+* CK: ExN ch8.xls 11 af 11

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013

Lynvejledninger. Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Lynvejledninger Anvendelse af pivot-tabeller Microsoft Excel 2013 Juni 2017 2 Indholdsfortegnelse Brugerdefinerede beregninger... 5 Eksterne data... 6 Filtrer data... 7 Filtrer data (fortsat)... 8 Filtrer

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Excel sortering-filtrering

Excel sortering-filtrering Adresseliste - Sortering Når du bruger Excel til at håndtere mængder af data, vil du ofte få brug for at sortere disse data. En sortering kan hjælpe dig til at finde bestemte data. Det er nemmere at finde

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik

Handout: Kursus for 3F i datajournalistik 1 Handout: Kursus for 3F i datajournalistik Program: 9-10.15 Datajournalistik i dagligdagen (niveau begynder) Fra case til perspektiv og omvendt De grundlæggende formler i Excel Datajournalistik som en

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Avanceret Excel 2013. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0. E-bogsudgave 2014. Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. A Avanceret Excel 2013 Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-23-0 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. 2 Forord... 8 Udvalgte genvejstaster... 9 Navigere i et ark...

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres.

d Kopier formlen fra celle A3 ned i kolonne A. Kopier formlen fra celle C3 ned i kolonne C. Undersøg, hvad der sker med formlen, når den kopieres. KOPIARK 17 # ligninger og formler i excel 2007, 1 1 Du skal lave et regneark, som kan bruges til at løse ligningen 5 x 11 = 7 + 3 x. a Lav et regneark som vist. HUSK: Gør en kolonne bredere Man kan gøre

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

Opslag i Posteringer på bilag

Opslag i Posteringer på bilag Opslag i Posteringer på bilag I funktionaliteten Posteringer på bilag har man adgang til alle bilag/posteringer, der er registreret i Faxe Kommune siden 1. januar 2010. Normalt anvendes Posteringer på

Læs mere

Vejledning Rapportbanken

Vejledning Rapportbanken Vejledning Rapportbanken Version 1.2 (opdateret 18. november 2013) Support KL yder kun begrænset support på anvendelse af Rapportbanken. Brug derfor gruppen KOMHEN 2.0 på Dialogportalen (http://dialog.kl.dk)

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

9. Pivottabel. Pivottabeller

9. Pivottabel. Pivottabeller Pivottabeller Pivottabeller er antagelig Excels allerstærkeste værktøj - ikke blot til datamanipulation, men i det hele taget - og dertil kommer at det er meget tilgængeligt. Nogle få - og ganske intuitive

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press

Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik. Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press Per Vejrup-Hansen Praktisk statistik 6. 5. udgave 2008 2013 Omslag: Torben Klahr.dk Lundsted Grafisk tilrettelæggelse: Samfundslitteratur Grafik Tryk: Narayana Press ISBN Trykt 978-87-593-1381-7 bog ISBN

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen

Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio. Analyseportalen Nyt i Analyseportalen og Web Report Studio Analyseportalen Den nye Analyseportal er ikke meget anderledes end den gamle. Der er dog enkelte funktioner, der er blevet meget anderledes. De er omtalt i denne

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Hvordan søger du i LARM.fm?

Hvordan søger du i LARM.fm? Hvordan søger du i LARM.fm? Før vi beskriver, hvordan du søger og arbejder i LARM.fm, vil vi først introducere, hvordan LARM.fm brugerinterfacet ser ud. I øverste venstre hjørne findes søgefeltet og nedenunder

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Vidensdeling Brugervejledning

Vidensdeling Brugervejledning Vidensdeling Brugervejledning Vidensdeling Brugervejledning - opdateret 20.07.2009 GENERELT OM VIDENSDELING...2 DATA I VIDENSDELING...2 DATAS TILGÆNGELIGHED...2 DATA VALIDERING...3 USPECIFICERET SALG...3

Læs mere

EUD forløbsstatistik Kursusnoter

EUD forløbsstatistik Kursusnoter EUD forløbsstatistik Kursusnoter UNI C EUD forløbsstatistik UNI C januar 2008 1.0 Af Kim Dehn Indhold 1 Introduktion... 1 2 Oprette en pivottabel... 2 3 Arbejde i pivottabellen... 5 4 Skjule og vise detaljer...

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Hvad siger statistikken?

Hvad siger statistikken? Eleverne har tidligere (fx i Kolorit 7, matematik grundbog) arbejdet med især beskrivende statistik (deskriptiv statistik). I dette kapitel fokuseres i højere grad på, hvordan datamateriale kan tolkes

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages prøve på: http://abcsoftwork.com/free_trial 1 Velkommen

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Karens lille vejledning til Access

Karens lille vejledning til Access Karens lille vejledning til Access Indhold Hvad er Access? 1 Lave en database 2 Design af tabellen 2 Felttyper 2 Indtastning af data 3 Udtræk fra tabellen 3 Forespørgsel 3 Muligheder med forespørgsel 3

Læs mere

Vejledning til WordMat på Mac

Vejledning til WordMat på Mac Installation: WordMat på MAC Vejledning til WordMat på Mac Hent WordMat for MAC på www.eduap.com Installationen er først slut når du har gjort følgende 1. Åben Word 2. I menuen vælges: Word > Indstillinger

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere