8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. Sortering og filtrering. Sortering og filtrering"

Transkript

1 Sortering og filtrering I daglig tale anvendes data, information og viden ofte i flæng uden nærmere angivelse af hvad der forstås ved de forskellige udtryk. Den sammenhæng udtrykkene anvendes i, vil som regel give den fornødne forståelse og være tilstrækkelig i den daglige kommunikation. I en mere professionel sammenhæng vil det dog være nødvendig med en mere præcis afgrænsning og forståelse af begreberne. Basis er data. Data er måling, optælling eller observationer af forhold og begivenheder i den virkelige verden og er lagret fysisk. Bogstaverne i en bog er data, krydsene i fraværsprotokollen er data, en node er data og er fysisk lagret på papir ved hjælp af tryksværte eller blæk. I en computer gemmes data på harddiske, disketter eller chips, men her foretages den fysiske lagring i form af 0- og 1-taller ved hjælp af magnetisme eller strøm. Næste skridt i udviklingen er information, som er sammenhænge mellem data eller mønstre i data. Ved at sammensætte bestemte bogstaver i bestemt mønster fås ord, som igen kan kobles sammen til sætninger. 108 km er data, som kombineret med fra København til Korsør bliver til information, om afstanden mellem de 2 byer. Her ses forskellen mellem data og information. Data er i sig selv meningsløs medens information giver mening, har en udsagnskraft. Information handler om noget og er opstået i en bestemt situation, hvor der var behov for denne information. Viden fås når information sættes i system, sættes ind i en helhed. Viden er netop information, som har relevans i en bestemt sammenhæng. Kendetegnende for viden er at den muliggør handling og at den gør en forskel i valg af handling. Relevant viden giver bedre og mere hensigtsmæssige beslutninger end uden denne viden. Skal man fra København til Korsør, vil information om afstanden give en viden, som giver et bedre beslutningsgrundlag for valg af transportmiddel end uden denne viden. Kombineres informationen om afstanden mellem de 2 byer med informationen i DSB s køreplan om billetpriser og tidspunkter, vil det give forøget viden til en rejsende i København som skal til Korsør. Det 4. trin - kompetence - er opnåelse af personlig erfaring i form af vellykkede udførelser. Vejen fra uvidenhed til viden kan således opdeles i stadier eller trin. Afhængig af sammenhænge er der mange forskellige betegnelser for overgangene, men mere generelt benævnes overgangen fra 1. til 2. stadium for databehandling og fra 2. til 3. for informationsbehandling. Sammenhængen er vist i skematisk form i figuren herunder. DATA: Måling Optælling Observation LAGER: Database AXAPTA HRM-program CRM-program ERP-program m.fl Databehandling og -analyse INFOR- MATION: Årregnskab Miljøregnskab Salgsstatistikker Lagerlister Kundelister osv. Informationsbehandling: Analyse og vurdering VIDEN: Rapport Anbefaling Beslutningsgrundlag Afsætningsplan Produktionsplan Karriereplan Procedurer Politikker Regler Bogføring er en lagring af transaktionsdata f.eks. i et ERP-(økonomistyrings)program som AXAPTA. Mindst én gang om året skal disse data behandles: kontienes saldi skal beregnes, saldiene fra forskellige konti skal lægges sammen, og organiseres de sammenlagte tal i et bestemt mønster fås et årsregnskab. Gøres denne databehandling manuelt anvendes som regel et afslutningsskema, men de moderne datalagringsprogrammer er programmeret til at udføre mange standardiserede databehandlingsopgaver automatisk og dermed producere den ønskede information. Meget ofte vil der dog ikke findes standardprogrammer til udtrækning af den ønskede information, men her kommer regnearket på banen som et meget suverænt databehandlingsmedium. CK: ExN ch8.xls 1 af 11

2 Arbejdsprocessen er sædvanligvis fra venstre mod højre medens søgeprocessen går den modsatte vej - et vidensbehov søges dækket vha. data. Indkøbschefen i BioGRAIN (kap. 7) havde et ønske om at spare omkostninger og med data fra bogholderiet og indkøbsafdelingen kunne han beregne og belyse omkostningsforløbet ved forskellige antal indkøb og herudfra danne sig et beslutningsgrundlag for fremtidige indkøb afhængig af forbrug, priser og omkostninger. Dataanalyse kan på et mere overordnet niveau deles op i 3 forskellige former: kalkulatorisk - beregning af gennemsnit, spredning o. lign., grafisk - afbildning af søjlediagrammer, lagkagediagrammer mv. og strukturelt - visning af sammenhørende og -hængende data. Medens de 2 første er gamle kendinge, er den undersøgende datastrukturanalyse stort set et resultat af fremkomsten af regneark. Næppe ret mange tænker over at den systematiske dataanalyse er det egentlige grundlag for verdens største EDB-firma, nemlig IBM. Et af IBM's moderselskaber udviklede i 1890'erne hulkortet og var derfor i stand til udføre den - efter datidens forhold - enorme dataanalyse af de amerikanske befolkningstællinger, der udføres hver 10. år. Befolkningstællingen i 1890 gav så mange data, at det skønnedes at den traditionelle manuelle databehandling ville tage ca. 12 år, men ved hjælp af hulkort og sorteringer af dem lykkedes det at halvere databehandlingstiden. Alle data lagredes nemlig som huller i et standardkort og ved hjælp af maskiner var det muligt at sortere kortene og dermed dataene efter de huller de indeholdt på en langt hurtigere og mere sikker måde end den manuelle databehandling. Helt indtil fremkomsten af de store EDB-anlæg i 1950'erne anvendtes denne stive og langsommelige mekaniske databehandling og i mange tilfælde anvendtes bogføringssystemer med hulkort helt op i 1970'erne. Først med fremkomsten af PC'en og regnearket i begyndelsen af 1980'erne fik man et så billigt, smidigt og fleksibelt værktøj, at sortering kan anvendes analytisk og af alle. I dette og efterfølgende kapitel behandles Excels 3 indbyggede værktøjer til interaktiv dataanalyse, nemlig sortering, filter og i kapitel 9 pivottabeller, der hver især kan frembringe informationer om den virkelighed, som dataene beskriver, men som naturligvis også kan anvendes sammen med de øvrige dataanalyseformer. Dataformatet er i al væsentlighed det samme for alle 3 teknikker: en afgrænset datamængde uden tomme kolonner og rækker - dvs. de afgrænsende rækker og kolonner skal være tomme. Pivottabellen kræver desuden at kolonneoverskrifterne skal være entydige - dvs. de skal alle være forskellige. Selvom de 3 teknikker har mange resultatmæssige lighedspunkter, er der dog en meget stor forskel på den datamanipulation som de udfører. Ved sortering flyttes dataene fysisk rundt på regnearket medens filtrering blot skjuler de uinteressante data - dvs. dataenes fysiske placering i regnearket forandres ikke. Ved pivottabeller anvendes en helt tredje metode idet dataene kopieres og organiseres i usynlige og utilgængelige hierarkisk ordnede tabeller i PC'ens RAM-hukommelse og som udgør grundlaget for den synlige pivottabel. Konsekvensen heraf er dels at kildedataene kan slettes uden at pivottabellen bryder sammen og dels at regnearkets størrelse forøges betydeligt hvis dataene gemmes sammen med regnearket. Den mest enkle form for sortering består i at ordne en liste alfabetisk, efter en værdi eller en dato således at man hurtigt kan finde et enkelt element i listen. Ofte vil der dog være tale om sortering efter flere forskellige kriterier Det er sådan telefonbogen er sorteret - efter abonnentens efternavn, fornavn, adresse og i så fald er der tale om en betinget eller afhængig sortering - dvs. alle sorteringer efter efternavnet er afhængig af alle forudgående sorteringer. Ved analytisk anvendelse af sortering forstås en anvendelse til løsning af en opgave. Det kunne f.eks. være i forbindelse med udvælgelse af nye biler til virksomhedens sælgere. Her er der en lang række forhold (kriterier) der skal tages i betragtning, som anskaffelsesprisen, brændstoføkonomi, grøn afgift, forsikring, værditab, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, virksomhedens image (ikke for stor, ikke for lille), sælgernes ønsker mv. Det første skridt i analysen er at finde værdierne (dataene) for disse forhold for en række relevante forskellige bilmærker, men da tallene ikke kan lægges sammen til en total, må man prioritere de forskellige forhold og så vælge de bilmærker, der er bedst på de forskellige kriterier og her kommer sortering og filtrering ind som de relevante analyseredskaber. CK: ExN ch8.xls 2 af 11

3 Autosortering - et kriterium 8. Sortering og filtrering Den mest simple sortering vil her blive belyst ved hjælp af en A-B-C-analyse. Ideen i en A-B-C-analyse er at finde de bedste kunder, de bedste produkter, de største lagerbeholdninger osv., idet det kan give virksomheden god information om hvilke emner den primært bør koncentrere sig om. De opdeles ofte i 3 grupper: A, B og C hvor A er den vigtigste gruppe, B den næstvigtigste og C den tredjevigtigste. Analysen hviler på den såkaldte 80/20-regel, der f.eks. kan formuleres sådan: - 80 % af fortjenesten stammer fra 20 % af kunderne - 80 % af leverancerne kommer fra 20% af leverandørerne - 80 % af omsætninger stammer fra 20 % af produkterne, osv. Virksomheden bør naturligvis prioritere behandlingen og opmærksomheden om de ca. 20 % af kunderne, leverandørerne, produkterne, der bidrager mest. Med en A-B-C-analyse opdeles kunderne, leverandørerne, produkterne i 3 grupper, hvor A-gruppen som regel omfatter de øverste 20 %, B-gruppen som regel de næste 30 % og C-gruppen de sidste 50 %. Firmaet Beslagdepotet har udarbejdet nedenstående lagerliste over hvilke varenumre, der ligger på afdelingen i Esbjerg. Bemærk her er kun vist de 3 første og de 3 sidste varenumre på listen. Med udgangspunkt i en A-B-C-analyse ønskes en vurdering af de mest kapitalkrævende (værditunge) og dermed de mest belastende varenumre. Første skridt i analysen er en beregning af værdien i kolonne E med formelen som vist i formelfeltet. Med cursoren placeret på en værdi i kolonne E klikkes dernæst på Sorter faldende ikonet og resultatet ses nedenunder. Bemærk at alle sammenhængende kolonner / rækker helt automatisk følger med i sorteringen - dvs. det er rækkerne der sorteres efter indholdet i kolonne E. Det ses at katalog nr er den mest værdifulde på lageret, medens katalog nr har den laveste værdi. Næste skridt i analysen er optælling af antal varenumre i B27 - gøres med TÆL-funktionen og en opsummering af lagerværdien i E27. Beregning af den akkumulerede værdi i procent af værdien i alt gøres med en akkumulerende sumformel (se nedenfor), der opsummerer værdien fra E2 og nedefter ved at dollar-fiksere den første celle. På samme måde opsummeres antal varenumre, men her anvendes TÆL- funktionen. Det ses at kalognr udgør 15,39% af den samlede værdi, men kun 4% af det samlede antal katalognumre. Med en betinget formatering - mindre end eller lig 20 (%) sættes til rød og værdier mellem 20 og 50 sættes til blå - er det nemt at afgrænse de 3 kategorier A, B og C. I efterfølgende diagram er vist den akkumulerede værdi i % ud af y-aksen og akkumuleret antal katalognr. i % ud af x-aksen - den mørkeblå kurvede linie - og sammenholdt med en fuldstændig ligelig fordeling af produkternes værdi - dvs. hvis hvert produkts værdi var 4 % af lagerværdien ligesom hvert produkt udgør 4% af det samlede antal produkter. Bemærk for at kurverne starter i 0-punktet må disse værdier indlægges manuelt i regnearket. CK: ExN ch8.xls 3 af 11

4 Y-værdi i den ligelige fordeling Bemærk startværdien fastholdes med en absolut adressering Indsatte værdier for at fuldende grafen % værdi A-B-C-analyse af lager % kat.nr. Akt. værdi Ligelig Det ses at de 20 øverste % af varenumrene dækker 61% af lagerets værdi; (den røde pil) de næste 30% giver en lagerværdi på 30% (91-61) (den blå pil) og de sidste 50% af varenumrene udgør mindre end 10 % af den samlede lagerværdi. Bemærk i eksemplet kan 80% af lagerværdien henføres til 30 % af katalognumrene Sammensat sortering - flere kriterier Ved flerkriteriesortering er der 2 muligheder - en afhængig / betinget sortering, hvor de efterfølgende kriteriers sortering er betinget af de forudgående sorteringer eller en uafhængig sortering. Det næste eksempel er hentet fra månedsmagasinet Penge og Privatøkonomi. Nedenstående regne-ark viser et uddrag af en oversigt over årlige forsikringspræmier (=betaling for forsikringen) for en elitebilist i forskellige forsikringsselskaber - ordnet alfabetisk - og for forskellige bilmærker - ordnet efter salgspris. Den samlede oversigt fylder 3 sider, men her er blot vist et lille udsnit. Sortering af en sådan omfattende tabel er langt mere kompleks end en simpel rangordning efter en enkelt værdi. Dels omfatter oversigten 8 forsikringsselskaber = 8 kriterier, dels varierer præmierne fra selskab til selskab og fra mærke til mærke på en ganske uens måde. Sorteringsproceduren må derfor gennemføres mange gange. Når man skal sortere en større oversigt er det altid vigtigt at kunne komme tilbage til udgangspunktet. Bilmærkerne er her rangeret efter salgspris, men den findes ikke tabellen. Derfor er det en god ide at starte med at nummerere rækkerne, så kan man altid sortere oversigten tilbage til udgangspunktet ved at anvende numrene som sorteringskriterium. CK: ExN ch8.xls 4 af 11

5 Betinget sortering Sortering - Data Sorter - Alt+do Med cursoren placeret på et tal i opstillingen og med Alt+do fås dialogboksen Sorter - se figuren nedenfor. Som det fremgår af dialogboksen er Excels sorteringskapacitet mærkværdigvis og helt unødvendigt begrænset til 3 kriterier - f.eks. kan en sortering af medarbejderne efter anciennitet, fornavn, efternavn, stilling og afdeling derfor ikke gøres med Excels sorteringsværktøj. Bemærk i øvrigt at hvis der er tydelig forskel mellem kolonneoverskrift og tabelindhold vil Excel gå ud fra at den øverste række er kolonneoverskrift og ikke skal inddrages i sorteringen, men er der eksempelvis årstal i øverste række kan Excel tage fejl, men med klik i radioknappen Kolonne-overskrift udgår øverste række af sorteringen. Ved klik på boksenes pile kan vælges hvilke kolonner, der skal indgå i sorteringen og sorteringsordenen - stigende eller faldende - bestemmes ved markering i radioknapperne. I eksemplet er valgt de 3 første forsikringsselskaber som sorteringskriterium. Sorteringen foregår på den måde at først sorteres efter Alm. Brand og denne sortering fastholdes medens der sorteres efter Baltica og for fastholdt Alm. Brand og Baltica sorteres efter Codans præmier. En sådan sortering vil resulterer i at Honda Civic vil komme øverst og Mazda 323 vil komme ind på en fjerde plads. Vælges Codan som første kriterium og Alm. brand og Baltica som efterfølgende kriterier vil rækkefølgen derimod blive helt anderledes - der er således tale om en betinget eller afhængig sortering. Ubetinget sortering Præmierne i de øvrige 5 selskaber vil ikke påvirke sorteringen. En sortering efter alle 8 selskabers præmier må derfor tilrettelægges på en anden måde - nemlig med en sortering af hvert enkelt selskabs præmier og et andet fælles kriterium, der rangordner ens præmier i det enkelte selskab forskelligt og en fastholden af denne sortering ved at rangordne hver sortering for sig. Hvert bilmærkes samlede placering kan derfor beregnes som summen af de 8 placeringer og sorteres den, findes den samlet set billigste bil med hensyn til forsikringspræmie. Som andet kriterium vælges i hvert tilfælde bilens salgspris bestemt af dens nr. i kolonne A. Nedenfor er vist indstillingen og sorteringen af bilmærkerne i henhold til Codans præmieberegning. Bemærk hvert forsikringsselskabs rangordning fastholdes i en selvstændig kolonne ved at nummerere sorteringen. Rangordningen efter det enkelte selskab kan derfor sammenlignes med rangordningen efter de øvrige selskaber og efter de enkelte mærkers salgspris i kolonne A. CK: ExN ch8.xls 5 af 11

6 Det bemærkes at der er betydelig forskelle i Balticas og Codans rangordning af de forskellige mærker: Codan betragter Mazda 323, Honda Civic og Opel Astra de billigste at forsikre medens Baltica giver de laveste præmier til Nissan Primera, Honda Civic og Mitsubishi Lancer - se kolonne F og H - og at den også er forskellig fra salgspriserne, jfr kolonne A. Denne sorteringsmåde er i modsætning til tidligere viste flerkriteriesortering helt uafhængig af hvilket kriterium, der vælges først eller sidst. Indsættelse af tomme kolonner efter hver udfyldt kolonne gøres sådan: klik på den første kolonnes bogstav (her C), hold Ctrl nede og klik på de øvrige kolonners bogstaver og med Ctrl++ (plustegnet ved taltastaturet og kun 1+) fås 1 tom kolonne efter hver markeret kolonne. Hvis rangordningstallene skal anvendes til yderligere beregning - f.eks. en vægtning af de forskellige kriterier - kan de med fordel anbringes samlet og umiddelbart til højre for tabellen, idet de skal indgå i alle sorteringer. Det endelige resultat af sorteringen ses til højre. Efter rangordningen efter alle forsikringsselskaber er summeret hvert bilmærkes rang i kolonne S og sorteringen af bilerne efter denne, giver rangordningen vist i kolonne U. I kolonne T er beregnet den gennemsnitlige rang. Resultatet viser at de dyrere mindre tyske biler af forsikringsselskaberne vurderes til at være de billigste at forsikre medens de billigere mindre japanske biler pålægges højere forsikringspræmier. Vandret Sortering Som nævnt er forsikringsselskaberne ordnet alfabetisk, men der er tydeligvis forskelle i præmieni-veauet i de forskellige selskaber. Sorteringen ovenfor ordnede bilmærkerne efter forsikringsudgifterne for en elitebilist. Næste skridt er en ordning af selskaberne efter laveste præmier. Som sorteringskriterium anvendes den opsummerede præmie for alle 11 bilmærker i række 13. Ved sortering fra venstre mod højre skal man være opmærksom på at de 2 første kolonner ikke skal indgå i sorteringen og derfor skal hele området afmærkes først og med Alt+do fås dialogboksen Sorter. Her klikkes på Indstillinger nederst hvilket giver dialogboksen Sorteringsindstillinger. Her markeres radioknappen Sorter fra venstre mod højre, OK, og i feltet Sorter efter vælges række 13. Den færdige sortering med en betinget formatering - <=4300 rød typografi og mellem 4300 og 5000 blå typografi - ses herunder. En sådan sortering giver et langt bedre beslutningsgrundlag for valg af såvel forsikringsselskab som bilmærke end den oprindelige tabel. CK: ExN ch8.xls 6 af 11

7 Brugerdefineret sortering Excel har yderligere en sorteringsmulighed, nemlig efter brugerdefineret liste. Et supermarked, der ønsker at sortere omsætningen efter ugedage vil få fredag øverst og torsdag nederst hvis der sorteres alfabetisk og ikke i den naturlige rækkefølge mandag til lørdag. I dialogboksen Sorteringsindstillinger kan dog vælges en brugerdefineret sorteringsorden - se standardmulighederne til højre. Kun 1. nøgle kan dog sortere efter en sådan liste. Brugerdefinerede lister kan anvendes i mange tilfælde: afdelinger, der sorteres efter hvordan de hører sammen - salgsafdelinger, produktionsafdelinger osv., elever i en hhx-klasse sorteret efter hvilket gruppearbejde de deltager i, markeder sorteret efter geografisk områder: Skandinavien, Europa, osv. Opret lister: Funktioner, Indstillinger, Lister - Alt+kiL I feltet Listeelementer kan en liste indskrives direkte - afslut med enter efter hver listeelement og afslut listen med Tilføj. Hvis listen allerede er indskrevet i et regneark i den ønskede rækkefølge kan en sådan liste importeres: klik på den røde pil i feltet og udpeg listen, enter, afslut med importer. CK: ExN ch8.xls 7 af 11

8 Filter - Data, Filter, Auto - Alt+dfa 8. Sortering og filtrering Filter er en anden måde til en hurtig og systematisk omorganisering af en større datamængde opstillet i et sammenhængende tabelformat. Teknikken sigter egentlig mod udvælgelsen af rækker efter forskellige kriterier, men den har også betydelige analytiske anvendelsesmuligheder. Til illustration af filterteknikken anvendes Beslagdepotets lagerliste. Med cursoren placeret i listen vælges Alt+dfa. Herved indsættes en lille grå pileboks ved alle kolonneoverskrifter. Ved klik på pilen åbnes en rullemenu med 3 standardpunkter og en størrelsessorteret oversigt over elementer i kolonnen - se efterfølgende figur. Herfra kan så vælges det eller de elementer der ønskes. Punktet (Alle) anvendes til at fjerne en filtrering medens de 2 næste giver muligheder for en meget specifik udvælgelse. Det andet punkt er benævnt (De 10 øverste), men det er kun 1 af mange muligheder - se dialogboksen nedenfor. Som det fremgår af de udslåede rullemenuer kan denne give de øverste eller nederste for et vilkårligt antal - her 8 - og udvælgelsen kan gøres ud fra antal elementer eller en procentdel. Filtreres listen efter Værdi i kolonne E og vælges 'øverste 20 procent' fås A-gruppens elementer i en A-B-C-analyse. De vil dog ikke være sorteret efter størrelse, men det kan gøres efterfølgende med klik på sorteringsknapperne. Med (Bruger...) fås dialogboksen Brugerdefineret Autofilter, som muliggør en betinget udvælgelse af rækkerne. Der kan filtreres efter 2 kriterier, der knyttes sammen med et og eller et eller. Der er mulighed for at vælge blandt mange afgrænsningsmuligheder - større end, mindre end, lig med osv. - se rullelisten. I feltet til højre angives afgrænsningsværdien - her kan også angives ord der forekommer i kolonnen evt. med jokertegnene? og * - se teksten på dialogboksen - eksempelvis vil *mælk finde sødmælk, letmælk, kærnemælk osv. I eksemplet herunder ønskes de mere problematiske lagerbeholdninger - for små (under 1000 stk.) eller for store (over stk.). Resultatet af denne filtrering ses til højre. Bemærk at rulle-ud-pilen bliver blå efter filtreringen - på den måde kan man let finde den eller de overskrifter, der er filtreret efter. Farven på rækkenumrene ændres også. Filtreringen fjernes ved at klikke på (Alle) og Autofilter ved at vælge kommandoen Alt+dfa igen. Ikon for autofilter kan med fordel indsættes på værktøjslinien CK: ExN ch8.xls 8 af 11

9 Filtrering og kalkulationer Som tidligere nævnt er basisfunktionen i filtrering alene at vise eller skjule visse udvalgte rækker. Det betyder bl.a. at sumformler m.fl. også omfatter de skjulte rækker når dataene filtreres. Ofte er det dog kun de synlige tal i en filtrering, der ønskes sammenfattet i en sum, et gennemsnit, et antal eller lignende. Til sådanne beregninger kommer Excel med 2 forskellige subtotaler (egentlig databasefunktioner), men det er også muligt selv at udvikle formler, der kun omfatter de synlige rækker. SUBTOTAL - Funktionskategori mat & trig Denne funktion kan anvendes ved regneoperationer i kolonner, der skal filtreres. Den kræver 2 argumenter, hvor det første angiver hvilken regneoperation, der ønskes udført og det andet omfatter adressen på den liste, der skal indgå i beregningen. I alt kan SUBTOTAL udføre de 11 regneoperationer, der er specificeret til højre herfor. Eksemplet nedenfor er taget fra Penge og Privatøkonomis oversigt over 3 års omkostninger ved en ny bil, som i de 3 år i alt kører km. Pris og Værditab (i kolonne I) er angivet i t.kr. Benzin er angivet i liter, Vedligehold omfatter service og 1 sæt nye dæk medens Faste er vægtafgift og billigste forsikring. Værditabsprocenten i kolonne J er beregnet i forhold til bilens pris i kolonne i kolonne E. SUBTOTAL's første argument: 1 = MIDDEL 2 = TÆL (tal) 3 = TÆLV (alt indhold) 4 = MAKS 5 = MIN 6 = PRODUKT 7 = STDAFV 8 = STDAFVP 9 = SUM 10 = VARIANS 11 = VARIANSP Oversigten, der kun omfatter 30 af de i alt 240 mærker indeholdt i bladet, er her filtreret til at vise de 6 nederste vedligeholdelsesudgifter = 20% billigste mht. service o.lign. De anvendte formler fremgår af formellinien. I B33 er anvendt en SUBTOTAL med første argument 3 - dvs. den tæller alle viste celler med et indhold og i F33:J33 er anvendt en subtotal med første argu-ment 1, som beregner gennemsnittet af de viste tal. Tallene i række 34 tjener som referencepunkt og er en 'hård kopi' af værdierne i række 33 uden filtrering - altså gennemsnittet af alle 30 biler - og i række 35 er beregnet forskellen mellem referencepunkterne og den aktuelle filtrering. Figuren viser at de 6 billigste biler mht. vedligeholdelse i gennemsnit er 3813 kr. billigere end gennemsnittet for alle 30 biler. Til gengæld er værditabet 3400 kr. større, faste afgifter 455 kr. større og benzinforbruget 57 l større end gennemsnittet - tendensen synes altså at være, at fordel på et punkt modsvares af ulemper på andre punkter. Det er netop én af filtreringens styrker: at man systematisk kan udvælge positive egenskaber og eliminere negative egenskaber samtidig med at man kan se konsekvenserne af valg / fravalgene. I en filtreret datamængde kan SUBTOTAL-formelen aktiveres ved at klikke på Autosum. Den vil altid have første parameter 9 (=sum), men den kan ændres på formellinien. Vær dog opmærksom på at Autosum starter sammentællingen fra den første synlige række og ikke fra første række i de ufiltrerede data og slutter sammentællingen ved sidste synlige række. CK: ExN ch8.xls 9 af 11

10 Data Subtotaler - Alt+du Under kommandoen Data findes også en Subtotaler, der omfatter de samme regnefunktioner og parametre. Den fungerer dog på en lidt anden måde, idet den gennemfører de ønskede regneoperationer hver gang indholdet i en udvalgt og sorteret kolonne ændres - se figuren. I en liste der omfatter flere års udvikling kan det være ønskeligt med en i alt værdi for hvert år og i så fald kan denne funktion anvendes, idet hver gang årstallet ændres indsættes en ny række med den ønskede sammenfatning (sum, gennemsnit mv.) med teksten 200X Total. Nederst afsluttes med en Hovedtotal omfattende alle subtotaler. Et datamateriale, der indeholder formler på tværs af rækkerne bryder normalt fuldstændig sammen ved sortering og filtrering fordi formler og adresser ikke følges ad i sorteringen. Med en SUM.HVIS-formel kan en filtrering gøres endnu mere anvendelig. Økonomichefen i Kuffertimportøren følger nøje med i hvor store rabatter sælgerne giver kunderne og han noterer derfor hver måned hver sælgers salg (salg dm) og den afgivne rabat (rabat dm) - se figuren herunder. I kolonne E beregner han rabatprocenten (bemærk - omfatter kun data i 1 række) og i kolonne F beregnes hver sælgers 'år til dato' (sum over flere rækker) - salg med den SUM.HVIS-formel, der er vist i formellinien. Den siger: blandt navnene i kolonne A skal vælges det navn, der står i A11 og at de tal, der skal summeres står i kolonne C. Formlen er kopieret til kolonne G for at beregne rabatter år til dato - bemærk fordelingen af relative og absolutte adresser i formelen. Anvendelsen af SUM.HVIS-formelen bevirker at fokus kan ændres fra måned til sælger uden at formlen bryder sammen - se efterfølgende figur hvor sælgerne er filtreret og Bent Jensen valgt. I en pivottabel - se næste kapitel - vil Bent Jensen og de øvrige sælgere kun indgå med 1 række hver - nemlig med summen i række 15 for hver sælger. Specifikationen på de enkelte måneder kan dog også gøres i pivottabeller med funktionen "drill down". CK: ExN ch8.xls 10 af 11

11 Filtrering og diagrammer I et datamateriale med mange kolonner kan det ofte være vanskeligt at overskue konsekvenserne af en filtrering på alle kolonner - også selvom man har sammenfattet tallene med én eller flere SUB-funktioner. Her kan en grafisk afbildning af kolonnerne være til stor nytte. En afbildning af et filtreret materiale omfatter nemlig kun de synlige data ligesom SUB-funktionerne og diagrammet vil derfor ændre sig i takt med filtreringen. Eksempelvis vil en XY-punkt diagram med med trendformel og R 2 -koefficienten vise sammenhængen mellem 2 eller flere variabler (kolonner) og genberegne trendformelen og R 2 ved hver filtrering og dermed føje en yderligere dimension til dataanalysen ved hjælp af filtrering. "Dataskrubning" Dette malerisk udtryk dækker over det forhold at et datamateriale meget ofte skal præpareres før det kan anvendes i forskellige analyser og til det formål er filtrering særdeles velegnet. Et datamateriale, der indeholder mellemtotaler - f.eks. opsummering pr. måned eller pr. produkt - kan ikke anvendes i en pivottabel eller i statistiske analyser. Med filtrering kan udvælges alle rækker med tekster som Total, I alt, Sum o. lign. i principielt alle kolonner, men som regel er det kun de første kolonner, der har en sådan tekst. Med markering af rækkenumrene for de sorterede data kan rækkerne slettes med Ctrl+- (Ctrl og minus på taltastaturet). De skjulte rækker forbliver intakte - klik på (Alle) i rullemenuen - og da det er hele rækker, der slettes, vil der ikke være tomme rækker i datamaterialet efter denne "skrubning" Et andet hyppigt forekommende problem i et datamateriale er tomme celler - f.eks. kan man have glemt sælger, kunde, varenummer el. lign. ved bogføringen og i et udtræk vil disse mangler optræde som tomme celler. Hvis der er tomme celler i en kolonne vil der nederst på rullemenuen for den pågældende kolonne være yderligere 2 punkter - nemlig (tomme) og (ikke tomme). Ved at filtrere efter punktet (tomme) fås et hurtigt overblik hvilke rækker der har mangler og herudfra kan bedømmes om de manglende informationer skal indskrives manuelt i de tomme celler. Udtræk fra økonomi- og bogholderisystemer vil ofte indeholde hele rækker med 0 - eksempelvis ubenyttede konti. Sådanne kan slettes, men ofte vil der i budgetkolonnen eller i Åtd-kolonnen være et tal og så kan rækken naturligvis ikke slettes. Den mest effektive måde at finde sådanne 0-rækker er ved at lave en kolonne til en "nonsenssum" som summerer alle talkolonner på tværs som sidste kolonne i talmaterialet. Hvis nonsenssummen er 0 er som regel alle celler i rækken lig med 0. Med en filtrering af nonsenssummen og med valg af 0 på rullemenuen kan alle betydningsløse rækker findes. Hvis kolonnernes SUBTOTALER også er 0 kan rækkerne slettes. Filtrering kan ikke anvendes til afgrænsning af et datamateriale, der ønskes analyseres med en pivottabel. Ligesom de almindelige formler vil en pivottabel også medtage de skjulte rækker. Med filtrering kan et datamateriale nemt afgrænses til 'salget i 4. kvartal i de sidste 3 år', men en pivottabel vil medtage alle rækker - skjulte såvel som viste. Ønskes en pivottabelanalyse af et sådant afgrænset datamateriale kan der tages en 'hård kopi' af de filtrerede data og denne kopi kan placeres på et andet regneark, som derefter kan analyseres med en pivottabel. Det samme gælder opslagsformler. En liste eller en filtreret liste kan markeres med genvejstasten Ctrl+* CK: ExN ch8.xls 11 af 11

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

9. Pivottabel. Pivottabeller

9. Pivottabel. Pivottabeller Pivottabeller Pivottabeller er antagelig Excels allerstærkeste værktøj - ikke blot til datamanipulation, men i det hele taget - og dertil kommer at det er meget tilgængeligt. Nogle få - og ganske intuitive

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver.

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Opgaver. Af Per Larsen Indhold Opgaven 1... 3 Gennemse datafilen... 3 Opgavedefinition... 9 Optalt pr. salgsdistrikt... 12 Top 10 Postnumre...

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING

Mini AT-forløb om kommunalvalg: Mandatfordeling og Retfærdighed 1.x og 1.y 2009 ved Ringsted Gymnasium MANDATFORDELING MANDATFORDELING Dette materiale er lavet som supplement til Erik Vestergaards hjemmeside om samme emne. 1 http://www.matematiksider.dk/mandatfordelinger.html I dette materiale er en række øvelser der knytter

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk 2 KnowWare Videre med Excel 97 Avancerede funktioner Palle Grønbæk,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0

En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 En vej gennem casestudiet: Tabelvejen v. 2.0 Af Knud Ramian Denne tekst er en udvidet vejledning i, hvordan man gennemfører en simpel indholdsanalyse som beskrevet i bogen kapitel 11. Teksten stammer fra

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke.

Du skal gemme kalenderen på din computer, før du åbner den, ellers virker makroerne ikke. Makroer Når du åbner kalenderen, bliver du sikkert spurgt, om du vil åbne med eller uden makroer (om boksen med valgmulighederne dukker op afhænger af, hvilket niveau sikkerheden i Excel er indstillet

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Løsninger til opgaveruvm s Databank

Løsninger til opgaveruvm s Databank Løsninger til opgaveruvm s Databank Opgave 1 Overgang til uddannelse (EOU) 1a. Gå ind på databankens hjemmeside http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmdataweb/maincategories.aspx? og vælg Overgang til uddannelse

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement)

TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) TrivselAPV 2010 Teknisk guide til sikkerhedsgrupperne2 (supplement) Flere rapporter muligheder supplement til del 2 Denne guide beskriver, hvordan I kan udtrække flere oplysninger fra spørgeskemaundersøgelsen.

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Formatering, typografier og sidelayout (I)

Formatering, typografier og sidelayout (I) Disposition for kursus i Word 2007 Formatering, typografier og sidelayout (I) Demo Øvelser Demo Øvelser Demo Øvelser Om formatering og tekstombrydning o Vigtig øvelse: Ombryd tekst.docx Ny typografi Opret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

6. Diagrammer og grafer

6. Diagrammer og grafer Diagrammer og grafer Data contra diagram eller data og diagram Ofte vil du stå i en situation hvor du skal afgøre om du vil beskrive noget ved hjælp af data eller i form af et diagram. F.eks. kan de forskellige

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Vejledning, data til lønforhandling 2013

Vejledning, data til lønforhandling 2013 Vejledning, data til lønforhandling 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Hvordan danner jeg regnearket Oversigt til lederen?... 1 3 Hvordan danner jeg regnearket Løndel til lederen?... 4 4 Hvordan danner jeg

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere