Skatteministeriet J. nr Udkast (2) 9. oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteministeriet J. nr. 2007-511-0012 Udkast (2) 9. oktober 2007"

Transkript

1 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 34 Offentligt Skatteministeriet J. nr Udkast (2) 9. oktober 2007 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Justering af afgiftsberegningen for brugte biler mv.) 1 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I 2, stk. 1, nr.2, ændres: 5, stk. 1, 2, 8 og 9 til: 5, stk. 1, 2 og , affattes således: 4. Afgiften beregnes for nye køretøjer og køretøjer, der har mistet deres identitet, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser: 1) Motorcykler: 105 pct. af kr. og 180 pct. af resten. 2) Andre køretøjer, jf. dog stk. 2 og 5 og 5, 5 a og 6: 105 pct. af kr. og 180 pct. af resten. Stk. 2. For benzindrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler nedsættes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. Stk. 3. For benzindrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne personbiler forhøjes afgiften efter stk. 1, nr. 2, med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. Stk. 4. Brændstofforbrug efter stk. 2 og 3 opgøres efter 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. Stk. 5. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med kr. For nye biler omfattet af stk. 1, nr. 2, der er forsynet med kun én sikkerhedspude, forhøjes den afgiftspligtige værdi med kr. Stk. 6. For nye personbiler skal afgiften efter nedsættelserne i stk. 2 og 8, stk. 7, mindst udgøre kr.

2 - 2 - Stk. 7. Afgiften for brugte køretøjer beregnes på samme måde som afgiften efter stk. 1 5, idet beløbsgrænserne i stk.1, fradrag og tillæg efter stk. 2 3 og 4-5, samt fradrag efter 3, stk. 2 og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel som køretøjets værdi inkl. afgift konkret er ændret sammenholdt med tilsvarende køretøjer, der er afgiftsberigtiget som nye. Minimumafgiften efter stk. 6, fastsættes på samme måde. Stk. 8. Det procentvise fald i et køretøjs værdi efter stk. 7 beregnes som den andel værdien af et tilsvarende her i landet registreret køretøj, udgør af det tilsvarende køretøjs pris som nyt. Stk. 9. Hvis et brugt køretøj ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis første registreringstidspunkt eller ibrugtagningstidspunkt ikke kan fastslås, regnes køretøjets første registrering eller ibrugtagning fra køretøjets fremstillingstidspunkt. Stk. 10. De i stk. 1 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for Stk. 11. For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, jf. stk. 8, kan afgiften fastsættes til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, jf. 9, stk. 2, med fradrag af 1 pct. pr km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder. For biler og motorcykler, der her eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere kr., såfremt bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst km. Er der ikke anmeldt en pris for køretøjet efter 9, stk. 1, fastsættes den afgiftspligtige værdi til den værdi, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt, jf. 10, stk. 2. Stk. 12. For hver kalendermåned fastsættes en korrektion af de afgiftssatser, der er fastsat i stk. 1, nr. 2. Kalendermånedens korrektion beregnes på grundlag af afvigelsen mellem prisudviklingen for personbiler og prisudviklingen under ét. Prisudviklingen måles ved det indeks for nettopriser, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Prisudviklingen for personbiler måles i procent ved ændringen i nettoprisindekset for personbiler måned for måned. Prisudviklingen under ét måles som den gennemsnitlige procentvise ændring måned for måned i det samlede nettoprisindeks de seneste 12 måneder. Prisafvigelsen beregnes herefter som forskellen mellem prisudviklingen for personbiler og prisudviklingen under ét. Den samlede prisafvigelse er summen af prisafvigelserne siden marts 2003 og beregnes med 2 decimaler. Korrektionen udgør det dobbelte af den samlede prisafvigelse 2 måneder tidligere. Positiv korrektion fradrages i afgiftssatserne. Der bortses fra negativ korrektion.

3 - 3 - Stk. 13. De efter stk. 16 beregnede korrektioner af afgiftssatserne har virkning for personbiler, der afgiftsberigtiges i den kalendermåned, for hvilken korrektionen er beregnet. 3. 5, affattes således: 5. For nye biler og for biler, der har mistet deres identitet, udgør afgiften 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 50 pct. af resten, hvis 1) bilen har en tilladt totalvægt ikke over 4 t og 2) bilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport. Stk. 2. For nye biler som nævnt i stk. 1 med tilladt totalvægt over 2,5 t, som er enten åbne eller uden sideruder bag førersædet i bilens venstre side, herunder uden udskæring til sideruder bag førersædet i bilens venstre side, udgør afgiften 0 kr. af de første kr. af den afgiftspligtige værdi og 30 pct. af resten. For biler som nævnt i 1. pkt. med en tilladt totalvægt over 3 t kan afgiften dog højst udgøre kr. Stk. 3. Biler som nævnt i stk. 1 og 2 må ikke benyttes til befordring af personer uden for førerrummet. Det er dog tilladt uden for førerrummet at befordre personer, som arbejder i ejerens (brugerens) virksomhed, til eller fra den arbejdsplads, hvor de skal anvende det medbragte materiel. Det er endvidere tilladt at befordre personer uden for førerrummet, hvis der er udstedt tilladelse til kørsel i optog eller med elever, der har afsluttet en uddannelse. Stk. 4. For benzindrevne varebiler nedsættes afgiften efter stk. 1 med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler nedsættes afgiften efter stk. 1 med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof. Stk. 5. For benzindrevne varebiler forhøjes afgiften efter stk. 1 med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof. For dieseldrevne varebiler forhøjes afgiften efter stk. 1 med kr. for hver kilometer, bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof. Stk. 6. Brændstofforbrug efter stk. 4 og 5 opgøres efter 2 i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler. Stk. 7. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 1 forhøjes med kr. for nye biler, der ikke er forsynet med sikkerhedspude, og med kr. for nye biler, der er forsynet med kun én sikkerhedspude. Stk. 8. Afgiften for brugte biler beregnes på samme måde som afgiften efter stk. 1 2, idet beløbsgrænserne i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., fradrag og tillæg efter stk. 4 5 og 7, samt fradrag efter 3, stk. 2 og 8, stk. 7, nedsættes med samme procentdel som bilens værdi konkret er ændret sammenholdt med tilsvarende biler, der er afgiftsberigtiget som nye. Maksimumafgiften i stk. 2, 2. pkt. fastsættes på samme måde. Stk. 9. Den procentvise ændring i en bils værdi efter stk. 8 beregnes som den andel af værdien en tilsvarende her i landet registreret bil, udgør af en tilsvarende bils pris som ny. Stk. 10. Hvis en brugt bil ikke har været registreret her i landet eller i udlandet, eller hvis

4 - 4 - første registreringstidspunkt eller ibrugtagningstidspunkt ikke kan fastslås, regnes bilens første registrering eller ibrugtagning fra dens fremstillingstidspunkt. Stk. 11. For biler mellem 2,5 og 4 t tilladt totalvægt, som er specielt indrettet til erhvervsmæssigt formål, herunder tandklinikker, udstillingsvogne, salgsvogne, mobile kontorer, værkstedsvogne og lign., og anvendes hertil, finder stk tilsvarende anvendelse. Stk. 12. En bil, som er berigtiget med afgift efter stk. 1-11, afgiftsberigtiges efter 4, når betingelserne for den foretagne afgiftsberigtigelse ikke længere er opfyldt. For biler, der er omhandlet i stk. 1, nedsættes afgiften dog med 50 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger kr., og for biler, der er omhandlet af stk. 2, nedsættes afgiften med 30 pct. af den del af bilens afgiftspligtige værdi, der overstiger kr. For biler over 3 t kan nedsættelsen dog højst udgøre kr. For biler, som er berigtiget med halv afgift efter tidligere lovgivning, nedsættes afgiften med 40 pct. Stk. 13. Den i stk. 1 fastsatte beløbsgrænse reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for b, stk. 2-3, affattes således: Stk. 2. Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af 10 således: 1) For motorcykler afgiftsberigtiget efter 4, stk. 1, nr. 1, eller 4, stk. 7, som afgiften efter 4, stk. 7. 2) For personbiler afgiftsberigtiget efter 4, stk. 1, nr. 2, eller 4, stk. 7, som afgiften efter 4, stk. 7. 3) For varebiler afgiftsberigtiget efter 5, stk. 1, 2, eller 8, som afgiften efter 5, stk. 8. 4) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter 5 a, stk. 1 og 2, som afgiften efter 5 a, stk. 1 og 2. 5) For hyrevogne og sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter 6, stk. 1, som afgiften efter 6, stk. 1. Stk. 3. I de godtgørelsesbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet, dog mindst kr. for personbiler og kr. for motorcykler og varebiler. 5. I 10, stk. 4, ændres: 4, stk. 10 til: 4, stk I 15, stk. 4, ændres: 4, 5, stk og 13, og 5 a, stk. 1 og 2 til: 4, 5, og 5 a, stk. 1 og I 22, stk. 2, ændres: 4, 5, stk. 1 9 og 13 eller 5 a, stk. 1 og 2 til: 4, 5, eller 5 a, stk. 1 og 2.

5 I 23, stk. 1, ændres: 5, stk. 1-9 og 13 til: I 27, stk. 1, nr. 4, ændres: 5, stk og 15 til: 5. 2 Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar Stk. 2.

6 - 6 - Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund Formålet med lovforslaget er at sikre, at registreringsafgiftslovens bestemmelser om registreringsafgift af brugte biler og motorcykler er i overensstemmelse med EU-retten, og samtidig på en balanceret måde inddrager afgiftsberegningens mange fradrag for miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, samt fradrag og tillæg vedrørende CO 2 -udledning. Dette gøres ved at erstatte den hidtil gældende beregning af registreringsafgift efter faste skalaer for brugte biler og motorcykler der indføres eller udføres med en konkret beregning køretøj for køretøj, der tager udgangspunkt i den afgiftsberegning, der gælder for nye biler, men hvor beløbet for hvert enkelt beregningskomponent nedsættes med samme procentdel som det konkrete værditab for selve bilen eller motorcyklen. Endvidere foreslås det at indsætte en fast nedre grænse på kr. for det beløb, der fratrækkes i den forbindelse med godtgørelse af registreringsafgift for brugte biler og motorcykler, der udføres her fra landet. 2. Gældende regler Beskatningsgrundlaget for brugte biler er prisen ved salg til bruger ekskl. afgift. Da der imidlertid kun sjældent handles biler uden registreringsafgift, anvendes i praksis prisen med afgift, der så renses for afgift for at nå frem til prisen ved salg til bruger ekskl. afgift. Denne beregningen sker ved anvendelse af særlige skalaer, der også bruges til at beregne afgiften, og som tager udgangspunkt i skalaerne for nye køretøjer, men er tilpasset bilernes alder. De regulerede og afrundede beløbsgrænser i registreringsafgiftsloven er fra og med 25. april 2007: Skalaknæk for biler motorcykler Bilens eller motorcyklens Personbiler Motorcykler Varebiler Kassebiler og pickupper Satsgrænse 105/180 pct. Satsgrænse 0/105 pct. Satsgrænse 105/180 pct. Satsgrænse 0/50 pct. Satsgrænse 0/30 pct. alder Ny kr kr kr kr kr. 0 1 år kr kr kr kr kr. 1 2 år kr kr kr kr kr. 2 3 år kr kr kr kr kr. 3 4 år kr kr kr kr kr. 4 5 år kr kr kr kr kr. 5 6 år kr kr kr kr kr.

7 - 7 - Over 6 år kr kr kr kr kr. Skalaknækkene for varebiler nedsættes på samme måde som skalaknækkene for personbiler og motorcykler. For alle 3 køretøjstyper gælder, at skalaknækkenes beløbsgrænse for nye køretøjer er nedsat med ca.15 pct. for biler op til 1 år gamle og ca. 12,5 pct. de følgende år indtil, der er 10 pct. tilbage af skalaknækket. Nedsættelserne af skalaknækkene sker for at fastholde andelen af registreringsafgift i de brugte biler på det niveau, der gælder for nye biler, men da bilers værdifald varierer, er denne målsætning kun opfyldt tilnærmelsesvist. Hovedreglen for afgiftsberegningen afviger for : år gamle biler mv., hvor beregningen af registreringsafgiften, som udgangspunkt sker skematisk med 2 pct. pr. afsluttet måned i de første 3 måneder og 1 pct. pr. måned for de følgende 8 måneder. - biler mv., der er steget i værdi, hvor afgiftsgrundlaget ikke kan overstige bilens oprindelige pris før afgift som ny (nyprisloft). - biler mv., der er mere end 35 år gamle, hvor afgiften beregnes på grundlag af 40 pct. af nyprisen før afgift. Derudover nedsættes eller forhøjes den afgiftspligtige værdi af personbiler med aldersgraduerede andele af de fradrag og tillæg, der kunne være foretaget, eller ville være opkrævet ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt: Køretøjets alder Fradrag i afgiften Fradrag i den afgiftspligtige værdi 0 1 år 17 pct. 30 pct. 1 2 år 12 pct. 22 pct. 2 3 år 10 pct. 18 pct. 3 4 år 8 pct. 14 pct. 4 5 år 6 pct. 11 pct. 5 6 år 4 pct. 7 pct. Over 6 år 2 pct. 3 pct. Fradragsandelene er en forenkling. Det skyldes, at de er fastsat efter brugte biler, hvor registreringsafgiften marginalt udgør 180 pct. Det er også mest almindelige, men brugte biler, hvor registreringsafgiften marginalt udgør 105 pct., får relativt lavere fradrag end tilsvarende nye biler mv. Mindre biler er ofte både billige og brændstoføkonomiske Derfor kan der forekomme brugte biler, der er veludstyrede henset til miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og

8 - 8 - samtidigt har en meget lav udledning af CO 2 givet kørslen, men som efter gældende regler beskattes hårdere end tilsvarende nye biler. Denne ubalance rettes op med lovforslaget. 3. Lovforslagets indhold Det foreslås, at lade bilens eller motorcyklens konkrete værdifald være den eneste bestemmende parameter ved afgiftsberigtigelse af brugte indførte biler mv. Det betyder, at en bil eller motorcykel, der har mistet 45 pct. af sin værdi på 3 år afgiftsberigtiges på samme helt samme måde med hensyn til skalaknæk, fradrags- og tillægsbeløb, som en bil eller motorcykel, der har været 5 år om at miste de samme 45 pct. af sin værdi. Forskellen til gældende regler er, at knæk, fradrags- og tillægsbeløb nedsættes med de samme 45 pct. som selve bilen eller motorcyklen. Selve beregningen af registreringsafgiften følger herefter helt samme skabelon som beregningen af registreringsafgiften for nye biler, blot er alt nedskrevet med f.eks. de 45 pct. Eksempel på den foreslående afgiftsberegning for en bil, der er faldet 45 pct. i værdi Afgiftsberigtigelse efter konkret værdifald Ny bil Værdifald Brugt bil Afgiftspligtige værdi % Fradrag i beskattet værdi - kr. Radio ja Partikelnormer Antal airbags antal ABS ja ESP ja Max NCAP-stjerner ja Beskattet værdi Progressionsknæk Høj afgiftsprocent af værdi over knæk 180% Lav afgiftsprocent af værdi under knæk 105% Fradrag/tillæg i afgiften benzin ja/nej - brændstofforbrug km pr. liter 18,0 ja Partikelnormer - selealarmer Antal Samlet registreringsafgift Pris på gaden ekskl. leveringsomkostninger % Generelt giver den foreslåede beregningsmetode et mindre fald i registreringsafgiften for nyere brugte biler med lavt værditab. For biler med stort værditab og biler, der er ældre end 6 8 år, vil forslaget ikke betyde de store ændringer. Dog kan der for ældre biler med særligt dårlig brændstoføkonomi, der samtidigt mangler trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, ske mindre stigninger i registreringsafgiften.

9 - 9 - Den væsentligste ændring sker for nyere brugte personbiler, der både er billige og brændstoføkonomiske og samtidigt veludstyrede når det gælder miljø- og trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. For disse biler vil både fradragene i afgiftspligtige værdi og fradragene i afgiften efter forslaget få samme relative værdi, som for tilsvarende nye personbiler. Den beregnede registreringsafgift vil ligesom efter gældende regler danne grundlag for beregningen af de beløb, der udbetales ved udførsel af tidligere afgiftsberigtigede brugte biler og motorcykler her fra landet. Som noget nyt foreslås det, at der indføres et mindstebeløb for den reduktion, der fortages i den beregnede registreringsafgift i forbindelse med udbetaling af godtgørelse. Det betyder, at de beløb, der godtgøres, bliver lavere for de billigste biler og motorcykler. Det forventes, at forslaget medfører visse forbedringer af retssikkerheden, idet det danske regelsæt bringes i overensstemmelse med EU-retten. Desuden medfører forslaget en vis regelforenkling. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Forslaget vil medføre, at statens indtægter i i forbindelse med import af brugte biler reduceres, hvilket skønnes at blive opvejet af en reduktion af godtgørelse af registreringsafgift i forbindelse med eksport af brugte biler. Hvad angår import af brugte biler vil forslaget ændre beregningen af registreringsafgiften for den enkelte bil afhængig af omfanget af udstyr. For ældre biler med dårlig brændstoføkonomi og sikkerhed kan det betyde, at registreringsafgiften forøges. For nyere brugte biler, og især billigere, nyere brugte biler, der er brændstoføkonomiske og med meget sikkerhedsudstyr, vil registreringsafgiften falde. Det skønnes med betydelig usikkerhed, at registreringsafgiften for importerede køretøjer vil falde med i gennemsnit kr., svarende til et provenutab på 50 mio. kr. på helårsbasis. Hvad angår eksport af brugte biler, vil godtgørelsen pr. bil alt andet lige blive mindre, dels som følge af den ændrede beregningsmetode, dels som følge af den foreslåede mindste grænse for nedsættelse af godtgørelse. Skønnes godtgørelsen at falde med i gennemsnit kr. pr. køretøj, vil de samlede godtgørelser blive reduceret med i størrelsesordenen mio. kr. De lavere godtgørelser må dog forventes at føre til et lavere antal udførte biler, og dermed et lavere antal importerede biler til erstatning af de udførte biler. Dermed reduceres effekten til i størrelsesordenen 50 mio. kr. på helårsbasis.

10 Intensionen med reglerne er at godtgørelsen ikke skal omfatte den del af brugtvognsprisen der er forhandleravance. Da der er tale om en ændring rettet mod uhensigtsmæssig udnyttelse af reglerne, anses ændringen for at være i overensstemmelse med skattestoppet Samlet set skønnes forslaget således med nogen usikkerhed at være provenuneutralt Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for det offentlige. Ved værdifastsættelsen af brugte biler og motorcykler skal nyprisen tages med i betragtning, når den afgiftspligtige værdi fastsættes. Dette sker allerede i dag. Det er således kun regnereglerne, der ændres. Alle brugtskalaer i registreringsafgiftsloven bortfalder. Dette medfører en vis regelforenkling. De lavere godtgørelsesbeløb til de biler og motorcykler, der udføres vil medføre en vis begrænsning i udførslen af biler, og dermed en mindre administrativ belastning, grundet færre værdifastsættelser. Forslaget har ingen administrative konsekvenser for regioner og kommuner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Forslaget skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget sendes i høring i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering.. Forslaget skønnes umiddelbart ikke at medføre administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen nævneværdige administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget skønnes samlet set ikke at have miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Kommissionen har i en åbningsskrivelse fra april 2006 rettet en række kritikpunkter mod de danske regler for beregning af registreringsafgift af brugte indførte biler. De fleste punkter har kunnet imødegås i det danske svar på åbningsskrivelsen, men der resterer spørgsmålet om, om

11 beregningsmetoden er i overensstemmelse med EF-traktatens art. 90, stk. 1 (tidligere art. 95), hvorefter: Ingen medlemsstat må direkte eller indirekte pålægge varer fra andre medlemsstater interne afgifter af nogen art, som er højere end de afgifter, der direkte eller indirekte pålægges lignende indenlandske varer. Kommissionen henviser i den forbindelse til præmis 12 i sag C-345/93, Nunns Tadau: Ved anvendelsen af artikel 95, og navnlig med henblik på sammenligningen af afgiftsordningen for importerede brugte motor-køretøjer og afgiftsordningen for brugte motorkøretøjer, der købes på stedet, og som udgør lignende eller konkurrerende varer, skal der som Domstolen bl.a. har fastslået i dom af 11. december 1990 (sag C-47/88, Kommissionen mod Danmark, Sml. I, s. 4509, præmis 18) ikke alene tages hensyn til størrelsen af den interne afgift, der direkte eller indirekte rammer de indenlandske og indførte vatrer, men også til den pågældende afgifts beregningsgrundlag og opkrævningsvilkår. Der sammenholdes også med bl.a. dommen i sag C 393/98, Gomes Valente, præmis 37,. sikre, at den skyldige afgift ved indførsel af et motorkøretøj hidrørende fra en anden medlemsstat ikke - end ikke i enkelte tilfælde - overstiger den residualafgift, der belaster et tilsvarende motorkøretøj, der allerede er indregistreret i indlandet. En sådan ordning udelukker derfor ikke enhver mulighed for, at de importerede varer pålægges en højere afgift end de indenlandske varer. De nævnte domme fra EF-domstolen vedrører afgifter, der er fastsat på grundlag køretøjernes egenskaber, som f.eks. motorstørrelse, og kan derfor ikke direkte overføres på værdiafgifter, som den danske registreringsafgift. Værdien af skalaknækket, værdien af fradrag for trafiksikkerhedsog miljøfremmende foranstaltninger, værdien af fradrag eller tillæg for brændstoføkonomi mv. er alt sammen specifikke elementer, der afgiftsteknisk svarer til motorvolumen, motoreffekt eller lignende. Formålet med lovforslaget er at inddrage alle disse specifikke elementer i afgiftsberegningen for brugte biler, og således at de får samme relative betydning som for nye biler. Derved vil afgiften af en brugt bil eller motorcykel altid have samme andel af bilens eller motorcyklens værdi som gælder for tilsvarende nye biler og motorcykler. Det vurderes, at forslaget vil bringe beregningen af registreringsafgiften for brugte biler og motorcykler i overensstemmelse med EU-retten. 9. Kommunikationsplan

12 Sammenfatning af lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget skønnes med nogen usikkerhed, at være uden økonomiske konsekvenser for det offentlige. Negative konsekvenser/merudgifter (hvis ja, angiv omfang) Forslaget skønnes med nogen usikkerhed, at være uden økonomiske konsekvenser for det offentlige. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet I mindre omfang. Nej. Nej. Nej. Nej. Nej. Miljømæssige konsekvenser Nej. Nej. Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Nej. Nej. Det vurderes, at forslaget vil bringe beregningen af registreringsafgiften for brugte biler og motorcykler i overensstemmelse med EU-retten. 11. Høring Lovforslaget jf. nedenstående høringsliste. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark, Business Danmark, Centralforeningen af Autoreparatører i

13 Danmark, Danmarks Motor Union, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Automobilforhandler Forening, Dansk Automobil Sports Union, Dansk Bilforhandler Union, Danske Biludlejere, Danske Busvognmænd, Dansk Erhverv, Dansk Landbrug, Danske Motorcyklisters Råd, Danske Speditør Forening, Dansk Told & Skatteforbund, Datatilsynet, Dansk Industri, Dansk Transport og Logistik, De Danske Bilimportører, Den Danske Bilbranche, Den Danske Dommerforening, Den Danske Skatteborgerforening, Det Økologiske Råd, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Erhvervenes Transportudvalg, Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk, Finans og Leasing, Finansministeriet, Finansrådet, Forbrugerrådet, FDM, Foreningen af Politimestre i Danmark, Foreningen Danske Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Forsikring og Pension, Forsvarsministeriet, Frederiksberg Kommune, Greenpeace Danmark, Handel, Landsorganisationen i Danmark (LO), Håndværksrådet, IT-Brancheforeningen, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Landsbrugsrådet, Landsskatteretten, Lederne, MC-Touring Club Danmark, Miljøministeriet, Motorcykel Importør Foreningen, Motorcykelbranchens Landsforbund, Noah, Politidirektøren i København, Politiforbundet i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Statsministeriet, Skattechefforeningen, Skatterevisorforeningen, SKAT, Transport- og Energiministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, WWF, Økologisk Landsforening. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Der er tale om en konsekvensrettelse af en henvisning. Til nr. 2 De nugældende aldersbetingede skalaer for brugte indførte personbiler og motorcykler ophæves, og erstattes af en regel hvor skalaknækkene vil blive konkrete og afhænge af det værdifald der har været på en tilsvarende dansk indregistreret bil eller motorcykel. Samtlige tillæg og fradrag, der gælder for nye biler tages med i beregningen, men med samme værdifald som selve bilen inkl. registreringsafgift. I det nye stk. 7 fastsættes den måde, som det konkrete værditab for den enkelte bil beregnes.

14 De fleste biler og motorcykler, der afgiftsberigtiges som brugte vil have været registreret i udlandet. I de tilfælde vil det være enkelt at fastslå nyprisen inkl. registreringsafgift for et tilsvarende køretøj registreret her i landet, og dermed det konkrete værditab. Andre køretøjer kan have været taget i brug uden registrering og i de tilfælde må det anslås, hvilken nypris de ville have haft hvis de var blevet registreret her i landet på ibrugtagningstidspunktet. Det konkrete værditab gælder både køretøjets pris med og uden afgift. Det skyldes, at når beregningen af registreringsafgiften sker efter samme skabelon som for registreringsafgiften af nye køretøjer og med værdien af samtlige tillæg og fradrag samt skalaknæk nedsat med samme procentdel, som værdifaldet for selve køretøjet, vil værdifaldet procentuelt være det samme både med og uden afgift. Dette skyldes imidlertid beregningsteknikken. Prisen fra ny uden afgift vil dog være en teoretisk størrelse, idet de beregningskomponenter, der indgår når den brugte bil eller motorcykel skal afgiftsberigtiges, kun sjældent er de samme som indgik i beregningen på tidspunktet bilens eller motorcyklens første registrering eller ibrugtagning. F.eks. justeres skalaknækket op hvert år, og mange af fradragene er af nyere dato. På den måde får de brugte biler og motorcykler del i de afgiftslempelser, der er sket siden deres første registrering eller ibrugtagning. En direkte beregning kan udfra ud fra oplysninger om bilens pris med afgift som ny og prisen med afgift som brugt samt udstyrsniveau foretages på følgende måde: Når P b (P b /P n ) x ΣFv 1,2, > 2,05 x (P b /P n ) x K kan afgiften beregnes som: 1,8 x (P b (P b /P n ) x ΣFv 1,2, + (P b /P n ) x ΣFa 1,2, 2,05 x (P b /P n ) x K)/2,8 og i øvrige tilfælde som: 1,05 x (P b (P b /P n ) x ΣFv 1,2, + (P b /P n ) x ΣFa 1,2, )/2,05 (P b /P n ) x ΣFa 1,2,, hvor: P b = Bilens pris som brugt P n = Bilens pris som ny K= Skalaknæk for nye biler Fv 1,2, = Fradrag/tillæg i værdien Fa 1,2, = Fradrag/tillæg i afgiften De tidligere stykker 7-9 er ikke taget med i forslaget. Disse bestemmelser vedrører en mindre forhøjelse af registreringsafgiften af biler, der ikke opfylder miljønormerne fra Beløbet er oprindeligt beregnet som 10 pct. den afgiftspligtig værdi af den skalaknækforhøjelse, der gennemførtes, da opfyldelse af 1990-nomerne for udstødning fra personbiler blev obligatorisk. Skalaknækket er siden hen blevet forhøjet af mange andre grunde, mens tillægget, der jo har samme grundlag som en del af knækket har været uændret. Tillægget har således fået mindre

15 og mindre betydning, samtidigt med, at de biler, det kan berøre, er blevet færre og færre. Det forslås derfor, at det ophæves. Ellers foreslås bestemmelserne videreført uændret. Dette gælder også muligheden for at lade personbiler og motorcykler, der er under et år gamle, afgiftsberigtige på grundlag af en procentvis nedsættelse af selve afgiften. Til nr. 3 For varebiler foreslås ligeledes, at de nugældende skalaer for brugte biler ophæves, og erstattes af en regel hvor de afgiftsfrie beløb kommer til at afhænge af det værdifald der har været på en tilsvarende dansk indregistreret bil. Samtlige tillæg og fradrag, der gælder for nye varebiler tages med i beregningen, men med samme værdifald som selve bilen. Det foreslås videre, at den maksimale registreringsafgift for kassebiler og pick-upper med tilladt totalvægt over 3 ton får samme værdifald som selve bilen. Også for varebiler foreslås, at det særlige tillæg til den afgiftspligtige værdi for biler, der ikke opfylder miljønormerne fra 1990 udgår. Til nr. 4 Det foreslås, at der indføres et mindstebeløb på kr. for personbiler og kr. for varebiler og motorcykler for den reduktion, der fortages i den beregnede registreringsafgift i forbindelse udbetaling af godtgørelse. Det betyder, at de beløb, der godtgøres, bliver lavere for de billigste biler og motorcykler. Eksempel hvor afgiften af en brugt bil til godt kr. inkl. registreringsafgift kan beregnes til kr. Afgift Godtgørelse 15 pct Godtgørelse 15 pct. dog mindst For biler hvor registreringsafgiften kan beregnes til kr. eller mere, vil dette ændringsforslag være uden betydning. Til nr. 5 Der er tale om en konsekvensrettelse af en henvisning. Til nr. 6 Der er tale om en konsekvensrettelse af en henvisning.

16 Til 2 Til Stk. 1 Bilag Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende regler Lovforslag 1 I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 29. juni 2007, foretages følgende ændringer: 1. I, ændres. til:...

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 42 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0012 Fremsat den 14. december 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven). Page 1 of 10 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 171 Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven).

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 38 Offentligt Skatteudvalget L 217 - Bilag 38 Offentligt Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (Omlægning af bilbeskatningen for at mindske

Læs mere

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0011 Fremsat den 2. oktober 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-511-0015 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) Herved bekendtgøres lov om registreringsafgift af motorkøretøjer

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 61 Folketinget 2015-16 Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiftens

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast. Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler) Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 172 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2008-511-0021 Udkast Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede

Læs mere

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love LOV nr 1386 af 21/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 22. august 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-511-0042 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1051 af 02/09/2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 2 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 14. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v.

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. Skatteministeriet J. nr. 13-0161737 31. oktober 2013 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven og vægtafgiftsloven m.v. (Værnsregel imod unaturlig lageropbygning af tobaksvarer, teknisk justering

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

Side 1 af 13 LBK nr 221 af 26/02/2013 Gældende (Registreringsafgiftsloven) Offentliggørelsesdato: 07-03-2013 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 649 af 12/06/2013 9 LOV nr 789 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 64 Folketinget 2008-09 Fremsat den 13. november 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven (Udenlandske firmabiler og leasede biler)

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november Forslag. til Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2017-18 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. november 2017 Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven 1) (Ændring

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 61 Bilag 10 Offentligt 16. december 2015 J.nr. 15-1604999 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 61 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11

Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007. Kapitel 1 Fælles regler 1-3. Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 219 Offentligt Skatteministeriet, 2007-511-0007 den 24. august 2007 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Fælles regler 1-3 Kapitel 2 Afgiftspligten 4-11 Kapitel 3 Reparation

Læs mere

Afgørelse om værdifastsættelse

Afgørelse om værdifastsættelse Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 227 Offentligt Anmelders navn og adresse Richardt Nordberg Bygaden 16, Karlstrup 2690 Karlslunde Afgørelse om værdifastsættelse Dato Ekspeditionsnr. 12-101032

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt J.nr. 2005-511-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Kristian Jensen /John Fuhrmann Vedrørende forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer 2007/2 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-231-0016 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love

Ændringsforslag. Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 2015/1 ÆF2 61 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ændringsforslag stillet den 17. december 2015 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven) LBK nr 377 af 18/04/2017 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2017-697 Senere ændringer til forskriften LOV nr 710 af 08/06/2017 LOV

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. juni 2014 Sag 53/2012 (1. afdeling) Himmerlands Automobiler ved Erland Knudsen (advokat Brit Elling) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken)

Læs mere

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 205 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2009-511-0035 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0035 Den 20. marts 2009 Udkast Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, vægtafgiftsloven, lov nr. 1337 af 19. december 2008

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1)

Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) Skatteministeriet J. nr. 16-0623007 Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og lov om vægtafgift af motorkøretøjer 1) (Ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis

Læs mere

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til

2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts Forslag. til 2011/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2030000-00009 Fremsat den 25. januar 2012 af transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\7737\Dokumenter\7737.fm 21-4-9 13:21 k7 KFR Lovforslag nr. L 2 Folketinget 28-9 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Udkast

Skatteministeriet J.nr Udkast Skatteministeriet J.nr. 2017-3508 Udkast Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Begrænsning af SKATs mulighed for at tilbagekalde bindende svar ved værdiansættelse af aktiver og ensretning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven 1) 2015/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3097916 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen)

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 5 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-2660247 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen) 1 I ligningsloven,

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar (Alm. del). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 176 Offentligt J.nr. 2008-518-0032 Dato: 11. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 176 af 29. februar

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1) Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 188 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0045 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven) 1)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven Lovforslag nr. L 22 Folketinget 2008-09 Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Transportudvalget. /Lene Skov Henningsen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 285 Offentligt J.nr. 2012-518-0226 Dato:20. marts 2012 Til Folketinget - Transportudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 285 af

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt 19. marts 2015 J.nr. 14-4860304 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 107 af 3. november 2014 (alm.

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 24 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven

Læs mere

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1)

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love 1) LOV nr 1889 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1604999 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 172 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af transportministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Krav til miljøegenskaber og energieffektivitet

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 37 Offentligt Skatteudvalget L 207 - Bilag 37 Offentligt J.nr. 2009-231-0022 Dato: 26. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 207 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008 (Alm. del - bilag 41). /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 62 Offentligt J.nr. 2008-518-0023 Dato: 15. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 62 af 11. januar 2008

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 33 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-211-0002 Udkast (1) 09-10-2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af lønsum m.v. (Afgiftsmæssig ligestilling mellem

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU)

Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) Skatteministeriet J. nr. 14-3930511 Udkast Forslag til Lov om ændring af momsloven 1 (Indførelse af importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer)

Forslag. til. Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ophævelse af krav om tilstrækkelig hørelse for førere af motorkøretøjer) 1. I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som senest

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387

Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Skatteministeriet J. nr. 14-3881387 Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 189 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (Diverse EUskattetilpasninger: Repræsentation, eksportmedarbejdere, velgørende foreninger m.v. samt

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 394 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0034 Udkast (3) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 55 Bilag 7 Offentligt 15. december 2014 J.nr. 14-4371532 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 55 - Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 21.10.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 156/2005 af Szilvia Deminger, ungarsk statsborger, om registreringsafgift i Ungarn på biler importeret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) 1 I ligningsloven,

Læs mere

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag.

2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. 2011/1 LSV 34 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-511-0082 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag

Læs mere

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften

Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Finansministeriet Skatteministeriet Strukturelt provenu fra registreringsafgiften Juni 14 Der er i de seneste år sket en forskydning af bilsalget mod mindre og mere brændstoføkonomiske biler. Det har,

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til

Forslag. Til lovforslag nr. L 34 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december til Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 233 Offentligt J.nr. 2008-518-004040 Dato: 29. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 233 af 30. april.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 7. februar /John Fuhrmann Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 193 Offentligt J.nr. 2006-518-0170 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 193-196 af 7. februar 2006. (Alm. del). Kristian

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) Lovforslag nr. L 93 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven 1) (Nedsættelse af registreringsafgiften)

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven),

Hermed bekendtgøres lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven), LBK nr 40 af 16/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0036162 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1503 af 23/12/2014 LOV

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217 - Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 27 Offentligt Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets formål 2. Lovforslagets indhold 3. Forbud mod visse

Læs mere