Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Studieadm. koordinator Dato Juni Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen"

Transkript

1 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Dato Juni 2016 Indhold: Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland, Nina Rottmann Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen 1. Om studieguiden... 2 Formålet med denne studieguide... 2 Opbygningen af denne studieguide Om modulet... 2 Modulbestyrer... 2 Studieadministrativ koordinator... 2 Underviserne... 2 Undervisningslokaler... 3 Modulets varighed... 3 Formål... 3 Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Studieordningens mål for modulet... 4 Fagspecifikke målbeskrivelser Undervisningsform Ugeplan... 6 Uge 6: Onsdag d Uge 15: Onsdag, d Uge Uge 24: Onsdag d Uge Uge 37: Onsdag d Uge Uge 47: Onsdag d Uge Prøven Omprøve Litteratur Evaluering af modulet... 11

2 1. Om studieguiden Formålet med denne studieguide Studieguiden er dit orienteringskort til din uddannelse dvs. den beskriver, hvor du starter (hvilke forudsætninger, du forventes at have), hvilken rute du skal følge (undervisning og opgaver undervejs) og hvad målet er (hvad skal du kunne til prøven). Studieguiden hjælper dig også til at finde det rette udstyr (anbefaler litteratur og andre læringsressourcer). Endelig indeholder den alle de praktiske oplysninger, du har brug for. Opbygningen af denne studieguide Studieguiden beskriver dine aktiviteter på ugebasis. For hver uge angives 1. Ugens forelæsninger med en kort angivelse af emnet, lokalet mm. 2. Ugens hold- og/eller gruppetimer med angivelse af om der er ekstra materiale på e-learn. 3. Litteratur til undervisning 4. Hjemmeopgaver til de enkelte aktiviteter 2. Om modulet Modulbestyrer Lotte Nygaard Andersen, Søren Birkeland, Nina Rottmann Studieadministrativ koordinator Anne-Christina Nielsen Telefon: , mobil: Underviserne I dette modul vil du møde følgende undervisere: Adjunkt Nina Rottmann, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Ekstern lektor Trine Caspersen, cand. psych. aut., specialist i psykoterapi, Privat Praksis Ekstern lektor Henriette Rønhof Sloth, cand. psych. aut., specialist i psykoterapi, Privat Praksis Ekstern lektor Helene Almind Jansen, cand. psych. aut., specialist i psykoterapi, Sexologisk Klinisk, Rigshospitalet Ph.d. studerende Kim Mathiasen, cand. psych., Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Ledende psykolog Anni Elmgreen, Odense Kommune, Børn- og Ungeforvaltningen, Familie og Velfærd, Specialpædagogisk Rådgivning PPR Adjunkt Søren Birkeland, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Professor Kirsten Kaya Roessler, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet 2

3 Undervisningslokaler 10. februar Forelæsning: Lokale U april Forelæsning: Lokale U46; Hold 1: U92; Hold 2: U7; Hold 3: U69A; Hold 4: U juni Forelæsning: Lokale U48A; Hold 1: U42; Hold 2: U43; Hold 3: U46; Hold 4: U september Forelæsning: Lokale U46; Hold 1: U7; Hold 2: U69A; Hold 3: U28A; Hold 4: U november Forelæsning: Lokale U46; Hold 1: U69A; Hold 2: U92; Hold 3: U8; Hold 4: U72 Modulets varighed Modulet består af 2 elementer praktikaktiviteter ved praktiksted og returdage på undervisningsstedet begge elementer løber over 2 semestre. 1. Praktikopholdet, det vil sige aktiviteter hos det konkrete praktiksted, afvikles over et helt studieår fra og med 1.februar og indtil og med udgangen af december. Intensiteten af praktikopholdet kan variere i perioder, men der forventes en tilknytning i hele perioden. Dette aftales med praktikstedet. I juni kan der højest afvikles 6 praktikdage, af hensyn til eksamen. Ferie afvikles forventeligt i juli måned men der kan være anden ramme på praktikstedet eller træffes anden aftale mellem praktiksted og studerende. I august er der ikke anden undervisning planlagt, så der er mulighed for mere fleksibel planlægning af praktikken. 2. Returdage disse begynder den 10. februar og slutter den 23.november. Formål Formålet med praktikken er at give de studerende relevant praksiskendskab og relevante praksisfærdigheder. Med dette menes kernekompetencer, der er centrale for en psykolog uanset om man arbejder med patienter, klienter, organisationer eller en anden målgruppe. Formålet er således at give de studerende kendskab og færdigheder til at kunne etablere og varetage en professionel psykologfaglig kontakt, udrede den præsenterede problemstilling/målsætning samt opsætte, formidle, motivere og gennemføre en plan for en relevant psykologisk indsats. Yderligere fokuseres på praksiskendskab ved at give den studerende anledning til at reflektere over og forholde sig til psykologernes funktioner og arbejdsopgaver i egen praktikvirksomhed spejlet i psykologfunktioner og arbejdsopgaver fra de medstuderendes praktikvirksomheder. Dette sidste er det særlige formål med returdagene, der skal understøtte praktikopholdet ved at give rum og aktiviteter til refleksion og erfaringsudveksling. Modulets genstandsområder/indhold/læringsmål Beskæftigelsesområdet for psykologer er meget bredt og varieret fra stillinger, hvor psykologi forudsættes som kvalifikation, til stillinger inden for eksempelvis uddannelse, ledelse eller udvikling, hvor psykologi kan være en relevant kvalifikation. Aktiviteterne på praktikstedet giver de studerende mulighed for praksiskendskab til dette praktiksteds organisering og opgaveløsning samt mulighed for at afprøve og udvikle praksis- 3

4 færdigheder i forhold til de på stedet anvendte metoder og redskaber. Gennem modulets andet element med returdage fokuseres primært på at øge de studerendes refleksion over egen praksis. Eksempelvis: kobling af de studerendes erfaringer og refleksioner på tværs af arbejdsområder og praktiksteder; en generel forståelse af psykologfagligheden kan træde frem med fokus på forståelsen af de generelle færdigheder og kompetencer knyttet til psykologien. 3. Studieordningens mål for modulet Fagspecifikke målbeskrivelser Mål for læringsudbytte Efter praktikopholdet skal den studerende kunne: 1. Etablere en professionel ramme for en psykologfaglig praksis gennem indledende og løbende etablering af kontakt og kontrakt i forhold til klienter* og relevante samarbejdsparter**. Det vil sige, man kan: o Indhente viden om forskellige parters ønsker og forventninger til samarbejdet og formidle disse på en måde så de forskellige parter oplever deres perspektiv forstået og inddraget. o Redegøre for rammerne for samarbejdet, herunder psykologens rolle og funktion i samarbejdet. 2. Udrede og vurdere den problemstilling eller målsætning, der præsenteres som udgangspunkt for psykologens virke. Den studerende kan således: o Indsamle relevant viden (eksempelvis eksisterende informationer og beskrivelser samt indhente ny viden gennem samtale, interview eller formel undersøgelse). o Inddrage relevant empiri og teori til at belyse den aktuelle problemstilling eller målsætning. o Analysere og vurdere den tilgængelige viden, empiri og teori med henblik på at opstille hypoteser for forståelsen af den aktuelle problemstilling eller målsætning. 3. Udarbejde en handleplan for den aktuelle problemstilling eller målsætning (generelt og psykologspecifikt). Det vil sige, man kan: o Udvælge og beskrive relevante mål og delmål ud fra problemstilling eller målsætning samt den aktuelle handleramme. o Udvælge og beskrive relevante metoder ud fra de valgte mål og delmål. o Opstille ramme for, hvordan der følges op og evalueres på handleplanen. 4. Forestå en psykologfaglig indsats eller dele af denne. Som studerende kan man: o Udføre de for praktikstedet hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer. 5. Evaluere og følge op på en indsats. Det vil sige, man kan: o Indsamle relevant viden for vurdering af indsats. o Vurdere og fortolke den aktuelle indsats og effekt i forhold til den oprindelige plan og justere planen i overensstemmelse dermed. 6. Formidle den opnåede viden og planlagte indsats til relevante parter** såvel skriftligt som mundtligt inden for psykologfagets etiske og juridiske rammer. Man kan således: o Udvælge og beskrive de relevante informationer for relevante parter ved møder. o Udarbejde skriftlige rapporter og notater til relevante parter. 7. Samarbejde sagligt, ansvarligt og etisk forsvarligt med relevante parter** ved at: 4

5 o Afklare og afstemme rolle- og opgavefordeling. o Afdække udfordringer i samarbejdet og korrigere samarbejdet i forhold dertil. 8. Reflektere over etiske udfordringer i den daglige praksis og for psykologprofessionen. Det vil sige, man kan: o Identificere etiske udfordringer. o Beskrive og analysere etiske udfordringer for sig selv og for samarbejdsparter. o Korrigere egen indsats i forhold til de etiske udfordringer. 9. Reflektere over egen rolle og position og betydningen af denne i et forløb. Herunder have indsigt i egen formåen og kompetencer. 10. Indgå relevant i egen supervision. Man kan således: o Identificere og beskrive egne læringsbehov for supervisor. o Diskutere og reflektere over egne læringsbehov. o Kunne omsætte refleksioner til egen praksis. 11. Reflektere over den psykologfaglige position i en praksissammenhæng, herunder: o Beskrive praktikvirksomhedens arbejdsområde og kerne-opgaver, organisatoriske opbygning, medarbejderkategorier og deres overordnede funktioner. o Redegøre for psykologens funktioner og arbejdsopgaver i praktikvirksomheden o Give eksempler på særlige udfordringer eller problemstillinger inden for praktikvirksomhedens professionsområde. o Reflektere over og forholde psykologernes funktioner og arbejdsopgaver i egen praktikvirksomhed til psykologfunktioner og arbejdsopgaver fra medstuderendes praktikvirksomheder. *Klienter forstås bredt som individer, grupper, institutioner, virksomheder eller systemer. **Relevante parter er eksempelvis klienter, pårørende, kolleger, samarbejdspartnere og systemer. For alle områderne gælder det, at den studerende arbejder under supervision. I forhold til udredning, indsats og mundtlig / skriftlig formidling (1-6) vil det for praktikken være som en mestring af de på stedet hyppigt anvendte basale færdigheder og procedurer. For alle mål gælder, at der gennem de 4 kvartaler arbejdes mod samme grad af selvstændighed, som man ville forvente af en nyuddannet psykolog i samme funktion. I den lokale praktikbeskrivelse konkretiseres de generelle mål samt den forventede progression og grad af selvstændighed. 4. Undervisningsform Den indledende forelæsning i februar introducerer til praktikforløbet og returdagene. Derefter afholdes fire returdage på Campus, hvor der arbejdes med forskellige emner relateret til praktikforløbet. Hver af disse fire returdage begynder med en fælles forelæsning, der introducerer til dagens emne, efterfulgt af holdundervisning i 4 hold. Fokus for holdundervisningen er præsentation, analyse og refleksion af praksiserfaringer i refleksionsgrupper af 4-5 studerende og i plenum. Inddelingen i refleksionsgrupper vil blive opstartet til første undervisningsgang den og skal være afsluttet senest efter 14 dage, dvs. den Instruktion i registrering af refleksionsgrupper på Blackboard vil blive gennemgået af underviserne. Holdinddeling vil foregå administrativt, når inddelingen i refleksionsgrupper er afsluttet. Holdinddelingen vil fremgå af opslag på Blackboard inden første holdundervisning. 5

6 Refleksionsgrupperne mødes mellem returdagene som specificeret i ugeplanen (i alt 3 gange). Møderne giver mulighed for løbende at reflektere over praksiserfaringer og for at arbejde videre med de emner, der behandles på returdagene. Studieguiden beskriver mødernes emner. Noget materiale vil være tilgængelig via e-learn (materiale til forberedelse, arbejdsark til møder i refleksionsgrupperne) 5. Ugeplan Forårssemester Uge K04 Emne Uge 6: Forelæsning Introduktion til praktikmodulet. Onsdag Uge 15: Forelæsning Supervision. Onsdag, den Uge Uge 24 Onsdag, den Uge Hold Refleksionsgrupperne mødes Forelæsning 9-10 Hold Tværfaglighed, samarbejdsrelationer og psykologfagligheden Refleksionsgrupperne mødes Introduktion til kollegial supervision som metode. Kollegial supervision over aktuelle problemstillinger; refleksion over brug af kollegial supervision som metode. Kollegial supervision; refleksioner over udfordringer ifm. tværfaglighed og samarbejdsrelationer. Kollegial supervision over aktuelle problemstillinger; fokus på tværfaglighed, samarbejdsrelationer og psykologfagligheden. Efterårssemester Uge K04 Emne Uge 37 Forelæsning Etiske principper og problemstillinger. Onsdag, den Uge Uge 47 Onsdag, den og Hold 9-12 Kollegial supervision; refleksioner over etiske problemstillinger. Refleksionsgrupperne mødes Forelæsning 8-9 og Hold 9-12 Kollegial supervision over aktuelle udfordringer; fokus på etiske problemstillinger Karriere og arbejdsliv. Kollegial supervision; refleksioner over egen faglig udvikling, fremtidig karriere og arbejdsliv. Uge E-tivitet: Evaluering Evaluering af praktikophold og af hele K04 6

7 FORÅR Uge 6: Onsdag d Lokale K04 Tid U46 Fælles forelæsning Introduktion til praktikmodulet v. Nina Rottmann Forelæsningen introducerer praktikken som del af en kontinuerlig lærings- og udviklingsproces, og en praktikant 2015 fortæller om erfaringer og udfordringer ifm. praktikforløbet. De studerende introduceres til undervisningsaktiviteterne, dannelse af refleksionsgrupperne og dokumentationskravene på modulet. Litteratur: Sagberg, Uge 15: Onsdag, d Lokale K04 Underviser Tid U46 Fælles forelæsning Trine Caspersen U92 Hold 1 Trine Caspersen U7 Hold 2 Kim Mathiasen U69A Hold 3 Henriette Rønhof Sloth U167 Hold 4 Helene Jansen Supervision Der gives en fælles introduktion til supervision som redskab for egen kvalitetssikring og udvikling. Kollegial supervision introduceres som en form for supervision, der også vil blive brugt i forbindelse med de senere undervisningsaktiviteter. Ved holdundervisningen er fokus på øvelser i kollegial supervision og på erfaringsudveksling og opsamling ift. aktuelle udfordringer i praktikken. Litteratur: Løw, Schilling, Jacobsen & Nielsen, Yderligere materiale til forberedelse gøres tilgængelig via e-learn. Uge Refleksionsgrupperne mødes. Gruppemedlemmerne aftaler selv tidspunkt og sted. Praksisrefleksioner Refleksionsgrupperne arbejder med præsentation af og refleksion over praksiserfaringer. Kollegial supervision anvendes som metode. Der fokuseres også på læring i og udfordringer ved at bruge denne metode. 7

8 Materiale: Arbejdsark til at guide refleksionerne ved mødet vil være tilgængelig på e-learn. Uge 24: Onsdag d Lokale K04 Underviser Tid U48A Fælles forelæsning Anni Elmgreen U42 Hold 1 Trine Caspersen U43 Hold 2 Kim Mathiasen U46 Hold 3 Henriette Rønhof Sloth U20 Hold 4 Helene Jansen Tværfaglighed, samarbejdsrelationer og psykologfagligheden På mange arbejdspladser indgår psykologer i et tværfagligt team. Forelæsningen tematiserer styrker og udfordringer ved at samarbejde på tværs af disciplinerne herunder overvejelser ift. psykologens rolle og faglighed. Ved holdundervisningen arbejdes der med kollegial supervision og fælles drøftelse af problemstillinger, der relaterer sig til tværfaglighed, samarbejdsrelationer og psykologfagligheden. Der bliver samlet op på mødet i refleksionsgrupperne. Litteratur: Sagberg, Uge Refleksionsgrupperne mødes. Gruppemedlemmerne aftaler selv tidspunkt og sted. Praksisrefleksioner Refleksionsgrupperne bruger kollegial supervision til at arbejde med aktuelle problemstillinger. Der er særligt fokus på udfordringer relateret til tværfagligt samarbejde og psykologfagligheden. Materiale: Arbejdsark til at guide refleksionerne ved mødet vil være tilgængelig på e-learn. EFTERÅR Uge 37: Onsdag d Lokale K04 Underviser Tid U46 Fælles forelæsning Søren Birkeland U7 Hold 1 Trine Caspersen U69A Hold 2 Kim Mathiasen U28A Hold 3 Henriette Rønhof Sloth U72 Hold 4 Helene Jansen

9 Etiske principper og problemstillinger Forelæsningen behandler etiske principper og problemstillinger i psykologens virke. Ved holdundervisningen arbejdes der med kollegial supervision og fælles drøftelse af etiske erfaringer og problemstillinger. Der bliver samlet op på det seneste møde i refleksionsgrupperne. Litteratur: Etiske principper for nordiske psykologer. Uge Refleksionsgrupperne mødes. Gruppemedlemmerne aftaler selv tidspunkt og sted. Praksisrefleksioner Refleksionsgrupperne bruger kollegial supervision til at arbejde med aktuelle problemstillinger. Der er særligt fokus på etiske udfordringer med udgangspunkt i de etiske principper for nordiske psykologer. Materiale: Arbejdsark til at guide refleksionerne ved mødet vil være tilgængelig på e-learn. Uge 47: Onsdag d Lokale K04 Underviser Tid U46 Fælles forelæsning Henriette Rønhof Sloth U69A Hold 1 Kirsten Kaya Roessler U92 Hold 2 Kim Mathiasen U8 Hold 3 Henriette Rønhof Sloth U72 Hold 4 Helene Jansen Karriere og arbejdsliv Forelæsningen berører emner omkring fremtidig karriere og det gode arbejdsliv, herunder autorisation og specialistuddannelse og work-life balance. Refleksionerne ved holdundervisningen vil være forankret omkring egen faglige udvikling gennem praktikforløbet og pege frem i forhold til overvejelser om fremtidig karrierevej og at få skabt sig et godt arbejdsliv. Uge Evaluering af praktikstedet og evaluering af hele K04 Der udsendes 2 spørgeskemaer, et til evaluering af praktikstedet og praktikopholdet og et til evaluering af hele K04, herunder enkelte spørgsmål rettet specifikt mod returdagsaktiviteterne. 9

10 6. Prøven På praktikstedet dokumenteres praktikopholdet gennem Dokumentationspapir til Institut for Psykologi i henhold til: a) Omfang af praktikdage (65 dage) b) Deltagelse i supervision c) Deltagelse i formelle praktiksamtaler (opstarts-, midtvejs- og afslutningssamtale) d) Opnåelse af mål for læringsudbytte som ja/nej Dokumentationspapir til Institut for Psykologi udfyldes og underskrives af praktikvejleder ved den afsluttende praktiksamtale. Praktikvejlederen har ansvar for at indlevere det udfyldte Dokumentationspapir til Institut for Psykologi ved afslutningen af praktikforløbet. For returdagene udgøres prøven af fysisk tilstedeværelse (mindst 75%). Fysisk tilstedeværelse beregnes i forhold til de aktiviteter (forelæsning og holdtimer) der er skemasat på Campus. K04 vurderes samlet for hele forløbet fra februar til december I hele forløbet er der 18 lektioner planlagt. 75% fremmøde svarer i praksis til fremmøde i mindst 13 lektioner. Bemærk venligst at tilstedeværelse formelt kræves dokumenteret ved personlig underskrift på specificeret liste som rundsendes i forbindelse med undervisningen. Iht. studieordningen opereres ikke med begreber såsom "lovligt fravær" m.m. hvilket imidlertid ikke udelukker at der f.eks. kan søges dispensation iht. de almindelige procedurer. Alle delelementer i prøven skal være opfyldt for at bestå modulet. Prøven er intern og bedømmes bestået/ikke-bestået af underviseren. 7. Omprøve Evt. omprøve for returdage vil være i form af afløsningsopgave, som i omfang svarer til deltagelse i returdage. 8. Litteratur Løw, O. (1998): Kollegial supervision i systemisk perspektiv. Århus Dag- & Aftenseminariums forlag, 2.udg; 2.oplæg (2001). Link: Sagberg, I. (2014) Frustrated with the system: The professional entry of psychologists. Nordic Psychology, 66:3, Link: Schilling, B., Jacobsen, C.H., & Nielsen, J. (2010). Supervision og de tre k er. Psykolog Nyt, 4, Link: Etiske principper for nordiske psykologer Link: 10

11 9. Evaluering af modulet Alle moduler ved kandidatuddannelsen bliver løbende evalueret. Evalueringen er anonym, men obligatorisk idet den er lagt ind som en e-tivitet. Formålet med evalueringen er at forbedre uddannelsens kvalitet og uddannelsen vil løbende blive justeret på baggrund af evalueringer blandt andet. Derudover er evalueringen også en refleksionsaktivitet ift. vilkår og rammer for egen læring og udvikling og ses netop derfor som en relevant e-tivitet for modulet. 11

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Internship Nina Rottmann, Søren Birkeland Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi Modul K04: Praktikophold Module K04: Practicum Mette Elmose Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen Dato 16.

Læs mere

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland

Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K05: Lovgivning og etik - Del 1 K05: Law and ethics for psychologists Part 1 Søren Birkeland Uddannelsessekretær

Læs mere

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015

Indhold: Studieadm. koordinator. Uddannelsessekretær Anne-Christina Nielsen. Dato 29. juni 2015 Titel Modulbestyrer Studieadm. koordinator Studieguide for kandidatuddannelsen i psykologi K02: Færdighedstræning - Den professionelle samtale K02: Professional Communication Training Mette Elmose Dato

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi

Temadag Onsdag d Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Temadag Onsdag d. 10.11.2010 Modul 12 Teoretisk og Klinisk undervisning Ledelse & dokumentation & kvalitetsudvikling af ergoterapi Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder:

Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Studerende (navn + studienr.): Praktiksted (praktikvirksomhed): Praktikvejleder: Evalueringsskema vedrørende 3. semesters pædagogiske praktik på modul 6 Den studerendes praktikforløb skal afsluttes med

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, forår 2010 I forårssemesteret 2010 blev der udbudt 2 moduler indenfor pædagogisk psykologi hhv. Udvikling, subjektivering og diversitet og. I alt

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Odense

Ergoterapeutuddannelsen i Odense Logbog for personlige læringsmål gennem Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 Rev. juni 2010 Ankp University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Denne logbog tilhører: Hold nr.:

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der udbudt et modul indenfor suppleringsuddannelsen i pædagogisk psykologi. I alt var der 53 tilmeldte

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 5. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og uddannelsesplan Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen skal praktikstedet udarbejde en praktikbeskrivelse og uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet modtager studerende (BEK

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieadm. koordinator Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Organisationspsykologi Module B11: Organisational psychology Rikke Holm Bramsen Morten Henriksen

Læs mere

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis

Retningslinjer. for ekstern prøve i. klinisk undervisning. i modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen University College Lillebælt Retningslinjer for ekstern prøve i klinisk undervisning i modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis University College Lillebælt

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse

Ergoterapeutuddannelsen Modulbeskrivelse Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering Klinisk undervisning IV E09s 0 o / i ' ' / PROFESSIONSHØJSKOLEN / 1 University College Nordjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Tema: 3

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Temadag for praktikvejledere

Temadag for praktikvejledere Temadag for praktikvejledere 11. Feb. 2013. V/Gina Søndergaard Lydersen Hvad er vejledning? Ingen fast definition Få forventningsafstemt med praktikanten Socialrådgiverfaglig vejleding (novice/ekspert)

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI (CAND. PSYCH.) SYDDANSK UNIVERSITET PSYKOLOGI (CAND.PSYCH.)

SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI (CAND. PSYCH.) SYDDANSK UNIVERSITET PSYKOLOGI (CAND.PSYCH.) SYDDANSK UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I PSYKOLOGI (CAND.PSYCH.) Ansvarligt fakultet Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn Studienævnet for Psykologi Campusby Odense

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Psykologi

Bacheloruddannelsen i Psykologi Studieordning Bacheloruddannelsen i Psykologi ved Syddansk Universitet Godkendt af dekanen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet den 27. maj 2010 Opdateret september 2010. Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element

Fysioterapi i sundhedsfremme og forebyggelse. ECTS-point: 13,5 (fordelt på 9 uger) heraf 2 ECTS-point til tværprofessionelt element 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester SO16 overgang Efterår 2017 Hold 15 CDEF Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12. Innovativ og iværksættende professionsudøvelse UDKAST!!! Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 Fagelementer inden for ergoterapi

Læs mere

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere.

Undervisningen Der afholdes i forbindelse med praktikken et opstarts- og et midtvejsseminar se herom senere. Modul 3c - Praktik Formål Målet med praktikken er at give dig mulighed for at udbygge og afprøve din viden og kompetence i det sociale arbejdes praksis i institutionelle omgivelser på et tidspunkt, hvor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester

Klinisk undervisning/praktik 5. Semester 1 Klinisk undervisning/praktik 5. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. Erg511 Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Erg511 August 2012 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 5: Tværprofessionel virksomhed... 1 Retningslinjer for intern prøve - modul 5 - Tværprofessionel virksomhed...

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

S t u d i e g u i d e

S t u d i e g u i d e Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 1. S t u d i e g u i d e Studieophold Farmaceutuddannelsen, SDU Titel Studieguide for Studieophold ved farmaceutuddannelsen Forfatter: Anna Birna Almarsdottir Version

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 6. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2014 HGN, MHOL og HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 6 somatisk

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011

Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 Evaluering af Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, foråret 2011 I foråret 2011 blev der udbudt et modul på Suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, perspektiv. Modulet blev udbudt i Emdrup

Læs mere

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen

Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret Anne Karin Petersen Temadag klinisk undervisning Ergoterapeutuddannelsen foråret 2011 Anne Karin Petersen ergoterapeut, lektor og master i rehabilitering. 03-10-2012 side 2 De studerendes udvikling Fra observerende til det

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010

Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 Evaluering af Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi, efterår 2010 I efterårssemesteret 2010 blev der på Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Psykologi udbudt fire moduler hhv., Læring, kognition og udvikling,

Læs mere

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor.

DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. DFTI s uddannelse til eksamineret supervisor. Supervision er et fagområde som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til udvikling af fagpersoners faglige kompetencer, behov for støtte, udfordring

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov

Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Personlige læringsmål - refleksioner og egne læringsbehov Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning september 2016 sidst revideret april 2017 Anne Karin Petersen Anvendelse af Personlige læringsmål.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV.

Modulbeskrivelse. Modul 6. Lokalt tillæg til studieordningen. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. August 2016 SURP og HGN / MSNI og MHOL 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen

Læs mere

Projektorienteret forløb - Praktik

Projektorienteret forløb - Praktik Projektorienteret forløb - Praktik 10, 20 eller 30 ECTS Selvvalgt modul på kandidatuddannelsen i uddannelsesvidenskab OBS: Nærværende papir henvender sig kun til studerende der ønsker at tage praktik som

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS)

Struktur for kliniske undervisningsforløb for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) Struktur for kliniske for studerende på specialet: - Ledelse Fødevarer og Service (LFS) 1. Struktur for klinisk for studerende på LFS-specialet... 2 2. Forudsætnings- og forventningssamtale... 3 3. Planlægningssamtaler...

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS

Modul 9. Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Modul 9 Klinisk ræsonnering og beslutningstagning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2010 Modulbeskrivelse modul 9 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere