Nationalregnskab og betalingsbalance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalregnskab og betalingsbalance"

Transkript

1 Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2001 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP Procent Magre og fede år Dansk økonomi har igennem det sidste årti bevæget sig fra en periode med stagnation og faldende beskæftigelse til en periode med højkonjunktur og genskabelse af beskæftigelsesniveauet. I de magre år fra sidst i 80'erne og frem til 1993 var der en gennemsnitlig årlig økonomisk vækst på under 0,6 pct. (målt ved stigning i bruttonationalproduktet (BNP) i 1995-priser) Udviklingen vendte i slutningen af 1993, og en økonomisk højkonjunktur satte ind med stor styrke i I årene var den gennemsnitlige årlige reale BNP-vækst 3,1 pct. I 2001 afdæmpedes økonomien med en vækst på samme niveau som i begyndelsen af 90'erne. Beskæftigelsen i 2001 var den hidtil højeste I perioden 1990 til 1994 faldt beskæftigelsen med sammenlagt ca personer, men flere kom dog i arbejde i løbet af de efterfølgende år. I 2001 var det gennemsnitligt antal beskæftigede personer og dermed det hidtil højeste målte beskæftigelsestal. De vareproducerende erhverv (landbrug mv., industri, energi- og byggevirksomhed) beskæftigede færre personer i 2001 end ti år tidligere. I 1990 var 30 pct. beskæftiget i de vareproducerende erhverv, mens andelen var 26 pct. i I løbet af perioden fra 1990 blev beskæftigelsen især øget i de private serviceerhverv (fra 40 pct. i 1988 til 44 pct. i 2001). Andelen af ansatte i offentlig forvaltning og service var 30 pct. i både 1990 og Figur 2 Årlig vækst i beskæftigelsen 40 Tusinde personer Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 385

2 Nationalregnskab og betalingsbalance 2. Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Den hjemlige efterspørgsel drivkraften i 1990'erne I modsætning til den indenlandske efterspørgsel voksede eksporten kraftigt frem til Da de udenlandske konjunkturer efterfølgende vendte med svagere vækst til følge, blev den hjemlige efterspørgsel drivkraften i dansk økonomi. I 1998 fortsatte den indenlandske efterspørgsel med uformindsket styrke, mens eksporten blev svækket af indenlandsk storkonflikt og følgevirkningerne af krise i Asien og Rusland. Danmark fik derfor i 1998 igen underskud på betalingsbalancen. Figur 3 Bidrag til årlig realvækst i BNP 8 Procent 6 Nettoeksport Hjemlig efterspørgsel Figur 4 Import og eksport i pct. af BNP, årets priser Procent I 1999 afdæmpedes den indenlandske efterspørgsel kraftigt og bidrog til, at også væksten i importen blev reduceret. Samtidig blev udlandets konjunkturer forbedret, og konkurrenceevnen blev styrket gennem et fald i den effektive kronekurs. Dette medvirkede til, at eksporten blev øget, og udviklingen i dansk økonomi vendte, så det igen blev nettoeksporten, der trak den økonomiske vækst. I var det igen den indenlandske anvendelse, der bidrog mest til væksten. Bredt funderet opsving i indenlandsk efterspørgsel Det kraftige opsving i den indenlandske efterspørgsel fra 1994 var bredt funderet med en fremgang i både konsum og investeringer. Dette viser sig ved en relativ stabil fordeling af de indenlandske anvendelser Import af varer og tjenester Eksport af varer og tjenester Voksende samhandel med udlandet Figur 4 og 5 viser en række af nationalregnskabets hovedstørrelser i procent af BNP i 1988, 1995 og Både offentligt og privat konsum udgjorde en mindre andel af BNP i 2001 end i tidligere år. Mest bemærkelsesværdigt er, at Danmarks handel med udlandet voksede markant målt ved im- og eksportens størrelse i forhold til BNP. Eksporten steg mest, og derfor blev nettoeksportens andel af BNP øget fra 2,9 pct. i 1988 til 6,4 pct. i Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

3 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 5 Endelige anvendelser i pct. af BNP, årets priser 100 Procent Nettoeksporten Bruttoinvesteringer Offentlig konsumudgift Privat konsumudgift Kapitalapparatet er vokset Den del af nationalformuen, der er placeret i faste aktiver (nettobeholdningen af fast realkapital), er steget med næsten 11 pct. fra 1991 til 2001, når der måles i faste priser. Nettobeholdningen af fast realkapital har i hele perioden været kontinuerligt voksende. Kraftigst var realvæksten i sidste halvdel af perioden. Den mindste realvækst forekom i perioden , hvor den ikke oversteg 0,6 pct. Ændringen i kapitalapparatet (nettobeholdningen af fast realkapital) mellem to opgørelsestidspunkter i faste priser afspejler nettoinvesteringerne, dvs. de faste bruttoinvesteringer med fradrag af forbrug af fast realkapital. Den relativ beskedne vækst i nettobeholdningen mellem 1993 og 1994 skyldes netop periodens lave nettoinvesteringsniveau. Figur 6 Nettobeholdningen af fast realkapital Mia. kr ,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Realvækst (pct.) Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 387

4 Nationalregnskab og betalingsbalance Beskæftigelsesfremgang gav svagere vækst i produktiviteten Arbejdskraftens produktivitet, målt som bruttoværditilvæksten i faste priser pr. beskæftiget, steg gennemsnitligt lidt under 2,0 pct. pr. år i perioden 1990 til Udviklingen dækkede over stor fremgang i produktiviteten ved begyndelsen af det økonomiske opsving og en væsentlig svagere udvikling i de senere år, hvor mange personer kom i beskæftigelse. Figur 7 Vækst i bruttoværditilvækst i 1995-priser pr. beskæftiget. Årlig vækstrate 6 Procent Virksomhedernes overskud steg mere end lønningerne De samlede indkomster fra produktionen består af løn og overskud i virksomhederne (bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst). Fra steg lønnen i gennemsnit 4,1 pct., mens overskuddet gennemsnitligt steg 5,2 pct. Lønnens andel af de samlede indkomster var generelt faldende i perioden med stagnation. På trods af årlige stigninger i den nominelle løn pr. lønmodtager på mere end 4 pct. i 1989 til 1992 medførte faldet i den samlede beskæftigelse, at lønkvoten faldt. Fra 1995 var der stabil fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen, der sammen med stigninger i løn pr. lønmodtager på lidt over 3 pct. om året øgede lønkvoten i forhold til de foregående år. I aftog væksten i beskæftigelsen, og lønkvoten faldt lidt igen. Nedenstående figur viser udviklingen i lønnens andel af den samlede bruttofaktorindkomst (lønkvoten). Figur 8 Lønkvote 68 Procent Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

5 Nationalregnskab og betalingsbalance 3. Forholdet til udlandet Figur 9 Overskud på betalingsbalancens løbende poster, Mia.kr Opsparing, betalingsbalance og gæld Hele samfundets opsparingskvote (dvs. opsparingen i pct. af den disponible indkomst) steg fra 20,1 pct. i 1988 til 21,8 pct. i I alle årene fra var opsparingen i stand til at finansiere samfundets investeringer, hvilket resulterede i et overskud på betalingsbalancens løbende poster i disse år. Den kraftige vækst i investeringerne fra 1994 mindskede imidlertidigt gradvist overskuddet på betalingsbalancens løbende poster, der faldt fra 25 mia. kr. i 1993 til -10,2 mia. kr. i Danmarks udlandsgæld er nedbragt Fra 1999 steg opsparingskvoten igen og nåede 24,6 pct. i I sammenhæng med en noget lavere investeringsvækst indebar dette, at overskuddet på betalingsbalancens løbende poster steg til 34,0 mia. kr. i Periodens gennemgående overskud på betalingsbalancens løbende poster har som spejlbillede, at Danmarks udlandsgæld netto er nedbragt. Gælden er desuden påvirket af kursreguleringer på værdipapirer og valutaer. I har kursreguleringerne givet meget markante udslag, idet nettogælden igennem 1999 faldt fra 298 mia. kr. til 162 mia. kr., hvorefter internationale kursfald frem til udgangen af 2001 igen bragte gælden op til 224 mia. kr. 4. Finansielle fordringer Husholdningernes finansielle nettoformue er steget I nationalregnskabet kan økonomien opdeles i 4 hovedsektorer: Selskabssektoren, sektoren for offentlig forvaltning og service, husholdningssektoren samt udland. Husholdningssektorens finansielle nettoformue - der består af finansielle aktiver minus passiver i form af eksempelvis aktier og obligationer minus lån - er i perioden fra 1995 til 2000 samlet set steget. Bemærkelsesværdigt er det imidlertid, at sektoren i samme periode har haft et stigende opsparingsunderskud (negativ fordringserhvervelse, netto). Forklaringen skal findes i udviklingen af: "Andre ændringer i status, netto", hvor omvurderingerne i form af kursreguleringer på sektorens beholdning af aktier og obligationer samt lån hos især realkreditinstitutter totalt set har været gunstige i alle årene på nær Derved har kursreguleringer bidraget til finansiering af husholdningernes konsum og investering i perioden. Figur 10 Udviklingen i husholdningssektorens finansielle nettoformue Mia. kr Fordringserhvervelse, netto Andre ændringer i status, netto Ændring i finansiel nettoformue Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 389

6 Nationalregnskab og betalingsbalance 5. Inflationen Figur 11 Højere inflation i de seneste par år Sidst i 80 erne steg priserne, målt ved den årlige stigning i BNP-deflatoren, med mere end 5 pct. Efter 1990 har inflationen dog været lavere end 3 pct. p.a. I perioden fra 1994 til 1998 holdt den årlige prisstigningstakt sig gennemsnitligt lige i underkanten af 2 pct. Efter 1998 var inflationen igen stigende. Selv om niveauet på ingen måde er højt i forhold til tidligere årtiers udvikling, blev den danske inflation i forhold til de øvrige EU-lande højere i de seneste år end i de tidlige år i 1990'erne. Inflation målt ved årlig stigning i BNP-deflatoren 4 Procent International sammenligning Dansk vækst relativ høj i EU Blandt de lande der har størst betydning for den danske økonomiske udvikling, har især USA, Storbritannien og Sverige haft høj økonomisk vækst i de senere år. Væksten i Tyskland har været meget afdæmpet, og Japan har i perioder haft direkte nedgang i den økonomiske aktivitet. Siden 1995 har Danmark haft en økonomisk vækst nogenlunde svarende til gennemsnittet i EU. Figur 12 BNP i udvalgte lande, faste priser 130 Indeks, 1995=100 Danmark Tyskland Sverige Storbritannien USA Japan EU (15 lande) Kilde: Eurostat, New Cronos. 390 Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

7 Tabel 375 Forsyningsbalance Bruttonationalprodukt i markedspriser Import af varer og tjenester Forsyning ialt Privat konsumudgift Offentlig konsumudgift Bruttoinvestering Eksport af varer og tjenester årets priser, mio. kr * * * * priser, mio.kr * * * * årlig realvækst i pct ,0 1,2 1,0 0,1-0,2-3,3 6, ,1 3,0 1,5 1,6 0,6-5,6 6, ,6-0,4 0,4 1,9 0,8-1,9-0, ,0-2,7-0,6 0,5 4,1-8,9-1, ,5 12,3 7,0 6,5 3,0 15,2 7, ,8 7,3 3,8 1,2 2,1 15,7 2, ,5 3,5 2,8 2,5 3,4-0,1 4, ,0 10,0 4,7 2,9 0,8 15,5 4,1 1998* 2,5 8,9 4,1 2,3 3,1 9,2 4,3 1999* 2,3 3,3 2,6 0,2 1,8-4,7 10,8 2000* 3,0 11,2 5,2-0,3 0,6 11,6 11,5 2001* 1,0 4,3 1,9 0,8 1,2 1,5 3,7 Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 391

8 Tabel 376 Indkomstbegreber og indkomstanvendelse * 2000* 2001* årets priser mio. kr. Aflønning af ansatte Bruttooverskud af produktionen og bl. indkomst Bruttofaktorindkomst, BFI Andre produktionsskatter minus -subsidier Bruttoværditilvækst Produktskatter Produktsubsidier Bruttonationalprodukt, BNP Aflønning af ansatte fra udlandet Aflønning af ansatte til udlandet Formueindkomst fra udlandet Formueindkomst til udlandet Bruttonationalindkomst, BNI Løb. indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet Andre løbende overførsler mv. fra udlandet Løb. indkomst- og formueskatter mv. til udlandet Andre løbende overførsler mv. til udlandet Disponibel bruttonationalindkomst Privat konsumudgift Offentlig konsumudgift Bruttoopsparing Selskaber og husholdningernes bruttoinvesteringer Offentlige bruttoinvesteringer Løbende saldo overfor udlandet Modtagne kapitaloverførsler fra udlandet Betalte kapitaloverførsler til udlandet Fordringserhvervelse, netto Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

9 Tabel 377 Nettoværditilvækst, konsum og bruttoinvestering Nettoværditilvækst Samlet konsum 1 Faste bruttoinvesteringer Faste priser Årlig stigning i faste priser Faste priser Faste priser pr. indbygger Årlig stigning i faste priser pr. indbygger Faste priser 1980=100 pct. 1980=100 pct. 1980= gns. 7 2, , gns. 14 4, , gns. 24 4, , gns. 31 2, , gns. 31 0, , gns. 39 4, , gns. 44 1, , gns. 57 4, , gns. 79 3, , gns. 88-2, , gns. 96 3, , gns. 99-1, , gns , , gns , , * gns , ,8 152 Anm. Ekskl Med hensyn til beregningsgrundlaget henvises til nedenfor anførte kilde, som også indeholder yderligere oplysninger for årene Vækstrate angiver gennemsnitlige årlige vækstrate i de pågældende perioder. 1 Inkl. lager- og besætningsforskydninger. 2 Tallene før 1921 omfatter ikke Sønderjylland; i 1921 synes netofaktorindkomsten i Sønderjylland at have udgjort 2 à 3 procent af den samlede nettofaktorindkomst. Kilde: Kjeld Bjerke og Niels Ussing: Studier over Danmarks nationalprodukt , København Tabel 378 Danmark og udlandet * 2000* 2001* årets priser i mio. kr. Eksport af varer Turistindtægter Eksport af øvrige tjenester Aflønning af ansatte fra udlandet Subsidier fra udlandet Formueindkomst fra udlandet Løb. indkomst- og formueskatter mv. fra udlandet Andre Løbende overførsler mv. fra udlandet Løbende indtægter fra udlandet i alt Kapitaloverførsler mv. fra udlandet Indtægter fra udlandet i alt Import af varer Turistudgifter mv Import af øvrige tjenester Aflønning af ansatte til udlandet Produktions- og importskatter til udlandet Formueindkomst til udlandet Løb. indkomst- og formueskatter mv. til udlandet Andre Løbende overførsler mv. til udlandet Løbende udgifter til udlandet i alt Kapitaloverførsler mv. til udlandet Udgifter til udlandet i alt Varebalance (handelsbalance) Tjenestebalance Vare- og tjenestebalancen Saldo på de løbende poster Fordringserhvervelse, netto Anm. Tallene er ekskl. Grønland og Færøerne. Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 393

10 Tabel 379 Offentlig forvaltning og service * 2000* 2001* årets priser i mio. kr. Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst, BVT Forbrug af fast realkapital Nettoværditilvækst Bruttoværditilvækst, BVT Andre produktionsskatter minus -subsidier Bruttofaktorindkomst, BFI Aflønning af ansatte (indenlandske producenters udgifter) Bruttooverskud af produktionen Produktions- og importskatter Subsidier Formueindkomst, netto Primær bruttoindkomst Løbende indkomst- og formueskatter mv Bidrag til sociale ordninger Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier + Andre løbende overførsler I alt bruttoindtægter Løbende indkomst- og formueskatter mv. + Bidrag til sociale ordninger + Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier Andre løbende overførsler I alt bruttoudgifter Disponibel bruttoindkomst Sociale overførsler i naturalier Korrigeret disponibel bruttoindkomst Disponibel bruttoindkomst Konsumudgift Bruttoopsparing Korrigeret disponibel bruttoindkomst Faktisk kollektivt konsum Bruttoopsparing Kapitaloverførsler, netto Ændringer i nettoformue forårsaget af opsparing og kapitaloverførsler Faste bruttoinvesteringer mv Lagerændringer Anskaff. af ikke-finans. ikke-producerede aktiver, netto Fordringserhvervelse, netto Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

11 Tabel 380 Selskabssektor * 2000* årets priser i mio. kr. Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst, BVT Forbrug af fast realkapital Nettoværditilvækst Bruttoværditilvækst, BVT Andre produktionsskatter minus -subsidier Bruttofaktorindkomst, BFI Aflønning af ansatte(indenlandske producenters udgifter) Bruttooverskud af produktionen Formueindkomst, netto Indirekte målte finansielle formidlingstjenester Bruttovirksomhedsindkomst Primær bruttoindkomst Løbende indkomst- og formueskatter mv. + Bidrag til sociale ordninger Sociale ydelser undt. sociale overførsler i naturalier + Andre løbende overførsler I alt bruttoindtægter Løbende indkomst- og formueskatter mv Bidrag til sociale ordninger + Sociale ydelser undt. sociale overførsler i naturalier Andre løbende overførsler I alt bruttoudgifter Disponibel bruttoindkomst Korr. for ændr. i hushold. nettoformue i pensionskass Bruttoopsparing Kapitaloverførsler, netto Ændringer i nettoformue forsaget af opsparing og kapitaloverførsler Faste bruttoinvesteringer mv Lagerændringer Anskaf. af ikke-finan. ikke-producerede aktiver, netto Fordringserhvervelse, netto Anm. Tallene for selskabssektor samt husholdningssektor er ført frem til og med Enkeltmandsvirksomheder er med i husholdningssektoren. Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 395

12 Tabel 381 Husholdningssektor * 2000* årets priser i mio. kr. Produktion Forbrug i produktionen Bruttoværditilvækst, BVT Forbrug af fast realkapital Nettoværditilvækst Bruttoværditilvækst, BVT Andre produktionsskatter minus -subsidier Bruttofaktorindkomst, BFI Aflønning af ansatte (indenlandske producenters udgifter) Bruttooverskud af produktionen og blandet indkomst Aflønning af ansatte (modtaget af indenlandske lønmodtagere) Produktions- og importskatter + Subsidier + Formueindkomst, netto Primær bruttoindkomst Løbende indkomst- og formueskatter mv. + Bidrag til sociale ordninger + Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier Andre løbende overførsler I alt bruttoindtægter Løbende indkomst- og formueskatter mv Bidrag til sociale ordninger Sociale ydelser undtagen sociale overførsler i naturalier + Andre løbende overførsler I alt bruttoudgifter Disponibel bruttoindkomst Sociale overførsler i naturalier Korrigeret disponibel bruttoindkomst Disponibel bruttoindkomst Korr. for ændr. i hushold. nettoformue i pensionskasser Individuel konsumudgift Bruttoopsparing Korrigeret disponibel bruttoindkomst Korr. for ændr. i hushold. nettoformue i pensionskasser Faktisk individuelt konsum Bruttoopsparing Kapitaloverførsler, netto Ændringer i nettoformue forårsaget af opsparing og kapitaloverførsler Faste bruttoinvesteringer mv Lagerændringer Anskaffelser af ikke-finan. ikke-producerede aktiver, netto Fordringserhvervelse, netto Anm. 1. Tallene for selskabssektor samt husholdningssektor er ført frem til og med Enkeltmandsvirksomheder er med i husholdningssektoren. Anm. 2. Husholdninger samt non-profit indtitutioner rettet mod husholdninger (NPISH). 396 Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

13 Tabel 382 Finansielle konti. Danmark og udlandet Finansiel konto * 2000* årets priser i mio. kr. Finansielle aktiver Monetært guld og særlige trækningsrettigheder Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Fordringserhvervelse, netto Konto for andre ændringer i status Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Ultimostatuskonto Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle aktiver, netto Anm. Opgørelsen er ukonsolideret, dvs. at finansielle mellemværender mellem de enkelte enheder i sektoren ikke elimineres. Finansielle konti for udlandet opstilles fra udlandets synspunkt. Et finansielt aktiv, som ejes af udlandet, er således et passiv for Danmark og omvendt. Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 397

14 Tabel 383 Finansielle konti. Offentlig forvaltning og service Finansiel konto * 2000* årets priser i mio. kr. Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Fordringserhvervelse, netto Konto for andre ændringer i status Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Ultimostatuskonto Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle aktiver, netto Anm. Opgørelsen er ukonsolideret, dvs. at finansielle mellemværender mellem de enkelte enheder i sektoren ikke elimineres. 398 Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

15 Tabel 384 Finansielle konti. Selskabssektor * 2000* årets priser i mio. kr. Finansiel konto Finansielle aktiver Monetært guld og særlige trækningsrettigheder Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Fordringserhvervelse, netto Konto for andre ændringer i status Finansielle aktiver Monetært guld og særlige trækningsrettigheder Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Ultimostatuskonto Finansielle aktiver Monetært guld og særlige trækningsrettigheder Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle aktiver, netto Anm. Opgørelsen er ukonsolideret, dvs. at finansielle mellemværender mellem de enkelte enheder i sektoren ikke elimineres. Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 399

16 Tabel 385 Finansielle konti. Husholdningssektor Finansiel konto * 2000* årets priser i mio. kr. Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Fordringserhvervelse, netto Konto for andre ændringer i status Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Ultimostatuskonto Finansielle aktiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle passiver Sedler og mønt samt indskud Værdipapirer undtagen aktier Lån Aktier og andre ejerandelsbeviser* Forsikringstekniske reserver Andre forfaldne ikke-betalte mellemværender Finansielle aktiver, netto Anm. Opgørelsen er ukonsolideret, dvs. at finansielle mellemværender mellem de enkelte enheder i sektoren ikke elimineres. Husholdningssektor er inkl. non-profit institutioner rettet mod husholdninger. 400 Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

17 Tabel 386 Bruttoværditilvækst fordelt på erhverv Årets priser 1995-priser * 2000* 2001* * 2000* 2001* Bruttoværditilvækst i alt Heraf: Offentlig forvaltning og service Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri mv Råstofudvinding Industri Nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri. mv Sten-, ler- og glasindustri mv Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv Handel m. biler, autorep., servicestationer Engros- og agenturhandel undt. m. biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hotel- og restaurationsvirksomhed mv Transp.virks., post og telekommunikation Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansieringsvirks. mv., forretningsservice Finansierings- og forsikringsvirksomhed Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice mv Offentlige og personlige tjenesteydelser Offentlig administration mv Undervisning Sundhedsvæsen mv Sociale institutioner mv Renovation, foreninger og forlystelser mv Indir. målte fin. formidlingstjenester (FISIM) mio. kr. Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 401

18 Tabel 387 Produktion fordelt på erhverv Årets priser 1995-priser * 2000* 2001* * 2000* 2001* mio. kr. Produktion i alt Heraf: Offentlig forvaltning og service Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri mv Råstofudvinding Industri Nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri. mv Sten-, ler- og glasindustri mv Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv Handel m. biler, autorep., servicestationer Engros- og agenturhandel undt. m. biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hotel- og restaurationsvirksomhed mv Transp.virks., post og telekommunikation Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansieringsvirks. mv., forretningsservice Finansierings- og forsikringsvirksomhed Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice mv Offentlige og personlige tjenesteydelser Offentlig administration mv Undervisning Sundhedsvæsen mv Sociale institutioner mv Renovation, foreninger og forlystelser mv Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

19 Tabel 388 Aflønning af ansatte samt bruttooverskud af produktionen Aflønning af ansatte Bruttoverskud af produktionen og blandet indkomst * 2000* 2001* * 2000* 2001* I alt Heraf : Offentlig forvaltning og service Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri mv Råstofudvinding Industri Nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri. mv Sten-, ler- og glasindustri mv Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv Handel m. biler, autorep., servicestationer Engros- og agenturhandel undt. m. biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hotel- og restaurationsvirksomhed mv Transp.virks., post og telekommunikation Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansieringsvirks. mv., forretningsservice Finansierings- og forsikringsvirksomhed Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice mv Offentlige og personlige tjenesteydelser Offentlig administration mv Undervisning Sundhedsvæsen mv Sociale institutioner mv Renovation, foreninger og forlystelser mv Indir. målte fin. formidlingstjenester (FISIM) mio. kr. Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 403

20 Tabel 389 Beskæftigede og lønmodtagere, fordelt på erhverv Beskæftigede i alt Heraf lønmodtagere * 2000* 2001* * 2000* 2001* antal personer I alt Heraf : Offentlig forvaltning og service Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Landbrug, gartneri og skovbrug Fiskeri mv Råstofudvinding Industri Nærings- og nydelsesmiddelindustri Tekstil-, beklædnings- og læderindustri Træ-, papir- og grafisk industri Mineralolie-, kemisk- og plastindustri. mv Sten-, ler- og glasindustri mv Jern- og metalindustri Møbelindustri og anden industri Energi- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel- og restaurationsvirks. mv Handel m. biler, autorep., servicestationer Engros- og agenturhandel undt. m. biler Detailh. og reparationsvirks. undt. biler Hotel- og restaurationsvirksomhed mv Transp.virks., post og telekommunikation Transportvirksomhed Post og telekommunikation Finansieringsvirks. mv., forretningsservice Finansierings- og forsikringsvirksomhed Udlejning og ejendomsformidling Forretningsservice mv Offentlige og personlige tjenesteydelser Offentlig administration mv Undervisning Sundhedsvæsen mv Sociale institutioner mv Renovation, foreninger og forlystelser mv Nationalregnskab og betalingsbalance Statistisk Årbog 2002

21 Tabel 390 Privat konsum Årets priser 1995-priser * 2000* 2001* * 2000* 2001* mio. kr. Privat konsum i alt Husholdningers konsum på dansk område Fødevarer Drikkevarer og tobak Beklædning og fodtøj Boligbenyttelse Elektricitet og brændsel Boligudstyr, husholdningstjenester mv Medicin, lægeudgifter o.l Anskaffelse af kørekøjer Anden transport og kommunikation Fritidsudstyr, underholdning og rejser Andre varer og tjenester Turistbalance Turistindtægter Turistudgifter Organisationer, foreninger mv Varer Varige Halvvarige Ikke varige Tjenester Boligbenyttelse Andre tjenester Tabel 391 Bruttoinvesteringer Årets priser 1995-priser * 2000* 2001* * 2000* 2001* mio. kr. Maskiner og inventar Transportmidler Bygninger og anlæg Boligbyggeri Andet byggeri Anlæg Stambesætninger Anskaffelse af værdigenstande, netto Købt og egenudviklet software Orginalværk. inden for underholdn., kultur og kunst Efterforskningsboringer Faste bruttoinvesteringer i alt Heraf: ny investeringer i offentlig forvaltning og service Lagerforøgelser Bruttoinvesteringer i alt Forbrug af fast realkapital Nettoinvesteringer i alt Statistisk Årbog 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance 405

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1990 til 2002 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 1990-2002 6 5 4 3 2 1 Procent Magre og fede år Dansk økonomi har siden

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1989 til 1999 Nationalregnskab og betalingsbalance Magre og fede år Dansk økonomi har igennem de sidste ti år bevæget sig fra en periode med stagnation

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1 Dansk økonomi 2000 til 2010 Økonomisk vækst i 2010 Bruttonationalproduktet steg med 2,1 pct. i 2010. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang

Læs mere

Nationalregnskab og betalingsbalance

Nationalregnskab og betalingsbalance Nationalregnskab og betalingsbalance 1. Dansk økonomi 1995 til 2005 Nationalregnskab og betalingsbalance Figur 1 Årlig realvækst i BNP 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Procent 95 96 97 98 99 00 01 02

Læs mere

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab

Nationalregnskab. Dansk økonomi 2000 til Nationalregnskab Nationalregnskab 1 Dansk økonomi 2000 til 2011 Økonomisk vækst i 2011 Bruttonationalproduktet steg med 1,0 pct. i 2011. Efter fire år med høje vækstrater i 2004-2007, økonomisk nedgang i 2008 og den historiske

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

National- regnskab og offentlige finanser

National- regnskab og offentlige finanser National- regnskab og offentlige finanser Dansk økonomi Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og afgifter Opgave-

Læs mere

Nationalregnskab og offentlige finanser

Nationalregnskab og offentlige finanser Nationalregnskab og offentlige finanser Dansk økonomi 2003 til 2013 Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og

Læs mere

National- regnskab og offentlige finanser

National- regnskab og offentlige finanser National- regnskab og offentlige finanser Dansk økonomi Finansielle fordringer Inflationen BNP i international sammenligning Den offentlige sektor Offentlig forvaltning og service Skatter og afgifter Opgave-

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning

Nationalregnskab. Nyt nationalregnskab 2009:1. Sammenfatning Nationalregnskab 2009:1 Sammenfatning Det nye produktionsbaserede nationalregnskab giver overblik over samfundsøkonomien. Samtidig giver statistikken et billede af samspillet mellem erhverv, husholdninger

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for Sammenfatning Nationalregnskab Input-output tabel for 2011 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller, som nu

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005

Nationalregnskab. Nationalregnskab 2005 2006:1. Sammenfatning. Fortsat økonomisk vækst i 2005 Nationalregnskab 2006:1 Nationalregnskab Sammenfatning Fortsat økonomisk vækst i Vækst på 2 pct. Figur 1. Den økonomiske vækst i gav sig udslag i en stigning i BNP i faste priser på 2,0 pct., jf. figur

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Nationalregnskab 4. kvartal 2012

Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Nationalregnskab 4. kvartal 2012 Tilbagegang i BNP i 4. kvartal 2012 28. februar 2013 BNP faldt med 0,9 pct. fra 3. kvartal 2012 til 4. kvartal 2012, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 3. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 30. november Nationalregnskab, 3. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,5 0,5 0,3 0,9 1,1 1,6 0,8 1,1 Privat forbrug 2,0 1,9 2,1 2,7 1,6 1,9 2,1 1,6

Læs mere

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 4. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 1. marts 2017 Nationalregnskab, 4. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 0,5 0,3 0,9 1,4 1,9 1,1 1,1 1,9 Privat forbrug 1,9 2,1 2,5 1,2 2,4 2,1 2,1 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2016: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 2,2 0,6 0,0-0,3 1,0 1,0 0,4 1,0 Privat forbrug 2,0 2,4 2,2 1,6 2,4 2,3 2,0 2,4

Læs mere

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller

Nationalregnskab, 2. kvartal 2017: Figurer og tabeller Dansk Økonomi Den 31. august Nationalregnskab, 2. kvartal : Figurer og tabeller Årlige vækstrater, faktiske tal, pct. BNP 1,4 1,9 2,9 3,5 1,9 1,7 2,7 1,9 Privat forbrug 2,8 1,1 2,4 2,7 1,9 2,1 2,3 1,9

Læs mere

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166

Erhverv Industry. Erhverv (tekst) Industry (text) 165. A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 - A.11 164 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 165 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 166 størrelse

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 170 Erhverv - A.11 166 Erhverv Industry Nr. (No.) Side (Page) Erhverv (tekst) Industry (text) 167 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry

Læs mere

Nationalregnskab. Indledning

Nationalregnskab. Indledning Nationalregnskab 1# Indledning Formål: et helhedsbillede af økonomien i et land Hvorfor: økonomisk politik dvs regulere økonomien for at udglatte uønskede svingninger Midler: regnskabsprincipper europæiske

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Nationalregnskab. Indledning

Nationalregnskab. Indledning Nationalregnskab 1# Indledning Formål: et helhedsbillede af økonomien i et land Hvorfor: økonomisk politik dvs regulere økonomien for at udglatte uønskede svingninger Midler: regnskabsprincipper europæiske

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/647/EU)

RETNINGSLINJER (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 3. juni 2014 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU) DIREKTIONEN

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2000 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1999 Stor stigning i antallet af arbejdspladser i Århus Kommune. Den 1. januar 1999 var der 167.103

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Færøerne og Grønland

Færøerne og Grønland og og 1. Det danske riges befolkning Hvis du vil vide mere s Statistik har offentliggjort tal for og helt tilbage til den første Statistiske Årbog i 1896. Både og har i dag deres eget statistikbureau,

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 1999 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1998 1. januar 1998 var der 161.884 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2001 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2000 Antal arbejdspladser for hele landet ændret den 20. april 2001 p.g.a. rettelser fra Danmarks

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Nationalregnskab. Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013. Økonomisk tilbagegang andet år i træk

Nationalregnskab. Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013. Økonomisk tilbagegang andet år i træk Nationalregnskab Produktionsbaseret nationalregnskab 2003-2013 Økonomisk tilbagegang andet år i træk Nye beregninger viser, at bruttonationalproduktet (BNP) faldt med 1,9 pct. i 2013 efter korrektion for

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer

Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer Stikordsregister Tallene henviser til tabelnummer A afgifter 12 aflønning af ansatte 3, 7, 11 aktieindeks 59 internationalt 81 aktivering 20 AMFORA 20 amtskommunale sektor beskæftigede 18 animalske anlægsarbejder,

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

4. Hovedkonti for den samlede økonomi

4. Hovedkonti for den samlede økonomi 78 Hovedkonti for den samlede økonomi 4. Hovedkonti for den samlede økonomi Tabel 4.1 Konto 0: Varer og tjenester 1989 1990 1991 1992 1993 1994 årets priser i mio. kr 1 Produktion... 1 332 335 1 390 114

Læs mere

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5

VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI. 1. kursusgang. Lektion 1 til 5 VELKOMMEN TIL VIRKSOMHEDSØKONOMI 1. kursusgang B5 - CSTBI2 CSTBL2 2 ECTS SE-KURSUS WILLY OLSEN Institut for Mekanik og Produktion 1 Lektion 1 til 5 1. Den nationale økonomi. Byggesektorens andel heri.

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007

AKTUEL STATISTIK. Nr. 03/07 Den 16. marts 2007 AKTUEL STATISTIK Nr. 3/7 Den 16. marts 7 Hidtil højeste antal beskæftigede Beskæftigelsesindikatoren opgjort på grundlag af ATP-indbetalingerne for lønmodtagerne viste i. kvartal 6 en kraftigt stigende

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Markedsfokus på Mexico

Markedsfokus på Mexico Markedsfokus på Mexico December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Nationalregnskabet. Tema 6

Nationalregnskabet. Tema 6 Nationalregnskabet Tema 6 Nationalregnskabet Empirisk billede af det økonomiske kredsløb, Økonomien i fugleperspektiv, En helhedsorienteret beskrivelse, Grundlaget for økonomisk-politisk intervention Produktionsfaktorer

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

7. Udenrigshandel og betalingsbalance

7. Udenrigshandel og betalingsbalance 7. Udenrigshandel og betalingsbalance Vækst i verdenshandel Vækst i verdenshandel større end gns vækst i BNP liberalisering af verdenshandel begrænsning i handelshindringer valutarestriktioner ophævet

Læs mere

Øvelse 2 - Samfundsøkonomi

Øvelse 2 - Samfundsøkonomi Øvelse 2 - Samfundsøkonomi Nationalregnskab II Sidste gang... Vi så på...hvordan kan BNP udregnes vha. input-output tabeller...bnp kan opgøres fra forskellige tilgange: anvendelse, indkomst og produktion...3

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Husholdningssektoren i ADAM

Husholdningssektoren i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Olesen 23. november 1998* Husholdningssektoren i ADAM Resumé: Papiret skitserer problemer med at opstille en husholdningssektor til ADAM. Vi har lovet

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 276/32 Den Europæiske Unions Tidende 17.10.2008 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RETNINGSLINJER

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 172

A 11.6 Virksomheder efter bydele og erhverv Business units by city districts and industry 172 - A.11 168 Industry Nr. (No.) Side (Page) (tekst) Industry (text) 169 Virksomheder Business units A 11.1 Arbejdssteder med beskæftigelse efter erhverv og Places of work by industry and size 170 størrelse

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009

Nationalregnskabet. Peter Jayaswal. Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Nationalregnskabet Peter Jayaswal Undervisningsnoter på Polit-studiet Efterårssemesteret 2009 Bogens opbygning Kap. 1: Motivation. Hvad er NR? Kap. 2: Hovedposterne Kap. 3: Afgrænsning Kap. 4: Begreber

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tjekkiet

Markedsfokus på Tjekkiet Markedsfokus på Tjekkiet September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv

Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv Kasper Hahn-Pedersen, økonomisk konsulent khpe@di.dk, 3377 3432 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit JULI 2017 Pæn fremgang i stort set alle private byerhverv 20 var et godt år for de private byerhverv

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 1. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 2, FORÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ ST SB Statistisk

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere