Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder"

Transkript

1 DREAM Phase 1 Appendix to main report Appendix 3 Økonomisk model og finansieringsmetoder (in Danish) ForskEL projekt nr Project partners: 4

2 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM 9. december 2014 Delrapport WP2 Projekt DREAM

3 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 4 2. Begrænsninger 6 3. Konklusion Resultater fra den økonomiske model Konklusion på mulige finansieringskilder Beskrivelse af modellen Modellens beregning af den økonomiske effekt ved anskaffelse af elbil, varmepumpe og solceller Beskrivelse af modellens cockpit Input til eksisterende biler og varmekilde Input til husstandens energiforbrug Input til smartgridready aktiver Input til fremskrivning af priser og afgifter Modellens input Overordnede input Input til husstandens eksisterende situation Bil(er) Varmekilde Elektrificering af husstanden Elbil(er) Solceller Varmepumpe Forbrugspriser (el, varme og benzin) Elpriser Benzinpris Priser på fjernvarme Priser på naturgas Priser på fyringsolie Priser på træpiller Årlig fremskrivning af forbrugspriser og forbrug Forbrugskurver 29

4 Elforbrug for husstand før elektrificering Forbrugskurve for varmepumpen Lademønster på elbil Finansiering Finansieringsmuligheder inkluderet i modellen Bank/realkreditfinansiering Leasing Overordnede input til løbetid og renter Mulige finansieringsmetoder til understøttelse af en udrulning af smartgridready aktiver Realkreditfinansiering Bankfinansiering Finansiering via komponentleverandøren KommuneKredit Offentligeprivate partnerskaber Offentligeprivate virksomheder Økonomiske beregninger Beregning af husstand Beregning af husstand Beregning for en typisk husstand i Region Syddanmark Bilag 1 beskrivelse af modellens opbygning Bilag 2 input benyttet i de 3 beregninger Data for husstand Data for husstand Data for en typisk husstand i Region Syddanmark 56

5 1. Baggrund og formål I WP2 af DREAMprojektet er der udarbejdet et business caseværktøj, som har det overordnede formål at koble økonomi på visionen for DREAMprojektet. Business caseværktøjet er således udarbejdet for at understøtte det tekniske og antropologiske arbejde i projektet med henblik på implementering af smartgridready udstyr hos slutbrugeren. Business caseværktøjet kan bruges til: at danne sig et overblik over, hvordan en overgang til en elektrificeret husstand (installation af smartgridready udstyr varmepumpe, elbil og solceller) påvirker en husstands økonomi. Business caseværktøjet er således udviklet for at understøtte en beslutning i den enkelte husstand om investering i smartgridready udstyr. Med andre ord er fokus på den enkelte husstand (mikroøkonomisk perspektiv) i stedet for samfundsøkonomiske konsekvenser. at analysere, hvorvidt det enkelte smartgridready aktiv på kommercielle vilkår medfører en positiv business case for forbrugeren. at analysere den økonomiske konsekvens ved at flytte elforbruget til timer med lave spotpriser. Modellen er bygget, således at den kan håndtere dette. Dog er input om elpriser og forbrug på nuværende tidspunkt generiske og afspejler et traditionelt forbrug med fastpriskontrakt (se afsnit 5 for en uddybelse af modellens nuværende input). I DREAM fase 1 har business caseværktøjet været anvendt til at vurdere den økonomiske effekt for 2 interviewede husstande i analyseområdet ved anskaffelse af varmepumpe, elbil og solcelleanlæg. Dette er beregnet med afsæt i datainput indsamlet via de antropologiske studier. Derudover har vi foretaget en beregning med afsæt i en typisk husstand i Region Syddanmark. Yderligere har business caseværktøjet været anvendt som beslutningsstøtteværktøj for styregruppen i relation til at træffe strategiske valg om geografisk afgræsning af projektet. Overvejelser i relation til business caseværktøjets anvendelighed Der har i projektgruppen været en række drøftelser om behovet for et skalerbart business caseværktøj kontra udarbejdelse af et værktøj, der er målrettet en specifik husstand. Det er besluttet, at formålet med værktøjet er at give et økonomisk overblik ved investering i smartgridready aktiver for en række husstande i analyseområdet. Værktøjet er derfor ikke skræddersyet til en specifik husstand og giver derfor heller ikke et præcist billede af den økonomiske konsekvens for hver husstand. Værktøjet kan dog tilpasses den enkelte husstand, hvis det viser sig relevant, da værktøjet er udarbejdet ud fra en dynamisk tankegang, hvor det forholdsvist simpelt vil være muligt at ændre overordnede input. Valget er taget med afsæt i projektgruppens ønske om at udvikle et business caseværktøj, der kan anvendes operationelt i dialogen med slutbrugeren i forbindelse med en udrulning af smartgrid på slutbrugerniveau. Derfor har der i dialog med de øvrige parter i DREAMprojektet også været anvendt en del tid på at udarbejde et brugervenligt cockpit til modellen, hvor en række inputparametre indtastes. Cockpittet er beskrevet i afsnit Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

6 Hvis værktøjet skal anvendes efter afslutningen af DREAMprojektet, vil det kræve, at forudsætningerne indarbejdet i business caseværktøjet opdateres. Metodemæssig tilgang til udvikling af modellen (business caseværktøjet) Værktøjet er udarbejdet på baggrund af en drøftelse af et overordnet design med partnerne i DREAM. Såvel DREAMprojektgruppen som styregruppen har været involveret i dette arbejde. Herudover er der holdt bilaterale møder med alle deltagerne i projektgrupperne, som har leveret datainput til business caseværktøjet. Yderligere har modellen været fremlagt og funktionaliteterne været gennemgået i flere omgange med projektgruppen. Business caseværktøjet er udarbejdet i overensstemmelse med Deloitte Financial Advisorys retningslinjer for udarbejdelse af finansielle modeller. Ligeledes har modellen været underlagt Deloittes kvalitetssikringsprocedurer. Det har ikke været praktisk muligt at teste en model i et omfang, hvor vi kan garantere, at alle fejl og mangler er opfanget og korrigeret. 5 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

7 2. Begrænsninger Det er generelt ikke praktisk muligt eller hensigtsmæssigt, at en Excelmodel tager højde for alle tænkelige forhold. Business caseværktøjet har således nogle begrænsninger. De væsentligste begrænsninger er: Tekniske data i form af fx forbrug og ydeevne er input og beregnes ikke direkte i modellen. Modellen skal derfor ses i sammenhæng med tekniske simuleringsmodeller udviklet af projektets medlemmer. Modellen kan ikke håndtere, at husstanden ud over den primære varmekilde fyrer med brænde. Modellen benytter på nuværende tidspunkt gennemsnitlige døgnkurver over elforbrug baseret på data for et helt år. Kurverne benyttes til at gange det timemæssige forbrug på den aktuelle elpris for at give et overblik over omkostninger til el, når der benyttes spotpriser (for nu er elprisen dog antaget at være fast over hele døgnet). De gennemsnitlige kurver tillader ikke en dynamisk modellering af effekten af et solcelleanlæg. Efter introduktionen af den nye solcelleordning med timebaseret afregning er det nødvendigt at vide, hvor meget af elproduktionen der vil dække elbruget, og hvor meget der vil være overproduktion, for at vurdere den økonomiske rentabilitet ved et solcelleanlæg. Det skyldes, at afregningspriserne ved dækning af forbrug og overproduktion er forskellige. Den økonomiske gevinst ved solceller vil derfor afhænge af, hvor stor en andel af produktionen der dækker elforbruget og overproduktion over et år, time for time. På nuværende tidspunkt benyttes resultaterne fra en ekstern undersøgelse som input. Der er i DREAM endnu ikke opnået klarhed over, hvordan den økonomiske konsekvens ved introduktion af en aggregator kan modelleres og inkluderes i modellen. Omkostninger til skorstensfejer er ikke medtaget i modellen. Investeringer i klimaskærm er ikke medtaget i beregningerne inkluderet i denne rapport. Det antages, at salgsprisen på de eksisterende aktiver (bil og varmekilde) er lig med den resterende hovedstol på lånene. Fx er salgsprisen 0 kr., hvis lånet er tilbagebetalt (løbetiden på lånet er 10 år, jf. afsnit 6.1.3). 6 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

8 3. Konklusion Konklusionen på WP2 er opdelt i 2 afsnit, som konkluderer på henholdsvis resultaterne fra business caseværktøjet og mulige finansieringskoncepter Resultater fra den økonomiske model Resultaterne er baseret på husstandens nuværende situation og en øjeblikkelig udskiftning af eksisterende udstyr (bil og eksisterende varmekilde) med smartgridready udstyr (elbil, varmepumpe og solcelleanlæg). Med andre ord viser resultaterne, om det er økonomisk rentabelt at skrotte nuværende aktiver og købe smartgridready udstyr, selvom de eksisterende aktiver vil være funktionsdygtige nogle år endnu. Viser det sig at være økonomisk fordelagtigt, vil det også være økonomisk fordelagtigt at udskifte aktiverne, når de ikke længere er funktionsdygtige (dvs. når den resterende levetid er 0 år). Bemærk, at resultaterne er baseret på banklånsfinansiering med 8% i rente over 10 år. Resultaterne afspejler altså det tilfælde, hvor den enkelte husstand kan opnå kredit fra banken. Hvorvidt dette er tilfældet, bør analyseres i en demonstrationsfase. På baggrund af drøftelser i partnergruppen er det besluttet at vurdere økonomien ved anskaffelse af smartgridready udstyr for 2 interviewede husstande i analyseområdet samt en typisk husstand i Region Syddanmark. Beregningerne er foretaget på baggrund af en række input, hvoraf nogle er antaget at være faste uanset husstand, mens andre input er justeret i forhold til den enkelte husstand. Alle faste input er beskrevet i afsnit 5, mens de husstandsspecifikke input er beskrevet i bilag 2. Væsentlige input for husstand 1 og 2 og den typiske husstand er også vist i tabellen herunder. Tabel 1: Væsentlige input for husstand 1 og 2 samt en typisk husstand i Region Syddanmark Husstand 1 Husstand 2 Typisk husstand Eksisterende bil #1 Peugeot 207 Peugeot 407 Ford Focus Eksisterende bil #2 Peugeot 207 n/a n/a Elbil #1 Nissan Leaf Visia Nissan Leaf Visia Nissan Leaf Visia Elbil #2 Nissan Leaf Visia n/a n/a Årligt kørselsforbrug (km) Eksisterende varmekilde Oliefyr Oliefyr Oliefyr, naturgas, fjernvarme og pillefyr* Varmekildens installationsår Årligt termisk varmeforbrug (kwh) Årlig elforbrug (kwh) Note: For den typiske husstand har vi undersøgt den økonomiske konsekvens ved anskaffelse af en varmepumpe, når den eksisterende varmekilde er et oliefyr, naturgasfyr, fjernevarme eller pillefyr. Dette er gjort for at sammenligne den økonomiske rentabilitet ved hver varmekilde. Ved husstand 1 og 2 har vi kun lavet beregningen for den eksisterende varmekilde. Husstand 1 har på nuværende tidspunkt 2 Peugeot 207, mens husstand 2 har 1 Peugeot 407. Vi har for den typiske husstand antaget, at den eksisterende bil er en Ford Focus. Vi har sammenlignet omkostningerne ved bilerne med en Nissan Leaf Visia for at vurdere, om det vil være økonomisk rentabelt skrotte bilerne og 7 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

9 anskaffe en elbil. Vi har udelukkende vurderet økonomien for en Nissan Leaf Visia og altså ikke vurderet andre elbiler. Husstand 1 og 2 har begge et oliefyr i dag. Vi har sammenlignet varmeomkostningerne ved oliefyret med omkostningerne ved en væske/vand og luft/vandvarmepumpe. Væske/vandvarmepumpen er dyrere end en luft/vandvarmepumpe, hvorfor låneomkostningerne også vil være højere. Til gengæld er driftsomkostningerne lavere. Det var derfor relevant at vurdere, hvilken varmepumpe der har den bedste totaløkonomi (laveste totalomkostninger). Ved den typiske husstand har vi sammenlignet omkostninger ved 4 forskellige varmekilder (oliefyr, naturgas, fjernvarme og pillefyr) med varmepumperne. Den økonomiske rentabilitet ved at skrotte den eksisterende bil til fordel for en elbil og varmekilden til fordel for en varmepumpe er estimeret ved at sammenligne alle omkostninger over aktivernes levetid. Dette gælder altså drifts, vedligeholdelses og låneomkostninger. Det betyder, at aktivet med færrest akkumulerede omkostninger over sammenligningsperioden vil være det økonomisk mest fordelagtige fx vil den eksisterende bil være mere fordelagtig end elbilen, hvis omkostningerne hertil er lavere end omkostningerne ved elbilen. For at sikre et konsistent sammenligningsgrundlag mellem de eksisterende aktiver og de smartgridready aktiver har vi i beregningerne foretaget en reinvestering i de eksisterende aktiver og dermed inkluderet relaterede låneomkostninger, når deres resterende levetid når 0 år. Det skyldes, at smartgridready aktiver har en større resterende levetid. Det forklarer bl.a. stigningen i omkostninger ved den eksisterende bil fra år 2025 i figur 2. Da der ikke er et direkte alternativ til solcelleanlægget, kan det ikke sammenlignes med et eksisterende aktiv. Derfor bør man dog vurdere økonomien for dette isoleret set. Det betyder, at anlægget set over hele aktivets levetid skal medføre en besparelse for husstanden, før det er økonomisk rentabelt at installere. Vi gennemgår resultaterne for husstand 1 og 2 samt den typiske husstand nedenfor. Alle anskaffelsespriser der indgår i beregningerne er angivet i tabel 2. Batteriet til elbilen har en kortere levetid end selve elbilen, hvorfor det skal udskiftes i løbet af bilens levetid. Derfor er der inkluderet en pris herfor. Samme princip er gældende for inverteren til solcelleanlægget. Alle levetider er vist i tabel 3. 8 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

10 Tabel 2: Anskaffelsespriser Kr. Husstand 1 Husstand 2 Typisk husstand Væske/vandvarmepumpe Luft/vandvarmepumpe Fjernvarmeveksler n/a n/a Naturgasfyr n/a n/a Oliefyr Pillefyr n/a n/a Eksisterende bil # Eksisterende bil # n/a n/a Elbil # Elbil # Udskiftning af batteri pr. elbil Solcelleanlæg Udskiftning af inverter til solcelleanlæg Note: Hustand 2 meddelte os, at man har købt oliefyret for kr., hvorfor denne pris er indarbejdet i beregningen for husstand 2. Tabel 3: Tekniske levetider År Varmepumpe 20 Varmeveksler, fjernvarme 25 Oliefyr 20 Naturgasfyr 20 Pillefyr 20 Personbil 16 Elbil 16 Batteri 8 Ladestander 30 Solceller 35 Konklusion: husstand 1 (afsnit 7.1.1) Tabel 4 nedenfor giver et overblik over de forventede drifts og vedligeholdelsesomkostninger i 2015 for de eksisterende og nye aktiver for husstand 1. 9 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

11 Tabel 4: Forventede drifts og vedligeholdelsesomkostninger i 2015 Vedligeholdelse Kr. Driftsomk. Total Oliefyr Væske/vandvarmepumpe** Luft/vandvarmepumpe** Eksisterende biler (pr. stk.) Elbiler (pr. stk.)* Solceller (3.874) 656 (3.218) Note: Driftsomkostninger for elbilen og solcellerne er gældende, når der samtidig installeres en varmepumpe se uddybning i brødteksten. Driftsomkostninger for de eksisterende biler og elbilerne indeholder også parkeringsomkostninger på kr. årligt. *I 2015 refunderes en del af elomkostningerne, som beskrevet i afsnit Den refundering er ikke inkluderet i beløbet i denne tabel, men er inkluderet i figuren nedenfor. **Tilskuddet ved installation af varmepumpe er ikke inkluderet i beløbene i tabellen, men er inkluderet i figuren nedenfor. Som det ses af figur 1, er varmepumperne økonomisk rentable i forhold til et oliefyr for husstand 1, idet de akkumulerede samlede omkostninger for oliefyret overstiger omkostningerne relateret til varmepumperne. Derudover er en luft/vandvarmepumpe ifølge beregningerne økonomisk mere fordelagtig end en væske/vandvarmepumpe, selvom der er tale om en mindre besparelse besparelsen er på ca kr. over hele varmepumpens levetid. Dette skyldes de højere låneomkostninger forbundet med væske/vandvarmepumpen, idet drifts og vedligeholdelsesomkostningerne ved væske/vandvarmepumpen faktisk er lavere, som det ses i tabel 4. De årligt sparede varmeomkostninger er store nok til at tilbagebetale væske/vandvarmepumpen over 8 år, eksklusive låneomkostninger, og over 10 år, når låneomkostningerne medregnes. Luft/vandvarmepumpen tilbagebetales over henholdsvis 6 og 8 år. Figur 1: Akkumulerede samlede omkostninger (drifts, vedligeholdelses og låneomkostninger) for varmekilderne Varme (oliefyr) Varmepumpe (væske/vand) Varmepumpe (luft/vand) Energiaften for elopvarmede husstande er ca. 42 øre pr. kwh for al elforbrug over kwh, mens afgiften er ca. 83 øre/kwh. Det betyder reelt, at installationen af en varmepumpe har en økonomisk konsekvens for både elbilen og solcelleanlægget, da elprisen påvirkes. De samlede omkostninger ved at skifte de 2 dieselbiler ud med elbiler (Nissan Leaf Visia) overstiger omkostningerne ved at beholde de 2 Peugeoter, selv når det antages, at varmepumpen også anskaffes (se figur 2). Anskaffelse af en Nissan Leaf vil medføre ekstra omkostninger på kr. over elbilens levetid på 16 år. Husstand 1 bør altså beholde de eksisterende biler, uanset om der installeres varmepumpe. Analysen viser 10 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

12 også, at det er økonomisk bedst at investere i en Peugeot 207, i stedet for en elbil, når bilen alligevel skal udskiftes. Installeres der et solcelleanlæg, vil husstanden spare elprisen inklusive en energiafgift på ca. 42 øre/kwh, når der samtidig installeres en varmepumpe, ved den elproduktion, der går til husstandens elforbrug. Energiafgiften er ca. 83 øre/kwh. Den lavere afgift ved installation af varmepumpe er nok til, at et 3 kwp solcelleanlæg ikke vil være økonomiske rentabelt. De sparede elomkostninger er altså ikke store nok til at modsvare låneomkostningerne på anlægget. 1 Dette billede ændrer sig dog, når der ikke installeres en varmepumpe. Besparelsen ved solcelleanlægget stiger fra (7.572) kr. til kr., og tilbagebetalingstiden på anlægget er henholdsvis 22 og 29 år eksklusive og inklusive låneomkostninger. Figur 2: Akkumulerede samlede omkostninger (drifts, vedligeholdelses og låneomkostninger) for bilerne og solcelleanlægget Eksisterende bil Elbil Solcelleanlæg (højre akse) Note: Grafen viser akkumulerede omkostninger, når der samtidig installeres en varmepumpe Konklusion: husstand 2 (afsnit 7.1.2) Vi har nedenfor vist de forventede drifts og vedligeholdelsesomkostninger i 2015 samt de akkumulerede samlede omkostninger for husstand 2. Selvom husstand 1 og 2 har identisk varmeforbrug, er driftsomkostningerne til væske/vand og luft/vandvarmepumperne lavere for husstand 2, da den gennemsnitlige elpris er lavere, idet elforbruget er højere 2 (dermed er der et større elforbrug over kwh. Omkostningerne til oliefyret og besparelserne ved solcelleanlægget er de samme som ved husstand 1 3, mens omkostningerne til den eksisterende bil er noget højere i forhold til husstand 1. Dette skyldes, at en Peugeot 407 er mindre økonomisk end en Peugeot Tilbagebetalingstiden er 29 år, hvis låneomkostninger ikke inkluderes, når der samtidig installeres varmepumpe 2 Da der er et større elforbrug over kwh, hvor energiafgiften er 42 øre/kwh i stedet for 83 øre/kwh, vil den gennemsnitlige elpris for det totale elforbrug være lavere end for husstand 1. 3 Besparelsen ved solcelleanlægget er den samme som for husstand 1, da den beregnes på baggrund af den marginal elpris. 11 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

13 Tabel 5: Forventede drifts og vedligeholdelsesomkostninger i 2015 Vedligeholdelse Kr. Driftsomk. Total Oliefyr Væske/vandvarmepumpe** Luft/vandvarmepumpe** Eksisterende bil Elbil* Solceller (3.874) 656 (3.218) Note: Driftsomkostninger for elbilen og solcellerne er gældende, når der samtidig installeres en varmepumpe se uddybning i brødteksten. Driftsomkostninger for de eksisterende biler og elbilerne indeholder også parkeringsomkostninger på kr. *I 2015 refunderes en del af elomkostningerne, som beskrevet i afsnit Den refundering er ikke inkluderet i beløbet i denne tabel, men er inkluderet i figur 3. **Tilskuddet ved installation af varmepumpe er ikke inkluderet i beløbene i tabellen, men er inkluderet i figur 3. Idet omkostningerne til varmepumperne er en anelse lavere i forhold til husstand 1, og omkostninger til oliefyret er uændret, er det også økonomisk rentabelt for husstand 2 at investere i en varmepumpe. De sparede omkostninger er store nok til at tilbagebetale varmepumpen over 8 år, eksklusive låneomkostninger. Perioden stiger til 9 år, når låneomkostningerne medregnes. Tilbagebetalingstiden for luft/vandvarmepumpen er henholdsvis 6 og 7 år eksklusive og inklusive låneomkostninger. Figur 3: Akkumulerede samlede omkostninger (drifts, vedligeholdelses og låneomkostninger) for varmekilderne Varme (oliefyr) Varmepumpe (væske/vand) Varmepumpe (luft/vand) Som det ses af figuren nedenfor, er der en stor økonomisk gevinst ved at udskifte den nuværende bil Peugeot 407 med en Nissan Leaf Visia. Forskellen i forhold beregningen for husstand 1 skyldes især, at Peugeot 407 er mindre brændstoføkonomisk, som nævnt ovenfor, hvilket også medfører en større årlig grøn ejerafgift. Derudover er anskaffelsesprisen for elbilen lavere end for en Peugeot 407, hvorfor der vil være færre låneomkostninger forbundet med investering i elbilen end i Peugeoten. Elbilen er ikke økonomisk rentabel, hvis man blot inkluderer driftsbesparelserne, men har til gengæld en tilbagebetalingstid på 11 år, når forskellen i låneomkostninger mellem den eksisterende bil og elbilen medregnes. 12 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

14 Figur 4: Akkumulerede samlede omkostninger (drifts, service og låneomkostninger) for bilerne og solcelleanlægget Eksisterende bil Elbil Solcelleanlæg (højre akse) Note: Grafen viser akkumulerede omkostninger, når der samtidig installeres en varmepumpe De akkumulerede samlede omkostninger ved elbilen stiger fra kr. til kr. over bilens levetid, når der ikke installeres varmepumpe. Tilbagebetalingstiden inklusive låneomkostninger er stadig ca. 11 år. Den økonomiske effekt ved installation af et solcelleanlæg er den samme som for husstand 1. Konklusion: typisk husstand i Region Syddanmark, jf. data fra Danmarks Statistik (afsnit 7.1.3) Som nævnt ovenfor har vi vurderet rentabiliteten ved varmepumperne overfor 4 alternative varmekilder (oliefyr, naturgas, fjernvarme og pillefyr). De akkumulerede omkostninger for alle varmekilderne er vist i figuren nedenfor. Figur 5: Akkumulerede samlede omkostninger for varmekilderne Varme (fjernvarme) Varme (naturgas) Varme (oliefyr) Varme (pillefyr) Varmepumpe (væske/vand) Varmepumpe (luft/vand) Note: De samlede omkostninger for varmepumperne indeholder tilskuddet i år 2015 ved oliefyr som eksisterende varmekilde. Tilskuddet er dog justeret i forhold til den valgte eksisterende varmekilde i konklusionerne nedenfor. Vores beregninger viser følgende økonomiske konsekvenser ved skifte til varmepumpe fra en af de 4 alternative varmekilder: Fjernvarme: Ved benyttelse af fjernvarme inden installation af en væske/vandvarmepumpe vil der være en økonomisk gevinst på kr. over varmepumpens levetid. Tilbagebetalingstiden er henholdsvis 13 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

15 13 og 16 år eksklusive og inklusive låneomkostninger. Ved installation af en luft/vandvarmepumpe vil besparelsen være kr. og tilbagebetalingstiden vil være henholdsvis 12 og 14 år. Naturgas: Ved benyttelse af et naturgasfyr fra 2002, som det er antaget i denne beregning, vil det ikke være økonomisk fordelagtigt at skrotte fyret og købe en varmepumpe, når låneomkostninger også inkluderes i sammenligningen. I dette tilfælde vil det være økonomisk bedre at vente med at købe en varmepumpe, indtil naturgasfyret alligevel skal udskiftes. Under antagelse af, at salgsværdien af naturgasfyret er lig med den resterende hovedstol på lånet til fyret, vil det dog være økonomisk fordelagtigt at udskifte fyret til en luft/vandvarmepumpe, så længe det er installeret i 2006 eller senere. Dette skyldes dels, at det eksisterende fyr antages at være mindre effektivt end et nyt fyr (dette er beskrevet i afsnit 5.2.2), dels at der skal tages højde for låneomkostninger ved det eksisterende fyr, når det er installeret efter 2005, idet det er antaget, at løbetiden på lånet er 10 år der vil altså være resterende rente og afdragsbetalinger på lånet. Ved lignende ræsonnement er en væske/vandvarmepumpe økonomisk fordelagtig, når fyret er installeret i 2007 eller senere. Oliefyr: Det giver en markant besparelse at installere en varmepumpe, når den eksisterende varmekilde er et oliefyr. Tilbagebetalingstiden er 6 år eksklusive finansiering og 8 år inklusive finansiering for en væske/vandvarmepumpe, mens den er henholdsvis 7 år og 9 år for en væske/vandvarmepumpe. Pillefyr: Pillefyret er den økonomisk mest rentable varmekilde og er ca kr. billigere end en luft /vandvarmepumpe og ca kr. billigere end en væske/vandvarmepumpe set over hele levetiden. Driftsomkostningerne ved et pillefyr er minimalt lavere end driftsomkostningerne til en varmepumpe, idet vi ikke har inkluderet afgifter på træpiller i vores beregning. Derudover er anskaffelsesprisen på varmepumperne højere, hvorfor pillefyret er den økonomisk mest fordelagtige løsning isoleret set 4. Dog er det usikkert, om et træpillefyr vil forblive afgiftsfritaget, da en forsyningssikkerhedsafgift tidligere har været på den politiske agenda. Den årlige afgift skal være mindst 90 ører pr. kg træpiller, før det kan svare sig at investere i en luft/vandvarmepumpe og skrotte et pillefyr fra 2002 for en typisk husstand i Region Syddanmark. Dermed stiger prisen pr. kg træpiller fra 2,30 kr./kg til 3,20 kr./kg. Afgiften skal være mindst 98 ører pr. kg træpiller, før det kan svare sig at investere i en væske/vandvarmepumpe. En Nissan Leaf er ikke økonomisk rentabel i forhold til en Ford Focus. De samlede omkostninger til elbilen er kr. mod kr. for benzinbilen. Analysen viser også, at det er økonomisk bedst at investere i benzinbilen, fremfor elbilen, når benzinbilen alligevel skal udskiftes. Den økonomiske effekt ved installation af et solcelleanlæg er den samme som for husstand 1 og 2. 4 Dette er uden hensyntagen til varmepumpens indflydelse på elbilen og solcelleanlægget 14 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

16 Figur 6: Akkumulerede samlede omkostninger for bilerne og solcelleanlægget Eksisterende bil Elbil Solcelleanlæg (højre akse) Note: Grafen viser økonomien ved elbilen og solcelleanlægget, når der samtidig installeres en varmepumpe Konklusion på mulige finansieringskilder Det er ikke muligt i det nuværende marked at identificere en eller flere finansieringskilder, som vil understøtte en bred kommerciel udrulning af smartgridready udstyr eller smartgrid. Derfor er en central konklusion, at der skal findes risikovillig kapital; alternativt offentlig kapital, som kan understøtte de første demonstrationsprojekter med henblik på at få etableret og sikre begyndende proof of concept i relation til en egentlig forretningsmodel/finansieringsmodel. Med henblik på finansieringskilder, som kan understøtte udrulning af smartgrid, er det konklusionen på DREAM, fase 1, at det bør arbejdes videre med følgende spor: Udarbejdelse af en forretningsmodel, hvor komponentleverandøren tilvejebringer en pakkeløsning til husstanden med smartgridready udstyr. En del af pakken består af en finansieringsløsning. Husstanden skal herefter udelukkende betale en årlig/kvartalsvis ydelse til komponentleverandøren som betaling for, at få komponenterne stillet til rådighed. Udvikling af offentligeprivate selskabsmodeller ud fra en tilgang om, at det er nødvendigt at sikre offentlige/myndighedsnære samt kommercielle kompetencer involveret og forpligtiget med det formål at udrulle smartgrid. Spørgsmålet er, om parterne skal indgå i en selskabskonstruktion sammen, eller om parterne skal indgå i et løsere forpligtiget samarbejde med et fælles mål. På baggrund af drøftelserne med Billund Kommune og SE tyder det på, at en egentlig fælles selskabsdannelse kan være problematisk for såvel den offentlige som den private part. 15 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

17 4. Beskrivelse af modellen 4.1. Modellens beregning af den økonomiske effekt ved anskaffelse af elbil, varmepumpe og solceller Modellen opgør rentabiliteten ved installation af det elektrificeret udstyr ved at sammenligne udstyrets akkumulerede omkostninger med akkumulerede omkostninger for de eksisterende aktiver dette gøres for hvert aktiv. Husstandens eksisterende bil, varmekilde mv. defineres i modellens cockpit, som er beskrevet i afsnit 4.2. Derudover er der i cockpittet mulighed for at definere, hvilke smartgridready aktiver der laves en økonomisk sammenligning for. Et centralt element i beregningen af den økonomiske rentabilitet ved anskaffelse af smartgridready aktiver er sammenligningsperioden, idet de enkelte aktiver har forskellige levetider. Da den tekniske levetid på smartgridready udstyret og de eksisterende aktiver er omtrent den samme, vil den resterende tekniske levetid være længere på smartgridready udstyret, da aktiverne anskaffes i For at kunne sammenligne omkostninger relateret til de eksisterende aktiver og de smartgridready aktiver foretages der en reinvestering i de eksisterende aktiver, når deres resterende levetid er 0 år. Dermed vil der være låneomkostninger for de eksisterende aktiver i perioden fra reinvestering og til slutningen af smartgridready udstyrets levetid. Smartgridready udstyrets levetid definerer længden af den periode, hvor omkostninger ved aktiverne sammenlignes. Vi benytter en periode, der dækker over det enkelte smartgridready aktivs levetid, for at fange alle omkostninger (drifts, vedligeholdelses og låneomkostninger) forbundet med aktivet over perioden i beregningen af den økonomiske rentabilitet. De inkluderede låneomkostninger for de eksisterende aktiver fra reinvestering og til slutningen af smartgridready udstyrets levetid er beregnet som en funktion af denne periode i forhold til det eksisterende aktivs fulde levetid. Antag fx at der foretages en reinvestering i den eksisterende bil 6 år før den resterende levetid på elbilen når 0 år. I det tilfælde er låneomkostningerne ved reinvestering beregnet på baggrund af anskaffelsesprisen ganget med 6/16 (bilens fulde levetid er 16 år). Vi foretager denne regneøvelse for at sikre, at der ikke medtages for mange omkostninger under de eksisterende aktiver i sammenligningsperioden. Modellen sammenligner benzin og elbilerne over 16 år samt omkostninger ved den eksisterende varmekilde og varmepumpen over 20 år (antaget levetid for henholdsvis elbilen og varmepumpen se afsnit 5.1). Besparelser/omkostninger fra solcelleanlægget vurderes over aktivets levetid på 35 år (se afsnit 5.1) Beskrivelse af modellens cockpit Vi har nedenfor inkluderet nogle billeder af cockpittets brugergrænseflade (modellens primære inputark). Herfra kan brugeren definere alle de vigtigste elementer i husstandens eksisterende energiforbrug, hvilke smartgridready aktiver der skal analyseres, finansieringstype mv. Cockpittet er inddelt efter kategorier for at gøre fanen så pædagogisk som mulig. Billederne nedenfor viser, hvordan input og kategorierne er opstillet. Der er i billederne indtastet eksempler på data for at illustrere, hvordan cockpittet benyttes. 16 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

18 Input til eksisterende biler og varmekilde I denne sektion af cockpittet er det muligt at definere: Hvorvidt husstanden har 1 eller 2 biler, samt hvordan disse skal finansieres (traditionel lånefinansiering eller leasing) ved geninvestering dette sker ved hjælp af dropdownmenuer i de enkelte celler. Hvis den eksisterende bil er anskaffet i 2006 eller senere, vil der fortsat være låneomkostninger tilknyttet bilen. Modellen antager her samme finansieringsmetode som ved geninvestering. Det er i billedet nedenfor angivet, at husstanden har 2 biler som finansieres med traditionel lånefinansiering. Biltype, købsår, pris, årlig kørsel mv. pr. bil Hvilken varmekilde husstanden benytter, og hvordan denne finansieres (samme fremgangsmetode som ved bilerne) Hvornår den eksisterende varmekilde er anskaffet. Input til eksisterende bil(er) og varmekilde Eksisterende bil(er) og varmekilde Vælg Finansiering Bil nr. 1 (vælg bil til/fra samt finansieringsform) Ja Lånefinansiering Bil nr. 2 (vælg bil til/fra samt finansieringsform) Ja Lånefinansiering Varmekilde (vælg varmekilde samt finansieringsform) Oliefyr Lånefinansiering Specifikationer bil nr. 1 Input Bilmodel Ford Focus Købsår 2006 Købspris (ved anskaffelse) Forbrug (km pr. liter) eksisterende bil 20,8 Forbrug (km pr. liter) ved geninvestering i tilsvarende bil 23,8 Forbrug (årlig kørsel i km) Forsikring (årlig præmie) Årlig betaling til grøn afgift 580 Specifikationer bil nr. 2 Input Bilmodel Ford Focus Købsår 2006 Købspris (ved anskaffelse) Forbrug (km pr. liter) eksisterende bil 20,8 Forbrug (km pr. liter) ved geninvestering i tilsvarende bil 23,8 Forbrug (årlig kørsel i km) Forsikring (årlig præmie) Årlig betaling til grøn afgift 580 Varmekilde Input Købsår 2002 Kommentarer Kommentarer Kommentarer Input til husstandens energiforbrug I denne sektion af fanen defineres husstandens årlige termiske varmeforbrug inklusive varmt brugsvand og elforbrug. Husstandens energiforbrug Varme og elforbrug Vælg Husstandens varmeforbrug i år (i kwh) Husstandens elforbrug i år (i kwh) 3752 Kommentarer 17 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

19 Input til smartgridready aktiver I denne sektion af cockpittet er det muligt at definere: Hvorvidt der anskaffes 0, 1 eller 2 elbiler, solceller (ja eller nej) og varmepumpe (ja eller nej) og i givet fald, hvilken varmepumpe (væske/vand eller luft/vand). Også her er det muligt at definere, hvordan udstyret skal finansieres. Hvilke elbiler der anskaffes, købspriser, forbrugsdata, input til infrastruktur mv. Input til elektrificering af husstanden Elektrificering af huset Vælg til/fra Input Vælg finansiering Elbil nr. 1 Ja Lånefinansiering Elbil nr. 2 Ja Lånefinansiering Solceller Ja Lånefinansiering Varmepumpe Ja Væske/vand Lånefinansiering Specifikationer elbil nr. 1 Input Bilmodel Nissan Leaf Visia Købspris (ved anskaffelse) Energiforbrug (kwh/km) 0,22 Forventet årlig kørsel (km) Køb eller abonnement på ladestander Abonnement Optankningskort (vælg) Basis Forsikring (årlig præmie) Specifikationer elbil nr. 2 Input Bilmodel Nissan Leaf Visia Købspris (ved anskaffelse) Energiforbrug (kwh/km) 0,22 Forventet årlig kørsel (km) Køb eller abonnement på ladestander Abonnement Optankningskort (vælg) Basis Forsikring (årlig præmie) Kommentarer Kommentarer Input til fremskrivning af priser og afgifter I denne sektion af cockpittet er det muligt at definere, hvordan elforbrug, varmebehov og forbrugspriser skal fremskrives. Det er muligt at vælge mellem 3 scenarier: low case, medium case og high case. Antagelserne for de 3 scenarier uddybes i afsnit 5.5. Konsekvensen ved valg af scenarie er beskrevet til højre i billedet. Input til fremskrivning af energipriser og afgifter Energi og afgiftsscenarie Fremskrivning af elforbrug (før elektrificering) Fremskrivning af varmebehov Fremskrivning af råpriser (el) Fremskrivning af afgifter (el) Fremskrivning af råpriser (fjernvarme) Fremskrivning af afgifter (fjernvarme) Fremskrivning af råpriser (olie) Fremskrivning af afgifter (olie) Fremskrivning af råpriser (gas) Fremskrivning af afgifter (gas) Fremskrivning af råpriser (træpiller) Fremskrivning af benzinpriser Vælg Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Medium case Konsekvens Elforbrug fremskrives årligt med gennemsnitligt 1.45% Varmebehov fremskrives årligt med gennemsnitligt 0% Råprisen på el fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Afgifter på el fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Råpris på fjernvarme fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Afgifter på fjernvarme fremskrives årligt med gennemsnitligt 0% Råpris på olie fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Afgifter på olie fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Råpris på gas fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Afgifter på gas fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Råpris på gas fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% Benzinpriser fremskrives årligt med gennemsnitligt 2% 18 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

20 5. Modellens input Dette afsnit indeholder input, som er antaget at være faste uanset husstand. Alle priser er angivet i 2015 priser med mindre andet er angivet Overordnede input Modelteknisk Inflation Moms Skatteprocent Værdi Kilde 2,0% Beslutning 25,0% 40,0% Beslutning Omregning af energienheder kwh pr. m3 naturgas kwh pr. liter fyringsolie Værdi Kilde 11,00 w w.rockw ool.dk/produkter/u/8658/tekniskisolering/omregningafenergienheder 9,89 w w.rockw ool.dk/produkter/u/8658/tekniskisolering/omregningafenergienheder Tekniske levetider på aktiver Varmepumpe Varmeveksler, fjernvarme Oliefyr Naturgasfyr Pillefyr Personbil Elbil Batteri Ladestander Solceller Inverter Værdi År Kilde 20 Teknologirådet, Energikataloget Smørum Kraftvarme 25 w w.smoerumkraftvarme.dk/selvbetjening/spo ergsmaalogsvartilditfjernvarmeanlaeg/hvaderlevetidenformitfjernvarmeanlaeg 20 Beslutning Beslutning 16 Beslutning 8 Alternativ Drivmidler 2012 COWI 30 Beslutning 35 w w.solcelleforening.dk/fakta/nogletal/levetid 15 w w.solcelleforening.dk/fakta/nogletal/levetid 19 Økonomisk model og potentielle finansieringsmetoder (WP2) Projekt DREAM

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

Energy Services. Grøn varme til fast pris

Energy Services. Grøn varme til fast pris Energy Services Grøn varme til fast pris Indhold Indhold 2 Introduktion 3 Energy Services 4 Varmepumpens teknologi 8 Kunde hos Energy Services 10 Økonomi 12 Klargøring til installation 14 Bliv kunde 16

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Indsæt intro-billede

Indsæt intro-billede Indsæt intro-billede Muligheder for udskiftning af olieog naturgasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med, Bolius og

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Installationer - besparelsesmuligheder

Installationer - besparelsesmuligheder Installationer - besparelsesmuligheder Nuværende energiløsninger Udskiftning af oliekedel Udskiftning af gaskedel Konvertering til fjernvarme Konvertering til jordvarmeanlæg Konvertering til luft-vandvarmepumpe

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Insero Live Lab 21.03.2013

Insero Live Lab 21.03.2013 Insero Live Lab 21.03.2013 Nyt og ambitiøst fyrtårnsprojekt i Inseros geografi Mai Louise Agerskou 1 Programmet for i aften - Hvad er Insero - Hvad er Insero Live Lab - Teknikken og økonomien - Tid til

Læs mere

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning

Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning Faret vild i varmen? Din guide til den rigtige varmeløsning 2 Indhold Side 04 Oliefyr Reducér dit olieforbrug og udnyt energien optimalt. Side 11 Jordvarmepumpe Med en jordvarmeløsning kan du halvere din

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere

Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Videncenter for energibesparelser i Bygninger er sparringspartneren for håndværkeren, rådgiveren, brugere og bygningsejere Gratis og uvildig telefontjeneste, der kan svare dig på alt om energibesparelser

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik

Varmepumper tendenser og udvikling. Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Varmepumper tendenser og udvikling Svend V. Pedersen, Energi sektionen for køle og varmepumpeteknik Indhold Situation i EU og Danmark, politiske mål. Politiske mål EU Politiske mål Danmark og udfasning

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune

CO2LIGHT A/S præsenterer. Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune CO2LIGHT A/S præsenterer Kombineret LED-belysning og solcelleanlæg til Blenstrup Hallen i Rebild Kommune Carsten Tilm 16.11.2012 FORTROLIGT - må ikke videresendes uden CO2LIGHT s tilladelse Foreslålet

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

EOF OR Prisliste gældende for 2013

EOF OR Prisliste gældende for 2013 Energisparepuljen betaler følgende enhedspriser (1) til fremme af energibesparelser, der realiseres inden 31. december 2013: Energistyrelsens beskrivelse Værdi i kwh Samlet kwh Købspris OR Købspris OR

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016?

Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med 2016? Hvor meget provenu koster en forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler til og med Copenhagen Economics er af Tesla Motors blevet bedt om at robusthedstjekke regeringens provenuestimater ved at forlænge

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group

Vølund Varmeteknik. Spar penge og CO 2. - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag. Member of the NIBE Group Vølund Varmeteknik Spar penge og CO 2 - se hvordan... Energitilskud CO2-besparelse Lavere elvarmeafgift Håndværkerfradrag Member of the NIBE Group Tilskud til energiforbedringer Der kan være mange penge

Læs mere

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi

Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi Basisdokument vedr. solvarmeøkonomi jen, rev. 25/10, 2006 (kommentarer slettet 4/6, 2007) 1. Formål og baggrund Basisdokumentet her beskriver de privatøkonomiske forhold i forbindelse med installering

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Ørslev Terslev fjernvarme

Ørslev Terslev fjernvarme Ørslev Terslev fjernvarme 16. februar 2012 Notat vedr.: Individuelle anlæg og tilskudsmuligheder I forbindelse med undersøgelse af muligheder for at løse den problemstilling, der er opstået som følge af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Insero Live Lab 21.03.2013

Insero Live Lab 21.03.2013 Insero Live Lab 21.03.2013 Nyt og ambitiøst fyrtårnsprojekt i Inseros geografi Mai Louise Agerskou 1 Programmet for i aften - Hvad er Insero - Hvad er Insero Live Lab - Teknikken og økonomien - Tid til

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper

Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Sammenligningstabeller for besparelser med varmepumper Heat Save ApS. Damsholtevej 17. 2970 Hørsholm. Denmark Telefon: +45 44 220 340. kontakt@heatsavenordic.com. heatsavenordic.com EL Sammenligning af

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Projekt solvarmebeviser

Projekt solvarmebeviser Projekt solvarmebeviser Også god økonomi for små solvarmeanlæg! Energi & Miljøafdelingen Overordnet indsats energi- & miljø: Innovation og udvikling af energi- og miljøsektoren Opsamle/koordinere viden

Læs mere

Modul 5: Varmepumper

Modul 5: Varmepumper Modul 5: Hvilke typer varmepumper findes der, hvornår er de oplagte og samspil med andre energikilder...2 Samspil med varmefordelingsanlæg...5 Samspil med det omgivende energisystem...6 Hvad kræver varmepumpen

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Solceller. Merkur Andelskasse

Solceller. Merkur Andelskasse Solceller Merkur Andelskasse Merkur Andelskasse 4 afdelinger stiftet i 1982. 75 medarbejdere Balance på 1,9 mia. 120 nye kunder i København pr. mdr. Co2 indlånskonto til udlån. Egenkapital på ca. 200 mio.

Læs mere

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011

Notat. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt GRØN OLIEFYRING. 17. november 2011 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 76 Offentligt Notat 17. november 2011 GRØN OLIEFYRING Forbud mod oliefyring vil forhindre grøn oliefyring Regeringen har foreslået, at oliefyr

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune

Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Case.Dok.5.30 Prefeasibility undersøgelse Omstilling til vedvarende energi i Ørsted Mulighed for vedvarende energi i olielandsbyen i Roskilde Kommune Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013

Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Fremtidens biler kører på el Konference: Fossil frie Thy Den 28. februar 2013 Lærke Flader, Branchechef Dagsorden Kort intro om DEA Fra en fossil fri produktion til et fossilt frit Thy Kan elbiler være

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

N O T AT 26. februar 2015

N O T AT 26. februar 2015 N O T AT 26. februar 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg)

Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Nationale aktiviteter, der bygger bro mellem gaskedler og grøn vindstrøm (Hybridanlæg) Gastekniske Dage 2015, Billund Svend Pedersen, Teknologisk Institut Baggrund Et ud af i alt 4 VE orienterede projekter

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr

N O T AT 2. marts 2012. Alternativer til oliefyr N O T AT 2. marts 2012 J.nr. 3401/1001-3967 Ref. trh Alternativer til oliefyr I et typisk enfamiliehus på 130 m² vil et nyt kondenserende oliefyr koste ca. 45.000 kr. i investering og medføre en årlig

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi

NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi NOTAT 25. juni 2007 J.nr. Ref. mis Energianvendelse & - økonomi Side 1/5 Eldrevne varmepumper til individuel opvarmning Varmepumper er i dag i mange tilfælde en privatøkonomisk rentabel investering. Ikke

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2013 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme niveau i 2013

Læs mere

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006

Hvalpsund Kraftvarmeværk. Generalforsamling. den 11. oktober 2006 Hvalpsund Kraftvarmeværk rk Generalforsamling den 11. oktober 2006 Dagsorden Velkomst Valg af dirigent og stemmetællere Beretning for det forløbne regnskabsår Formandens beretning Bestyrelsens arbejde

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for

VARMEVÆRKETS. skriftlige. beretning. for VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi

ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel standardværdi ID: Dæk 14 Generelle forudsætninger for klimaskærmen Forudsætninger for aktuel Valg af Terrændæk uden isolering - Isolering af beton fundament Generelle forudsætninger for er: Klimaskærm (Tage, ydervægge,

Læs mere

Varmepumper i Danmark

Varmepumper i Danmark Varmepumper i Danmark Udviklingsforløb for omstilling af oliefyr frem mod 2035 1. maj 2013 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Introduktion... 3 3. Metode... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Totaløkonomi

Læs mere

Markedsfør dig med Danfoss

Markedsfør dig med Danfoss Markedsfør dig med Danfoss Her finder du forskelligt markedsføringsmateriale om Danfoss varmepumper (generelt). Sådan gør du! Send filen til din avis eller reklamebureau Angiv hvilken annonce eller hand-out

Læs mere