Grundejerforeningen Mestervejene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Mestervejene."

Transkript

1 Referat fra: Generalforsamlingen Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl Selve generalforsamlingen begyndte kl Forud var der spisning og orientering. Tilstede: 31 medlemmer fra i alt 23 husstande (stemmer) af total 107 parceller. Dagsorden Velkomst, spisning og orientering. Referat Formanden, Hugo Lund Jensen, HM-vej 56 bød velkommen kl ved de dækkede borde og gav et par praktiske bemærkninger, herunder at der efter spisningen kl ville blive en orientering om forsikring. Gunner Jensen fra Lokal Forsikring blev budt særlig velkommen og gav herefter ca. 30 min. orientering dels om sig selv og forsikringsselskabet, der er kundeejet, og dels om de forsikringstyper, der normalt kan tegnes. Særligt interessante områder var naturligvis gængse forsikringer for private og for mindre virksomheder. Gunstig var bl.a. 1 skade = 1 selvrisiko, ingen afskrivning for ejendomme o. 30 år. Forsikringspræmierne var i den billige ende. Men derudover ville foreningens medlemmer få en særlig rabat på 15 % på forsikringerne, dog 20 % rabat på bilforsikring. Rabatten ville ikke kun være for 1. år, men fortsætte. Derefter besvaredes forskellige spørgsmål fra medlemmerne. Formanden takkede for den udmærkede orientering og lovede, at foreningen ville optage notits på vor hjemmeside med kontakttlf.nr. & adr. samt holde kontakt iøvrigt, f.eks. via vor kasserer. Efter en pause bød formanden så kl velkommen til den egentlige generalforsamling til alle 39 fremmødte fra i alt 27 husstande = antal stemmer. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anders Sørensen, HM-vej 4B, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at skr. indkaldelse til generalforsamlingen var omdelt 29. marts, hvorfor generalforsamlingen var lovlig, samt at der var 27 husstande = 27 stemmer til stede. Dvs. kun 1 stemme pr. husstand! Jf. vedtægternes 6 gav han derefter ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev indledt med en konstatering af hvem, der blev valgt i Derefter berørtes nedennævnte emner: Vedtægter: På generalforsamlingen i 2010 var der også fremsat nogle forslag til vedtægtsændringer, der ikke blev vedtaget. Bestyrelsen havde dog noteret sig forslagene, som i en vis udstrækning kunne komme i betragtning, hvis der senere var behov for justeringer. Økonomi: Kontingentet opkræves så vidt muligt via PBS for at lette betalingen såvel for medlemmerne som kassereren. Ændringer i PBS koster en del. Dvs. at kassereren prøver at begrænse justering til kun én gang årligt. Alt for at spare penge. Enkelte ønsker at betale ved netbank-overførsler. Særlige opkrævninger er det nye administrationsgebyr ved ejerskifte, jf. vedtægternes 18, der sidste år blev vedtaget til kr. 100,-. Værdipapirbeholdningen, dvs. 12 aktier i Max-Bank var efter bankens konkurs blevet slettet. De 100 aktier i DiBa-Bank er gået væsentligt ned i værdi i.f.t. højdepunktet af kursen tidligere inden finanskrisen. Senest er kurserne dog rettet lidt, men er stadig ustabile. Heldigvis har vi ikke et stort antal aktier. P.t. en samlet værdi på ca. kr ,-. Men bestyrelsen ønsker en afhændelse og vil herefter ikke købe værdipapirer. Forsikringerne - stadig c/o Danske Forsikring (Top Danmark) hvor kassereren nyforhandlede dem i 2009 for at opnå billigere præmie. Dels til en arbejdsskadeforsikring, incl. operationsdækning for personer, der evt. udfører arbejde for foreningen, samt dels til en erhvervsansvarsforsikring for foreningens evt. ansvar, hvis nogen kommer til skade på legeplads, fortove o.lign. Bunden konto for dele af asfaltkontoen er etableret med varighed på 1 år indtil 15/ i vor nuværende bank Max-Bank, nu Sparekassen Sjælland. Bestyrelsen har i 2011 overført kr ,-, som budgetteret for 2011 til den særlige asfaltkonto. - 1 Udskrevet 23. april 2012.

2 Pleje af friarealerne: Omfatter græsarealerne omkring legeplads og containerplads på HM-vej samt den store græsplæne mellem andelsboligerne på SM-vej. Græsset bliver slået med maskinplæneklipper og med græsrydder omkring lygtepæle og redskaber samt ved hække og træer ca. ugentligt, afhængig af evt. tørke. Hæk ved legeplads klippes og hækaffald bortkøres 2 gange årligt og jordbakken slås 3 gange årligt. Alt er indeholdt i en skr. kontrakt med fa. Foli. (I alt ca. kr ,- incl. moms i 2011). Vi er godt tilfredse med havefirmaet og synes områderne fremtræder pæne. Medlemmerne opfordres til at bidrage til det pæne udseende. Veje og stier samt fortove og rabatter. Den store ringvej på SM-vej og hovedvejen på HM-vej med de 3 sideveje er asfaltmæssigt overtaget af Næstved Kommune. De 3 stikveje på SM-vej samt stikvejene på HM-vej for enden af første sidevej og på 3. sidevej er helt foreningens ansvar. Det gælder også de 2 stier mellem SM-vej og HM-vej. Træer i rabatterne på SM-vej og HM-vej er også i 2011 blevet beskåret for at undgå for store trækroner. To fra bestyrelsen foretog indsatsen. (Tak for det)! Visse fortovsfliser (SF-sten) bør rettes op efter at bl.a. rødder nedenunder har trykket dem op. Enkelte lodsejere eller lastbiler med varer til dem har imidlertid også kørt på fortovene, hvorved de er blevet trykket. Disse lodsejere må sørge for genopretningen. Der er behov for fornyet eftersyn her i foråret. Græskanter og græsområder langs rabatter forudsættes holdt af de enkelte nabolodsejere. Også her er der igen nogle enkelte steder konstateret kørsel, der har bevirket ret dybe spor ned i græsoverfladerne. Dette bør rettes op af de pgl. lodsejere snarest. Evt. ved etablering af armeringsmåtter/-sten, hvor man ønsker at etablere ny ind-/udkørsel. Orienteringstavle for Slibemestervej blev et nyt emne, som bestyrelsen efter en positiv tilslutning på sidste generalforsamling har fået et firma fra Vordingborg til at fremstille og levere. Resultatet er blevet en liggende pylon i ret stor størrelse til ca. kr ,- incl. moms. Opstillingen, herunder gravning af huller, støbning m.m. blev forestået af 4 fra bestyrelsen fra hhv grundejerforeningen og andelsboligforeningen I. Tak for det. Vi har modtaget en del ros for projektet og en enkelt beklagelse. Der er allerede meldt om, at tavlen rent faktisk har været en hjælp i et par nødsituationer. Legepladsen: Bliver kun vedligeholdt med meget begrænsede penge, som også meddelt på de tidligere generalforsamlinger. Dvs. at evt. indsats fra medlemmernes side vil kunne støttes i et vist omfang, jf. budgettet. Sandkasseområdet ved gyngerne er blevet gennemgravet og renset 1 gang for ukrudt i løbet af sommeren. Også foretaget af en fra bestyrelsen. De to borde er atter blevet smårepareret og kan fortsat benyttes. Trods mangel på maling. (Her er stadig et godt arbejde for en frivillig!). Det glæder stadig bestyrelsen at se forældre med mindre børn benytte legepladsen, men derimod ikke at se nogle unge på knallert køre ind over græsområdet og over bakken!! Containerordning: Nu har Næstved Kommune etableret en storskrald -ordning, hvor ikke bare møbler, brændbare ting o.lign. (men ikke haveaffald), hårde hvidevarer, metal, haveredskaber, elektronik og batterier m.m. kan blive hentet 6 gange om året (i vort område hver 4. tirsdag i de ulige måneder). Bestyrelsen standsede derfor vor ordning med containere 2 gange om året, hvorved vi sparede ca. kr ,- årligt. Besparelsen finansierede delvist udgiften til orienteringstavlen, som også meddelt på sidste generalforsamling. Bestyrelsen lovede at se tiden an det vil vi fortsat. Vi foreslår derfor at se også 2013 an, hvorfor vi bare afsætter kr ,- til særlig indsats i det nye budget. Snerydning: Vort ansvar omfatter de veje og stier, vi har asfaltansvar for. Det udmønter vi således, at vi foranlediger de 2 stier ryddet og saltet, når behov opstår. Aftale foreligger med fa. Foli om rydning om morgenen ved mere end 5 cm - 2 Udskrevet 23. april 2012.

3 snefald pr. gang. Lettere rydning og saltning har bestyrelsen selv foretaget med støtte fra Pernille Jensen og Palle Nielsen, HM-vej 1A hhv. 1B, ved den vestlige sti. Alt for at spare penge. Tak for hjælpen. Heldigvis har den sidste vinterperiode været uden megen sne. Stikvejene har vi overladt til og dermed pålagt de omkringliggende lodsejere at rydde og evt. salte. Hovedvejene og de 3 sideveje på HM-vej skal ryddes af kommunen, jf. kommunens prioritering, dvs. sjældent! Vejrabatten mod nord af SM-vej og ind til volden mod Glasmagervej: Rabatten, der har en bredde af 3,5 m fra asfaltkanten og ind til skellet ved volden, er vor ejendom. Rabatten har en længde på ca. 150 m. Græsrabatten slås også af firmaet Foli i.f.m. græsslåning af friarealerne. Men lad nu være med at smide affald o.lign. på græsrabatten og i krattet på volden. Internet hjemmeside. På generalforsamlingen 2010 blev idéen om en internet-hjemmeside tiltrådt. Den er nu etableret: Den er udelukkende tænkt som et supplement for orientering og indhentningsmulighed for f.eks. grundejerforeningens vedtægter, regnskaber samt referater fra generalforsamlinger m.m. Den kan bruges ikke bare af medlemmerne, men også af f.eks. ejendomsmæglere i.f.m. hussalg o.lign. Henrik Lund er udpeget som WEB-master. Asfaltering (Asfaltkontoen). Bestyrelsen har flere gange de sidste to år drøftet behovet for vedligeholdelse af vore 5 stikveje med asfaltslidlag. Et par gange har det være nødvendigt med pletvis reparation nogle steder. Problemet er, at jo længere vi venter, des længere slides det nuværende slidlag ned og derefter frigøres de underliggende vejmaterialer. Derefter vil en reparation blive uforholdsmæssig dyr. Bestyrelsen har gennemgået tilstanden for de 5 stikveje samt et par andre steder, ligesom vi har konsulteret et par repræsentanter for nogle asfaltfirmaer. Vi er her nået til, at 2 af stikvejene bør repareres i år, de øvrige 3 kan godt udsættes lidt. Med baggrund i indhentede tilbud har bestyrelsen derfor udarbejdet en plan for perioden , ligesom tilbudspriser er indhentet. Det mest fordelagtige bliver, hvis vi får udført 2 stikveje ad gangen. Herved kan slidlag også maskinudlægges. I forbindelse med drøftelse af budgettet for 2013 vil bestyrelsens forslag til asfalteringsplan blive fremlagt. Andre forhold: Parkering og placering af materialer og rekvisitter samt jord- og grusbunker gennem længere tid uden for egen parcel og resp. parkeringspladser bør ikke finde sted. Og slet ikke på græsområderne. Alligevel har bestyrelsen måttet behandle flere tilfælde af ulovlige og uønskede kørsler og parkeringer af biler og hensættelse af trailere o. lign. bl.a. på græsområderne. Ja, det har endog været nødvendigt med skriftlige påbud. Det har selvfølgeligt ikke været rart for bestyrelsen, men vi håber nu, at det ikke vil gentage sig! Hundeefterladenskaber skal fjernes af pgl. hundeejer/den, der går tur med hunden! En markering med en høm-høm-pose på hundesnoren er velset, så også andre kan se, at man fjerner hundeefterladenskaberne. Og gør det så!! Og sig det til andre, der ses ikke at gøre det!! Og lad så i øvrigt være med at smide posen med indhold på f.eks. stien eller i rabatten! Derfor har det glædet bestyrelsen, at det fremsatte og vedtagne forslag på generalforsamlingen i 2010 om etablering af affaldsbeholdere til høm-høm - poser m.m. har nydt fremme og blev godkendt af Næstved Kommune. Kommunen opsatte 2 beholdere i området og forestår tømningen regelmæssigt. Dejligt. I det hele taget bør der tages hensyn til ens naboer og øvrige beboere i området. Alle bør være med til at holde vore områder pæne og ryddelige. Tak. Tak til bestyrelsen. Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen både ved møderne og ved den fysiske indsats i det forløbne år. - 3 Udskrevet 23. april 2012.

4 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf. 4. Indkomne forslag: Fra Bestyrelsen: Et forslag: Dirigenten spurgte derefter, om der var spørgsmål til beretningen. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20 spurgte, om det var tilladt at etablere ekstra indkørsel til sin grund? Formanden svarede, at det i princippet er et kommunalt spørgsmål, men at kommunen generelt accepterer det. Betingelsen er dog, at der funderes dels på grunden og dels på evt. fortov samt evt. græsrabat så ind- /udkørsel kan ske uden beskadigelser samt tilsvining af vej m.m. Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. Kassereren fordelte det trykte og reviderede regnskab samt budget for 2011 og gennemgik de vigtigste poster og kommenterede de største afvigelser fra budgettet for Særlige bemærkninger fik besparelserne på containerordningen, der havde financieret købet af orienteringstavlen til SM-vej. I modsætning til 2010 havde snerydningen givet en ekstra stor besparelse, ligesom næsten alle poster i øvrigt var mindre end budgetteret. Således fremstod regnskabet med et flot samlet overskud på kr ,32, hvor en kursregulering på -kr ,94 var fratrukket. Af driftsmidlerne var der dog overført kr ,-til asfaltkontoen. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål eller bemærkninger. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, udtrykte tilfredshed med den opnåede renteindtægt og fik bekræftet et spørgsmål om den bundne konto med kr ,-. Den havde en varighed på 1 år til 15/ på 2,5% p.a., som nævnt i formandens beretning. Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet godkendt med akklamation. Formanden takkede revisoren for godt arbejde. Formanden fordelte skriftlig oversigt over forslaget om: Gennemførelse af asfaltarbejder på de 5 stikveje samt enkelte andre mindre steder, jf. særlig plan. Formanden begrundede forslaget med flg. udleveret tekst: Bestyrelsen foreslår at der gennemføres asfaltarbejder i form af slidlag på de 5 stikveje (3 på SM-vej og 2 på HM-vej) over de næste år. Over flere år er der jævnligt blevet foretaget opgravninger pga. gas- og antenneinstallationer. Derudover er der sket almindeligt slid. Ved tidligere opgravningers kanter i øverste asfaltering er der flere steder skabt revner, hvor særligt vand i løbet af vintrene pga. af frost har skabt revner. For således at hindre, at vejenes asfalt beskadiges helt ned i grundlaget med dyrere reparationer til følge, mener bestyrelsen, at vi på nuværende tidspunkt kan nøjes med at få udlagt nyt slidlag. Bedste metode er maskinudlægning. Det er bestyrelsens hensigt at indlede reparationerne allerede i 2012 med baggrund i asfaltkontoens nuværende saldo. Derefter med øget kontingent over de næste år at få genopbygget saldoen. Formanden gennemgik herefter en udleveret budgetplan og hvordan økonomien skulle skaffes samt pointerede, at forslaget om at igangsætte asfaltarbejdet var under forudsætning af, at der senere under budgettet var tilslutning til en kontingentforhøjelse på kr. 200,- til asfaltkontoen. Planen dækkede hele perioden frem til 2016, men at tidspunktet for efterfølgende asfaltarbejder måtte afhænge af dels senere vurderet behov, og dels af senere generalforsamlingers beslutninger. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål/bemærkninger? Jan Hansen, H-vej 24, mente, at vi ligeså godt kunne vedtage hele den samlede plan, der var tredelt, på én gang. Sara Finlov, SM-vej 13, var delvis af samme mening. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 15, mente at asfaltkontoen allerede rummede tilstrækkelige midler til hele projektet, og at der så nok også kunne spares ekstra, ved at alt blev udført på én gang. Formanden gjorde opmærksom på, at dels var asfaltkontoen ikke stor nok til hele projektet, og dels ville bestyrelsen ikke lade udføre arbejder, vi ikke var sikre på kunne betales. Forslaget omfattede derfor kun første del af de tre dele, men at hele planen var beskrevet, for at alle skulle kunne forstå sammenhængen og den tænkte financiering. Dirigenten oplyste, at man godt kunne fremsætte ændringsforslag til et fremsat forslag, men at bestyrelsens forslag på denne generalforsamling altså kun omfattede første del af den samlede plan. - 4 Udskrevet 23. april 2012.

5 Formanden var enig med dirigenten. Så måtte det være op til de efterfølgende års generalforsamlinger at beslutte en evt. opfølgning. Dirigenten spurgte, om der så herefter var nogle ændringsforslag til det fremsatte? Da det ikke var tilfældet, iværksattes afstemning: For 27, Imod: 0. Første del af forslaget blev vedtaget. 5. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr ved ejerskifte samt budget a Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år - lige år Hugo Lund Jensen, formand, HM-vej 56 og Ejvind Bodal, SM-vej 46. Begge var villige til genvalg. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Flemming Jensen, SMvej 15 & Jørgen Jepsen, SM-vej 44. Begge var villige til valg/genvalg. 8. Valg af revisor. Lars Rasmussen, SMvej 16. Han var villig til genvalg. 9. Valg af revisorsuppleant. Annette Høegh, SM-vej 10A. Hun var villig til valg. Formanden oplyste, at bestyrelsen forslog forhøjet kontingent med kr. 200,-, til kr. 800,-, jf. ovennævnte asfaltforslag. Administrationsgebyret blev foreslået uændret på kr. 100,-. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, men forsamlingen bifaldt generelt. Dvs. vedtaget. Budget for 2013 blev herefter efter en kortere pause - gennemgået af kassereren. Samlede udgifter på kr ,-, heraf kr til asfaltkontoen og samlede indtægter på kr Det budgetterede overskud var på kr ,-. Dirigenten spurgte, om der var nogle bemærkninger? Bodil Ravn, SM-vej 7, spurgte, hvorfor der var afsat kr ,- til containere, når disse ikke skulle etableres mere? Charlotte Poulsen, SM-vej 22, og Sørens Klaus Pedersen, SM-vej 20, spurgte til legepladsudgifterne? Hvad er bestyrelsens holdning til pladsens fremtid? Flemming Jensen, SM-vej 15, spurgte, hvad et generelt uændret beløb på kr ,- reelt dækkede? Dirigenten bad herefter bestyrelsen kommentere spørgsmålene. Ejvind Bodal, SM-vej 24, næstformand, oplyste, at legepladsen generelt ikke har nogen sikkerhedsmæssig godkendelse. En sådan kunne nok være dyr at få, hvorfor en eller anden afvikling helt eller delvis med tiden måtte forudses. Det var også derfor, at bestyrelsen ikke ville ofre mere end højest nødvendigt årligt på pladsen. Kassereren oplyste, at de kr ,- var en reserve til evt. udgifter for fjernelse af grene og træer og buske ved udtynding i bevoksningen langs volden og fra beskæring af træer i rabatterne samt evt. nyplantninger. Han oplyste endvidere, at det faste budgetbeløb på kr ,- var til generel dækning af telefon- og kørselsudgifter m.m. for hhv. formanden og kassereren. Det havde været uændret i mange år. Dirigenten pointerede, at bestyrelsen måtte overveje legepladsens fremtid, herunder en evt. sikkerhedsundersøgelse. Han spurgte, om der herefter var flere spørgsmål. Det var der ikke og budgettet 2013 var godkendt. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Begge blev genvalgt for 2 år med akklamation. Dirigenten oplyste, at Flemming Jensen var i stedet for den tidligere Jimmi Nielsen, HM-vej 22, der var rejst fra området, og spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Begge blev herefter valgt/genvalgt med akklamation for 1 år. Som revisor var Lars Rasmussen, SM-vej 16, på valg. Dirigenten konstaterede, at han var villig til genvalg, og at der ikke var andre forsalg. Lars Rasmussen blev genvalgt for 1 år også med akklamation. Dirigenten oplyste, at Annette Høegh var i stedet for Flemming Jensen, SM-vej 15, der netop var blevet valgt som bestyrelsessuppleant. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Annette Høegh blev herefter valgt for 1 år. - 5 Udskrevet 23. april 2012.

6 10. Eventuelt. Sara Finlov, SM-vej 13, der også er formand for Andelsboligforeningen Slibemesterparken I, foreslog, at der på legepladsen blev etableret et flisebelagt område, så det blev muligt at sidde tørt ved f.eks. et mindre beboertræf. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, oplyste, at han var villig til at hjælpe, hvis behov. Derudover mente han, at vedtægternes 20 måtte slettes, når bestyrelsen/foreningen ikke fulgte teksten. Michael Hansen, HM-vej 52, mente, der var behov for en henvendelse til Holmegaard for at sikre en bedre jordbehandling af det 10 m brede areal mellem hegnet langs skolestien og selve den beplantede fredsskov for at begrænse frøspredning fra ukrudtsplanterne. Dirigenten bad herefter om bestyrelsens kommentarer. Formanden henledte opmærksomheden på, at nabotvister skulle forsøges drøftet mellem de berørte naboer/parter. Den pgl. 20 var egentlig fra udstykningens tilblivelse m.h.p. ubebyggede grundes vedligeholdelse. Paragraffen burde nok udgå/revideres. Ved hegnsproblemer/-tvister måtte parterne evt. henvende sig til kommunen m.h.p.at få et hegnsyn. F.s.v.a. henvendelse til Holmegaard ville formanden drøfte det med Michael Hansen senere. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål. Han takkede for sig, og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for en suveræn indsats samt de mange fremmødte for at være kommet og for deres bidrag. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Underskrift: Signeret Signeret Hugo Lund Jensen Formand Anders Sørensen Dirigent Oversigt over bestyrelsen. Efter generalforsamlingen i 2012 er den nye bestyrelse, suppleanter m.fl.: Funktion Navn Adresse Tlf. Formand Hugo Lund Jensen Hyttemestervej Næstformand Ejvind Bodal Slibemestervej Kasserer Brian Møller Slibemestervej Bestyrelsesmedlem Henrik Lund Slibemestervej 8A Bestyrelsesmedlem Per Lund Pedersen Hyttemestervej Suppleant Flemming Jensen Slibemestervej Suppleant Jørgen Jepsen Slibemestervej Revisor Lars Rasmussen Slibemestervej Revisorsuppleant Anette Høegh Slibemestervej 10A Udskrevet 23. april 2012.

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2011. Sted og tid: Holmegaardskolen, storrum B, torsdag, den 28. april 2011, kl. 1900. Tilstede: 31 medlemmer fra i alt 23 husstande (stemmer). Dagsorden Referat Velkomst.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2014. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 10. april 2014, kl. 1730. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1930. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2013. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, tirsdag, den 9. april 2013, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2015. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 23. april 2015, kl. 1730. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1900. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2010. Sted og tid: Holmegaardskolen, storrum B, torsdag, den 15. april 2010, kl. 1900. Tilstede: 24 medlemmer fra i alt 19 husstande (stemmer). Dagsorden Referat Velkomst.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro 1 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Velkommen til foreningens årlige generalforsamling 16. juni 2016 2 Generalforsamlingen 16. juni 2016 Dagsorden pkt.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Grundeejerforeningen Fruekilden

Grundeejerforeningen Fruekilden Grundeejerforeningen 10-04-2014 Til Grundeejerforeningen s medlemmer. Emne: Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Ref.: Vedtægter for Grundejerforeningen. Grundejerforeningen indkalder herved til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier

Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Ekstraordinær generalforsamling den 9. december 2014 Bilag til emnet Asfaltering af grundejerforeningens veje og stier Dette bilag indeholder materiale til punkt

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen.

De små affaldsbeholdere på stranden er som forsøg erstattet af 1 stor beholder ved opkørslen. Referat fra Generalforsamling i grundejerforeningen Brinks Klit lørdag d. 23. maj 2015 kl. 10.00 på Sandvejen 4 1. Valg af dirigent Guri Engmark Valg af mødesekretær Agnes Nielsen I generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Grundejerforeningen Ryhøjen

Grundejerforeningen Ryhøjen Grundejerforeningen Ryhøjen Referat fra ordinær generalforsamling den 25.2.2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget og kontingentfastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling 19.05.1999

Referat fra generalforsamling 19.05.1999 1 25 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen. Referat fra generalforsamling 19.05.1999 Fra bestyrelsen var mødt: Anker Honoré (AH), Inger Barslund (IB), Jens C. Sønderbæk (JCS), Karin Melleris

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere