Grundejerforeningen Mestervejene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Mestervejene."

Transkript

1 Referat fra: Generalforsamlingen Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl Selve generalforsamlingen begyndte kl Forud var der spisning og orientering. Tilstede: 31 medlemmer fra i alt 23 husstande (stemmer) af total 107 parceller. Dagsorden Velkomst, spisning og orientering. Referat Formanden, Hugo Lund Jensen, HM-vej 56 bød velkommen kl ved de dækkede borde og gav et par praktiske bemærkninger, herunder at der efter spisningen kl ville blive en orientering om forsikring. Gunner Jensen fra Lokal Forsikring blev budt særlig velkommen og gav herefter ca. 30 min. orientering dels om sig selv og forsikringsselskabet, der er kundeejet, og dels om de forsikringstyper, der normalt kan tegnes. Særligt interessante områder var naturligvis gængse forsikringer for private og for mindre virksomheder. Gunstig var bl.a. 1 skade = 1 selvrisiko, ingen afskrivning for ejendomme o. 30 år. Forsikringspræmierne var i den billige ende. Men derudover ville foreningens medlemmer få en særlig rabat på 15 % på forsikringerne, dog 20 % rabat på bilforsikring. Rabatten ville ikke kun være for 1. år, men fortsætte. Derefter besvaredes forskellige spørgsmål fra medlemmerne. Formanden takkede for den udmærkede orientering og lovede, at foreningen ville optage notits på vor hjemmeside med kontakttlf.nr. & adr. samt holde kontakt iøvrigt, f.eks. via vor kasserer. Efter en pause bød formanden så kl velkommen til den egentlige generalforsamling til alle 39 fremmødte fra i alt 27 husstande = antal stemmer. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anders Sørensen, HM-vej 4B, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at skr. indkaldelse til generalforsamlingen var omdelt 29. marts, hvorfor generalforsamlingen var lovlig, samt at der var 27 husstande = 27 stemmer til stede. Dvs. kun 1 stemme pr. husstand! Jf. vedtægternes 6 gav han derefter ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev indledt med en konstatering af hvem, der blev valgt i Derefter berørtes nedennævnte emner: Vedtægter: På generalforsamlingen i 2010 var der også fremsat nogle forslag til vedtægtsændringer, der ikke blev vedtaget. Bestyrelsen havde dog noteret sig forslagene, som i en vis udstrækning kunne komme i betragtning, hvis der senere var behov for justeringer. Økonomi: Kontingentet opkræves så vidt muligt via PBS for at lette betalingen såvel for medlemmerne som kassereren. Ændringer i PBS koster en del. Dvs. at kassereren prøver at begrænse justering til kun én gang årligt. Alt for at spare penge. Enkelte ønsker at betale ved netbank-overførsler. Særlige opkrævninger er det nye administrationsgebyr ved ejerskifte, jf. vedtægternes 18, der sidste år blev vedtaget til kr. 100,-. Værdipapirbeholdningen, dvs. 12 aktier i Max-Bank var efter bankens konkurs blevet slettet. De 100 aktier i DiBa-Bank er gået væsentligt ned i værdi i.f.t. højdepunktet af kursen tidligere inden finanskrisen. Senest er kurserne dog rettet lidt, men er stadig ustabile. Heldigvis har vi ikke et stort antal aktier. P.t. en samlet værdi på ca. kr ,-. Men bestyrelsen ønsker en afhændelse og vil herefter ikke købe værdipapirer. Forsikringerne - stadig c/o Danske Forsikring (Top Danmark) hvor kassereren nyforhandlede dem i 2009 for at opnå billigere præmie. Dels til en arbejdsskadeforsikring, incl. operationsdækning for personer, der evt. udfører arbejde for foreningen, samt dels til en erhvervsansvarsforsikring for foreningens evt. ansvar, hvis nogen kommer til skade på legeplads, fortove o.lign. Bunden konto for dele af asfaltkontoen er etableret med varighed på 1 år indtil 15/ i vor nuværende bank Max-Bank, nu Sparekassen Sjælland. Bestyrelsen har i 2011 overført kr ,-, som budgetteret for 2011 til den særlige asfaltkonto. - 1 Udskrevet 23. april 2012.

2 Pleje af friarealerne: Omfatter græsarealerne omkring legeplads og containerplads på HM-vej samt den store græsplæne mellem andelsboligerne på SM-vej. Græsset bliver slået med maskinplæneklipper og med græsrydder omkring lygtepæle og redskaber samt ved hække og træer ca. ugentligt, afhængig af evt. tørke. Hæk ved legeplads klippes og hækaffald bortkøres 2 gange årligt og jordbakken slås 3 gange årligt. Alt er indeholdt i en skr. kontrakt med fa. Foli. (I alt ca. kr ,- incl. moms i 2011). Vi er godt tilfredse med havefirmaet og synes områderne fremtræder pæne. Medlemmerne opfordres til at bidrage til det pæne udseende. Veje og stier samt fortove og rabatter. Den store ringvej på SM-vej og hovedvejen på HM-vej med de 3 sideveje er asfaltmæssigt overtaget af Næstved Kommune. De 3 stikveje på SM-vej samt stikvejene på HM-vej for enden af første sidevej og på 3. sidevej er helt foreningens ansvar. Det gælder også de 2 stier mellem SM-vej og HM-vej. Træer i rabatterne på SM-vej og HM-vej er også i 2011 blevet beskåret for at undgå for store trækroner. To fra bestyrelsen foretog indsatsen. (Tak for det)! Visse fortovsfliser (SF-sten) bør rettes op efter at bl.a. rødder nedenunder har trykket dem op. Enkelte lodsejere eller lastbiler med varer til dem har imidlertid også kørt på fortovene, hvorved de er blevet trykket. Disse lodsejere må sørge for genopretningen. Der er behov for fornyet eftersyn her i foråret. Græskanter og græsområder langs rabatter forudsættes holdt af de enkelte nabolodsejere. Også her er der igen nogle enkelte steder konstateret kørsel, der har bevirket ret dybe spor ned i græsoverfladerne. Dette bør rettes op af de pgl. lodsejere snarest. Evt. ved etablering af armeringsmåtter/-sten, hvor man ønsker at etablere ny ind-/udkørsel. Orienteringstavle for Slibemestervej blev et nyt emne, som bestyrelsen efter en positiv tilslutning på sidste generalforsamling har fået et firma fra Vordingborg til at fremstille og levere. Resultatet er blevet en liggende pylon i ret stor størrelse til ca. kr ,- incl. moms. Opstillingen, herunder gravning af huller, støbning m.m. blev forestået af 4 fra bestyrelsen fra hhv grundejerforeningen og andelsboligforeningen I. Tak for det. Vi har modtaget en del ros for projektet og en enkelt beklagelse. Der er allerede meldt om, at tavlen rent faktisk har været en hjælp i et par nødsituationer. Legepladsen: Bliver kun vedligeholdt med meget begrænsede penge, som også meddelt på de tidligere generalforsamlinger. Dvs. at evt. indsats fra medlemmernes side vil kunne støttes i et vist omfang, jf. budgettet. Sandkasseområdet ved gyngerne er blevet gennemgravet og renset 1 gang for ukrudt i løbet af sommeren. Også foretaget af en fra bestyrelsen. De to borde er atter blevet smårepareret og kan fortsat benyttes. Trods mangel på maling. (Her er stadig et godt arbejde for en frivillig!). Det glæder stadig bestyrelsen at se forældre med mindre børn benytte legepladsen, men derimod ikke at se nogle unge på knallert køre ind over græsområdet og over bakken!! Containerordning: Nu har Næstved Kommune etableret en storskrald -ordning, hvor ikke bare møbler, brændbare ting o.lign. (men ikke haveaffald), hårde hvidevarer, metal, haveredskaber, elektronik og batterier m.m. kan blive hentet 6 gange om året (i vort område hver 4. tirsdag i de ulige måneder). Bestyrelsen standsede derfor vor ordning med containere 2 gange om året, hvorved vi sparede ca. kr ,- årligt. Besparelsen finansierede delvist udgiften til orienteringstavlen, som også meddelt på sidste generalforsamling. Bestyrelsen lovede at se tiden an det vil vi fortsat. Vi foreslår derfor at se også 2013 an, hvorfor vi bare afsætter kr ,- til særlig indsats i det nye budget. Snerydning: Vort ansvar omfatter de veje og stier, vi har asfaltansvar for. Det udmønter vi således, at vi foranlediger de 2 stier ryddet og saltet, når behov opstår. Aftale foreligger med fa. Foli om rydning om morgenen ved mere end 5 cm - 2 Udskrevet 23. april 2012.

3 snefald pr. gang. Lettere rydning og saltning har bestyrelsen selv foretaget med støtte fra Pernille Jensen og Palle Nielsen, HM-vej 1A hhv. 1B, ved den vestlige sti. Alt for at spare penge. Tak for hjælpen. Heldigvis har den sidste vinterperiode været uden megen sne. Stikvejene har vi overladt til og dermed pålagt de omkringliggende lodsejere at rydde og evt. salte. Hovedvejene og de 3 sideveje på HM-vej skal ryddes af kommunen, jf. kommunens prioritering, dvs. sjældent! Vejrabatten mod nord af SM-vej og ind til volden mod Glasmagervej: Rabatten, der har en bredde af 3,5 m fra asfaltkanten og ind til skellet ved volden, er vor ejendom. Rabatten har en længde på ca. 150 m. Græsrabatten slås også af firmaet Foli i.f.m. græsslåning af friarealerne. Men lad nu være med at smide affald o.lign. på græsrabatten og i krattet på volden. Internet hjemmeside. På generalforsamlingen 2010 blev idéen om en internet-hjemmeside tiltrådt. Den er nu etableret: Den er udelukkende tænkt som et supplement for orientering og indhentningsmulighed for f.eks. grundejerforeningens vedtægter, regnskaber samt referater fra generalforsamlinger m.m. Den kan bruges ikke bare af medlemmerne, men også af f.eks. ejendomsmæglere i.f.m. hussalg o.lign. Henrik Lund er udpeget som WEB-master. Asfaltering (Asfaltkontoen). Bestyrelsen har flere gange de sidste to år drøftet behovet for vedligeholdelse af vore 5 stikveje med asfaltslidlag. Et par gange har det være nødvendigt med pletvis reparation nogle steder. Problemet er, at jo længere vi venter, des længere slides det nuværende slidlag ned og derefter frigøres de underliggende vejmaterialer. Derefter vil en reparation blive uforholdsmæssig dyr. Bestyrelsen har gennemgået tilstanden for de 5 stikveje samt et par andre steder, ligesom vi har konsulteret et par repræsentanter for nogle asfaltfirmaer. Vi er her nået til, at 2 af stikvejene bør repareres i år, de øvrige 3 kan godt udsættes lidt. Med baggrund i indhentede tilbud har bestyrelsen derfor udarbejdet en plan for perioden , ligesom tilbudspriser er indhentet. Det mest fordelagtige bliver, hvis vi får udført 2 stikveje ad gangen. Herved kan slidlag også maskinudlægges. I forbindelse med drøftelse af budgettet for 2013 vil bestyrelsens forslag til asfalteringsplan blive fremlagt. Andre forhold: Parkering og placering af materialer og rekvisitter samt jord- og grusbunker gennem længere tid uden for egen parcel og resp. parkeringspladser bør ikke finde sted. Og slet ikke på græsområderne. Alligevel har bestyrelsen måttet behandle flere tilfælde af ulovlige og uønskede kørsler og parkeringer af biler og hensættelse af trailere o. lign. bl.a. på græsområderne. Ja, det har endog været nødvendigt med skriftlige påbud. Det har selvfølgeligt ikke været rart for bestyrelsen, men vi håber nu, at det ikke vil gentage sig! Hundeefterladenskaber skal fjernes af pgl. hundeejer/den, der går tur med hunden! En markering med en høm-høm-pose på hundesnoren er velset, så også andre kan se, at man fjerner hundeefterladenskaberne. Og gør det så!! Og sig det til andre, der ses ikke at gøre det!! Og lad så i øvrigt være med at smide posen med indhold på f.eks. stien eller i rabatten! Derfor har det glædet bestyrelsen, at det fremsatte og vedtagne forslag på generalforsamlingen i 2010 om etablering af affaldsbeholdere til høm-høm - poser m.m. har nydt fremme og blev godkendt af Næstved Kommune. Kommunen opsatte 2 beholdere i området og forestår tømningen regelmæssigt. Dejligt. I det hele taget bør der tages hensyn til ens naboer og øvrige beboere i området. Alle bør være med til at holde vore områder pæne og ryddelige. Tak. Tak til bestyrelsen. Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen både ved møderne og ved den fysiske indsats i det forløbne år. - 3 Udskrevet 23. april 2012.

4 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf. 4. Indkomne forslag: Fra Bestyrelsen: Et forslag: Dirigenten spurgte derefter, om der var spørgsmål til beretningen. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20 spurgte, om det var tilladt at etablere ekstra indkørsel til sin grund? Formanden svarede, at det i princippet er et kommunalt spørgsmål, men at kommunen generelt accepterer det. Betingelsen er dog, at der funderes dels på grunden og dels på evt. fortov samt evt. græsrabat så ind- /udkørsel kan ske uden beskadigelser samt tilsvining af vej m.m. Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. Kassereren fordelte det trykte og reviderede regnskab samt budget for 2011 og gennemgik de vigtigste poster og kommenterede de største afvigelser fra budgettet for Særlige bemærkninger fik besparelserne på containerordningen, der havde financieret købet af orienteringstavlen til SM-vej. I modsætning til 2010 havde snerydningen givet en ekstra stor besparelse, ligesom næsten alle poster i øvrigt var mindre end budgetteret. Således fremstod regnskabet med et flot samlet overskud på kr ,32, hvor en kursregulering på -kr ,94 var fratrukket. Af driftsmidlerne var der dog overført kr ,-til asfaltkontoen. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål eller bemærkninger. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, udtrykte tilfredshed med den opnåede renteindtægt og fik bekræftet et spørgsmål om den bundne konto med kr ,-. Den havde en varighed på 1 år til 15/ på 2,5% p.a., som nævnt i formandens beretning. Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet godkendt med akklamation. Formanden takkede revisoren for godt arbejde. Formanden fordelte skriftlig oversigt over forslaget om: Gennemførelse af asfaltarbejder på de 5 stikveje samt enkelte andre mindre steder, jf. særlig plan. Formanden begrundede forslaget med flg. udleveret tekst: Bestyrelsen foreslår at der gennemføres asfaltarbejder i form af slidlag på de 5 stikveje (3 på SM-vej og 2 på HM-vej) over de næste år. Over flere år er der jævnligt blevet foretaget opgravninger pga. gas- og antenneinstallationer. Derudover er der sket almindeligt slid. Ved tidligere opgravningers kanter i øverste asfaltering er der flere steder skabt revner, hvor særligt vand i løbet af vintrene pga. af frost har skabt revner. For således at hindre, at vejenes asfalt beskadiges helt ned i grundlaget med dyrere reparationer til følge, mener bestyrelsen, at vi på nuværende tidspunkt kan nøjes med at få udlagt nyt slidlag. Bedste metode er maskinudlægning. Det er bestyrelsens hensigt at indlede reparationerne allerede i 2012 med baggrund i asfaltkontoens nuværende saldo. Derefter med øget kontingent over de næste år at få genopbygget saldoen. Formanden gennemgik herefter en udleveret budgetplan og hvordan økonomien skulle skaffes samt pointerede, at forslaget om at igangsætte asfaltarbejdet var under forudsætning af, at der senere under budgettet var tilslutning til en kontingentforhøjelse på kr. 200,- til asfaltkontoen. Planen dækkede hele perioden frem til 2016, men at tidspunktet for efterfølgende asfaltarbejder måtte afhænge af dels senere vurderet behov, og dels af senere generalforsamlingers beslutninger. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål/bemærkninger? Jan Hansen, H-vej 24, mente, at vi ligeså godt kunne vedtage hele den samlede plan, der var tredelt, på én gang. Sara Finlov, SM-vej 13, var delvis af samme mening. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 15, mente at asfaltkontoen allerede rummede tilstrækkelige midler til hele projektet, og at der så nok også kunne spares ekstra, ved at alt blev udført på én gang. Formanden gjorde opmærksom på, at dels var asfaltkontoen ikke stor nok til hele projektet, og dels ville bestyrelsen ikke lade udføre arbejder, vi ikke var sikre på kunne betales. Forslaget omfattede derfor kun første del af de tre dele, men at hele planen var beskrevet, for at alle skulle kunne forstå sammenhængen og den tænkte financiering. Dirigenten oplyste, at man godt kunne fremsætte ændringsforslag til et fremsat forslag, men at bestyrelsens forslag på denne generalforsamling altså kun omfattede første del af den samlede plan. - 4 Udskrevet 23. april 2012.

5 Formanden var enig med dirigenten. Så måtte det være op til de efterfølgende års generalforsamlinger at beslutte en evt. opfølgning. Dirigenten spurgte, om der så herefter var nogle ændringsforslag til det fremsatte? Da det ikke var tilfældet, iværksattes afstemning: For 27, Imod: 0. Første del af forslaget blev vedtaget. 5. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr ved ejerskifte samt budget a Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år - lige år Hugo Lund Jensen, formand, HM-vej 56 og Ejvind Bodal, SM-vej 46. Begge var villige til genvalg. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Flemming Jensen, SMvej 15 & Jørgen Jepsen, SM-vej 44. Begge var villige til valg/genvalg. 8. Valg af revisor. Lars Rasmussen, SMvej 16. Han var villig til genvalg. 9. Valg af revisorsuppleant. Annette Høegh, SM-vej 10A. Hun var villig til valg. Formanden oplyste, at bestyrelsen forslog forhøjet kontingent med kr. 200,-, til kr. 800,-, jf. ovennævnte asfaltforslag. Administrationsgebyret blev foreslået uændret på kr. 100,-. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, men forsamlingen bifaldt generelt. Dvs. vedtaget. Budget for 2013 blev herefter efter en kortere pause - gennemgået af kassereren. Samlede udgifter på kr ,-, heraf kr til asfaltkontoen og samlede indtægter på kr Det budgetterede overskud var på kr ,-. Dirigenten spurgte, om der var nogle bemærkninger? Bodil Ravn, SM-vej 7, spurgte, hvorfor der var afsat kr ,- til containere, når disse ikke skulle etableres mere? Charlotte Poulsen, SM-vej 22, og Sørens Klaus Pedersen, SM-vej 20, spurgte til legepladsudgifterne? Hvad er bestyrelsens holdning til pladsens fremtid? Flemming Jensen, SM-vej 15, spurgte, hvad et generelt uændret beløb på kr ,- reelt dækkede? Dirigenten bad herefter bestyrelsen kommentere spørgsmålene. Ejvind Bodal, SM-vej 24, næstformand, oplyste, at legepladsen generelt ikke har nogen sikkerhedsmæssig godkendelse. En sådan kunne nok være dyr at få, hvorfor en eller anden afvikling helt eller delvis med tiden måtte forudses. Det var også derfor, at bestyrelsen ikke ville ofre mere end højest nødvendigt årligt på pladsen. Kassereren oplyste, at de kr ,- var en reserve til evt. udgifter for fjernelse af grene og træer og buske ved udtynding i bevoksningen langs volden og fra beskæring af træer i rabatterne samt evt. nyplantninger. Han oplyste endvidere, at det faste budgetbeløb på kr ,- var til generel dækning af telefon- og kørselsudgifter m.m. for hhv. formanden og kassereren. Det havde været uændret i mange år. Dirigenten pointerede, at bestyrelsen måtte overveje legepladsens fremtid, herunder en evt. sikkerhedsundersøgelse. Han spurgte, om der herefter var flere spørgsmål. Det var der ikke og budgettet 2013 var godkendt. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Begge blev genvalgt for 2 år med akklamation. Dirigenten oplyste, at Flemming Jensen var i stedet for den tidligere Jimmi Nielsen, HM-vej 22, der var rejst fra området, og spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Begge blev herefter valgt/genvalgt med akklamation for 1 år. Som revisor var Lars Rasmussen, SM-vej 16, på valg. Dirigenten konstaterede, at han var villig til genvalg, og at der ikke var andre forsalg. Lars Rasmussen blev genvalgt for 1 år også med akklamation. Dirigenten oplyste, at Annette Høegh var i stedet for Flemming Jensen, SM-vej 15, der netop var blevet valgt som bestyrelsessuppleant. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Annette Høegh blev herefter valgt for 1 år. - 5 Udskrevet 23. april 2012.

6 10. Eventuelt. Sara Finlov, SM-vej 13, der også er formand for Andelsboligforeningen Slibemesterparken I, foreslog, at der på legepladsen blev etableret et flisebelagt område, så det blev muligt at sidde tørt ved f.eks. et mindre beboertræf. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, oplyste, at han var villig til at hjælpe, hvis behov. Derudover mente han, at vedtægternes 20 måtte slettes, når bestyrelsen/foreningen ikke fulgte teksten. Michael Hansen, HM-vej 52, mente, der var behov for en henvendelse til Holmegaard for at sikre en bedre jordbehandling af det 10 m brede areal mellem hegnet langs skolestien og selve den beplantede fredsskov for at begrænse frøspredning fra ukrudtsplanterne. Dirigenten bad herefter om bestyrelsens kommentarer. Formanden henledte opmærksomheden på, at nabotvister skulle forsøges drøftet mellem de berørte naboer/parter. Den pgl. 20 var egentlig fra udstykningens tilblivelse m.h.p. ubebyggede grundes vedligeholdelse. Paragraffen burde nok udgå/revideres. Ved hegnsproblemer/-tvister måtte parterne evt. henvende sig til kommunen m.h.p.at få et hegnsyn. F.s.v.a. henvendelse til Holmegaard ville formanden drøfte det med Michael Hansen senere. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål. Han takkede for sig, og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for en suveræn indsats samt de mange fremmødte for at være kommet og for deres bidrag. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Underskrift: Signeret Signeret Hugo Lund Jensen Formand Anders Sørensen Dirigent Oversigt over bestyrelsen. Efter generalforsamlingen i 2012 er den nye bestyrelse, suppleanter m.fl.: Funktion Navn Adresse Tlf. Formand Hugo Lund Jensen Hyttemestervej Næstformand Ejvind Bodal Slibemestervej Kasserer Brian Møller Slibemestervej Bestyrelsesmedlem Henrik Lund Slibemestervej 8A Bestyrelsesmedlem Per Lund Pedersen Hyttemestervej Suppleant Flemming Jensen Slibemestervej Suppleant Jørgen Jepsen Slibemestervej Revisor Lars Rasmussen Slibemestervej Revisorsuppleant Anette Høegh Slibemestervej 10A Udskrevet 23. april 2012.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup

Møllelundgården, Hovedgaden 72, 4140 Borup A / B B O R U P S Ø P A R K S Ø P A R K E N 2-5 8, 4 1 4 0 B O R U P M Ø D E R E F E R A T A/B BORUP SØPARK Forum: Ordinær generalforsamling c/o DO SUM v/ LINDA FERRÉ JENSEN Tidspunkt: Torsdag den 9. april

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus

Generalforsamling d. 16-03-2015 I Alslev Forsamlingshus 1. Valg af ordstyrer. Bent Christensen blev valgt 2. Valg af referent og stemmetællere Søren K. Madsen blev valgt som referent. Kurt Nielsen som stemmetæller 3. Bestyrelsens beretning v/ formanden Årsberetning

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort

Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort Samlet oversigt over høringssvar til planen for Det nye katolske Danmarkskort 4. udgave 23. marts 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hovedstadsområdet... 6 Vesterbro,

Læs mere

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års

Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års Beretning 2015 Præsentation af bestyrelse og forretningsfører Den årlige beretning vil også i år indeholde information om det forløbne års aktiviteter og det forefaldende arbejde, den hen over året opstår.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere