Grundejerforeningen Mestervejene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Mestervejene."

Transkript

1 Referat fra: Generalforsamlingen Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl Selve generalforsamlingen begyndte kl Forud var der spisning og orientering. Tilstede: 31 medlemmer fra i alt 23 husstande (stemmer) af total 107 parceller. Dagsorden Velkomst, spisning og orientering. Referat Formanden, Hugo Lund Jensen, HM-vej 56 bød velkommen kl ved de dækkede borde og gav et par praktiske bemærkninger, herunder at der efter spisningen kl ville blive en orientering om forsikring. Gunner Jensen fra Lokal Forsikring blev budt særlig velkommen og gav herefter ca. 30 min. orientering dels om sig selv og forsikringsselskabet, der er kundeejet, og dels om de forsikringstyper, der normalt kan tegnes. Særligt interessante områder var naturligvis gængse forsikringer for private og for mindre virksomheder. Gunstig var bl.a. 1 skade = 1 selvrisiko, ingen afskrivning for ejendomme o. 30 år. Forsikringspræmierne var i den billige ende. Men derudover ville foreningens medlemmer få en særlig rabat på 15 % på forsikringerne, dog 20 % rabat på bilforsikring. Rabatten ville ikke kun være for 1. år, men fortsætte. Derefter besvaredes forskellige spørgsmål fra medlemmerne. Formanden takkede for den udmærkede orientering og lovede, at foreningen ville optage notits på vor hjemmeside med kontakttlf.nr. & adr. samt holde kontakt iøvrigt, f.eks. via vor kasserer. Efter en pause bød formanden så kl velkommen til den egentlige generalforsamling til alle 39 fremmødte fra i alt 27 husstande = antal stemmer. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anders Sørensen, HM-vej 4B, der blev valgt. Dirigenten konstaterede, at skr. indkaldelse til generalforsamlingen var omdelt 29. marts, hvorfor generalforsamlingen var lovlig, samt at der var 27 husstande = 27 stemmer til stede. Dvs. kun 1 stemme pr. husstand! Jf. vedtægternes 6 gav han derefter ordet til formanden. 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev indledt med en konstatering af hvem, der blev valgt i Derefter berørtes nedennævnte emner: Vedtægter: På generalforsamlingen i 2010 var der også fremsat nogle forslag til vedtægtsændringer, der ikke blev vedtaget. Bestyrelsen havde dog noteret sig forslagene, som i en vis udstrækning kunne komme i betragtning, hvis der senere var behov for justeringer. Økonomi: Kontingentet opkræves så vidt muligt via PBS for at lette betalingen såvel for medlemmerne som kassereren. Ændringer i PBS koster en del. Dvs. at kassereren prøver at begrænse justering til kun én gang årligt. Alt for at spare penge. Enkelte ønsker at betale ved netbank-overførsler. Særlige opkrævninger er det nye administrationsgebyr ved ejerskifte, jf. vedtægternes 18, der sidste år blev vedtaget til kr. 100,-. Værdipapirbeholdningen, dvs. 12 aktier i Max-Bank var efter bankens konkurs blevet slettet. De 100 aktier i DiBa-Bank er gået væsentligt ned i værdi i.f.t. højdepunktet af kursen tidligere inden finanskrisen. Senest er kurserne dog rettet lidt, men er stadig ustabile. Heldigvis har vi ikke et stort antal aktier. P.t. en samlet værdi på ca. kr ,-. Men bestyrelsen ønsker en afhændelse og vil herefter ikke købe værdipapirer. Forsikringerne - stadig c/o Danske Forsikring (Top Danmark) hvor kassereren nyforhandlede dem i 2009 for at opnå billigere præmie. Dels til en arbejdsskadeforsikring, incl. operationsdækning for personer, der evt. udfører arbejde for foreningen, samt dels til en erhvervsansvarsforsikring for foreningens evt. ansvar, hvis nogen kommer til skade på legeplads, fortove o.lign. Bunden konto for dele af asfaltkontoen er etableret med varighed på 1 år indtil 15/ i vor nuværende bank Max-Bank, nu Sparekassen Sjælland. Bestyrelsen har i 2011 overført kr ,-, som budgetteret for 2011 til den særlige asfaltkonto. - 1 Udskrevet 23. april 2012.

2 Pleje af friarealerne: Omfatter græsarealerne omkring legeplads og containerplads på HM-vej samt den store græsplæne mellem andelsboligerne på SM-vej. Græsset bliver slået med maskinplæneklipper og med græsrydder omkring lygtepæle og redskaber samt ved hække og træer ca. ugentligt, afhængig af evt. tørke. Hæk ved legeplads klippes og hækaffald bortkøres 2 gange årligt og jordbakken slås 3 gange årligt. Alt er indeholdt i en skr. kontrakt med fa. Foli. (I alt ca. kr ,- incl. moms i 2011). Vi er godt tilfredse med havefirmaet og synes områderne fremtræder pæne. Medlemmerne opfordres til at bidrage til det pæne udseende. Veje og stier samt fortove og rabatter. Den store ringvej på SM-vej og hovedvejen på HM-vej med de 3 sideveje er asfaltmæssigt overtaget af Næstved Kommune. De 3 stikveje på SM-vej samt stikvejene på HM-vej for enden af første sidevej og på 3. sidevej er helt foreningens ansvar. Det gælder også de 2 stier mellem SM-vej og HM-vej. Træer i rabatterne på SM-vej og HM-vej er også i 2011 blevet beskåret for at undgå for store trækroner. To fra bestyrelsen foretog indsatsen. (Tak for det)! Visse fortovsfliser (SF-sten) bør rettes op efter at bl.a. rødder nedenunder har trykket dem op. Enkelte lodsejere eller lastbiler med varer til dem har imidlertid også kørt på fortovene, hvorved de er blevet trykket. Disse lodsejere må sørge for genopretningen. Der er behov for fornyet eftersyn her i foråret. Græskanter og græsområder langs rabatter forudsættes holdt af de enkelte nabolodsejere. Også her er der igen nogle enkelte steder konstateret kørsel, der har bevirket ret dybe spor ned i græsoverfladerne. Dette bør rettes op af de pgl. lodsejere snarest. Evt. ved etablering af armeringsmåtter/-sten, hvor man ønsker at etablere ny ind-/udkørsel. Orienteringstavle for Slibemestervej blev et nyt emne, som bestyrelsen efter en positiv tilslutning på sidste generalforsamling har fået et firma fra Vordingborg til at fremstille og levere. Resultatet er blevet en liggende pylon i ret stor størrelse til ca. kr ,- incl. moms. Opstillingen, herunder gravning af huller, støbning m.m. blev forestået af 4 fra bestyrelsen fra hhv grundejerforeningen og andelsboligforeningen I. Tak for det. Vi har modtaget en del ros for projektet og en enkelt beklagelse. Der er allerede meldt om, at tavlen rent faktisk har været en hjælp i et par nødsituationer. Legepladsen: Bliver kun vedligeholdt med meget begrænsede penge, som også meddelt på de tidligere generalforsamlinger. Dvs. at evt. indsats fra medlemmernes side vil kunne støttes i et vist omfang, jf. budgettet. Sandkasseområdet ved gyngerne er blevet gennemgravet og renset 1 gang for ukrudt i løbet af sommeren. Også foretaget af en fra bestyrelsen. De to borde er atter blevet smårepareret og kan fortsat benyttes. Trods mangel på maling. (Her er stadig et godt arbejde for en frivillig!). Det glæder stadig bestyrelsen at se forældre med mindre børn benytte legepladsen, men derimod ikke at se nogle unge på knallert køre ind over græsområdet og over bakken!! Containerordning: Nu har Næstved Kommune etableret en storskrald -ordning, hvor ikke bare møbler, brændbare ting o.lign. (men ikke haveaffald), hårde hvidevarer, metal, haveredskaber, elektronik og batterier m.m. kan blive hentet 6 gange om året (i vort område hver 4. tirsdag i de ulige måneder). Bestyrelsen standsede derfor vor ordning med containere 2 gange om året, hvorved vi sparede ca. kr ,- årligt. Besparelsen finansierede delvist udgiften til orienteringstavlen, som også meddelt på sidste generalforsamling. Bestyrelsen lovede at se tiden an det vil vi fortsat. Vi foreslår derfor at se også 2013 an, hvorfor vi bare afsætter kr ,- til særlig indsats i det nye budget. Snerydning: Vort ansvar omfatter de veje og stier, vi har asfaltansvar for. Det udmønter vi således, at vi foranlediger de 2 stier ryddet og saltet, når behov opstår. Aftale foreligger med fa. Foli om rydning om morgenen ved mere end 5 cm - 2 Udskrevet 23. april 2012.

3 snefald pr. gang. Lettere rydning og saltning har bestyrelsen selv foretaget med støtte fra Pernille Jensen og Palle Nielsen, HM-vej 1A hhv. 1B, ved den vestlige sti. Alt for at spare penge. Tak for hjælpen. Heldigvis har den sidste vinterperiode været uden megen sne. Stikvejene har vi overladt til og dermed pålagt de omkringliggende lodsejere at rydde og evt. salte. Hovedvejene og de 3 sideveje på HM-vej skal ryddes af kommunen, jf. kommunens prioritering, dvs. sjældent! Vejrabatten mod nord af SM-vej og ind til volden mod Glasmagervej: Rabatten, der har en bredde af 3,5 m fra asfaltkanten og ind til skellet ved volden, er vor ejendom. Rabatten har en længde på ca. 150 m. Græsrabatten slås også af firmaet Foli i.f.m. græsslåning af friarealerne. Men lad nu være med at smide affald o.lign. på græsrabatten og i krattet på volden. Internet hjemmeside. På generalforsamlingen 2010 blev idéen om en internet-hjemmeside tiltrådt. Den er nu etableret: Den er udelukkende tænkt som et supplement for orientering og indhentningsmulighed for f.eks. grundejerforeningens vedtægter, regnskaber samt referater fra generalforsamlinger m.m. Den kan bruges ikke bare af medlemmerne, men også af f.eks. ejendomsmæglere i.f.m. hussalg o.lign. Henrik Lund er udpeget som WEB-master. Asfaltering (Asfaltkontoen). Bestyrelsen har flere gange de sidste to år drøftet behovet for vedligeholdelse af vore 5 stikveje med asfaltslidlag. Et par gange har det være nødvendigt med pletvis reparation nogle steder. Problemet er, at jo længere vi venter, des længere slides det nuværende slidlag ned og derefter frigøres de underliggende vejmaterialer. Derefter vil en reparation blive uforholdsmæssig dyr. Bestyrelsen har gennemgået tilstanden for de 5 stikveje samt et par andre steder, ligesom vi har konsulteret et par repræsentanter for nogle asfaltfirmaer. Vi er her nået til, at 2 af stikvejene bør repareres i år, de øvrige 3 kan godt udsættes lidt. Med baggrund i indhentede tilbud har bestyrelsen derfor udarbejdet en plan for perioden , ligesom tilbudspriser er indhentet. Det mest fordelagtige bliver, hvis vi får udført 2 stikveje ad gangen. Herved kan slidlag også maskinudlægges. I forbindelse med drøftelse af budgettet for 2013 vil bestyrelsens forslag til asfalteringsplan blive fremlagt. Andre forhold: Parkering og placering af materialer og rekvisitter samt jord- og grusbunker gennem længere tid uden for egen parcel og resp. parkeringspladser bør ikke finde sted. Og slet ikke på græsområderne. Alligevel har bestyrelsen måttet behandle flere tilfælde af ulovlige og uønskede kørsler og parkeringer af biler og hensættelse af trailere o. lign. bl.a. på græsområderne. Ja, det har endog været nødvendigt med skriftlige påbud. Det har selvfølgeligt ikke været rart for bestyrelsen, men vi håber nu, at det ikke vil gentage sig! Hundeefterladenskaber skal fjernes af pgl. hundeejer/den, der går tur med hunden! En markering med en høm-høm-pose på hundesnoren er velset, så også andre kan se, at man fjerner hundeefterladenskaberne. Og gør det så!! Og sig det til andre, der ses ikke at gøre det!! Og lad så i øvrigt være med at smide posen med indhold på f.eks. stien eller i rabatten! Derfor har det glædet bestyrelsen, at det fremsatte og vedtagne forslag på generalforsamlingen i 2010 om etablering af affaldsbeholdere til høm-høm - poser m.m. har nydt fremme og blev godkendt af Næstved Kommune. Kommunen opsatte 2 beholdere i området og forestår tømningen regelmæssigt. Dejligt. I det hele taget bør der tages hensyn til ens naboer og øvrige beboere i området. Alle bør være med til at holde vore områder pæne og ryddelige. Tak. Tak til bestyrelsen. Formanden takkede bestyrelsen for indsatsen både ved møderne og ved den fysiske indsats i det forløbne år. - 3 Udskrevet 23. april 2012.

4 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse heraf. 4. Indkomne forslag: Fra Bestyrelsen: Et forslag: Dirigenten spurgte derefter, om der var spørgsmål til beretningen. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20 spurgte, om det var tilladt at etablere ekstra indkørsel til sin grund? Formanden svarede, at det i princippet er et kommunalt spørgsmål, men at kommunen generelt accepterer det. Betingelsen er dog, at der funderes dels på grunden og dels på evt. fortov samt evt. græsrabat så ind- /udkørsel kan ske uden beskadigelser samt tilsvining af vej m.m. Herefter blev beretningen godkendt med akklamation. Kassereren fordelte det trykte og reviderede regnskab samt budget for 2011 og gennemgik de vigtigste poster og kommenterede de største afvigelser fra budgettet for Særlige bemærkninger fik besparelserne på containerordningen, der havde financieret købet af orienteringstavlen til SM-vej. I modsætning til 2010 havde snerydningen givet en ekstra stor besparelse, ligesom næsten alle poster i øvrigt var mindre end budgetteret. Således fremstod regnskabet med et flot samlet overskud på kr ,32, hvor en kursregulering på -kr ,94 var fratrukket. Af driftsmidlerne var der dog overført kr ,-til asfaltkontoen. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål eller bemærkninger. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, udtrykte tilfredshed med den opnåede renteindtægt og fik bekræftet et spørgsmål om den bundne konto med kr ,-. Den havde en varighed på 1 år til 15/ på 2,5% p.a., som nævnt i formandens beretning. Da der ikke var flere spørgsmål, blev regnskabet godkendt med akklamation. Formanden takkede revisoren for godt arbejde. Formanden fordelte skriftlig oversigt over forslaget om: Gennemførelse af asfaltarbejder på de 5 stikveje samt enkelte andre mindre steder, jf. særlig plan. Formanden begrundede forslaget med flg. udleveret tekst: Bestyrelsen foreslår at der gennemføres asfaltarbejder i form af slidlag på de 5 stikveje (3 på SM-vej og 2 på HM-vej) over de næste år. Over flere år er der jævnligt blevet foretaget opgravninger pga. gas- og antenneinstallationer. Derudover er der sket almindeligt slid. Ved tidligere opgravningers kanter i øverste asfaltering er der flere steder skabt revner, hvor særligt vand i løbet af vintrene pga. af frost har skabt revner. For således at hindre, at vejenes asfalt beskadiges helt ned i grundlaget med dyrere reparationer til følge, mener bestyrelsen, at vi på nuværende tidspunkt kan nøjes med at få udlagt nyt slidlag. Bedste metode er maskinudlægning. Det er bestyrelsens hensigt at indlede reparationerne allerede i 2012 med baggrund i asfaltkontoens nuværende saldo. Derefter med øget kontingent over de næste år at få genopbygget saldoen. Formanden gennemgik herefter en udleveret budgetplan og hvordan økonomien skulle skaffes samt pointerede, at forslaget om at igangsætte asfaltarbejdet var under forudsætning af, at der senere under budgettet var tilslutning til en kontingentforhøjelse på kr. 200,- til asfaltkontoen. Planen dækkede hele perioden frem til 2016, men at tidspunktet for efterfølgende asfaltarbejder måtte afhænge af dels senere vurderet behov, og dels af senere generalforsamlingers beslutninger. Dirigenten spurgte, om der var nogle spørgsmål/bemærkninger? Jan Hansen, H-vej 24, mente, at vi ligeså godt kunne vedtage hele den samlede plan, der var tredelt, på én gang. Sara Finlov, SM-vej 13, var delvis af samme mening. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 15, mente at asfaltkontoen allerede rummede tilstrækkelige midler til hele projektet, og at der så nok også kunne spares ekstra, ved at alt blev udført på én gang. Formanden gjorde opmærksom på, at dels var asfaltkontoen ikke stor nok til hele projektet, og dels ville bestyrelsen ikke lade udføre arbejder, vi ikke var sikre på kunne betales. Forslaget omfattede derfor kun første del af de tre dele, men at hele planen var beskrevet, for at alle skulle kunne forstå sammenhængen og den tænkte financiering. Dirigenten oplyste, at man godt kunne fremsætte ændringsforslag til et fremsat forslag, men at bestyrelsens forslag på denne generalforsamling altså kun omfattede første del af den samlede plan. - 4 Udskrevet 23. april 2012.

5 Formanden var enig med dirigenten. Så måtte det være op til de efterfølgende års generalforsamlinger at beslutte en evt. opfølgning. Dirigenten spurgte, om der så herefter var nogle ændringsforslag til det fremsatte? Da det ikke var tilfældet, iværksattes afstemning: For 27, Imod: 0. Første del af forslaget blev vedtaget. 5. Fastsættelse af kontingent og administrationsgebyr ved ejerskifte samt budget a Valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år - lige år Hugo Lund Jensen, formand, HM-vej 56 og Ejvind Bodal, SM-vej 46. Begge var villige til genvalg. 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Flemming Jensen, SMvej 15 & Jørgen Jepsen, SM-vej 44. Begge var villige til valg/genvalg. 8. Valg af revisor. Lars Rasmussen, SMvej 16. Han var villig til genvalg. 9. Valg af revisorsuppleant. Annette Høegh, SM-vej 10A. Hun var villig til valg. Formanden oplyste, at bestyrelsen forslog forhøjet kontingent med kr. 200,-, til kr. 800,-, jf. ovennævnte asfaltforslag. Administrationsgebyret blev foreslået uændret på kr. 100,-. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag, men forsamlingen bifaldt generelt. Dvs. vedtaget. Budget for 2013 blev herefter efter en kortere pause - gennemgået af kassereren. Samlede udgifter på kr ,-, heraf kr til asfaltkontoen og samlede indtægter på kr Det budgetterede overskud var på kr ,-. Dirigenten spurgte, om der var nogle bemærkninger? Bodil Ravn, SM-vej 7, spurgte, hvorfor der var afsat kr ,- til containere, når disse ikke skulle etableres mere? Charlotte Poulsen, SM-vej 22, og Sørens Klaus Pedersen, SM-vej 20, spurgte til legepladsudgifterne? Hvad er bestyrelsens holdning til pladsens fremtid? Flemming Jensen, SM-vej 15, spurgte, hvad et generelt uændret beløb på kr ,- reelt dækkede? Dirigenten bad herefter bestyrelsen kommentere spørgsmålene. Ejvind Bodal, SM-vej 24, næstformand, oplyste, at legepladsen generelt ikke har nogen sikkerhedsmæssig godkendelse. En sådan kunne nok være dyr at få, hvorfor en eller anden afvikling helt eller delvis med tiden måtte forudses. Det var også derfor, at bestyrelsen ikke ville ofre mere end højest nødvendigt årligt på pladsen. Kassereren oplyste, at de kr ,- var en reserve til evt. udgifter for fjernelse af grene og træer og buske ved udtynding i bevoksningen langs volden og fra beskæring af træer i rabatterne samt evt. nyplantninger. Han oplyste endvidere, at det faste budgetbeløb på kr ,- var til generel dækning af telefon- og kørselsudgifter m.m. for hhv. formanden og kassereren. Det havde været uændret i mange år. Dirigenten pointerede, at bestyrelsen måtte overveje legepladsens fremtid, herunder en evt. sikkerhedsundersøgelse. Han spurgte, om der herefter var flere spørgsmål. Det var der ikke og budgettet 2013 var godkendt. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Begge blev genvalgt for 2 år med akklamation. Dirigenten oplyste, at Flemming Jensen var i stedet for den tidligere Jimmi Nielsen, HM-vej 22, der var rejst fra området, og spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Begge blev herefter valgt/genvalgt med akklamation for 1 år. Som revisor var Lars Rasmussen, SM-vej 16, på valg. Dirigenten konstaterede, at han var villig til genvalg, og at der ikke var andre forsalg. Lars Rasmussen blev genvalgt for 1 år også med akklamation. Dirigenten oplyste, at Annette Høegh var i stedet for Flemming Jensen, SM-vej 15, der netop var blevet valgt som bestyrelsessuppleant. Dirigenten spurgte, om der var andre forslag. Det var ikke tilfældet. Annette Høegh blev herefter valgt for 1 år. - 5 Udskrevet 23. april 2012.

6 10. Eventuelt. Sara Finlov, SM-vej 13, der også er formand for Andelsboligforeningen Slibemesterparken I, foreslog, at der på legepladsen blev etableret et flisebelagt område, så det blev muligt at sidde tørt ved f.eks. et mindre beboertræf. Søren Klaus Pedersen, SM-vej 20, oplyste, at han var villig til at hjælpe, hvis behov. Derudover mente han, at vedtægternes 20 måtte slettes, når bestyrelsen/foreningen ikke fulgte teksten. Michael Hansen, HM-vej 52, mente, der var behov for en henvendelse til Holmegaard for at sikre en bedre jordbehandling af det 10 m brede areal mellem hegnet langs skolestien og selve den beplantede fredsskov for at begrænse frøspredning fra ukrudtsplanterne. Dirigenten bad herefter om bestyrelsens kommentarer. Formanden henledte opmærksomheden på, at nabotvister skulle forsøges drøftet mellem de berørte naboer/parter. Den pgl. 20 var egentlig fra udstykningens tilblivelse m.h.p. ubebyggede grundes vedligeholdelse. Paragraffen burde nok udgå/revideres. Ved hegnsproblemer/-tvister måtte parterne evt. henvende sig til kommunen m.h.p.at få et hegnsyn. F.s.v.a. henvendelse til Holmegaard ville formanden drøfte det med Michael Hansen senere. Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var flere spørgsmål. Han takkede for sig, og gav ordet tilbage til formanden. Formanden takkede dirigenten for en suveræn indsats samt de mange fremmødte for at være kommet og for deres bidrag. Generalforsamlingen sluttede ca. kl Underskrift: Signeret Signeret Hugo Lund Jensen Formand Anders Sørensen Dirigent Oversigt over bestyrelsen. Efter generalforsamlingen i 2012 er den nye bestyrelse, suppleanter m.fl.: Funktion Navn Adresse Tlf. Formand Hugo Lund Jensen Hyttemestervej Næstformand Ejvind Bodal Slibemestervej Kasserer Brian Møller Slibemestervej Bestyrelsesmedlem Henrik Lund Slibemestervej 8A Bestyrelsesmedlem Per Lund Pedersen Hyttemestervej Suppleant Flemming Jensen Slibemestervej Suppleant Jørgen Jepsen Slibemestervej Revisor Lars Rasmussen Slibemestervej Revisorsuppleant Anette Høegh Slibemestervej 10A Udskrevet 23. april 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose

Grundejerforeningen Skovmose Grundejerforeningen Skovmose Referat af generalforsamlingen lørdag den 20. juni 2015 kl. 13.00 på Skovby Kro i Skovby på Sydals. Tilstede var 70 personer, hvoraf 49 var stemmeberettigede. Formanden bød

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.

Referat Grundejerforeningen ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19. Referat Grundejerforeningen "Skoven" ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Afholdt i kantinen på Osted Skole, onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent og stemmetællere Som dirigent blev Jens

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert.

Fællesrengskabet blev fremlagt af Kurt Haase, på vegne af kasseren Thomas Bahnert. Referat fra Generalforsamlingen i Grundejerforeningen, Fløngvænget-Baveåsen, den 16. september 2008 kl. 19,30 på Fløng skole. Formanden bød velkommen og foreslog, at Mogens West, Fløngvænget 55 blev valgt

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1.

Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Ref. gen.fors. 2011. Andelsboligforeningen Merlegårdsparken AFD. 1. Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag, den 24. marts 2011. kl. 18.30 i Fælleshuset. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere