DEN USYNLIGE FATTIGDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN USYNLIGE FATTIGDOM"

Transkript

1 DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015

2 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere til Børnesagens Fællesråds stipendium for eneforsørgere Udarbejdet af: Andreas Løppenthin Bjarke Brix Olsen Frederikke Nayberg Ida Nielsen Langendorf Magnus Skovrind Pedersen Ved: Analyse og Tal F.M.B.A Godthåbsvej 26, Frederiksberg Web: For mere information kontakt: Magnus Skovrind Pedersen Tlf Om &# &# er et medarbejder-drevet non-profit analysebureau med base i København, der udfører kvantitative, kvalitative og politiske analyser. &# består af sociologer, kommunikatorer og IT-folk, der er opsat på at løse enhver analyseopgave. Vi tager os af det hele, fra udtænkning af analysen og målfastsættelse til den endelig publicering. Ingen opgaver er for store eller for små.

3 Indhold 1. Indledning Definitioner af fattigdom Metode Analyse af budgetter og ansøgninger Rådighedsbeløb og karakteren af centrale indtægts- og udgiftsposter Økonomisk sårbarhed som konsekvens af lave rådighedsbeløb Afsavn og stigmatisering hos ansøgerne Argumentation i ansøgningerne Ansøgerne er over fattigdomsgrænsen Konklusion Referencer... 54

4 1. Undersøgelsens problemstilling og motivation Diskussionen om fattigdom har raset længe i den offentlige debat med skarpe politiske grænsedragninger omkring stereotype fremstillinger såsom Fattig-Carina og Dovne-Robert (Ugebrevet A4 2012). Modsætningerne illustreres i variationen af holdninger, som går fra en anerkendelse af fattigdom som et samfundsproblem til en kategorisk afvisning af dens eksistens. Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance udtalte følgende i forbindelse med den omdiskuterede Fattig-Carina -sag, som søgte at sætte offentlig julehjælp på dagsordenen: Det er en hån mod de millioner af mennesker verden over, som sulter, at snakke om fattige i Danmark. I skulle skamme jer!! Jeg bliver så vred, når jeg hører venstrefløjen bruge den slags manipulerende retorik. Hvis der er mennesker i Danmark, der ikke har råd til at holde jul, så er det selvforskyldt! (Politiken 2011) Danskerne er hverken langt fra eller upåvirkede af meningstilkendegivelser som ovenstående. Undersøgelser har vist, at op imod halvdelen af den danske befolkning ikke mener, at fattigdom eksisterer inden for landets grænser (Nyhedsbureauet Newspaq 2013; Kristeligt Dagblad 2013). Dette skyldes til dels, at fattigdom i manges øjne handler om ren fysisk overlevelse. Billeder af eksempelvis slumområder i Rio de Janeiro og kasteløse gadesælgere i New Delhi har monopoliseret fattigdomsbegrebet. Man kan ligefrem argumentere for, at begrebet fattigdom i Danmark er behæftet med en negativ moralsk ladning, som i stedet henviser til en selvforskyldt økonomisk situation (Information 2014b). 1.1 Kort om undersøgelsen Med udgangspunkt i ansøgninger til Børnesagens Fællesråds stipendium for eneforsørgere fra 2014 undersøges det, hvorvidt ansøgernes økonomiske forhold vidner om en økonomisk fattigdom, og i givet fald, hvilke konsekvenser dette har for deres liv. Undersøgelsen viser, hvordan ansøgernes økonomi slet ikke eller lige akkurat løber rundt. Dette gør dem enormt sårbare overfor ekstraordinære og uforudsete udgifter og livsbegivenheder. 4

5 Beskrivelserne i de motiverede ansøgningerne vidner om, at fattigdom er knyttet til stor skam og frygt for stigmatisering. Ansøgerne legitimerer deres ansøgning om økonomisk hjælp ved at referere til uforskyldte begivenheder, som årsag til deres økonomiske problemer. Disse analyseresultater danner udgangspunkt for en diskussion af, hvordan den officielle danske fattigdomsgrænse fra 2013 er mangelfuld i forhold til at indfange disse eneforsørgere. 1.2 Konklusioner i hovedpunkter I gennemsnit har ansøgerne et månedligt rådighedsbeløb på kr. per person i husstanden. Altså er deres økonomiske råderum meget begrænset. 80,5 % af ansøgerne er på en form for offentlig overførselsindkomst, og de er økonomisk afhængige af boligsikring og børneydelser. Ændringer i disse ydelser har derfor gennemgribende konsekvenser for deres tilværelse. Udgifter til boligen eller afdrag på lån udgør de største udgiftsposter hos ansøgerne. Boligudgiften er en ufleksibel post, idet ansøgerne ikke selv frit kan vælge, hvordan de vil bo og sjældent har råd til at flytte. Gældsstiftelse kan for ansøgerne være en nødvendig løsning på presserende økonomiske udfordringer, men bliver en langsigtet hæmsko for ansøgerne. De lave månedlige rådighedsbeløb og manglen på et socialt netværk, der kan hjælpe i pressede situationer, gør ansøgerne meget sårbare overfor ekstraordinære eller uforudsete udgifter eller livsbegivenheder. En ødelagt cykel, at holde jul eller sygdom, kan derfor vælte ansøgernes økonomi. Konsekvenserne af deres dårlige økonomiske situation strækker sig mellem ikke at kunne leve op til de sociale forventninger og ikke at kunne opfylde basale behov, som at sætte mad på bordet og at købe vintertøj til sine børn. Skammen over ikke at kunne klare sig selv og frygten for stigmatisering og udelukkelse fra sociale fællesskaber spiller en lige så stor rolle for ansøgerne, som manglen på de konkrete genstande, de ikke har råd til. Ansøgerne refererer til uforskyldte vilkår eller begivenheder for at legitimere at de beder om økonomisk hjælp. Dette vidner om, at fattigdom ikke er anerkendt i Danmark og er knyttet til stor skam. 5

6 60,7 % af ansøgerne ligger med sikkerhed over den officielle danske fattigdomsgrænse. Alligevel lider ansøgerne afsavn i en sådan grad, at man under normale omstændigheder ville beskrive dem som fattige. Gruppen er altså usynligt fattige. Den danske fattigdomsgrænse indfanger således ikke det fulde billede af fattigdom i Danmark og fattigdommens konsekvenser. 6

7 2. Definitioner af fattigdom Fattigdom knytter sig i første omgang til det at mangle penge. Det kan medføre alt fra sultedød til lav levestandard (Larsen og Pedersen 2014:203). På trods af at fattigdom er et alment kendt og ofte benyttet begreb, er det ofte uklart præcist, hvad det refererer til. Det er derfor centralt for os at præsentere forskellige fattigdomsforståelser, samt at definere, hvordan vi selv forholder os til fænomenet. Alt efter hvilket perspektiv man anlægger, dækker fattigdom over vidt forskellige fænomener. På den ene side er det åbenlyst, at folk som dør på gaden af sult er fattige i den forstand, at de ikke kan opretholde deres liv. På den anden side er fattigdomsbegrebet også social konstrueret, idet kategoriseringen indebærer en aktiv stillingtagen til, hvem og hvad kategorien skal indeholde (Larsen og Pedersen 2014:203). 2.1 Absolut og relativ fattigdom Der skelnes ofte mellem absolut og relativ fattigdom. Absolut fattigdom defineres i litteraturen som en situation, der enten er karakteriseret ved ekstrem elendighed på grund af hungersnød eller krig, eller som et eksistensminimum, hvor individet ikke har mulighed for at opfylde basale behov såsom tilvejebringelse af mad, tøj og bolig (Andersen og Larsen 2011:212). Absolut fattigdom drejer sig altså grundlæggende om fysisk overlevelse og er således relateret til materielle forhold såsom mad og boligforhold. Relativ fattigdom er knyttet til ulighed. Relativ fattigdom skal forstås som en økonomisk situation, hvor man muligvis kan dække basale behov, men ikke har mulighed for at leve op til de sociale roller og forventninger, der er i samfundet (Andersen og Larsen 2011:212). Mens relativ fattigdom altså i mindre grad handler om fysisk overlevelse, kan det i stedet siges at være relateret til en form for social eller psykisk overlevelse. Konsekvenserne af relativ fattigdom skal ikke nødvendigvis ses som mindre ubehagelige end absolut fattigdom, men er af en anden karakter.

8 Den engelske sociolog Peter Townsend har udviklet et fattigdomsbegreb, som forsøger at nedbryde opdelingen mellem absolut og relativ fattigdom: Individuals, families and groups in the population can be said to be in poverty when they lack the resources to obtain the types of diet, participate in the activities and have the living conditions and amenities which are customary, or at least widely encouraged or approved, in the societies to which they belong. Their resources are so seriously below those commanded by the average individual or family that they are, in effect, excluded from ordinary living patterns, customs and activities. (Townsend 1979: 31) Townsends fattigdomsbegreb er på sin vis relativt, men tager samtidig højde for, at absolutte størrelser, såsom mad, tøj og husly, skal forstås i relation til den samfundsmæssige kontekst. Samtidig kan konsekvenserne af relativ fattigdom pege i retning af absolut fattigdom, idet fattiges helbred ofte påvirkes negativt samtidig med, at deres børns præstationer i skolen og senere på arbejdsmarkedet påvirkes negativt (Brighouse og Swift 2006:479). På den måde bliver opdelingen mellem relativ og absolut fattigdom mindre skarp og mere kontekstafhængig (Ejrnæs et al. 2015:36f). 2.2 Den danske fattigdomsgrænse Ekspertudvalget om fattigdom, der anbefalede den fattigdomsgrænse, arbejdede ud fra en fattigdomsdefinition, der ikke ligger langt fra Townsends: Udvalget definerede fattigdom som en situation, hvor en person eller familie ufrivilligt har væsentlig dårligere livsvilkår sammenlignet med den øvrige befolkning (...) (Ekspertudvalg om fattigdom 2013:7) Denne fattigdomsdefinition er i udgangspunktet vidtfavnende og vidner om, at udvalget forstår fattigdom som andet og mere end manglende ressourcer til livsunderhold. Fattigdomsgrænsen er fastsat ved brug af indkomstmetoden.

9 Man er således defineret som økonomisk fattig i Danmark, hvis man opfylder de følgende tre kriterier (Ekspertudvalg om Fattigdom 2013:9): - Har en disponibel indkomst på under 50 % af medianindkomsten i minimum tre år i træk. - Familiens formue er under kr. pr. voksen (2010-niveau). - Personen er ikke studerende eller deler husstand med en studerende over 17 år. Den disponible indkomst består i denne definition af personlig og kapitalindkomst efter skat. Personlig indkomst består af erhvervsindkomst og offentlige overførselsindkomster, men også boligstøtte, børnefamilieydelse og børnetilskud (Ekspertudvalg om Fattigdom 2013:55). Senest tilgængelige medianindkomst er fra % af denne er kr., som således er den kritiske grænse for fattigdom i Danmark. Den disponible indkomst udregnes på familieniveau, således at indkomstmålet er korrigeret for familiestørrelse. Der bruges et ækvivalensmål, der ser ud som følger (Ekspertudvalg om Fattigdom 2013:264): (antal voksne + antal børn) 0,6 Formlen for den kritiske grænse for eksempelvis en familie på to ser derfor således ud: (1+1) 0,6 * = Ækvivalensmålet er sat på baggrund af en forventning om, at det per person er billigere at være flere i en familie (Ekspertudvalg om Fattigdom 2013:264).

10 Tabel 1 viser den kritiske grænse for forskellige familiestørrelser: Tabel 1: Kritiske grænser for den officielle danske fattigdomsgrænse Antal personer i familien: Indkomstgrænse for familie i kr. (afrundet til nærmeste hundrede) Beløb pr. person i kr. (afrundet til nærmeste hundrede) Kilde: Analyse & Tal 2015 Det er vigtigt at holde sig for øje, at fattigdomsgrænsen ikke i sig selv er et socialpolitisk værktøj, men et statistisk mål. At falde under fattigdomsgrænsen medfører derfor ikke per definition nogen socialpolitiske indsatser eller hjælp til den enkelte til at komme ud af fattigdommen.

11 3. Metode 3.1 Præsentation af data Børnesagen modtog 208 ansøgninger til deres stipendium til eneforsørgere i Det år var der to ansøgningsfrister; en i april og en i november. Ved 204 af ansøgningerne var en motiveret ansøgning vedlagt, hvorfor undersøgelsens kvalitative datamateriale består af 204 motiverede ansøgninger. Ud af de 208 ansøgninger, er syv ansøgninger sorteret fra i den kvantitative analyse. Dette skyldes fejl og usikkerheder omkring udfyldning af budgetter. Det kvantitative data består derfor af 201 ansøgninger Gruppen af ansøgere Ud af de 201 ansøgere, der optræder i det kvantitative datamateriale, er 95 % kvinder. 4,5 % er mænd, mens én enkelt ikke har oplyst sit køn. Andelen af unge forældre er lille i ansøgergruppen. Kun 6 % af ansøgerne er mellem 22 og 28 år gamle. 16,9 % af ansøgerne er mellem 29 og 35 år, mens hele 39,8 % er mellem 36 og 42 år. 25,4 % er 43 til 49 år, 11,4 % er 49 til 54 år, og én ansøger har ikke oplyst sin alder, hvilket udgør de sidste 0,5 %. 33,3 % af ansøgerne har et barn. Flest af ansøgerne har 2 børn og udgør 41,8 %, mens 16,9 % har tre børn. Kun 8 % af ansøgerne har fire eller flere børn. Ansøgernes familier er altså typisk små. Der er ansøgninger fra det meste af landet. Langt størstedelen er dog fra Storkøbenhavn, og udgør 33,8 % af ansøgningerne. Derudover kommer 54,3 % af ansøgningerne fra Sjælland og øerne Ansøgningsskemaet Børnesagen har udformet et skabelon for ansøgningerne, som man skal følge for at ansøge om et stipendium. Ansøgningerne består af et skema, hvor ansøgerne oplyser relevante baggrundsinformationer, en motiveret ansøgning, samt en budgetopgørelse. Der er således rum for, at ansøgerne kan beskrive deres situation og eventuelt, hvad de mangler penge til. Man søger dog ikke om et bestemt beløb. Stipendiets størrelse afgøres af Børnesagen fra år til år.

12

13 3.1.3 Særlige karakteristika ved ansøgningerne Da undersøgelsen er baseret på ansøgninger, er al datamaterialet selvrapporteret. Der er således ikke fokus på at få adgang til en mere eller mindre sand virkelighed. Derimod giver datamaterialet indblik i beskrivelser af en oplevet virkelighed. Ikke desto mindre, har de rammer, som ansøgningerne er skabt i, indflydelse på datamaterialets karakter. Der er både ansøgninger, der er skrevet på computer og i hånden. Dog er en bemærkelsesværdig stor del af dem håndskrevne. Længden på de motiverede ansøgninger varierer fra et par linjer til adskillige tætskrevne sider. Det er iøjnefaldende, at mange af ansøgerne overskrider den afgrænsede plads, som ansøgningsskemaet levner til motivering af ansøgningen. Kun ved 4 ud af 208 ansøgninger var der ikke vedlagt nogen motiveret ansøgning. Samtidig er der ved stort set alle ansøgninger vedlagt mange bilag på trods af, at det eneste man bedes vedlægge er årsopgørelse. Bilagene er primært dokumentation for forhold, som ansøgerne har beskrevet i de motiverede ansøgninger, eller budgetter. Eksempelvis dokumentation for gæld til det offentlige, skilsmissepapirer og udtalelser fra læger, psykologer eller sagsbehandlere følger ofte med ansøgningerne Ansøgningen som gensidig produktion Børnesagen er aktiv i produktionen af ansøgningerne (Järvinen og Mik-Meyer 2005:196). Ved at opstille et skabelon for ansøgningerne har organisationen i høj grad været med til at forme, hvilke fortællinger, der kan komme til udtryk. Skemaerne i sig selv er strukturerende for de fortællinger, som bringes i spil, idet ansøgernes fortællinger er formet ud fra forventningen om, hvordan modtagerens reaktion vil være. Ansøgerne har mulighed for at tilføje poster til budgetskemaerne, og i mange tilfælde har ansøgerne tilføjet en kort kommentar i marginen. Børnesagens arbejde er formet af de erfaringer, de løbende gør sig i forbindelse med ansøgnings- og uddelingsprocesser. Der er et skarpt fokus på, hvordan man bedst muligt imødekommer potentielle ansøgere og designer ansøgningsskemaet fyldestgørende, således at der er rum og plads til nuancerigdom. Løbende tilpasses skemaet med hensigten om, at det bedst muligt skal imødekomme ansøgerens fortælling Ansøgernes hensigt De motiverede ansøgninger er konstrueret med et specifikt formål; at få bevilget et stipendium. Således kan man antage, at ansøgeren fremhæver de ting, som vedkommende vurderer, vil

14 være mest fordelagtige i forhold til at få tilkendt stipendiet. Det ville dog være forsimplet at betragte ansøgningerne som et strategisk forsøg på at maksimere sandsynligheden for at få tilkendt et stipendium. Ansøgningerne er kendetegnet ved, hvad der virker som ærlige fremstillinger og en forventning om at møde forståelse for ens livssituation. Meget udførlige beskrivelser af livsomstændigheder bliver underbygget af diverse bilag og årsopgørelse. Den energi, der lægges i ansøgningerne, synes næsten ikke at kunne modsvare den ydelse, som i sidste ende kan blive bevilliget. Dette kalder på en forståelse af ansøgningerne som noget andet end blot nyttemaksimerende tekster, men reelle beretninger om en presset situation. 3.2 Databehandling Datamaterialet består af 201 udfyldte budgetter og 208 udprintede eller håndskrevne ansøgninger. Budgetterne er digitaliseret ved, at vi har udformet et excelark med kolonner, der tilsvarer alle de faste poster på budgetskemaet. Vi har manuelt tastet værdierne af ansøgernes budgetposter ind i det samlede skema. I digitaliseringen af de motiverede ansøgninger har vi valgt at gengive ansøgningerne så tæt på de oprindelige som muligt ved hverken at rette sprog eller grammatik. Denne løsning er valgt for at skabe gennemsigtighed omkring materialet og at undgå gætteri omkring teksternes mening. Her har vi også lagt vægt på, at materialet skal være tilgængeligt for andre forskere i sin oprindelige form (Analyse & Tal 2015). Dog har vi af hensyn til læsbarheden og fremstilling af ansøgerne valgt at rette stavefejl og grammatiske fejl, men ikke ordstilling, når vi bruger citater i analysen. Da ansøgningerne indeholder personfølsom data, er digitaliseringsprocessen foretaget på Børnesagens sekretariat, hvor ansøgningerne sideløbende er blevet anonymiseret. Datamaterialet findes derfor ikke digitalt i ikkeanonymiseret form, og de faktiske ansøgninger har ikke forladt sekretariatet på noget tidspunkt. 3.3 Undersøgelsens udsagnskraft Med udgangspunkt i en undersøgelse af ansøgninger til Børnesagens stipendier i 2014, kan vi opnå viden om, hvilke konkrete sociale konsekvenser manglen på penge har. Vi ønsker ved eksemplets magt at give et indblik i de økonomiske vilkår, som ansøgerne til Børnesagen stipendium lever under, samt hvilke normer og konstruktioner, de knytter til det at mangle penge (Flyvbjerg 2010:469).

15 Da undersøgelsens empiriske grundlag er udgjort af samtlige ansøgninger til Børnesagen i 2014 kan vi behandle ansøgerne som en hel population. Dette er dog ikke ensbetydende med en entydig generaliserbarhed til samtlige eneforsørgere i Danmark. Der findes mange eneforsørgere, som ikke er i pengenød eller ikke søger penge hos Børnesagen, og aldrig kommer i berøringsflade med Børnesagen. Disse grupper kan vi ikke udtale os om. Vi har heller ikke nogen hensigt om at generalisere til alle ansøgere af Børnesagens stipendium til eneforsørgere. Gruppen af ansøgere varierer markant både i størrelse og kvalitative træk fra år til år og er ofte i høj grad præget af den førte de facto socialpolitik. Imidlertid kan vi udtale os om den specifikke gruppe af fattige enlige forsørgere som i 2014 fandt det nødvendigt at søge om penge ad ukonventionelle veje hos Børnesagen. Debatten om fattigdom har raset længe, og det er fra flere sider blevet fremført, at fattigdom ikke længere er et problem i Danmark. Vores undersøgelse giver et detaljeret indblik i, hvordan økonomien ser ud for folk, som ser sig nødsaget til at søge om hjælp udefra, og hvordan det fremstilles at mangle penge. Undersøgelsen kan dermed bidrage til en større forståelse af, hvilke økonomiske vilkår faktisk eksisterende grupper af fattige lever under i Danmark. Samtidig kan vi også anskueliggøre, hvilke normer, der knytter sig til disse vilkår. Med udgangspunkt i analysens resultater vil vi desuden diskutere den danske fattigdomsgrænse, og på den måde bruge det enkelte eksempel, som ansøgningerne udgør, til at diskutere fattigdom i en bredere samfundsmæssig kontekst.

16 4. Analyse af ansøgeres budgetter og ansøgninger 4.1 Rådighedsbeløb og karakteren af centrale indtægts- og udgiftsposter Ansøgernes rådighedsbeløb er markant lavere end Forbrugerrådets anbefalinger Et rådighedsbeløb defineres typisk som det beløb man har tilbage hver måned, når alle faste udgifter er betalt (Forbrugerrådet Tænk). Ved at se på ansøgernes rådighedsbeløb får vi indblik i, hvor mange penge ansøgerne har at gøre godt med hver måned. Rådighedsbeløbet kan således være et bedre mål for økonomisk råderum end indkomst alene, da rådighedsbeløbet også tager højde for udgifter i bredere udstrækning og illustrerer, hvordan individers økonomi hænger sammen. Et lavt rådighedsbeløb er dog i sig selv ikke et udtryk for at man lever under hårde økonomiske vilkår. Man kan eksempelvis have et stort hus, fast rengøringshjælp eller et abonnement på Aarstiderne. Dette vil alt sammen fremgå som faste udgifter i ens budget, og udmønte sig i et lavere rådighedsbeløb. Derfor kan man ikke umiddelbart vurdere om et rådighedsbeløb er højt eller lavt hvis ikke man ved, hvad det forventes at skulle dække. Hvis man vil bruge rådighedsbeløbet som et mål for økonomiske vilkår, er det således vigtigt at afklare, hvilke udgifter der er medregnet som faste, og hvilke der skal dækkes af rådighedsbeløbet. Vi betragter følgende poster som basale udgifter eller udgifter, som kan være nødvendige, eksempelvis i forhold til ens helbred: Boligudgifter (husleje, varme, el, gas, vand) Kommunikation/TV (Internet, mobiltelefon, TV) Forsikringer Fagforening Institutionsplads Medicin og tandlæge Bil (bilforsikring, vægtafgift, Falck) Børns fritidsaktiviteter Buskort

17 Man skal holde sig for øje, at det ikke er alle poster, der er relevante for den enkelte ansøger, og at det faktum, at man ikke har budgetteret med en post ikke nødvendigvis afspejler, at behovet ikke er der. Eksempelvis har kun 46 % af ansøgerne angivet udgifter til tandlæge. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at sådanne fravalg vil få rådighedsbeløbet til at fremstå højere. Rådighedsbeløbet skal da dække alt det der ligger ud over de ovennævnte udgifter. Når datasættet renses ender vi med 201 ansøgere. Disse mennesker har et månedligt rådighedsbeløb på mellem ,5 og kr. per person i husstanden. Tabel 2 viser nøgletal for ansøgernes månedlige rådighedsbeløb per person i husstanden. Tabel 2: Nøgletal for rådighedsbeløb per person i husstanden Antal ansøgere: 201 Udfaldsrum: Gennemsnit: til kr kr. 1. kvartil: kr. Median: kr. 3. kvartil: kr. Kilde: Analyse & Tal 2015 Af tabel 2 fremgår det, at medianen for ansøgernes månedlige rådighedsbeløb er kr. per person i husstanden, mens gennemsnittet er kr. Derudover ses det, at 50 % af ansøgerne har et rådighedsbeløb på mellem kr. (1.kvartil) og kr. (3.kvartil) per person i husstanden. Da gennemsnittet ligger meget tæt på medianen og ikke langt fra 1. og 3. kvartil, er gennemsnittet et godt udtryk for ansøgernes rådighedsbeløb.

18 Ansøgernes rådighedsbeløb i forhold til Forbrugerrådets anbefalinger til en sund økonomi Forbrugerrådet anbefaler, at en sund økonomi er struktureret således, at enlige har kr. i rådighedsbeløb per måned, plus kr. per barn (Forbrugerrådet Tænk 2015). CASA s lignende undersøgelser af minimums- og standardbudgetter fra 2004, vurderer at et minimumsbudget bør have nogenlunde samme rådighedsbeløb pr. person. Dette beløb skal ifølge Forbrugerrådet dække alt ud over de faste udgifter. Det vil sige udgifter til eksempelvis tøj, mad, gaver, rejser og fornøjelser (Forbrugerrådet Tænk 2015). Ansøgerne til Børnesagens stipendium i 2014 har mellem et og seks børn. Tabel 3 illustrerer vores udregning af Forbrugerrådets anbefalede rådighedsbeløb for eneforsørgere afhængigt af antal børn. Tabel 3: Forbrugerrådets anbefalede rådighedsbeløb per person Antal børn Gennemsnitligt rådighedsbeløb per person i husstanden, uanset antal børn: Forbrugerrådets anbefalede rådighedsbeløb per person. I kr Kilde: Forbrugerrådet Tænk 2015 Forbrugerrådet anbefaler med andre ord, at man har et rådighedsbeløb på mellem og kr. per. person i husstanden, alt efter, om man har mellem et og seks børn. Som det fremgår af tabel 3 falder det anbefalede rådighedsbeløb per person i husstanden jo flere børn man har. Tabel 4 viser ansøgernes gennemsnitlige rådighedsbeløb fordelt på antal børn:

19 Tabel 4: Ansøgernes gennemsnitlige rådighedsbeløb per person baseret på antal børn Antal børn Gennemsnitligt rådighedsbeløb per person i husstanden, uanset antal børn: Ansøgernes gennemsnitlige rådighedsbeløb per person i husstanden i kr. % af Forbrugerrådets anbefaling ,8 % 41,8 % 37,4 % 58 % 30,7 % 56,7 % 45,2 % Antal observationer Kilde: Analyse & Tal 2015 Ansøgernes rådighedsbeløb ligger altså markant lavere end hvad Forbrugerrådet anbefaler. Med undtagelse af de 12 ansøgere, der har fire børn, samt de to ansøgere der har seks børn, er ansøgernes rådighedsbeløb under 50 % af Forbrugerrådets anbefalede rådighedsbeløb for eneforsørgere. Det gennemsnitlige rådighedsbeløb uanset antal børn er blot 45,2 % af hvad Forbrugerrådet anbefaler. Med Forbrugerrådets anbefaling til en sund økonomi som målestok kan ansøgernes gennemsnitlige rådighedsbeløb siges at være meget lave.

20 4.1.2 Ansøgernes indtægter Tabel 5 viser nøgletal omkring ansøgernes indkomst efter skat. Tabel 5: Nøgletal for månedlig disponibel indkomst i kr. Antal ansøgere: 201 Udfaldsrum: til Gennemsnit: Kvartil: Median: Kvartil: Kilde: Analyse & Tal 2015 Af tabel 5 fremgår det, at medianen for ansøgernes månedlige indkomst er kr., mens gennemsnittet er kr. Derudover ses det, at 50 % af ansøgerne har en månedlig indkomst mellem kr. (1.kvartil) og kr. (3.kvartil). På trods af at gennemsnittet ligger tættere på 3. end 1. kvartil, vurderer vi at gennemsnittet er et godt mål for ansøgernes indtægt, da det ligger meget tæt på medianen.

21 Ansøgernes indtægt består af en primær indtægt, enten løn eller offentlig overførselsindkomst, og sekundære indtægter, bestående af børneydelser og boligsikring. Den gennemsnitlige fordeling mellem primære og sekundære indtægter illustreres af figur A: Figur A: Bestanddele af ansøgernes gennemsnitlige indkomst Kilde: Analyse & Tal 2015 Det fremgår af figur A, at 59,9 % af ansøgernes indkomst i gennemsnit udgøres af den primære indkomst (se figur b), mens 26,6 % udgøres af børneydelser og 13,5 % i gennemsnit udgøres af boligsikring. I gennemsnit udgøres 40,1 % af ansøgernes indkomst altså af offentlige tilskud. I det følgende vil vi beskrive hvad ansøgernes primære indkomst typisk består af, samt belyse hvilken betydning karakteren af deres primære indkomst har for deres situation. Efterfølgende vil vi belyse betydning af, at 40,1 % af ansøgernes indkomst udgøres af offentlige tilskud. Figur B viser, hvilken fordelingen af de forskellige typer af primære indkomster.

22

23 Figur B: Type af indkomst Kilde: Analyse & Tal 2015 Det ses, at kontanthjælp for 53,5 % vedkommende udgør den primære indkomst. 27 % modtager anden offentlig ydelse såsom SU, sygedagpenge, førtidspension, revalidering eller understøttelse (dagpenge). 9,5 % er lønmodtagere, og andre 10 % har en anden uspecificeret primærindkomst. I lyset heraf vil vi fokusere på de særlige vilkår, som knytter sig til det at være på offentlig forsørgelse, samt knytte en kommentar til de 9,5 % af ansøgerne, som er i arbejde Problematikker i forhold til livet på offentlig forsørgelse I alt har 80,5 % af ansøgerne angivet, at deres primære indtægt kommer fra offentlige ydelser, hvilket indebærer en række særlige omstændigheder for deres økonomi. Særligt kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge og revalidering er forbundet med krav og pligter, hvorfor det sjældent er omkostningsfrit at være på offentlig forsørgelse. Velfærden er ikke grænseløs, men betinget af, at individer udnytter og udvikler deres arbejdsevne (Olsen og Rasmussen 2011:82). Dette

24 knytter sig til en norm om, at arbejdsduelige individer skal udføre lønarbejde for at bidrage til egen velfærd og samfundets reproduktion (Møller og Larsen 2011:20,31). Man kan ikke stille sig uden for denne norm og samtidig forvente, at samfundet vil understøtte en økonomisk. I forlængelse heraf stilles krav til arbejdsløse om, at de med tiden vender tilbage til arbejdsmarkedet. Konkret har dette udmøntet sig i en aktiveringspolitik, der har til hensigt at individer som modydelse til velfærdssamfundets sikkerhedsnet aktivt skal påtage sig arbejde eller opkvalificerende kurser, som det offentlige anviser (Møller og Larsen 2011:28). På den måde søger man fra statens side at undgå, at individer strategisk indretter deres liv efter offentlige ydelser med henblik på at modtage offentlige overførselsindkomster. Offentlige ydelser, som for eksempel kontanthjælp, er således betinget af pligter, som den forsørgede forventes at overholde. Fra offentlig side kan man kræve, at individer skal påtage sig arbejde, som ligger langt fra deres bopæl eller kompetenceområde. Alternativet er, at udbetalingen af ydelserne reduceres eller helt holder op. I den forstand kan man tale om en vis grad af strukturel tvang forbundet med livet på overførselsindkomst. Nægtelse af ydelsernes vilkår medfører konkrete og kontante sanktioner (Møller og Larsen 2011:29). Sygdom er heller ikke en gyldig undskyldning for at blive væk fra arbejdsmarkedet. Således kan man risikere i at blive sat i aktivering på trods af eksempelvis stærke smerter. Forløb med erhvervsevneafklaring skal sikre, at individer på trods af skavanker arbejder lige præcis det, de kan klare. Som ansøgeren Margrethe fortæller: Jeg er pt. i aktivering med henblik på erhvervsevneafklaring. Jeg lider stadig af følgerne fra trafikuheldet. Jeg har smerter i ryg og nakke, koncentrationsbesvær samt problemer med at sove. Derfor er jeg under udredning for slidgigt i knæ og ryg, hvilket også fylder en del i hverdagen med hensyn til smerter. - Margrethe, 50 år, kontanthjælpsmodtager og mor til et barn Livet på overførselsindkomst sætter strukturelle grænser for det enkelte individs liv og byder det at leve op til særlige standarder. At leve af offentlige overførselsindkomster er altså forbundet med krav, aktiveringstiltag, udredningsprocesser og sanktionsmekanismer, som virker begrænsende for ansøgernes handlerum og frihed. Deres tilværelse er i høj grad defineret af de institutioner, som råder over deres sag og således deres indkomst. På den ene side er ansøgerne afhængige af den offentlige overførselsindkomst (Hohnen 2007:760), men på den

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen

FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE. Lars Benjaminsen FATTIGDOM OG AFSAVN MATERIELLE OG SOCIALE AFSAVN BLANDT ØKONOMISK FATTIGE OG IKKE-FATTIGE Lars Benjaminsen 30-08-2016 1 HOVEDPUNKTER I OPLÆGGET Ekspertudvalgets fattigdomsgrænse hvem er de økonomisk fattige?

Læs mere

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor?

Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? NOVEMBER 2017 NYT FRA RFF Børn i familier med lave indkomster hvor mange, hvor længe, hvem og hvorfor? 25.000 eller flere børn lever i familier med lav indkomst 7.200 i tre år i træk I 2015 det seneste

Læs mere

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Indikator for udviklingen i fattigdom i Aarhus kommune. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume. Denne indstilling

Læs mere

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene

Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene 1 Flere fattige familier giver flere afsavn og dårligere muligheder for børnene Fra 2015 til 2016 faldt grænsen for, hvor lille ens indkomst skal være for at tilhøre landets 10 procent fattigste. De 10

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER

EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER 2014 EFFEKTER AF BØRNESAGENS STIPENDIER -analyse af stipendier uddelt i januar og august 2014 Selvværd Trivsel Stipendier Rollemodel Optimisme Analyse af effekter af uddannelses- og fritidsstipendier til

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen

Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet sætter tryk på fattigdomsudviklingen Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen vil kraftigt øge antallet af fattige i Danmark og vil næsten fordoble antallet af fattige børn. Det skyldes,

Læs mere

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år

Evalueringsnotat: Efterladte børn i alderen 2-15 år : 1 Et kort overblik over efterladte børn i alderen 2-15 år Vi ønsker med dette notat at give et indblik i karakteristika og belastningsgrad hos de børn, som har modtaget et tilbud hos Børn, Unge & Sorg

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007

Børns Levestandard i Grønland. Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Nuuk Kommune 8. nov. 2007 Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn Christina Schnohr, Sissel Lea Nielsen og Steen Wulff

Læs mere

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk den 14. december 2015 Høring om lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte Att. Styrelsen

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Vejledning ansøgning om julehjælp

Vejledning ansøgning om julehjælp Vejledning ansøgning om julehjælp I forbindelse med at du søger julehjælp, skal vi bede dig udfylde og indsende Ansøgningsskema Beskrivelse af din situation og dit behov for hjælp Budgetskema Dokumentation

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune

Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Supplerende notat om opfølgning på antallet af borgere, der lever i fattigdom i Københavns Kommune Socialudvalget

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Henvendelse vedrørende den nye lejelov Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den 22.6.2015 Den nye lejelov, som træder i kraft pr.

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Holmens Kanal 22 1060 København K. Tlf. 3392 4704 Fax. 3392 9205 www.udsatte.dk E-mail: post@udsatte.dk. December 2011

Holmens Kanal 22 1060 København K. Tlf. 3392 4704 Fax. 3392 9205 www.udsatte.dk E-mail: post@udsatte.dk. December 2011 Det er nødvendigt at få defineret en fattigdomsgrænse, sådan som den ny regering også har varslet. Det er de seneste ugers fordrejede debat i medierne et klart billede på!, sagde formanden for Rådet for

Læs mere

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey

Analyse. Flygtninges gevinst ved beskæftigelse. 28. juni Af Isabelle Mairey Analyse 28. juni 2016 Flygtninges gevinst ved beskæftigelse Af Isabelle Mairey Den økonomiske tilskyndelse til at overgå fra offentlig forsørgelse til beskæftigelse for nytilkomne på integrationsprogrammet,

Læs mere

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for

Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Regeringen sender folk ned på grænsen for, hvor lidt man kan leve for Rockwoolfondens Forskningsenhed har lanceret en rapport, der opgør minimumsbudgetter for en række familietyper. Med regeringens fattigdomsydelser

Læs mere

Fattigdom i Odense Kommune

Fattigdom i Odense Kommune Fattigdom i Odense Kommune Jacob Nielsen Arendt, Lektor, Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet 13. Februar 2008 1 Undersøgelsens gennemførelse og produkter Igangsat påp foranledning af Byrådsbeslutning

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet

U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) L 2 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt U d l æ n d i n g e -, I n t e g r a tions - og B o l i g m i n i s t eriet Folketingets Udlændinge-,

Læs mere

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer

Børns Levestandard i Grønland. Familieudvalg og Landstingsmedlemmer Børns Levestandard i Grønland Familieudvalg og Landstingsmedlemmer 6.nov. 2007 / Nuuk Børns Levestandard i Grønland Del 2 En statistisk analyse af indkomstdata for husstande med børn 6. november 2007 Christina

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. september 2015 Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune 1. Resumé Byrådet vedtog d. 13. august 2014, at den nationale

Læs mere

atypisk ansat

atypisk ansat 1 Midlertidige stillinger og deltidsstillinger kan give frihed og mulighed for en anden balance mellem familie og arbejdsliv end regulære fuldtidsstillinger. Men de kan også være forbundet med en stor

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige

- Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige - Hvad gælder når man modtager ydelser forbeholdt enlige At yde en form for kompensation for de fordele som gifte og samlevende har ved at være 2 om husstandens udgifter og gøremål: Det er navnlig en kompensation

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE INFORMATION OM ØKONOMI 1 Læs og gem denne folder. Den indeholder vigtige oplysninger om, hvad du kan og skal gøre for at få styr på din økonomi med mere. Den indeholder

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART

Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Børn i lavindkomstfamilier KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvor mange børn lever i familier med en lav indkomst? Er der blevet færre eller flere af dem i de seneste 30 år? Og hvordan går det børn i lavindkomstfamilier,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering...

Introduktion... 1. Sammenfatning... 2. Danmark som destinationsland... 3. Lave ydelser og beskæftigelse... 3. Fattigdom og marginalisering... NOTAT Udarbejdet af: Center for Udsatte Flygtninge Viden om effekter af lav integrationsydelse til flygtninge 03.07.15 Indhold Introduktion... 1 Sammenfatning... 2 Danmark som destinationsland... 3 Lave

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune

Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune UDKAST Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato for fremsendelse til MBA Orientering om fattigdom i Aarhus Kommune Den årlige afrapportering om udviklingen

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. januar 2010 af Yildiz Akdogan (S), René Skau Björnsson (S), Mette Frederiksen (S), Orla Hav (S), Thomas Jensen (S), Maja Panduro (S), Lise

Læs mere

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé

Ivan Erik Kragh (+45) Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 2016) Resumé Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli 16) Resumé Side 1 af 9 Opdatering: Ulighed og Working Poor (juli, 16) (+5) 6 68 13 5 Danmark: Mest

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft

Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen og (gen)indførslen af et kontanthjælpsloft Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Bestyrelsesmøde 17. november 2015 November 2015 Ad pkt. 2 a Notat om besparelser på boligydelsen, integrationsydelsen

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - i -

Indholdsfortegnelse. - i - udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:53: can t translate character code 229 to special character oa in transparent throughput udspil.mom:87:

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft

Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft Op til 6.7 børnefamilier rammes dobbelt Nedskæring i børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft I 225-planen lægger regeringen op til at skære i børnechecken for familier med mere end to børn. Som forslaget

Læs mere

Uddannelseshjælp og kontanthjælp

Uddannelseshjælp og kontanthjælp Uddannelseshjælp og kontanthjælp Mister du muligheden for at forsørge dig selv, kan du søge om at få midlertidig uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Betingelserne for at få hjælp For at have ret til hjælp

Læs mere

Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune

Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune Bilag 2: Design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune 0. Introduktion I dette bilag bliver Socialforvaltningens design for en undersøgelse af fattigdom i Københavns Kommune, som lovet i

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet

Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Flere gode år på arbejdsmarkedet 5. maj 2017 Et psykisk belastende arbejde har store konsekvenser for helbredet Risikoen for at have et dårligt psykisk helbred mere end fordobles for personer med et belastende

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden

AFDELINGSRAPPORT. SUF Stranden AFDELINGSRAPPORT SUF Stranden Introduktion Denne rapport er udarbejdet på baggrund af datamateriale fra Det Sociale Udviklingsindeks (sui.dk), hvor socialkonsulenterne i Den Sociale Udviklingsfond hvert

Læs mere

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling.

Ansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. Medansøgers navn Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon. Stilling. A Ansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon B Medansøgers Personnummer E-mailadresse Mobiltelefon Stilling Stilling Adresse Postnummer / By Fastnet telefon Anden telefon Nedenstående dokumenter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse.

Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning for kommunens egen grænse. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 11. juni 2014 Ny fattigdomsgrænse for Aarhus Kommune Indførelse af den nationale fattigdomsgrænse i Aarhus som erstatning

Læs mere

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende

Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Bilag 13: Meningskondensering af interview 2 med ung pige, udeboende Overordnet kløft Viden Penge Konkret kløft Nutid hvordan bridger IP? Fortid hvilke erfaringer har IP med sig? Hvem kan IP tale økonomi

Læs mere

EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK

EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK EU-OPSTILLING FORMUER I DANMARK NOTAT 2014 Formuer i Danmark Notat 2014 Udarbejdet for: Udarbejdet af: Analyse og Tal I/S Købmagergade 52, 2. sal 1150 København K Web: http://www.ogtal.dk/ For mere information

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen

Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen 14. marts 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Christina Bjørnbak Hallstein Knap hver tredje forsørger på kontanthjælp får mere end mindstelønnen Næsten hver tredje kontanthjælpsmodtager med barn får lige

Læs mere

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen

Afsavn og indkomst. - afsavn i et fattigdomsperspektiv. Januar 2013. Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen CASA Afsavn og indkomst - afsavn i et fattigdomsperspektiv Januar 2013 Finn Kenneth Hansen og Henning

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden.

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. HVAD KOSTER DU? I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. De tal, du skal sætte ind i regnearket, er baseret på oplysninger om, hvor

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Undervisning i brugen af Cornell-noten

Undervisning i brugen af Cornell-noten Undervisning i brugen af Cornell-noten I denne lektion arbejder I med at skrive for at lære Målet for denne lektion: Du lærer at bruge Cornell-noten til at Eleverne får et Cornell-noteark og udfylder det

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES PRIVATØKONOMI

NOTAT: STUDERENDES PRIVATØKONOMI NOTAT: STUDERENDES PRIVATØKONOMI I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet

Læs mere