Forsikringsbetingelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Sygedriftstabsforsikring Til erhverv Nordens A/S

2 Sygedriftstabsforsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/ Bernhard Bangs Alle 39, 2000 Frederiksberg cvr. nr , tlf. nr Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Sygedriftstabs forsikring ved sygdom til erhverv. Vi anbefaler, at du læser forsikringsbetingelserne grundigt igennem. Hvis du har spørgsmål til indholdet, er du meget velkommen til at kontakte BNP Paribas Cardif på Ord efterfulgt af * er forklaret under definitioner til sidst i dokumentet. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Tegningskriterier For at virksomheden* kan tegne forsikringen skal den ansatte som forsikringen skal gælde for på tegningstidspunktet: være fyldt 18 år, men endnu ikke 60 år, have et dansk CPR-nummer og fast bopæl i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), være fuldt erhvervsdygtig*, være beskæftiget minimum 16 timer pr. uge i virksomheden* i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), være indforstået med at, sygdom eller lidelser som den ansatte er bekendt med inden tegning af forsikringen ikke er dækket Virksomheden* kan maksimalt tegne forsikringen med en månedlig erstatning* som svarer til 80 % af den ansattes hidtidige personlige indkomst* og maksimalt kun have en police under denne ordning pr. ansat. 1.2 Forsikringens ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft, når Nordens A/S har modtaget fuldstændige ansøgningsoplysninger fra virksomheden*og tegningskriterierne er opfyldt, med mindre det fremgår af ansøgningen, at forsikringen skal træde i kraft på et senere tidspunkt. Forsikringsaftalen tegnes for en periode på én måned (forsikringsperioden*) af gangen og fornyes herefter automatisk for én måned af gangen under forudsætning af, at forsikringen ikke forinden er ophørt i henhold til disse forsikringsbetingelser. Forsikringsaftalen er omfattet af disse forsikringsbetingelser, forsikringspolicen, forsikringsaftaleloven samt dansk lov i øvrigt. Hvis virksomheden* på et senere tidspunkt ønsker at forhøje den månedlige erstatning*, skal virksomheden igen bekræfte, at tegningskriterierne er opfyldt. Ved anmodningen om etablering af forsikringen tilkendegiver virksomheden* udtrykkeligt accept af, at de afgivne oplysninger kan behandles af BNP Paribas Cardif og Nordens A/S blandt andet med henblik på vurdering af forsikringsdækning. 2 Hvad dækker forsikringen? 2.1 Dækning ved dødsfald Hvis den ansatte afgår ved døden udbetales det på policen angivne beløb. Maksimal erstatning ved dødsfald er kr. Udbetalingen sker til virksomheden* Dækningen ophører den dag den ansatte fylder 65 år eller den dag policen ophører Begrænsninger i dødsfaldsdækningen: Der udbetales ingen erstatning i tilfælde af selvmord på et tidspunkt, hvor forsikringen ikke har været gældende uafbrudt i minimum et år, Der udbetales ingen erstatning, hvis dødsfaldet skyldes sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden den ansatte indtrådte i forsikringen (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter den ansattes indtrædelse i forsikringen), eller følger af disse gener, eller som den ansatte i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge. Forsikringen dækker ikke ved dødsfald hvis opståen eller omfang hænger direkte eller indirekte sammen med atomkernereaktion, som er relateret til den ansattes deltagelse i krig eller politiske uroligheder uden for Danmark. Eller som indtræffer inden for et år efter en sådan deltagelse, og som kan anses for at være en direkte eller indirekte følge af krigen eller de politiske uroligheder. Hvis der udbryder krig eller politiske uroligheder, mens den ansatte opholder sig i området, dækker forsikringen i den første måned, under forudsætning af at den ansatte ikke deltager i krigen eller de politiske uroligheder, der sker i forbindelse med militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, eller som er direkte eller indirekte forårsaget af spredning af biologiske, kemiske eller atomare stoffer, atomaffald eller andre stoffer med skadelig stråling i forbindelse med eller som følge af en terrorhandling. 2.2 Dækning ved fuldt tab af erhvervsevne Ved fuldt tab af erhvervsevne* udbetales månedlige erstatning* med de undtagelser, som fremgår af pkt Den maksimale månedlige erstatning* er kr. Udbetalingen sker til virksomheden og skal indtægtsføres i regnskabet. 2

3 Dækningen ophører den dag den ansatte fylder 65 år eller den dag policen ophører. Forsikringsdækningen træder i kraft tidligst 90 dage efter den ansattes indtræden i forsikringen (kvalificeringsperioden), således at fuldt tab af erhvervsevne* skal være indtruffet efter denne periode. Hvis der indtræffer fuldt tab af erhvervsevne* efter kvalificeringsperioden udbetales der først erstatning for de første 7 dage såfremt fuldt tab af erhvervsevne* fortsat består efter de 7 dage. Herefter udbetales månedlig erstatning* med 1/30 pr dag som det fulde tab af erhvervsevne har varet inden for forsikringsperioden*. Erstatningen udbetales månedsvis bagud og udbetales i maksimalt 6 måneder (180 dage) pr. godkendt skade og i maksimalt 18 måneder (540 dage), i den samlede periode hvori forsikringen er i kraft. Den første dag med fuldt tab af erhvervsevne* anses for at være den dag, som den ansatte har fået en lægeerklæring, fra praktiserende læge i Danmark, på at vedkommende ikke kan udføre et fuldtidsarbejde* Afhængigt af hvilken dag der indtræffer først, udbetales erstatning indtil et beløb, som svarer til 6 månedlige erstatninger*, er blevet udbetalt i anledning af ét og samme krav pga. fuldt tab af erhvervsevne*, et beløb, som svarer til 18 månedlige erstatninger*, er blevet udbetalt totalt pga. fuldt tab af erhvervsevne*, den dag hvor fuldt tab af erhvervsevne* ophører, den dag den ansatte fylder 65 år, eller den dag policen ophører Hvis virksomheden tidligere har modtaget erstatning pga. at den ansatte har lidt fuldt tab af erhvervsevne*, skal den ansatte, for at virksomheden kan opnå ret til ny erstatning iht. dette forsikringselement, have været fuld erhvervsdygtig* i mindst 30 dage uafbrudt, hvis det vedrører en anden sygdom eller ulykke* end den, det tidligere krav vedrører, eller mindst 180 dage uafbrudt, hvis det nye krav vedrører den samme tilstand eller en tilstand, der er nært beslægtet med den forrige sygdom eller ulykke*. Hvis virksomheden tidligere har modtaget maksimal erstatning pga. at den ansatte har lidt fuldt tab af erhvervsevne*, dvs. 6 månedlige erstatninger*, skal den ansatte, for at virksomheden kan opnå ret til ny erstatning iht. dette forsikringselement, igen have været fuld erhvervsdygtig* i mindst 180 dage uafbrudt Det er en forudsætning for dækningen, at den ansatte regelmæssigt og kontinuerligt behandles af autoriserede læger for den sygdom eller ulykke*, som har forårsaget fuldt tab af erhvervsevne*, samt at den ansatte ikke udfører noget arbejde. Et krav om erstatning for fuldt tab af erhvervsevne* kan udsættes, hvis den ansatte forsøger at vende tilbage i arbejde (maksimalt én gang), under forudsætning af, at arbejdsforsøget varer mindre end 30 dage. Når arbejdsforsøget er ophørt, genoptager BNP Paribas Cardif udbetalingen af erstatningen, hvorved der udbetales erstatning for de tilbageværende måneder af det oprindelige krav, dog i maksimalt 6 måneder (180 dage) Der udbetales ikke erstatning ved fuldt tab af erhvervsevne*, som skyldes nogle af de følgende forhold: Selvforskyldt legemsbeskadigelse, Sygdom, smitte, skade eller symptomer, som viste sig, inden den ansatte indtrådte i forsikringen (uanset om diagnosen først endeligt kunne stilles efter den ansattes indtrædelse i forsikringen), eller følger af disse gener, eller som den ansatte i et eller flere tilfælde i de 12 måneder umiddelbart forud for forsikringens/ ændringens ikrafttræden har fået eller søgt konsultation eller behandling for hos en autoriseret læge. Militærtjeneste, krig, borgerkrig, oprør, opstand, terrorisme eller lignende forhold, Hvis den ansatte forsætligt fremkalder en forsikringsbegivenhed. Hvis den ansatte ved grov uagtsomhed fremkalder en forsikringsbegivenhed eller forværrer følgerne heraf, kan erstatningen nedsættes, eller helt bortfalde, Brug af alkohol, lægemidler, sovemidler eller narkotiske midler, medmindre disse midler er ordineret af en autoriseret læge til anden behandling end stofafhængighed, Psykiske sygdomme, med mindre sygdommen er diagnosticeret af en speciallæge i psykiatri, Ryg- og nakkebesvær og dermed sammenhængende tilstande, som ikke kan påvises gennem objektive fund (gennem magnetisk resonanstomografi, computertomografi, røntgenundersøgelse eller tilsvarende), Virkningerne af atomeksplosion eller radioaktiv stråling, Selvvalgte kirurgiske indgreb, kosmetiske kirurgiske indgreb og medicinske behandlinger, som ikke er medicinsk nødvendige. 3 Maksimalt erstatningsbeløb 3.1 Maksimal erstatning Den månedlige erstatning* kan ikke overstige kr. For dødsfald er summen maksimalt kr. Hvis virksomheden modtager samlet erstatning, pga. at den ansatte lider fuldt tab af erhvervsevne*, der overstiger 80% af den ansattes hidtidige personlige indkomst*, inklusive arbejdsmarkedsbidrag, vil 3

4 udbetalingen af den månedlige erstatning* fra forsikringen blive nedsat således, at den maksimale erstatning på 80 % af den ansattes hidtidige personlige indkomst* ikke overskrides. Hvis der fejlagtigt udbetales mere en 80 % af hidtidig personlige indkomst* er virksomheden* pligtig til at betale for meget udbetalt erstatning tilbage til BNP Paribas Cardif. 3.2 Ændring i forsikrede beløb Ved varig ændring i den ansattes hidtidige personlige indkomst*, som medfører at den valgte månedlig erstatning* evt. bør ændres, bør virksomheden hurtigst muligt meddele dette til BNP Paribas Cardif, således virksomheden ikke risikerer at være over- eller underforsikret. 4 Forsikringspræmien 4.1 Betaling af forsikringspræmien Forsikringspræmien skal betales til Nordens A/S. Første forsikringspræmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De følgende forsikringspræmier skal betales forud på de aftalte månedlige betalingsdatoer. 4.2 Ubetalt forsikringspræmie Nordens A/S har ret til at opsige forsikringen, hvis virksomheden er i restance med betalingen af forsikringspræmien i mere end 30 dage efter BNP Paribas Cardifs påkrav herom. Opsigelsen træder i kraft 21 dage efter datoen for afsendelse af opsigelsesskrivelsen, i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens 13, medmindre forsikringspræmien betales inden for denne frist. 4.3 Betaling af forsikringspræmien under udbetaling fra forsikringen Virksomheden skal også indbetale den løbende forsikringspræmie i perioder, hvor månedlig erstatning* udbetales fra forsikringen. 4.4 Ændring af forsikringspræmien BNP Paribas Cardif kan med én måneds varsel til en månedlig betalingsdato ændre forsikringspræmien. Ændringer skal meddeles virksomheden* skriftligt mindst én måned inden forsikringsperiodens* afslutning. 5 Skatteforhold Forsikringspræmien er fradragsberettiget som en driftsudgift. Hvis virksomheden* modtager månedlig erstatning* fra forsikringen, skal erstatningen indtægtsføres i virksomhedens* regnskab. Nordens opkræver og BNP Paribas Cardif afregner den til enhver tid gældende skadesforsikringsafgift. 6 Forsikringens ophør og ændring 6.1 Fortrydelse af forsikringen Virksomheden* har ret til at fortryde tegningen af forsikringen. Fortrydelsesretten er 30 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag Virksomheden* har modtaget forsikringspolicen samt de oplysninger som BNP Paribas Cardif har pligt til at give virksomheden* i henhold til loven. Hvis fristen udløber i en weekend eller på en helligdag, sker udløbet af fristen på den første følgende hverdag. Hvis virksomheden* ønsker at benytte dig af din fortrydelsesret, skal denne underrette Nordens A/S skriftligt, herom inden for fristen på 30 dage. Evt. indbetalt forsikringspræmie tilbagebetales herefter. 6.2 Opsigelse af forsikringen Efter fortrydelsesperioden kan virksomheden* på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med løbende måned plus 30 dage. Skriftlig opsigelse skal sendes til Nordens A/S. BNP Paribas Cardif kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med varsel på minimum løbende måned plus 30 dage. 6.3 Ophør Forsikringen ophører uden opsigelse eller varsel den dag: den ansatte fylder 65 år, den ansatte afgår ved døden, den ansatte går på pension eller efterløn virksomhedens* kundeforhold med Nordens A/S ophører, eller den maksimale erstatningsperiode for forsikringen er udbetalt, totalt 18 måneder. 6.4 Ændring af forsikringen BNP Paribas Cardif kan ændre forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til udløb af en forsikringsperiode*. Ændringer skal accepteres af virksomheden* og accept anses for givet af virksomheden* hvis denne fortsætter med at betale forsikringspræmien efter ændringen er trådt i kraft. I modsat fald ophører forsikringen. 6.5 Ændring af din situation Du skal underrette BNP Paribas Cardif: hvis oplysningerne i forsikringspolicen er forkerte hvis den ansattes personlige indkomst* ændrer sig, hvis ansættelseforholdet med den ansatte ophører. Undladelse af at give meddelelse herom kan medføre at retten til erstatning bortfalder helt eller delvist. 7 Krav om erstatning 7.1 Anmeldelse af skade Virksomheden skal hurtigst muligt anmelde enhver forsikringsbegivenhed og sende en korrekt udfyldt skadesanmeldelsesblanket til BNP Paribas Cardif. 4

5 Skadesanmeldelsesblanketter kan rekvireres hos Nordens A/S på eller ved at kontakte BNP Paribas Cardifs kundeservice på tlf Forudsætning for udbetaling af erstatning Udbetaling af månedlig erstatning* forudsætter, at BNP Paribas Cardif modtager de oplysninger/ dokumenter, som BNP Paribas Cardif til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om krav på erstatning. Ved erstatning som følge af fuldt tab af erhvervsevne* er det et krav et en læge bekræfter en medicinsk tilstand, som forhindrer den ansatte i at udføre sit sædvanlige arbejde. Det er en forudsætning for at få erstatning, at den ansatte regelmæssigt og kontinuerligt behandles af autoriserede læger for den sygdom eller ulykke*, som har forårsaget fuldt tab af erhvervsevne*, samt at den ansatte ikke udfører noget arbejde. 7.3 Samtykke Det er en forudsætning for, at BNP Paribas Cardif kan udføre en korrekt og fuldstændig skadebehandling, at den ansatte skriftligt accepterer, at BNP Paribas Cardif må indhente oplysninger fra læger, sygehus, andre pleje- og forsikringsinstitutioner, offentlige myndigheder, herunder skattemyndighederne, som BNP Paribas Cardif anser for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning. 7.4 Ændringer under udbetaling af erstatning Virksomheden har pligt til omgående at orientere BNP Paribas Cardif, hvis den ansatte får sin erhvervsevne tilbage i den periode, hvor vedkommende modtager erstatning for fuldstændig tab af erhvervsevne* 8 Begrænsning af ansvar 8.1 Force Majeure BNP Paribas Cardif er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis undersøgelser i forbindelse med en ulykke* eller en udbetaling forsinkes pga. krig, politiske uroligheder, lovpåbud, myndighedsforanstaltninger eller konflikter på arbejdsmarkedet. Forbeholdet vedrørende spørgsmålet om konflikter på arbejdsmarkedet gælder også, selv om BNP Paribas Cardif har gennemført eller er mål for konfliktforanstaltninger. 8.2 Urigtige oplysninger Har den ansatte forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at BNP Paribas Cardif kræver forsikringen opsagt eller ændret, og at BNP Paribas Cardif fritages for ansvar for indtrufne forsikringstilfælde. Hvis BNP Paribas Cardif har udbetalt erstatning som følge af en urigtig oplysning, som virksomheden* eller den ansatte har givet, kan BNP Paribas Cardif kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt samt rejse sag. 9 Klager 9.1 BNP Paribas Cardifs Klagenævn Hvis virksomheden ikke er tilfreds med BNP Paribas Cardifs service eller håndtering af forsikringen, kan denne skriftligt henvende sig til BNP Paribas Cardifs Klagenævn. Nævnet består af personer fra forskellige afdelinger for at sikkerstille at klagen bliver behandlet retfærdigt og fuldstændigt. BNP Paribas Cardifs Klagenævn behandler sager for virksomheder indenfor BNP Paribas Cardif Försäkring AB samt dennes filial i Danmark. BNP Paribas Cardifs Klagenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige 9.2 BNP Paribas Cardifs Skadenævn Hvis virksomheden ikke er tilfreds med en beslutning angående en skade kan denne få sagen revurderet direkte hos skadesbehandleren, eller kan skriftligt anmode om at beslutningen revurderes i BNP Paribas Cardifs Skadenævn. BNP Paribas Cardifs Skadenævn behandler sager for virksomheder indenfor BNP Paribas Cardif Försäkring AB samt dennes filial i Danmark. BNP Paribas Cardifs Skadenævn Box 24110, Gøteborg, Sverige 9.3 Øvrige klagemuligheder Hvis virksomheden ikke er tilfreds efter den endelige beslutning i klagespørgsmålet er taget af BNP Paribas Cardif, kan der rejses sag ved de almindelige danske domstole. 10 Forældelse Forældelsesreglerne iht. den til enhver tid gældende forsikringsaftalelov finder anvendelse på denne forsikringsaftale. 11 Behandling af personoplysninger BNP Paribas Cardif og Nordens A/S behandler den ansattes persondata, og kan udveksle disse med andre selskaber i BNP Paribas Cardif koncernen eller samarbejdspartnere såvel indenfor som udenfor EU- og EØS området. Behandlingen af persondata er nødvendig for at BNP Paribas Cardif skal kunne indgå forsikringsaftaler og leve op til de indgåede forsikringsaftaler samt overholde de forpligtelser, som følger af loven eller andre bestemmelser. den ansattes persondata vil også kunne anvendes til produktudvikling samt til informations-, statistik- og markedsføringsformål. Behandling af persondata er underlagt lovgivningen i det land hvor håndteringen udføres. Visse følsomme persondata, f.eks. sundhedsoplysninger, 5

6 kan indhentes og behandles i forbindelse med risikobedømmelse eller skadebehandling. I nogle tilfælde kan persondata desuden indhentes og behandles for at forhindre bedrageri, hvidvask, anden økonomisk kriminalitet eller terror. Al behandling af persondata sker med stor fortrolighed, til beskyttelse af din personlige integritet. Den ansattes persondata er derfor udelukkende tilgængelige for personer, som behøver disse data for at udføre sit arbejde, og kun i den udstrækning som er nødvendig. Telefonsamtaler til BNP Paribas Cardif og Nordens A/S kan i nogle tilfælde blive optaget som eventuel dokumentation. BNP Paribas Cardif er dataansvarlig. Hvis den ansatte ønsker at få indsigt i de data vi har registreret omkring sin person eller anmode om rettelse af fejlagtige persondata, kan denne henvende sig til BNP Paribas Cardif. Hvis virksomheden ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale kan denne afmelde det skriftligt til BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardifs adresse er: Box 24110, Gøteborg, Sverige. 12 Gældende lov Eventuelle tvister, der bringes for en retlig instans vedrørende nærværende betingelser og den indgåede forsikringsaftale, afgøres efter dansk ret, ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. Definitioner Forsikrede Forsikrede er den ansatte, på hvis person forsikringen er tegnet. Det er den person der skal miste sin erhvervsevne, eller dø for at der kan ske udbetaling fra policen. Forsikringsgiver Forsikringsgiver* for dødsfaldsdækning er BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Livsforsikring, Filial af BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf Forsikringsgiver for øvrige dækninger er BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Box 24110, Göteborg, Sverige, org.nr BNP Paribas Cardif Försäkring AB er repræsenteret i Danmark ved sin filial, BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige, CVR-nr , tlf , herefter benævnt BNP Paribas Cardif. BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, BNP Paribas Cardif Försäkring AB, BNP Paribas Cardif Livsforsikring, filial af BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB, Sverige, og BNP Paribas Cardif Forsikring, filial af BNP Paribas Cardif Försäkring AB, Sverige, kaldes i disse forsikringsbetingelser, samlet og hver for sig BNP Paribas Cardif. Forsikringsperiode Den periode som forsikringen tegnes for. Forsikringen tegnes for en måned ad gangen. Forsikringstager Forsikringstager er virksomheden*, der har indgået forsikringsaftalen med BNP Paribas Cardif gennem Nordens A/S. Forsikringstager betaler præmien og modtager erstatning. Fuldt erhvervsdygtig Den ansatte er fuldt erhvervsdygtig, hvis denne kan udføre sit sædvanlige arbejde uden begrænsninger og ikke modtager eller har ret til erstatning, der skyldes sygdom eller ulykke*. Samtidigt forudsættes det, at den ansatte ikke har et særligt tilpasset arbejde eller arbejder med såkaldt løntilskud pga. psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, f.eks. fleksjob, skånejob, 56 aftale og lignende, og at denne heller ikke har modtaget erstatning for sygdom eller ulykke* i mere end 14 dage i træk i den seneste 3-måneders periode. Fuldt tab af erhvervsevne Hvis den ansatte mister din erhvervsevne, som følge af sygdom eller ulykke*, og som indtræffer i forsikringsperioden*, samt at denne tabte evne helt forhindrer denne i at udføre sit sædvanlige arbejde. Hidtidig personlige indkomst Den personlige indkomst, oplyst til SKAT som udgør grundlaget for udbetaling af erstatning. Kvalifikationsperiode Ved kvalifikationsperiode forstås tidsperioden fra forsikringens ikrafttrædelse, hvor der ikke er forsikringsdækning, selvom betingelserne for udbetaling er opfyldt. Månedlig erstatning Det valgte beløb, som virksomheden ønsker at være dækket for og få udbetalt i tilfælde af fuldt tab af erhvervsevne*. Skadedato Skadedato er den dag hvor den ansatte får kendskab til sygdom/ulykke. Ulykke En pludselig hændelse der forårsager personskade. Virksomheden Den virksomhed der er forsikringstager på policen, og har et ansættelsesforhold med den ansatte. 6

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring ved sygdom Til private Nordens A/S 01-05-2016 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde hos Nordens A/S, Strandboulevarden 89, 2100 København Ø, cvr. nr. 29 83 49 03, tlf.nr.

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011

Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring. Swedbank 01-06-2011 Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Låne- og kreditsikring, Kredit Ekspres Bank 16-09-2013 Dette dokument indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for Låne- og kreditsikring til kredit og vi anbefaler,

Læs mere

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011

Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser. Swedbank 01-06-2011 Kreditsikring Plus Gruppeforsikringsbetingelser Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus. Swedbank

Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus. Swedbank Gruppeforsikringsbetingelser Lånesikring Plus Swedbank 01-06-2011 Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Ændring af erstatningskrav 4 5 Forsikringens ikrafttrædelse

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser Lønsikring Danske Andelskassers Bank A/S 01-03-2014 Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i Danske Andelskassers Bank A/S, Baneskellet 1, Hammershøj, 8830 Tjele, CVR-nr. 3184-3219,

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge,

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. grundlaget for udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge, Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Kreditsikring Plus, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne

Læs mere

Gruppeforsikringsbetingelser

Gruppeforsikringsbetingelser Gruppeforsikringsbetingelser Kreditsikring Swedbank 01-07-2010 - Indhold 1 Definitioner 1 2 Generelle bestemmelser 1 3 Forsikringens omfang 1 4 Forsikringens ikrafttrædelse og betaling af præmie 2 5 Krav

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs

Lønsikring. Lønsikring Forsikringsbetingelser. 1 Definitioner. Forsikringsbetingelser. du er blevet arbejdsløs som følge af konkurs Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring Forsikringsbetingelser Lønsikring tilbydes dig, som er kunde i et pengeinstitut, som formidler Lønsikring på vegne af Privatsikring, Gammel Kongevej 60, 1790

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-1, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN

FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN I: CO. '" S. 8. AKTUAR-RÅDGIVNING APS SVEND BRAMSEN I: CO. INTERNATIONAL FORSIKRINGSBETINGELSER GRUPPELIVSFORSIKRING FOR ARBEJDMARKEDSPENSIONSORDNINGEN SVEND BRAMSEN ar CO... S. B. AKTUAR-RÅDGIVNING

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Tab af erhvervsevne (standard)

Tab af erhvervsevne (standard) Tab af erhvervsevne (standard) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Gruppesikring i Sydbank

Gruppesikring i Sydbank Gruppesikring i Sydbank Forsikringsbetingelser 7885-1, Oktober 2014 IIdholdsfortegnelse Fortrydelsesret... 2 Personoplysninger mv.... 2 1 Introduktion til forsikringsbetingelserne... 3 2 Aftalegrundlag...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11

Gruppeliv. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008. Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Gruppeliv Forsikringsbetingelser 6551-4 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger mv.

Læs mere

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01

BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 BlivBoende forsikring ved ulykkestilfælde, sygdom, dødsfald, arbejdsløshed og pleje af en nær slægtning. 2014-04-01 1. Hvem forsikringen gælder for 1.1 Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008

DFF Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. DF-02. Gældende fra 1. januar 2008 DFF Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. DF-02 Gældende fra 1. januar 2008 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005

El Lønforsikring. Forsikrings betingelser Nr. EL-01. Gældende fra 1. marts 2005 El Lønforsikring Forsikrings betingelser Nr. EL-01 Gældende fra 1. marts 2005 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680

Gouda ID-tyverisikring. Forsikringsbetingelser 680 Gouda ID-tyverisikring Forsikringsbetingelser 680 Gældende fra januar 2018 Indholdsfortegnelse A. Om aftalen 4 B. Hvad aftalen gælder for 4 C. Forsikringsaftalen består af 4 D. Regler for forsikringen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for akademikere Forsikringsbetingelser 6539-5 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe

Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Forsikringsbetingelser for Skandia Safe Udbudt af Skandia Link Livsforsikring A/S, i det følgende kaldet Skandia. Nr. 10 2011 1 Indhold 1. Om opsparing... 2 1.1. Indbetaling til opsparing... 2 1.2. Ordning

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Alkohol- og Misbrugsafvænning

Alkohol- og Misbrugsafvænning MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Alkohol- og Misbrugsafvænning med behandlingsgaranti Forsikringsbetingelser 1. januar 2012 Mølholm Alkohol- og Misbrugsafvænning:

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring

Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring Vilkår for Frivillig arbejdsskadeforsikring 9902-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING

Forsikringsvilkår CA LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis Forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lønsikring

Forsikringsbetingelser for Lønsikring Forsikringsbetingelser for Lønsikring - for kunder i Kristelig A-kasse, der er selvstændige erhvervsdrivende, version 2013-001. Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser

Læs mere