Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014"

Transkript

1 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

2 Indhold 1. Indledning... 6 Side Introduktion Anmeldelse af skader m.m Tingskader Ansvarsskader (ansvarsforsikring) Arbejdsskader Brilleskader Tvister Rådgivning Generelt Fremgangsmåde i tilfælde af tingskader Administration af skader Skadebehandling Sagkyndig medvirken Honorar til byggesagkyndig Tilbud Inventarlister Folkekirkens Selvforsikring Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) Kommentarer til almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) Hvad betyder begreberne Sikrede under Folkekirkens Selvforsikring (pkt. 100) Hvor dækker Folkekirkens Selvforsikring (pkt. 200) Hvilke skader er dækket under Folkekirkens Selvforsikring (pkt. 300) Hvilke skader dækkes ikke af Folkekirkens Selvforsikring (pkt. 400) Hvad er dækket under Folkekirkens Selvforsikring (pkt. 500 og 600): Bygningen Løsøre Andet Selvrisiko (pkt. 730) Eksempler på skader Brandskade Hærværk og vandalisme... 27

3 Edb-anlæg kortslutning Storm- og vandskade Røveri/transportskade Indbrud/brandboks Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (enterprise) Tingskader Erstatningsansvar Ansvarsforsikring Ansvarsforsikringens opbygning Forsikringssummer Selvrisiko Hvem er omfattet af ansvarsforsikringen Hvilke skader er dækket af ansvarsforsikringen Afgrænsning over for andre forsikringer Ansvar ved byggearbejder (se også pkt. 3.5) Geografisk område Hvordan forholder man sig ved skade Almindelige betingelser for ansvarsforsikring for Den danske Folkekirke Kommentarer til forsikringsbetingelserne for ansvarsforsikringen Bygherreansvar, jf. 2, stk Forureningsansvar, jf. 2, stk. 3 og Ikke registrerede arbejdsmaskiner og køretøjer, jf. 2, stk Produktansvar, jf Fareafværgelse, jf Aftale om ansvar og erstatning, jf Forsikringstiden, jf Eksempler Uhensigtsmæssig indretning Manglende snerydning Hus- og grundejeransvar Arbejdsmaskine Tredjemands ting kontra egne ting Arbejdsskadeforsikring Hvad er arbejdsskadeforsikring Hvem omfatter loven? Side 3

4 5.3. Ansatte og dækningsområde Foreninger på det folkekirkelige område Hvornår er der tale om en forening i arbejdsskadesikringslovens forstand? Foreningers pligt at tegne arbejdsskadeforsikring Foreningers ansatte og arbejdsskadeforsikring Medlemmer af folkekirken og menighedsrådet samt frivillige medhjælpere og arbejdsskadeforsikring Besøgsvenner Ansatte i folkekirken, der i deres fritid udfører frivilligt ulønnet arbejde (bibelstævne, rockkoncert) Ansatte i folkekirken arrangementer, personalefester og lignende Firmaarrangementer Personalefester Ansatte i folkekirken kurser, tjenesterejser og lignende Kurser Tjenesterejser Ansatte i folkekirken ikke-godkendte samarbejder mellem menighedsråd samt andet arbejde underlagt et forbud fra arbejdsgivers side Ansatte i folkekirken håndsrækninger og tjenester Håndsrækninger, tjenester, vennetjenester, hjælp Hvad er en arbejdsskade? Arbejdsulykke Erhvervssygdomme Erstatningsydelser Godtgørelse for varigt mén Erstatning for tab af erhvervsevne Erstatning for tab af forsørger Anmeldelsesregler Refusion af behandlingsudgifter Legemsskadeanmeldelse ulykke Legemsskadeanmeldelse sygdom Andre forsikringstyper Kautionsforsikring Sundhedsforsikring Rejseforsikring Side 4

5 Særligt for Beredskabspræster Gravstedsforsikring Konfirmandforsikring Ansvarsforsikring Retshjælpsforsikring Motorkøretøjsforsikring Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring (udtages af køber) Sælgeransvarsforsikring (udtages af sælger) Bilag vejledning i mekanisk sikring mod tyveri Side 5

6 1. Indledning Side Introduktion Denne forsikringshåndbog indeholder beskrivelse af folkekirkens forsikrings- og selvforsikringsordning samt de dertil hørende forsikringsbetingelser. Ordningen gælder alle folkekirkens selvejende kirker, præsteembeder, provsti- og stiftsadministrationer, de folkekirkelige uddannelsesinstitutioner m.v. og menighedssamarbejder i henhold til bestemmelserne i lov om menighedsråd kapitel 8 samt lov om folkekirkens økonomi kapitel 6. Ordningen omfatter: 1 Selvforsikring for folkekirkens bygninger og løsøre m.v. (tingskadesforsikring). Selvforsikringen virker som en traditionel forsikring i relation til de af ordningen omfattede deltagere. 2 Selvforsikring af folkekirkens bygge- og anlægsarbejder inkl. ansvarsforsikring. 3 En ansvarsforsikring for hele folkekirken og de i folkekirkens tjeneste værende personer. 4 En arbejdsulykkesforsikring for alle folkekirkens ansatte. Arbejdsulykkesforsikringen omfatter ikke præster, hvis løn delvist finansieres af staten samt provster og biskopper. Disse præster er omfattet af Statens Selvforsikringsordning. Menighedsrådene kan som udgangspunkt ikke tegne yderligere dækning mod risici omfattet af ovennævnte forsikringer. Derimod kan menighedsrådene tegne sådanne forsikringer, som beskrevet i håndbogens punkt. 6, herunder motorkøretøjsforsikring, kautionsforsikring for kasserer m.v. Folkekirkens Forsikringsenhed har siden 1. juli 2013 varetaget brand- og tingskader samt arbejdsskader pr. 1.januar Gjensidige Forsikring varetager ansvarsforsikring Anmeldelse af skader m.m Tingskader Anmeldelse af tingskader sker efter den 1. juli 2013 til Forsikringsenheden. Anmeldelse af tingskader sker elektronisk via Den Digitale Arbejdsplads (DAP) under Forsikringshåndbogen. I Forsikringshåndbogen vil en anmeldelsesblanket til udskrivning og indsendelse på papir tillige være tilgængelig. I tilfælde af spørgsmål eller ved konkret behov, kan Forsikringsenheden kontaktes på følgende adresse/telefonnummer: Folkekirkens Forsikringsenhed Postboks Helsingør Telefon: Elektronisk post kan sendes til:

7 Ansvarsskader (ansvarsforsikring) Ved erhvervs- og produktskader på grund af hvilke, der rejses krav mod menighedsrådet efter den 1. januar 2007, og som involverer personer, der er i tjenesteforhold i Folkekirken, skal anmeldelsen ske til Gjensidige Forsikring. Side 7 Ansvarsskader indtruffet i forbindelse med deltagernes bygge- og anlægsarbejder efter 1. juli 2012, og hvor der ikke er udtaget særskilt ansvarsforsikring, anmeldes til Forsikringsenheden, jf. pkt Skadesanmeldelsen (erhvervs- og produktansvar) foregår ved udfyldelsen af skadesanmeldelsesblanket, der kan hentes elektronisk på Gjensidige Forsikrings hjemmeside på følgende link: https://www.gjensidige.dk/erhverv/selvbetjening/anmeld#ansvarsskade Til udfyldelse af skadesanmeldelsen skal policenummeret benyttes. Policenummeret er: Gjensidige Forsikring A/S kan kontaktes på følgende adresse: Gjensidige Forsikring A/S Nyropsgade København V tlf.: Har man ikke adgang til internettet, kan en papirudgave af blanketten rekvireres ved at tage kontakt til Gjensidige Forsikring på ovenstående adresse. Den udfyldte blanket returneres til samme adresse. Anmeldelse af ansvarsskader i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder sker elektronisk via Den Digitale Arbejdsplads (DAP) under Forsikringshåndbogen. I øvrigt henvises til proceduren beskrevet under afsnit Arbejdsskader Ved arbejdsskade (arbejdsulykke), skal menighedsrådet anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen elektronisk via EASY, jf. nedenstående link: https://easy.ask.dk/easy/ Arbejdstilsynet kan kontaktes på nedenstående adresse/telefonnummer: Arbejdstilsynet Postboks København C Tlf.: Erhvervssygdomme skal anmeldes elektronisk af lægen eller tandlægen ved brug af EASY. Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) Kongens Vænge Hillerød Tlf Policenummer til arbejdsskader er og policens startdato: 1. januar 2014

8 Navn og adresse på Folkekirkens Forsikringsselskab på arbejdsskadesområde kan findes under Tingskader. Side Brilleskader Anmeldelse af brilleskader sker elektronisk via Den Digitale Arbejdsplads (DAP) under Forsikringshåndbogen. I forbindelse med Forsikringshåndbogen vil en anmeldelsesblanket til udskrivning og indsendelse på papir tillige være tilgængelig Tvister Opstår der tvister mellem deltageren og administrator (Forsikringsenhed)/forsikringsselskab (Gjensidige Forsikring), rettes der henvendelse til Kirkeministeriet. Ministeriet vil herefter vurdere hvorvidt der er grundlag for videre tiltag. En eventuel klage sendes til ministeriets e-postadresse, eller pr. brev. Der medsendes dokumentation for hændelsesforløbet til brug for Kirkeministeriets sagsbehandling. Klager over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser i forbindelse med arbejdsskader, kan indbringes for Ankestyrelsen, jf. bestemmelsen i 44 i bekendtgørelse af lov nr. 278 af 14. marts 2013 om arbejdsskadesikring Rådgivning I tilfælde af spørgsmål til folkekirkens forsikringer kan stifterne kontaktes. Her vil de fleste spørgsmål vedrørende dækning og anmeldelse af skader kunne besvares. I tilfælde af, at der er yderligere spørgsmål om dækningsomfanget af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning, jf. pkt. 3 (Folkekirkens Selvforsikring), 4 (Folkekirkens Ansvarsforsikring) og 5 (Folkekirkens Arbejdsskadeforsikring) kan forsikringsselskabet kontaktes direkte. Som sidste mulighed kontaktes Kirkeministeriet eller Folkekirkens Forsikringsenhed. Ligeledes kan Folkekirkens Forsikringsenhed konsulteres i forbindelse med deltagernes ønsker om tegning af andre forsikringer end dem, som er omfattet af Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning, jf. pkt. 6 (Andre forsikringstyper). I særligt komplicerede tilfælde, vil Folkekirkens Forsikringsenhed sende sagen videre til ekstern rådgivning Generelt I det efterfølgende findes dels en generel beskrivelse af dækningerne, dels en detaljeret beskrivelse af de enkelte forsikringsbetingelser, herunder forretningsgangen i forbindelse med skadeanmeldelse og skadebehandling. 2. Fremgangsmåde i tilfælde af tingskader 2.1. Administration af skader Skadebehandlingen sker hos Forsikringsenheden, hvortil alle henvendelser om skadebehandling skal rettes, jf. punkt

9 2.2. Skadebehandling Alle tingskader med en forventet skadeudgift, der overstiger forsikringens selvrisiko på kr. tyveriskader dog over kr. skal hurtigst muligt og inden igangsættelse af reparation anmeldes. Bemærk, at man har pligt til selv at søge skaden begrænset, således rimelige omkostninger dækkes af ordningen. Ved tyveri og hærværk skal der tillige ske anmeldelse til politiet. I forbindelse med anmeldelsen vil der blive taget stilling til skadens videre behandling, herunder nødhjælpsforanstaltninger. Den endelige retablering efter skaden finder sted efter aftale med Forsikringsenheden. Skadelidte betaler selv for retableringen efter en skade, hvorefter udgiften hertil med fradrag af selvrisiko refunderes af Folkekirkens Administrative Fællesskab via Forsikringsenheden. I forbindelse med indsatskrævende skader uden for normal kontortid kan der tages kontakt til et skadeservicefirma, for at begrænse skaden. Link til skadeservicefirma findes her: Skadeservice Sagkyndig medvirken Skadelidte har ret til at tage kontakt til en sagkyndig på byggeområdet, eksempelvis en bygningskonsulent eller arkitekt. Brug af sagkyndig bistand skal stå i et rimeligt forhold til skadens omfang og kompleksitet. Brug af sagkyndig bistand skal aftales på forhånd med Forsikringsenheden i hvert enkelt tilfælde. Betaling for sagkyndig bistand dækkes af selvforsikringsordningen jf. efterfølgende afsnit. Sagkyndig bistand er sædvanligvis alene nødvendig i forbindelse med tilsyn med genopførelse (reproduktion) af den beskadigede bygning. Den byggesagkyndige er derfor ikke berettiget til honorar for de dele af skadeudgiften, der hidrører fra eksempelvis orgelbyggeres, konservatorers eller andre specialisters indsats Honorar til byggesagkyndig Honorarer til bygningssagkyndige, som finansieres via forsikringsordningen, betales kun på grundlag af faktura og kan højst andrage 10 % af udgiften til genopførelse/reparation af den beskadigede bygning, jf. pkt Dispensation til højere betaling af byggesagkyndige kan alene gives af Kirkeministeriet Tilbud Deltageren rekvirerer selv håndværkere/reparatører og orienterer Forsikringsenheden herom. Det er i alles interesse, at skader udbedres inden for rimelig tid og for rimelige penge. Skadelidte vælger selv håndværkere/reparatør. Der skal altid indhentes flere tilbud, når skaden skønnes at ville overstige kr. Når skaden er opgjort, sendes opgørelsen inkl. diverse udgiftsbilag til Forsikringsenheden, som formidler erstatningen udbetalt. Ved større skader kan á conto udbetalinger aftales. Side 9

10 2.6. Inventarlister Vigtigheden af at deltageren fører inventarliste med angivelse af værdien for hver enkelt genstand skal hermed understreges. Inventarlisten bør så vidt muligt suppleres med billeddokumentation. Side Folkekirkens Selvforsikring 3.1. Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (by g- ning og løsøre) i tilslutning til lov om forsikringsaftaler (i det omfang, denne efter sin natur kan finde anvendelse), samt relevante kirkeministerielle love. 100 Deltagere/sikrede 200 Forsikringssted

11 300 Skader, som erstattes 400 Undtagelser: 410 Generelt 420 Bygning 430 Bygning og løsøre 440 Løsøre 500 Bygning 510 Forsikrede genstande 520 Forsikringsværdi/forsikringssum 530 Skadetilfælde 540 Erstatningens udbetaling 600 Løsøre 610 Forsikrede genstande 620 Forsikringsværdi/forsikringssum 630 Skadetilfælde 700 Skadetilfælde - generelt 710 Afværgelse af skade 720 Forsikring andetsteds 730 Selvrisiko 800 Fællesbetingelser 810 Særlige forhold 820 Fremgangsmåde i skadetilfælde 830 Erstatningens fastsættelse 900 Definitioner Side Deltagere/sikrede 110 Deltagere i Folkekirkens selvforsikringsordning er Folkekirkens selvejende kirker, præsteembeder, provstiadministrationer, stiftsadministrationer og Folkekirkens uddannelsesinstitutioner mv. 120 Sikret er den, der i skadetilfælde har ret til forsikringsydelsen. 121 Medforsikret er tillige rettighedshavere ifølge AB 92 og lign. standardaftaler, såfremt disse skriftligt anmoder om det. 121 Ordningen respekterer panthaveres retsstilling. 200 Forsikringssted 210 Selvforsikringsordningen dækker de steder, deltagernes ejendom (bygning og løsøre mv.) sædvanligvis forefindes.

12 211 Endvidere dækkes med indtil kr. under transport og i bygninger andetsteds i Europa Denne dækning omfatter ikke rede penge udover det i punkt 614 og 615 anførte. 300 Skader, som erstattes 310 Selvforsikringsordningen dækker direkte fysisk tab eller skade på deltagernes genstande ved pludselige og uforudsete begivenheder af en hvilken som helst årsag, uanset at årsagen ikke er pludselig. 311 Desuden dækkes skade på bygning forårsaget af: udsivning af vand fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer i bygningen, samt svamp og insekter Dækningen gives for direkte skader forårsaget af angreb af træ- og murødelæggende svampe og insekter i de forsikrede genstande (Se definitioner pkt. 916) Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af det angrebne træ, når det er påkrævet af hensyn til træets bæreevne Ved angreb af murødelæggende insekter, repareres beskadiget mørtel, når det er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne Angreb, der alene har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende. 320 Selvforsikringsordningen dækker skader eller tab, der opstår 31. marts 1999 eller senere. 400 Undtagelser: 410 Generelt 411 Selvforsikringsordningen dækker ikke skade og/eller tab, der hidrører fra: atomkernereaktioner, fx kernespaltning (fission), kernesmeltning (fusion) og radioaktiv stråling, hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid. Skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af kernereaktioner, benyttet til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål er imidlertid dækket, når der er tale om forskriftsmæssig anvendelse, der ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift, jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer (undtaget stormflod og stormfald, jf. lov om stormflod og stormfald), krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, beslaglæggelse, nationalisering eller revolution, beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og ikke-skaderamte genstande. 412 Selvforsikringsordningen dækker endvidere ikke: tab og/eller skade på genstande, hvis skaden består i, at disse genstande er gradvist forringet, fx på grund af: - slid og ælde, - rust, tæring eller korrosion, - mangelfuld vedligeholdelse, - genstandens egen beskaffenhed, fejlkonstruktion og materialefejl, tab forårsaget af andre strafbare forhold end ran, røveri, tyveri og hærværk. Simpelt tyveri af løsøregenstande er undtaget, bortset fra simpelt tyveri fra kirkebygninger som holdes åbne i dagtimerne, Side 12

13 samt fra aflåste motorkøretøjer, når der kan konstateres voldeligt opbrud pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse heraf. 420 Bygning 421 Selvforsikringsordningen dækker ikke skade og/eller tab, der hidrører fra: tørkogning af kedler, dog dækkes kedler til rumopvarmning, frostsprængning, medmindre dette er en umiddelbar følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade. 422 Selvforsikringsordningen dækker endvidere ikke: tab og/eller skade opstået ved bygge-, anlægs- eller nedbrydningsarbejde, renovering og reparationsarbejde, medmindre skaden/ skadeårsagen er brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade, nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra eller storm. 430 Bygning og løsøre 431 Selvforsikringsordningen dækker ikke skade og/eller tab, som hidrører fra: udstrømmende væsker efter frostsprængning i uopvarmede lokaler, medmindre frostsprængningen skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning eller andre forhold, som sikrede/deltageren er uden skyld i, vandskade som følge af optøning af frosne rørledninger, når optøningen ikke udføres af autoriserede fagfolk. Udgifterne til optøningen er ikke omfattet af selvforsikringsordningen, nedbør og tøbrud, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af en anden dækningsberettiget skade på bygningen. Dog dækkes skader ved opstigning af grund- og/eller kloakvand, som under voldsomt skyeller tøbrud ikke kan få normalt afløb vand fra tagrender eller nedløbsrør fra tagfladeafvanding, medmindre dette er en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade, sætningsskade på bygninger eller anden skade, der er en følge af sætningsskade. 432 Selvforsikringsordningen dækker endvidere ikke: skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra tanke og/eller tankanlæg samt køleog fryseanlæg, skade eller tab, for hvilke en reparatør, leverandør, entreprenør eller transportør er ansvarlig ifølge indgået aftale, garantiforpligtelser eller lov. 440 Løsøre 441 Selvforsikringsordningen dækker ikke skade og/eller tab som følge af : væskers eller luftformige stoffers påvirkning, storm, skypumper, snetryk og hærværk (dog dækkes rudeknusning og hærværk på ikke flytbart løsøre), når løsøre befinder sig under åben himmel samt i skure, containere, halvtage, drivhuse, eller konstruktioner, som kun er beklædt med lærred eller plastfolie, en genstands utilstrækkelige eller manglende emballering, tildækning eller utilstrækkelige fastgørelse til transportmidlet, edb-datamisbrug af enhver art, herunder programmanipulation, udeladelse, ændring eller tilføjelse af data udført på eller i tilknytning til sikredes edb-anlæg, Side 13

14 441.4 mistede data på elektroniske databærende medier, medmindre tabet er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade, mistede oplysninger vedrørende fordringer, tilgodehavender og fakturabeløb. Dog dækkes omkostninger til retablering af nævnte oplysninger, hvis de er en følge af en i øvrigt dækningsberettiget skade. 442 Selvforsikringsordningen dækker endvidere ikke: skade på registrerede motorkøretøjer, knallerter samt sø- og luftfartøjer. 500 Bygning 510 Forsikrede genstande Selvforsikringsordningen omfatter de deltagerne tilhørende bygninger inkl. fundament. Erstatning for stormflod er betinget af, at Stormrådet har truffet afgørelse om, at der har været stormflod i området på et givent tidspunkt (jf. lov om stormflod og stormfald).uden særskilt tilkendegivelse er følgende indbefattet under selvforsikringsordningen, for så vidt det tilhører deltageren: 511 Faste elinstallationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer (også udendørs), herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer og lysskilte. 512 Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, faste kirkebygningsgenstande (fx alter, prædikestol, orgel og faste bænke), nedgravede, murede eller støbte bassiner og faste installationer af sædvanlig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer. 513 Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 514 Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel. 515 Flagstænger, antenner, befæstede arealer, grundvandspumper, hegn (ikke levende) inkl. porte, låger og portaler, tårn- og facadeure. 516 Vægmalerier, relieffer, udvendigt redningsudstyr, herunder hjertestartere, brandslukningsmateriel m.v., udvendig udsmykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi medmindre kirkelige myndigheder kræver kunstnerisk retablering. 517 Haveanlæg og kirkegårdsanlæg samt erhvervsmæssige plantager og skove, i det omfang deltageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige. For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil for buske og træer sige ikke over 4-6 år gamle planter. Erstatningen forudsætter at retablering har fundet sted. For plantager og skove dækkes udelukkende skader som følge af brand og stormfald. Erstatningen for stormfald er betinget af, at Stormrådet har truffet afgørelse om, at der har været stormfald i området på et givet tidspunkt.(jf. lov om stormflod og stormfald). 520 Forsikringsværdi/-sum De forsikrede bygninger er dækket for deres værdi som nye. 530 Skadetilfælde Erstatning fastsættes til det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at genopføre/reparere Side 14

15 de beskadigede bygninger i uændret skikkelse på samme sted. Der ydes dækning med op til 10% af genopførelses- /reparations-udgiften til sagkyndig bistand. Ved stormflod fastsættes erstatningen i henhold til lov om stormflod og stormfald med tilhørende bekendtgørelser. 531 Ved erstatningsfastsættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de skaderamte bygninger, og højst for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet Dog ydes der dækning til opfyldelse af de særlige krav til byggemåde og byggematerialer, som måtte blive stillet af kirkelige myndigheder eller fredningsmyndighederne. 532 Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændringer af byggepriser, der måtte finde sted inden for en normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyntagen til værdiforringelsen Uanset bestemmelsen i pkt , nedsættes erstatningen for skade på kloak- og sanitetsanlæg, jf. pkt. 512, med: - 0 % såfremt anlægget er 0-20 år - 30 % såfremt anlægget er år - 50 % såfremt anlægget er ældre end 31 år 534 Endvidere dækkes følgende udgifter: Forøgede byggeudgifter Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved istandsættelse eller genopførelse, påføres deltageren til opfyldelse af krav, som stilles af myndigheder i kraft af lovgivningen. Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på samme sted. Det er en betingelse, - at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, - at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, - at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i forhold til nyværdi, - at istandsættelse eller genopførelse finder sted. Dækningen omfatter ikke - udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, - udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden. Erstatning efter dette punkt er for hver bygning begrænset til kr Anvendelige rester Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50%. Det beløb, der kan inddri-ves ved salg af resterne til anden anvendelse, fradrages i erstatningen Restværdiforsikring Side 15

16 Såfremt en bygning ved en forsikringsbegivenhed er skadet mere end 50%, kan deltageren vælge i stedet for reparation at få nedrevet og fjernet anvendelige rester og få skaden opgjort som totalskade. Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, godskrives selvforsikringsordningen Meromkostninger/Huslejetab I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en dækningsberettiget skade dækkes: a) dokumenteret tab af lejeindtægt/forpagtningsafgift, b) udgifter til leje af lokaler svarende til de lokaler, som deltageren selv benytter eller stiller til rådighed for præsten eller personale, c) dokumenteret meromkostning i forbindelse med skade på krematorier. Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil: a) og b) kr. og c) kr. pr. ovn, for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden. Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens udbedring. Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af forhold, deltageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler. Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af anden forsikring Oprydningsudgifter Nødvendige udgifter til: - fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt til skadebekæmpelse, - oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse og destruktion af de forsikrede genstande, herunder hjælpestoffer til produktion, affald o.lign. Selvforsikringsordningen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset at sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af selvforsikringsordningen omfattet begivenhed Redning og bevaring Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed Skadebegrænsning Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under selvforsikringsordningen dækkede begivenheder Bortkomst Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed. 540 Erstatningens udbetaling 541 Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted, medmindre der træffes anden aftale med Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Side 16

17 542 Udbetaling af erstatning til skadelidtes fri rådighed forudsætter samtykke fra alle, hvis interesse selvforsikringsordningen skal dække, herunder alle berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen. 543 For bygninger, der henligger forladt og ubenyttet, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde som for nedsat anvendelighed (dagsværdi). 544 For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostningerne. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter de almindelige bestemmelser for skadeopgørelse af bygningen (dagsværdi). 600 Løsøre 610 Forsikrede genstande/omkostninger 611 Selvforsikringsordningen dækker deltagerens løsøre. Ved løsøre forstås alle genstande, der ikke er omfattet af punkt herunder motorkøretøjer, der ikke er registrerede Det er en betingelse, at genstande af guld og sølv samt kirkens øvrige klenodier, der indeholder ædelt metal, opbevares i overensstemmelse med Ministeriet for Ligestilling og Kirkes bestemmelser, når der ikke foregår kirkelige aktiviteter. 612 Originalmodeller og originaltegninger som genfremstilles efter en dækningsberettiget skade. 613 Kartoteker, kirkebøger, arkiver og registre, elektronisk lagrede data samt igangværende skriftlige arbejder som genfremstilles. 614 Selvforsikringsordningen omfatter rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som findes på forsikringsstedet Selvforsikringsordningens dækning er dog begrænset til kr. i almindeligt gemme og kr. i aflåst, egentligt pengeskab eller boks, pr. begivenhed Selvforsikringsordningen omfatter ikke simpelt tyveri eller tyveri fra pengeskab eller pengeboks, sket ved benyttelse af koden og/ eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet. 615 Selvforsikringsordningen omfatter ran eller røveri af rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, fra deltageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark. Det er en betingelse for dækning af ran, at der gøres anskrig straks efter ranet Selvforsikringsordningens dækning er dog, for så vidt angår rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, begrænset til kr. pr. begivenhed. 616 Ud over deltagerens egne genstande omfatter selvforsikringen også tredjemands genstande, som deltageren i skadetilfælde har pligt til at erstatte eller bærer risikoen for Dækningen for genstande tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, genstandene ikke er dækket ved anden forsikring. 620 Forsikringsværdi/ forsikringssum 621 Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og Side 17

18 brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 622 Værdien af genstande, som deltageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssige salgsomkostninger, undgået handelsrisiko samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt deltageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået, såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted. Værdien af genstande, som deltageren selv har under tilvirkning med senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktions- omkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel, dels af deltagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som ovenfor anført. 623 Værdien af andre genstande end de i punkt 621 og 622 nævnte opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimelige fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 624 Værdien af plantager opgøres på grundlag af genplantningsværdien og træværdien (se definitioner), dog højst kr. pr. ha I det omfang det faldne træ, trods skade, kan sælges, reduceres erstatningen med salgsværdien. 625 Ved skade som følge af stormfald fastsættes værdien, jf. pkt. 621 og 622, i henhold til lov om stormflod og stormfald med tilhørende bekendtgørelser. 630 Skadetilfælde 631 I overensstemmelse med de i punkt 620 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden. 632 Ved inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: Tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden. Pålægger kirkelige myndigheder herudover sikrede at restaurere f.eks. hellige kar og klenodier, vil udgifter til restaurering være dækket Beskadigede genstande skal, med mindre anden aftale er truffet med administrator, inden 1 år fra skadedagen, være istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen kan først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller gen-anskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse er betryggende sikret. 633 Endvidere dækkes: oprydningsudgifter (som i punkt 534.4) redning og bevaring (534.5) skadebegrænsning (534.6) bortkomst (534.7) Nøgler - forsikringsordningen dækker udgifter indtil kr. til omstilling/udskiftning af låse, efter at nøgler er gået tabt i forbindelse med en dækningsberettiget skade eller ved indbrudstyveri hos en hos deltageren ansat. Side 18

19 700 Skadetilfælde - generelt 710 Afværgelse af skade I skadetilfælde er deltageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom administrator er berettiget til at foretage sådanne foranstaltninger. 720 Forsikring andetsteds 721 Er en del af de selvforsikrede genstande/interesser tillige dækket andetsteds, da skal selvforsikringsordningen først og fremmest anvendes til dækning af de genstande/interesser, som den anden dækning ikke omfatter. 730 Selvrisiko 731 Ved brandskade gælder ingen selvrisiko Ved brandskade forstås skade som følge af brand, eksplosion, sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), lynnedslag, tilsodning, røgskade, slukningsskade eller nedstyrtning af luftfartøj eller genstande herfra. 732 Ved enhver anden skade bortset fra skader forvoldt ved indbrud og hærværk i forbindelse hermed gælder en selvrisiko pr. forsikringssted (se definition) på 10%, dog mindst kr. og højst kr. Ved skader forvoldt ved indbrud og hærværk i forbindelse hermed, gælder en selvrisiko på kr. 733 Ved skade som følge af stormflod betales selvrisiko i henhold til regler fastsat i lov om stormflod og stormfald med tilhørende bekendtgørelser. 800 Fællesbetingelser 810 Særlige forhold 811 Forsikring andetsteds Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende selvforsikringsordning med samme forbehold. 820 Fremgangsmåde i skadetilfælde 821 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal deltageren straks anmelde dette til administrator Er der tale om ran, røveri, indbrudstyveri, forsøg på det eller hærværk i forbindelse hermed, skal det desuden straks anmeldes til politiet. 830 Erstatningens fastsættelse I forlængelse af bestemmelserne i pkt. 530 og 630 bemærkes, at folkekirken delvist er momsregistreret, hvorfor erstatningen for så vidt angår skader vedrørende momsregistrerede aktiviteter fastsættes eksklusiv moms, mens erstatningen for så vidt angår skader vedrørende ikke-momsregistrerede aktiviteter fastsættes inklusiv moms. 900 Definitioner 901 Brand/ildsvåde Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft kan brede sig. 902 Egentligt pengeskab eller boks Ved pengeskab forstås et stålskab som vejer mindst 250 kg. og som er svejset i alle sammenføjningerne, aflåset med dirkeog borefri lås. 903 Eksplosion Eksplosion er en momentant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom Side 19

20 rumforøgelse af reagerende stoffer. 904 Forsikringssted I relation til selvrisiko, jf. punkt 732, betragtes de bygninger som ligger på samme matr. nr. som et forsikringssted. For kirker betragtes alle bygninger beliggende indenfor kirkediget, som et forsikringssted. 904 Hærværksskader Begivenheder, der er begrænset til og kun indbefatter forsætlige og ondsindede handlinger, der medfører en direkte fysisk beskadigelse. 905 Ikke flytbart løsøre under åben himmel Ved ikke flytbart løsøre forstås sådant løsøre, som er nedstøbt eller monteret på et fundament, og som naturligt beror under åben himmel, f.eks. flagstænger, informationstavler og lignende 906 Indbrudstyveri Indbrudstyveri foreligger, når tyven enten: - ved synlige tegn på vold mod lukke (dør, vindue, lem, port eller lignende) eller bevisligt ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, lokaler, værelser, lofts- eller kælderrum, eller - er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang, eller - stjæler ting gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt, f.eks. ved at knuse vinduesruder. Indbrudstyveri foreligger også i tilfælde af netbankindbrud, hvorved forstås uautoriseret adgang via netbank i et dansk pengeinstitut til en eller flere af deltagernes bankkonti i dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Underslæb betragtes ikke som netbankindbrud. 907 Kortslutning Kortslutning foreligger ved beskadigelse af elektrisk og elektronisk driftsudstyr med tilhørende installation og isolationsmateriale, når der ikke opstår brand, og når årsagen er kortslutning eller andre elektriske fænomener. 908 Lynnedslag Lynnedslag foreligger, når der på forsikringsstedet kan påvises skade på bygnings- del og løsøre, som en direkte følge af elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens afledning til jord. 909 Mangelfuld vedligeholdelse De forsikrede genstande skal til stadighed vedligeholdes. F.eks. skal en ejendom med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler og maling, taget understryges, ventiler og afløb renses. Rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes. 910 Maskinhavari 911 Ran 912 Røveri Ved maskinhavari forstås skader, der opstår i og er begrænset til maskiners mekaniske og elektriske dele, f.eks. motor, gearkasse, styring m.v. Ran er tyveri fra deltageren eller dennes personale, sket åbenlyst og uden anvendelse af vold, og bemærket af den bestjålne eller af andre tilstedeværende i gerningsøjeblikket. Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre, værdigenstande, penge eller pengerepræsentativer ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 913 Simpelt tyveri Side 20

Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre)

Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) Almindelige betingelser for Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre) 100 Deltagere/sikrede 110 Deltagere i Folkekirkens selvforsikringsordning er Folkekirkens selvejende kirker, præsteembeder, provstiadministrationer,

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker:

Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: Dansk Mobil Køkken marts 2017 Materiel og vogne er, når disse er leveret og opstillet ved en kunde, dækket af en All Risks forsikring. forsikringen dækker: - Brandskade - Naturskade - Vandskade - Indbrudstyveri

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Bygnings- og løsøreskader

Bygnings- og løsøreskader KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby Skadeanmeldelse Bygnings- og løsøreskader (Skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk) KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2016

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2016 Dato: 1.januar 2016 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2016 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på

Skadeanmeldelse. Bygnings- og løsøreskader (skader kan også anmeldes på Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringstager / sikrede... 3 3. Forsikringssted... 3 4. Forsikringen dækker... 3 5. Undtagelser... 3 6. Bygning... 8 7. Løsøre... 11 8.

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret

Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning af retningslinjer til brug for institutionens udarbejdelse af revisorattesteret Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Statens selvforsikring. Kortfattet sammenfatning

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring

Vilkår for Maskinforsikring Vilkår for Maskinforsikring 9907-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere