Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel"

Transkript

1 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel

2 NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12 DK-2620 Albertslund Telefon: Publikationen kan også hentes på Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside: Oplag: Pris: 25,00 kr. inkl. moms ISBN: ISBN: Elektronisk udgave Design og produktion: Datagraf Auning AS Trykt i Danmark, januar 2005 af: Datagraf Auning AS Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Hjemmeside: 541 Tryksag 166

3 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Mere konkurrence og gennemsigtighed International sammenligning af krav til ejendomshandel Markedet for salg af andelsboliger Initiativer, der vil fremme konkurrence og gennemsigtighed Enklere regler og klar information Initiativer, der skal sikre enklere regler og klar information Initiativkatalog Bedre og billigere bolighandel 5

4

5 Forord Boligen udgør det enkelte menneskes base. Det er her, man føler sig hjemme og henter energi til at møde de krav, som omverdenen stiller. Det er vigtigt, at der er et bredt og velfungerende boligmarked i Danmark. Et effektivt boligmarked betyder ikke kun noget for den enkelte. Det har også væsentlig betydning for, at arbejdsmarkedet kan fungere. Skal virksomhederne have mulighed for at skabe nye job og tiltrække arbejdskraft, er det vigtigt, at der er forskellige typer af boliger i nærheden. Regeringen har siden den tiltrådte iværksat en lang række initiativer, der har bidraget til, at der er etableret flere boliger - både ejer- og lejeboliger - i Danmark. Senest har regeringen med Forårspakken fra 2004 sørget for at styrke og fremrykke investeringer i boligområdet med op imod mia. kr. Derudover har regeringen åbnet for lån med afdragsfrihed, som har givet borgerne nye muligheder for at købe egen bolig. Det er imidlertid vigtigt, at også selve det at handle bolig er en overskuelig proces for den enkelte dansker, og at markedet fungerer effektivt. Samtidig er det vigtigt, at regler og procedurer omkring bolighandel, ombygning osv. er enkle og smidige, så både forbrugere og professionelle ikke skal bruge unødig tid og ressourcer på det. Med denne publikation præsenterer regeringen derfor 12 forslag, der skal bidrage til at gøre det bedre og billigere at købe, sælge og eje bolig. Regeringen Bedre og billigere bolighandel 7

6 Indledning Flere og flere danskere har som følge af øget velstand og højere levestandard fået mulighed for at eje deres egen bolig. I dag bor næsten 3,25 mio. danskere enten i ejer- eller andelsbolig. Danskerne prioriterer egen bolig højt og indretter sig i vid udstrækning sådan, at de kan bo i egen bolig. Samtidig forventer ni ud af ti lejere i alderen 18 til 29 år at købe en ejerbolig på et tidspunkt i deres liv 1. Når man sammenligner boligmarkedet i dag med situationen for ca. 35 år siden, kan man konstatere, at sammensætningen i boligmassen har ændret sig. I dag er ca. 60 pct. af boligerne ejer- og andelsboliger, mens det kun var halvdelen i 1970, jf. figur 1. Figur 1: Boligmassen fordelt på boligtype, 1970 og Pct Almene lejeboliger Andelsboliger Private lejeboliger Ejerboliger Kilde: Beregninger foretaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Boligens betydning afspejles også derved, at en ikke uvæsentlig andel af det samlede danske forbrug går til boligudgifter. Den gennemsnitlige danske husstand anvender ca. 29 pct. af sit samlede forbrug til boligudgifter, hvilket er omtrent det samme som de øvrige nordiske lande 2. Dertil kommer, at det at købe ejerbolig er en væsentlig investering for de fleste Huset Mandag Morgen og ACNielsen, Erhvervs- og Byggestyrelsen, Housing Statistics in the European Union 2003, 2004.

7 Derfor er det vigtigt, at det er så enkelt, billigt og overskueligt at handle og eje en bolig som muligt. Her er to forhold centrale: For det første skal der være sund konkurrence blandt ejendomsmæglerne, som sikrer forbrugerne billige ydelser og en række valgmuligheder for, hvordan de vil sælge og købe bolig. For det andet skal regler og procedurer vedrørende bolighandel, ombygning osv. være enkle, gennemskuelige og lettilgængelige. Det kan være med til at gøre det billigere at handle bolig og sikre både forbrugere og professionelle klar information om, hvad der gælder. Regeringen præsenterer i denne pjece 12 konkrete forslag, der tilsammen skal bidrage til at gøre det lettere og billigere at købe, sælge og eje bolig. Bedre og billigere bolighandel 12 konkrete forslag Mere konkurrence og gennemsigtighed Nye ejere til ejendomsmæglerbranchen. Individuelle ydelser og større valgfrihed i bolighandlen. Gennemsigtige priser ved bolighandel. Forenkle ejendomsmægleruddannelsen og autorisationskravene. Oplysningspligt ved salg af nybyggede andelsboliger. Indsats mod penge under bordet ved salg af andelsboliger. Enklere regler og klar information Digital tinglysning. Ny samlet offentlig boligportal. Enkle og tilgængelige byggeregler. Øget kvalitet af tilstandsrapporter og energimærkning. Indsats mod svigt i byggeriet. Nye realkreditpantebreve. Bedre og billigere bolighandel 9

8 Mere konkurrence og gennemsigtighed Konkurrence er af væsentlig betydning på markedet for bolighandel. Et velfungerende marked for ejendomshandel betyder grundlæggende, at der er let adgang til markedet for nye aktører, gennemsigtige priser og gode muligheder for at tilbyde forskellige ydelser. Der foretages årligt ca køb og salg af ejerboliger. Mens antallet af bolighandler har været nogenlunde konstant eller svagt faldende siden slutningen af 1990erne, har omsætningen på ejendomsmarkedet i Danmark været kraftigt stigende, jf. figur 2. Figur 2: Omsætningen på ejendomsmarkedet i Danmark (kr. og antal), Kr. (mia.) år Antal (1.000) Kr. Handler Note: Figurens venstre akse angiver den summerede kontante købssum pr. år angivet i mia. kr. (nominelt), og højre akse angiver antal af handler på ejendomsmarkedet pr. år. Kilde: Beregninger foretaget af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Over perioden er omsætningen på ejendomsmarkedet i Danmark steget fra godt 101 mia. kr. i 1995 til ca. 185 mia. kr. i Stigningen svarer til en gennemsnitlig årlig stigning i omsætningen på boligmarkedet på 7,8 pct. En væsentlig årsag til stigningen i omsætningen er den kraftige stigning i ejendomspriserne. Stigningen i de danske huspriser er dog ikke høj sammenlignet med andre OECD-lande. I perioden er de danske huspriser steget med 35 pct., mens priserne i Sverige til sammen- 10 Bedre og billigere bolighandel

9 ligning er steget med 65 pct. 3 Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning på 4,9 pct. i Danmark og 9,3 pct. i Sverige. Der har ligeledes været en kraftig stigning i omsætningen i ejendomsmæglerbranchen, selvom udbuddet af ejendomshandler har ligget konstant. Den gennemsnitlige årlige stigning for ejendomsmæglervirksomheders omsætning har i perioden været på 11,9 pct. Stigningen i ejendomsmæglernes omsætning er væsentligt højere end stigningen i andre liberale erhverv, der leverer rådgivning. jf. tabel 1. Tabel 1: Omsætningen fordelt på udvalgte brancher, Gns. Ejendomsmæglere ,9 Advokater ,7 Revision og bogføring ,5 Rådgivende ingeniører og arkitekter ,0 Note: Omsætningstallene er angivet i mio. kr. Gns viser den gennemsnitlige årlige stigning. Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Ser man på udviklingen i salærerne til ejendomsformidlerne, er det normale salær til en ejendomsmægler ifølge Konkurrencestyrelsen årligt steget med godt 6 pct. i provinsen og ca. 11 pct. i hovedstadsområdet i perioden , jf. tabel 2. Tabel 2: Salærudviklingen (indeks 100 = honorarer 1995) Salær Gennemsnitlige 2002 årlige stigning (pct.) Parcelhus Storkøbenhavn ,0 Ejerlejlighed Storkøbenhavn ,9 Parcelhus Provinsen 155 6,5 Ejerlejlighed Provinsen 150 6,0 Kilde: Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse Euroconstruct,

10 Samlet set er salærerne på ejendomshandel steget kraftigt i de senere år. Stigningen i salærerne ser ud til at afspejle stigningen i ejendomspriserne og ikke nødvendigvis en stigning i omkostningerne ved at handle bolig. Det kan afspejle, at konkurrencen på markedet ikke fungerer godt nok. Sælger betaler da også typisk en vis procentdel af salgsprisen på en ejendom i salær uafhængigt af ejendomsmæglerens reelle omkostninger ved salget og det konkrete udførte arbejde. I Danmark ligger salæret på salg af parcelhuse typisk på mellem 2,5 pct. og 3 pct. af salgsprisen. For ejerlejligheder ligger salæret mellem 3 og 4 pct., og det er højst i København og Århus. 5 På trods af, at ejendomsmæglerbranchen må betegnes som lukrativ, er markedet for ejendomshandel forholdsvis koncentreret. I alt er der ca forretningssteder for ejendomshandel i Danmark, hvoraf godt 50 pct. af forretningsstederne drives af ejendomsmæglere, som er medlemmer af en af de fire store kæder på markedet (Home, EDC, Nybolig og Danbolig). De uafhængige mæglere står for ca. 25 pct. De øvrige knap 25 pct. består bl.a af mindre kæder, fx RealMæglerne. En analyse fra Konkurrencestyrelsen tyder da også på, at konkurrencen på markedet for ejendomshandel er svag, og at salærerne er påfaldende høje. 6 Undersøgelsen peger for det første på, at udbuddet af ejendomsmæglere på markedet er koncentreret. Det kan skyldes, at den danske regulering af ejendomsmæglervirksomhed kun gør det muligt for ejendomsmæglere, advokater og den finansielle sektor at eje ejendomsmæglervirksomheder. For det andet peges på, at de udbudte ydelser er meget ensartede. Den danske regulering stiller krav om, at ejendomsmæglervirksomhederne leverer 7 obligatoriske ydelser. Detailreguleringen af ydelserne kan være en væsentlig årsag til, at de fleste ejendomsformidlere kun tilbyder standardkoncepter. For det tredje viser undersøgelsen, at priserne er uigennemsigtige. Der er en udbredt anvendelse af rabatter, og de reelle omkostninger sløres af, at ejendomsmæglerne får provision fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter, medier mv Konkurrenceredegørelse 2004, Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse 2004, Konkurrencestyrelsen, 2004.

11 Konkurrencestyrelsen vurderer til gengæld, at der er sket væsentlige konkurrencemæssige forbedringer i forhold til rådgivning af købere. Det er bl.a. sket som følge af, at forbuddet mod, at ejendomsmæglere kunne skrive skøder mv., blev ophævet i International sammenligning af krav til ejendomshandel I Danmark er ejendomshandelen reguleret i lov om omsætning af fast ejendom. Loven regulerer bl.a., hvem der må eje en ejendomsmæglervirksomhed, og hvilke ydelser der skal leveres i forbindelse med en ejendomshandel. Sammenlignet med omkringliggende lande er de danske regler væsentligt mere detaljerede, jf. tabel 3. Fx gælder der hverken i Sverige, Norge, Holland, Tyskland eller Storbritannien begrænsninger i, hvem der må eje en ejendomsmæglervirksomhed. Tabel 3: Sammenligning med regulering i andre europæiske lande Land Ejerkreds Krav om finan- Obligatoriske sieringsforslag ydelser i alt Danmark Ejerkredsen er Der skal laves Der er 7 begrænset til ejen- forslag til obligatoriske domsmæglere, finansiering ydelser. advokater og visse (3 stk.). finansielle virksomheder. Sverige Ingen begrænsning. Ingen krav. Der er 2 obligatoriske ydelser. Norge Ingen begrænsning.* Ingen krav. Der er 1 obligatorisk ydelse. UK Ingen begrænsning. Ingen krav. Der er 1 obligatorisk ydelse. Holland Ingen begrænsning. Ingen krav. Der gælder ingen lovregler. Tyskland Ingen begrænsning. Ingen krav. Der gælder ingen lovregler. *) Pr. 1/6-04 skal aktionærer med over 10 pct. af aktiekapitalen godkendes af Kredittilsynet. Bedre og billigere bolighandel 13

12 I Holland har man i 2001 gennemført en liberalisering af området. Ifølge hollandske undersøgelser har liberaliseringen ført til en stigning i konkurrencen, et fald i formidlernes salærer samt en større variation af produkter. 7 Liberaliseringen har desuden ført til, at brancheorganisationerne tager mere ansvar for, at branchen er velfungerende. De fleste ejendomsformidlere er medlem af brancheorganisationer, som har fastsat egne regler om uddannelse, forsikring, etik og klageinstanser. Liberaliseringstendensen hænger godt sammen med de generelle bestræbelser i EU-regi på at åbne markedet for serviceydelser. Markedet for salg af andelsboliger Der findes i dag ca andelsboliger, heraf er der ca nyopførte andelsboliger. I de seneste år har den årlige tilvækst af nyopførte andelsboliger været ca til For de nyopførte andelsboliger, gælder det, at de prismæssigt ligger på niveau med tilsvarende ejerboliger. De sælges af ejendomsmæglere og entreprenører side om side med ejerboliger, fx i de attraktive havneområder i de store byer. De nyopførte andelsboliger sælges typisk før, der er stiftet en andelsboligforening. I dag findes der ingen oplysningspligt for salg af sådanne andelsboliger. Det betyder, at der ikke altid oplyses om, hvilke lån byggeriet er finansieret med. Hvis byggeriet er finansieret med rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån, bliver den enkeltes ydelse umiddelbart billig. Men der er en risiko for, at boligafgiften stiger, og at man ikke får en opsparing i boligen. Køberne af nyopførte andelsboliger har således ikke samme mulighed for at gennemskue, hvad det indebærer at investere i en bolig, som køber af en ejerbolig, der selv bestemmer sin finansiering. Derudover har købere af andelsboliger, hvor der endnu ikke er stiftet en andelsboligforening, ikke en fortrydelsesret. For de ældre andelsboliger er problemet ikke manglende oplysninger, men den store efterspørgsel på boligerne. I dag er der regler for, hvilken pris en sælger af en eksisterende andelsbolig højst må tage for boligen (maksimalprisen). Visse sælgere af andelsboliger udnytter den store efterspørgsel på billige boliger i de store byer til at forlange penge under bordet. Det slører priserne og skævvrider andelsboligmarkedet Onderzoek Makelaarstarien 2002, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis.

13 Initiativer: Mere konkurrence og gennemsigtighed For at understøtte udviklingen af et mere effektivt og gennemsigtigt marked for bolighandel vil regeringen tage en række initiativer: 1. Nye ejere til ejendomsmæglerbranchen I dag er det kun ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der må eje en ejendomsmæglervirksomhed. Den begrænsning vil regeringen ophæve, så andre får mulighed for at eje en ejendomsmæglervirksomhed. 2. Individuelle ydelser og større valgfrihed i bolighandlen Regeringen vil forenkle reglerne, så ejendomsmægleren fremover skal tilbyde forbrugeren en pakke bestående af færre obligatoriske ydelser end i dag. Der vil fx ikke længere blive stillet krav om, at ejendomsmægleren skal udarbejde tre finansieringsforslag. Hermed vil regeringen styrke princippet om, at kontantprisen er udgangspunktet for bolighandel. Det understøtter desuden, at forbrugeren bør få finansiel rådgivning fra sin egen rådgiver. 3. Gennemsigtige priser ved en bolighandel Regeringen vil styrke gennemsigtigheden, så prisen på de enkelte ydelser fremgår af formidlingsaftalen på en klar og tydelig måde. Der stilles krav om en samlet pris for pakken med de obligatoriske ydelser, mens prisen på tillægsydelser skal fremgå separat. Endvidere skal formidlingsaftalen og salgsopstillingen oplyse om, hvorvidt mægleren modtager provisioner, rabatter mv., samt om hvilke samarbejdsaftaler formidleren har. 4. Forenkle ejendomsmægleruddannelsen og autorisationskravene Det skal undersøges, om der kan indføres en kort tillægsuddannelse, så akademikere fra andre fag kan videreuddanne sig til ejendomsmæglere på kortere tid. Der igangsættes endvidere et arbejde for at forenkle og strømline autorisationskravene til ejendomsmæglerne. 5. Oplysningspligt ved salg af nybyggede andelsboliger Der fastsættes lovregler, som skal sikre, at købere af nybyggede andelsboliger, hvor der endnu ikke er stiftet en andelsboligforening, får fuld information om finansiering af ejendommen. Køberne får endvidere fortrydelsesret inden for en kortere tidsfrist. 6. Indsats mod penge under bordet ved salg af andelsboliger Det skal være muligt at straffe den, der sælger en andelsbolig og forlanger penge under bordet. Bedre og billigere bolighandel 15

14 Enklere regler og klar information Ved en bolighandel indgår der en lang række dokumenter. Ud over selve købsaftalen kan der være behov for at få fat i ejendomsskatteskema, matrikelkort, BBR-meddelelse, byggetilladelser, tingbogsattest, servitutter, lokalplaner og byplaner, energimærkning, tilstandsrapport, tillægsrapporter (sundhedsattest, kvalitetsmærke etc.), forsikringstilbud, osv. Ikke nok med, at der indgår mange forskellige dokumenter i en ejendomshandel, de skal også indhentes fra mange forskellige offentlige og private aktører. De mange oplysninger, der skal skaffes og udveksles til brug for en ejendomshandel, er med til at komplicere og fordyre handlen. De ressourcer, som ejendomsmægleren eller advokaten bruger på at indhente oplysninger fra forskellige instanser, skal forbrugerne betale for i sidste ende. Det er også med til at gøre det vanskeligt for forbrugere at lave helt eller delvist selvsalg, hvis de ønsker det. Dertil kommer, at også de offentlige myndigheder bruger tid og ressourcer på gammeldags papirgange. Kommunen skal fx påtegne skødet med ejendomsværdien og sende det retur til køber. Meget foregår manuelt, selvom ejendomsoplysningerne findes elektronisk, fordi tinglysningssystemet ikke er digitaliseret endnu. Ved en ejendomshandel vil der altid være brug for mange oplysninger. Det er med til at sikre, at forbrugeren træffer den rigtige beslutning. Men oplysningerne skal gøres lettere tilgængelige og processen mere overskuelig. Det er i dag kun en begrænset mængde af de oplysninger, som man skal bruge ved en bolighandel, der er tilgængelige på internettet. Det gælder fx BBR-oplysninger og offentlige ejendomsvurderinger. Øget netadgang til den nødvendige information ville lette besværet for både professionelle og forbrugere. Digitalisering af oplysninger er ikke det eneste, der skal til for at gøre processerne enklere og mere gennemskuelige. Visse ordninger er i sig selv komplicerede og vanskelige at forstå. Det gælder huseftersynsordningen, dvs. udarbejdelse af tilstandsrapporter, og energimærkning, som giver forbrugeren indblik i fejl og mangler ved boligen og i ejendommens energimæssige tilstand og forbedringsmuligheder. 16 Bedre og billigere bolighandel

15 Det er ordninger, som det er vigtigt, at både forsikringsselskaber og forbrugere har tillid til og bruger. Ordningerne skal fungere effektivt og smidigt, så det ikke opleves unødigt besværligt. De mange papirer stopper ikke nødvendigvis, når man har købt sit hus. For de fleste danskere handler det at eje et hus ikke bare om at købe et hus, der er færdigt og indflytningsklart. Det viser udviklingen i boligprogrammer, livsstilsmagasiner og byggevarebutikker i de seneste år også. En boligejer, der vil bygge til huset, kan opleve samme vanskeligheder med de mange papirer og mange myndigheder som en boligkøber. Det kan fx være besværligt at få oplysninger om, hvor ejendommens ledningsnet og kloakker er. Mange oplever også, at det kan være vanskeligt at forstå de regler, der gælder for om- og tilbygninger, fx i bygningsreglementet. Det er især et problem, hvis man ikke har en professionel rådgiver ved sin side. Men også for professionelle håndværkere er det kompliceret stof, der kan være svært at gennemskue. Det opleves som en administrativ byrde, hvis regler og procedurer er meget komplicerede, og det er svært at få klar information om, hvad der egentlig gælder. Klare og enkle regler kan også være med til at modvirke risikoen for byggesjusk, ulovlige forhold og mangelfuldt byggeri. En undersøgelse viser, at svigt i byggeriet koster samfundet op mod 12 mia. kr. årligt. 8 Det svarer til, at den enkelte husejer i gennemsnit betaler op til kr. ekstra for opførelsen af et nyt hus til ca. 1 mio. kr. Selvom det ikke er realistisk med en nulfejlskultur, er det en forholdsvis stor andel af fejl. En anden ting, der kan være besværligt ved om- og tilbygning, er finansieringen. Det er vigtigt, at forbrugerne får god rådgivning om, hvad der passer bedst til deres økonomi. Mange bruger den opsparede friværdi i deres bolig til fx at lave nyt køkken. Hvis man vil finansiere det med et realkreditlån, skal der laves et nyt pantebrev, som skal tinglyses, osv. På finansieringsområdet vil der derfor også være fordele ved en forenkling af reglerne. Både forbrugere og realkreditinstitutter kan få glæde af en smidigere sagsgang i forbindelse med konvertering af lån og optagelse af tillægslån. 8. Rapport om Svigt i byggeriet udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut for Erhvervs- og Byggestyrelsen, oktober

16 Initiativer: Enklere regler og klar information For at få enklere regler og klar information til gavn for både forbrugere og professionelle vil regeringen tage en række initiativer: 7. Digital tinglysning Tinglysningssystemet skal moderniseres og effektiviseres. Der skal indføres fuldstændig papirløs tinglysning. Regeringen har nedsat Tinglysningsudvalget, som forventer at afgive en rapport om den fremtidige organisering af tinglysningen i foråret Ny samlet offentlig boligportal Der oprettes en ny samlet boligportal, som skal fungere som den naturlige indgang til offentlige ejendomsdata. Portalen vil indeholde bl.a. BBR-oplysninger, vurderinger og tilstandsrapporter, oplysninger fra tingbogen, energimærket samt digitale kort. Derudover vil der være oplysninger om bl.a. ret og pligt ved bolighandel samt om, hvordan man kan lave helt eller delvist selvsalg. 9. Enkle og tilgængelige byggeregler Byggelovgivningens regler skal forenkles, så de tekniske bestemmelser bliver lettere at forstå for såvel forbrugere som professionelle. Regler og administrative procedurer vil derudover kunne findes på boligportalen. 10. Øget kvalitet af tilstandsrapporter og energimærkning Kvaliteten og overskueligheden af tilstandsrapporterne og energimærkning skal sikres via en samordning af administrationen af de to ordninger. Ordningerne kan forenkles fx ved at samle oplysningerne i ét dokument. Regeringen vil endvidere undersøge konsekvenserne af at udvide tilstandsrapporternes gyldighedsperiode fra 1 2 til 1 år. 11. Indsats mod svigt i byggeriet Omfanget af svigt i byggeriet skal halveres gennem en målrettet indsats fra alle parter i byggeriet. Det skal bl.a. ske ved at identificere og forebygge de fejl, der opstår undervejs i byggeriet, og ved bedre kommunikation og klare aftaler samt større fokus på at undgå fejl. 18 Bedre og billigere bolighandel

17 12. Realkreditejerpantebreve Det undersøges, om realkreditinstitutterne kan gives mulighed for at anvende en form for ejerpantebreve. Realkreditejerpantebrevene vil kunne smidiggøre sagsgangen i forbindelse med konvertering af lån og optagelse af tillægslån. Der er nedsat et udvalg under Justitsministeriet, som skal fremkomme med løsningsforslag inden den 1. oktober Bedre og billigere bolighandel 19

18

19 Initiativkatalog

20 Initiativ nr. 1 Nye ejere til ejendomsmæglerbranchen Formål Indhold Regeringen vil øge konkurrencen på markedet for ejendomshandel ved at give en bredere kreds adgang til at eje eller være medejer af en ejendomsmæglervirksomhed. I dag er det kun ejendomsmæglere, advokater, pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber, der må eje en ejendomsmæglervirksomhed. Den begrænsede ejerkreds har betydet, at markedet er præget af få store mæglerkæder, som arbejder tæt sammen med finansielle virksomheder. Uafhængige og nystartede ejendomsmæglere kan i dag have svært ved at finde investorer. Endvidere kan der være problemer ved generationsskifte. Det foreslås derfor, at reglerne liberaliseres, så andre personer og virksomheder, fx entreprenører, får mulighed for at blive ejere. En åbning for nye ejere vil betyde, at nye aktører vil kunne komme ind på markedet med andre koncepter. Dette vil give et mere varieret udbud af ydelser og flere valgmuligheder for forbrugerne. De personer, som udøver ejendomsmægling over for forbrugerne, skal fortsat opfylde særlige kvalifikationskrav. Hvert forretningssted skal fortsat være ledet af en ejendomsmægler eller en advokat. Ejendomsmægleren vil stadig være underlagt professionsansvar. Regeringen har ikke til hensigt at ændre dette. Der bør imidlertid ikke være begrænsninger i, hvem der må være den bagvedliggende ejer af virksomheden. Tidshorisont Regeringen fremsætter et lovforslag i foråret Bedre og billigere bolighandel

21 Initiativ nr. 2 Individuelle ydelser og større valgfrihed i bolighandlen Det skal være lettere at skabe nye og individuelle ydelser inden for ejendomsformidling, så forbrugerne får større valgfrihed. I dag opregner loven 7 ydelser, som ejendomsmægleren skal udføre for en sælger. Det er bl.a. at værdiansætte ejendommen og udarbejde salgsopstilling, men det er også, at mægleren skal lave tre forslag til, hvordan køber kan finansiere handlen. Formål Indhold Lovens mange krav gør det svært at lave nye og individuelle koncepter til forbrugerne. Regeringen vil derfor forenkle reglerne, så ejendomsmægleren fremover skal tilbyde forbrugeren en pakke bestående af færre obligatoriske ydelser end i dag. Derudover vil den enkelte ejendomsmægler selv kunne vælge, hvilke tillægsydelser han vil tilbyde forbrugeren. Regeringen vil styrke princippet om, at kontantprisen skal danne udgangspunkt for bolighandlen, og vil derfor ophæve det obligatoriske krav om udarbejdelse af finansieringsforslag. De mange forskellige finansieringsmuligheder, der findes i dag, bevirker, at den reelle pris for boligen kan være svær at gennemskue for forbrugeren. Salg på kontantprisen vil øge gennemsigtigheden. Køberen har desuden behov for at få en individuelt tilpasset finansieringsløsning fra sin egen rådgiver. Som det er i dag, tager de standardfinansieringsforslag, som ejendomsmæglerne udarbejder, ikke udgangspunkt i forbrugerens individuelle økonomiske situation og giver derfor ikke nødvendigvis det fulde billede af den enkeltes boligudgifter. En ophævelse af kravet om udarbejdelse af finansieringsforslag vil samtidig være en administrativ lettelse for ejendomsmægleren og gøre det lettere for nye aktører at komme ind på markedet. Regeringen fremsætter et lovforslag i foråret Tidshorisont Bedre og billigere bolighandel 23

22 Initiativ nr. 3 Gennemsigtige priser i bolighandlen Formål Indhold Der skal være større gennemsigtighed omkring ejendomsmæglernes salærer, provisioner og samarbejdsaftaler. I dag får forbrugerne ikke altid oplysning om prisen på de enkelte ydelser, som ejendomsmægleren tilbyder, hvis der aftales Solgt eller gratis (resultatafhængigt vederlag). Der findes heller ikke retningslinjer for, hvordan ejendomsmæglernes salær skal opstilles i formidlingsaftalen. Det betyder, at det kan være vanskeligt for forbrugeren at gennemskue prisen for ejendomsmæglerens ydelser og vanskeligt at sammenligne tilbud fra forskellige ejendomsmæglere. Det er endvidere udbredt i ejendomsmæglerbranchen, at ejendomsmæglere får provision og lignende fra samarbejdspartnere, og at der i det hele taget er et tæt samarbejde med især den finansielle sektor. Det er vigtigt, at forbrugerne gøres opmærksom på samarbejdsrelationerne, så de er klar over, hvilken egeninteresse ejendomsmægleren kan have i at anbefale et bestemt produkt frem for et andet, fx en forsikring. Regeringen vil styrke gennemsigtigheden, så prisen på de enkelte ydelser fremgår af formidlingsaftalen på en klar og tydelig måde. Endvidere skal formidlingsaftalen og salgsopstillingen oplyse om eventuelle provisioner, rabatter mv., samt hvilke samarbejdsaftaler mægleren har. Forslaget vil give sælgerne et bedre overblik over det samlede salær og dermed en bedre position til at forhandle med ejendomsmæglerne. Køber vil få relevante oplysninger i salgsopstillingen. Tidshorisont Regeringen fremsætter et lovforslag i foråret Bedre og billigere bolighandel

23 Initiativ nr. 4 Forenkle ejendomsmægleruddannelsen og autorisationskravene Initiativet skal fremme konkurrencen blandt ejendomsmæglerne ved at flere får mulighed for at blive uddannet ejendomsmægler. Forbrugerne skal være i gode hænder og have en god rådgivning, når de køber hus. Derfor er det vigtigt, at ejendomsmæglerne har en tilstrækkelig teoretisk og praktisk uddannelse. I dag er uddannelsen på et højt niveau, men kravene til autorisation og adgangsvejene til ejendomsmægleruddannelsen kan gøres mere fleksible. Det kan forøge antallet af ejendomsmæglere og fremme konkurrencen. Formål Indhold For det første vil regeringen undersøge mulighederne for at indføre en kort tillægsuddannelse, så akademikere fra andre fag kan videreuddanne sig til ejendomsmæglere på kort tid. Tillægsuddannelsen vil være et supplement til de nuværende ejendomsmægleruddannelser. For det andet skal autorisationskravene og kravene til optagelse på uddannelsen til ejendomsmægler samtænkes, så uddannelsen ikke gøres unødigt lang. I dag stilles der krav om praktisk erfaring både før og efter endt uddannelse, hvilket betyder, at det kan tage op til 5-6 år at blive ejendomsmægler. Med en bedre koordinering af autorisationskrav og optagelseskrav vil flere af de ansatte i branchen, der i dag ikke er ejendomsmæglere, få et større incitament til at tage uddannelsen. I den forbindelse vil regeringen også undersøge, om autorisationskravene til ejendomsmæglere kan moderniseres og forenkles. Det er vigtigt for regeringen, at der i forbindelse med gennemførelsen af initiativerne ikke slækkes på ejendomsmægleruddannelsens høje niveau, og at det stadig skal være et krav, at ethvert forretningssted skal være ledet af en uddannet ejendomsmægler eller advokat. Den korte tillægsuddannelse forventes at være oprettet primo Arbejdet med autorisationsreglerne igangsættes i Tidshorisont Bedre og billigere bolighandel 25

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM

KØB OG SALG AF FAST EJENDOM KØB OG SALG AF FAST EJENDOM I. KØB OG SALG AF FAST EJENDOM 1. Indledning Køb og salg af fast ejendom finder ofte sted. Ved køb og salg af den faste ejendom sker der en overdragelse til eje. Dette kan ske

Læs mere

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig

GODT I HUS. - en guide til dig, som skal købe ejerbolig GODT I HUS - en guide til dig, som skal købe ejerbolig Det er spændende at købe ny bolig. Men det er også forbundet med beslutninger, som kan få økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Derfor er det

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som

Bolighandel. testamente. INTERLEX Advokater har et team af advokater og advokatsekretærer, som Bolighandel Bolighandel Ikke to bolighandler er ens. Der er mange dokumenter og oplysninger, der skal gennemgås, vilkår, der skal diskuteres og aftaler, der skal på plads. INTERLEX Advokater hjælper dig

Læs mere

Denne handel. er på betingelse. af min advokats

Denne handel. er på betingelse. af min advokats HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af min advokats godkendelse Et skøde er kun en kvittering for det du allerede har købt... HUSK ADVOKATFORBEHOLDET Denne handel er på betingelse af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag med bemærkninger Til 35 1) I stk. 2, 1. pkt., ændres»købsaftalen«til:»salgsopstillingen«. [Fremrykkelse af tidspunktet

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND

KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND KØB AF FAST EJENDOM I TYSKLAND DET TYSKE EJENDOMSMARKED Ejendomsmarkedet i Tyskland er kendetegnet ved en række forhold, der gør det attraktivt at investere i fast ejendom. I Tyskland eksisterer der ikke

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN

KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN KØB AF BOLIG TRIN FOR TRIN 122/02 01.01.2015 Køb af bolig bør primært handle om, at du og din familie får opfyldt et konkret boligbehov, der her og nu, men også på længere sigt opfylder så mange af jeres

Læs mere

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke.

vedr. besigtigelse af ejendommen og udarbejdelse af tilstandsrapport, home SundhedsAttest og energimærke. Velkommen hos home Før vi sælger din bolig, vil vi gerne præsentere os Før du sætter din bolig til salg, vil vi gerne fortælle dig, hvordan vi arbejder hos home. Hvem vi samarbejder med, og hvilke fordele

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Køb og salg af andelsbolig

Køb og salg af andelsbolig Køb og salg af andelsbolig Før vi sælger din andelsbolig Før du sætter din andelsbolig til salg, vil vi gerne fortælle dig om fordelene ved at giver sælge og købe via os og hvad du kan forvente dig af

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Høj udbudspris er gift for salget

Høj udbudspris er gift for salget NR. 5 JUNI 211 Høj udbudspris er gift for salget Det er en rigtig dårlig strategi at sætte udbudsprisen på sin bolig højt og så fire på prisen hen ad vejen. Det viser en analyse, som Realkreditforeningen

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter.

Nærmere information om dækningsomfanget af den stillede garanti kan læses på www.de.dk under Garantifondens vedtægter. Formidlingsaftale om salg Buen 7, 6000 Kolding tel 7553 4211 - fax 7553 4234 e-mail kolding@etgodthjem.dk Sag nr./ref.: 75903229 / Tue Højvang Hattens 1. Parterne Stilling: Adresse: Undertegnede sælger:

Læs mere

Velfungerende ejendom-2 altaner

Velfungerende ejendom-2 altaner Velfungerende ejendom-2 altaner Messinavej 7 02. TV, 2300 København S RobinHus Mægleren: - Effektivt og moderne ejendomsmægler koncept. - Fast salær uanset din boligs pris - Spar på salæret, ikke på trygheden

Læs mere

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015

Sagsnr.: 845-00001 Ejendommen: Dato: 23-04-2015 Formidlingsaftale om salg Sagsnr.: 845-00001 Nedenfor anførte sælger(e) og ejendomsmæglervirksomhed har indgået følgende formidlingsaftale om salg: 1. Parterne Sælger Sælger Navn: Adresse: Tlf. privat/arb./mobil:

Læs mere

Faglig ajourføring Efteråret 2008

Faglig ajourføring Efteråret 2008 Undgå tab på retursager Minimer omkostningerne Betaling for udgifterne 5. Kreds Februar 2009 Forudsætning for betaling Enten formidlingsaftale efter regning + Udgifterne er nøje specificerede Eller Udgiften

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold

Rapport. Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom. Indhold Rapport Forenklet, digitaliseret handel med fast ejendom 15. september 2006 Sag D-4202-5 /ulr+ ke Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 5 3. Det nuværende forretningsflow...

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret

Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret Januar 2015 Vejledning om godkendelse af praktisk erfaring ved optagelse i ejendomsmæglerregisteret 1. Indledning Betegnelsen ejendomsmægler kan anvendes af personer, der er optaget i ejendomsmæglerregisteret.

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel

Christian Larsen. Christian Larsen. Christian Larsen. Hvordan man gør. Hvordan man gør. en god hushandel. en god hushandel Christian Larsen Christian Larsen Christian Larsen Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Hvordan man gør en god hushandel Af Christian Larsen

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Velkommen hos home - ved lejlighed

Velkommen hos home - ved lejlighed Velkommen hos home - ved lejlighed Før vi sælger din lejlighed Før du sætter din ejerlejlighed til salg, vil vi gerne fortælle, hvilke fordele det giver at sælge og købe via os og hvad du kan forvente

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/G COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Salgsopstilling. Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat): Salgsopstilling Adresse Valby Langgade 150, 1. th., 2500 Valby Sag nr. 2137 Dato: 29. september 2010 Beskrivelse af andelsboligen Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er

Læs mere

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand

Indhold. Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Havnevej 3, 4000 Roskilde. Fax 46 38 03 50 Bolig - Købers Mand Ret&Råd er Danmarks førende kæde af selvstændige advokatvirksomheder. Ret&Råd har specialiseret sig i: Ret&Råd har sekretariat på Havnevej 3, 4000 Roskilde Erhverv - Rettidig Rådgivning Telefon 70 20 70

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmæglere & valuarer MDE Harald Jensens Plads 1A, 8000 Århus C Tlf. 8618

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Fredensgade 13, 3. th, 2200 København N Sagsnr.: NB8614 Dato: 28-09-2015 Beskrivelse: Lejligheden er beliggende

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070

Sagsnr.: Ejerudgift/md.: KV4011 1.070 Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen Bredgade 4B * 8560 Kolind Tlf. 86 39 53 00 * Fax. 86 46 64 44 E-mail: kolind@johnfrandsen.dk www.johnfrandsen.dk

Læs mere

Charmerende 2 er med fransk altan

Charmerende 2 er med fransk altan Charmerende 2 er med fransk altan Duevej 120A 1. th, 2000 Frederiksberg RobinHus Mægleren! Statsautoriseret Ejendomsmægler. Fast salær kr. 34.995,- inkl. moms uanset din boligs pris. Boligen annonceres

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Østerbrogade 16 8500 Grenaa Tlf. 86 32 55 00 - Fax. 86 32 65 33 E-mail: grenaa@johnfrandsen.dk

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Handel med fast ejendom

Handel med fast ejendom Hans Henrik Edlund Handel med fast ejendom GADJURA 1. Ejendomsbegrebet 13 1.1 Indledning 13 1.2 Udstykningsloven 13 1.3 Tinglysningsloven 15 1.4 Ejerlejlighedsloven 77 1.5 Andre love 77 1.5.1 Vurderingsloven

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Jeanne Sørensen Ejendomsmægler MDE & Valuar Kløverprisvej 101-2650 Hvidovre Tlf. 40 98 29 58 - Fax 33 91 27 77 js@robinhus.dk

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE

25.100 SEPTEMBER 2013 COPYRIGHT DE Salgsopstilling Adresse Krogsgårdsvej 5E, Nr. Broby, 5672 Broby Sag nr. 2483 Dato: 30. oktober 2014 Beskrivelse af andelsboligen God andelsbolig beliggende ud til grønt område og nabo til Brugsen. Boligareal

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Adresse: Øresundsvej 60, 2. th, 2300 KøbenhavnS Sagsnr.: AB2814 Dato: 04-08-2015 Beskrivelse: Yderst Attraktiv og Istandsat

Læs mere

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk

CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Salgsopstilling CD Bolig - Søren Bregnhøj Borgergade14 8600 Silkeborg 8638 2300-2323 0323 cdbolig@gmail.com www.cdboligjylland.dk Adresse: Gunilshøjvej 193, 8600 Silkeborg Sagsnr.: 3409-2015051 Dato: 02-09-2015

Læs mere

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *):

Salgsopstilling. Følgende andet løsøre findes i andelsboligen og kan købes separat (fabrikat) *): Salgsopstilling Adresse Lombardigade 16, 1. th., 2300 København S Sag nr. A000126 Dato: 7. marts 2013 Inventar og løsøre Følgende særligt tilpasset inventar medfølger og er inkluderet i købsprisen (fabrikat):

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271

LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ny Østergade 7, 3600 Frederikssund Tlf.: 47360025 / 31120700, Fax.: 47360039 bolig@vtc.dk - www.vtc.dk LÆKKER ANDEL MED ATTRAKTIV BELIGGENHED Sags nr. 30-61271 Ålekistevej 220B, 1.th. 2720 Vanløse Advokatens

Læs mere

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk

Salgsopstilling. Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Skanska Bolig A/S Baltorpvej 158 2750 Ballerup Tlf. nr.: 4477 9975 Fax nr.: 4468 9921 www.skanska.dk Salgsopstilling Adresse Gyldenstens Vænge 42, 3600 Frederikssund Sag nr. 1-04 Beskrivelse Lejlighederne

Læs mere

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE

2.1 E/SO/EL COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Ejendomsmægler & valuar, MDE Østergade 12 * 8450 Hammel Tlf. 86 96 30 08 * Fax.

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Fiskebanke18, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-061 Dato: 07-09-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Centralt beliggendeandelsboligmed

Læs mere

2.1 E/SO COPYRIGHT DE

2.1 E/SO COPYRIGHT DE Formularen er udarbejdet af DE i samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK. Salgsopstilling Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Vestergade 26 * 8963 Auning Tlf. 86 49 64 44 * Fax. 86 49 64 77 E-mail: auning@johnfrandsen.dk

Læs mere

2.0 E/SO COPYRIGHT DE

2.0 E/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Lyngvangen6, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-007 Dato: 04-03-2015 Beskrivelse: Etplans gulstensvillai meget flot

Læs mere

2.0 A/SO COPYRIGHT DE

2.0 A/SO COPYRIGHT DE Salgsopstilling Skansebakken 23 9850 Hirtshals Tlf. 40 20 22 28 lotte@lottejensen.dk Adresse: Kærdalen 10, 9850 Hirtshals Sagsnr.: 15-039 Dato: 29-05-2015 Beskrivelse af andelsboligen: Dejlig andelsboligmed

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere