FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog"

Transkript

1 Page 1 of 12 med borger ne og erhver vslivet D i a l o g FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog EUROPA D I R E K T E DA Denne håndbog indeholder oplysninger om følgende: Hvad du kan gøre, hvis du ønsker at klage over en leverandør af finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne. Procedurer for udenretslig bilæg-gelse af forbrugertvister vedrørende finansielle tjenesteydelser i EU og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). FIN-NET, samarbejdsnet mellem nationale klageinstanser for uden-retslig bilæggelse af tvister ved-rørende finansielle tjenesteydelser. Sådan kontakter du de nationale klageinstanser, der deltager i FIN-NET. Vær opmærksom på, at de procedurer for udenretslig bilæggelse af tvister, der er beskrevet i denne brochure, ikke erstatter den direkte kontakt med leverandørerne af finansielle tjenesteydelser. Det er normalt kun muligt at indlede en klageprocedure, efter at forbrugeren har forsøgt at bilægge tvisten med den pågældende leverandør af finansielle tjenesteydelser (bank, forsikringsselskab m.m.)!

2 Page 2 of 12 Nedenfor følger et par eksempler: Eksempel nr. 1 Din bil er blevet stjålet, og du ønsker at rejse krav om erstatning over for dit for-sikringsselskab, der arbejder fra et andet EUland. Forsikringsselskabet afviser dit krav med den begrundelse, at du ikke har overholdt dine forpligtel-ser til at passe ordentligt på din bil. Du er uenig heri, fordi du har handlet, som du skulle ifølge policen. Eksempel nr. 2 Din datter begynder at læse på et udenlandsk universitet, og du skal betale et optagelsesgebyr. Du anmoder din bank om at overføre pengene til universitetet og understreger, at penge-ne skal være gået ind på modtagerens konto inden ti dage, ellers skal du beta-le et ekstra gebyr. Banken forsikrer dig om, at pengene vil blive overført til tiden. Senere modtager du en besked fra universitetet, der ønsker at opkræve et ekstra gebyr. Du kontakter banken for at få kompensation, men de afviser at betale under henvisning til, at de ikke er ansvarlige for forsinkelsen. Eksempel nr. 3 Du opkøber aktier gennem din uden-landske online børsmægler. Formule-ringen på din ordre ser ud til at være forkert, og du ændrer den, inden du bekræfter den. Senere opdager du, at den første, forkert formulerede ordre også er blevet effektueret på markedet, selv om du ikke bekræftede den. Du prøver at kontakte din børsmægler pr. telefon for at annullere den første, ikkebekræftede effektuering. Din mægler er ikke til stede, men en af kollegerne lover at foretage annulleringen. Der sker imidlertid ingen annullering, og du hæfter for begge effektueringer. Hvor kan du som forbruger klage i disse tilfælde? Denne håndbog indeholder oplys-ninger om, hvordan det er muligt hurtigt og let at bilægge en grænse-overskridende tvist mellem dig og leverandøren af den finansielle tje-nesteydelse. > 3

3 Page 3 of 12 Udenretslige klageprocedurer vedrørende finansielle tjenesteydelser et effektivt alternativ til løsning af de fleste forbrugertvister I de fleste lande i Det Europæiske Øko-nomiske Samarbejdsområde findes der udenretslige klageprocedurer ved-rørende finansielle tjenesteydelser. De er udformet således, at de kan bruges i forbindelse med tvister mellem dig og en leverandør af finansielle tjenestey-delser, f.eks. en bank, et forsikringssel-skab, et investeringsselskab eller en anden finansiel institution. Formålet med disse procedurer er at sikre dig en hurtig, billig og let måde at bilægge tvi-ster på. Udenretslige klageprocedurer er et frivilligt alternativ, der giver resul- tater, der ikke nødvendigvis er fuldt sammenlignelige med domstolsaf-gørelser, og de erstatter derfor heller ikke søgsmål. Normale søgsmål er ofte besværlige og tager en masse tid. Udenretslige klage-procedurer tager sigte på at give for-brugeren en alternativ måde at bilægge en tvist på, der er hurtig, billig og let, således at behovet for at gå til domsto-lene begrænses. De instanser, der tager sig af klagerne, har et godt kend-skab til den pågældende sektor for finansielle tjenesteydelser, og selv om deres afgørelser ikke altid er bindende for forretningsdrivende, er der tendens til, at de fleste virksomheder efterkom-mer dem. Hvis du alligevel ikke er til-freds med den måde, hvorpå din klage er blevet behandlet, eller med resulta-tet af den udenretslige bilæggelse, er det muligt i forbindelse med næsten alle klageinstanser efterfølgende at gå til domstolene. 4 < FIN-NET Det grænseoverskridende udenretslige klagenetværk for finansielle tjenesteydelser Det indre marked for finansielle tjene-steydelser har givet europæiske forbru-gere adgang til flere finansielle produk-ter. Der er på en række områder fastsat EF-lovgivning, således at du som for-bruger får mulighed for sikkert at udnytte det indre markeds

4 Page 4 of 12 fordele. Du kan dog føle dig usikker på, hvordan du let og effektivt kan håndhæve dine ret-tigheder i tilfælde af en tvist, navnlig i forbindelse med en grænseoverskri-dende tvist. For at hjælpe dig med eventuelle problemer med udenlandske firmaer er de eksisterende nationale klageinstanser vedrørende finansielle tjenesteydelser gået sammen i et samarbejdsnet, der benævnes det grænseoverskridende udenretslige klagenetværk for finansi-elle tjenesteydelser (FIN-NET). FIN-NET har tre specifikke formål: 1. at informere og give dig let adgang til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister 2. at sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem europæiske klageinstanser, således at din græn-seoverskridende klage kan blive behandlet så hurtigt, effektivt og professionelt som muligt 3. at sikre, at der ved procedurer til udenretslig bilæggelse af tvister i forskellige EØS-lande gælder et fæl-les sæt minimumsgarantier. > 5 Hvordan kan FIN-NET lette forbrugernes adgang til grænseover-skridende bilæggelse af tvister? FIN-NET sigter mod at give forbruger-ne let adgang til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister. Dette er navnlig vigtigt, da klageinstanserne for udenretslig bilæggelse af tvister normalt omfatter tjenesteydere, der arbejder i og fra det land, hvori klagein-stansen findes, dvs. hvis du klager over en udenlandsk leverandør af tjenestey-delser, vil din klage normalt blive behandlet af en klageinstans, der arbej-der i det land, hvor virksomheden er placeret. Dette sikrer en bedre iværk-sættelse af de afgørelser, der træffes af udenretslige klageinstanser, men det betyder også, at en forbruger har brug for nogen vejledning, når den pågæl-dende ønsker at klage på tværs af grænserne. At finde frem til den relevante klageinstans og opnå de nødvendige oplysninger om den Klageprocedurerne er forskellige i de forskellige lande. Den mest almindelige model i forbindelse med sektoren for finansielle tjenesteydelser er den såkaldte ombudsmandsordning. Der findes imidlertid også andre modeller som f.eks. forbrugerklagenævn (enten specifikt for finansielle tjenesteydelser eller mere generelle nævn) og kla-geordninger hos tilsynsmyndigheder-ne.

5 Page 5 of 12 Disse forskellige klageinstansers opbygning, art og beføjelser varierer fra land til land. Selv klageinstanser inden for samme land kan være udformet for-skelligt i forskellige sektorer. Det er vig-tigt at kende bestemte karakteristika ved klageinstansen, inden du beslutter, om du vil indsende en klage eller ej. Disse karakteristika omfatter væsentli-ge spørgsmål som f.eks. mulige foræl- 6 < delsesfrister for at forelægge klagen, arten af de afgørelser, klageinstansen træffer (bindende/ikke-bindende), en eventuel øvre grænse for erstatningens størrelse osv. Det er også nødvendigt at vide, hvordan der kan klages (f.eks. pr. brev, fax eller e-post), og hvilke sprog der kan anvendes. Hvordan får du lettest disse oplysnin-ger? FIN-NET er udformet således, at det er muligt at kontakte klageinstansen i Danmark, selv når du ønsker at klage over en udenlandsk finansiel virksom-hed. Denne»nærordning«vil hjælpe dig med at indkredse den relevante klageinstans og tilvejebringe de nød-vendige oplysninger om denne og klageproceduren. (Se listen bagest i denne brochure for yderligere oplysnin-ger om, hvorledes FIN-NET-medlem-mer i Danmark kontaktes). Du kan også finde overordnede oplys-ninger om hver af de nationale klagein-stanser, der deltager i nettet, på Kom-missionens webside og i en specifik interaktiv FIN-NET-database (se inter-netadresserne på side 10). Medlemmerne af FIN-NET i Dan-mark vil meget gerne informere dig om den udenlandske klagein-stans på dansk. Tøv ikke med at tage kontakt til dem! > 7 Effektiv behandling af grænseover-skridende klager Når du har fået alle de nødvendige oplysninger om den relevante klagein-stans, og du har besluttet at indgive en klage, kan du sende den til FIN-NET-medlemmet i Danmark. Hvis det danske FIN-NET-medlem ikke selv behandler klagen, videresender det den til den rele-vante klageinstans i serviceyderens hjemland. I nogle tilfælde kan det være mere effektivt at kontakte den relevante klageinstans direkte, og i så tilfælde vil FIN-NET-medlemmet i Danmark bede dig gøre dette. Med hensyn til det sprog, der anvendes i klagen, sigter FIN-NET-klageinstanserne mod at give dig mulighed for at udforme klagen på det sprog, der er anvendt i kontrakten med tjenesteyderen, eller det sprog, du normalt har anvendt i forbin-delse med kontakten med denne. Mange klageinstanser tillader, at der anvendes andre sprog. 8 < Klageinstanser, der er medlem af FIN-NET, vil behandle grænseoverskridende klager lige så effektivt og på samme niveau, som de behandler klager i hjem-landet. Hvis klageinstansen har brug for yderligere oplysninger eller dokumentati-on, vil den kontakte dig direkte. Hvis den har brug for mere generelle oplysninger, f.eks. om retlige rammer for forbrugerbe-skyttelsen i Danmark, vil den samarbejde direkte med FIN-NET-medlemmet i Dan-mark. Du vil også drage nytte af dette samarbejde i de tilfælde, hvor du har sendt klagen direkte til den relevante klageinstans. Vær opmærksom på, at FIN-NET-procedurerne kun udgør et alter-nativ til domstolsprøvelse, og at de udenretslige klageinstansers afgørelser eller henstillinger ikke altid kan håndhæves på samme måde som retsafgørelser. I de fle-ste tilfælde følger de finansielle institutioner dog klageinstansens henstillinger, selv om de ikke er bindende. Hvis de imidlertid ikke g ør det, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for retten. Du kan anmode FIN-NET-medlem-merne om mere detaljerede oplysninger om anvendelsen af disse afgørelser.

6 Page 6 of 12 Kan du have tillid til klageinstanser, der er med i FIN-NET? En vigtig målsætning i forbindelse med FIN-NET er at forbedre kvaliteten af bilæggelsen af tvister i udenretslige kla-geinstanser i hele EU. Medlemmerne af FIN-NET har indgået et aftalememoran-dum, hvori der ud over de procedure-mæssige rammer for det grænseoverskri-dende samarbejde fastlægges en række grundlæggende principper for udenretslig bilæggelse af tvister. Aftalememorandum-met indeholder bl.a. en hensigtserklæring fra klageinstanserne om at anvende de kvalitetsstandarder, der er fastsat i Kom-missionens henstilling 98/257 om de prin-cipper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. Henstillingen indeholder syv principper: Princippet om uafhængighed: Den klageinstans, der er ansvarlig for at træf-fe afgørelsen, skal være uafhængig, såle-des at det sikres, at dens handlinger er upartiske. Princippet om åbenhed: Der skal her-ske åbenhed omkring klageinstansen, således at forbrugeren får alle de nødven-dige oplysninger om proceduren, og de opnåede resultater kan vurderes objektivt. Princippet om kontradiktion: En kon-tradiktorisk procedure skal sikre, at for-brugeren får mulighed for at fremlægge sine synspunkter og blive orienteret om den anden parts argumenter. Princippet om effektivitet: Procedu- rens effektivitet skal sikre, at forbrugeren kan udnytte fordelene ved en alternativ tvistbilæggelse, dvs.: forbrugeren har adgang til proce-duren, uden at denne er forpligtet til at skaffe sig juridisk bistand ingen eller eventuelt moderate gebyrer ved proceduren korte frister mellem sagens indbrin-gelse for klageinstansen og den endelige afgørelse en aktiv kompetent klageinstans, der kan tage hensyn til ethvert forhold, som er nyttigt for tvistens bilæggelse. Princippet om lovlighed: Dette princip skal sikre, at klageinstansens afgørel-se ikke kan fratage forbrugeren den beskyttelse, vedkommende sikres i hen-hold til den relevante lovgivning ved-rørende forbrugerbeskyttelse. Princippet om frihed: Dette princip skal sikre, at afgørelsen kun er bindende for forbrugeren, hvis denne informeres herom på forhånd og specifikt har accep-teret dette, efter at den pågældende tvist er opstået. Princippet om repræsentation: Dette princip skal sikre forbrugeren mulighed for juridisk bistand af tredjemand under proceduren, hvis han eller hun skulle ønske det. Regeringerne i EU-landene er blevet anmodet om at give Europa-Kommissio-nen meddelelse om de klageinstanser til udenretslig bilæggelse af tvister i deres land, der opfylder principperne i henstil-lingen. FIN-NET omfatter kun de klagein-stanser, som EUlandene har givet med-delelse om. > 9 Hvor kan du få flere oplysninger? På nedenstående internetadresse findes yderligere oplysninger om FIN-NET og de klageinstanser i Europa, der findes på Europa- Kom-missionens webside: market/en/finances/consumer/adr.htm og på en specifik interaktiv FIN-NET-database:

7 Page 7 of 12 Disse websider indeholder detaljerede oplysninger om hver klageinstans, her-under: dens opbygning og de områder, den dækker den type afgørelser, den træffer tidsfrister og beløbsgrænser gebyrer (hvis der skal betales sådan-ne) den gennemsnitlige sagsbehand-lingstid sprog, der kan anvendes i forbindel-se med proceduren. 10 < Oplysninger om andre af Kommis-sionens initiativer vedrørende for-brugernes klagemuligheder i forbin-delse med grænseoverskridende tvister: consumers/policy/developments/ acce_just/index_en.html Det er også muligt at få oplysninger fra: de clearingcentre, der er oprettet inden for rammerne af EEJ-nettet (European Extra Judicial Network) din lokale eller nationale forbruger-organisation europæiske forbrugerrådgivnings-kontorer (de såkaldte»eurogui-chets«) EU s informationskontorer kontaktsteder for forbrugere og virk-somheder vedrørende det indre marked

8 Page 8 of 12 > 11 Klageinstanser, der er med i det grænseoverskridende udenretslige klagenetværk for finansielle tjenesteydelser (FIN-NET) Belgien Médiateur des banques et sociétés de bourse Association Belge des Banques (ABB) Rue Ravenstein 36, bte 7 B-1000 Bruxelles/ Ombudsman van de banken en beursvennootschappen Belgische Vereniging van Banken (BVB) Ravensteinstraat 36, bus 7 B-1000 Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) Médiateur auprès de la Poste (FR) W.T.C. Tour II Chaussée d Anvers 59 B-1000 Bruxelles Tlf. (32-2) Fax (32-2) < Dienst Ombudsman De Post (NL+DE) W.T.C. Tour II Antwerpsesteenweg 59 B-1000 Brussel Tlf. (32-2) (NL) Tlf. (32-2) (DE) Fax (32-2) Ombudsman des assurances Square de Meeûs 35 B-1000 Bruxelles Ombudsman van de verzekeringen de Meeûsplantsoen 35 B Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) E-post: Danmark Pengeinstitutankenævnet Østerbrogade 62, 4 DK-2100 København Ø Tlf. (45) Fax (45) E-post: Internet: Realkreditankenævnet Zieglers Gård Nybrogade 12, Parterre DK-1203 København K Tlf. (45) Fax (45) E- post: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Postboks 360 DK-1572 København Tlf. (45) Fax (45) E-post: Det Forenede Kongerige Financial Ombudsman Service, including: The Office of the Banking Ombudsman The Office of the Building Societies Ombudsman Personal Investment Authority Ombudsman Bureau Office of the Investment Ombudsman The Securities and Futures Authority Complaints Bureau

9 Page 9 of 12 South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom Tlf. ( ) Fax (44-20) E-post: Internet: Finland Consumer Complaint Board Box 306 Kaikukatu 3 FIN Helsinki Tlf. (358-9) Fax (358-9) The Finnish Insurance Complaints Board c/o The Finnish Insurance Ombudsman Bureau Lönnrotinkatu 19 A FIN Helsinki Tlf. (358-9) Fax (358-9) Internet: Frankrig Le Médiateur de l ASF (Association Française des Sociétés Financières) F Paris Cedex 17 Tlf. (33) Fax (33) E-post: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d Assurances BP 290 F Paris Cedex 09 Tlf. (33) Fax (33) > 13 Médiateur de Groupement des Enterprises Mutuelles 9, rue de Saint Petersbourg F Paris Tlf. (33) Fax (33) Médiateur à la C.O.B. 17, place de la Bourse F Paris Cedex 2 Tlf. (33) Fax (33) E-post: Grækenland Hellenic Banking Ombudsman Karagiorgi Servias Street GR Athens Tlf. (30-10) Fax (30-10) E- post: Ministry of Development and Commerce Secretariat General Directorate of Insurance Enterprises/Unit 1 Caningos Square GR Athens Tlf. (30-10) Fax (30-10) < Irland The Ombudsman for the Credit Institutions 8 Adelaide Court Dublin 8 Ireland Tlf. (353-1) Fax (353-1) Insurance Ombudsman of Ireland 32 Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland Tlf. (353-1) Fax (353-1) E-post: Italien Ombudsman Bancario Via delle Botteghe Oscure 46 I Roma Tlf. (39-06) Fax (39-06) E-post:

10 Page 10 of 12 Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, route d Arlon L-2991 Luxembourg Tlf. (352) / (352) Fax (352) /(352) E-post: Mediateur d Assurance ACA-ULC Association des compagnies d assurance du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg Tlf. (352) Fax (352) E-post: Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Tlf. (352) Fax (352) Nederlandene Geschillencommissie Bankzaken Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen Surinamestraat GJ s Gravenhage Nederland Tlf. (31-70) Nederlandse Ombudsman Verzekeringen Klachteninstituut Postbus An Den Haag Nederland Tlf. (31-70) Fax (31-70) The Dutch Security Institute Complaints Board Raadhuisstraat De Amsterdam Nederland Portugal Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo Mercado Chão de Loureiro (1st floor) Largo do Chão do Loureiro P Lisboa Tlf. (351-21) Fax (351-21) E-post: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Avenida Fontes Pereira de Melo 21 P Lisboa Tlf. (351-21) Fax (351-21) E-post: Spanien Servicio de Reclamaciones Banco de España Alcalá, 50 E Madrid Tlf. (34-91) Fax (34-91) > 15 Sverige Konsument Europa Allmänna reklamationsnämnden Box Jakobsgatan 18 S Stockholm Tlf. (46-8) Fax (46-8) E- post: Internet: Tyskland Der Ombudsmann der privaten Banken Bundesverband deutscher Banken Postfach D Berlin Tlf. (49-30) Fax (49-30) E-post: Der Ombudsmann der öffentlichen Banken Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. Lennestraße 17 D Berlin Tlf. (49-30) Fax (49-30)

11 Page 11 of 12 E-post: 16 < Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle Postfach D Frankfurt am Main Tlf. (49-69) Fax (49-69) E-post: Der Ombudsmann der privaten Bausparkassen Postfach D Berlin Tlf. (49-30) Fax (49-30) E-post: Versicherungsombudsmann e.v. Kronenstraße 13 D Berlin Tlf. (49) Fax (49) E-post: Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung Leipziger Str. 104 D Berlin Tlf. (49) Fax (49-03) Internet: EFTA-LANDE Island Banking and Securities Complaints Committee. Fjármálaeftirliti (The Financial Supervisory Authority) Su urlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tlf. ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Insurance Complaints Committee Fjármálaeftirliti (The Financial Supervisory Authority) Su urlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tlf. ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Norge The Norwegian Banking Complaints Board Universitetsgaten 8, Post Box 6855, St. Olavs Plass N-0130 Oslo Tlf. (47-22) Fax (47-22) E-post: Internet: Forbrukernes Forsikringskontor Bygdøy allé 19 N-0262 Oslo Tlf. (47-23) Fax (47-23) E-post: > 17 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002 De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Europa-Kommissionen

12 Page 12 of 12 FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende : tvister Forbrugerhåndbog Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 14,8 x 21 cm Dialog med borgerne og erhvervslivet Europa Direkte De kan via denne tjeneste rekvirere brochurer om EU og det indre marked. Disse brochurer suppleres med faktablade, der forklarer, hvorledes De gør Deres rettigheder gældende i hver enkelt EU-medlemsstat. Andre brochurer og foldere kan rekvireres på følgende internetadresse: Spørgsmål om udøvelse af rettighederne i prak-sis kan rettes til den lokale»vejviserservice«, der yder uformel rådgivning: enten ved at ringe (gratis) til følgende Europa Direkte frikaldsnummer: eller på vores websted KM DA-C EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT Det Indre Marked KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU

1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU ,3 Bruxelles, den 16. oktober 2001 1\W HXURS LVN QHWY UN WLO KM OS IRU IRUEUXJHUH YHG XGHQUHWVOLJ ELO JJHOVH DI JU QVHRYHUVNULGHQGH WYLVWHU.RPPLVV U 'DYLG %\UQH RJ GHW EHOJLVNH IRUPDQGVNDE ODQFHUHGH L

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Parkeringskort for personer med handicap i EU:

Parkeringskort for personer med handicap i EU: Parkeringskort for personer med handicap i EU: betingelser i medlemsstaterne Europa-Kommissionen Anbring den fritstående folder i vinduet ved siden af parkeringskortet, så sproget i det land, du besøger,

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Klagevejledning. AIG klageansvarlige

Klagevejledning. AIG klageansvarlige Vores kunder forsikrer sig mod en række risici i hverdagen og har dermed en række forventninger til os som forsikringsselskab. Derfor bestræber vi os altid på at sikre, at vores kunder får en god, ansvarlig

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE

Databeskyttelse i Den Europæiske Union. Dialog med borgerne og erhvervslivet EUROPA DIREKTE Databeskyttelse i Den Europæiske Union Dialog med borgerne og erhvervslivet DA EUROPA DIREKTE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING DEN EUROPÆISKE LOVGIVNING OM DATABESKYTTELSE REGLER FOR REGISTERANSVARLIGE

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Jan Trzaskowski !" #$ %%% &' '

Jan Trzaskowski ! #$ %%% &' ' Jan Trzaskowski!" #$ %%% &' ' Ole Lando, Kort indføring til komparativ ret, p. 79-108 ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION

FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Y2071BEN 2256/01/REV/ DA FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Banking Committee for European Social

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse

Klagevejledning. Sådan klager du over en afgørelse Klagevejledning Sådan klager du over en afgørelse 1 2 Sådan klager du over en afgørelse Denne pjece handler om dine muligheder for at klage over en afgørelse, PenSam har truffet. HENVEND DIG FØRST TIL

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1

Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1. Kapitel 1 Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1 Kapitel 1 Lovens formål, anvendelsesområde og definitioner 1. Formålet med loven er at fastlægge rammerne

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Spørgsmål og Svar Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Spørgsmål og Svar Spørgsmål og Svar Hvad er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol? Disse spørgsmål og svar er blevet udarbejdet af Domstolens justitskontor.

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere