FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog"

Transkript

1 Page 1 of 12 med borger ne og erhver vslivet D i a l o g FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister: Forbrugerhåndbog EUROPA D I R E K T E DA Denne håndbog indeholder oplysninger om følgende: Hvad du kan gøre, hvis du ønsker at klage over en leverandør af finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne. Procedurer for udenretslig bilæg-gelse af forbrugertvister vedrørende finansielle tjenesteydelser i EU og EØS (Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). FIN-NET, samarbejdsnet mellem nationale klageinstanser for uden-retslig bilæggelse af tvister ved-rørende finansielle tjenesteydelser. Sådan kontakter du de nationale klageinstanser, der deltager i FIN-NET. Vær opmærksom på, at de procedurer for udenretslig bilæggelse af tvister, der er beskrevet i denne brochure, ikke erstatter den direkte kontakt med leverandørerne af finansielle tjenesteydelser. Det er normalt kun muligt at indlede en klageprocedure, efter at forbrugeren har forsøgt at bilægge tvisten med den pågældende leverandør af finansielle tjenesteydelser (bank, forsikringsselskab m.m.)!

2 Page 2 of 12 Nedenfor følger et par eksempler: Eksempel nr. 1 Din bil er blevet stjålet, og du ønsker at rejse krav om erstatning over for dit for-sikringsselskab, der arbejder fra et andet EUland. Forsikringsselskabet afviser dit krav med den begrundelse, at du ikke har overholdt dine forpligtel-ser til at passe ordentligt på din bil. Du er uenig heri, fordi du har handlet, som du skulle ifølge policen. Eksempel nr. 2 Din datter begynder at læse på et udenlandsk universitet, og du skal betale et optagelsesgebyr. Du anmoder din bank om at overføre pengene til universitetet og understreger, at penge-ne skal være gået ind på modtagerens konto inden ti dage, ellers skal du beta-le et ekstra gebyr. Banken forsikrer dig om, at pengene vil blive overført til tiden. Senere modtager du en besked fra universitetet, der ønsker at opkræve et ekstra gebyr. Du kontakter banken for at få kompensation, men de afviser at betale under henvisning til, at de ikke er ansvarlige for forsinkelsen. Eksempel nr. 3 Du opkøber aktier gennem din uden-landske online børsmægler. Formule-ringen på din ordre ser ud til at være forkert, og du ændrer den, inden du bekræfter den. Senere opdager du, at den første, forkert formulerede ordre også er blevet effektueret på markedet, selv om du ikke bekræftede den. Du prøver at kontakte din børsmægler pr. telefon for at annullere den første, ikkebekræftede effektuering. Din mægler er ikke til stede, men en af kollegerne lover at foretage annulleringen. Der sker imidlertid ingen annullering, og du hæfter for begge effektueringer. Hvor kan du som forbruger klage i disse tilfælde? Denne håndbog indeholder oplys-ninger om, hvordan det er muligt hurtigt og let at bilægge en grænse-overskridende tvist mellem dig og leverandøren af den finansielle tje-nesteydelse. > 3

3 Page 3 of 12 Udenretslige klageprocedurer vedrørende finansielle tjenesteydelser et effektivt alternativ til løsning af de fleste forbrugertvister I de fleste lande i Det Europæiske Øko-nomiske Samarbejdsområde findes der udenretslige klageprocedurer ved-rørende finansielle tjenesteydelser. De er udformet således, at de kan bruges i forbindelse med tvister mellem dig og en leverandør af finansielle tjenestey-delser, f.eks. en bank, et forsikringssel-skab, et investeringsselskab eller en anden finansiel institution. Formålet med disse procedurer er at sikre dig en hurtig, billig og let måde at bilægge tvi-ster på. Udenretslige klageprocedurer er et frivilligt alternativ, der giver resul- tater, der ikke nødvendigvis er fuldt sammenlignelige med domstolsaf-gørelser, og de erstatter derfor heller ikke søgsmål. Normale søgsmål er ofte besværlige og tager en masse tid. Udenretslige klage-procedurer tager sigte på at give for-brugeren en alternativ måde at bilægge en tvist på, der er hurtig, billig og let, således at behovet for at gå til domsto-lene begrænses. De instanser, der tager sig af klagerne, har et godt kend-skab til den pågældende sektor for finansielle tjenesteydelser, og selv om deres afgørelser ikke altid er bindende for forretningsdrivende, er der tendens til, at de fleste virksomheder efterkom-mer dem. Hvis du alligevel ikke er til-freds med den måde, hvorpå din klage er blevet behandlet, eller med resulta-tet af den udenretslige bilæggelse, er det muligt i forbindelse med næsten alle klageinstanser efterfølgende at gå til domstolene. 4 < FIN-NET Det grænseoverskridende udenretslige klagenetværk for finansielle tjenesteydelser Det indre marked for finansielle tjene-steydelser har givet europæiske forbru-gere adgang til flere finansielle produk-ter. Der er på en række områder fastsat EF-lovgivning, således at du som for-bruger får mulighed for sikkert at udnytte det indre markeds

4 Page 4 of 12 fordele. Du kan dog føle dig usikker på, hvordan du let og effektivt kan håndhæve dine ret-tigheder i tilfælde af en tvist, navnlig i forbindelse med en grænseoverskri-dende tvist. For at hjælpe dig med eventuelle problemer med udenlandske firmaer er de eksisterende nationale klageinstanser vedrørende finansielle tjenesteydelser gået sammen i et samarbejdsnet, der benævnes det grænseoverskridende udenretslige klagenetværk for finansi-elle tjenesteydelser (FIN-NET). FIN-NET har tre specifikke formål: 1. at informere og give dig let adgang til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister 2. at sikre en effektiv udveksling af oplysninger mellem europæiske klageinstanser, således at din græn-seoverskridende klage kan blive behandlet så hurtigt, effektivt og professionelt som muligt 3. at sikre, at der ved procedurer til udenretslig bilæggelse af tvister i forskellige EØS-lande gælder et fæl-les sæt minimumsgarantier. > 5 Hvordan kan FIN-NET lette forbrugernes adgang til grænseover-skridende bilæggelse af tvister? FIN-NET sigter mod at give forbruger-ne let adgang til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister. Dette er navnlig vigtigt, da klageinstanserne for udenretslig bilæggelse af tvister normalt omfatter tjenesteydere, der arbejder i og fra det land, hvori klagein-stansen findes, dvs. hvis du klager over en udenlandsk leverandør af tjenestey-delser, vil din klage normalt blive behandlet af en klageinstans, der arbej-der i det land, hvor virksomheden er placeret. Dette sikrer en bedre iværk-sættelse af de afgørelser, der træffes af udenretslige klageinstanser, men det betyder også, at en forbruger har brug for nogen vejledning, når den pågæl-dende ønsker at klage på tværs af grænserne. At finde frem til den relevante klageinstans og opnå de nødvendige oplysninger om den Klageprocedurerne er forskellige i de forskellige lande. Den mest almindelige model i forbindelse med sektoren for finansielle tjenesteydelser er den såkaldte ombudsmandsordning. Der findes imidlertid også andre modeller som f.eks. forbrugerklagenævn (enten specifikt for finansielle tjenesteydelser eller mere generelle nævn) og kla-geordninger hos tilsynsmyndigheder-ne.

5 Page 5 of 12 Disse forskellige klageinstansers opbygning, art og beføjelser varierer fra land til land. Selv klageinstanser inden for samme land kan være udformet for-skelligt i forskellige sektorer. Det er vig-tigt at kende bestemte karakteristika ved klageinstansen, inden du beslutter, om du vil indsende en klage eller ej. Disse karakteristika omfatter væsentli-ge spørgsmål som f.eks. mulige foræl- 6 < delsesfrister for at forelægge klagen, arten af de afgørelser, klageinstansen træffer (bindende/ikke-bindende), en eventuel øvre grænse for erstatningens størrelse osv. Det er også nødvendigt at vide, hvordan der kan klages (f.eks. pr. brev, fax eller e-post), og hvilke sprog der kan anvendes. Hvordan får du lettest disse oplysnin-ger? FIN-NET er udformet således, at det er muligt at kontakte klageinstansen i Danmark, selv når du ønsker at klage over en udenlandsk finansiel virksom-hed. Denne»nærordning«vil hjælpe dig med at indkredse den relevante klageinstans og tilvejebringe de nød-vendige oplysninger om denne og klageproceduren. (Se listen bagest i denne brochure for yderligere oplysnin-ger om, hvorledes FIN-NET-medlem-mer i Danmark kontaktes). Du kan også finde overordnede oplys-ninger om hver af de nationale klagein-stanser, der deltager i nettet, på Kom-missionens webside og i en specifik interaktiv FIN-NET-database (se inter-netadresserne på side 10). Medlemmerne af FIN-NET i Dan-mark vil meget gerne informere dig om den udenlandske klagein-stans på dansk. Tøv ikke med at tage kontakt til dem! > 7 Effektiv behandling af grænseover-skridende klager Når du har fået alle de nødvendige oplysninger om den relevante klagein-stans, og du har besluttet at indgive en klage, kan du sende den til FIN-NET-medlemmet i Danmark. Hvis det danske FIN-NET-medlem ikke selv behandler klagen, videresender det den til den rele-vante klageinstans i serviceyderens hjemland. I nogle tilfælde kan det være mere effektivt at kontakte den relevante klageinstans direkte, og i så tilfælde vil FIN-NET-medlemmet i Danmark bede dig gøre dette. Med hensyn til det sprog, der anvendes i klagen, sigter FIN-NET-klageinstanserne mod at give dig mulighed for at udforme klagen på det sprog, der er anvendt i kontrakten med tjenesteyderen, eller det sprog, du normalt har anvendt i forbin-delse med kontakten med denne. Mange klageinstanser tillader, at der anvendes andre sprog. 8 < Klageinstanser, der er medlem af FIN-NET, vil behandle grænseoverskridende klager lige så effektivt og på samme niveau, som de behandler klager i hjem-landet. Hvis klageinstansen har brug for yderligere oplysninger eller dokumentati-on, vil den kontakte dig direkte. Hvis den har brug for mere generelle oplysninger, f.eks. om retlige rammer for forbrugerbe-skyttelsen i Danmark, vil den samarbejde direkte med FIN-NET-medlemmet i Dan-mark. Du vil også drage nytte af dette samarbejde i de tilfælde, hvor du har sendt klagen direkte til den relevante klageinstans. Vær opmærksom på, at FIN-NET-procedurerne kun udgør et alter-nativ til domstolsprøvelse, og at de udenretslige klageinstansers afgørelser eller henstillinger ikke altid kan håndhæves på samme måde som retsafgørelser. I de fle-ste tilfælde følger de finansielle institutioner dog klageinstansens henstillinger, selv om de ikke er bindende. Hvis de imidlertid ikke g ør det, kan det være nødvendigt at indbringe sagen for retten. Du kan anmode FIN-NET-medlem-merne om mere detaljerede oplysninger om anvendelsen af disse afgørelser.

6 Page 6 of 12 Kan du have tillid til klageinstanser, der er med i FIN-NET? En vigtig målsætning i forbindelse med FIN-NET er at forbedre kvaliteten af bilæggelsen af tvister i udenretslige kla-geinstanser i hele EU. Medlemmerne af FIN-NET har indgået et aftalememoran-dum, hvori der ud over de procedure-mæssige rammer for det grænseoverskri-dende samarbejde fastlægges en række grundlæggende principper for udenretslig bilæggelse af tvister. Aftalememorandum-met indeholder bl.a. en hensigtserklæring fra klageinstanserne om at anvende de kvalitetsstandarder, der er fastsat i Kom-missionens henstilling 98/257 om de prin-cipper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet. Henstillingen indeholder syv principper: Princippet om uafhængighed: Den klageinstans, der er ansvarlig for at træf-fe afgørelsen, skal være uafhængig, såle-des at det sikres, at dens handlinger er upartiske. Princippet om åbenhed: Der skal her-ske åbenhed omkring klageinstansen, således at forbrugeren får alle de nødven-dige oplysninger om proceduren, og de opnåede resultater kan vurderes objektivt. Princippet om kontradiktion: En kon-tradiktorisk procedure skal sikre, at for-brugeren får mulighed for at fremlægge sine synspunkter og blive orienteret om den anden parts argumenter. Princippet om effektivitet: Procedu- rens effektivitet skal sikre, at forbrugeren kan udnytte fordelene ved en alternativ tvistbilæggelse, dvs.: forbrugeren har adgang til proce-duren, uden at denne er forpligtet til at skaffe sig juridisk bistand ingen eller eventuelt moderate gebyrer ved proceduren korte frister mellem sagens indbrin-gelse for klageinstansen og den endelige afgørelse en aktiv kompetent klageinstans, der kan tage hensyn til ethvert forhold, som er nyttigt for tvistens bilæggelse. Princippet om lovlighed: Dette princip skal sikre, at klageinstansens afgørel-se ikke kan fratage forbrugeren den beskyttelse, vedkommende sikres i hen-hold til den relevante lovgivning ved-rørende forbrugerbeskyttelse. Princippet om frihed: Dette princip skal sikre, at afgørelsen kun er bindende for forbrugeren, hvis denne informeres herom på forhånd og specifikt har accep-teret dette, efter at den pågældende tvist er opstået. Princippet om repræsentation: Dette princip skal sikre forbrugeren mulighed for juridisk bistand af tredjemand under proceduren, hvis han eller hun skulle ønske det. Regeringerne i EU-landene er blevet anmodet om at give Europa-Kommissio-nen meddelelse om de klageinstanser til udenretslig bilæggelse af tvister i deres land, der opfylder principperne i henstil-lingen. FIN-NET omfatter kun de klagein-stanser, som EUlandene har givet med-delelse om. > 9 Hvor kan du få flere oplysninger? På nedenstående internetadresse findes yderligere oplysninger om FIN-NET og de klageinstanser i Europa, der findes på Europa- Kom-missionens webside: market/en/finances/consumer/adr.htm og på en specifik interaktiv FIN-NET-database:

7 Page 7 of 12 Disse websider indeholder detaljerede oplysninger om hver klageinstans, her-under: dens opbygning og de områder, den dækker den type afgørelser, den træffer tidsfrister og beløbsgrænser gebyrer (hvis der skal betales sådan-ne) den gennemsnitlige sagsbehand-lingstid sprog, der kan anvendes i forbindel-se med proceduren. 10 < Oplysninger om andre af Kommis-sionens initiativer vedrørende for-brugernes klagemuligheder i forbin-delse med grænseoverskridende tvister: consumers/policy/developments/ acce_just/index_en.html Det er også muligt at få oplysninger fra: de clearingcentre, der er oprettet inden for rammerne af EEJ-nettet (European Extra Judicial Network) din lokale eller nationale forbruger-organisation europæiske forbrugerrådgivnings-kontorer (de såkaldte»eurogui-chets«) EU s informationskontorer kontaktsteder for forbrugere og virk-somheder vedrørende det indre marked

8 Page 8 of 12 > 11 Klageinstanser, der er med i det grænseoverskridende udenretslige klagenetværk for finansielle tjenesteydelser (FIN-NET) Belgien Médiateur des banques et sociétés de bourse Association Belge des Banques (ABB) Rue Ravenstein 36, bte 7 B-1000 Bruxelles/ Ombudsman van de banken en beursvennootschappen Belgische Vereniging van Banken (BVB) Ravensteinstraat 36, bus 7 B-1000 Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) Médiateur auprès de la Poste (FR) W.T.C. Tour II Chaussée d Anvers 59 B-1000 Bruxelles Tlf. (32-2) Fax (32-2) < Dienst Ombudsman De Post (NL+DE) W.T.C. Tour II Antwerpsesteenweg 59 B-1000 Brussel Tlf. (32-2) (NL) Tlf. (32-2) (DE) Fax (32-2) Ombudsman des assurances Square de Meeûs 35 B-1000 Bruxelles Ombudsman van de verzekeringen de Meeûsplantsoen 35 B Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) E-post: Danmark Pengeinstitutankenævnet Østerbrogade 62, 4 DK-2100 København Ø Tlf. (45) Fax (45) E-post: Internet: Realkreditankenævnet Zieglers Gård Nybrogade 12, Parterre DK-1203 København K Tlf. (45) Fax (45) E- post: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 Postboks 360 DK-1572 København Tlf. (45) Fax (45) E-post: Det Forenede Kongerige Financial Ombudsman Service, including: The Office of the Banking Ombudsman The Office of the Building Societies Ombudsman Personal Investment Authority Ombudsman Bureau Office of the Investment Ombudsman The Securities and Futures Authority Complaints Bureau

9 Page 9 of 12 South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom Tlf. ( ) Fax (44-20) E-post: Internet: Finland Consumer Complaint Board Box 306 Kaikukatu 3 FIN Helsinki Tlf. (358-9) Fax (358-9) The Finnish Insurance Complaints Board c/o The Finnish Insurance Ombudsman Bureau Lönnrotinkatu 19 A FIN Helsinki Tlf. (358-9) Fax (358-9) Internet: Frankrig Le Médiateur de l ASF (Association Française des Sociétés Financières) F Paris Cedex 17 Tlf. (33) Fax (33) E-post: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d Assurances BP 290 F Paris Cedex 09 Tlf. (33) Fax (33) > 13 Médiateur de Groupement des Enterprises Mutuelles 9, rue de Saint Petersbourg F Paris Tlf. (33) Fax (33) Médiateur à la C.O.B. 17, place de la Bourse F Paris Cedex 2 Tlf. (33) Fax (33) E-post: Grækenland Hellenic Banking Ombudsman Karagiorgi Servias Street GR Athens Tlf. (30-10) Fax (30-10) E- post: Ministry of Development and Commerce Secretariat General Directorate of Insurance Enterprises/Unit 1 Caningos Square GR Athens Tlf. (30-10) Fax (30-10) < Irland The Ombudsman for the Credit Institutions 8 Adelaide Court Dublin 8 Ireland Tlf. (353-1) Fax (353-1) Insurance Ombudsman of Ireland 32 Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland Tlf. (353-1) Fax (353-1) E-post: Italien Ombudsman Bancario Via delle Botteghe Oscure 46 I Roma Tlf. (39-06) Fax (39-06) E-post:

10 Page 10 of 12 Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 110, route d Arlon L-2991 Luxembourg Tlf. (352) / (352) Fax (352) /(352) E-post: Mediateur d Assurance ACA-ULC Association des compagnies d assurance du Grand-Duché de Luxembourg (ACA) 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg Tlf. (352) Fax (352) E-post: Union Luxembourgeoise des Consommateurs (ULC) 55, rue des Bruyères L-1274 Howald Tlf. (352) Fax (352) Nederlandene Geschillencommissie Bankzaken Geschillencommissie Gedragscode Hypothecaire Financieringen Surinamestraat GJ s Gravenhage Nederland Tlf. (31-70) Nederlandse Ombudsman Verzekeringen Klachteninstituut Postbus An Den Haag Nederland Tlf. (31-70) Fax (31-70) The Dutch Security Institute Complaints Board Raadhuisstraat De Amsterdam Nederland Portugal Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo Mercado Chão de Loureiro (1st floor) Largo do Chão do Loureiro P Lisboa Tlf. (351-21) Fax (351-21) E-post: Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) Avenida Fontes Pereira de Melo 21 P Lisboa Tlf. (351-21) Fax (351-21) E-post: Spanien Servicio de Reclamaciones Banco de España Alcalá, 50 E Madrid Tlf. (34-91) Fax (34-91) > 15 Sverige Konsument Europa Allmänna reklamationsnämnden Box Jakobsgatan 18 S Stockholm Tlf. (46-8) Fax (46-8) E- post: Internet: Tyskland Der Ombudsmann der privaten Banken Bundesverband deutscher Banken Postfach D Berlin Tlf. (49-30) Fax (49-30) E-post: Der Ombudsmann der öffentlichen Banken Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. Lennestraße 17 D Berlin Tlf. (49-30) Fax (49-30)

11 Page 11 of 12 E-post: 16 < Deutsche Bundesbank Schlichtungsstelle Postfach D Frankfurt am Main Tlf. (49-69) Fax (49-69) E-post: Der Ombudsmann der privaten Bausparkassen Postfach D Berlin Tlf. (49-30) Fax (49-30) E-post: Versicherungsombudsmann e.v. Kronenstraße 13 D Berlin Tlf. (49) Fax (49) E-post: Ombudsmann für die private Kranken- und Pflegeversicherung Leipziger Str. 104 D Berlin Tlf. (49) Fax (49-03) Internet: EFTA-LANDE Island Banking and Securities Complaints Committee. Fjármálaeftirliti (The Financial Supervisory Authority) Su urlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tlf. ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Insurance Complaints Committee Fjármálaeftirliti (The Financial Supervisory Authority) Su urlandsbraut 32 IS-108 Reykjavík Tlf. ( ) Fax ( ) E-post: Internet: Norge The Norwegian Banking Complaints Board Universitetsgaten 8, Post Box 6855, St. Olavs Plass N-0130 Oslo Tlf. (47-22) Fax (47-22) E-post: Internet: Forbrukernes Forsikringskontor Bygdøy allé 19 N-0262 Oslo Tlf. (47-23) Fax (47-23) E-post: > 17 Yderligere oplysninger om EU fås på Internet via Europa-serveren (http://europa.eu.int) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2002 De Europæiske Fællesskaber, 2002 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR Europa-Kommissionen

12 Page 12 of 12 FIN-NET Udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende : tvister Forbrugerhåndbog Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer s. 14,8 x 21 cm Dialog med borgerne og erhvervslivet Europa Direkte De kan via denne tjeneste rekvirere brochurer om EU og det indre marked. Disse brochurer suppleres med faktablade, der forklarer, hvorledes De gør Deres rettigheder gældende i hver enkelt EU-medlemsstat. Andre brochurer og foldere kan rekvireres på følgende internetadresse: Spørgsmål om udøvelse af rettighederne i prak-sis kan rettes til den lokale»vejviserservice«, der yder uformel rådgivning: enten ved at ringe (gratis) til følgende Europa Direkte frikaldsnummer: eller på vores websted KM DA-C EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT Det Indre Marked KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER L-2985 Luxembourg

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først

INDBLIK I EU-POLITIK. Forbrugere. Forbrugeren kommer først INDBLIK I EU-POLITIK Forbrugere Forbrugeren kommer først Beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og rettigheder er en prioritet i alle EU s politikker. INDHOLD 1. Hvorfor en EU forbrugerpolitik?.. 3 2. Sådan

Læs mere

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1)

Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) Bekendtgørelse af Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser (* 1) BKI nr 110 af 21/11/1991 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning.

Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dækning ved hændeligt uheld eller dækning ved hændeligt uheld og tyveri Betingelser for dækning Disse betingelser, sammen med din forsikringspolice udgør din forsikringsdækning. Dette er en forsikringskontrakt

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen

Vejledning til udfyldelse af klageformularen. I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen DAN 2014/1 Vejledning til udfyldelse af klageformularen I. Hvad du skal vide, før du udfylder klageformularen Hvilke klager kan Domstolen behandle? Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er en international

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar

EU's hurtige varslingssystem for. fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar EU's hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF) Forbrugersikkerhed gennem de sidste 30 ar photos: www.123rf.com Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere