FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS"

Transkript

1 FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS BETÆNKNING I Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission BETÆNKNING NR

2 S. L. MØLLERS EOGTR KBHVN

3 Indholdsfortegnelse. Kommissionens nedsættelse og sammensætning 5 Tilrettelæggelsen af kommissionens arbejde 7 Gældende lovgivning om forsikringsvirksomhed 9 Historisk oversigt 11 Samarbejde mellem forsikringsselskaber 15 Beskrivelse af de økonomiske forhold indenfor skadesforsikringsvirksomhed Afgrænsning af området 22 Antallet af forsikringsselskaber som driver virksomhed her i landet 22 Forsikringsselskabernes kapitalforhold inden for skadesforsikring 24 Egenkapitalens størrelse sammenlignet med præmieindtægt og skadesudgift 25 Skadesforsikringsselskabernes aktiver 25 Skadesforsikringsselskabernes aktiver 25 Skadesf orsikringsselskabernes driftsresultater 28 En beskrivelse af, hvilken størrelsesordert man kan tillægge renteindtægten af aktiver, som modsvarer tekniske reserver (renteindtægt af ikke-forbrugt præmie) 29 Skadesforsikringsselskabernes driftsresultater under hensyntagen til resultaterne af undersøgelsen af den størrelsesorden man kan tillægge renteindtægten af ikke-forbrugt præmie 35 Motorkøretøjsforsikring Afgrænsning af området 39 Antallet af selskaber 39 Driftsresultater inden for motorkøretøjsforsikringer 39 Samarbejde mellem motorkøretøjsforsikringsselskaber 45 Monopoltilsynets oplysninger om prisudviklingen inden for automobilbranchen siden januar 1959 I. Fabriksnye automobiler 47 II. Reservedele 48 III. Malerpriser 48 IV. Reparationspriser 48 En undersøgelse af bevægelserne i forsikringsselskabernes skadesudgifter og præmieindtægter inden for motorkøretøjsforsikring sammenholdt med bevægelserne i lønninger og priser 50 Sammenligning mellem danske og udenlandske tariffer for motorkøretøjsforsikring samt foreliggende regnskabsmæssige oplysninger 52 Tarifsammenligningernes resultater 55 Den svenske tarif for motorkøretøjsforsikring 56 Den schweiziske tarif for motorkøretøjsforsikring 60 Vesttyske selskabers tariffer for motorkøretøjsforsikring 63 De engelske tariffer for motorkøretøj sforsikringer 64 Det norske tarifforbunds tarif for motorkøretøjsforsikring 66 Den franske tarif for motorkøretøjsforsikring 66 Synspunkter om indførelse af tvungen selvrisiko under motorkøretøjsforsikring 69 Bilag jfr. bilagsfortegnelse. Bilagene findes i 2. bind.

4 Bilagsfortegnelse Antal sider pr. bilag Bilag nr. 1 Fortegnelse over forsikringsselskaber Præmier, skader og policetal , fordelt på branchegrupper Grupper af samarbejdende selskaber 1 4 Grupper af samarbejdende selskaber Samarbejde mellem forsikringsselskaber Danske forsikringsselskabers aktiver Forsikringsselskabernes obligationsbeholdninger (incl. livsforsikringsselskaber og pensionskasser) Danske skadesforsikringsselskaber. Overskud, henlæggelser og udbytte sammenholdt med egenkapital og med præmieindtægt for egen regning Danske skadesforsikringsselskaber under forsikringsrådets tilsyn. Hovedposter på driftsregnskabet i pct. af præmier Fig. 1, 2, 3 og 4 til belysning af spørgsmålet om størrelsen af renten af ikke-forbrugt præmie Beregninger af rente af ikke-forbrugt præmie Renteindtægt af ikke-forbrugt præmie sammenholdt med præmieindtægt for egen regning Driftsresultater m.v. sammenholdt med beregninger af renten af ikke-forbrugt præmie Motorkøretøjsforsikring. A. Antal selskaber. B. Præmieindtægt for egen regning Motorkøretøjsforsikring. Præmieindtægt ved direkte tegning Danske skadesforsikringsselskaber, som tegner motorkøretøjsforsikring. Hovedposter på driftsregnskabet i pct. af præmier for egen regning Hovedposter på driftsregnskabet i pct. af præmier for egen regning for alle selskaber under forsikringsrådets tilsyn sammenholdt med tilsvarende oplysninger for selskaber, der tegner motorkøretøjsforsikring samt med præmieindtægten for motorkøretøjsforsikring for egen regning 2-63 Motorkøretøjsforsikring. Præmieindtægt ved direkte tegning, skadesprocenter m.v Motorkøretøjsforsikring. Omkostninger og underskud i forhold til præmieindtægt for egen regning samt oplysninger om, hvorledes størrelsen af omkostninger og underskud kan bestemmes i forhold til præmieindtægt ved direkte tegning under de givne forudsætninger Motorkøretøjsforsikring. Renter, overskud og udbytte sammenholdt med egenkapitalen En undersøgelse af bevægelserne i forsikringsselskabernes skadesudgifter og præmieindtægter indenfor motorkøretøjsforsikring sammenholdt med bevægelserne i lønninger og priser Monopoltilsynets oplysninger om prisudviklingen indenfor automobilbranchen siden januar Sammenligning mellem danske og udenlandske tariffer for motorkøretøjsforsikring samt foreliggende regnskabsmæssige oplysninger 1 a) Sverige Bilag nr b) Schweiz c) Vesttyskland d) Storbritannien e) Norge f) Frankrig Notat vedrørende en fra Frankrig modtaget beretning om en rundbordskonference for motorkøretøj sforsikring Forsikringskommissionens skrivelse af 15. oktober 1963 til selskaber, som tegner motorkøretøjsforsikring 1

5 Kommissionens nedsættelse og sammensætning. Forsikringskommissionen blev nedsat den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj Kommissionen fik til opgave at tilvejebringe oplysning om den her i landet udøvede forsikringsvirksomhed, at belyse dennes funktioner og at undersøge, om den drives uden unødigt fordyrende omkostninger, samt at fremkomme med forslag til sådanne foranstaltninger herunder ændringer i de gældende love som måtte findes egnet til at fremme forsikringsvæsenets bestræbelser for bedst muligt at tilgodese forsikringstagernes interesser. Højesteretsdommer, dr. jur. Jørgen Trolle blev udnævnt til kommissionens formand, medens daværende direktør for monopoltilsynet Erik Seligmann blev udnævnt til næstformand. Kommissionen fik i øvrigt følgende sammensætning: departementschef Vilhelm Boas, indstillet af justitsministeriet, direktør G. Hagen, indstillet af socialministeriet, afdelingschef Sv. Aistrup, indstillet af finansministeriet, kontorchef G. Backhaus, handelsministeriet, rådsformand H. Brix, forsikringsrådet, højesteretssagfører G. Christrup, indstillet af Assurandør-Societetet, direktør, cand. jur. Knud Christensen, indstillet af Assurandør-Societetet, direktør, civilingeniør Carl Schrøder, indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening, Industrirådet og Håndværksrådet i forening, kontorchef, cand. polit Per B. Johansen, indstillet af Den danske Handelsstands Fællesrepræsentation, prokurist E. Neervig, indstillet af Danmarks Rederiforening, fisker Ludvig Pedersen, indstillet af Fiskerirådet, sekretariatschef Jørgen Pedersen, indstillet af De samvirkende danske Landboforeninger og De samvirkende danske Husmandsforeninger i forening, redaktør Clemens Pedersen, indstillet af Andelsudvalget, forbundsformand Laust Larsen, indstillet af Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i forening, fuldmægtig Aage Nielsen, indstillet af Fællesrådet for danske Tjenestemands- og Funktionærorganisationer og Fællesrepræsentationen for danske arbejdslederog tekniske Funktionærforeninger i forening. Rådsformand P. Ørding, forsikringsrådet, har som tilforordnet deltaget i kommissionens arbejde. Kommissionens sekretærer blev kontorchef N. Christoffersen, forsikringsrådet, kontorchef Karen Poulsen, monopoltilsynet, og ekspeditionssekretær K. Skjødt, handelsministeriet, med førstnævnte som leder af sekretariatet. Den 27. februar 1964 blev kontorchef Karen Poulsen afløst af kontorchef W. N. Boserup, monopoltilsynet. Kontorchef K. Lemche, forsikringsrådet, har ydet væsentlig bistand ved udførelsen af sekretariatets arbejde. I den forløbne tid er der sket følgende ændringer i kommissionens sammensætning: Den 28. februar 1963 afløste redaktør Olaf Gøtzsche efter indstilling fra De samvirkende danske Husmandsforeninger og De samvirkende danske Landboforeninger sekretariatschef Jørgen Pedersen som medlem af kommissionen. Den 6. august 1964 udnævntes efter indstilling fra Industrirådet, Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening direktør, civilingeniør Gunnar Carlsen til medlem af kommissionen i stedet for direktør, civilingeniør Carl Schrøder, der var afgået ved døden. Den 8. oktober 1965 afløste sekretariatschef Jørgen Pedersen efter indstilling fra De samvirkende danske Husmandsforeninger og De samvirkende danske Landboforeninger redaktør Olaf Gøtzsche som medlem af kommissionen. Den 5. august 1966 afløste advokat Bjarne Fogh efter indstilling fra Danmarks Rederifor- 5

6 ening prokurist E. Neervig som medlem af kommissionen. Den 9. februar 1968 afløste kontorchef J. Broe Pedersen efter indstilling fra De samvirkende danske Husmandsforeninger og De samvirkende danske Landboforeninger sekretariatschef Jørgen Pedersen som medlem af kommissionen. Ved skrivelser af 8. april 1963 meddelte kommissionen Forenede Danske Motorejere, Kongelig Dansk Automobil Klub og Landsforeningen Danske Vognmænd, at man fandt det ønskeligt, at en repræsentant for motororganisationerne fik lejlighed til at deltage i drøftelserne i det af kommissionen nedsatte arbejdsudvalg vedrørende forsikringer for motorkøretøjer, hvorfor kommissionen anmodede de nævnte organisationer om i fællesskab at udpege en repræsentant. Ved skrivelse af 24. april 1963 meddelte motororganisationerne, at de havde udpeget direktør, cand. jur. Viggo Lærkes som deres fællesrepræsentant. Direktør Lærkes har herefter deltaget i de af kommissionens møder, hvor spørgsmål af interesse for motororganisationerne har været drøftet. 6

7 Tilrettelæggelsen af kommissionens arbejde. I den samlede kommission er afholdt i alt 25 møder. Kommissionens første møde blev afholdt den 7. september 1962, hvor man holdt en indledende generaldebat, som blev fortsat på efterfølgende møder den 21. og 28. september Som et resultat af disse drøftelser blev der opnået enighed om at koncentrere arbejdet om skadesforsikring og gøre denne del af arbejdet færdigt, før kommissionen begyndte at undersøge problemerne i forbindelse med livsforsikring. Der blev herefter nedsat et arbejdsudvalg med henblik på undersøgelse af familieforsikring samt et arbejdsudvalg til undersøgelse af motorkøretøjsforsikring. Endelig blev der nedsat et udvalg, der fik til opgave at følge drøftelserne i forbindelse med Danmarks eventuelle tilslutning til det europæiske fællesmarked og undersøge de konsekvenser, en sådan tilslutning vil få for dansk forsikringsvirksomhed. I arbejdsudvalgene har der været afholdt i alt 17 møder, i hvilken forbindelse bemærkes, at den væsentligste del af arbejdet er blevet henlagt til snævrere underudvalg, hvor man endvidere har indledt en undersøgelse af omkostningerne indenfor forsikringsvirksomhed. Der har i disse sidstnævnte udvalg været afholdt i alt 95 møder. Inden for de respektive arbejdsudvalg har arbejdet i øvrigt formet sig på den måde, at man har udarbejdet en skitse over de problemer, som vedrører den pågældende forsikringsbranche. På grundlag heraf er der udarbejdet spørgeskemaer, som er tilsendt forsikringsselskaberne. For at besvare spørgsmålene fyldestgørende har selskaberne i visse henseender måttet omlægge deres statistik, hvilket har haft til følge, dels at besvarelserne har taget nogen tid, dels at visse oplysninger kun har kunnet opnås for tiden efter spørgsmålenes fremsættelse. Den første branche, kommissionen har påbegyndt en undersøgelse af, er familieforsikring. Denne forsikringsform er meget udbredt i befolkningen, og problemerne er ret let overskuelige, hvorfor kommissionen her har kunnet indhøste erfaringer med henblik på mere vanskeligt tilgængelige brancher. Familieforsikring, der er en forholdsvis ny foreteelse inden for dansk forsikringsvæsen, kombinerer i én police de almindelige forsikringer mod brand, tyveri m.v. samt en ansvarsforsikring. Kommissionen har udarbejdet en foreløbig rapport for denne forsikringsform, men da det anvendte materiale som følge af det korte åremål, familieforsikringer har været fremme, efter kommissionens opfattelse er for spinkelt til at danne grundlag for en endelig vurdering, vil rapporten kunne udbygges med resultaterne for de sidste par år. Nærværende betænkning indeholder foruden hovedtræk af den historiske udvikling af forsikringsvæsenet i Danmark og en oversigt over de væsentligste sider af gældende ret inden for området en mere generel omtale af skadesforsikring, hvorunder visse af de væsentligste problemer belyses. Det kan således anføres, at der under afsnittet om samarbejde mellem forsikringsselskaber bl.a. er redegjort for selskabernes tarifaftaler og gruppedannelser. Endelig indeholder betænkningen en redegørelse for kommissionens undersøgelse af motorkøretøjsforsikring. Kommissionen har allerede på et tidligt tidspunkt af drøftelserne fundet det hensigtsmæssigt at fremkomme med en delbetænkning for motorkøretøj sforsikring, som med den voldsomme udvikling af automobilparken her i landet repræsenterer op imod halvdelen af danske skadesforsikringsselskabers samlede præmieindtægt. Med hensyn til kommissionens fremtidige arbejde bemærkes, at man sigter på i en kommende delbetænkning at samle behandlingen af de øvrige brancher indenfor skadesforsikring. Som ovenfor anført har kommissionen allerede behandlet familieforsikring, som vil kunne ajourføres på grundlag af erfaringerne fra de sidste par år. Sideløbende med undersøgelsen af de enkelte brancher har kommissionen som ovenfor anført påbegyndt en undersøgelse af forsikringssel- 7

8 skabernes omkostninger. På grundlag af en i kommissionen udarbejdet fordelingsnøgle har man anmodet selskaberne om en fordeling af generalomkostningerne på de enkelte brancher. En sådan fordeling af de samlede omkostninger på de enkelte brancher vil være et led i en undersøgelse af selskabernes pris- og konkurrencepolitik indenfor de forskellige brancher. En sådan undersøgelse må efter sagens natur strække sig over et vist minimum af tid, bl.a. fordi den anvendte fordelingsnøgle ikke har kunnet anvendes på tidligere år. Det problemkompleks, som knytter sig til omkostningerne, er på den anden side så væsentlig for kommissionens arbejde, at man har ment det nødvendigt at afvente resultatet af omkostningsfordelingen, som vil indgå i en kommende betænkning om selskabernes konkurrenceforhold. De resultater og konklusioner, som er indeholdt i afsnittet om motorkøretøjsforsikring, bør kun betragtes som kommissionens foreløbige synspunkter, idet det er tanken, at der i den endelige delbetænkning for skadesforsikring vil kunne optages supplerende oplysninger for senere år, ligesom denne branches økonomiske forhold vil blive behandlet i forbindelse med omkostningsundersøgelsen og i øvrigt blive taget op sammen med en undersøgelse af selskabernes akkvisitionspolitik. Det er kommissionen bekendt, at der i justitsministeriet foregår overvejelser med henblik på at foreslå ændringer i forsikringsaftaleloven. Det er endvidere kommissionen bekendt, at der i forsikringsselskaberne foregår et løbende arbejde med ændringer i formuleringen af forsikringsvilkårene med det formål overfor forsikringstagerne at tydeliggøre dækningsområdet. København i juni Sv. Aistrup. H. Brix. G. Christrup. Per B. Johansen. Clemens Pedersen. Erik Seligmann. (næstformand) G. Backhaus. Gunnar Carlsen. Bjarne Fogh. Laust Larsen. J. Broe Pedersen. Jørgen Trolle. (formand) Vilhelm Boas. Knud Christensen. G. Hagen. Aage Nielsen. Ludvig Pedersen. / W. Boserup, N. Christoffersen, K. Skjødt leder af sekretariatet 8

9 Gældende lovgivning om forsikringsvirksomhed. De offentligretlige regler om forsikring findes fortrinsvis i lov nr. 147 af 13. maj 1959 om forsikringsvirksomhed, der indeholder bestemmelser om tilsyn med forsikringsselskaber, disse selskabers stiftelse, registrering og virksomhed. Endvidere indeholder loven bestemmelser om adgangen for udenlandske forsikringsselskaber til at drive virksomhed her i landet. Det offentlige tilsyn i henhold til loven udøves af forsikringsrådet, der for så vidt angår det pågældende erhvervsområde - tillige varetager tilsynet i henhold til monopollovgivningen, jfr. bekendtgørelse nr. 195 af 18. juni For pensionskasser, begravelseskasser og ligbrændingsforeninger gælder særlig lovgivning: lov om tilsyn med pensionskasser, jfr. lovbekendtgørelse nr. 163 af 26. maj 1959, samt lov nr. 355 af 1. juli 1940 om begravelseskasser og ligbrændingsforeninger. Tilsynet i henhold til de nævnte love udøves ligeledes af forsikringsrådet, der henhører under handelsministeriets forretningsområde. Statsanstalten for Livsforsikring er ikke omfattet af forsikringslovens tilsynsbestemmelser, men enkelte af lovens regler finder anvendelse også for Statsanstalten. Statsanstalten er i øvrigt undergivet en særlig lovgivning, jfr. lov nr. 444 af 21. december 1965 (finansministeriets forretningsområde). Med hensyn til bygningsbrandforsikring (under justitsministeriets forretningsområde) gælder en række særlige lovbestemmelser, herunder lov af 26. januar 1731 om Kjøbenhavns Brandforsikring, lov af 23. april 1870 om Den almindelige Brandforsikring for landbygninger, lov af 14. maj 1870 om brandforsikring af købstadsbygninger, lov af 12. april 1889 om brandforsikringsforeninger for landbygninger. Udenfor fornævnte lovområder falder sygekasser samt arbejdsløshedskasser m.v., der er underkastet særligt tilsyn under socialministeriet samt de ved lov stiftede krigsforsikringsforbund og krigsforsikringsinstitutter. Om arbejdsmarkedets tillægspension er der givet særlige lovbestemmelser (lov nr. 46 af 7. marts 1964). For en række specielle områders vedkommende er der fastsat bestemmelser om, at de pågældende forsikringer alene kan tegnes af forsikringsselskaber, der af det offentlige er anerkendt dertil, og som opfylder visse betingelser, herunder eventuel depotstillelse. Således er der i følge færdselslovens 66, jfr. lovbekendtgørelse nr. 231 af 27. juni 1961 samt den i medfør heraf udstedte bekendtgørelse nr. 314 af 22. december 1927 med senere ændringer givet regler om lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvorefter denne virksomhed ikke kan udøves uden en forudgående anerkendelse fra justitsministeriet og en forudgående depotstillelse. Ifølge færdselslovens 74 er der givet særlige regler for motorkøretøjer, der anvendes til udlejning uden fører, og disse regler omfatter såvel den lovpligtige ansvarsforsikring som kaskoforsikringen, jfr. bekendtgørelse nr. 316 af 17. november 1958 med senere ændringer, senest bekendtgørelse nr. 172 af 8. maj Ved lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde (lov nr. 183 af 20. maj 1933, jfr. lovbekendtgørelse nr. 259 af 18. august 1964) er der givet bestemmelser om arbejdsgiverens pligt til at tegne forsikring for de ansatte og om den særlige anerkendelse af de forsikringsselskaber, som kan påtage sig denne forsikring. Disse opgaver henhører under socialministeriet og direktoratet for ulykkesforsikringen. Lovbekendtgørelse nr. 232 af 23. juni 1962 om hunde, jfr. justitsministeriets bekendtgørelse nr. 385 af 17. december 1962 om ansvarsforsikring af hunde, indeholder bestemmelser om lovpligtig ansvarsforsikring og særlige forskrifter for selskaber, der tegner sådanne forsikringer. Ifølge lov nr. 221 af 3. juni 1967 om jagten fastsætter landbrugsministeren de nærmere regler for den til jagttegnet knyttede ansvarsforsikring. 9

10 Ifølge lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg) skal indehavere af et nukleart anlæg tegne ansvarsforsikring, som skal godkendes af justitsministeren, som i øvrigt fastsætter nærmere regler for sådanne forsikringer. Lov nr. 252 af 10. juni 1960 om luftfart 130 indeholder bestemmelser om en lovpligtig ansvarsforsikring for ejere af luftfartøjer og om den anerkendelse (fra minsteriet for offentlige arbejder), der kræves til sådan forsikringsvirksomhed. Særlige bestemmelser er fastsat af finansministeriet om kautionsforsikring for kassebetjente samt for ekskutorer og kautionsforsikring, der tegnes til sikkerhed for indrømmelse af kreditoplagsret og kredit for skyldige forbrugsafgifter. De privatretlige regler om forsikringsaftaler, der regulerer retsforholdet mellem selskab og forsikringstager, og hvis hovedsigte er at forsikringstagers berettigede interesser tilgodeses, findes fortrinsvis i lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Uden for loven falder den sociale invalide-, ulykkes- og sygeforsikring. I henhold til ulykkesforsikringsloven (jfr. foran) varetager direktoratet for ulykkesforsikringen tilsyn med forsikringsbetingelser, skadesbehandling m.v. 10

11 Historisk oversigt. Nutidens forsikringsvirksomhed går historisk tilbage til ordninger på helt adskilte områder, hvis udviklingslinier først i løbet af adskillige århundreder er mødtes. I middelalderens landskabslove og landsbyvedtægter fandtes almindeligvis forskrifter om brandhjælp. Gilderne og senere laugene havde som en af deres mange opgaver at hjælpe brødre, der kom i nød, navnlig som følge af brand eller sygdom og død. Efterhånden blev disse opgaver mange steder udskilt til specielle sammenslutninger; håndværkssvendene havde understøttelsesordninger, der har ført over i nutidens sygekasser, og brandgilderne, der i det 17. århundrede kom frem i Nordtyskland, bredte sig fra Holsten til Danmark som forløbere for gensidige brandforsikringsforeninger for løsøre. Oprindelig fordeltes tabet efter hver skade, men i tidens løb gik man over til mere regelmæssige bidrag, der i nutiden almindeligvis betales forud. En rest af det gamle fordelingsprincip findes endnu i flere lokale foreninger, især for kreaturforsikring, hvor præmien helt eller delvis betales bagud med beløb, der afpasses efter det forløbne års skader. Den første bygningsbrandforsikringsforening i Danmark blev oprettet 1731 under indtryk af storbranden i København Det var de offentlige myndigheders interesse i byens genopbygning, der her gav sig udslag; borgerrepræsentationen udarbejdede et forslag, der fik regeringens sanktion. Indtegningen i»kjøbenhavns Brandforsikring«var oprindelig frivillig, men efter branden 1795 indførtes forsikringstvang for alle ejendomme indenfor voldene, hvilket ophævedes I 1761 oprettedes en bygningsbrandforsikring for alle andre danske byer. Ligesom den københavnsk forening var»kjøbstædernes almindelige Brandforsikring«baseret på gensidighed; styrelsen var dog henlagt under regeringen. Der var oprindelig forsikringstvang for købstadbygninger, men desuden adgang til frivillig forsikring for landboere, og da der efterhånden blev klaget fra købstadboerne over fællesskabet med den formentlig dårligere landbrugsrisiko, blev»landbygningernes almindelige Brandforsikring«oprettet 1792, ligeledes som gensidig forening under regeringens ledelse. I disse 3 gamle gensidige selskaber er nu langt de fleste bygninger i Danmark brandforsikret. Efter midten af det 19- århundrede opstod flere andre gensidige bygningsbrandforsikringsforeninger. Det samlede antal er nu 11. Brandforsikring af løsøre i byerne var dels ikke så påtrængende som bygningsforsikringen, dels vanskeligere at organisere. Efter midten af det 18. århundrede blev dog behovet for forsikring navnlig af varelagre efterhånden føleligt, og man var herved henvist til dækning hos udenlandske assurandører. Der blev da under regeringens medvirken i 1778 oprettet det første danske brandforsikringsselskab for løsøre, i al fald det første udenfor landdistrikterne.»det kgl. octroierede Kjøbenhavnske Brandassurance-Compagni«var et aktieselskab under regeringens tilsyn; det fik fortrinsret til brandforsikring af løsøre i København. For området udenfor København stiftedes 1798 et andet aktieselskab,»det kgl. octroierede almindelige Brandassurance-Compagni«, ligeledes et aktieselskab under regeringens tilsyn; de to kompagnier blev sluttet sammen i Forsikringer af erhvervsmæssige værdier på de erhvervsdrivendes eget initiativ har navnlig haft betydning indenfor søforsikringen, men ved oprettelsen af det første danske søforsikringsforetagende spillede dog især statens valutamæssige interesser ind. I Holland og England var i begyndelsen af det 18. århundrede oprettet kompagnier i konkurrence med de mange individuelle søassurandører, og efter dette mønster stiftedes i 1728»Det kgl. octr. Sø- Assurance-Compagni«, der kom til at leve i lidt over 200 år. I 1786 organiseredes et samvirke mellem en række private assurandører, hvilket senere udbyggedes i fastere rammer; De Private Assurandører er nu et aktieselskab. I løbet af det 19. århundrede kom flere selskaber til, således i 1852»Den kjøbenhavnske Søassuranceforening«og i 1863»Fjerde Søforsikringsselskab«; disse 2 selskaber er i dag de eneste i 11

12 Danmark, der har den særlige limiterede selskabsform, hvorved hver andelshaver kun hæfter for sin forholdsmæssige anpart af et tab, men med hele sin formue; for en sådan ordning havde man dengang et forbillede i De private Assurandeurer. Efter forarmelsen under Napoleonskrigene støttedes genopbygningen især af virkningerne af bondefrigørelsen og af den opkommende erhvervsmæssige liberalisme i Europa. Landbefolkningen oprettede som led i den økonomiske fremgang bl.a. en række gensidige forsikringsforeninger for brandforsikring af løsøre og efterhånden også for kreaturforsikring. I byerne gav fremgangen sig derimod ikke i århundredets første halvdel udslag i stiftelse af skadesforsikringsselskaber. Det første forsikringsselskab, der her bortset fra søforsikring oprettedes uden regeringens medvirken, var»brandforsikringsselskabet Danmark«fra 1861, der ligesom det kort efter i 1864 stiftede»nye danske Brandforsikringsselskab«tegnede løsørebrandforsikring og snart fik en betydelig forretning; (»Danmark«optog 1872 også livsforsikring, hvorom henvises til et senere afsnit om livsforsikring). Oprettelsen af disse danske selskaber skete på baggrund af en omfattende virksomhed udøvet af udenlandske selskaber, der arbejdede igennem et stort antal agenter her i landet, overfor hvem de danske selskaber fra starten befandt sig i hård konkurrence. I årene op til 1. verdenskrig oprettedes efterhånden en række forsikringsselskaber dels indenfor brandforsikring, dels for syge- og ulykkesforsikring. Det første danske syge- og ulykkesforsikringsselskab var Skjold, der stiftedes i 1884 i stærk konkurrence med de udenlandske selskabers agenter. Den første lov om ulykkesforsikring for arbejdere kom 1898 og gav anledning til stiftelse af en række ulykkesforsikringsselskaber, deriblandt Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og Mejeriernes og Landbrugets Ulykkesforsikring. På landet var det første h<a gl'skadeiorsikringsselskab oprettet allerede 1864, og kort før århundredskiftet kom de første selskaber mod stormskade. Glasforsikring påbegyndtes 1885 af Glarmestrenes Glasforsikring, og tyveriforsikring blev fra 1890'erne dækket i forbindelse med brandforsikring, til at begynde med uden tillægspræmie. Efter århundredskiftet kom en række yderligere brancher: ansvars-, automobil-, driftstabs-, maskin-, luftfart-, kautions- og kreditforsikring m.v. Om automobilforsikring, der nu er den største skadesforsikringsbranche, kan særlig anføres, at den begyndte i 1903, foranlediget af vor første lov om motorkøretøjer. Man tegnede til at begynde med ansvars- og kaskoforsikring hver for sig, henholdsvis i et ansvars- og et transportforsikringsselskab. I 1918 indførte Danmark som første land i verden ansvarsforsikringspligt for motorkøretøjer. Op til århundredskiftet var forsikringsselskaberne almindeligvis specialselskaber for bestemte forsikringsbrancher, men i løbet af de første årtier derefter skiftede billedet, således at først de større og efterhånden også mange af de mindre selskaber optog flere eller alle brancher, især for aktieselskabernes vedkommende. Der er dog stadig adskillige selskaber, der ikke driver alle forsikringsbrancher, og nogle selskaber har specialiseret sig på visse brancher (kautionsforsikring, svamp- og husbukkeforsikring m.v.), ligesom der findes selskaber for specielle arter af forsikring. I fortsættelse af omtalen af udviklingen i retning af at samle mange brancher kan det nævnes, at man allerede i 1916 kom ind på at kombinere risiko fra forskellige brancheområder i en samlet dækning, nemlig i den kombinerede grundejerforsikring, der fra starten omfattede grundejeransvar, vand- og stormskade samt huslejetab (desuden glasforsikring, der senere er gledet ud). Denne dækningsmåde er efter 2. verdenskrig blevet fortsat bl.a. med indførelse af familie-, butiks-, erhvervs- og sommerhusforsikringer. Genforsikring var allerede før midten af det 19- århundrede lejlighedsvis brugt af de danske selskaber for særlig store brandforsikringers vedkommende, men blev bl.a. af Nye Danske fra dette selskabs stiftelse i 1864 brugt systematisk til udligning af risiko ikke blot for enkelte forsikringers vedkommende, men efterhånden også som»obligatorisk«genforsikring omfattende alle fremkommende forsikringer af forud nærmere karakteriseret art. Et dansk selskab udelukkende for genforsikring var i virksomhed i nogle år omkring 1880, men bortset herfra blev det første specialselskab for genforsikring stiftet 1894: Nordisk Gjenforsikrings Selskab; hertil kom i 1899 Skandinavia, der senere også optog direkte forsikringsvirksomhed, og endvidere Det kjøbenhavnske Reassurance-Compagni 1915 og Salamandra En anden form for samvirke mellem forsikringsselskaberne er tarifforeninger. I det

13 århundrede var man endnu så fastgroet i det liberalistiske konkurrencesamfunds tankebaner, at man vanskeligt bekvemmede sig til nogen form for fællesskab med sine konkurrenter. Først i 1896 kunne den første tarif forening stiftes: Dansk Tarif forening, der - skønt det ikke fremgår af navnet - alene omfatter brandforsikring. Andre brancheforeninger er senere kommet til: Dansk Ulykkesforsikringsforening i 1902, Dansk Glasforsikringsforening 1909, Foreningen af danske Søassurandører i 1914, Dansk Automobilforsikrings Forbund i 1916 og senere en række yderligere foreninger. Disse foreninger fastsætter fælles tariferingsregler og forsikringsbetingelser og varetager også på anden måde fælles anliggender for medlemsselskaberne. Assurandør-Societetet, der bl.a. varetager forsikringserhvervets interesser overfor myndighederne, stiftedes 1918, og Fællesrepræsentationen for danske gensidige Forsikringsselskaber kom I øvrigt er der i årene efter 1. verdenskrig dannet en lang række sammenslutninger til varetagelse af fællesanliggender; her skal blot nævnes Dansk Forening for international Motorkøretøj sforsikring, hvis virksomhed bl.a. omfatter udlandskørsel samt erstatningsydelse til skadelidte, når skadevolderen er uidentificeret eller uforsikret. Dækningsordninger efter et puljesystem er etableret ved samvirken mellem selskaber på forskellige særlige områder, således med hensyn til atomrisiko. Under krigen oprettedes under medvirkning af forsikringsselskaberne 2 institutter for s økrigsj or sikring for henholdsvis skibe og varer. Det kan i fortsættelse heraf nævnes, at under og efter 2. verdenskrig virkede ligeledes en række krigsforsikrin gsf orbund, oprettet ved særlige love, til dækning ikke alene af søkrigsrisiko, men også for bygninger, løsøre m.v. De to søkrigsforsikringsforbund er stadig i virksomhed. De ændringer, som krigen medførte for hele Danmarks erhvervsliv, skabte på forsikringsområdet betingelser for en hektisk virksomhed med stiftelse af et stort antal selskaber, som for de flestes vedkommende blev ukyndigt ledet og måtte likvidere. Ikke mindre end 100 selskaber blev stiftet i årene incl.; af disse ophørte de 60 i Blandt de levedygtige selskaber fra denne tid kan nævnes Assurance-Compagniet Baltica, ved hvis stiftelse i 1915 man særlig tog sigte på søforsikring. De mange usunde foreteelser i krigsårenes og efterkrigstidens forsikringsselskaber gjorde behovet for en statslig tilsynsordning føleligt. Det varede dog til 1934, før loven om skadesforsikringsvirksomhed så lyset. Tilsynet efter denne lov blev henlagt til forsikringsrådet, der havde haft tilsyn med livsforsikring, siden livsforsikringsloven af 1904 trådte i kraft. I 1959 afløstes begge disse love af den nugældende lov om forsikringsvirksomhed, der i det væsentlige var en a jourføring af lovgivningen. Tilsynsordningen bygger ikke på et koncessionsprincip, idet adgangen til at drive forsikringsvirksomhed ikke afhænger af en behovsprøvelse. En anden tilsynsopgave har forsikringsrådet fået gennem priskontrollovgivningen. Ved en bekendtgørelse af 1944 blev tilsynet efter den dagældende prislov for så vidt angår de af skadesforsikringsloven omfattede forsikringsselskaber henlagt til forsikringsrådet, og efter at en række af prislove i 1955 var blevet afløst af den nugældende lov om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger, blev der på grundlag af denne lov i samme år udstedt en bekendtgørelse, der opretholdt ordningen med hensyn til forsikringsrådets monopoltilsyn med forsikringsselskaber. De 11 gensidige bygningsbrandforsikringsselskaber, der tidligere er omtalt, blev ved lovene af 1934 og 1959 undtaget fra forsikringsrådets tilsyn. De 3 gamle brandforsikringsselskaber for henholdsvis København, købstæder og landbygninger havde siden deres stiftelse været undergivet bestemmelser, hvorved der dels blev pålagt dem visse forpligtelser især til sikring af panthavernes interesser, dels blev indrømmet dem visse særlige rettigheder, og de var undergivet tilsyn af justitsministeriet. Ved en lov lov af 1889 om brandforsikringsforeninger for bygninger på landet indførtes den samme ordning for de øvrige gensidige bygningsbrandforsikringsforeninger, hvilket stadig er gældende. Det i 1934 indførte tilsyn med de øvrige skadesforsikringsselskaber indebar bl. a., at de af loven omfattede selskaber årlig indsender regnskabsoplysninger til forsikringsrådet, og at rådet årlig udsender en beretning, hvori de væsentligste af disse oplysninger offentliggøres. I rådets beretninger findes således fortløbende fra og med 1935 talmæssige oplysninger om skadesforsikringsvirksomheden her i landet. Forud for 1935 findes oplysninger især i den siden 1904 af et firma udgivne Dansk Forsikrings 13

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS BETÆNKNING III BIND 1 BETÆNKNING NR. 737 1975 ISBN 87 503 1722 9 Statens trykningskontor Ha 00-424-bet. Indholdsfortegnelse I II side Indledning 7-11 De økonomiske forhold indenfor

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR

Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR Vedtægter for Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR 55 12 46 12 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab (i det følgende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vedtægter 2015 1 2 VEDTÆGTER for Vestjylland Forsikring gs. - 2015 1 Selskabets navn er Vestjylland Forsikring gs. Dets hjemsted (hovedkontor) er Videbæk i Ringkøbing-Skjern Kommune. Selskabet har endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab

Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab NFT 1/1993 Forbrugerforsikring i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab Indlæg på Nordisk Seminar om Forbrugerforsikring, Stockholm 1992 af landsdommer Preben Lyngsø, Danmark Den bærende ide bag det regelkompleks,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger

VEDTÆGTER. for. Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger VEDTÆGTER for Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger 6. april 2016 Side 2 af 6 1 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskasse- og livsforsikringsvirksomhed. Livsforsikringsvirksomheden

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

VEDTÆGTER OG FORSIKRINGSBETINGELSER

VEDTÆGTER OG FORSIKRINGSBETINGELSER VEDTÆGTER OG FORSIKRINGSBETINGELSER Vedtægter Ulykkesforsikringsforbundet for dansk søfart - Gensidigt Forbund, CVR 67 76 07 19 Vedtægter, vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. april 2013 med efterfølgende

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma

FOR FORSIKRINGSKLUBBEN. GF Pharma Forslag til VEDTÆGTER FOR FORSIKRINGSKLUBBEN GF Pharma EN FORSIKRINGSKLUB FOR MEDARBEJDERE PÅ ALLE VIRKSOMHEDER INDEN FOR DEN FARMACEUTISKE INDUSTRI I DANMARK 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Forsikringsklubben

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling

KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling 10. juni EM 2015/xx Bilag KONVENTION nr. 115 om beskyttelse af arbejdere mod ioniserende stråling Præambel Den internationale Arbejdsorganisations generalkonference, der er blevet sammenkaldt i Geneve

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik / - administration. for. Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune 17. januar 2006/cl. Forsikringspolitik / - administration for Norddjurs Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2. Forsikringsgiver... 3 3. Forsikringstager... 3 4. Administrativ organisation...

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2.

Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. Kendelse af 17. december 1996. 96-90.709. Spørgsmål om tarifering af bogforlag med og uden eget trykkeri. Lov om forsikringsvirksomhed 210, stk. 2. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Som advokat

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension 2008/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2008-0000966 Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab Vedtægter for PFA Pension, forsikringsaktieselskab CVR-nr. 13 59 43 76 August April 201712 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er PFA Pension, forsikringsaktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet

Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet Erhvervsudvalget (2. samling) L 123 - Bilag 1 Offentligt Finanstilsynet 26. marts 2008 J.nr. 105-0002 HF/VOE Høringsnotat Forslag til lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet 1. Indledning

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om

Bekendtgørelse om Danmarks. ratifikation af den af den Internationale. Arbejdskonference i Geneve i året 1949. vedtagne konvention om Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference i Geneve i året 1949 vedtagne konvention om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (* 1) Ved kgl. resolution af

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Forsikringsklubben GF POST-TELE

Forsikringsklubben GF POST-TELE Forsikringsklubben GF POST-TELE Forslag til nye vedtægter for forsikringsklubben GF POST TELE Baggrund Som følge af at GF ændrer ejerstruktur og klubberne dermed bliver ejere af GF Medlemsselskabet a/s,

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012

Figur 1 Bruttoerstatningsprocent, bruttoomkostningsprocenter og combined ratio i forsikringsbranchen, 1994-2012 Nordisk Forsikringstidskrift 3/213 Færre skader og et godt finansielt resultat førte til et pænt overskud i de danske skadesforsikringsselskaber 212 Resultatet i de danske skadesforsikringsselskaber blev

Læs mere

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet:

Love for Rørforeningen. Foreningen af danske vvs-grossister. Side 1 af 6. Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Love for Rørforeningen Foreningen af danske vvs-grossister Foreningen blev stiftet af 20 købmænd 10. februar 1916 under navnet: Foreningen af Grosserere i Rør- og Sanitets-Branchen i Danmark. I 1956 blev

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Vedtægt Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser (Reg.nr. FOR )

Vedtægt Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser (Reg.nr. FOR ) Vedtægt 2010 22.11.2010 Brancheorganisation for forsikringsselskaber og pensionskasser (Reg.nr. FOR10005554) Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder.

1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. Forsikringspolitik 1. Formålet med politikken er, at kommunens forsikringsforhold administreres efter fælles regler på alle områder. 2. Kommunen tegner som hovedregel forsikringer efter samlet udbud af

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere