NOTAT. Spare- og omstillingskrav på Administrationen i 2008 og 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Spare- og omstillingskrav på Administrationen i 2008 og 2009"

Transkript

1 NOTAT Spare- og omstillingskrav på Administrationen i 2008 og 2009 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Indledning I dette notat redegøres der primært for de spare- og omstillingskrav som Regionsrådet ved sin 1. behandling af budgetforslag 2009, besluttede der skulle foretages på Administrationen i forbindelse med budgetlægningen for Regionsrådets besluttede, at Administrationerne skulle bidrage med spare- og omstillingsforslag for i alt 15 mio. kr., heri indgår dog kr., som vedrører mindre administrative udgifter som følge af kommunal overtagelse af regionale sociale tilbud pr Dato Carsten Tinggaard Nielsen Tel Side 1 Ved administrationen forstås følgende i denne sammenhæng: Fællesstabene Sundhedsstaben og Psykiatristaben og Børn og Unge psykiatrien Der er vedlagt en sammenfatning af de indkomne høringssvar vedrørende administrationens besparelsesforslag. De relevante MED- Udvalgs høringssvar vil ligge sammen med de enkelte enheders spare- og omstillingsforslag. Herudover forslås der en reduktion af Region Midtjyllands HR-puljer til personalepolitiske initiativer på i alt 12 mio. kr. Forslaget skal blandt andet ses i sammenhæng med trepartsaftalerne, hvor regionen via DUT-regulering får tilført 32,1 mio. kr. i 2008 og 47,5 mio. kr. i 2009 på sundhedsområdet Endvidere redegøres der kort for, at direktionen har besluttet, i relation til regeringens afbureaukratiseringsprogram, at iværksætte et projekt til forenkling af de regionalt fastsatte regler og procedurer. 1. Spare- og omstillingsforslag på administrationsområdet Regionsrådet besluttede på sit møde den 20. august 2008, at der skulle foreslå besparelser på administrationen svarende til 15 mio. kr.

2 I nedenstående er der redegjort for, hvorledes en samlet rammebesparelse på 15,0 mio. kr. på det administrative område fordeles. Rammebesparelsen fordeles på de forskellige administrative bevillinger: Fællesstabe, Sundhedsstaben og Psykiatristaben. Administrative områder indenfor socialområdet og regional udvikling indgår ikke fordelingen. Besparelserne fordeles mellem de administrative enheder efter andel af lønudgifter og personalerelaterede udgifter. I nedenstående tabel 1 fremgår fordelingen af rammebesparelsen på 15,0 mio. kr. Tabel 1: Fordeling af rammebesparelse på 15 mio. kr. på administrationen Administrationsbevilling Budget 2008 Fast Variabel % andel af Besparelse Mio. kr. Budget 2008 Budget 2008 besparelse Fællesstabe 368, , ,684 0,664 10,0 Sundhedsstabe 109,624 15,492 94,132 0,303 4,5 Psykiatristabe 5,944 1,688 4,256 0,014 0,2 Børn & Unge - beh 6,105-6,105 0,020 0,3 I alt 490, , ,177 1,000 15,0 I forhold til det administrative budget 2008 til lønninger og personalerelaterede udgifter, er der tale om en besparelse på ca. 4,8%. De enkelte områder har fra 24. juni til 28. august arbejdet med at udfylde sparerammerne og forslagene har været sendt til høring i relevante Med-Udvalg. Der vedlægges en sammaftaning af høringssvarene i bilag 1. De konkrete spare- og omstillingsforslag inkl. de relevante MED- Udvalgs høringssvar kan ses i vedlagte Bilag 2 sammen med de indkomne høringssvar. 3. Forslag til spare- og omstillingskrav på de enkelte administrative bevillinger I nedenstående tabel 1 fremgår i oversigtsform de spare- og omstillingsforslag administrationen har udarbejdet indenfor de enkelte administrative bevillinger. Efterfølgende gives der en kort beskrivelse af forslagene. Side 2

3 Tabel 2: Oversigt over spare- og omstillingsforslag på Administrationen Tabel 2 Oversigt over spare- og omstillingsforslag 2008 og 2009 på Adminstrationen Nr. Forslag Varig mio. kr. mio. kr. mio. kr. Samlet rammebesparelse på administrationen 5,000 15,000 15,000 Fællesstabe: 3,333 10,000 10,000 Tværgående forslag: 1 Omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle 1,755 1,755 2 Kontoen vedr. Kontingent til Danske Regioner 0,200 0,200 Forslag fra de enkelte fællesstabe: 3 Reduktion i driftsudgifterne, Regionsekretariatet 0,358 0,358 4 Reduktion i servicefunktionerne i Regionshusene, Regionssekretariatet 0,200 0,200 5 Reduktion i journalfunktionen, Regionssekretariatet 0,260 0,260 6 Reduktion i udgifterne til porto, fragt, papir og kuverter, Regionssekreriatet 0,200 0,200 7 Overførsel af sociale tilbud, HR 0,500 0,500 8 Reduktion af diverse øvrige udgifter 1,957 1,957 9 Overførsel af sociale tilbud, Regionsøkonomi 0,165 0, Reduktion af lønbudgettet, Regionsøkonomi 0,718 0, Revisionspuljen, Regionsøkonomi 0,500 0, Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter, IT 2,510 2, Helse, Kommunikation 0,380 0, Annoncering, Kommunikation 0,297 0,297 Fællesstabenes reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering) 3,333 I alt 3,333 10,000 10,000 Sundhedsstabe: 1,500 4,500 4, Besparelser for den samlede sundhedsstab, reduktion af lønbudget 4,500 4,500 Sundhedsstabens reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering) 1,500 I alt 1,500 4,500 4,500 Psykiatristaben 0,070 0,200 0, Reduktion af lønbudgettet 0,200 0,200 Psykiatristabens reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering) 0,067 I alt 0,067 0,200 0,200 Børn og Unge - behandlingspsykiatrien 0,100 0,300 0, Reduktion af de administrative udgifter 0,300 0,300 Børn og Unges reduktion 2008 (samlet reduktion til konkretisering) 0,100 I alt 0,100 0,300 0,300 Sam let 5,000 15,000 15,000 I nedenstående gives der er kort beskrivelse af forslagene og konsekvenserne for besparelserne i I relation til at gennemføre nødvendige tiltag i 2008 er der for hvert bevillingsområde, angivet en samlet reduktion i Dette svarer til 1/3 af besparelsen i Dvs. i alt 5 mio. kr. Bevillingsområderne vil i forbindelse med Økonomirapporten pr. 31. oktober 2008 foretage regulering af deres budget og konkretisere besparelserne for 2008, således at administrationernes nødvendige tiltag kan effektueres for Fællesstabe Tværgående besparelser Omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle Der forslås en besparelse ved, at den omfordelingspulje til udjævning af lønforskelle på fællestabenes område fra 2009 reduceres med 1,755 mio. kr. Konsekvensen er, at der ikke vil være Side 3

4 mulighed for at kompensere fællesstabe med en højere gennemsnitsløn end den der er forudsat i budgettet. Kontoen for kontingent til Danske Regioner Der forslås en besparelse på 0,200 mio. kr. ved at reducere det afsatte beløb til betaling af Kontingent til Danske Regioner. Reduktionen har ikke nogen umiddelbare konsekvenser og der vil være tilstrækkelige midler til betaling af kontingentet i Besparelser i de enkelte Fællesstabe Regionssekretariatet Reduktion i driftsudgifterne til regionsekretariatet Der foreslås en reduktion i driftsbudgettet til løn og andre personalerelaterede udgifter på i alt 0,358 mio. kr. svarende til ca. 0,7 stilling. Konsekvensen er at der bliver behov for en skarpere prioritering af løsning af arbejdsopgaverne Reduktion i servicefunktionerne i Regionshusene Der forslås en reduktion af rammen til de fælles servicefunktioner i regionshusene på i alt 0,200 mio. kr. Konsekvenserne vil afhænge af hvorledes besparelsen konkret udmøntes. Reduktion i journalfunktionen Der forslås en reduktion i journalfunktionen på 0,260 mio. kr. svarende til 0,8 stilling. Besparelsen sker ved, at der sker den nævnte personalereduktion og der sker opgavejusteringer for en række medarbejdere i afdelingen, som fremover skal hjælpe med at løse journalopgaver. Konsekvenserne er, at en medarbejder skal forsøges omplaceret til andet arbejde i Regions Midtjylland, eller om nødvendigt, hvis dette ikke kan lade sig gøre, må afskediges. Der vil være en større sårbarhed i journalfunktionen og det vil kunne indebære en langsommere ekspedition. Reduktion i udgifterne til porto, fragt, papir og kuverter Der forslås en reduktion i budgettet i Regionshusene til porto, fragt, papir og kuverter på 0,200 mio. kr. For at opnå sparekravet vil det være nødvendigt at gå i dialog med de enkelte afdelinger om at reducere antallet af postforsendelser ved bla. at anvende elektronisk post. Konsekvenserne vil være at der skal ske en mindre justering af det nuværende niveau for postforsendelser. HR Overførsel af sociale tilbud, HR Der forslås en reduktion af lønbudgettet på 0,500 mio. kr. på HR området, som følge af kommunal overtagelse af sociale tilbud. Konsekvensen vil ikke umiddelbart kunne mærkes, idet der overføres løn- og personaleopgaver som ikke længere skal laves i regionen. Det bør dog bemærkes at der kan være opgaver, som i store træk er uafhængig af antallet af tilbud, hvorfor der må påregnes et vist ressourcemæssigt pres. Reduktion af diverse øvrige udgifter: Der forslås reduktioner på øvrige udgifter under HR på i alt 1,957 mio. kr. Reduktionen tilvejebringes ved følgende: Side 4

5 a) Budgettet til Tværgående interne aktiviteter på HR området (0,105 mio. kr.). Konsekvensen er en reduktion af mulighederne for tværgående samarbejde b) Budgettet til RMU diæter og kompensation til arbejdsstedet i forbindelse med RMUmedlemmers fravær fra arbejdsstedet (0,392 mio. kr.) Konsekvensen er at der ikke er mulighed for en anden sammensætning på medarbejdersiden i RMU. Det bemærkes dog at under denne forudsætning vil arbejdsstederne fortsat få den aftalte kompensation på kr. årligt. c) Budgettet til Implementering af ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland reduceres (0,300 mio. kr.) Konsekvensen er reduktion i mulighederne for centrale initiativer. d) Budgettet til Indkøb af bøger i relation til Organisation og ledelse reduceres (0,100 mio. kr.) Konsekvensen er reduktion af muligheden for udbygning af fagbibliotek til kursister. e) Budgettet til Arbejdsmiljøuddannelse og temadage reduceres (0,500 mio. kr.) Konsekvensen er, at HR ikke kan medfinansiere aktiviteter og det herefter udelukkende er de centrale HR puljer der kan medfinansiere aktiviteter. f) Budgettet til Kurser og specialuddannelser reduceres (0,560 mio. kr.) Konsekvensen er, at HR ikke i samme omfang kan medfinansiere aktiviteter. Regionsøkonomi Overførsel af sociale tilbud, Regionsøkonomi Der forslås en reduktion af lønbudgettet på 0,165 mio. kr. i Regionsøkonomi, som følge af kommunal overtagelse af sociale tilbud. Konsekvensen vil ikke umiddelbart kunne mærkes, idet der overføres økonomiopgaver som ikke længere skal laves. Det bør dog bemærkes at der kan være opgaver, som i store træk er uafhængig af antallet af tilbud, hvorfor der må påregnes et vist ressourcemæssigt pres. (reduktionen skal ses i sammenhæng med nedenstående forslag) Reduktion af lønbudget til kommunikations-, analyse-, regnskabs- og bygningsopgaver Der forslås en reduktion af lønbudgettet med 0,718 mio. kr. svarende til 1,67 stilling. Reduktionen vedrører færre personaleressourcer til kommunikationsopgaver, analyseopgaver samt bygningskontorets økonomisk-administrative opgaver. Reduktionen får umiddelbart få personalemæssige konsekvenser, idet forslaget i store træk kan ske indenfor de pr. 1. september vakante stillinger i Regionsøkonomi. Samlet for besparelsen vil konsekvensen ligeledes være, at der skal foretages en stærkere prioritering af opgaver samt et lavere serviceniveau i forhold til brugere og samarbejdspartnere). (reduktionen skal ses i sammenhæng med foregående forslag) Reduktion af revisionspuljen Der forslås at reducere revisionspuljen med 0,500 mio. kr. Baggrunden er, at de personaleressourcer der frigøres ved at regnskabskontoret kommer ind i en mere almindelig drift anvendes til varetage en del af de opgaver, hvortil der er købt konsulentbistand i 2007 og Det vurderes, at køb af konsulentydelser hos revisionsfirmaer m.v. kan reduceres og at revisionspuljen dermed kan nedsættes. Der er ikke umiddelbart nogle personalemæssige konsekvenser, men der er behov for at regnskabskontoret kan prioritere større opgaver omkring det omkostningsbaserede budget og regnskab samt intern kontrol indenfor den eksisterende normering. Side 5

6 Prioriteringen af større opgaver kan have de konsekvenser, at regnskabskontoret må svække de brugerrettede og supportprægede opgaver. It Reduktion af udgifter til eksterne konsulenter Der forslås en reduktion af it-afdelingens budget til eksterne konsulenter på 2,520 mio. kr. Den fælles It-afdeling brugte i 2007 ca. 27 mio kr. på eksterne konsulenter. En større del af disse udgifter går til at tilkøbe driftsstøtte forstået på den måde at et konsulenthus, med fysisk placering i regionens lokaler i Horsens, i dag varetager driften af en række regionsdækkende it-systemer. Det er meningen, at it-afdelingen på et tidspunkt overtager denne drift selv. Der bruges også eksterne konsulenter på en række andre områder. Det kan blive nødvendigt f.eks. at ansætte ekstra eget personale for at kunne hjemtage den drift af regionssystemer, som er nævnt ovenfor. Det er én af de fremgangsmåder, som it-afdelingen vil overveje for netto at kunne reducere på konsulentudgifterne. Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed omkring opnåelsen af besparelsen, idet meget afhænger af det videre forløb omkring etablering af en fælles it-afdeling. I bedste fald kan besparelserne realiseres uden konsekvenser for brugere m.v.. I værste fald vil det kunne gå ud over serviceniveauet, hvis de krævede ressourcer ikke kan insources. Kommunikation Helse I overensstemmelse med Forretningsudvalgets beslutning den 24. juni 2008 forslås en reduktion på 0,380 mio. kr. af midler der er afsat til samarbejde med bladet Helse. Forretningsudvalget ville ikke indgå en fast aftale, men ville lade Helse indgå i Region Midtjyllands mediestrategi. Konsekvensen er begrænset til den opmærksomhed/oplysning om sundhed, soom Helse har leveret til borgerne. Det er vurderingen, at regionens eget magasin, Magasinet Midt i væsentlig omfang kan løfte den opgave gennem en opprioritering af sundhedsstoffet. Annoncering Der foreslås en reduktionen af budgettet til annoncering på 0,297 mio. kr. i Kommunikation har et budget til annoncering der dækker udgifter til informations- og stillingsannoncer herunder grundudgifter til elektroniske job-portaler m.v. Konsekvensen af besparelsen er, at der vil kunne indrykkes færre joblister og færre web-annoncer. Vurderingen er dog, at en reduktion som foreslået ikke i væsentlig grad vil betyde en mindre profilering af regionens stillinger og aktiviteter. Det bemærkes, at stillingsområdet er annonceaktiviteten en støtteaktivitet for driften. Hospitaler m.v. betaler i forvejen egne konkrete jobopslag, så forslaget indebærer ikke en afledt effekt i form af større annonceudgifter for organisationen. 3.2 Sundhedsstaben Der forslås en reduktion af lønbudgettet med i alt 4,5 mio. kr. svarende til ca årsværk. Besparelsen fordeles forholdsmæssigt mellem de enkelte afdelinger og ser som udgangspunkt således ud: Side 6

7 Tabel 3: Fordeling af besparelse på Sundhedsstaben Afdeling % andel af besparelsen ud fra variabel budget Fordeling af besparelse på 4,5 % i 2009 og frem Sundhedssekretariatet 8,8 394 Sundhedsplanlægning 22, Sundhedsøkonomi 9,3 417 Primær sundhed 23, Regionalt sundhedssamarbejde 12,5 563 Kvalitet og Sundhedsdata 19,7 885 Fælleskonto 3,3 151 Sundhedsstaben i alt 100, Det forventes, at reduktionen kan ske indenfor den personale til- og afgang der erfaringsmæssigt kendes. Der er dog tale om en så betydelig besparelse, at det klart er nødvendigt at nedlægge stillinger. Sundhedsstaben vil få sværere ved at leve op til de krav den samlede sundhedsorganisation står overfor. I relation til Fællesområder der ligestilles med sundhedsstaben, som budgetmæssigt er placeret på Fælles udgifter og indtægter (Medicoteknisk afdeling, Indkøb og logistik, center for Folkesundhed, Center for kvalitetsudvikling samt Center for arbejdsgange og logistik) henvises der til notatet vedr. Fælles puljer og Fælles udgifter og indtægter Psykiatristaben Der forslås en reduktion af lønbudgettet på 0,2 mio. kr. svarende til 0,5 stilling. Besparelsen vil ikke have umiddelbare konsekvenser i det der p.t. er vakante stillinger i Psykiatriplanlægning. 3.4 Børn & Unge - behandlingspsykiatrien Der forslås en rammereduktion på de administrative udgifter på 0,3 mio. kr. Der er ikke umiddelbart nogen konsekvenser. Der skal ske en nærmere konkretisering af forslaget. 4. Forslag om reduktion af HR-puljerne. Som supplement til ovenstående budgetreduktioner forlægges herudover forslag om reduktion af HR-puljerne med 10,0 mio. kr. i 2008 og 12,0 mio. kr. i I budget 2008 er der afsat budget til en række personalepolitiske HR-puljer på i alt 41,4 mio. kr. Det overordnede formål med puljerne er at sikre, at Region Midtjylland ved konkrete aktiviteter kan skabe forudsætningerne for, at regionen vedvarende kan rekruttere, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere i et sundt og udviklende arbejdsmiljø. HR-afdelingen har i vedlagte bilag 3 Notat vedrørende HR-puljer i forhold til besparelses- og omstillingsplan for 2009 og udmøntning af overenskomst- og trepartsmidler fortaget en nøjere vurdering af de samlede midler til personalepolitiske initiativer. Initiativer i forlængelse af Trepartsaftalen og de nuværende HR-puljer kan ses i en sammehæng. Det vurderes, at Region Midtjylland i et vist omfang har været på forkant med de midler, der nu udmøntes via Trepartsaftalen. Regeringen, KL, Danske Regioner og LO, AC og FTF indgik i starten af juli måned den såkaldte Trepartsaftale. Som opfølgning på trepartsforhandlingerne tilføres regionerne midler. Midlerne Side 7

8 er ikke knyttet til enkelt initiativer, idet det er op til den enkelte region at prioritere, hvordan midlerne skal anvendes, idet regionernes udgangspunkt kan være forskelligt. Men midlerne skal anvendes under hensyntagen til den aftalemæssige ramme, som trepartsforhandlingerne sætter. Der tilføres Region Midtjylland via DUT-regulering til Trepartsinitiativer i alt 32,1 mio. kr. i 2008 og 47,5 mio. kr. i 2009 på sundhedsområdet. Midlerne skal således anvendes til følgende: Ret til lederuddannelse Medarbejderudviklingssamtaler Voksenelevløn Øget årlig dimensionering af SOSU-uddannelser og pædagoguddannelser Opkvalificering af ikke-faglærte Nedsat deltagerbetaling Styrket efteruddannelse af lærere og sygeplejersker Specialuddannelse af sygeplejersker inden for kræftområdet På baggrund af overvejelserne foreslås det, at der sker en reduktion af HR-puljen i 2008 med 10,0 mio. kr. og i 2009 med 12,0 mio. kr. Det bemærkes, at der forslås indarbejdet en yderligere besparelse på 0,8 mio. kr. i 2009 og følgende år, mens der for 2008 forudsættes en engangsbesparelse på 2,1 mio. kr. Fordelingen af besparelsen på de konkrete initiativer vises i nedenstående tabel 4. Tabel 4 Forslag til besparelse på HR-puljer som følge af Trepartsaftalen Mio. kr., 2008 pris- og lønniveau Personalepolitiske initiativer 0 0 Mangfoldighed 0,2 0,2 Psykologordning 0 0 Det sociale kapitel 0,2 0,2 Kompetenceudvikling 1,5 2,0 Lederudvikling 0 0 AKU-støtte 0 0 Forskning 0 0 Kvalitetsreform 1,0 1,5 Seniorpulje 3,0 4,8 MED-uddannelse 0,5 0 Arbejdsmiljøinitiativer 0,5 0,5 Rekruttering 1,0 2,0 HK-elever 0 0 Effektivisering 0 0 Trepartsaftalen 2,1 0,8 I alt 10,0 12,0 Udgifterne til ovenstående initiativer er budgetteret under de enkelte finansieringskredsløb, dog således at udgifterne i forbindelse med trepartsaftalen alene henføres til sundhedskredsløbet. Der er altså ikke tale om en besparelse på det administrative budget. Side 8

9 5. Afbureaukratisering Regeringen har iværksat et afbureaukratiseringsprogram, som omfatter alle store kommunale og regionale velfærdsområder. Formålet er at give medarbejderne mere tid til kerneopgaverne. Ifølge Økonomiaftalen 2009 mellem regeringen og Danske Regioner skal regeringen iværksætte en række initiativer, som skal identificere konkrete forslag til forenklinger og fastsættelse af målsætninger for arbejdet med afbureaukratisering. Regeringen forpligter sig til at vurdere indkomne forslag til forenklinger på det statslige område. Tilsvarende har regionerne forpligtet sig til at vurdere forslag til forenkling af de regionalt fastsatte regler og procedurer. På den baggrund vil der blive iværksat et projekt til forenkling af de regionalt fastsatte regler og procedurer. I vedlagte bilag 4 fremgår en foreløbig projektbeskrivelse. Side 9

10 Suppleret med: De konkrete forslag fra de administrative enheder Sammenfatning af høringssvar De enkelte høringssvar Side 10

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008

Læs mere

HR puljer Budget 2010 Disponeret

HR puljer Budget 2010 Disponeret Oversigt over HR-puljerne 2010 Senest opdateret: 23.november 2009 HR puljer Budget 2010 Disponeret A Personalepolitiske initiativer 2.500.000 Danske Regioner - partssamarbejde 2.500.000 B Mangfoldighed

Læs mere

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr.

Region Midtjylland. Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik. Bilag. til Regionsrådets møde den 22. august Punkt nr. Region Midtjylland Godkendelse af etableringen af budgettet for Indkøb og Logistik Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling

Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Indstilling. Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse

Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Notat 16. marts 2009 Revideret december, 2010 Administrationsgrundlag for pulje til fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse 1. Bevillingen og bevillingsforudsætninger Som led i trepartsaftalerne

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration

Høringssvar til Budget fra medarbejdersiden i SMU administration Administration 15. september 2016 Høringssvar til Budget 2016-2019 fra medarbejdersiden i MU administration MU administration tager baggrunden for budgettet og de nuværende og kommende økonomiske udfordringer

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT

Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT shuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat vedrørende regulering af budgetrammer 2016 som følge af DUT 1. Indledning I forlængelse

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland

Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Styrelsesvedtægt for Region Midtjylland Kapitel 1 Regionsrådet 1. Regionsrådet består af 41 medlemmer. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48

Budget budget2009.indd budget2009.indd :38: :38:48 Budget 2009 112-08-203budget2009.indd 1 10-11-2008 09:38:48 Budget med store udfordringer Region Midtjyllands mål er at have et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det er fortsat regionsrådets ambition. Men

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Trepartsaftaler indhold, økonomi

Trepartsaftaler indhold, økonomi Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis.

FOTdanmark er stadig efter det første år i gang med at etablere de nødvendige regnskabsprocesser og budgetpraksis. Bilag 3 Til FOTdanmarks repræsentantskab FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Driftsbudget og forbrug FOTdanmark 2008-2010 Direkte: 33 70 33 70 e-mail: twm@kl.dk ref:

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland. til Forretningsudvalgets møde den 20. Region Midtjylland Godkendelse af vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde den 20. februar 2007 Punkt nr. 5 Vedtægter for Sundhedsbrugerrådet i Region

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 47-Eftersendelse Regionshuset Viborg

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab Bilag 4 A opfølgning pr. 30.9. Økonomiudvalget Driftsvirksomheden U/ Forbrug pr ult. 9- Forbr. pct og Økonomiudvalget U 283.687 288.808 209.598 73 284.808-4.000-16.408-16.598-17.764 109-16.598 00 Byudvikling,

Læs mere

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Arbejdsmiljøaftale for Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Aktiviteter til styrkelse af arbejdsmiljøet 1. Beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes med henblik

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012

2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 2. behandling af budget 2013 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet 26. september 2012 Indledning Jeg vil gerne indlede 2. behandlingen af budget 2013 med at kvittere for den brede politiske opbakning.

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012

Indstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012 Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8.

Bilag. Region Midtjylland. Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet. til Forretningsudvalgets møde 8. Region Midtjylland Håndtering af magtanvendelser og klager på psykiatri- og socialområdet Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr. 29 !"# $%" &'"( ") (* $$" "*) ((* $+$, " ) " $,!(!

Læs mere

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser).

De store besparelser vil kunne betyde afskedigelser. Disse afskedigelser kan være omfattet af lov om kollektive afskedigelser (masseafskedigelser). NOTAT 14. september 2015 Spareplaner og afskedigelser i regionerne Regionernes budgetter skal i år vedtages inden 15. oktober. I alle regionerne er der lagt op til store besparelser, men ikke alle steder

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder

Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med

Læs mere

Regionernes budgetter for 2016

Regionernes budgetter for 2016 Notat vedrørende tendenser i regionernes budgetter for 2016 20. maj 2016 Regionernes budgetter for 2016 FOA har udarbejdet en gennemgang af de fem regioners budgetter for 2016 med fokus på de besparelser,

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32

Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Viborg Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Region Midtjylland Anlægsbevilling til vedligeholdelsesarbejder i regionshuset Bilag til Regionsrådets møde den 22. august 2007 Punkt nr. 32 Regionshuset Regionssekretariatet Forretningsudvalget Skottenborg

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger.

a. APV Lars Hansson bad de tilstedeværende fortælle, hvordan APV-processen forløber i deres respektive afdelinger. Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474

13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474 Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig

Læs mere

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk.

Spareforslaget, og herunder den fremtidige organisering, konkretiseres yderligere, hvis forslaget vedtages politisk. 1. Forslag nr.: 7.2 2. Spareforslag overskrift: Fælles ledelse på Regionshospitalet Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Neurocenter 3. Beskrivelse af spareforslag (herunder beskrivelse af faglige argumenter

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere