DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMOGRAFIKATALOG BUDGET"

Transkript

1 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune ud fra samme serviceniveau, som Byrådet vedtog ved budgetbehandlingen for Hvis serviceniveauet skal holdes på samme niveau, skal de variable udgifter (udgifter, der er direkte afhængige af antallet af borgere) tilpasses tilgangen og afgangen i de enkelte befolkningsgrupper. De variable udgifter består især af udgifter til personale. Kataloget indeholder både den samlede demografiregulering af budgettet og afsnit om udviklingen i de enkelte aldersgrupper og de afledte budgetmæssige konsekvenser. Baggrunden for reguleringerne Hvert år udarbejder Greve Kommune demografiberegninger i forbindelse med budgetlægningen. Som udgangspunkt indgår sidste års demografiregulering derfor allerede som en regulering i basisbudgettet. Demografikataloget regulerer således kun forskellen mellem sidste års demografiberegning og dette års. På baggrund af det aktuelle befolkningstal udarbejdes en prognose for befolkningstallet for de kommende ti år. Som det fremgår af nedenstående figur, vil samme udvikling som tidligere år fortsætte fra 2014 til 2018, hvor Greve Kommune får: Flere ældre Færre småbørn og skolebørn Forventet befolkningsudvikling over tid Indbyggere år 6-16 år år 80+ år Den langt største demografiske forskydning sker i antallet af ældre. Demografiregulering af Budget Grundlaget for demografikataloget for er befolkningsprognose 2014, som er udarbejdet på baggrund af befolkningstallet pr. 31. december Når demografikataloget reguleres i forhold til den nye prognose, er det i praksis forskellen mellem befolkningsprognosen fra 2013 og den nye prognose, der reguleres for, da det eksisterende budget er baseret på prognosen fra sidste år. Tilsvarende blev Budget 2014 korrigeret for forskellen mellem befolkningsprognoserne fra 2012 og Demografireguleringen af det sidste budgetår 2018 er særlig. I det budgettekniske udgangspunkt for beregningen af demografikataloget sættes budget 2018 lig med budget I budgetåret 2018 BUDGETOPLÆG

2 er det derfor forskellen mellem sidste års prognose for 2017 og den nye prognose for 2018, der reguleres for. Reguleringen vil derfor typisk være størst i det sidste budgetoverslagsår. De økonomiske konsekvenser af forskellen mellem befolkningsprognoserne, dvs. demografireguleringen, er sammenfattet i nedenstående tabel. Det fremgår, at selv mindre udsving i befolkningen medfører væsentlige ændringer i de forventede udgifter. Eventuelle ændringer af serviceniveauet i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 bliver således ikke på forhånd indarbejdet i demografikataloget, men behandles blandt andet i prioriteringsrummet ved budgettets vedtagelse i oktober. Besparelser i overslagsårene indarbejdes efterfølgende i demografikataloget. Demografiregulering af Budget 2015 I kr. og 2015-priser 3.01 Skoler Budget Dagtilbud 0-5 år Budget Fritids- og Ungdomsklubber Budget Ældreområdet Budget Aktivitetstilbud Budget I alt Budget = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringerne af de enkelte budgetområder gennemgås herunder. BUDGETOPLÆG

3 3.01 Skoler Området Skoler omfatter Greve Kommunes folkeskoler, herunder skolefritidsordninger (SFO), statsbidrag for elever i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO, samt efterskoler. De variable udgifter til folkeskolerne, herunder SFO, består af løn til personale og budget til ramme. For folkeskolerne foretages beregningen ud fra en ressourcetildelingsmodel, hvor såvel antallet af skolebørn som klasser indgår som udløsende faktor for budget tildeling. For SFO`erne tildeles økonomi pr. faktisk antal passede børn. I demografi er indregnet folkeskolereformens lovbestemte ændringer i timetal på klassetrinene samt den understøttende undervisning af lærere og pædagoger. Folkeskolereformen betyder bl.a., at personalet i SFO`er og klubber fra 1. august 2014 skal udføre en del af den understøttende undervisning i folkeskolen, hvorfor der er sket en omfordeling af økonomi mellem skolerne og SFO og klubber. Statsbidrag for elever i frie grundskoler, frie grundskolers SFO og efterskoler fastsættes i Finansloven og opkræves af staten én gang årligt i forhold til det faktiske elevtal. Det skal bemærkes, at metoden for udarbejdelse af elevtalsprognosen fra i år er ændret, så der er tættere tilknytning til befolkningsprognosen. Samlet elevtal For det samlede skoleområde, dvs. elever klasse i folkeskoler, elever i frie grundskoler og SFO, samt efterskoler, forventes i elevtalsprognose 2014 som tidligere et fald i antallet af elever over perioden , men i forhold til elevtalsprognose 2013 ses en opjustering i det samlede forventede elevtal på skoleområdet. Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* Prognose Prognose Forskel *0. 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler Elevtalsprognose for det samlede skoleområde* Prognose 2013 Prognose 2014 *0. 9 klassetrin i folkeskoler, frie grundskoler og efterskoler BUDGETOPLÆG

4 Forskellen mellem prognose 2013 og 2014 skyldes flere faktorer såsom ændrede forventninger til nye boliger i befolkningsprognose 2014, udviklingen i elevtallet som følge af til- og fraflytning og børn i og fra andre kommuner m.v. Samlet demografiregulering for skoleområdet: I kr Skoler = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører merudgifter på 0,769 mio. kr. i Der er ligeledes merudgifter i Merudgiften skyldes en kombination af flere forhold, særligt udviklingen i elev- og klassetal herunder antallet af privatskoleelever. Den demografiske udvikling på folkeskoleområdet Elevtalsprognose klassetrin Antal elever Prognose Prognose Forskel Elevtalsprognose 2014 for elever i klasse i folkeskolen viser et højere elevtal i forhold til elevtalsprognose 2013, men fortsat faldende over årene. Områder med statsbidrag Prognose Antal elever i frie Prognose grundskoler Forskel Antal elever i frie grundskolers SFO Antal elever på efterskoler Prognose Prognose Forskel Prognose Prognose Forskel Ligesom for elever i folkeskolen forudser elevtalsprognose 2014 et højere elevtal i frie grundskoler og i frie grundskolers SFO end elevtalsprognose I modsætning til udviklingen i elevtallet i folkeskolen forventer prognosen et forholdsvis stabilt antal elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO. For efterskoleelever viser elevtalsprognose 2014 et lidt lavere antal elever end prognosen for Dette mønster kan bl.a. skyldes, at flere elever vil vælge Greve Kommunes 10.klasse i stedet for efterskole. BUDGETOPLÆG

5 3.02 Dagtilbud 0-5 år Dagtilbud omfatter Dagplejen og daginstitutionerne. De variable udgifter på 0-5 års området består af løn til personale i dagtilbud, budget til ramme (mad, legetøj, vikarer, uddannelse m.v.), og økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud. Der er modregnet indtægter i form af forældrebetaling, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne på området. Demografien på 0-5 års området beregnes med udgangspunkt i børnetallet i Daginstitutionsprognosen pr. april Demografiberegningerne er opdelt på 0-2-årige og 3-5-årige. Det skyldes, at de variable udgifter til pasning af et 0-2-årigt barn er større end for et 3-5-årigt barn. Samlet demografiregulering for dagtilbudsområdet: I kr Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år = merudgift, + = mindreudgift Demografireguleringen medfører mindreudgifter på 3,5 mio. kr. i Der er ligeledes mindreudgifter i Det ændrede budgetbehov skyldes flere faktorer, herunder et mindre pasningsbehov end tidligere forventet og ændringer i forhold til økonomisk fripladstilskud. En nærmere beskrivelse følger nedenfor. Den demografiske udvikling på 0-5-års området Den demografiske udvikling angiver det antal 0-5-årige børn, der samlet set forventes at være i Greve Kommune i Den demografiske udvikling er ikke et direkte udtryk for pasningsbehovet, men danner udgangspunkt for beregningen heraf. Det er således ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har behov for en plads i et af kommunens dagtilbud. Figur 3 viser det forventede antal 0-5-årige i Befolkningsprognose 2013 og Befolkningsprognose Begge befolkningsprognoser viser et fald i perioden , og en mindre stigning fra 2017 til I Befolkningsprognose 2014 er det samlede antal 0-5-årige i Greve Kommune blevet nedjusteret i hele perioden i forhold til Befolkningsprognose Nedjusteringen er størst sidst i perioden. 0-5 årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel Figur 3: Forventet antal 0 5 årige i Greve Kommune Prognose 2013 Prognose 2014 BUDGETOPLÆG

6 Figur viser 4 og 5 viser det forventede antal 0-2-årige og 3-5-årige i Greve Kommune. 0-2 årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel Figur 4: Forventet antal 0 2 årige i Greve Kommune Prognose 2013 Prognose 2014 Som det fremgår, forventes antallet af 0-2-årige at være stigende i hele perioden i begge befolkningsprognoser. I forhold til forventningen i Befolkningsprognose 2013 nedjusteres antallet af 0-2-årige i alle 4 år. 3-5-årige Befolkningsprognose Befolkningsprognose Forskel Figur 5: Forventet antal 3 5 årige i Greve Kommune Prognose 2013 Prognose 2014 For de 3-5-åriges vedkommende forventes der i Befolkningsprognose 2014 en nedgang i antallet af børn i denne aldersgruppe i perioden , og en mindre stigning fra 2017 til Sammenlignet med Befolkningsprognose 2013 opjusteres det forventede antal 3-5-årige i de første to år, mens det nedjusteres i de sidste 2 år. Pasningsbehov 0-5-årige i dagtilbud Som tidligere anført er det ikke alle 0-5-årige i Greve Kommune, der har et pasningsbehov i et af kommunens dagtilbud. Det skyldes bl.a., at nogle børn bliver passet i andre kommuner, og at en del 0-årige bliver passet hjemme. Det betyder, at ændringerne i antallet af 0-5-årige i Befolknings- BUDGETOPLÆG

7 prognose 2014 i forhold til Befolkningsprognose 2013 ikke direkte kan omsættes til ændringer i pasningsbehovet for aldersgruppen. Det forventede pasningsbehov i Demografi baseres på Daginstitutionsprognosen pr. april Prognosen er udarbejdet med udgangspunkt i børnetal pr. 1. april 2014, og det forventede fremtidige fødselstal som det fremgår af Befolkningsprognose Figur 6 viser det estimerede samlede antal 0-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud i perioden Som det fremgår, er børnetallet i Demografi lavere end i det eksisterende budget i alle årene. 0-5-årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel Figur 6: Forventet antal 0 5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Pasningsbehov 0-2-årige Af figur 7 fremgår, at det forventede antal 0-2-årige med pasningsbehov i dagtilbud er nedjusteret i alle fire år i Demografi i forhold til det eksisterende budget. Nedjusteringen er størst i årene 2015 og årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel Figur 7: Forventet antal 0 2 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi BUDGETOPLÆG

8 Pasningsbehov 3-5-årige Som det fremgår af figur 8, forventes antallet af 3-5-årige med pasningsbehov i dagtilbud at blive større i årene 2015 og 2016 end forventet i det eksisterende budget, mens det er mindre i årene 2017 og årige med pasningsbehov Eksisterende budget Demografi Forskel Figur 8: Forventet antal 3 5 årige med pasningsbehov i Greve Kommunes dagtilbud Eksisterende budget Demografi Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud Jævnfør Dagtilbudsloven skal Greve Kommune yde økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud til pladser i dagtilbud, hvis forældrene opfylder de gældende betingelser for modtagelse af tilskuddet. Behovet for budget til økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud afhænger af antallet af børn med pasningsbehov i en given dagtilbudstype, antallet af børn med søskende og forældrenes økonomiske situation. Budgetbehovet vedrørende økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud beregnes som en procentandel af den forventede forældrebetaling. Demografi tager højde for ændringer i procentsatsen for såvel økonomisk fripladstilskud som søskendetilskud. Generelt set er procentandelen, der får økonomisk fripladstilskud nedjusteret i Demografi i forhold til det eksisterende Budget , mens procentandelen der får søskendetilskud stort set er uændret i Demografi i forhold til det eksisterende Budget Udsving i pasningsbehovet I de senere år har budgettet på dagtilbudsområdet været udfordret af, at der ikke har været afsat tilstrækkeligt budget til at dække de faktiske demografivariable udgifter. Derfor har det i flere tilfælde været nødvendigt at give tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgninger, samt at regnskabsforklare budgetoverskridelser. En del af forklaringen på de senere års budgetmæssige udfordringer er, at der har været flere indmeldte børn end forventet. Der har især været flere børnehavebørn. Der vil altid være et element af usikkerhed i forhold til det forventede børnetal. Det skyldes bl.a., at en del ændringer først indarbejdes i prognosen, når de kan sættes ind i et historisk perspektiv. Det gælder f.eks. i forhold til stigninger/fald i dækningsgrader. Samtidig indgår mange forskellige for- BUDGETOPLÆG

9 hold i vurderingen af pasningsbehovet, bl.a. fødselstal, til- og fraflytninger, ind- og udslusningsforløb og overflytningstidspunkter vedrørende skiftet til og fra børnehave. Det foreslås i den forbindelse, at der i Demografi tages særskilt højde for usikkerheden ved beregningen af pasningsbehovet på 0-5 års området, og dermed også for beregningen af budgetbehovet. Ud fra en sammenstilling af de senere års beregnede og faktiske pasningsbehov vurderes det, at det udover selve demografireguleringen, vil være hensigtsmæssigt at indregne et yderligere budgetbehov på knap 1,2 mio. kr. i hvert af årene Ved regnskabsafslutning opgøres det faktiske børnetal for året og eventuelt overskydende budget tilbageføres kassen. I de efterfølgende demografireguleringer vurderes og reguleres budgetbehovet. Budgetbehov udover demografireguleringen I kr Dagpleje og daginstitutioner 0-5 år BUDGETOPLÆG

10 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber De variable udgifter på klubområdet består af løn til klubpersonalet, klubbernes rammebevilling og udgifter til økonomiske fripladser. De variable udgifter på klubområdet udgør ca. 23,2 mio. kr. i Udgifterne til klubområdet reguleres ud fra det forventede antal klubmedlemmer, som beregnes i en særskilt klubprognose på baggrund af befolkningsprognosen og den forventede efterspørgsel efter klubpladser. Ved beregningerne skelnes mellem juniorklubmedlemmer (10-12 år), fritidsklubmedlemmer (13-15 år) og ungdomsklubmedlemmer (16 år og derover). Tildelingen af ressourcer afhænger af antallet af medlemmer i de tre aldersgrupper. For alle klubmedlemmerne sker ressourcetildelingen pr. barn, hvor de yngste (juniorklubmedlemmerne) udløser flest ressourcer. I figuren nedenfor fremgår det forventede antal klubmedlemmer i budget 2014 og budget Forventet antal klubmedlemmer - Budget 2014 og 2015 Antal klubmedlemmer Budget 2014 Budget 2015 Som det fremgår af ovenstående figur, forventes der færre klubmedlemmer i budgetårene , end det er forudsat i budget Der forventes også en intern omfordeling mellem aldersgrupperne, således at der bliver lidt færre juniorklubmedlemmer, som er den mest udgiftstunge gruppe, men en del flere fritidsklubmedlemmer. Derudover forventes et større fald i antallet af ungdomsklubmedlemmer, der er den mindst udgiftstunge gruppe. Isoleret set betyder den forventede udvikling i medlemstallet en mindreudgift i alle budgetårene Derudover forventes udgifterne til økonomiske fripladser at blive større end forudsat i budget , eftersom der er flere, der skal have økonomiske fripladser. Dette betyder isoleret set, at budgettet til økonomiske fripladser øges i alle budgetårene Derfor skal der i budgettet for 2015 samlet set indgå en mindreudgift på kr. som følge af et forventet lavere medlemstal, en forventet intern omfordeling af aldersgrupper og højere udgifter til økonomiske fripladser. Samlet set skal budgettet til klubområdet justeres med følgende beløb i budgetårene Demografiregulering for klubområdet: I kr Fritids- og Ungdomsklubber = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG

11 I de sidste måneder af 2013 og den første del af 2014 er der sket et fald i antallet af klubmedlemmer, hvilket kan hænge sammen med, at forældrebetalingen er sat op i Denne udvikling indgår ikke med fuld effekt i klubprognosen, da prognosen inddrager flere års historiske data for at sikre robusthed mod enkeltstående udsving i medlemstallet. Der er ligeledes udarbejdet en alternativ klubprognose, hvor den faldende tendens i medlemstallet tillægges større vægt. Der forventes således et større fald i medlemstallet. Hvis der tages udgangspunkt i denne prognose, medfører det en mindreudgift på ca kr. Dette indgår dog ikke i demografiberegningen. BUDGETOPLÆG

12 5.03 Ældreområdet Demografiregulering (i kr. og 2015 priser) I kr Hjemmepleje =merudgift og +=mindreudgift I 2015 udgør de demografivariable udgifter på området ca. 227 mio. kr. Størstedelen af disse går til plejeydelser i borgernes egne hjem og på plejecentrene. Herudover bliver følgende budgetter også reguleret i henhold til befolkningsudviklingen: Hjemmesygepleje Sygeplejeartikler Hjælpemidler Selvvalgt hjemmehjælp Forebyggelseskonsulenter Ergoterapeuter Visitatorer Plejeydelser i midlertidige boliger, rehabiliteringsboliger og akut pladser Indkøbsordning Madudbringning Budgettildeling til hjemmeplejen og plejecentrene tager udgangspunkt i en beregning af det antal timer, der forventes leveret i hvert af budgetårene med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Som det fremgår af nedenstående figur, så forventes der i den nye befolkningsprognose flere 65+ årige ældre end i prognosen fra Forskellen mellem prognoserne er ca. 70 borgere i 2015 og stiger til ca. 200 borgere i Antal 65+ årige Befolkningprognose 2013 Befolkningprognose Selvom gruppen af 80+ årige kun udgør ca. 1/7 af det samlede antal borgere over 65 år, så er det denne gruppe borgere, der i høj grad driver udgifterne på området. Det forventede antal 80+ årige fremgår af nedenstående figur. BUDGETOPLÆG

13 2.000 Antal 80+ årige Befolkningprognose 2013 Befolkningprognose Som det fremgår af figuren, så forventes der i den nye befolkningsprognose nogenlunde det samme antal 80+ årige, som der blev forventet i sidste års prognose. Ud over forskellen mellem befolkningsprognoserne, så påvirkes budgetbehovet også af ændringer i hvor mange borgere, der modtager plejeydelser i en given aldersgruppe. Dette beregnes i en såkaldt demografimodel. Ved de senere års demografireguleringer har den anvendte demografimodel baseret sig på dækningsgraderne (andel modtagere) for hjemmeplejen og plejecentrene fordelt på aldersgrupper. Denne metode har dog vist sig at overvurdere antallet af modtagere. Dette skyldes blandt andet, at tilgangsfrekvensen til hjemmeplejen (antal af nye modtagere set i forhold til antal indbyggere i den pågældende aldersgruppe) er faldet. Det betyder, at den forventede stigning i antallet af modtagere ikke er indtruffet, på trods af et stigende antal ældre borgere. Ved dette års demografiberegninger er der derfor udarbejdet en ny demografimodel, der i stedet for dækningsgrader baserer sig på tilgangs- og afgangsmønstret i hjemmeplejen og på plejecentrene. Denne metode tager højde for, at tilgangsfrekvensen til hjemmeplejen er faldet de senere år. Den nye demografimodel udskyder den forventede stigning i antallet af modtagere af hjemmepleje, hvilket også fremgår af nedenstående figur. BUDGETOPLÆG

14 3000 Antal modtagere af hjemmepleje Faktisk udvikling Ny demografimodel Gammel demografimodel Som følge af den nye demografimodel forventes der et lavere budgetbehov i alle budgetårene. Derudover har en analyse af modtagerne af Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) vist, at den demografiske udvikling ikke i sig selv forventes at påvirke budgetbehovet. Budgettet til ordningen indgår modsat tidligere år derfor ikke i demografireguleringen. Disse forhold medfører samlet set et mindre budgetbehov på 10,8 mio. kr. i 2015, 13,6 mio. kr. i 2016, 18,5 mio. kr. i 2017 og 7,2 mio. kr. i Langt størstedelen af det mindre budgetbehov skyldes den ændrede demografimodel. Det skal bemærkes, at en merudgift som følge en eventuel tilflytning af udenbys borgere til Langagergård Plejecenter i 2015 og frem ikke indgår i demografireguleringen men indgår i budgetkataloget Tekniske Rettelser. I Social- og Sundhedsudvalgets prioriteringskatalog til budget indgår et forslag, der høster en del af ovenstående mindreudgift. Forslagets volumen er på 7,5 mio. kr. i 2015 og 8,5 mio. kr. i 2016 og frem. Derudover indebærer forslaget også, at den allerede budgetlagte gevinst fra investeringer i velfærdsteknologi nedskrives fra 3,1 mio. kr. til 1,6 mio. kr. i alle årene Disse forhold er modregnet i demografireguleringen, som derfor samlet set nedjusterer budgetterne med 1,7 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016, 8,4 mio. kr. i 2017 og opjusterer med -2,9 mio. kr. i Opjustering i 2018 skyldes, at 2018 i basisbudgettet er lig med 2017, hvorfor 2018 skal opjusteres med den fulde demografiudvikling fra 2017 til BUDGETOPLÆG

15 6.02 Aktivitetstilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning Greve Kommunes betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt (UUV) er blandt andet afhængig af antallet af elever på de enkelte klassetrin og antallet af unge i alderen år. Budgettet tager højde for ændringen i sammensætningen af elever, samt den demografiske udvikling i antallet af elever og unge Forventet antal årige i Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Befolkningsprognose Af figuren ovenfor fremgår, at antallet af årige falder i hele perioden, men at den nye befolkningsprognose forventer flere i aldersgruppen end sidste års prognose. Demografiregulering for Ungdommens Uddannelsesvejledning: I kr Ungdommens Uddannelsesvejledning = merudgift, + = mindreudgift BUDGETOPLÆG

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper

Figur 1: Befolkningsprognose for 4 aldersgrupper Indledning Demografikataloget udarbejdes for at forudse de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen i Greve Kommune og i befolkningens alderssammensætning, hvis det nuværende serviceniveau skal

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Social- og sundhedsudvalget 472 876 1.684 2.492 2200 5.32 Integreret døgnpleje - hjemmeboende

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-4.630 0 0 0 13 Laurids Skausgade 12 Tekniske tilretninger Der er ikke længere ansat en sevicemedarbejder til varetagelse af div.opgaver. -167 3 01 Folkeskolen

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.310 5.10 Dagpleje og integrerede institutioner -3.074-4.002-5.228-5.228

Læs mere

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering

BILAG 1. Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag kontra selvbudgettering Staben Dato: 21.09.2016 Sagsbehandler: Kim Frandsen Direkte tlf.: 73767643 E-mail: kkf@aabenraa.dk Acadre: 16/7018 BILAG 1 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Overordnet konklusion Under hensyntagen

Læs mere

Befolkningsprognose, budget

Befolkningsprognose, budget Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet

Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018

NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290528 Brevid. 2541060 Ref. BTL Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsnotat til budget 2018 30. marts 2017 Med henblik på budgetdrøftelser til budget 2018, er der

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015

Ishøj Kommune. Dagtilbudsprognose 2015 Ishøj Kommune Dagtilbudsprognose 2015 Center for Børn og Undervisning August 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Prognose - udviklingen i antallet af børn i kommunens dagtilbud... 3 2.1. Ishøj Kommunes

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling

Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling 4. Beregning af budgetbehov - demografiregulering 4.1 Demografiregulering

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne.

0. Konklusion og opmærksomhedsområder I afsnittet opsummeres på analysens konklusioner og opmærksomhedspunkter fordelt på områderne. Demografi- og kapacitetsanalyse Denne analyse søger at afdække betydningen af den demografiske udvikling for kommunens drift og fremtidige kapacitet på de store serviceområder. Med udgangspunkt i den seneste

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016.

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2016. Notat 18. maj 2016 J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 370 370 370 370 1200 6.41 Honorar - Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK

Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK 16. august 2016 16-3099 lb.nr. 163943-16/AN Oplysninger vedr. modtagegrupper og modtageklasser til brug for budgetnotat til ØK Der har fra 2015 været en stigning i antallet af børn med behov for modtagegrupper

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017.

Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet i marts 2017. Notat 26. april 2017 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 2 Demografi Økonomiafdelingen 1. Konklusion Notatet indeholder en gennemgang af de budgetmæssige konsekvenser som følge af sektorprognoser udarbejdet

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

Bilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016

Tabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016 Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere