Retsmedicinsk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retsmedicinsk Institut"

Transkript

1 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2002 Retspatologisk Afdeling Retskemisk Afdeling Peter Sabroes Gade 15 Skovagervej Aarhus C 8240 Risskov Tlf Tlf Fax Fax

2 2

3 Indholdsfortegnelse Forord... 5 In Memoriam Professor Jørgen B. Dalgard... 6 Ledelse... 8 Personale Bygningsmæssige forhold Undervisning Retsmedicinsk Instituts personalepolitik Forskning Publikationer Kongresser og møder Kurser Forskningsområder og igangværende projekter Udvalgsarbejde og anden virksomhed Retsmedicinsk Instituts rekvirerede arbejde Retspatologisk Afdeling Retslægelige obduktioner Obduktioner begæret af statsadvokater Obduktioner begæret af Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber Dødsmåder Klager over sundhedspersonale, tilsynssager og lægefejl Identifikationer Findestedsundersøgelser Retslægelige ligsyn Andre undersøgelser Klinisk retsmedicin Kolposkopiske undersøgelser Retspatologiske effektundersøgelser Øvrige undersøgelser Udtalelsessager Fremmøde i retten Embedslægemøde Retskemisk Afdeling Retstoksikologiske undersøgelser Narkotikaundersøgelser

4 Udsendelsesliste

5 5

6 Forord Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet, varetager som andre universitetsinstitutter undervisning og forskning, men indtager en særstilling ved at Statsobducenturet for Jylland er tilknyttet instituttet. Instituttets årsberetning vedrørende forskning og undervisning offentliggøres i Aarhus Universitets årsberetning. Denne afspejler ikke de mange andre aktiviteter, der finder sted ved et retsmedicinsk institut. Især savnes en mere detaljeret beretning om Statsobducenturets forhold, som udgør en væsentlig del af instituttets virksomhed. Der vil i denne årsberetning blive redegjort for instituttets undervisning, forskning og statsobducentur-virksomhed. Den døde instituttets tidligere leder, professor, dr.med. Jørgen Brems Dalgaard (s. 6). Året har været præget af en budgetanalyse, iværksat af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Årsberetningen indeholder tillige indlæg vedrørende Retsmedicinsk Instituts Personalepolitik af vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby (s. 15). M. Gregersen 6

7 In Memoriam Jørgen B. Dalgaard Den sov professor i retsmedicin Jørgen B. Dalgaard stille ind i sit hjem. Jørgen B. Dalgaard blev født i Viborg, tog lægevidenskabelig embedseksamen i København 1943 og deltog som frivillig i Finlandskrigen. Han opholdt sig i Sverige fra , hvor han arbejdede på flere sygehuse og var tilknyttet Den Danske Brigade. JBD blev speciallæge i patologisk anatomi i 1951 og forsvarede samme år disputats om serumfosfatasestigningen ved obstruktions icterus. I de følgende år havde han ansættelser i retsmedicin og patologisk anatomi, bl.a. ved Mayo-klinikken og Gades Institut i Bergen. I 1959 blev Jørgen B. Dalgaard udnævnt til professor i et nyoprettet professorat i retsmedicin ved Aarhus Universitet og statsobducent for Nørrejylland. Han var dekan for det lægevidenskabelige fakultet Jørgen B. Dalgaards studenterforelæsninger var velbesøgte og spændende med fremvisning af dagsaktuelle cases krydret med anekdoter fra mange års erfaring. Generationer af læger fra Aarhus Universitet vil altid huske disse forelæsninger. Det var afgørende for Jørgen B. Dalgaard, at de studerende opfattede faget som et samfundsmedicinsk fag, og at de fik lært en retsmedicinsk tankegang, som kunne bruges i deres virke som læger. Jørgen B. Dalgaard var god til at oplære yngre læger, ikke alene i obduktionsteknik, men også i udfærdigelse af erklæringer. Disse skulle være logisk opbyggede, og hvert ord skulle vejes med henblik på efterforskning og senere retsligt brug. Det var ikke nok at fastslå dødsårsagen, men alle læsioner skulle vurderes med hensyn til betydning og opståelsesmåde. En oplæring alle, uanset fremtidige specialer, har haft stor glæde af. Jørgen B. Dalgaard forskningsmæssige indsats blev ofte drevet af harme eller indignation over de mange meningsløse dødsfald. Hans første store retsmedicinske arbejde var en analyse af 550 kuliltedødsfald ved ulykker, selvmord og drab i Jylland. Resultaterne blev offentliggjort i Acta Jutlandica i 1961, men hans fortjeneste lå specielt i formidlingen af resultaterne til befolkningen gennem aviser, foredrag m.v., ligesom han forstod at informere og påvirke politikere og embedsmænd, alt med henblik på at forhindre fremtidige dødsfald. Han har været medvirkende til, at kulilteforgiftninger er blevet sjældne i Danmark. I begyndelsen af 60erne kastede Jørgen B. Dalgaard sig med ildhu over det stærkt stigende antal trafikulykker, som han dagligt blev konfronteret med på sektionsstuen. JBD udtalte ofte det er ikke nok at tælle brækkede ribben, men han ville vide, hvorfor de opstod, og hvordan man kunne forhindre det i fremtiden. Også her forstod han at publicere resultaterne på en pædagogisk måde overfor befolkningen og ikke mindst politikerne. Han kunne som- 7

8 metider blive så ivrig, at resultaterne kom i dagspressen, før de fremkom i fagpressen. Hans særlige interesseområder, sikkerhedsseler, styrthjelme, knallert og cykelulykker samt hastighedsbegrænsning og spirituskørsel, har båret frugt og har sparet mange liv i trafikken. JBD var primus motor i oprettelsen af Dansk Trafikmedicinsk Selskab med samarbejde til andre skandinaviske trafikmedicinske selskaber. Jørgen B. Dalgaard gik også aktivt ind i det samfundsproblem, der opstod i slutningen af 60erne, med misbrug af hash og narkotika, hvor han medvirkede til bestemmelsen om, at alle narkomaner skulle obduceres og have foretaget retskemisk undersøgelse, hvilket fortsat er af stor betydning for vor viden om narkotikamisbruget. Det nordiske samarbejde har altid haft Jørgen B. Dalgaards store interesse og bevågenhed. Han har fra første færd været med i de nordiske retsmedicinske møder og kongresser, som han også deltog i efter pensionering i Han var æresmedlem i Dansk Selskab for Retsmedicin, Dansk Selskab for Trafikmedicin og Ulykkesforebyggelse samt de øvrige nordiske trafikmedicinske selskaber. Det var aldrig kedeligt at være sammen med Jørgen B. Dalgaard. Alle medarbejdere husker de mange institutudflugter med kreative og pudsige indfald. Trods legemlige sygdomme efter pensioneringen bevarede han sit intellekt og fortsatte med at interessere sig for det fag, han havde viet sit liv. Han udgav bl.a. bogen Retsmedicinske Epistler og var aktiv til det sidste med nye publikationer. Æret være Jørgen B. Dalgaards minde. 8

9 Ledelse Retsmedicinsk Institut er et universitetsinstitut og er derfor omfattet af Universitetsloven. Loven af 1993 medførte betydelige ændringer i universitetets, fakulteternes og institutternes ledelsesform. For Retsmedicinsk Institut gælder endvidere Bekendtgørelse om de retsmedicinske institutter i København, Odense og Aarhus af Ifølge denne er professoren i retsmedicin også statsobducent og institutleder, medens vicestatsobducenterne er stedfortrædere. Instituttet har valgt indtil videre ikke at have nogen bestyrelse. Ledelsen af undervisning og forskning foregår i samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dekanen. Med hensyn til det rekvirerede arbejde og den økonomiske ledelse arbejder lederen tæt sammen med vicestatsobducenterne Annie Vesterby og Peter Leth, Retspatologisk Afdeling, lektor Elisabet Kaa vedrørende ledelsen af Retskemisk Afdeling, og med Aarhus Universitets Budgetkontor ved kontorchef Kirsten Skjødt. Instituttets sagsbehandler var i 2002 fuldmægtig Anders Moestrup. Instituttets regnskaber varetages af overassistent Vivi Vendebæk i samarbejde med Aarhus Universitets Regnskabsafdeling ved regnskabschef Torben Jensen. Ved instituttet findes følgende udvalg: Samarbejdsudvalg: Fra ledelsens side: Markil Gregersen (formand), Annie Vesterby, Peter Leth og Elisabet Kaa. Fra medarbejdersiden: Rasmus Telving (næstformand) og Carsten Hansen fra Retskemisk Afdeling, Jytte Banner Lundemose og Eva Olesen fra Retspatologisk Afdeling. Sikkerhedsudvalg: Peter Leth (formand), Elisabet Kaa, Inge Korup, Karsten Mildahl Nielsen. Byggeudvalg: Ingrid Bayer Kristensen (formand), Carsten Hansen, Allan Laursen, Inge Korup. EDB-udvalg: Markil Gregersen, Peter Leth, Kirsten Lønskov, Ole Lundskov, Carsten Hansen, Rasmus Telving. Kodeudvalg: Kodeudvalget er et fælles udvalg i samarbejde med de øvrige retspatologiske afdelinger. Aarhus-udvalget består af: Markil Gregersen, Peter Leth, Ole Lundskov, Ina Eltang og Kirsten Lønskov. Odense er repræsenteret ved Jørgen Thomsen og Solveig Wandorf, København ved Hans Petter Hougen, Niels Lynnerup, Anette Teller og Steen Lærke. Medarbejdermøder: Instituttet tilstræber at afholde et møde to-tre gange årligt, hvor samtlige medarbejdere deltager. I februar afholdtes et møde, hvor Peter Leth og Mette Findahl Andreasen fortalte om kvalitetssik- 9

10 ring på hhv. retspatologisk og retskemisk afdeling. Tillige gav Peter Leth et referat fra en tur til Jamaica, hvor han som observatør for Amnesty International overværede obduktionen af 7 unge mænd, som var blevet skudt af Jamaican Constabulary Force. Medarbejderudviklingssamtaler (MUS): Der afvikles årligt MUS-samtaler, disse foretages af Elisabet Kaa på Retskemisk Afdeling og af Annie Vesterby på Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin. 10

11 Personale Institutleder: Professor, statsobducent, dr.med. Markil Gregersen Stedfortrædere: Vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby Charles Vicestatsobducent, ph.d. Peter Leth Afdelingsleder: Lektor, lic.pharm. Elisabet Kaa. Personaleforbrug: Ordinært aflønnet personale Videnskabeligt personale: 2,6 årsværk. Teknisk-administrativt personale: 5,0 årsværk, heraf 0,99 akademisk TAP-årsværk. Personale, aflønnet af rekvireret arbejde Videnskabeligt personale: 4,8 årsværk. Teknisk-administrativt personale: 24,1 årsværk, heraf 5,89 akademisk TAP-årsværk. Videnskabeligt personale Retspatologisk afdeling: Læge Peter Eugen Bruvik-Ruhlmann (til ), læge June Anita Ejlersen, lektor, speciallæge i patologisk anatomi Poul Frederiksen (til ), professor, dr.med., statsobducent Markil Gregersen, læge Marlene Kanstrup ( ), lektor, speciallæge i patologisk anatomi Ingrid Bayer Kristensen, vicestatsobducent, speciallæge i patologisk anatomi, ph.d. Peter Mygind Leth, lektor, speciallæge i patologisk anatomi, ph.d. Jytte Banner Lundemose, læge Søren Johan Mikkelsen (til ), læge Hans Jacob Teglers Nielsen (til ), læge Marianne Cathrine Rohde (fra ), vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby. Speciallæger ved Retsmedicinsk Instituts Regionalafsnit Aalborg/Herning: Marja den Engelsman, Niels Holm-Nielsen, John Jakobsen (fra ), Steen Bo Kalms, Kim Mølenberg, Agnete Tophøj (til ), Anders Ole Agger (til ), Anna Bæk (til ), Erik Damberg (fra konsulent), Jens Misfeldt (til ), Bent Conrad Pedersen (til ). 11

12 Videnskabeligt personale Retskemisk afdeling: Cand.polyt., ph.d. Mette Findal Andreasen, cand.pharm. Claus Dragsholt (til ), cand.scient., ph.d. Mogens Johannsen, lektor, speciallæge i klinisk kemi Axel Carsten Hansen, afdelingsleder, lektor, lic.pharm. Elisabet Kaa, cand.scient. Anette Panduro Falcher Petersen, cand.pharm. Ingrid Rosendal (til ). Teknisk-administrativt personale Retspatologisk afdeling: Kontorpersonale: Overassistent Lis Dupont Birkler, kontorfuldmægtig Ina Eltang, kontorfuldmægtig Kirsten Lønskov, overassistent Birgitte Skovgaard Outzen, overassistent Alice Tonsgaard, overassistent Vivi Melgaard Vendebæk. Laboratoriepersonale: Bioanalytiker Jytte Dreyer Jakobsen, bioanalytiker Eva Olesen. Institutbetjente: Institutbetjent Arne Ernst, institutbetjent Allan Laursen, ledende institutbetjent Karsten Mildahl Nielsen. EDB-medarbejder: Ole Lundskov. Sprog- og virksomhedspraktikant: Iuri Podgorbunschih (til ). Teknisk-administrativt personale Retskemisk afdeling: Kontorpersonale: Overassistent Laila Kearney, overassistent Vivi Melgaard Vendebæk. Laboratoriepersonale: Laboratoriefunktionær Peter Nyborg Andersen (fra ), laboratoriefunktionær Ulla Hanten (til ), laboratoriefuldmægtig Ulla Mejlvang Jensen, laboratorietekniker Per Kastrupsen (til ), laboratoriefuldmægtig Inge Korup, laboratorietekniker Brian Nielsen, laboratorietekniker Dorthe Lyhne Pedersen (fra ), laboratorietekniker Lone Støvring Rattenborg (fra ), laboratoriefunktionær Susanne Lysdahl Røberg, laboratoriefunktionær Ken Rønnov Schneider (til ), laboratoriefunktionær Janni Ankerstjerne Sørensen, laboratorieoverassistent Rasmus Telving, afdelingslaborant Marianne Vogel. Ph.d.-studerende: Kiropraktor Lars Uhrenholt (fra ). Forskningsårs-studerende: Asser Hedegård Thomsen (fra ). 12

13 Bygningsmæssige forhold Instituttets retspatologiske afdeling har til huse i Aarhus Kommunehospitals gamle patologiskanatomiske institut, hvor der findes kontorer, personundersøgelsesrum og histologiske laboratorier samt værksted. Obduktionerne finder sted i den lille sektionsstue på Aarhus Kommunehospitals Patologiske Institut, ligesom man anvender dette instituts store sektionsstue, morgue og genkendelsesrum. På grund af dårlige pladsforhold benytter instituttet stadig to "skurvogne" til kontorer og spise/mødefaciliteter. Den retskemiske afdeling har til huse i en laboratoriebygning på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Der er således en afstand på ca. 3 km mellem de to afdelinger. De bygningsmæssige forhold for den retspatologiske afdeling er fortsat stærkt kritisable. Bygningerne er alt for små og opfylder langtfra de krav, der stilles til arbejdssikkerhed, retssikkerhed og en fornuftig arbejdsgang for personalet. Det bør tilføjes, at også den retskemiske afdeling mangler plads. Instituttet har gennem mange år påpeget de dårlige bygningsmæssige forhold over for Det sundhedsvidenskabelige Fakultet og Rektor samt Undervisningsministerium og Justitsministerium. Instituttet og Teknisk Forvaltning, Aarhus Universitet, udarbejdede i 1994 en dimensioneringsanalyse. På trods af, at et nyt retsmedicinsk institut var Aarhus Universitets højest prioriterede bygningsønske i 1982, er det først lykkedes at få ydet en bevilling til bygning af et nyt institut på Skejby Sygehus medio Af administrative grunde blev konkurrenceprogrammet for byggeriet først udbudt i EU-licitation i efteråret Valg af arkitekt og rådgivende ingeniørfirma fandt sted medio 2001, men byggesagen har siden været præget af stor usikkerhed. Den oprindelige plan med et statsligt byggeri på Skejby Sygehus har måttet opgives, og man har i stedet arbejdet med en leje-løsning med amtet som bygherre og ejer af et kommende retsmedicinsk institut. Ved årets udgang var forholdene fortsat uafklarede, men det kan tilføjes, at der medio 2003 synes at være sket et endeligt gennembrud, således at den egentlige byggefase kan påbegyndes i slutningen af

14 Undervisning Prægraduat undervisning: De medicinske studerende modtager undervisning i retsmedicin på 2. del. Der afholdes 40 forelæsninger samt demonstrationer. Tillige fungerer instituttet som vejleder for forskningsmetodologistuderende. Formålet med undervisningen i retsmedicin er at bibringe de studerende kendskab til medicinallovgivning, klinisk retsmedicin og dødsmåder, dødsårsager, dødsmekanismer m.m., således at de kan forholde sig til retsmedicinske problemstillinger i hverdagen. Gæsteforelæsere: Afdelingsleder, dr.med. Niels Morling, Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, København, og dr. Astrid Heger, University of Southern California, Los Angeles, USA. Eksamen i retsmedicin: Ved vintereksamen 2001/-02 er eksamineret 111 studerende, ved sommereksamen 2002 er eksamineret 109 studerende. Der afholdes endvidere skriftlig eksamen i medicinallovgivning for udenlandske læger, der søger autorisation i Danmark. Postgraduat undervisning: M. Gregersen har undervist i almen medicin, otolaryngologi og patologisk anatomi. I. Bayer Kristensen har undervist ved Sundhedsstyrelsens teoretiske A-kursus i administrativ medicin. A. Vesterby har undervist ved efteruddannelse af Grønlands Politi i seksuelle overgreb mod børn, samt på Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi s Efteruddannelseskursus: Børn- og ungegynækologi. Instituttets medarbejdere har deltaget i undervisningen ved Dansk Selskab for Retsmedicin's efteruddannelseskurser i klinisk retsmedicin samt i postgraduat kursus for personale ved Center for Voldtægtsofre og for læger ved Retsmedicinsk Instituts regionalafsnit i Aalborg og Herning. Forskeruddannelse: Instituttet har haft 1 ph.d-studerende: Kiropraktor Lars Uhrenholt med emnet: Morfologi og patoanatomi af halscolumnas facetled hos trafikdræbte, specielt med henblik på whiplashtraumet et patoanatomisk og billeddiagnostisk studie. Vejledere: Professor, dr.med. Flemming Melsen, Patologisk Institut, Aarhus Amtssygehus, overlæge Edith Nielsen, Neuroradiologisk Afdeling, Aarhus Kommunehospital, Markil Gregersen og Annie Vesterby. - samt 1 forskningsårsstuderende: 14

15 Lægestuderende Asser Hedegård Thomsen med emnet: Kuliltedødsfald i Danmark i en 5-årig periode i 1990 erne. Vejleder: Markil Gregersen. Gæstestuderende/gæsteforskere: Instituttet har ikke haft gæstestuderende eller gæsteforskere i

16 Retsmedicinsk Instituts personalepolitik af vicestatsobducent, dr.med. Annie Vesterby Den 28. november 2001 nedsatte Samarbejdsudvalget ved Retsmedicinsk Institut en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til instituttets personalepolitik. Arbejdsgruppen kom til at bestå af VIP- og TAP-personale fra såvel den retskemiske som den retspatologiske afdeling (Annie Vesterby, Carsten Hansen, Karsten Mildahl Nielsen, Rasmus Telving, Eva Olesen og Lis Birkler, som også har fungeret som gruppens sekretær). Det første møde blev afholdt den , og der blev fastsat en deadline på forslagets færdiggørelse til Arbejdsgruppen holdt efterfølgende 8 møder, og det endelige forslag blev færdigt den , og dette blev efter små ændringsforslag godkendt i Samarbejdsudvalget. Retsmedicinsk Instituts Personalepolitik afviger ikke fra Aarhus Universitets Personalepolitik, der blev vedtaget af Universitetets Hovedsamarbejdsudvalg den RI s Personalepolitik er afpasset efter Retsmedicinsk Instituts særlige forhold, herunder at Retsmedicinsk Institut består af 2 næsten selvstændige fungerende afdelinger, den retskemiske og den retspatologiske, hvorunder klinisk retsmedicin hører, og at hovedparten af instituttets virksomhed vedrører rekvirerede opgaver fra justitsvæsenet, og i mindre grad universitetsmæssige opgaver. Instituttets personalepolitik er således udarbejdet ud fra den forudsætning, at instituttet som universitetsinstitut er forpligtet til at udføre forskning og undervisning samt rekvireret arbejde for retsvæsenet m.v., og på grundlag af Retsmedicinsk Instituts overordnede målsætninger om, at 1. udføre samt synliggøre og styrke forskningen på højt niveau, og i denne sammenhæng tiltrække forskningsstuderende. 2. give, synliggøre og styrke præ- og postgradual undervisning og uddannelse i retsmedicin. 3. udføre rekvireret arbejde for retsvæsenet m.v. af høj standard og en kvalitet, som mindst er på samme niveau som sammenlignelige institutter i ind- og udland. 4. at kvalitetssikre og udvikle arbejdet på Retsmedicinsk Institut. 5. at have en personalepolitik, der under hensyntagen til ovennævnte gør Retsmedicinsk Institut til en god arbejdsplads, hvor der tages vidtgående hensyn til medarbejdernes trivsel, udvikling og rettigheder. RI s Personalepolitik har til formål at sikre den gode arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel, udvikling, rettigheder og pligter går op i en højere enhed under udførsel af de opgaver, som man er sat til at løse. Det er en skriftlig tilkendegivelse, om de forventninger ledelse og medarbejdere 16

17 har til hinanden, og det er et udtryk for, at et godt arbejdsmiljø skabes af ledelse og medarbejdere i fællesskab. Personalepolitikken er da også udarbejdet af ledelse og medarbejdere i fællesskab, og er udtryk for RI s holdninger til en række personalemæssige forhold, der vedrører ledelse, information, kommunikation, ansættelse, introduktion, arbejdsmiljø, MUS-samtaler og kompetenceudvikling, fratrædelse m.v. Det er hensigten, at der skal ske en løbende revidering af det personalepolitiske dokument for at holde ledelse og medarbejdere faste i, at personalepolitikken er dynamisk, at medarbejderne er den største og væsentligste ressource, som det er vigtigt at fastholde, motivere, videre uddanne og skabe trygge forhold for, for at kunne løse de til enhver tid stillede opgaver på et højt kvalificeret niveau. Det personalepolitiske dokument er i denne sammenhæng et vigtigt redskab. 17

18 Forskning Indledning Et vigtigt grundlag for instituttets forskning er de sager eller det materiale, som undersøges under rekvireret arbejde (statsobducenturet). På grund af instituttets størrelse og særlige materiale må denne forskning drives i samarbejde med andre institutter eller afdelinger i ind- og udland. I den retskemiske afdeling er forskningen især baseret på materiale vedrørende forgiftninger samt undersøgelse af narkotika. I den retspatologiske afdeling har forskningen koncentreret sig om ulykkesanalyse, herunder børnedødsfald, brande, epidemiologiske og metodologiske undersøgelser vedrørende pludselig uventet spædbarnsdød (SIDS), udviklingen i vold, patologiskanatomiske og retspatologiske emner, herunder åreforkalkningsbetingede lidelser, karforandringer og knogler. Forsknings- og undervisningsmidler (forbrug) Ordinær virksomhed (løn og drift): Fondsfinansieret virksomhed Dagmar Marshalls Fond: Fedtenzymdefekter ved spædbarnsdød (Jytte Banner Lundemose) Dagmar Marshalls Fond: SIDS-relation til fald i incidensen efter ændring af liggestillingen (Jytte Banner Lundemose) EU generelt: Profiling of amphetamine (Elisabet Kaa) L.F. Foghts Fond: SIDS-relationer til fald i incidens (Jytte Banner Lundemose) Sundhedsstyrelsen: Elisabet Kaa (Elisabet Kaa) Sundhedsstyrelsen: Narkotika i illegal forhandling på brugerniveau (Elisabet Kaa)

19 Publikationer Brink, O.; Bitch, O.; Petersen, K.K.; Charles, A.Vesterby: Two decades of violence. A cohort study from the Danish municipality of Aarhus. Danish Medical Bulletin;49 (1): 64-67, Brink, O.; Bitch, O.; Petersen, K.K.; Charles, A.Vesterby: Vold i Århus gennem to årtier. Ugeskr. Læger; 164(8): , Cole, M.D.; White, P.; Finnon, Y.; Ballany, J.; Stevenson, S.; Sippola, E.; Jalava, K.; Aalberg, L.; Kärkkäinen, T.; Bertler, C.; Dahlen, J.; Andersson, K.; Jonsson, S.; Margot, P.; Lock, E.; Dujourdy, L.; Huizer, H.; Poortman-Van der meer, A.; Lopes, A.; Kaa, E.: Development of a harmonised method for the profiling of amphetamines. Project SMT-CT EU, Bruxelles; pages, Gregersen, M.; Charles, A.Vesterby, Kristensen, I.B.: Jørgen Brems Dalgaard in memoriam. Nordisk Rettsmedisin; 8 (4): 82, Gregersen, M.; Charles, A.Vesterby, Kristensen, I.B.: Jørgen Brems Dalgaard in memoriam. Ugeskr Læger; 164(33): 3890, Hjortshøj, S.P.; Busk, M.; Gregersen, M.: Takayasus arteriitis. En usædvanlig årsag til AMI og pludselig død hos en ung mand. Ugeskr Læger; 164 (25): , Johansen, S.S.; Hansen, A.C.; Müller, I.B.; Lundemose, J.B.: Three fatal cases of PMA and PMMA poisoning in Denmark. Nordisk Rettsmedisin; 8 (2/3): 29-56, Kaa, E.: Ecstasy in Denmark Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet: 1-18 pages, Kaa, E.; Nielsen, E.; Rollmann, D.; Findal Andreasen, M.; Breum Nielsen, I.: Narkotika på gadeplan Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Aarhus Universitet: 1-21 pages, Nielsen, L. Aa.; Mikkelsen, S.J.; Charles, A.Vesterby: Chlamydia trachomatis og Neisseria gonorrhoeae hos seksuelt misbrugte børn i Jylland. Ugeskr Læger; 164 (49): ,

20 20

21 Kongresser og møder Instituttets medarbejdere har i 2002 ydet bidrag til og deltaget i følgende kongresser, symposier m.v.: American Academy of Neurology, Annual Meeting, Denver, Colorado, USA. Deltager: S. Tigaran Foredrag: S. Tigaran, S. Dalager-Pedersen, U. Baandrup, A. Vesterby: Sudden Unexpected Unexplained Death in Epilepsy Post-Mortem Evidence for Malignant Arrhytmias. Brandskolen i Århus: Konference om ældre og brand. Århus. Deltager: P. Leth (medarrangør) Foredrag: P. Leth Brandvæsenet i Hillerød: Konference om ældre og brand. Hillerød. Deltager: P. Leth (medarrangør) Foredrag: P. Leth Dansk Knoglemedicinsk Selskab. Århus. Deltager: A. Vesterby Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Årsmøde. Århus. Deltager: I. Bayer Kristensen Poster: J.L. Thomsen, I. Bayer Kristensen, H. Nielsen: Lipidindholdet i den Diabetiske fedtnyre. Foredrag: K. Melgaard, T. Steiniche, F. Zucchi, F. Melsen og A. Vesterby: Knoglevolumen, -struktur og remodellering hos patienter med kronisk alkoholmisbrug. Foredrag: S. Dalager-Pedersen, S. Tigaran, A. Vesterby, U. Baandrup: Epilepsi, myocardiefibrose og pludselig uventet død er der en sammenhæng? Dansk Selskab for Retsmedicin. Kursus: Overgreb mod børn. Odense. Deltagere: J. Ejlertsen, M. Kanstrup, P. Leth, M. Rohde, A. Vesterby Dansk Selskab for Retsmedicin. Virusdiagnostik. Forårsmøde. Århus. Deltager: P. Frederiksen, M. Gregersen, I. Bayer Kristensen Dansk Pædiatrisk Selskab. Tværfaglig temadag: Børn udsat for seksuelt overgreb. Deltager: A. Vesterby 21

22 Expert Seminar CASE-project. Linköping, Sverige. Deltager: E. Kaa Expert Seminar CASE-project. Haag, Holland. Deltager: E. Kaa Høring om voldsramte familiesammenførte kvinder. Landstingssalen, Christiansborg. Deltager: J. Banner Lundemose Nordisk DVI (Disaster Victim Identification) møde. København. Deltager: M. Gregersen Nordisk Ekspert Konference. Oslo, Norge. Deltager: M. Johannsen Nordisk Forening mot Barnemishandling og Omsorgssvikt. Oslo, Norge. Deltagere: S. Mikkelsen, A. Vesterby Foredrag: A. Vesterby, S. Mikkelsen, L. Aagaard: Den retsmedicinske undersøgelse og erklæring i sager om seksuelt misbrug af børn. Foredrag: S. Mikkelsen, L. Aagaard, A. Vesterby: Seksuelt overførte sygdomme hos seksuelt misbrugte børn. Nordisk Laborantkongres i Human Genetik. Århus. Deltager: M. Gregersen Foredrag: M. Gregersen: Retsmedicinsk identifikation. Nordisk Rettstoksikologisk Møte. Oslo, Norge. Deltagere: M.F. Andreasen, A.C. Hansen, M. Johannsen, A.P.F. Petersen PTN møde. Tallinn, Estland. Deltager: M.F. Andreasen Seminar on Paleoepidemiology. Antropologisk Database. Odense. Deltagere: P. Leth, L. Warner Boel SMT Management Meeting. Profiling of Amphetamines. Bruxelles, Belgien. Deltager: E. Kaa SMT Management Meeting. Profiling of Amphetamines. Nice, Frankrig. Deltager: E. Kaa 22

23 SMT Management Meeting. Profiling of Amphetamines. Oslo, Norge. Deltager: E. Kaa 8th Meeting ENFSI WGDRUGS. Oslo, Norge. Deltagere: M.F. Andreasen, M. Johannsen, E. Kaa 14th Meeting of Standing Commitee on Disaster Victim Identification, Interpol. Lyon, Frankrig. Deltager: M. Gregersen 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences. Montpellier, Frankrig. Deltagere: P. Bruvik-Ruhlmann, M. Gregersen, I. Bayer Kristensen Poster: P. Bruvik-Ruhlmann, I. Bayer Kristensen, K.R. Nielsen: Suicide among elderly people in a Danish County. Poster: J.L. Thomsen, H. Nielsen, I. Bayer Kristensen: The Fatty kidney in Diabetics. Abnormal Lipid Contents. Poster: B. Kringsholm, J. Jakobsen, B. Sejrsen, M. Gregersen: Unidentified bodies/skulls found in Danish waters Poster: M. Gregersen, E. Jensen: Blood transported by insects. New aspects of forensic entomology. Flere af instituttets medarbejdere har tillige afholdt foredrag i foreninger m.m. 23

24 Kurser Analytical instruments: Videregående kursus i Saturn GC/MS (del 2): Deltagere: M.F. Andreasen, A.C. Hansen, M. Johannsen, E. Kaa, A.P.F. Petersen, I. Rosendal Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi: Leverpatologi, Aalborg. Deltagere: M. Gregersen, I. Bayer Kristensen, J. Banner Lundemose, A. Vesterby Lægeforeningen: Ledelsesudvikling for lægelige chefer (Olau IV). Middelfart. Deltager: A. Vesterby Lægekredsforeningen, Uddannelsesudvalget: Vejlederkursus for læger. Deltager: P. Bruvik-Ruhlmann MS Consult: HPLD Operatør/vedligeholdelse: Deltagere: M.F. Andreasen, M. Johannsen, E. Kaa Red Barnet: Høring: Børn og lovgivningen. Christiansborg. Deltager: A. Vesterby Statsbiblioteket: Litteratursøgning. Århus. Deltager: M. Kanstrup STTC: Kemometrikursus. Allerød. Deltager: M. Johannsen Training Course: Medical evaluation of children/sexual abuse. Childrens Hospital, San Diego, California, USA. Deltager: A. Vesterby Waters: LC-MS Brugerkursus. Hedehusene. Deltager: A.P.F.Petersen Waters: Seminar om Effektiv HPLC metodeudvikling og validering. Aarhus. Deltagere: A.C. Hansen, A.P.F. Petersen Aarhus Universitet: Effektiv brug af digitale billeder i undervisningen. Deltager: J. Banner Lundemose 24

25 Aarhus Universitet: Introduktionskursus. Deltager: M.F. Andreasen Aarhus Universitet: Introduktionskursus i sundhedsvidenskabelig forskning. Forskerkursus. Deltagere: M. Kanstrup, S. Mikkelsen, M. Rohde Aarhus Universitet: Kursus i PowerPoint. Deltager: A. Vesterby Aarhus Universitet: Kursus i videregående brug af regneark i den medicinske forskning. Deltager: M.F. Andreasen Aarhus Universitet: Principper for datadokumentation I, II, III. Forskerkursus. Deltager: S. Mikkelsen Aarhus Universitet: Præsentation af forskningsdata med PowerPoint. Forskerkursus Deltagere: P. Bruvik-Ruhlmann, P. Leth Aarhus Universitet: Windows, grundkursus og god datahygiejne. Forskerkursus. Deltagere: P. Bruvik-Ruhlmann, M. Rohde Det Teknisk-Administrative Personale på det retspatologiske afsnit har deltaget i følgende kurser og møder: Kapelkursus for portører (Hvidovre Hospital). Servicepsykologi 3 (Aarhus Universitet). Psykisk arbejdsmiljø for sikkerhedsfolk (temadag) (Aarhus Universitet). Eksterne midler, Sandbjerg (Aarhus Universitet). Fra WordPerfect til Word2000 (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Fra QuattroPro til Excel2000 (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Engelsk HF-niveau (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Det Teknisk-Administrative Personale på det retskemiske afsnit har deltaget i følgende kurser og møder: HPLC Operatør/vedligeholdelse (MS consult). Videregående kursus i Saturn GC/MS (del 2) (Analytical Instruments, Værløse). Datanom basisfag m/java (Aarhus Købmandsskole). Programkonstruktion I m/java (Aarhus Købmandsskole). Kursus i anvendelse af EDB i akkrediteret kalibrering og prøvning (DANAK). Seminar om Effektiv HPLC metodeudvikling og validering (Waters, Århus). LC-MS Brugerkursus (Waters, Hedehusene). ETB opdatering (Word) (Aarhus Universitet). PØS begynder (Aarhus Universitet). Workshop i KAOS/PØS (Aarhus Universitet). Lær god kommunikation på nettet (Aarhus Universitet/Aarhus Købmandsskole). Engelsk sprogbrug videnskabelige artikler, rapporter m.m. (Aarhus Universitet). 25

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N - Tlf. 8942 9800 Retspatologisk afdeling: Fax

Læs mere

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014

LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 LÆGESEKRETÆRELEVERNES KONFERENCE 2014 Forbryderens værste fjende Tid: 26. februar 2014 kl. 09.00 14.30 Sted: Handelsfagskolen i Skåde Arrangører: Hold 39 Antal deltagere: 76 Konferencier: Camilla Østergaard

Læs mere

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke

Program. Retslægelig obduktion ( 184) Dødsfald skyldes et strafbart forhold, eller muligheden heraf ikke kan udelukkes, eller hindre mistanke Obduktion og transplantation A A R H U S U N I V E R S I T E T Retsmedicinsk Institut Afdeling for Retspatologi og Klinisk Retsmedicin Tilknyttede love og vejledn. LBK nr. 95 af 7/2-2008, Sundhedsloven,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital

På job med døden. Oplæg ved Finn Ekenberg og Carsten Sauer, Vågetjenesten i Aarhus. Oplæg ved kapelassistent Betina Stege, Aarhus Universitetshospital På job med døden Sted: Handelsfagskolen i Skåde Tidspunkt: Torsdag d. 29. januar 2015 kl. 9:00-15:00 Antal deltagere: 92 Arrangør: Lægesekretæreleverne, hold 40, Odder Handelsfagskole Referenter: Helle

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19

CV for Ulla Høybye 75 17 15 45 / 20 13 19 19 CV for Ulla Høybye Ulla Høybye, Cand. Psych. Autoriseret Specialist i Psykoterapi og klinisk psykologi Ulla har indgående kendskab til målgruppen herunder erfaring med individuelle samtaleforløb med stressrelaterede

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004

Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Indstilling om godkendelse af uddannelsesforløb i specialet psykiatri i Region Nord 17. januar 2004 Udarbejdet af Postgraduat lektor, overlæge Ulla Bartels, ansat Psykiatrisk Hospital i Risskov Postgraduat

Læs mere

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg.

Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg. Jysk IT-netværksgruppemøde den 10/09 2007 kl. 9-15 på cvu vita, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Toldbodgade 12 8800 Viborg 04/09-2007 Dagsorden Fremmødte: Kim Jacobsen JCVU Sygeplejerskeuddannelsen - Randers

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 14-01-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002148 Afdelingsnavn Patologisk Institut Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato 14-01-2014

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2009

VIRKSOMHEDSPLAN 2009 SYDØSTJYLLANDS VIRKSOMHEDSPLAN 2009 1. Indledning skal i 2009 løse en række vigtige og store opgaver. Politikredsen skal overordnet set virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet ved at udøve

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser

Psykiatri og søfart. - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Psykiatri og søfart - om lægeundersøgelse af søfolk og fiskere og psykiske lidelser Oplægeholder: Ledende embedslæge, Ph.D., Henrik L Hansen Lægefaglig sagkyndig i Ankenævnet for Søfartsanliggender MSSM

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne)

Naturlig død. Ulykke Selvmord Drab. Uoplyst (kan kun anvendes af rets - / embedslægerne) Naturlig død: -som følge af sygdom eller eventuelt symptom på ikke-erkendt sygdom Ikke-naturlig død: -opdeles yderligere i Ulykke, Selvmord og Drab/vold -som ikke direkte skyldes sygdom, og hvor forløbet

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske

Den Centrale Videnskabsetiske. Før du beslutter dig. Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg. Videnskabsetiske Den Centrale Videnskabsetiske Komité Før du beslutter dig Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige forsøg De Videnskabsetiske Komitéer i Danmark FØR DU BESLUTTER DIG - Forsøgspersoner til sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen.

nyhedsbrev I eventyrlandet Røntgenafdelingens - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. Røntgenafdelingens nyhedsbrev Nr. 01 maj 2015 - Nyhedsbrev om lidt af hvert I eventyrlandet - sagde katten til Alice: Man kan ikke komme videre, hvis ikke man ved hvor man vil hen. - I eventyrlandet -

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds

Offerrådgivningen i Fyns Politikreds 20. juli 2007 Sagsbehandler: Truels Schultz FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6471 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail: tsc007@politi.dk Forslag til styrkelse

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold

Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Information om indkvartering i forbindelse med klinikophold Indkvartering Dette er en oversigt over de indkvarteringsmuligheder, der eksisterer i forbindelse med klinikophold uden for pendlermulighed.

Læs mere

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse.

Omfattende sorg- og krisepsykologisk erfaring, både fra praksis og videreuddannelse. Navn: Tlf. nr.: 75 17 15 45 / 20 13 19 19 e-mail: ullalotus@hotmail.com Fødselsdato: 04.06-1970 Spidskompetencer Specialist i psykoterapi Autoriseret klinisk psykolog. Omfattende sorg- og krisepsykologisk

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

C u r r i c u l u m v i t a e

C u r r i c u l u m v i t a e E R H V E R V S P S Y K O L O G KAREN GAARDSMAND C A N D. P S Y C H. A U T. C u r r i c u l u m v i t a e DR. MARGRETHES VEJ 63 8200 ÅRHUS N TLF.: 7021 E-MAIL: K@GAARDSMAND-ERHVERVSPSYKOLOGI.DK Personlige

Læs mere

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn

MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL. Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn MEDICIN, STOFFER OG KØRSEL Cecilie Bryld, afdelingslæge Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Øst & Tilsyn Embedslægeinstitutioner Sundhedsstyrelsen Lokaliteter Randers (Nord) Kolding (Syd) København

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere