Årsrapport Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus."

Transkript

1 Årsrapport 2007 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk

2 Indhold I Organisation, ledelse, administration og personale 3 Strukturplanen, daglig ledelse, personale, udvalg, økonomi og budget, eksterne midler, administrative sager, udlån, ophavsret, tjenesterejser, ekstern mødedeltagelse, feltarbejde, Museumsnævnet, medlemskaber af eksterne råd, nævn, udvalg, fonde, kommissioner etc., biblioteket II Bygninger 10 Udstillingslokaler, udvendig vedligehold, værksted, B-43, varmeinstallationer, asfaltering, det gamle fyrrum, det røde pakhus III Samlinger 11 Kunst og andet, gaver, udlån IV Uddannelse, kurser, forskning og formidling 11 Projekter, forskning, kurser, konferencedeltagelse, publikationer, formidling, undervisnings- og censorvirksomhed, forsknings- og studiebesøg V Udstillinger 15 Permanente udstillinger, særudstillinger, rundvisninger, besøgstal, kiosk VI Forhistorie & Fredning 17 Antikvariske opgaver, Grønlands Fortidsmindearkiv (GFA), arealansøgninger, vandkraft-, råstof- og miljøsager, verdensarvs-område, ruinpleje, arkæologiske undersøgelser, besigtigelser og udgravning, arealtildelinger, diverse rapporter, monitering og tilsyn, bygningsfredninger, fredningsproblematikken i Nationalparken, tilsyn VII Dokumentation & Bevaring 21 Genstandsregisrering, museumstekniker, konserveringsafdelingen, deponering, konsulentarbejde VII Arkivet 22 Flytning, personale, besøg, forespørgsler, magasiner og tilgang, tilsyn og konsulentvirksomhed 2

3 I. Organisation, ledelse, administration og personale Strukturplanen NKA er opdelt på 7 hovedområder: 1) Daglig ledelse, 2) Administration, 3) Bygninger, 4) Dokumentation & Bevaring, 5) Forhistorie & Fredning, 6) Historie, Kunst & eformidling, og endelig 7) Arkivet. Daglig ledelse NKA ledes af en direktør, som indgår i ledergruppen med souschefen og førstearkivaren. Direktøren er nærmeste foresat for medarbejderne under afdelingen for Historie, Kunst & eformidling, Bygninger, samt Administration. Souschefen er nærmeste foresat for medarbejderne under afdelingerne Dokumentation & Bevaring, samt Forhistorie & Fredning. Førstearkivaren er foresat for medarbejdere under Arkivet. Kontorlederen er nærmeste foresat for personale under Administration, samt for kustoderne og refererer til direktøren. Personale Daglig ledelse Daniel Thorleifsen, direktør Claus Andreasen, kst. souschef Niels Frandsen, førstearkivar Administration Steen Brandt, kontorleder Mina Lund, overassistent (post/reception/registrering) Andet Køkken og rengøring varetages af Dorthe Vold IT/EDB varetages af konsulent Andreas Harke, Torrak IT Afdelingen for Dokumentation og Bevaring: inspektør Paarnannguaq Kristiansen museumstekniker Frederik Fuuja Larsen overassistent Mina Lund fungerer som medhjælp i registreringen Arkivet førstearkivar Niels H. Frandsen arkivar Ole Christiansen arkivar Ane Marie B. Pedersen (indtil 1. juli) arkivbetjent Hans Kristian Simonsen (oktober-december) 3

4 Pedeller Eivin Lützen, pedel Allan Lynge, pedelmedhjælper Afdelingen for Forhistorie & Fredning: souschef Claus Andreasen inspektør Hans Lange inspektør Mikkel Myrup inspektør Georg Nyegaard post.doc. Ulla Odgard, ph.d., projektleder på ALCOA-projektet (juli-december) Medhjælp: stud. Inuuteq Petersen (medio juni-medio august, december) stud.mag. Mariane Hardenberg har lagt data ind i Fredningsarkivet stud.mag. Hans Christian Lennert har lagt data ind i databasen om Fredede Byginger Afdeling for Historie, Kunst & eformidling direktør Daniel Thorleifsen inspektør Aviâja Rosing Jakobsen ph.d-stipendiat Mille Gabriel, Institut for Antropologi, KU, var periodisk ansat som projektkoordinator for NKAs repatrieringskonference i februar 2007 NKA havde en skiftende stab af kustoder som bestod af Mike Gabrielsen, Jakob Lund, Christa Vahl, Regine Dahl Thorleifsen, Louise Olsen, Johan Frederik Lennert, Margrethe T. Knudsen, Pipaluk Høegh-Knudsen, Arnannguaq Andersen, Aviaq Steenholdt, Upaluk Poppel og Hanne Kirkegaard. Udvalg Bygningsudvalget, hvis opgave er at lægge en 4-årsplan for bygningernes vedligeholdelse og at påse, at den udføres (medlemmer: direktøren, kontorlederen, Niels Frandsen og pedellen som formand), Uddannelsesudvalg, hvis opgave er at udstikke en politik for kompetenceudvikling og faglig opgradering hos alle medarbejderne (medlemmer: Paarnannguaq Kristiansen, Mikkel Myrup og Ane Marie B. Pedersen), Indsamlingsudvalg, hvis opgave er at udstikke retningslinier for antikvarisk indsamlingspolitik og implementering af aktiv indsamling og evt. køb af genstande (medlemmer: Niels Frandsen, Aviâja R. Jakobsen, Paarnannguaq Kristiansen og Hans Lange som formand), Udstillingsudvalg, hvis opgave er planlægning af en langsigtet strategi for udstillingsvirksomhed og sørge for deres gennemførelse (medlemmer: Ane Marie B. Pedersen, Frederik Larsen, Hans Lange, Mikkel Myrup, Georg Nyegaard og Aviâja R. Jakobsen som formand), 4

5 Magasinudvalget, hvis opgave er at sikre magasinernes tilstand og udnyttelse (medlemmer: Frederik Larsen, Aviâja R. Jakobsen og souschefen, Kioskudvalget, hvis opgave er at udvælge, hvilke varer der skal sælges i kiosken, samt analysere mulighederne for driften af en café i tilknytning til kioskvirksomheden (medlemmer: NN-kustode, Hans Lange, Ole Christiansen, Georg Nyegaard og kontorlederen som formand), Sikkerheds- og samarbejdsudvalget består af Ole Christiansen indtil oktober (herefter Fuuja Larsen), souschefen og direktøren som formand. Økonomi og budget FL for 2007 var på DKK Lønudgifter udgjorde 62.5 % af budgettet. Hovedparten af resten gik til faste driftudgifter. Slutregnskab: Oversigt 1: Bevillingernes fordeling i løn og drift, REGNSKAB (i DKK) År Bevilling Løn Drift Lønandel i % Ifølge FL udgjorde personalelønningerne 71.6 % af det samlede budget. Regnskabet viser en lønandel på 62.5 %. Denne reducerede andel skyldes ubesatte stillinger og at en del af de faste lønninger blev dækket ved indtægtsdækket virksomhed. Det frigjorde samtidig midler til en række tiltag omkring bygningsvedligehold og udstillingsarbejde. Eksterne midler 2007(i DKK) Bevillingen på kr. fra 2004 fra Fonden for bevaring af gamle bygninger i Grønland blev brugt flittigt i 2006, så næsten alle fredede bygninger nu er fotograferet og beskrevet på dataark. Direktoratet for Bolig og Infrastruktur udlånte Vagner Kramer fra Tegningsarkivet til at besigtige fredede bygninger Bearbejdning af materiale samt rapportskrivning vedr. udgravningen i 2006 af nordbogården ved Qorlortorsuup tasersua fortsatte med de bevillinger, NKA modtog i 2006 Tanbreez betalte rekognoscering ved planlagt mineraludvinding ved Kangerluarsuk, Qaqortoq 5

6 ALCOA betalte for rekognoscering af søområder i forbindelse med Aluminiumsprojektet. Kontrakten lød på ca. 3 mill. kr. hvoraf der blev brugt ca bevilling i 2006 fra IT-Rådet/Direktoratet for Erhverv til at lægge Fredningsarkivet på Internettet er endnu ikke afsluttet ( ) bevilling fra KIIIP i 2006, til pilotprojekt om registrering af Fredede Bygninger blev opbrugt i foråret ( ) Til den internationale konference om repatriering af kulturarv o Tips & Lotto (80.000) o Forskningsenheden (30.400) o Center for kultur og udvikling, Danmark (48.000) o Nordisk Kulturfond (35.000). En bevilling fra Farumgaard-fonden til frikøb af Georg Nyegaard til forskningsprojektet Økonomi og erhverv i den norrøne Østerbygd. Analyse og sammenskrivning til publikation af det største arkæologiske faunamateriale fra den norrøne bebyggelse i Grønland blev brugt fra d ( ). Eksterne midler til anvendelse i 2008 Nordiske Kulturfond gav i december 2007 tilsagn om økonomisk støtte til diverse udgifter i forbindelse med The Hvalsey Conference 2008 fra d , 2008 i Sydgrønland ( ). Administrative sager Claus Andreasen forestod budget- og kontraktforhandlinger med eksterne partnere til sommerens feltarbejder. I foråret blev der arbejdet på detaljering af økonomien omkring indførelse af ny fredningslov. Loven blev vedtaget på Landstingets Efterårssamling Udlån To eskimoiske trækort til Field s Museum, Chicago. Ophavsret Responsum fra advokatfirmaet Hey/Paulsen om problemstillingerne ved ophavsret til værker i museets besiddelse (kunst, fotos) i forbindelse med f.eks. fremvisning på Internettet, postkort etc. er udmøntet i et udkast til købskontrakt specielt vedr. kunst, fotos og lignende. 6

7 Tjenesterejser, ekstern mødedeltagelse og feltarbejde Claus Andreasen Ilulissat, stormøde om ny styringslov fro Ilisimatusarfik ( ) Stockholm, APEX-møde (IPY-projekt) ( ) Ophold i Danmark med diverse møder med samarbejdspartnere Marieham, Ålandsøerne, Nordisk nationalmuseumsdirektørmøde ( ) Oslo, projektmøde om Nordisk projekt om Klima og Fortidsminder (21.5.) Oslo, møde i Nordisk Museumskomite ( ) København, direktørmøde mellem nationalmuseet og NKA ( ) Nordgrønland; arkæologisk feltarbejde d Island, en 14-dages guidetur til Østgrønland blev aflyst i opstarten; d Danmark, diverse møder; d Paarnannguaq Kristiansen Arbejdsophold på KONKAT, Århus: 20. august 25. august 2007 Hans Lange I forlængelse af projekt Inglefield Land Archaeology gennemgik H. Lange Erik Holtveds arkæologiske og etnologiske materialer på Nationalmuseet, Etnografiske Samling, og på Institut for Eskimologi, København (oktober primo november) Fuuja Larsen Vestgrønlands indland; arkæologisk survey ( ) Mikkel Myrup Vestgrønlands indland; arkæologisk survey ( ) Co-manager på det internationale forskningsprojekt SOAP, Nuup Kangerlua Deltagelse i møde i Gamla Uppsala om det nordiske projekt Så inn i forntiden som er internetbaseret formidling af nordiske vikinge-pladser (ultimo oktober) Deltagelse i møde i styrekomiteen for PAN (Polar Archaeological Network), København (ultimo oktober) Aviâja Rosing Jakobsen Chicago, USA; Kurér på udlån til The Field Museum: d Ilulissat; bestyrelsesmøde i Kulturfonden Danmark Grønland: Qaqortoq; Museumsnævn: Inari, Finland: Seminar om repatriation: Leiden, Holland; Workshop Expert Meeting:

8 Georg Nygaard København, undersøgelse af dyreknogler fra nordbolokaliteten Ø34 i Qorlortup Itinnera i Sydgrønland på Zoologisk Museum, fra d. 1. maj. 15. juni Daniel Thorleifsen Åbningstale, udstillingen: When the Ice Melts, I: National Museum of Ethnology, Leiden, Holland, 12. oktober Møde med ledelsen ved Danmarks Nationalmuseum, København, 27. november KVUG, januar, København Nordisk kulturfond, fællesmøde for sagkyndige, januar, København Styregruppemøde, VNH-netværket, januar, København KVUG, februar, København Nordisk museumsledere, møde i Marienhamn, Åland, april NordForsk: ARKUFO-møde, 20. april, Oslo NordForsk: ARKUFO-møde, 31. maj-1. juni, Oslo Miljøfonden, Nuuk, 18. juni KVUG, august, Nuuk NordForsk: ARKUFO-møde, 24. august, Helsinki KVUG, oktober, Sisimiut Museumsnævnet NKA stiller sekretariat til rådighed for Museumsnævnet. Hans Lange er sekretær og deltager under møderne. NKA finansierer også Nævnets virksomhed. Museumsnævnet afholdte ét møde i Qaqortoq den september. Aviâja R. Jakobsen blev under mødet valgt som formand Medlemskaber af externe råd, nævn, udvalg, fonde, kommissioner etc. Claus Andreasen De grønlandske Kommuners Arkæologiske Fond Fonden til Bevaring af Gamle Bygninger i Grønland Dansk Peary Land Fond Den grønlandske Polarårskomite Styringsgrupper for flere IPY-forskningsinitiativer Redaktionsmedlem, Vestnordens fælleshistorie, VNH Ilisimatusarfik s Universitetsråd Arbejdsgruppen vedr. klassifikation af europæiske bygninger/anlæg i Nationalparken. Nedsat af Direktoratet for Miljø og Natur Redaktionen af Journal of the North Atlantic 8

9 Hans Lange Ole M. Windstedts Mindelegat for Grønlands Landsmuseum NUKAKA De Grønlandske Museers Sammenslutning, næstformand Mikkel Myrup Medlem af Hjemmestyrets Natur - og kulturvejlederudvalg (udvalget har beskrevet ASI-ordningen, en grønlandsk pendant til den danske naturvejlederordning) Medlem af nordisk arbejdsgruppe som arbejder med etableringen af internetbaseret formidling af nordiske forhistoriske pladser Medlem af Steering Committee for PAN (Polar Archaeological Network). Medlem af arbejdsgruppe som udarbejder en Strategisk Miljøvurdering (SMV) ifm evt anlæggelse af alu-smelter Medlem af Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger i Grønland Georg Nyegaard Medlem af bestyrelsen for Gardar Foundation. Tilforordnet styregruppen for Projekt Verdensarv i Sydgrønland; nedsat af KIIIP. Aviâja Rosing Jakobsen bestyrelsesmedlem i Kulturfonden Danmark - Grønland Daniel Thorleifsen Formand for styregruppen af VNH: forskernetværket om dokumentation, historieskrivning og formidling af de vestnordiske landes fælleshistorie, Medlem af KVUG, Kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, pr. januar 2000 for en 4-årig periode. Genudpeget indtil 2008 som medlem og næstformand Sagkyndig, Nordisk Kulturfond Medlem af Referensgruppen i ARKUFO: Nordiskt forskningssamarbete om klimatförändringen och dess konsekvenser i Arktis, Nordisk Ministerrådet Medlem af Steering Committee i North Atlantic Fisheries History Association, NAFHA Medlem af Science Advisory Council, European Polar Consortium, Brussels, Belgium Medlem af Qilakitsoq-fondet Observatør, bestyrelsen for Center for Nordatlantiske Studier, Aarhus Universitet Medlem af Grønlands Miljøfond Medlem af censorkorpset ved Ilisimatusarfik Medlem af censorkorps ved Københavns Universitet 9

10 Biblioteket Der er ingen væsentlig tilvækst i NKA s bibliotek består af 2862 hæfter og monografier samt en række tidsskrifter, newsletters, bulletins, årsskrifter og lignende. Bøger tastes løbende ind i NKA s egen interne database. Biblioteket blev ordnet af bibliotekar Søren Christensen. II. Bygninger Vedligehold, ombygninger og udskiftninger af tekniske installationer m.m. Udstillingslokaler I udstillingsrum II har vi nedtaget hele udstillingen. Gulvet er behandlet med olie. En af væggene blev malet i forbindelse med opsætning af malerier. Geologiudstillingen er nedtaget og gulvet behandlet tilsvarende med olie. I udstillingsrum I er udstillingen også nedtaget. Udvendigt vedligehold B-66 (hovedbygning), B-1859 og B-1860 er malet udvendigt. Hele NKA-udenomsarealet er af kommunen fikset op med græs, sten, fliser og grus. Værksted og B-43 Olietanken i B-43 er udskiftet og jorden mellem B-43 og Værkstedet er renset for olieforurening, som skete ved en lækage. Varmeinstallationer Radiatorer i hovedbygningen og B-1859 er udskiftet og det hele er konverteret til elvarme. Asfaltering Udenfor det gamle fyrrum (det nye pakkerum) er stien blevet asfalteret. Det gamle fyrrum I det gamle fyrrum er alle olieinstallationer nedrevet. Der er lavet en dør mellem konserveringsrummet og det gamle fyrrum mhp. at ibrugtage det som et nyt pakkerum. I samme forbindelse er skorstenen fjernet. Det røde pakhus Hængsler til yderdøren i 1. salen i gavlen er blevet skiftet ud. 10

11 III. Samlinger Kunst og andet Nyerhvervelserne er enten fra private eller offentlige institutioner eller museets egne køb. Indkøbene drejer sig overvejende om kunstværker i form af malerier og tryk, fortrinsvis udført af grønlandske kunstnere og grønlandsmalere. Gaver NKA har på vegne af Qaanaaq Museum modtaget en uhyre fint forarbejdet figur af et Sen Dorset isbjørne-kranium fra Poul Torbensen. Figuren er under afstøbning og reproduktion ved konservator Jeppe Møhl. Udlån Der er udlånt to østgrønlandske trækort fra Gustav Holm Samlingen til The Field Museum, Chicago til udstillingen Maps: Finding Our Place in the World i perioden Der blev udlånt genstande til Emil Rosing s udstilling i Katuaq Nunatsinni naqiteriveqarneq Bogtrykkeri i Grønland i 150 år i september IV. Uddannelse, kurser, forskning og formidling Projekter Fra den 12. til den 15. februar diskuterede ca. 90 museums- og universitetsfolk, arkæologer, antropologer, embedsmænd, jurister, advokater, museumspolitikere, repræsentanter for oprindelige folk og repræsentanter fra UNESCO, ICOM og andre organisationer fra mange nationer emnet om repatriering. Conference on Repatriation of Cultural Heritage blev afholdt i februar 2007 med NKA som arrangør og Daniel Thorleifsen som ansvarlig, Aviâja Rosing Jakobsen som projektleder og Ph.D-stipendiat ved Københavns Universitet, Mille Gabriel som faglig konsulent. Projektet har fået midler fra KIIIPs forskningsenheden, Tips- og lotto, CKU, Nordisk Kulturfond, samt den amerikanske ambassade i København. Se forsidebilledet fra en af sessionerne fra konferencen. Forskning Claus Andreasen projektet Eigil Knuth Site en højarktisk palæoeskimoisk boplads har ligget stille i år 11

12 er med i IPY 6: Dynamic Social Strategies in Arctic Environments: Long-term Perspectives on Movement and Communication. Lead: H.C. Gulløv, Nationalmuseet, DK er i styringsgruppen for IPY 39: Arctic Palaeoclimate and its EXtremes (APEX), Lead: Martin Jakobsson, Stockholm University; projektet er en paraply for mange projekter, bl.a. IPY 120 og IPY 777 er i styringsgruppen for IPY 120: Northern High Latitude Climate variability during the past 2000 years: implications for human settlement (NORCLIM). Lead: Dr Simon Troelstra; Vrije Universiteit Amsterdam; Dr Antoon Kuijpers, Geological Survey of Denmark and Greenland; Orri Vésteinsson, University of Iceland er med i IPY 777: NorthernMost (Lead: Svend Funder, Geologisk Museum, København) deltager i RINK (Respons af Indlandsisen til Naturlige Klimaændringer). Lead: Kurt Kjær, geologisk Museum, København Hans Lange Eskimonæs og den neo-eskimoiske bosætning ved Nordøstvandet, Nordøstgrønland Georg Nyegaard Knoglematerialet fra Ø34. Undersøgelse af økonomi og erhverv i den norrøne Østerbygd Ole Christiansen Projekt om bygningshistorie i Nuuk Niels Frandsen Læsefærdighed og bøger i Nordgrønland Kurser Daniel Thorleifsen har taget Nordisk museumslederuddannelse modul II (Korsør, maj) og III (London, november). Mina Lund: Kursus i udvidet registrering (Regin), København (d ) Claus Andreasen, Hans Lange, Paarnannguaq Kristiansen, Mikkel Myrup, Frederik Larsen og Aviâja Rosing Jakobsen deltog på kursus i grundlæggende projektstyring - Microsoft Office Project 2003, der foregik i Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk d februar. 12

13 Konferencedeltagelse Aviâja Rosing Jakobsen Seminar om Recalling Ancestral Voices i Inari, Finland: Workshop and Expert Meeting. Sharing Knowledge & Cultural Heritage, First Nations of the Americas. Leiden, Holland: Conference on Repatriation of Cultural Heritage, Nuuk, februar Museumskonference, Nuuk, februar Daniel Thorleifsen Conference on Repatriation of Cultural Heritage, Nuuk, februar (Introduction, Chair, Conclusions) Museumskonference, Nuuk, februar IPY-opening og seminar, København, 1. marts IMAK-konference, Nuuk, april (foredrag: Det omsorgsfuld samfund) Workshop and Expert Meeting. Sharing Knowledge & Cultural Heritage, First Nations of the Americas. Leiden, Holland, 27. november - 1. december Georg Nyegaard Conference on Repatriation of Cultural Heritage fra februar arrangeret af Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk Claus Andreasen Conference on Repatriation of Cultural Heritage fra februar arrangeret af Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk APEX s konference om Arctic Palaeoclimate and its EXtremes (APEX), Lead: Martin Jakobsson, Stockholm University, Museumskonference, Nuuk, februar Mikkel Myrup deltog med paper i SILA-konferencen The Thule Culture new Perspectives in Inuit Prehistory; København d oktober Deltagelse med paper i Canadian Archaeological Association s årlige konference afholdt i St. John s, Newfoundland, Canada (medio maj) Museumskonference, Nuuk, februar Hans Lange Museumskonference, Nuuk, februar The Hvalsey Conference 2008 : Nyegaard er i styregruppen sammen med Orri Vesteinsson, Institute of Archaeology, University of Iceland, og Jette Arneborg, Danmarks Nationalmuseum. 13

14 Publikationer Claus Andreasen 2007a: Bennike, Ole and C. Andreasen Radiocarbon dating of walrus (Odobenus rosmarus) remains from Greenland. In: Polar Record 43 (227): (2007) 2007b: Gilbert, Thomas P., Durita Djurhuus, Linea Melchior, Niels Lynnerup, Michael Worobey, Andrew S. Wilson, Claus Andreasen, Jørgen Dissing. mtdna from hair and nail clarifies the genetic relationship of the 15th century Qilakitsoq Inuit mummies. In: American Journal of Physical Anthropology, 2007 Daniel Thorleifsen Historie i Grønland i begyndelsen af 1900-tallet, I: Den dubbla blicken - Historia i de nordiska samhällena kring sekelskiftet 1900, red. H. Gustafsson, F. Persson, C. Tornbjer & A. Wallette, Sekel Bokförlag, Lund 2007, pp Et flerårigt samarbejdsprojekt mellem Grønland, Færøerne, Island og Danmark resulterede i bogen: Nordatlanten og troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne. Kbh Fra Grønland medvirkede arkivarerne Niels Frandsen og Ane Marie B. Pedersen. Formidling Hans Langes fund i 2006 af Grønlands største Sen Dorset langhus i 2006 har givet en del medieomtale i grønlandske og danske medier og desuden afholdtes et foredrag på Alderdomshjemmet i januar. Anden formidling Der er indgået flere kontrakter om køb af fotografier af museets genstande og af mumierne. Inspektørerne besvarer alle henvendelser vedr. genstande, anlæg, generel kulturhistorie. Undervisnings- og censorvirksomhed Claus Andreasen censor på Ilisimatusarfik i faget: Arktisk Arkæologi Daniel Thorleifsen censor, BA-projekter, januar, Ilisimatusarfik censor, kandidatspeciale, august, Ilisimatusarfik 14

15 Forsknings- og studiebesøg Lynda Gullason (Canada) besøgte museet for at studere udvalgte genstandsgrupper fra yngre Thule-kultur Jens Fog Jensen (DK) besøgte museet for at studere palæoeskimoisk materiale fra Peary Land V. Udstillinger Permanente udstillinger Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu har følgende faste udstillinger: Utimut, Tilbageførsler Return Qilakitsoq mumieudstilling Menneske og dyr Bødkerværksted Udstillingen Møder sætter spor er erstattet af malerier udført af Hans Lynge, Peter Rosing, Harald Moltke og Laurits Tuxen. Geologi udstillingen er erstattet af tandudskæringer udført af Aron og Cecilie Kleist, og østgrønlandske træspande med benudsmykninger, samt fedtstensfigurer, udført af Knud Petrussen. Alle inspektører og museumsteknikeren har medvirket i brainstorm og diskussioner om de nye kommende udstillinger. Arkitekt Naja Rosing-Asvid fungerer som ekstern konsulent i forbindelse med planerne for den kommende ombygning og udstilling. Særudstillinger Fotos fra Qaqortoq, Aasiaat og Tasiilaq af Jette Bang I perioden 13. november 2006 og frem til ultimo marts 2007 udstilledes Fotos fra Qaqortoq, Aasiaat og Tasiilaq af Jette Bang. Udstillingen er arrangeret af NKA i samarbejde med enkelte lokalmuseer. Vandreudstillinger Vandreudstillingen Anden Verdenskrig og Grønland, der startede i slutningen 2005 var sidst udstillet i Ilulissat frem til december 2007, hvorefter den er sendt tilbage til NKA. 15

16 Rundvisninger De ansatte har foretaget en række rundvisninger. Gennem hele året har der været rundvisninger for skoleklasser fra det meste af Grønland og nogle enkelte fra Danmark. Nogle har haft bestemte temaer og emner, de gerne ville rundvises i, andre har ønsket en generel rundvisning til alle udstillinger. Studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner har haft forespørgsler om etnografi og etnologi, der ikke er i vores udstillinger men i vores magasiner. Besøgstal I 2007 havde NKA ca besøgende og det er en lille stigning i forhold til året før. I 2005 besluttede NKA at indføre entré for voksne over 15 år på 30 kr. i hverdage i juniseptember, primært i krydstogtskibshøjsæsonen, dog sådan at der ikke tages entré om søndagen. Besøgstallene er anslået. Oversigt 2: Besøgende i Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, ) ) I alt Børn Voksne ) anslået tal ) Kiosk Arbejdet med at ændre museumskioskens varesortiment, så det bliver mere fagligt og kulturorienteret, er fortsat i Udvalget af faglitteratur om kultur- og naturhistoriske emner er forøget, ligesom produktionen af museumskopier er udvidet. Målet er at tilføre museumsbutikken en ny profil med produkter af højere kvalitet. Dette arbejde fortsætter i

17 VI. Forhistorie og Fredning Antikvariske opgaver De lovbundne i opgaver i henhold til fredningslovens bestemmelser omfatter kulturhistorisk vurdering af alle aktiviteter og arealansøgninger i hele Grønland, der indebærer risiko for indgreb i fredede fortidsminder. Grønlands Fortidsmindearkiv (GFA) GFA blev administreret af Mikkel Myrup og Claus Andreasen. GFA blev kun opdateret i begrænset omfang. Mange informationer om lokaliteter ligger stadig i dagbøger og rejserapporter. Antallet af lokaliteter med registrerede kulturminder er 4.890, dvs. en stigning fra sidste år på 72 lokaliteter. Myrup og Andreasen er løbende i kontakt med andre GIS-aktører: ASIAQ, GIS-Greenland samt Direktoratet for Miljø & Natur mhp. udveksling af data til brug i udviklingen af nye GIS-applikationer. Hensigten er at udnytte DMN s platform til at lægge Fortidsmindearkivet ud på Internettet. NKA fik i efteråret ,- kr. fra IT-rådet til at lægge GFA ud på Internettet i en publikumsvenlig version i løbet af Arbejdet startede i december 2006 hvor NKA underskrev kontrakt med NIRAS A/S om at stå for udviklingsarbejdet. Kontrakten overgik senere til Inu:IT. Målet er en summarisk version på grønlandsk, dansk og engelsk. I efteråret 2007 var alle data og datafelter afleveret i versioneret form. Arealansøgninger Vurderingen af arealansøgninger ved opførelse af fritidshuse og fangsthytter baseres desværre ofte på formodninger baseret på en generel viden om et områdes forhistorie. I fåreholderområderne er NKAs viden ikke detaljeret nok. I disse tilfælde afgives en anbefaling om, hvorvidt en arealanvendelse kan være i orden eller ej, men NKA har ikke de nødvendige ressourcer til at være på stedet og indgå i dialog med ansøger/fåreholderne. Det rummer et stort potentiale for brud på fredningsloven. Det er derfor et stort ønske at foretage en omhyggelig kort-lægning af markområderne sammen med alle parter i fåreholdererhvervet. Dette blev der lagt op til i den ny Fredningslov. Arealansøgningerne, i alt 64, fordeler sig på hele landet: Nationalpark 0 Nuuk 9 Qeqertarsuaq 0 Nanortalik 9 Maniitsoq 10 Qasigiannguit 5 Qaqortoq 3 Sisimiut 1 Ilulissat 9 Narsaq 9 Kangaatsiaq 2 Upernavik 2 Paamiut 1 Aasiaat 3 Tasiilaq 1 17

18 Vandkraft-, råstof- og miljøsager Der blev foretaget følgende besigtigelser: Kangerluarsuk (Qaqortoq): Råstoffirmaet Tanbreez ansatte NKA til at gennemgå områderne mellem Qaqortoq og Kangerluarsuk for fortidsminder. Arbejdet blev udført af stud.mag. Niels Algreen Møller. Rapport er afleveret Ved de tre store søbassiner, som skal opstemmes til vandkraft i forbindelse med ALCOA s planlagte aktiviteter. Undersøgelserne blev ledet af post.doc. Ulla Odgaard, ph.d. Undersøgelserne blev gennemført med følgende deltagere: o Mikkel Myrup, Fuuja Larsen og Ulla Odgaard (Grønlands Nationalmuseum) o Anne Tømmervåg og Charlotte Damm (Universitetet i Tromsø, Norge) o Marie Petersen (Københavns Universitet) o Kerstin Pasda (Erlangen Universitet, Tyskland) o Aoife Daly (Syddansk Universitet) ALCOA-projektet har generelt lagt utroligt stort beslag på de faglige og administrative ressourcer (Mikkel Myrup, Claus Andreasen, Fuuja Larsen) med beskrivelser af vidensstatus (IMNI), beskrivelser af SMV-aktiviteter og praktiske felt- og dokumentationsarbejder. Verdensarvs-område NKA er repræsenteret i KIIIP s styregruppe for Projekt Verdensarv i Sydgrønland, med Nyegaard som tilforordnet medlem. Der er afholdt to telefoniske møder i 2007, og den indledende fase blev afsluttet. Grønlands Landstyre godkendte d. 26. juni det udarbejdede materiale om geografisk afgrænsning og story line for Verdensarvsområdet i Sydgrønland. Anden fase kan nu påbegyndes med udarbejdelse af et nomineringsmateriale, som kan fremsendes til UNESCO. NKA bidrager ligeledes til dette arbejde. Ruinpleje Det er ikke en forpligtigelse i henhold til fredningsloven, men i den ny Fredningslov er det medtaget som en opgave. Arkæologiske undersøgelser, besigtigelser, udgravning Der blev godkendt 4 udgravningsprojekter som del af forskningsprojekter. Alle fortsatte tidligere arbejder. 1) SOAP-projektet: Martin Appelt / Mikkel Myrup (Nuuk kommune) a. Nuuk: Mikkel Myrup deltog som co-manager i Martin Appelt s (SILA) projekt med kortlægning af fedtstensforekomster i Nuuk kommune. SOAP (Steatite Objects Analysis Project) er et flerårigt forskningsprojekt forankret i SILA. Det tager udgangspunkt i Nuup Kangerlua s rige 18

19 fedtstensforekomster og har som mål at undersøge forholdet mellem de historisk kendte typer af handel og udveksling og sporene, som disse sætter sig i bopladsernes og fangstanlæggenes placering og interne organisering i forskellige historiske perioder. Med afsæt heri søges den forhistoriske handel og udveksling belyst. Projektet havde i 2007-sæsonen deltagelse af forskere og studenter fra fem nationer i Europa og Nordamerika. Målet er bl.a. at blotlægge nye aspekter af tidlige grønlandske handelsmønstre ved at se på fedtsten fra brud til distribution. Feltarbejdet begyndte i 2005 og fortsatte i 2007 i Ujarassuit paava, Nuup Kangerlua var projektets sidste feltsæson. b. Finansiering: KVUG & SILA 2) Claus Andreasen (Nordgrønlands kyst) a. Claus Andreasen deltog d i det tværfaglige LONGTERM projekt ledet af lektor Svend Funder, Geologisk Museum, Københavns Universitet. Feltarbejdet skulle foregå ved Midsommersøerne, men mangel på TWO-landingspladser medførte, at der blev lavet lejre ved Kap Moltke Stationen, Deltaterrasserne i Jørgen Brønlund Fjord og Kølnæs på Herlufsholm Strand. Der blev kun fundet få nye pladser; herunder et par palæoeskimoiske anlæg på Kølnæs. b. Finansiering: KVUG (IPY) og NKA 3) Jette Arneborg (Nationalmuseet): Vatnahverfi-projektet forsatte med: a. Der blev gennemført mindre sonderende undersøgelser ved kirkerne ved ruingrupperne Ø64 og Ø78 og hjemtaget små prøver af humane knogler hjemtaget. Disse er afleveret til Antropologisk Laboratorium. b. Der blev gennemført små sonderende undersøgelser af møddinger ved Ø60, Ø78 og Ø172. Dyreknoglerne er sendt til analyse på Hunter College, City University of New York. Boreprøver mhp vurdering af bevaringsforholdene blev foretaget ved Ø65, Ø71a, Ø171 & Ø196 c. Deltagere: Louise Felding, Louise Lund Johansen, Christian Koch Hansen, alle Københavns Universitet. Poul Baltzer Heide, Aarhus Universitet, Konrad Smiarowski, Hunter College, City University of New York. Feltleder: Niels Algreen Møller, Københavns Universitet. d. Finansierting: KVUG (IPY-UMTS-midler), SILA & Hunter College, City University of New York 4) Bjarne Grønnow: Geo-Ark Et tværfagligt arkæologisk og geologisk projekt med rekognoscering og udgravning på Sabine Ø og Clavering Ø. a. Et stort antal bopladser blev nybeskrevet, og nye pladser blev opmålt. Der fandtes mange nye palæoeskimoiske pladser og indicier langs Clavering Ø s østkyst. Et væsentligt resultat er, at der med besøgene siden 2003 nu danner sig et billede af et område, der stort set er totalt raseret, når det 19

20 gælder neoeskimoiske vinterhuse. Der eksisterer formentligt nu kun 2 uberørte vinterhuse, som blev fundet i Samtidig kan det konstateres, at bevaringsforholdene er meget ringe en dramatisk forringelse i de sidste 50 år. b. Der fandtes væsentlige korrelationsmuligheder mellem naturvidenskabelige klimadata og den arkæologiske bosættelse. c. Finansierting: KVUG (IPY-UMTS-midler) & SILA Arealtildelinger Fhv. museumsinspektør Hans Kapel foretog en enkelt tilsynsopgave i Qaasiarsuk. Diverse rapporter Der blev modtaget arkæologiske beretninger fra Ragnar Edwardsson om Qorlortorsuaq 2006 Jette Arneborg om Vatnahverfi-projektet Monitering og Tilsyn NKA støtter Narsaq Museum s renoverings- og formidlingsarbejde med Nordbogården i Narsaq (Ø17). Bygninger Database er justeret og der er besvaret en række henvendelser fra kommuner og institutioner med opdaterede lister over fredede bygninger. Mange kommuner og institutioner har ønsket rådgivning om vedligehold af gamle bygninger. NKA har ikke denne ekspertise, men omfanget af henvendelser viser et klart behov. Der blev ikke fredet bygninger i NKA fortsatte pilotprojektet med evaluering af NKA s data om fredede bygninger. Den ny datastruktur i databasen om fredede bygninger mangler evaluering. NKA har haft flere møder med en dansk fond om engagement i restaurering af ældre bygninger. Et påtænkt projekt er midlertidigt udsat. NKA har deltaget i flere møder i Nuuk og København om restaurering af Lichtenau / Alluitsoq. NKA er observatør i projektet. Fredningsproblematikken i Nationalparken Klassifikationen af alle fangsthytter, fangststationer, ekspeditionshuse og andre europæiske monumenter i Nationalparken er blevet uddybet. Tilsyn Bevillingen fra Fonden for bevaring af gamle bygninger i Grønland blev brugt i 2007, så Vagner Kramer fik set alle fredede bygninger. 20

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.

Årsrapport 2006. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus. Årsrapport 2006 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk www.natmus.gl Forord Det er med glæde at NKA udsender denne årsrapport for 2006. Året

Læs mere

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.

Årsrapport 2005. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus. Årsrapport 2005 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 145, DK-3900 Nuuk, www.natmus.gl Indhold I II III IV V VI VII VII I IX X XI Organisation, ledelse, administration

Læs mere

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu

Årsberetning 2004. Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Årsberetning 2004 Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Forord Det har været atypisk år for Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (NKA), idet vi i løbet af 2004 har vi sagt farvel til fem medarbejder

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003

Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut / Ledelsesberetning 2003 Arktisk Institut blev som en privat selvejende institution stiftet i 1954 ved Kgl. Resolution efter at en kreds bestående af universitetsfolk, aktive danske arktiske

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland Bekendtgørelse nr. 825 af 7. oktober 2003 Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland I medfør af 8, stk. 6, 12, stk. 1, 13, stk. 2, 16, 36, nr. 1 og 3 samt 39, stk. 2 og 3, i lov nr. 454 af 10. juni

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015

på ansøgninger modtaget fra juli og august 2015 juli og august Bevillinger i september juli & august : Ane Lone Bagger Linda Bagger 12.000 Frank Bagger udvekslingsophold i USA for Linda Bagger arrangeret af AFS Interkultur Danmark fra sommeren til sommeren

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland

Bekendtgørelse om realkreditforhold i Grønland (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvers- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.182-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK

ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK ÅRSBERETNING 2010 - DET GRØNLANDSKE LANDSBIBLIOTEK FORORD Det Grønlandske Landsbibliotek/Nunatta Atuagaateqarfia udlåner bøger, tidsskrifter, aviser, elektroniske medier mv. Landsbiblioteket tilbyder også

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA

ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA ANALYSE AF KONSEKVENSER VED EVENTUELLE KOMMUNEDELINGER KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ QAASUITSUP KOMMUNIA 4. Juni 2015 BAGGRUND FOR ANALYSEN Den politiske koordinationsgruppe har på mødet 11. februar 2015 besluttet

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Energianlæg baseret på jordvarmeboringer - udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice Følgegruppemøde 19-03-2012, GEUS, Århus De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit:

Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kalaallit Nunaanni ukunani ikiorneqarsinnaavutit: Kal. Nunaanni tamanit attavigineqarsinnaasut: Sianerfigineri akeqanngillat, kikkulluunniit sianersinnaapput. Kinaassutsit isertuussinnaavat. Siunnersuisarfiit

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Formidling af Grønlands forhistorie og historie. En skitsering af tre formidlingsinitiativer

Formidling af Grønlands forhistorie og historie. En skitsering af tre formidlingsinitiativer R A P P O R T N R 22 Formidling af Grønlands forhistorie og historie En skitsering af tre formidlingsinitiativer af Mikkel Sørensen SILA - Nationalmuseets Center for Grønlandsforskning Oktober 2006 Baggrund

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør

Oqaatsinik Pikkorissarfik, Sisimiut Modt./Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Kursusgodtgørelse Instruktør Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq Modtager/Firma Kursets art Rejseudgifter Kost/logi Produktkendskab 316.201,00 306.506,00 Kursusgodtgørelse Bilag 3a - Brancheskolerne Instruktør RejseIkost/logi 67.842,25

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1001 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@nanoq.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2010

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater

Erhverv. Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt. Rekvireret opgave August 2004. 1. Data om iværksætterkandidater Erhverv Rekvireret opgave August 2004 Iværksættere 2001 2003. Resultater fra et pilotprojekt Hermed bringes resultaterne fra et pilotprojekt om iværksættere, som oprindeligt blev aftalt mellem Sulisa A/S,

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia

Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Boligseminar Boligsituationen udenfor Nuuk eksemplificeret ved Qeqqata Kommunia Laust Løgstrup Direktør for Økonomi, Teknik og Miljø Qeqqata Kommunia Dagsorden 1. Huslejeniveau 2. Ventelister 3. Byggepriser,

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen

NYHEDSBREV. Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen NYHEDSBREV Af Formanden for Inatsisartut Lars-Emil Johansen 2. halvår 2014 Reception i anledning af Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland Formanden for Inatsisartut samt formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bilag. Grønlands Selvstyre Boligstrategi Faktarapport - bilag Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Boligstrategi Faktarapport - bilag Maj 2011

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation

J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk. Tegnestue præsentation Restaurerings arkitekter m.a.a. - Medlem af DanskeArk Tegnestue præsentation November 2008 J ø r g e n O v e r b y s T e g n e s t u e A / S Adresse: Jørgen Overbys Tegnestue A/S Slotsvej 46 DK-6510 Gram

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Sundhedsberedskabet i Grønland

Sundhedsberedskabet i Grønland Sundhedsberedskabet i Grønland ved afdelingschef, Direktoratet for Sundhed Disposition 1) Lidt fakta om Grønland. 2) Beredskabskommissionen 3) Sundhedsberedskabet. 4) Centrale katastrofeledelse. 5) SAR

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik

Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik Bestyrelsesmøde Imarsiornermik Ilinniarfik REFERAT 01.11.2013 1400-1730 QORSUSSUAQ MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT INVITEREDE DELTAGERE Ordinært Bestyrelsesmøde Mike Høegh (MH), Line Mika Skov

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken.

HØJSKOLEDAGE. 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. HØJSKOLEDAGE 16. FEBRUAR: Tina Kjær Didriksen, fra Priorgårdens butik, kommer og fortæller om opstarten og arbejdet med butikken. Gennem et par år har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med idéen om at

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2011 blev der registreret 810 fødsler (9 tvillinger, 1 trilling, 821 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,3 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år. I 2012 blev

Læs mere

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud

Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Rengøring Hjemtagelse og Nyt udbud Stormøde Viborg Lounge den 22. oktober 2014 DAGSORDEN 1. Status 2. Overordnet tidsplan 3. Virksomhedsoverdragelse 4. Økonomi fordeling 5. Enheder, der hjemtager rengøring

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT I/S ROSENBORGGADE 3 1130 KØBENHAVN K TELEFON +45 3311 6364 TELEFAX +45 3311 9125 E-MAIL: info@bjd-advokater.dk CVR 35309187 Danske Bank reg. 4183 kontonr. 4777181769 Ejd 105 GENERALFORSAMLINGSREFERAT År

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 18. marts 2014 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering

GYMNASIEFÆLLESSKABET. Formål, struktur og organisering Kontaktoplysninger Gymnasiefællesskabet Skolegade 3 4000 Roskilde www.gymnasiefaellesskabet.dk Telefon 46 33 20 40 EANnr: 5798000556683 GYMNASIEFÆLLESSKABET Formål, struktur og organisering 2015 Forord

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund

Projekt Sullissivik. Om den politisk baggrund Projekt Sullissivik Om den politisk baggrund Nationalt projekt Projekt sullissivik er et nationalt projekt, på tværs af kommuner og Selvstyre, der skal give vores borgere den bedst tænkelige service når

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31

konkret besvarelse af spørgsmål i betænkningen til 2. behandling af EM 2008/31 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets Frednings- og

Læs mere

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45

Dagsorden. Torsdag: 5. juni Sted: Hotel Føroyar, Oyggjarvegur 45 Vestnordisk Råds Temakonference 5.-8. juni 2008 i Tórshavn på Færøerne ÆNDRET SITUATION REDNINGSSAMARBEJDE I NORDATLANTEN Hvilke samarbejdsaftaler om redning har de vestnordiske lande, ved hvem og hvilke

Læs mere