Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. SFU august - Budget Den midlertidige indsats for livsstilsforandring Høring vedr. hjertestartere placeret uden for sygehus Selvtræning Til efterretning...53

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den SFU august - Budget /12903 Beslutningstema: Fortsat drøftelse af budget 2012, temaer. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser af temaer for budget 2012: SFU finansierede temaer Indsatser for overvægt (livsstilsforandring) Sundhedsaktivitet på psykiatri og handicapområdet Aktiv transport blandt børn og unge Alkohol voksenområdet Fælles finansierede temaer Unge og rusmidler anmodes udvalget om, at drøfte og beslutte den videre proces for behandlingen af temaerne. Den 10. august 2011 afholdes fællesmøde mellem Børn og Ungeudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedr. "Unge og rusmidler" samt "Svendborgprojektet". Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker, at "Svendborgprojektet" sendes direkte til budgetforhandlingerne, jvfr. sidste udvalgsmøde. Økonomiske konsekvenser: Finansieringsbehovet fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil være i alt 1,050 mio. kr. i 2012 faldende til 0,300 mio. i 2013 og 0,150 mio. fra 2014 og frem. Det er kun temaet unge og rusmidler der er delt finansiering, hvorimod de øvrige temaer foreslås finansieret fuldt ud af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, også selv om der indholdsmæssigt er flere udvalg involverede. Finansieringen af temaerne foreslås via sundhedsfremmepuljen, hvor der i 2012 er 2,2 mio. kr. og fra 2013 og frem 0,6 mio. kr., som ikke er disponerede pt. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til den videre proces i forhold til behandlingen af temaerne, herunder finansiering. 48

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Bilag: Åben - SFU budget temaer Åben - SU - Unge og Rusmidler Åben - SFU - alkoholforebyggelse Åben - SFU - trafiksikkerhed skoleveje Åben - SFU - psykiatri og handicap Åben - SFU - indsatser for overvægt (livsstil) Åben - SFU - Børns madvaner Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Temaerne vedr. "Sundhedsaktiviteter for psykiatri og handicapområdet" samt "Unge og rusmidler" fremsendes til budgetforhandlingerne, idet udvalget ikke umiddelbart kan anvise finansiering. Udvalget kan godkende de resterende temaer, herunder finansieringen. Administrationen anmodes om at fremlægge særskilte sager på disse temaer på kommende møde. 2. Den midlertidige indsats for livsstilsforandring 11/17652 Beslutningstema: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring Sagsfremstilling: I Svendborg Kommune var 47 % af befolkningen i 2010 overvægtige eller svært overvægtige. Estimeret svarer det til, at ca voksne borgere har en BMI på eller over 25. Af disse er ca. 25 % svært overvægtige, svarende til, at ca borgere i Svendborg Kommune er svært overvægtige, med en BMI på eller over 30. Overvægt og svær overvægt har store konsekvenser for det enkelte menneske både psykisk og fysisk og samtidig er det bekosteligt for samfundet. Det anslås, at svær overvægt alene kostede samfundet 1,1 mia. kr. i hospitalsindlæggelser, 1,6 mia. kr. i sygefravær og op til 11 mia. kr. i for tidligt arbejdsophør. Dertil kommer udgifter til medicin og private og alternative slankekoncepter. Region Syddanmarks sundhedsprofil fra 2010 fandt, at der i Svendborg var en større andel med en uhensigtsmæssig livsstil, der gerne vil ændre på denne, end der gennemsnitligt er i Region Syddanmark. Det gør sig gældende for både dem der spiser usundt, er meget stillesiddende og for de svært overvægtige. Der er således noget, der tyder på, at borgerne i Svendborg er mere motiverede for at ændre livsstil end borgerne generelt er i Region Syddanmark. Foreløbige erfaringer fra SMUK I 2009 startede Forebyggelsessekretariatet projekt SMUK, for overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som 49

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den primære målgruppe, og dansk etniske kvinder som sekundær målgruppe. Projektet har haft ca. lige mange borgere fra hver målgruppe. Målet med indsatsen har været, at borgerne bliver bedre til at håndtere livsstilsforandring ved at bruge metoden Små skridt. Den foreløbige interne evaluering af projektet, baseret på gruppeinterviews og individuelle spørgeskemaer, har vist, at det er muligt at integrere forandringerne ( Små skridt ) i familiens hverdag. Evalueringen viste også, at det har stor betydning for deltagerne, at der ikke er tale om mange store forandringer på kort tid, men små ting der kan gøres anderledes. Erfaringerne fra projekt SMUK er også, at det især er kvinder med dansk etnisk baggrund, der kan have gavn af metoden små skridt. Derudover peger deltagerne på fordelen ved, at projektets fokus er på vaner i stedet for regler, og de peger også på fordelen ved at konceptet arbejder med handlekompetencer og holdningsbearbejdelse. De føler, at der arbejdes på en måde, der gør det nemmere for dem at bruge redskaberne i hverdagen og dermed lave varige livsstilsændringer. Den midlertidige indsats På baggrund af ovenstående foreslås det, at der igangsættes en midlertidig indsats. Den midlertidige indsats har til formål, at fastholde viden, erfaringer og kompetencer fra projekt SMUK, samt medvirke til en glidende overgang fra SMUK til en eventuel varig indsats, såfremt evalueringerne peger i den retning. Slutevalueringen fra SMUK foreligger medio 2012 og slutevalueringerne fra de øvrige projekter vil komme løbende i 2012 og Den samlede slutevaluering fra alle projekter under satspuljen foreligger i marts Derfor lægges op til en midlertidig ordning, som forlænger SMUK i en justeret form for alle, og hvor vægtstopkonceptet videreføres og hvor man fortsat anvender metoden Små skridt. Den midlertidige ordning kan igangsættes i september 2011, samtidig med at projekt SMUK færdiggøres frem mod maj Den midlertidige indsats afsluttes således ved udgangen af Der lægges op til, at stillingtagen til en eventuel varig indsats, skal indgå i budgetprocessen for Økonomiske konsekvenser: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring, finansieres af puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse, med: 2011: :

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller, at: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring, iværksættes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 3. Høring vedr. hjertestartere placeret uden for sygehus 11/24471 Beslutningstema: Høring vedr. rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus 2011" fra Sundhedsstyrelsen Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har sendt rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus 2011" i høring med frist den 29. august Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt en række faglige interessenter (medicinske selskaber mm.). Rapporten indeholder 16 anbefalinger, som omhandler: opsætning af hjertestartere registrering af hjertestartere teknologi vedr. hjertestartere information og uddannelse De væsentligste anbefalinger gengives nedenfor: Anbefaling 3: Hjertestartere opsat uden for hospitaler bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop, og følge de gældende nationale og internationale anbefalinger på området Anbefaling 4: Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program. Anbefaling 6: Der bør udarbejdes en informationsindsats til aktører på området, herunder regioner og kommuner som kan hjælpe til at placere hjertestarterne mest hensigtsmæssigt samt skabe et centralt overblik over placeringerne. Anbefaling 7: Regioner og kommuner bør som led i arbejdet med beredskab og den præhospitale indsats indtænke en strategi for placering af hjertestartere. 51

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Anbefaling 8: Hjertestarterne bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet - eksisterende offentligt betalte hjertestartere (hos f.eks. stat, regioner og kommuner) skal fremadrettet, hvor muligt, flyttes ud i det fri så de er lette at nå. Rapporten omtaler ikke, hvem der har ansvaret for opstilling og vedligeholdelse af hjertestarterne. Indstilling: Det indstilles, at der afgives et høringssvar til Sundhedsstyrelsen Bilag: Åben - Rapport fra Sundhedsstyrelsen: Hjertestartere placeret uden for sygehus 2011 (Høringsversion) Åben - Høringssvar fra SFU Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udkast til høringssvar godkendt. 4. Selvtræning 11/7061 Beslutningstema: Status over tilbud til selvtrænere. Sagsfremstilling: Gert Rasmussen (S) har ønsket at drøfte status for faciliteter til selvtrænere, herunder udviklingen og økonomien for området. Der er udarbejdet et notat der beskriver status for området. Indstilling: Administrationen indstiller, til drøftelse Bilag: Åben - Status over selvtræning i Svendborg Kommune 2011 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 52

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, centralklinikken 2. Revideret projektbeskrivelse Sund i Hømarken 3. Uddelt præmie til røgfrie kontrakter 4. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. forebyggelse og kræftplan III 5. Breve fra Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. kommunal rehabilitering 4. Konferencer: 1. KL s Sundhedskonference 17. januar 2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 53

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:55 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 54

9 Bilag: 1.1. SFU budget temaer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

10 Notat Bilag til SFU møde - budget 2012 temaer Tidsforløb 1. Udkast til udvalgsmødet den 5. maj 2. Udkast viderebearbejdet til udvalgsmødet den 9. juni 3. Færdigt mat. til udvalgsmøde den 11. aug. Det er kun temaet unge og rusmidler der er delt finansiering, hvorimod de øvrige temaer foreslås finansieret fuldt ud af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, også selv om der indholdsmæssigt er flere udvalg involverede. Tema Udvalg Økonomi i kr. SFU finansierede temaer: Økonomi Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax april 2011 ajourført august 2011 Sagsid. 11/12903 løbenr mappe SFU Afdeling: Økonomi Ref. SSEJLF Børns madvaner SFU - Indsatser for overvægt (Livsstilsforandring) Sundhedsakt. på pyskiatri og handicapomr. SFU (2012) SFU, SU (2012) Aktiv transport Alkohol voksenomr. SFU, UMT, BU, KEU SFU, SU, BU ( ) ( ) Tværgående temaer: Unge og Rusmidler SU, SFU, BU (2012- frem) Finansieringsmodel Driftsbehov i alt: 2012: kr. 2013: kr og frem: kr. Foreslås finansieret indenfor sundhedsfremme puljen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

11 Bilag: 1.2. SU - Unge og Rusmidler Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95438/11

12 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING UNGE & RUSMIDLER ETABLERING AF UNGEENHED (SU, B&U, SFU) Styrket indsats over for unge i alderen år, der har et narkotika- eller alkoholforbrug med fysiske, psykiske eller sociale følger, eller som udviser særlig risiko for at udvikle et egentligt misbrug. FORMÅL (TEMA) Der etableres en særlig ungeenhed, der forener og udbygger kommunens eksisterende indsatser for målgruppen i relation til forebyggelse, rådgivning og vejledning samt behandling. AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) Indsatserne er i dag organiseret under fagudvalgene SU, SFU og B&U. Med etablering af ungeenheden er det hensigten at nedbryde sektorbarrierer, udvikle eksisterende indsatser og opprioritere området generelt. Finansieringen deles ligeligt mellem de tre fagudvalg. EFFEKT (MÅL) En integreret ungeenhed vil fremme koordinering og samtidigt medvirke til at forene og udvikle kommunens eksisterende tilbud. Ungeenheden vil således udgøre det bærende fundament for realiseringen af en række af kommunens strategier og politikker på området samt understøtte Unge & Rusmidler som tværgående tema i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har bl.a. følgende strategier og politikker på området: Politik for socialt udsatte borgere Rusmiddelpolitik Sundhedspolitik Alkoholstrategien Strategierne og politikkerne nævner blandt andet følgende temaer, som vil udgøre naturlige fixpunkter i ungeenheden: Borgere i Svendborg Kommune har fornuftige alkoholvaner Hæve debutalderen for afprøvning af alkohol Reducere tilgængeligheden til rusmidler Mindske forbruget af alkohol blandt unge Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde Fokus på børn og unge i misbrugsfamilier Let adgang til rådgivning og behandling

13 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING INVOLVEREDE/PROCES Der arbejdes pt på en konkretisering af ungeenheden i forhold til indhold og organisering. Konkretiseringen forventes at foreligge i løbet af juni måned ØKONOMI Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,450 0,450 0,450 Anlæg 0 Finansiering 0,45 Finansieringen deles ligeligt mellem de tre fagudvalg med kr. pr. udvalg.

14 Bilag: 1.3. SFU - alkoholforebyggelse Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

15 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING FOREBYGGELSESINDSATS PÅ ALKOHOLOMRÅDET FOR VOKSNE SFU & SU & BU Beskrivelse af mulige forebyggelsesindsatser på alkoholområdet for voksne FORMÅL (TEMA) Resultater fra den regionale sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? viser, at Svendborg Kommune skiller sig negativt ud på alkoholområdet, fx ift. at der i Svendborg Kommune er en høj andel af borgere, der drikker mere end genstandsgrænsen. Der ses særligt højt alkoholforbrug blandt de årige. På baggrund af dette har SFU på mødet den 7. april 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvordan kommunen eventuelt kan iværksætte initiativer til forebyggelse af alkoholforbruget i den voksne befolkning. Der tages udgangspunkt i nationale anbefalinger og evidens på området. Der tages desuden afsæt i erfaringer og indsatser fra det igangværende projekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner deltager i. Projektet afsluttes primo Formålet er at mindske alkoholforbruget blandt voksne borgere i Svendborg Kommune. I denne sammenhæng tænkes primært på storforbrugere, dvs. de borgere, der har et alkoholforbrug over højrisiko-genstandsgrænserne ( de gamle genstandsgrænser ). Men også gruppen af borgere, der overskrider lav-risikogruppen ( de nye genstandsgrænser ) vil kunne påvirkes af indsatserne. AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) Maj-juni 2011: Juni-august 2011: August februar 2012: Oversigt over mulige indsatser udarbejdes Udvalget vurderer, hvilke indsatser der eventuelt kan igangsættes Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen afsluttes, og der udarbejdes en evalueringsrapport samt en status på arbejdet med alkoholforebyggelse i Svendborg Kommune Der udarbejdes mere konkrete beskrivelse af de indsatser, SFU peger på. Forår 2012 og frem: Indsatser igangsættes EFFEKT (MÅL) På området alkoholforebyggelse er der ikke mange indsatser, som der er evidens for virker. De indsatser, der er stærkest evidens for virker, er primært indsatser vedr. prisregulering, aldersgrænser for køb af alkohol, begrænsning af reklamer. Dette er områder, som reguleres via lovgivning fra nationalt hold. I kommunen er der dog også mulighed for at gøre en indsats på alkoholområdet. Der kan særligt peges på to områder: normative forandringer i befolkningens opfattelse af og indstilling til alkohol både hos voksne og unge indførelse af metoden Brief intervention i samtalen med borgere i kommunen

16 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Normative forandringer og strukturel forebyggelse Strukturel forebyggelse handler om at sætte rammerne for en bestemt adfærd. Med andre ord at gøre det lette valg til det sundeste valg. I forbindelse med alkohol er den primære interventionstype at begrænse tilgængeligheden, da det sundeste valg er at drikke mindre end lav-risiko-genstandsgrænserne. I kommunalt regi kan man ikke ændre på tilgængeligheden ved at fjerne muligheden for køb af alkohol eller øge prisen. Men man kan fra kommunal side understøtte en kultur, hvor man signalerer en lav grad af tilgængelighed. Hvis kommunen er tydelig i udmeldinger omkring brugen af alkohol kan kommunen understøtte en udvikling, så borgerne i kommunen langsomt ændrer holdning til alkohol. Som det blev nævnt på alkoholkonferencen den 16. maj 2011, så kræver indsatser på alkoholområdet et langt sejt træk. Forslag til indsatser: Fjernelse af al alkohol på alle kommunale arbejdspladser i kantiner mm. Nul-alkohol-politik på alle institutioner, hvor der er børn. Dvs. der må ikke indtages alkohol i sammenhænge med børn på kommunale institutioner, herunder forældremøder, skolefester, fællesspisning mm. Udarbejdelse af betingelser i relation til alkoholudskænkning ved uddeling af 18-midler og folkeoplysningsmidler (foreninger, sportsklubber mm.) Brief intervention og normative forandringer Metoden brief intervention (BI) betyder, at frontmedarbejdere i mødet med borgeren stiller få spørgsmål om alkohol. Spørgsmålene i sig selv giver anledning til refleksion hos borgeren, og denne refleksion har i sig selv vist at kunne medføre et fald i alkoholforbruget. Brugen af BI skal følges op med handlevejledninger, der hjælper frontpersonalet, såfremt spørgsmålene giver anledning til, at borgeren skal henvises til fx alkoholbehandling. Brugen af BI kan også udbredes til alle ledere i kommunen, da det kan forventes, at der vil være en stor andel af kommunens medarbejdere, der ligeledes har et stort alkoholforbrug En anden forventet effekt ved at udbrede brugen af BI i kommunen er, at de ansatte også vil reflektere over eget og andres alkoholforbrug, og dermed potentielt mindske deres forbrug. Uddanner man de ansatte får man samtidig fat i rigtig mange borgere i kommunen, da mange af de ansatte også bor i kommunen. De ansattes viden omkring alkohol vil endvidere kunne påvirke den ansattes familie og øvrige netværk, således at man ad denne vej kan få igangsat normative forandringer blandt kommunens borgere. Disse forandringer vil potentielt kunne betyde, at borgerne nedsætter deres alkoholforbrug. Forslag til indsatser: Kurser for medarbejdere vedr. metoden BI samt håndtering af alkoholproblemer, herunder handlevejledninger (fortsættelse af det, der allerede er i gang i regi af projekt Alkoholforebyggelse i kommunen). Løbende understøttelse af, at der spørges systematisk til alkoholforbrug på alle områder i kommunen fx i Sundhedsplejen, Jobcenteret, Hjemmeplejen mm. Samarbejde med de praktiserende læger om at understøtte den kommunale indsats Som supplement til ovennævnte indsatser, kan der også peges på en forstærket indsats over for unge i udskolingen og deres forældre. En indsats med fokus på de unges alkoholforbrug kan potentielt have en afsmittende positiv effekt på alkoholforbruget blandt forældrene. En sådan indsats skulle tage afsæt i flg.

17 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Uddannelse af forældrene, så de bliver bevidste om deres betydning ift. at sætte grænser for de unge og at være rollemodeller. Fx brug af alkoholkontrakter, hvor der opstilles mål for alkoholadfærden både blandt de unge og forældrene (a la røgfri kontrakter, som har været benyttet ift. forebyggelse af rygestart) Normativ påvirkning af forældrene, så de indser betydningen af et tidligt og stort alkoholforbrug både blandt de unge og dem selv Et forslag kunne være at tilbyde kurset Forstå din teenager til forældre med børn i udskolingen, fx 5 kurser om året. Kurset er allerede afholdt flere gange og er meget populært. INVOLVEREDE/PROCES Indsatserne iværksættes i tæt samarbejde mellem Forebyggelsessekretariatet, projektlederen for Alkoholforebyggelse i kommunen (indtil februar 2012), centerlederen for rusmidler og forsorg, Børn og Unge samt andre relevante parter. ØKONOMI Udgifterne til indsatser vedr. alkoholforebyggelse i kommunen vil primært bestå af medarbejdertimer. Det vil med andre ord sige, at alkoholforebyggelse skal prioriteres højt i alle kommunens afdelinger for at opnå en effekt. Både til udvikling af nye tiltag og til at indføre fx metoden BI i den daglige opgaveløsning. Konkrete udgifter til fx Forstå din teenager foreslås finansieret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ramme/pulje. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,075 0,075 Anlæg Finansiering

18 Bilag: 1.4. SFU - trafiksikkerhed skoleveje Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98232/11

19 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING AKTIV TRANSPORT SFU, B&U, UMT, KEU REDIGERET JULI 2011 Fokus på aktiv transport blandt børn og unge FORMÅL (TEMA) Med afsæt i sundhedspolitikken, budgetforliget for 2011 samt den nye skolestruktur har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsket at sætte fokus på sikre skoleveje og aktiv transport. Formålet med indsatser på dette område er At få flere børn til at bevæge sig i det daglige via aktiv transport (på cykel eller til fods) frem for passiv transport (i bil eller bus) At medvirke til at børn og unge, der cykler eller går til skole, kan transportere sig mere sikkert AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) I Svendborg Kommune er indsatserne vedrørende trafiksikkerhed og aktiv transport fordelt på flere direktørområder. Bl.a. ligger alle indsatser vedrørende cykelstier og andet hard ware i Miljø og Teknik. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets indsatser tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige aspekter ved aktiv transport. Dvs. fokus på forebyggelse af ulykker og forbedring af folkesundheden ved at børn og unge bevæger sig mere. Svendborg Kommune deltager i i det EU-støttede projekt Cykler uden grænser. Projektgruppen er sammensat af medlemmer fra Miljø ogteknik, Børn og Unge, Kultur og Plan samt Sundhed og Forebyggelse. I dette regi er der udarbejdet en Cykelpolitik, som er politisk godkendt den 28. juni Derudover er flg. gennemført Lokal cykelkampagne rettet mod førskolebørn, skolebørn og elever på ungdomsuddannelserne før sommerferien 2011, herunder uddeling af pjecer, ophængning af plakater, konkurrencer mm. Kampagnen gentages efter sommerferien Elektronisk cykelruteplanlægger, der viser den korteste cykelvej fra et punkt til et andet. Veje med cykelstier/-baner prioriteres fremfor andre veje. Cykelhjemmeside for cyklister i Svendborg Kommune se Som supplement til ovenstående foreslås Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at igangsætte en række aktiviteter. De aktiviteter, SFU foreslås at igangsætte, understøtter både vision/mål i cykelpolitikken og de foreslåede indsatser i budgettemaet vedrørende trafiksikkerhed og cykelfremme, som fremsendes af Udvalget for Miljø og Teknik : Alle aktiviteter koordineres, udvikles og igangsættes i samarbejde med den tværgående Trafikgruppe, som består af deltagere fra Miljø og Teknik, Børn og unge, Kultur, Erhverv og Udvikling samt Sundhed og Forebyggelse. EFFEKT (MÅL) Aktiviteterne beskrives nedenfor under Effekt (mål) Under hver aktivitet er der i parentes foreslået, hvornår de foreslåede indsatser ville kunne igangsættes.

20 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Delmål 3 og 4 igangsættes som en del af arbejdet i den tværgående Trafikgruppe. Delmål 1: At øge den enkeltes sikkerhed ved at øge brugen af cykelhjelm. Risikoen for hovedskader reduceres med 60% ved styrt, når der bruges cykelhjelm. Der fokuseres på Børn. Flertallet bruger cykelhjelm, kun få i 3. klasse har ikke en hjelm, hvilket oftest skyldes manglende ressourcer i familien. Teenagere. Flertallet bruger ikke cykelhjelm, selvom der sker relativt flere ulykker blandt de større børn end blandt de små børn. Forældre. Forældre er rollemodeller for børnene og de unge, og de har dermed stor indflydelse på deres adfærd. Indsatser: Understøttelse af igangværende indsats i Færdselsskolen ved udlevering af cykelhjelme til de få 3. klasses elever, hvor familien ikke har råd til at købe en cykelhjelm, ca. 25 om året. (2011 og fremover) Event med at udlevere cykelhjelme til forældre og/eller ældste elever, der kører uden cykelhjelm fx ca. 40 cykelhjelme per skole med indskolingsbørn og/eller ca. 30% af alle børn i udskolingen (2011) Delmål 2: Indsatser: At styrke de åriges evner som cyklister. Jo ældre børnene bliver, jo flere ulykker sker der Gøre cyklistprøver i 6. klasse obligatoriske, herunder årlig afholdelse af cyklistfinaler blandt de to bedste fra hver skole. I samarbejde med politiet og Børn & Unge (2012) Delmål 3: At mindske trafikken omkring skolerne og dermed øge trafiksikkerheden. Jo flere der transporteres i bil, jo større bliver usikkerheden omkring skolerne Indsatser: Afprøvning af forsøg med at skabe bedre trafikforhold for cyklister omkring Østre Skole (2011) Delmål 4: Indsatser: At skabe større fokus på trafiksikkerhed på skoler og generelt i kommunen Udrulning af Trafikpolitikker til alle skoler i kommunen, inspireret af Rådet for Sikker Trafiks skabelon for lokale trafikpolitikker et direkte delmål i cykelpolitikken (2012) Etablering af kontaktforum for lærere/ledere, der arbejder med trafiksikkerhed på skolerne (2011) Kommunikationsmæssig understøttelse af etablering af nye trafiksikkerhedstiltag, fx ved at der på den nye cykelhjemmeside gøres reklame for alle nye anlægsarbejder, der har betydning for cyklister ( )

21 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING INVOLVEREDE/PROCES Indsatserne koordineres i den tværgående Trafikgruppe (se ovenfor). ØKONOMI Udgifterne til de beskrevne indsatser vedr. trafiksikkerhed foreslås primært finansieret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2011 anslås udgifterne til de foreslåede indsatser at være ca kr. I 2012 og 2013 vil der være udgifter til de beskrevne indsatser for ca kr., som foreslås finansieret af Sundhedsog Forebyggelsesudvalget. Derudover kan der komme udgifter for Børn og Ungeområdet i form af medarbejdertimer forbundet med etablering af kontaktforum for lærere/skoleledere, der arbejder med trafiksikkerhed, afholdelse af cyklistprøver samt udarbejdelse af trafikpolitikker på skolerne. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,003 0,003 Anlæg Finansiering Såfremt aktiviteten kræver anlægsinvesteringer anføres dette. Tilsvarende anføres afledte driftsudgifter, hvis der er tale om anlægstemaer. Hvis udgiften/finansiering vedrører flere udvalg anføres dette.

22 Bilag: 1.5. SFU - psykiatri og handicap Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

23 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING SUNDHEDSAKTIVITETER FOR PSYKIATRI OG HANDICAPOMRÅDET SFU & SU Sundhedsmæssige initiativer på psykiatri og handicapområdet for voksne FORMÅL (TEMA) REDIGERET JULI 2011 Formålet er at arbejde med sunde rammer for borgere tilknyttet paragraf 85 tilbud på hhv. psykiatri- og handicapområdet i Svendborg Kommune. AKTIVITET/TIDSPLAN (VEJE TIL MÅLET) Efteråret 2011: IF Sydfyn er en idrætsforening for sindslidende, som blev etableret i 2008 på opfordring fra en borger. Socialområdet og sundhedsområdet deltog i etableringsfasen. På nuværende tidspunkt har foreningen ca. 15 medlemmer og har vanskeligt ved at uddanne instruktører og fastholde medlemmer. o Socialområdet og sundhedsområdet vil forbedre samarbejdet med IF Sydfyn og understøtte foreningen i at konsolidere sig som aktiv forening for sindslidende i Svendborg Kommune. Støtte foreningen til at uddanne instruktører Støtte til at afsøge muligheder for at øge medlemstilgangen I 2012 iværksættes en indsats for fælleskompetenceudvikling af borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. Forud for dette laves en undersøgelse af, hvad medarbejdere og borgere ønsker temasat i kompetenceudviklingsdelen. Undersøgelsen påbegyndes i slutningen af Undersøgelsen samt den efterfølgende fælles kompetenceudvikling vil foregå med udgangspunkt i begrebet recovery, som handler om, at fælles dialog og et fælles udgangspunkt mellem medarbejder og borger er den bedste måde at opnå fremskridt på. Foråret 2012: Planlægningsfase for afvikling af kompetenceudviklingsdelen for borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. Efterår 2012: Afvikling af kompetenceudviklingsdelen for borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. EFFEKT (MÅL) Målene er følgende: At indsatsen skal tage udgangspunkt i arbejdet med borgerens egenmotivation gennem brugen af medarbejderen som rollemodel og fælleskompetenceudvikling mellem medarbejder og borger/bruger

24 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Medarbejder og borger sammen bliver bedre til at arbejde mod fælles mål, som er båret af en indre motivation hos borgeren At processen bliver så inddragende som muligt, således at medarbejdere og borgere inddrages i og er med til at forme indsatsen fra begyndelsen Understøtte IF Sydfyn og forbedre foreningens muligheder for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter til foreningens medlemmer samt at hjælpe foreningen til at få flere medlemmer INVOLVEREDE/PROCES Forebyggelsessekretariatet er sammen med Socialafdelingen ansvarlige for indsatsen. I indsatsen inddrages borgere og medarbejdere. ØKONOMI Dette tema igangsættes i På et SFU møde i efteråret vil administrationen fremlægge et særskilt punkt på den del, der foreslås igangsat i Det foreslås, at finansieringen findes i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje, og det konstateres, at det anslået vil dreje sig om ca kr. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,150 Anlæg Finansiering

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-06-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJERTESTARTERE (AED) PLACERET UDEN FOR SYGEHUS

HJERTESTARTERE (AED) PLACERET UDEN FOR SYGEHUS HJERTESTARTERE (AED) PLACERET UDEN FOR SYGEHUS 2011 HØRINGSVERSION, juni 2011 Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge

Fokus på aktiv transport blandt børn og unge Fokus på aktiv transport Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttede i september 2011 at sætte fokus på aktiv transport og sikre skoleveje for børn og unge i Svendborg Kommune. Det overordnede formål

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-01-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulrik Sand Larsen Afbud: Ulla Larsen, Gert Rasmussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Kortlægning af hjertestartere i Aalborg Kommune

Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Kortlægning af hjertestartere i Aalborg Kommune Click her e to ente r te xt. Dokum ent: N eutr al titel «edocadd resscivilc ode» Kortlægning af hjertestartere i Aalborg Kommune Indhold 1. Baggrund...3 2. Status...4 a. Baggrund for status...4 b. Status

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Opstilling af hjertestartere i Svendborg Kommune

Opstilling af hjertestartere i Svendborg Kommune Opstilling af hjertestartere i Baggrund Der har de seneste år været meget fokus på hjertestartere og deres betydning for genoplivning af borgere med hjertestop udenfor sygehus. Trygfonden har støttet arbejdet

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. juni 2013 Førstehjælp i folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Børn og Unge har modtaget en indstilling fra Børn og Unge-byrådet

Læs mere

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune 2014-186041 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter kortlægningen af hjertestartere

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 13-08- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-12-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, l. 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts,

Læs mere

Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter

Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter N O T A T Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter Med baggrund i en sag fra Region Midtjylland spurgte Danske Regioner regionerne, om de refunderer udgifter forbundet

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 02-05-20 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser

Handleplan Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Handleplan 2017 2018 Indsats: Styrket indsats for røgfri arbejdstid på de kommunale arbejdspladser Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Fremme røgfrie miljøer,

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 04.10.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 39. Orientering fra SSP-området... 3 40. Initiativer på alkoholområdet...

Læs mere

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter:

Hvad kan der søges om støtte til? Under tilskudspuljens 2. udmøntning kan der ansøges om midler til følgende tre typer af projekter: 2. udmøntning af tilskudspuljen til iværksættelse af kommunalt og regionalt forankrede vægtstoprådgivere og nøglepersoner på særligt udsatte arbejdspladser Sundhedsstyrelsen udmønter nu ca. 21 mio. kr.

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen

Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Referat Fællesmøde mellem SFU, SU, AMU og UBU's møde Torsdag den 20-06-2013 Kl. 16:30 Byrådssalen Deltagere: Masoum Moradi, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Grete Schødts, Bjarne Hansen,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-11-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune

Vi skal sætte ind nu. Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Vi skal sætte ind nu Diabetes som strategisk indsatsområde i Svendborg Kommune Indledning Borgere med kronisk sygdom er en særlig udfordring på sundhedsområdet, og herunder udgør diabetes en stor og stigende

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg

Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 2017 Aftale om nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg 2017-2020 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Sundhedsloven 119 Kvalitetsstandard Godkendt af Sundhedsudvalget den 1. december 2009 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Rehabiliteringsforløb 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik 2015-2019 Lemvig Kommune Indsatskatalog med handlingsplaner Ældre- og Sundhedsområdet, samt Handicap & Psykiatri 1 De enkelte områder inden for Ældre- og Sundhed samt Handicap & Psykiatri

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3.

Andelen af daglige rygere er størst i aldersgruppen 45 54 år og 55 64 år for både mænd og kvinder 3. Dato: 9. maj 2014 Rettet af: LSP Version: 1 Projektindstilling / uddybende projektbeskrivelse herunder økonomi Projekt: Rygestopinstruktør Stamdata Projektnavn Projektejer Direktørområde Projektleder Projektidé

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland

Kommunalbestyrelsen Horsens kommune. Regionsrådet Region Midtjylland Kommunalbestyrelsen Horsens kommune Regionsrådet Region Midtjylland modtog den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Midtjylland og

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere