Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. SFU august - Budget Den midlertidige indsats for livsstilsforandring Høring vedr. hjertestartere placeret uden for sygehus Selvtræning Til efterretning...53

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den SFU august - Budget /12903 Beslutningstema: Fortsat drøftelse af budget 2012, temaer. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser af temaer for budget 2012: SFU finansierede temaer Indsatser for overvægt (livsstilsforandring) Sundhedsaktivitet på psykiatri og handicapområdet Aktiv transport blandt børn og unge Alkohol voksenområdet Fælles finansierede temaer Unge og rusmidler anmodes udvalget om, at drøfte og beslutte den videre proces for behandlingen af temaerne. Den 10. august 2011 afholdes fællesmøde mellem Børn og Ungeudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedr. "Unge og rusmidler" samt "Svendborgprojektet". Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker, at "Svendborgprojektet" sendes direkte til budgetforhandlingerne, jvfr. sidste udvalgsmøde. Økonomiske konsekvenser: Finansieringsbehovet fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil være i alt 1,050 mio. kr. i 2012 faldende til 0,300 mio. i 2013 og 0,150 mio. fra 2014 og frem. Det er kun temaet unge og rusmidler der er delt finansiering, hvorimod de øvrige temaer foreslås finansieret fuldt ud af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, også selv om der indholdsmæssigt er flere udvalg involverede. Finansieringen af temaerne foreslås via sundhedsfremmepuljen, hvor der i 2012 er 2,2 mio. kr. og fra 2013 og frem 0,6 mio. kr., som ikke er disponerede pt. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til den videre proces i forhold til behandlingen af temaerne, herunder finansiering. 48

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Bilag: Åben - SFU budget temaer Åben - SU - Unge og Rusmidler Åben - SFU - alkoholforebyggelse Åben - SFU - trafiksikkerhed skoleveje Åben - SFU - psykiatri og handicap Åben - SFU - indsatser for overvægt (livsstil) Åben - SFU - Børns madvaner Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Temaerne vedr. "Sundhedsaktiviteter for psykiatri og handicapområdet" samt "Unge og rusmidler" fremsendes til budgetforhandlingerne, idet udvalget ikke umiddelbart kan anvise finansiering. Udvalget kan godkende de resterende temaer, herunder finansieringen. Administrationen anmodes om at fremlægge særskilte sager på disse temaer på kommende møde. 2. Den midlertidige indsats for livsstilsforandring 11/17652 Beslutningstema: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring Sagsfremstilling: I Svendborg Kommune var 47 % af befolkningen i 2010 overvægtige eller svært overvægtige. Estimeret svarer det til, at ca voksne borgere har en BMI på eller over 25. Af disse er ca. 25 % svært overvægtige, svarende til, at ca borgere i Svendborg Kommune er svært overvægtige, med en BMI på eller over 30. Overvægt og svær overvægt har store konsekvenser for det enkelte menneske både psykisk og fysisk og samtidig er det bekosteligt for samfundet. Det anslås, at svær overvægt alene kostede samfundet 1,1 mia. kr. i hospitalsindlæggelser, 1,6 mia. kr. i sygefravær og op til 11 mia. kr. i for tidligt arbejdsophør. Dertil kommer udgifter til medicin og private og alternative slankekoncepter. Region Syddanmarks sundhedsprofil fra 2010 fandt, at der i Svendborg var en større andel med en uhensigtsmæssig livsstil, der gerne vil ændre på denne, end der gennemsnitligt er i Region Syddanmark. Det gør sig gældende for både dem der spiser usundt, er meget stillesiddende og for de svært overvægtige. Der er således noget, der tyder på, at borgerne i Svendborg er mere motiverede for at ændre livsstil end borgerne generelt er i Region Syddanmark. Foreløbige erfaringer fra SMUK I 2009 startede Forebyggelsessekretariatet projekt SMUK, for overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som 49

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den primære målgruppe, og dansk etniske kvinder som sekundær målgruppe. Projektet har haft ca. lige mange borgere fra hver målgruppe. Målet med indsatsen har været, at borgerne bliver bedre til at håndtere livsstilsforandring ved at bruge metoden Små skridt. Den foreløbige interne evaluering af projektet, baseret på gruppeinterviews og individuelle spørgeskemaer, har vist, at det er muligt at integrere forandringerne ( Små skridt ) i familiens hverdag. Evalueringen viste også, at det har stor betydning for deltagerne, at der ikke er tale om mange store forandringer på kort tid, men små ting der kan gøres anderledes. Erfaringerne fra projekt SMUK er også, at det især er kvinder med dansk etnisk baggrund, der kan have gavn af metoden små skridt. Derudover peger deltagerne på fordelen ved, at projektets fokus er på vaner i stedet for regler, og de peger også på fordelen ved at konceptet arbejder med handlekompetencer og holdningsbearbejdelse. De føler, at der arbejdes på en måde, der gør det nemmere for dem at bruge redskaberne i hverdagen og dermed lave varige livsstilsændringer. Den midlertidige indsats På baggrund af ovenstående foreslås det, at der igangsættes en midlertidig indsats. Den midlertidige indsats har til formål, at fastholde viden, erfaringer og kompetencer fra projekt SMUK, samt medvirke til en glidende overgang fra SMUK til en eventuel varig indsats, såfremt evalueringerne peger i den retning. Slutevalueringen fra SMUK foreligger medio 2012 og slutevalueringerne fra de øvrige projekter vil komme løbende i 2012 og Den samlede slutevaluering fra alle projekter under satspuljen foreligger i marts Derfor lægges op til en midlertidig ordning, som forlænger SMUK i en justeret form for alle, og hvor vægtstopkonceptet videreføres og hvor man fortsat anvender metoden Små skridt. Den midlertidige ordning kan igangsættes i september 2011, samtidig med at projekt SMUK færdiggøres frem mod maj Den midlertidige indsats afsluttes således ved udgangen af Der lægges op til, at stillingtagen til en eventuel varig indsats, skal indgå i budgetprocessen for Økonomiske konsekvenser: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring, finansieres af puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse, med: 2011: :

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller, at: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring, iværksættes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 3. Høring vedr. hjertestartere placeret uden for sygehus 11/24471 Beslutningstema: Høring vedr. rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus 2011" fra Sundhedsstyrelsen Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har sendt rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus 2011" i høring med frist den 29. august Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt en række faglige interessenter (medicinske selskaber mm.). Rapporten indeholder 16 anbefalinger, som omhandler: opsætning af hjertestartere registrering af hjertestartere teknologi vedr. hjertestartere information og uddannelse De væsentligste anbefalinger gengives nedenfor: Anbefaling 3: Hjertestartere opsat uden for hospitaler bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop, og følge de gældende nationale og internationale anbefalinger på området Anbefaling 4: Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program. Anbefaling 6: Der bør udarbejdes en informationsindsats til aktører på området, herunder regioner og kommuner som kan hjælpe til at placere hjertestarterne mest hensigtsmæssigt samt skabe et centralt overblik over placeringerne. Anbefaling 7: Regioner og kommuner bør som led i arbejdet med beredskab og den præhospitale indsats indtænke en strategi for placering af hjertestartere. 51

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Anbefaling 8: Hjertestarterne bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet - eksisterende offentligt betalte hjertestartere (hos f.eks. stat, regioner og kommuner) skal fremadrettet, hvor muligt, flyttes ud i det fri så de er lette at nå. Rapporten omtaler ikke, hvem der har ansvaret for opstilling og vedligeholdelse af hjertestarterne. Indstilling: Det indstilles, at der afgives et høringssvar til Sundhedsstyrelsen Bilag: Åben - Rapport fra Sundhedsstyrelsen: Hjertestartere placeret uden for sygehus 2011 (Høringsversion) Åben - Høringssvar fra SFU Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udkast til høringssvar godkendt. 4. Selvtræning 11/7061 Beslutningstema: Status over tilbud til selvtrænere. Sagsfremstilling: Gert Rasmussen (S) har ønsket at drøfte status for faciliteter til selvtrænere, herunder udviklingen og økonomien for området. Der er udarbejdet et notat der beskriver status for området. Indstilling: Administrationen indstiller, til drøftelse Bilag: Åben - Status over selvtræning i Svendborg Kommune 2011 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 52

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, centralklinikken 2. Revideret projektbeskrivelse Sund i Hømarken 3. Uddelt præmie til røgfrie kontrakter 4. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. forebyggelse og kræftplan III 5. Breve fra Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. kommunal rehabilitering 4. Konferencer: 1. KL s Sundhedskonference 17. januar 2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 53

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:55 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 54

9 Bilag: 1.1. SFU budget temaer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

10 Notat Bilag til SFU møde - budget 2012 temaer Tidsforløb 1. Udkast til udvalgsmødet den 5. maj 2. Udkast viderebearbejdet til udvalgsmødet den 9. juni 3. Færdigt mat. til udvalgsmøde den 11. aug. Det er kun temaet unge og rusmidler der er delt finansiering, hvorimod de øvrige temaer foreslås finansieret fuldt ud af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, også selv om der indholdsmæssigt er flere udvalg involverede. Tema Udvalg Økonomi i kr. SFU finansierede temaer: Økonomi Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax april 2011 ajourført august 2011 Sagsid. 11/12903 løbenr mappe SFU Afdeling: Økonomi Ref. SSEJLF Børns madvaner SFU - Indsatser for overvægt (Livsstilsforandring) Sundhedsakt. på pyskiatri og handicapomr. SFU (2012) SFU, SU (2012) Aktiv transport Alkohol voksenomr. SFU, UMT, BU, KEU SFU, SU, BU ( ) ( ) Tværgående temaer: Unge og Rusmidler SU, SFU, BU (2012- frem) Finansieringsmodel Driftsbehov i alt: 2012: kr. 2013: kr og frem: kr. Foreslås finansieret indenfor sundhedsfremme puljen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

11 Bilag: 1.2. SU - Unge og Rusmidler Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95438/11

12 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING UNGE & RUSMIDLER ETABLERING AF UNGEENHED (SU, B&U, SFU) Styrket indsats over for unge i alderen år, der har et narkotika- eller alkoholforbrug med fysiske, psykiske eller sociale følger, eller som udviser særlig risiko for at udvikle et egentligt misbrug. FORMÅL (TEMA) Der etableres en særlig ungeenhed, der forener og udbygger kommunens eksisterende indsatser for målgruppen i relation til forebyggelse, rådgivning og vejledning samt behandling. AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) Indsatserne er i dag organiseret under fagudvalgene SU, SFU og B&U. Med etablering af ungeenheden er det hensigten at nedbryde sektorbarrierer, udvikle eksisterende indsatser og opprioritere området generelt. Finansieringen deles ligeligt mellem de tre fagudvalg. EFFEKT (MÅL) En integreret ungeenhed vil fremme koordinering og samtidigt medvirke til at forene og udvikle kommunens eksisterende tilbud. Ungeenheden vil således udgøre det bærende fundament for realiseringen af en række af kommunens strategier og politikker på området samt understøtte Unge & Rusmidler som tværgående tema i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har bl.a. følgende strategier og politikker på området: Politik for socialt udsatte borgere Rusmiddelpolitik Sundhedspolitik Alkoholstrategien Strategierne og politikkerne nævner blandt andet følgende temaer, som vil udgøre naturlige fixpunkter i ungeenheden: Borgere i Svendborg Kommune har fornuftige alkoholvaner Hæve debutalderen for afprøvning af alkohol Reducere tilgængeligheden til rusmidler Mindske forbruget af alkohol blandt unge Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde Fokus på børn og unge i misbrugsfamilier Let adgang til rådgivning og behandling

13 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING INVOLVEREDE/PROCES Der arbejdes pt på en konkretisering af ungeenheden i forhold til indhold og organisering. Konkretiseringen forventes at foreligge i løbet af juni måned ØKONOMI Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,450 0,450 0,450 Anlæg 0 Finansiering 0,45 Finansieringen deles ligeligt mellem de tre fagudvalg med kr. pr. udvalg.

14 Bilag: 1.3. SFU - alkoholforebyggelse Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

15 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING FOREBYGGELSESINDSATS PÅ ALKOHOLOMRÅDET FOR VOKSNE SFU & SU & BU Beskrivelse af mulige forebyggelsesindsatser på alkoholområdet for voksne FORMÅL (TEMA) Resultater fra den regionale sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? viser, at Svendborg Kommune skiller sig negativt ud på alkoholområdet, fx ift. at der i Svendborg Kommune er en høj andel af borgere, der drikker mere end genstandsgrænsen. Der ses særligt højt alkoholforbrug blandt de årige. På baggrund af dette har SFU på mødet den 7. april 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvordan kommunen eventuelt kan iværksætte initiativer til forebyggelse af alkoholforbruget i den voksne befolkning. Der tages udgangspunkt i nationale anbefalinger og evidens på området. Der tages desuden afsæt i erfaringer og indsatser fra det igangværende projekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner deltager i. Projektet afsluttes primo Formålet er at mindske alkoholforbruget blandt voksne borgere i Svendborg Kommune. I denne sammenhæng tænkes primært på storforbrugere, dvs. de borgere, der har et alkoholforbrug over højrisiko-genstandsgrænserne ( de gamle genstandsgrænser ). Men også gruppen af borgere, der overskrider lav-risikogruppen ( de nye genstandsgrænser ) vil kunne påvirkes af indsatserne. AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) Maj-juni 2011: Juni-august 2011: August februar 2012: Oversigt over mulige indsatser udarbejdes Udvalget vurderer, hvilke indsatser der eventuelt kan igangsættes Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen afsluttes, og der udarbejdes en evalueringsrapport samt en status på arbejdet med alkoholforebyggelse i Svendborg Kommune Der udarbejdes mere konkrete beskrivelse af de indsatser, SFU peger på. Forår 2012 og frem: Indsatser igangsættes EFFEKT (MÅL) På området alkoholforebyggelse er der ikke mange indsatser, som der er evidens for virker. De indsatser, der er stærkest evidens for virker, er primært indsatser vedr. prisregulering, aldersgrænser for køb af alkohol, begrænsning af reklamer. Dette er områder, som reguleres via lovgivning fra nationalt hold. I kommunen er der dog også mulighed for at gøre en indsats på alkoholområdet. Der kan særligt peges på to områder: normative forandringer i befolkningens opfattelse af og indstilling til alkohol både hos voksne og unge indførelse af metoden Brief intervention i samtalen med borgere i kommunen

16 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Normative forandringer og strukturel forebyggelse Strukturel forebyggelse handler om at sætte rammerne for en bestemt adfærd. Med andre ord at gøre det lette valg til det sundeste valg. I forbindelse med alkohol er den primære interventionstype at begrænse tilgængeligheden, da det sundeste valg er at drikke mindre end lav-risiko-genstandsgrænserne. I kommunalt regi kan man ikke ændre på tilgængeligheden ved at fjerne muligheden for køb af alkohol eller øge prisen. Men man kan fra kommunal side understøtte en kultur, hvor man signalerer en lav grad af tilgængelighed. Hvis kommunen er tydelig i udmeldinger omkring brugen af alkohol kan kommunen understøtte en udvikling, så borgerne i kommunen langsomt ændrer holdning til alkohol. Som det blev nævnt på alkoholkonferencen den 16. maj 2011, så kræver indsatser på alkoholområdet et langt sejt træk. Forslag til indsatser: Fjernelse af al alkohol på alle kommunale arbejdspladser i kantiner mm. Nul-alkohol-politik på alle institutioner, hvor der er børn. Dvs. der må ikke indtages alkohol i sammenhænge med børn på kommunale institutioner, herunder forældremøder, skolefester, fællesspisning mm. Udarbejdelse af betingelser i relation til alkoholudskænkning ved uddeling af 18-midler og folkeoplysningsmidler (foreninger, sportsklubber mm.) Brief intervention og normative forandringer Metoden brief intervention (BI) betyder, at frontmedarbejdere i mødet med borgeren stiller få spørgsmål om alkohol. Spørgsmålene i sig selv giver anledning til refleksion hos borgeren, og denne refleksion har i sig selv vist at kunne medføre et fald i alkoholforbruget. Brugen af BI skal følges op med handlevejledninger, der hjælper frontpersonalet, såfremt spørgsmålene giver anledning til, at borgeren skal henvises til fx alkoholbehandling. Brugen af BI kan også udbredes til alle ledere i kommunen, da det kan forventes, at der vil være en stor andel af kommunens medarbejdere, der ligeledes har et stort alkoholforbrug En anden forventet effekt ved at udbrede brugen af BI i kommunen er, at de ansatte også vil reflektere over eget og andres alkoholforbrug, og dermed potentielt mindske deres forbrug. Uddanner man de ansatte får man samtidig fat i rigtig mange borgere i kommunen, da mange af de ansatte også bor i kommunen. De ansattes viden omkring alkohol vil endvidere kunne påvirke den ansattes familie og øvrige netværk, således at man ad denne vej kan få igangsat normative forandringer blandt kommunens borgere. Disse forandringer vil potentielt kunne betyde, at borgerne nedsætter deres alkoholforbrug. Forslag til indsatser: Kurser for medarbejdere vedr. metoden BI samt håndtering af alkoholproblemer, herunder handlevejledninger (fortsættelse af det, der allerede er i gang i regi af projekt Alkoholforebyggelse i kommunen). Løbende understøttelse af, at der spørges systematisk til alkoholforbrug på alle områder i kommunen fx i Sundhedsplejen, Jobcenteret, Hjemmeplejen mm. Samarbejde med de praktiserende læger om at understøtte den kommunale indsats Som supplement til ovennævnte indsatser, kan der også peges på en forstærket indsats over for unge i udskolingen og deres forældre. En indsats med fokus på de unges alkoholforbrug kan potentielt have en afsmittende positiv effekt på alkoholforbruget blandt forældrene. En sådan indsats skulle tage afsæt i flg.

17 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Uddannelse af forældrene, så de bliver bevidste om deres betydning ift. at sætte grænser for de unge og at være rollemodeller. Fx brug af alkoholkontrakter, hvor der opstilles mål for alkoholadfærden både blandt de unge og forældrene (a la røgfri kontrakter, som har været benyttet ift. forebyggelse af rygestart) Normativ påvirkning af forældrene, så de indser betydningen af et tidligt og stort alkoholforbrug både blandt de unge og dem selv Et forslag kunne være at tilbyde kurset Forstå din teenager til forældre med børn i udskolingen, fx 5 kurser om året. Kurset er allerede afholdt flere gange og er meget populært. INVOLVEREDE/PROCES Indsatserne iværksættes i tæt samarbejde mellem Forebyggelsessekretariatet, projektlederen for Alkoholforebyggelse i kommunen (indtil februar 2012), centerlederen for rusmidler og forsorg, Børn og Unge samt andre relevante parter. ØKONOMI Udgifterne til indsatser vedr. alkoholforebyggelse i kommunen vil primært bestå af medarbejdertimer. Det vil med andre ord sige, at alkoholforebyggelse skal prioriteres højt i alle kommunens afdelinger for at opnå en effekt. Både til udvikling af nye tiltag og til at indføre fx metoden BI i den daglige opgaveløsning. Konkrete udgifter til fx Forstå din teenager foreslås finansieret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ramme/pulje. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,075 0,075 Anlæg Finansiering

18 Bilag: 1.4. SFU - trafiksikkerhed skoleveje Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98232/11

19 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING AKTIV TRANSPORT SFU, B&U, UMT, KEU REDIGERET JULI 2011 Fokus på aktiv transport blandt børn og unge FORMÅL (TEMA) Med afsæt i sundhedspolitikken, budgetforliget for 2011 samt den nye skolestruktur har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsket at sætte fokus på sikre skoleveje og aktiv transport. Formålet med indsatser på dette område er At få flere børn til at bevæge sig i det daglige via aktiv transport (på cykel eller til fods) frem for passiv transport (i bil eller bus) At medvirke til at børn og unge, der cykler eller går til skole, kan transportere sig mere sikkert AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) I Svendborg Kommune er indsatserne vedrørende trafiksikkerhed og aktiv transport fordelt på flere direktørområder. Bl.a. ligger alle indsatser vedrørende cykelstier og andet hard ware i Miljø og Teknik. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets indsatser tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige aspekter ved aktiv transport. Dvs. fokus på forebyggelse af ulykker og forbedring af folkesundheden ved at børn og unge bevæger sig mere. Svendborg Kommune deltager i i det EU-støttede projekt Cykler uden grænser. Projektgruppen er sammensat af medlemmer fra Miljø ogteknik, Børn og Unge, Kultur og Plan samt Sundhed og Forebyggelse. I dette regi er der udarbejdet en Cykelpolitik, som er politisk godkendt den 28. juni Derudover er flg. gennemført Lokal cykelkampagne rettet mod førskolebørn, skolebørn og elever på ungdomsuddannelserne før sommerferien 2011, herunder uddeling af pjecer, ophængning af plakater, konkurrencer mm. Kampagnen gentages efter sommerferien Elektronisk cykelruteplanlægger, der viser den korteste cykelvej fra et punkt til et andet. Veje med cykelstier/-baner prioriteres fremfor andre veje. Cykelhjemmeside for cyklister i Svendborg Kommune se Som supplement til ovenstående foreslås Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at igangsætte en række aktiviteter. De aktiviteter, SFU foreslås at igangsætte, understøtter både vision/mål i cykelpolitikken og de foreslåede indsatser i budgettemaet vedrørende trafiksikkerhed og cykelfremme, som fremsendes af Udvalget for Miljø og Teknik : Alle aktiviteter koordineres, udvikles og igangsættes i samarbejde med den tværgående Trafikgruppe, som består af deltagere fra Miljø og Teknik, Børn og unge, Kultur, Erhverv og Udvikling samt Sundhed og Forebyggelse. EFFEKT (MÅL) Aktiviteterne beskrives nedenfor under Effekt (mål) Under hver aktivitet er der i parentes foreslået, hvornår de foreslåede indsatser ville kunne igangsættes.

20 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Delmål 3 og 4 igangsættes som en del af arbejdet i den tværgående Trafikgruppe. Delmål 1: At øge den enkeltes sikkerhed ved at øge brugen af cykelhjelm. Risikoen for hovedskader reduceres med 60% ved styrt, når der bruges cykelhjelm. Der fokuseres på Børn. Flertallet bruger cykelhjelm, kun få i 3. klasse har ikke en hjelm, hvilket oftest skyldes manglende ressourcer i familien. Teenagere. Flertallet bruger ikke cykelhjelm, selvom der sker relativt flere ulykker blandt de større børn end blandt de små børn. Forældre. Forældre er rollemodeller for børnene og de unge, og de har dermed stor indflydelse på deres adfærd. Indsatser: Understøttelse af igangværende indsats i Færdselsskolen ved udlevering af cykelhjelme til de få 3. klasses elever, hvor familien ikke har råd til at købe en cykelhjelm, ca. 25 om året. (2011 og fremover) Event med at udlevere cykelhjelme til forældre og/eller ældste elever, der kører uden cykelhjelm fx ca. 40 cykelhjelme per skole med indskolingsbørn og/eller ca. 30% af alle børn i udskolingen (2011) Delmål 2: Indsatser: At styrke de åriges evner som cyklister. Jo ældre børnene bliver, jo flere ulykker sker der Gøre cyklistprøver i 6. klasse obligatoriske, herunder årlig afholdelse af cyklistfinaler blandt de to bedste fra hver skole. I samarbejde med politiet og Børn & Unge (2012) Delmål 3: At mindske trafikken omkring skolerne og dermed øge trafiksikkerheden. Jo flere der transporteres i bil, jo større bliver usikkerheden omkring skolerne Indsatser: Afprøvning af forsøg med at skabe bedre trafikforhold for cyklister omkring Østre Skole (2011) Delmål 4: Indsatser: At skabe større fokus på trafiksikkerhed på skoler og generelt i kommunen Udrulning af Trafikpolitikker til alle skoler i kommunen, inspireret af Rådet for Sikker Trafiks skabelon for lokale trafikpolitikker et direkte delmål i cykelpolitikken (2012) Etablering af kontaktforum for lærere/ledere, der arbejder med trafiksikkerhed på skolerne (2011) Kommunikationsmæssig understøttelse af etablering af nye trafiksikkerhedstiltag, fx ved at der på den nye cykelhjemmeside gøres reklame for alle nye anlægsarbejder, der har betydning for cyklister ( )

21 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING INVOLVEREDE/PROCES Indsatserne koordineres i den tværgående Trafikgruppe (se ovenfor). ØKONOMI Udgifterne til de beskrevne indsatser vedr. trafiksikkerhed foreslås primært finansieret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2011 anslås udgifterne til de foreslåede indsatser at være ca kr. I 2012 og 2013 vil der være udgifter til de beskrevne indsatser for ca kr., som foreslås finansieret af Sundhedsog Forebyggelsesudvalget. Derudover kan der komme udgifter for Børn og Ungeområdet i form af medarbejdertimer forbundet med etablering af kontaktforum for lærere/skoleledere, der arbejder med trafiksikkerhed, afholdelse af cyklistprøver samt udarbejdelse af trafikpolitikker på skolerne. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,003 0,003 Anlæg Finansiering Såfremt aktiviteten kræver anlægsinvesteringer anføres dette. Tilsvarende anføres afledte driftsudgifter, hvis der er tale om anlægstemaer. Hvis udgiften/finansiering vedrører flere udvalg anføres dette.

22 Bilag: 1.5. SFU - psykiatri og handicap Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

23 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING SUNDHEDSAKTIVITETER FOR PSYKIATRI OG HANDICAPOMRÅDET SFU & SU Sundhedsmæssige initiativer på psykiatri og handicapområdet for voksne FORMÅL (TEMA) REDIGERET JULI 2011 Formålet er at arbejde med sunde rammer for borgere tilknyttet paragraf 85 tilbud på hhv. psykiatri- og handicapområdet i Svendborg Kommune. AKTIVITET/TIDSPLAN (VEJE TIL MÅLET) Efteråret 2011: IF Sydfyn er en idrætsforening for sindslidende, som blev etableret i 2008 på opfordring fra en borger. Socialområdet og sundhedsområdet deltog i etableringsfasen. På nuværende tidspunkt har foreningen ca. 15 medlemmer og har vanskeligt ved at uddanne instruktører og fastholde medlemmer. o Socialområdet og sundhedsområdet vil forbedre samarbejdet med IF Sydfyn og understøtte foreningen i at konsolidere sig som aktiv forening for sindslidende i Svendborg Kommune. Støtte foreningen til at uddanne instruktører Støtte til at afsøge muligheder for at øge medlemstilgangen I 2012 iværksættes en indsats for fælleskompetenceudvikling af borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. Forud for dette laves en undersøgelse af, hvad medarbejdere og borgere ønsker temasat i kompetenceudviklingsdelen. Undersøgelsen påbegyndes i slutningen af Undersøgelsen samt den efterfølgende fælles kompetenceudvikling vil foregå med udgangspunkt i begrebet recovery, som handler om, at fælles dialog og et fælles udgangspunkt mellem medarbejder og borger er den bedste måde at opnå fremskridt på. Foråret 2012: Planlægningsfase for afvikling af kompetenceudviklingsdelen for borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. Efterår 2012: Afvikling af kompetenceudviklingsdelen for borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. EFFEKT (MÅL) Målene er følgende: At indsatsen skal tage udgangspunkt i arbejdet med borgerens egenmotivation gennem brugen af medarbejderen som rollemodel og fælleskompetenceudvikling mellem medarbejder og borger/bruger

24 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Medarbejder og borger sammen bliver bedre til at arbejde mod fælles mål, som er båret af en indre motivation hos borgeren At processen bliver så inddragende som muligt, således at medarbejdere og borgere inddrages i og er med til at forme indsatsen fra begyndelsen Understøtte IF Sydfyn og forbedre foreningens muligheder for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter til foreningens medlemmer samt at hjælpe foreningen til at få flere medlemmer INVOLVEREDE/PROCES Forebyggelsessekretariatet er sammen med Socialafdelingen ansvarlige for indsatsen. I indsatsen inddrages borgere og medarbejdere. ØKONOMI Dette tema igangsættes i På et SFU møde i efteråret vil administrationen fremlægge et særskilt punkt på den del, der foreslås igangsat i Det foreslås, at finansieringen findes i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje, og det konstateres, at det anslået vil dreje sig om ca kr. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,150 Anlæg Finansiering

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus

Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus Hjertestartere (aed) placeret uden for sygehus 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sundhedsstyrelsen.dk

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune

Misbrugspolitik. Silkeborg Kommune Misbrugspolitik i Silkeborg Kommune Baggrunden Silkeborg Kommune overtog i forbindelse med kommunalreformen en række opgaver fra det tidligere Århus Amt, herunder alkohol- og stofmisbrugsbehandling samt

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 04-06- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, loka le 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 06.09.2007 kl. 16:00 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 34. Initiativer på kostområdet... 3 35. Indsatsområdet alkohol... 3 36.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Misbrugspolitik i Rebild Kommune

Misbrugspolitik i Rebild Kommune i Rebild Kommune FORMÅL... 2 LOVGRUNDLAG... 2 DEFINITION AF MISBRUG OG RUSAFHÆNGIGHED... 2 MÅLGRUPPER... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 3 KVALITETSMÅL... 3 GENNEMFØRELSE OG OPFØLGNING PÅ POLITIKKEN... 4 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere