Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-08-2011 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14"

Transkript

1 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. SFU august - Budget Den midlertidige indsats for livsstilsforandring Høring vedr. hjertestartere placeret uden for sygehus Selvtræning Til efterretning...53

2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den SFU august - Budget /12903 Beslutningstema: Fortsat drøftelse af budget 2012, temaer. Sagsfremstilling: Med udgangspunkt i udvalgets tidligere drøftelser af temaer for budget 2012: SFU finansierede temaer Indsatser for overvægt (livsstilsforandring) Sundhedsaktivitet på psykiatri og handicapområdet Aktiv transport blandt børn og unge Alkohol voksenområdet Fælles finansierede temaer Unge og rusmidler anmodes udvalget om, at drøfte og beslutte den videre proces for behandlingen af temaerne. Den 10. august 2011 afholdes fællesmøde mellem Børn og Ungeudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedr. "Unge og rusmidler" samt "Svendborgprojektet". Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsker, at "Svendborgprojektet" sendes direkte til budgetforhandlingerne, jvfr. sidste udvalgsmøde. Økonomiske konsekvenser: Finansieringsbehovet fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vil være i alt 1,050 mio. kr. i 2012 faldende til 0,300 mio. i 2013 og 0,150 mio. fra 2014 og frem. Det er kun temaet unge og rusmidler der er delt finansiering, hvorimod de øvrige temaer foreslås finansieret fuldt ud af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, også selv om der indholdsmæssigt er flere udvalg involverede. Finansieringen af temaerne foreslås via sundhedsfremmepuljen, hvor der i 2012 er 2,2 mio. kr. og fra 2013 og frem 0,6 mio. kr., som ikke er disponerede pt. Indstilling: Direktionen indstiller, at udvalget tager stilling til den videre proces i forhold til behandlingen af temaerne, herunder finansiering. 48

3 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Bilag: Åben - SFU budget temaer Åben - SU - Unge og Rusmidler Åben - SFU - alkoholforebyggelse Åben - SFU - trafiksikkerhed skoleveje Åben - SFU - psykiatri og handicap Åben - SFU - indsatser for overvægt (livsstil) Åben - SFU - Børns madvaner Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Temaerne vedr. "Sundhedsaktiviteter for psykiatri og handicapområdet" samt "Unge og rusmidler" fremsendes til budgetforhandlingerne, idet udvalget ikke umiddelbart kan anvise finansiering. Udvalget kan godkende de resterende temaer, herunder finansieringen. Administrationen anmodes om at fremlægge særskilte sager på disse temaer på kommende møde. 2. Den midlertidige indsats for livsstilsforandring 11/17652 Beslutningstema: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring Sagsfremstilling: I Svendborg Kommune var 47 % af befolkningen i 2010 overvægtige eller svært overvægtige. Estimeret svarer det til, at ca voksne borgere har en BMI på eller over 25. Af disse er ca. 25 % svært overvægtige, svarende til, at ca borgere i Svendborg Kommune er svært overvægtige, med en BMI på eller over 30. Overvægt og svær overvægt har store konsekvenser for det enkelte menneske både psykisk og fysisk og samtidig er det bekosteligt for samfundet. Det anslås, at svær overvægt alene kostede samfundet 1,1 mia. kr. i hospitalsindlæggelser, 1,6 mia. kr. i sygefravær og op til 11 mia. kr. i for tidligt arbejdsophør. Dertil kommer udgifter til medicin og private og alternative slankekoncepter. Region Syddanmarks sundhedsprofil fra 2010 fandt, at der i Svendborg var en større andel med en uhensigtsmæssig livsstil, der gerne vil ændre på denne, end der gennemsnitligt er i Region Syddanmark. Det gør sig gældende for både dem der spiser usundt, er meget stillesiddende og for de svært overvægtige. Der er således noget, der tyder på, at borgerne i Svendborg er mere motiverede for at ændre livsstil end borgerne generelt er i Region Syddanmark. Foreløbige erfaringer fra SMUK I 2009 startede Forebyggelsessekretariatet projekt SMUK, for overvægtige kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som 49

4 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den primære målgruppe, og dansk etniske kvinder som sekundær målgruppe. Projektet har haft ca. lige mange borgere fra hver målgruppe. Målet med indsatsen har været, at borgerne bliver bedre til at håndtere livsstilsforandring ved at bruge metoden Små skridt. Den foreløbige interne evaluering af projektet, baseret på gruppeinterviews og individuelle spørgeskemaer, har vist, at det er muligt at integrere forandringerne ( Små skridt ) i familiens hverdag. Evalueringen viste også, at det har stor betydning for deltagerne, at der ikke er tale om mange store forandringer på kort tid, men små ting der kan gøres anderledes. Erfaringerne fra projekt SMUK er også, at det især er kvinder med dansk etnisk baggrund, der kan have gavn af metoden små skridt. Derudover peger deltagerne på fordelen ved, at projektets fokus er på vaner i stedet for regler, og de peger også på fordelen ved at konceptet arbejder med handlekompetencer og holdningsbearbejdelse. De føler, at der arbejdes på en måde, der gør det nemmere for dem at bruge redskaberne i hverdagen og dermed lave varige livsstilsændringer. Den midlertidige indsats På baggrund af ovenstående foreslås det, at der igangsættes en midlertidig indsats. Den midlertidige indsats har til formål, at fastholde viden, erfaringer og kompetencer fra projekt SMUK, samt medvirke til en glidende overgang fra SMUK til en eventuel varig indsats, såfremt evalueringerne peger i den retning. Slutevalueringen fra SMUK foreligger medio 2012 og slutevalueringerne fra de øvrige projekter vil komme løbende i 2012 og Den samlede slutevaluering fra alle projekter under satspuljen foreligger i marts Derfor lægges op til en midlertidig ordning, som forlænger SMUK i en justeret form for alle, og hvor vægtstopkonceptet videreføres og hvor man fortsat anvender metoden Små skridt. Den midlertidige ordning kan igangsættes i september 2011, samtidig med at projekt SMUK færdiggøres frem mod maj Den midlertidige indsats afsluttes således ved udgangen af Der lægges op til, at stillingtagen til en eventuel varig indsats, skal indgå i budgetprocessen for Økonomiske konsekvenser: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring, finansieres af puljen/rammen til sundhedsfremme og forebyggelse, med: 2011: :

5 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller, at: Den midlertidige indsats for livsstilsforandring, iværksættes Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Godkendt. 3. Høring vedr. hjertestartere placeret uden for sygehus 11/24471 Beslutningstema: Høring vedr. rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus 2011" fra Sundhedsstyrelsen Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har sendt rapporten "Hjertestartere (AED) placeret uden for sygehus 2011" i høring med frist den 29. august Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet samt en række faglige interessenter (medicinske selskaber mm.). Rapporten indeholder 16 anbefalinger, som omhandler: opsætning af hjertestartere registrering af hjertestartere teknologi vedr. hjertestartere information og uddannelse De væsentligste anbefalinger gengives nedenfor: Anbefaling 3: Hjertestartere opsat uden for hospitaler bør som udgangspunkt placeres på lokalisationer med høj risiko for forekomst af hjertestop, og følge de gældende nationale og internationale anbefalinger på området Anbefaling 4: Hjertestartere bør opsættes i tyndt befolkede områder med lange ambulanceresponstider, og bør placeres velkendte steder såsom bytorve, hæveautomater, ved postkasser og lignende, og bør ledsages af et first-responder program. Anbefaling 6: Der bør udarbejdes en informationsindsats til aktører på området, herunder regioner og kommuner som kan hjælpe til at placere hjertestarterne mest hensigtsmæssigt samt skabe et centralt overblik over placeringerne. Anbefaling 7: Regioner og kommuner bør som led i arbejdet med beredskab og den præhospitale indsats indtænke en strategi for placering af hjertestartere. 51

6 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Anbefaling 8: Hjertestarterne bør fortrinsvis opsættes i det offentlige rum, hvor de kan være tilgængelige 24 timer i døgnet - eksisterende offentligt betalte hjertestartere (hos f.eks. stat, regioner og kommuner) skal fremadrettet, hvor muligt, flyttes ud i det fri så de er lette at nå. Rapporten omtaler ikke, hvem der har ansvaret for opstilling og vedligeholdelse af hjertestarterne. Indstilling: Det indstilles, at der afgives et høringssvar til Sundhedsstyrelsen Bilag: Åben - Rapport fra Sundhedsstyrelsen: Hjertestartere placeret uden for sygehus 2011 (Høringsversion) Åben - Høringssvar fra SFU Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Udkast til høringssvar godkendt. 4. Selvtræning 11/7061 Beslutningstema: Status over tilbud til selvtrænere. Sagsfremstilling: Gert Rasmussen (S) har ønsket at drøfte status for faciliteter til selvtrænere, herunder udviklingen og økonomien for området. Der er udarbejdet et notat der beskriver status for området. Indstilling: Administrationen indstiller, til drøftelse Bilag: Åben - Status over selvtræning i Svendborg Kommune 2011 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Drøftet. 52

7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Til efterretning 10/1339 Beslutningstema: Til efterretning Sagsfremstilling: 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra udvalgets medlemmer 3. Orientering fra direktørområdet 1. Den kommunale tandpleje, centralklinikken 2. Revideret projektbeskrivelse Sund i Hømarken 3. Uddelt præmie til røgfrie kontrakter 4. Brev fra Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. forebyggelse og kræftplan III 5. Breve fra Indenrigs- og Sundhedsministeren vedr. kommunal rehabilitering 4. Konferencer: 1. KL s Sundhedskonference 17. januar 2012 Beslutning i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den : Taget til efterretning. 53

8 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:55 Masoum Moradi Ulrik Sand Larsen Bo Hansen Gert Rasmussen Ulla Larsen 54

9 Bilag: 1.1. SFU budget temaer Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

10 Notat Bilag til SFU møde - budget 2012 temaer Tidsforløb 1. Udkast til udvalgsmødet den 5. maj 2. Udkast viderebearbejdet til udvalgsmødet den 9. juni 3. Færdigt mat. til udvalgsmøde den 11. aug. Det er kun temaet unge og rusmidler der er delt finansiering, hvorimod de øvrige temaer foreslås finansieret fuldt ud af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, også selv om der indholdsmæssigt er flere udvalg involverede. Tema Udvalg Økonomi i kr. SFU finansierede temaer: Økonomi Økonomi og Indkøb Rådhuset Ramsherred Svendborg Tlf Fax april 2011 ajourført august 2011 Sagsid. 11/12903 løbenr mappe SFU Afdeling: Økonomi Ref. SSEJLF Børns madvaner SFU - Indsatser for overvægt (Livsstilsforandring) Sundhedsakt. på pyskiatri og handicapomr. SFU (2012) SFU, SU (2012) Aktiv transport Alkohol voksenomr. SFU, UMT, BU, KEU SFU, SU, BU ( ) ( ) Tværgående temaer: Unge og Rusmidler SU, SFU, BU (2012- frem) Finansieringsmodel Driftsbehov i alt: 2012: kr. 2013: kr og frem: kr. Foreslås finansieret indenfor sundhedsfremme puljen. Åbningstider Mandag-onsdag Torsdag Fredag

11 Bilag: 1.2. SU - Unge og Rusmidler Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 95438/11

12 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING UNGE & RUSMIDLER ETABLERING AF UNGEENHED (SU, B&U, SFU) Styrket indsats over for unge i alderen år, der har et narkotika- eller alkoholforbrug med fysiske, psykiske eller sociale følger, eller som udviser særlig risiko for at udvikle et egentligt misbrug. FORMÅL (TEMA) Der etableres en særlig ungeenhed, der forener og udbygger kommunens eksisterende indsatser for målgruppen i relation til forebyggelse, rådgivning og vejledning samt behandling. AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) Indsatserne er i dag organiseret under fagudvalgene SU, SFU og B&U. Med etablering af ungeenheden er det hensigten at nedbryde sektorbarrierer, udvikle eksisterende indsatser og opprioritere området generelt. Finansieringen deles ligeligt mellem de tre fagudvalg. EFFEKT (MÅL) En integreret ungeenhed vil fremme koordinering og samtidigt medvirke til at forene og udvikle kommunens eksisterende tilbud. Ungeenheden vil således udgøre det bærende fundament for realiseringen af en række af kommunens strategier og politikker på området samt understøtte Unge & Rusmidler som tværgående tema i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har bl.a. følgende strategier og politikker på området: Politik for socialt udsatte borgere Rusmiddelpolitik Sundhedspolitik Alkoholstrategien Strategierne og politikkerne nævner blandt andet følgende temaer, som vil udgøre naturlige fixpunkter i ungeenheden: Borgere i Svendborg Kommune har fornuftige alkoholvaner Hæve debutalderen for afprøvning af alkohol Reducere tilgængeligheden til rusmidler Mindske forbruget af alkohol blandt unge Styrke og udvikle det tværfaglige samarbejde Fokus på børn og unge i misbrugsfamilier Let adgang til rådgivning og behandling

13 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING INVOLVEREDE/PROCES Der arbejdes pt på en konkretisering af ungeenheden i forhold til indhold og organisering. Konkretiseringen forventes at foreligge i løbet af juni måned ØKONOMI Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,450 0,450 0,450 Anlæg 0 Finansiering 0,45 Finansieringen deles ligeligt mellem de tre fagudvalg med kr. pr. udvalg.

14 Bilag: 1.3. SFU - alkoholforebyggelse Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

15 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING FOREBYGGELSESINDSATS PÅ ALKOHOLOMRÅDET FOR VOKSNE SFU & SU & BU Beskrivelse af mulige forebyggelsesindsatser på alkoholområdet for voksne FORMÅL (TEMA) Resultater fra den regionale sundhedsundersøgelse Hvordan har du det? viser, at Svendborg Kommune skiller sig negativt ud på alkoholområdet, fx ift. at der i Svendborg Kommune er en høj andel af borgere, der drikker mere end genstandsgrænsen. Der ses særligt højt alkoholforbrug blandt de årige. På baggrund af dette har SFU på mødet den 7. april 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en oversigt over, hvordan kommunen eventuelt kan iværksætte initiativer til forebyggelse af alkoholforbruget i den voksne befolkning. Der tages udgangspunkt i nationale anbefalinger og evidens på området. Der tages desuden afsæt i erfaringer og indsatser fra det igangværende projekt Alkoholforebyggelse i kommunen, som Svendborg, Ærø og Langeland Kommuner deltager i. Projektet afsluttes primo Formålet er at mindske alkoholforbruget blandt voksne borgere i Svendborg Kommune. I denne sammenhæng tænkes primært på storforbrugere, dvs. de borgere, der har et alkoholforbrug over højrisiko-genstandsgrænserne ( de gamle genstandsgrænser ). Men også gruppen af borgere, der overskrider lav-risikogruppen ( de nye genstandsgrænser ) vil kunne påvirkes af indsatserne. AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) Maj-juni 2011: Juni-august 2011: August februar 2012: Oversigt over mulige indsatser udarbejdes Udvalget vurderer, hvilke indsatser der eventuelt kan igangsættes Projekt Alkoholforebyggelse i kommunen afsluttes, og der udarbejdes en evalueringsrapport samt en status på arbejdet med alkoholforebyggelse i Svendborg Kommune Der udarbejdes mere konkrete beskrivelse af de indsatser, SFU peger på. Forår 2012 og frem: Indsatser igangsættes EFFEKT (MÅL) På området alkoholforebyggelse er der ikke mange indsatser, som der er evidens for virker. De indsatser, der er stærkest evidens for virker, er primært indsatser vedr. prisregulering, aldersgrænser for køb af alkohol, begrænsning af reklamer. Dette er områder, som reguleres via lovgivning fra nationalt hold. I kommunen er der dog også mulighed for at gøre en indsats på alkoholområdet. Der kan særligt peges på to områder: normative forandringer i befolkningens opfattelse af og indstilling til alkohol både hos voksne og unge indførelse af metoden Brief intervention i samtalen med borgere i kommunen

16 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Normative forandringer og strukturel forebyggelse Strukturel forebyggelse handler om at sætte rammerne for en bestemt adfærd. Med andre ord at gøre det lette valg til det sundeste valg. I forbindelse med alkohol er den primære interventionstype at begrænse tilgængeligheden, da det sundeste valg er at drikke mindre end lav-risiko-genstandsgrænserne. I kommunalt regi kan man ikke ændre på tilgængeligheden ved at fjerne muligheden for køb af alkohol eller øge prisen. Men man kan fra kommunal side understøtte en kultur, hvor man signalerer en lav grad af tilgængelighed. Hvis kommunen er tydelig i udmeldinger omkring brugen af alkohol kan kommunen understøtte en udvikling, så borgerne i kommunen langsomt ændrer holdning til alkohol. Som det blev nævnt på alkoholkonferencen den 16. maj 2011, så kræver indsatser på alkoholområdet et langt sejt træk. Forslag til indsatser: Fjernelse af al alkohol på alle kommunale arbejdspladser i kantiner mm. Nul-alkohol-politik på alle institutioner, hvor der er børn. Dvs. der må ikke indtages alkohol i sammenhænge med børn på kommunale institutioner, herunder forældremøder, skolefester, fællesspisning mm. Udarbejdelse af betingelser i relation til alkoholudskænkning ved uddeling af 18-midler og folkeoplysningsmidler (foreninger, sportsklubber mm.) Brief intervention og normative forandringer Metoden brief intervention (BI) betyder, at frontmedarbejdere i mødet med borgeren stiller få spørgsmål om alkohol. Spørgsmålene i sig selv giver anledning til refleksion hos borgeren, og denne refleksion har i sig selv vist at kunne medføre et fald i alkoholforbruget. Brugen af BI skal følges op med handlevejledninger, der hjælper frontpersonalet, såfremt spørgsmålene giver anledning til, at borgeren skal henvises til fx alkoholbehandling. Brugen af BI kan også udbredes til alle ledere i kommunen, da det kan forventes, at der vil være en stor andel af kommunens medarbejdere, der ligeledes har et stort alkoholforbrug En anden forventet effekt ved at udbrede brugen af BI i kommunen er, at de ansatte også vil reflektere over eget og andres alkoholforbrug, og dermed potentielt mindske deres forbrug. Uddanner man de ansatte får man samtidig fat i rigtig mange borgere i kommunen, da mange af de ansatte også bor i kommunen. De ansattes viden omkring alkohol vil endvidere kunne påvirke den ansattes familie og øvrige netværk, således at man ad denne vej kan få igangsat normative forandringer blandt kommunens borgere. Disse forandringer vil potentielt kunne betyde, at borgerne nedsætter deres alkoholforbrug. Forslag til indsatser: Kurser for medarbejdere vedr. metoden BI samt håndtering af alkoholproblemer, herunder handlevejledninger (fortsættelse af det, der allerede er i gang i regi af projekt Alkoholforebyggelse i kommunen). Løbende understøttelse af, at der spørges systematisk til alkoholforbrug på alle områder i kommunen fx i Sundhedsplejen, Jobcenteret, Hjemmeplejen mm. Samarbejde med de praktiserende læger om at understøtte den kommunale indsats Som supplement til ovennævnte indsatser, kan der også peges på en forstærket indsats over for unge i udskolingen og deres forældre. En indsats med fokus på de unges alkoholforbrug kan potentielt have en afsmittende positiv effekt på alkoholforbruget blandt forældrene. En sådan indsats skulle tage afsæt i flg.

17 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Uddannelse af forældrene, så de bliver bevidste om deres betydning ift. at sætte grænser for de unge og at være rollemodeller. Fx brug af alkoholkontrakter, hvor der opstilles mål for alkoholadfærden både blandt de unge og forældrene (a la røgfri kontrakter, som har været benyttet ift. forebyggelse af rygestart) Normativ påvirkning af forældrene, så de indser betydningen af et tidligt og stort alkoholforbrug både blandt de unge og dem selv Et forslag kunne være at tilbyde kurset Forstå din teenager til forældre med børn i udskolingen, fx 5 kurser om året. Kurset er allerede afholdt flere gange og er meget populært. INVOLVEREDE/PROCES Indsatserne iværksættes i tæt samarbejde mellem Forebyggelsessekretariatet, projektlederen for Alkoholforebyggelse i kommunen (indtil februar 2012), centerlederen for rusmidler og forsorg, Børn og Unge samt andre relevante parter. ØKONOMI Udgifterne til indsatser vedr. alkoholforebyggelse i kommunen vil primært bestå af medarbejdertimer. Det vil med andre ord sige, at alkoholforebyggelse skal prioriteres højt i alle kommunens afdelinger for at opnå en effekt. Både til udvikling af nye tiltag og til at indføre fx metoden BI i den daglige opgaveløsning. Konkrete udgifter til fx Forstå din teenager foreslås finansieret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets ramme/pulje. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,075 0,075 Anlæg Finansiering

18 Bilag: 1.4. SFU - trafiksikkerhed skoleveje Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98232/11

19 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING AKTIV TRANSPORT SFU, B&U, UMT, KEU REDIGERET JULI 2011 Fokus på aktiv transport blandt børn og unge FORMÅL (TEMA) Med afsæt i sundhedspolitikken, budgetforliget for 2011 samt den nye skolestruktur har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget ønsket at sætte fokus på sikre skoleveje og aktiv transport. Formålet med indsatser på dette område er At få flere børn til at bevæge sig i det daglige via aktiv transport (på cykel eller til fods) frem for passiv transport (i bil eller bus) At medvirke til at børn og unge, der cykler eller går til skole, kan transportere sig mere sikkert AKTIVITET/TIDPSLAN (VEJE TIL MÅLET) I Svendborg Kommune er indsatserne vedrørende trafiksikkerhed og aktiv transport fordelt på flere direktørområder. Bl.a. ligger alle indsatser vedrørende cykelstier og andet hard ware i Miljø og Teknik. Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets indsatser tager udgangspunkt i de sundhedsmæssige aspekter ved aktiv transport. Dvs. fokus på forebyggelse af ulykker og forbedring af folkesundheden ved at børn og unge bevæger sig mere. Svendborg Kommune deltager i i det EU-støttede projekt Cykler uden grænser. Projektgruppen er sammensat af medlemmer fra Miljø ogteknik, Børn og Unge, Kultur og Plan samt Sundhed og Forebyggelse. I dette regi er der udarbejdet en Cykelpolitik, som er politisk godkendt den 28. juni Derudover er flg. gennemført Lokal cykelkampagne rettet mod førskolebørn, skolebørn og elever på ungdomsuddannelserne før sommerferien 2011, herunder uddeling af pjecer, ophængning af plakater, konkurrencer mm. Kampagnen gentages efter sommerferien Elektronisk cykelruteplanlægger, der viser den korteste cykelvej fra et punkt til et andet. Veje med cykelstier/-baner prioriteres fremfor andre veje. Cykelhjemmeside for cyklister i Svendborg Kommune se Som supplement til ovenstående foreslås Sundheds- og Forebyggelsesudvalget at igangsætte en række aktiviteter. De aktiviteter, SFU foreslås at igangsætte, understøtter både vision/mål i cykelpolitikken og de foreslåede indsatser i budgettemaet vedrørende trafiksikkerhed og cykelfremme, som fremsendes af Udvalget for Miljø og Teknik : Alle aktiviteter koordineres, udvikles og igangsættes i samarbejde med den tværgående Trafikgruppe, som består af deltagere fra Miljø og Teknik, Børn og unge, Kultur, Erhverv og Udvikling samt Sundhed og Forebyggelse. EFFEKT (MÅL) Aktiviteterne beskrives nedenfor under Effekt (mål) Under hver aktivitet er der i parentes foreslået, hvornår de foreslåede indsatser ville kunne igangsættes.

20 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Delmål 3 og 4 igangsættes som en del af arbejdet i den tværgående Trafikgruppe. Delmål 1: At øge den enkeltes sikkerhed ved at øge brugen af cykelhjelm. Risikoen for hovedskader reduceres med 60% ved styrt, når der bruges cykelhjelm. Der fokuseres på Børn. Flertallet bruger cykelhjelm, kun få i 3. klasse har ikke en hjelm, hvilket oftest skyldes manglende ressourcer i familien. Teenagere. Flertallet bruger ikke cykelhjelm, selvom der sker relativt flere ulykker blandt de større børn end blandt de små børn. Forældre. Forældre er rollemodeller for børnene og de unge, og de har dermed stor indflydelse på deres adfærd. Indsatser: Understøttelse af igangværende indsats i Færdselsskolen ved udlevering af cykelhjelme til de få 3. klasses elever, hvor familien ikke har råd til at købe en cykelhjelm, ca. 25 om året. (2011 og fremover) Event med at udlevere cykelhjelme til forældre og/eller ældste elever, der kører uden cykelhjelm fx ca. 40 cykelhjelme per skole med indskolingsbørn og/eller ca. 30% af alle børn i udskolingen (2011) Delmål 2: Indsatser: At styrke de åriges evner som cyklister. Jo ældre børnene bliver, jo flere ulykker sker der Gøre cyklistprøver i 6. klasse obligatoriske, herunder årlig afholdelse af cyklistfinaler blandt de to bedste fra hver skole. I samarbejde med politiet og Børn & Unge (2012) Delmål 3: At mindske trafikken omkring skolerne og dermed øge trafiksikkerheden. Jo flere der transporteres i bil, jo større bliver usikkerheden omkring skolerne Indsatser: Afprøvning af forsøg med at skabe bedre trafikforhold for cyklister omkring Østre Skole (2011) Delmål 4: Indsatser: At skabe større fokus på trafiksikkerhed på skoler og generelt i kommunen Udrulning af Trafikpolitikker til alle skoler i kommunen, inspireret af Rådet for Sikker Trafiks skabelon for lokale trafikpolitikker et direkte delmål i cykelpolitikken (2012) Etablering af kontaktforum for lærere/ledere, der arbejder med trafiksikkerhed på skolerne (2011) Kommunikationsmæssig understøttelse af etablering af nye trafiksikkerhedstiltag, fx ved at der på den nye cykelhjemmeside gøres reklame for alle nye anlægsarbejder, der har betydning for cyklister ( )

21 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING INVOLVEREDE/PROCES Indsatserne koordineres i den tværgående Trafikgruppe (se ovenfor). ØKONOMI Udgifterne til de beskrevne indsatser vedr. trafiksikkerhed foreslås primært finansieret af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. I 2011 anslås udgifterne til de foreslåede indsatser at være ca kr. I 2012 og 2013 vil der være udgifter til de beskrevne indsatser for ca kr., som foreslås finansieret af Sundhedsog Forebyggelsesudvalget. Derudover kan der komme udgifter for Børn og Ungeområdet i form af medarbejdertimer forbundet med etablering af kontaktforum for lærere/skoleledere, der arbejder med trafiksikkerhed, afholdelse af cyklistprøver samt udarbejdelse af trafikpolitikker på skolerne. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,003 0,003 Anlæg Finansiering Såfremt aktiviteten kræver anlægsinvesteringer anføres dette. Tilsvarende anføres afledte driftsudgifter, hvis der er tale om anlægstemaer. Hvis udgiften/finansiering vedrører flere udvalg anføres dette.

22 Bilag: 1.5. SFU - psykiatri og handicap Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mødedato: 11. august Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

23 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING SUNDHEDSAKTIVITETER FOR PSYKIATRI OG HANDICAPOMRÅDET SFU & SU Sundhedsmæssige initiativer på psykiatri og handicapområdet for voksne FORMÅL (TEMA) REDIGERET JULI 2011 Formålet er at arbejde med sunde rammer for borgere tilknyttet paragraf 85 tilbud på hhv. psykiatri- og handicapområdet i Svendborg Kommune. AKTIVITET/TIDSPLAN (VEJE TIL MÅLET) Efteråret 2011: IF Sydfyn er en idrætsforening for sindslidende, som blev etableret i 2008 på opfordring fra en borger. Socialområdet og sundhedsområdet deltog i etableringsfasen. På nuværende tidspunkt har foreningen ca. 15 medlemmer og har vanskeligt ved at uddanne instruktører og fastholde medlemmer. o Socialområdet og sundhedsområdet vil forbedre samarbejdet med IF Sydfyn og understøtte foreningen i at konsolidere sig som aktiv forening for sindslidende i Svendborg Kommune. Støtte foreningen til at uddanne instruktører Støtte til at afsøge muligheder for at øge medlemstilgangen I 2012 iværksættes en indsats for fælleskompetenceudvikling af borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. Forud for dette laves en undersøgelse af, hvad medarbejdere og borgere ønsker temasat i kompetenceudviklingsdelen. Undersøgelsen påbegyndes i slutningen af Undersøgelsen samt den efterfølgende fælles kompetenceudvikling vil foregå med udgangspunkt i begrebet recovery, som handler om, at fælles dialog og et fælles udgangspunkt mellem medarbejder og borger er den bedste måde at opnå fremskridt på. Foråret 2012: Planlægningsfase for afvikling af kompetenceudviklingsdelen for borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. Efterår 2012: Afvikling af kompetenceudviklingsdelen for borgere og medarbejdere tilknyttet paragraf 85 på handicap og psykiatriområdet. EFFEKT (MÅL) Målene er følgende: At indsatsen skal tage udgangspunkt i arbejdet med borgerens egenmotivation gennem brugen af medarbejderen som rollemodel og fælleskompetenceudvikling mellem medarbejder og borger/bruger

24 BUDGET 2012 BESKRIVELSE AF TEMAER I UDVALGENES BUDGETLÆGNING Medarbejder og borger sammen bliver bedre til at arbejde mod fælles mål, som er båret af en indre motivation hos borgeren At processen bliver så inddragende som muligt, således at medarbejdere og borgere inddrages i og er med til at forme indsatsen fra begyndelsen Understøtte IF Sydfyn og forbedre foreningens muligheder for at tilbyde en bred vifte af aktiviteter til foreningens medlemmer samt at hjælpe foreningen til at få flere medlemmer INVOLVEREDE/PROCES Forebyggelsessekretariatet er sammen med Socialafdelingen ansvarlige for indsatsen. I indsatsen inddrages borgere og medarbejdere. ØKONOMI Dette tema igangsættes i På et SFU møde i efteråret vil administrationen fremlægge et særskilt punkt på den del, der foreslås igangsat i Det foreslås, at finansieringen findes i Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets pulje, og det konstateres, at det anslået vil dreje sig om ca kr. Mio. kr. Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Drift 0,150 Anlæg Finansiering

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10

Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Sund hele livet de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002 Sund hele livet - de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10 Regeringen September 2002

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008

Kommunernes Landsforening. Godt i gang. - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008. Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den kommunale forebyggelsesindsats i 2008 Oktober 2008 Kommunernes Landsforening Godt i gang - en kvantitativ undersøgelse af den

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere

Sundhed i sociale tilbud

Sundhed i sociale tilbud Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov 2010 Sundhed i sociale tilbud til voksne med særlige behov Redaktion: Rikke Primdahl og Kirsten Nielsen, Sundhedsstyrelsen Tekst: Nenna Brinck, nenna.dk

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014

Sundheds- politik Handleplaner 2013-2014 Sundhedspolitik Handleplaner 2013-2014 Indhold Udarbejdelse af handleplaner 2 Borgerrettet forebyggelse 4 Kost 5 Rygning 12 Alkohol 18 Motion 24 Mental Sundhed 31 Børn og unges trivsel 32 Psykisk sygdom

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere