FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK"

Transkript

1 94233DK FLEXIT S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler og køkkenemhætte Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT-krydsveksler og tilkobling til ekstern køkkenemhætte Luftbehandlingsaggregat m/roterende veksler Luftbehandlingsaggregat m/roterende veksler og køkkenemhætte ØLAND AS Telf

2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner S3/K3/A3 X/TT 3 2 Funktionsbeskrivelse Varmeflader Frostsikring Systemskitse S3/K3/A3 X/TT 3 3 Betjening - Styring Betjening via køkkenemhætte 4 4 Rengøring - Vedligeholdelse S3/K3/A3 X/TT 5 5 Oversigtstegning S3/K3/A3 X/TT 7 6 Tekniske data S3/A3/K3 X/TT Tekniske data køkkenemhætte 7 7 Vigtige sikkerhedsinstruktioner S3/S3 RK 8 8 Funktionsbeskrivelse Varmeflader Systemskitse S3/S3 RK 8 9 Betjening - Styring Betjening via køkkenemhætte 9 10 Rengøring - Vedligeholdelse S3/S3 RK Oversigtstegning S3/A3/S3 RK Tekniske data S3/A3/S3 RK Tekniske data køkkenemhætte Indregulering af aggregatet Indstilling Indstillingsmuligheder på styrekort Fejlsøgning EU-overensstemmelseserklæring 15 Symboler Dette produkt har en række symboler, som bruges til mærkning af selve produktet samt i installations- og brugervejledningerne. Nedenfor er angivet en forklaring på nogle af de mest almindelige symboler. HØJSPÆNDING BERØRINGSFARE INDBLÆSNING UDSUGNING VEKSLER-/ SOMMERKASSETTE EFTERVARMETERMOSTAT AFKAST UDELUFT Symboler for aggregater/el-varme ADVARSEL: Når en tekst har dette mærke, betyder det, at personskade! eller alvorlig skade på udstyret kan blive resultatet, hvis ikke instruktionerne følges. OBS: Når en tekst har dette mærke, kan skade på udstyr eller ringe udnyttelsesgrad blive konsekvensen, hvis instruktionerne ikke følges. TRANSFORMER- REGULERING UDSUGNING Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. TRIN 2 Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme. TRANSFORMER- REGULERING INDBLÆSNING TRIN 2 2

3 S3/A3/K3 X/TT 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner S3/K3/A3 X/TT For at reducere risikoen for brand, elektrisk! stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til at behandle ventilationsluft i bygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser. Træk el-stikket ud i forbindelse med service- og vedligeholdelsesarbejde. Før servicelågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 2 minutter). Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Kog ikke brændbare stoffer, og undgå at flambere under ventilatoren/emhætten. Lad ikke gryder/stegepander med olie eller fedt stå uden opsyn. Følg brugervejledningen omhyggeligt. Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelses arbejde eller ved eventuelle uheld. 2 Funktionsbeskrivelse I varmevekslerkassetten HR-X passerer den kolde ude luft og den varme udsugningsluft hinanden i et kryds uden at komme i direkte kontakt med hinanden. Ved hjælp af dette princip overføres % af varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Desuden sør ger en termostatstyret eftervarmeflade EB1 for, at ind blæsningsluften holder den ønskede temperatur. Denne indblæsningsluft føres via kanaler og ventiler til opholdsrum og soverum. Udsugningsluften suges ud fra enten det samme rum eller via dørspalter eller overstrømsriste til toilet og vådrum. Den brugte luft føres via kanalsystemet tilbage til aggregatet, afgiver som nævnt varme, og blæses ud af bygningen via en taghætte eller en vægrist. Udsugningen fra køkkenemhætten K går uden om varmevekslerkassetten. 2.1 Varmeflader Varmefladerne er sikret mod overophedning af overophedningstermostater F20/F21, som kobler fra ved 65 C. Som ekstra sikkerhed kobler overophedningstermostater F10/F11 fra ved 80 C. Overophedningstermostaterne kan nulstilles manuelt ved at trykke den hvide knap ind. De er placeret foran øverst på aggregatet. De kan nås ved at åbne servicelågerne og fjerne det plastdæksel, der dækker åbningen. Se etiket. Resetknappen sidder på den inderste plade et stykke inde i åbningen. Dette er udelukkende et ventilationssystem og ikke et opvarmningssystem. Boligen skal opvarmes på normal vis. Fordelen ved varmegenvindingen skal ses i forhold til direkte udblæsning fra boligen uden nogen form for genvinding. 2.2 Systemskitse S3/K3/A3 X/TT Indblæsning Udsugning Udeluft Afkast 3 B1 TEMPERATURFØLER INDBLÆSNING B6 TERMOFUGTVAGT F10, F11 OVEROPHEDNINGSTERMOSTAT, MANUEL RESET F20, F21 OVEROPHEDNINGSTERMOSTAT, AUTOMATISK RESET FI1 INDBLÆSNINGSLUFTFILTER FI2 UDSUGNINGSLUFTFILTER EB1 EFTERVARMEFLADE EB2 FORVARMEFLADE HR-X VARMEVEKSLERKASSETTE M1 INDBLÆSNINGSVENTILATOR M2 UDSUGNINGSVENTILATOR P1 PRESSOSTAT (EKSTRAUDSTYR) KUN FOR MODELLER MED KØKKENEMHÆTTE: K KØKKENEMHÆTTE DA4 SPJÆLD - KØKKENEMHÆTTE 2.3 Frostsikring Aggregatet er udstyret med en særlig termovagt, som sikrer maksimal udnyttelse af varmegenvindingsfunktionen og opretholdelse af balanceret ventilation. Termovagten har en følerstav B6 med dobbelt funktion. Den sidder i vekslerkassettens udsugningskanal og har et NTC-element, som styrer temperaturen, samt en indikator til registrering af kondensvand. Hvis udsugningsluften er tør, sikrer termofugtvagten, at aggregatet fungerer normalt ned til 3 C på afkastluften for derefter at give en impuls til aktivering af frostsikringsfunktionen. Denne funktion gentages periodisk, indtil vekslerkassetten opnår en tilstrækkelig høj temperatur til at hindre tilfrysning. Hvis udsugningsluften er fugtig, vil denne funktion gå i gang ved en afkastlufttemperatur på +1 C. Selve frostsikringsfunktionen har følgende forløb: - Forvarmefladen EB2 aktiveres. - Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, vil udsugningsventilatoren gå på NORMAL hastighed og indblæsningsventilatoren reduceres til LAV hastighed. Når frostsikringsbehovet ikke længere er til stede, vil aggregatet gå tilbage til normal drift.

4 S3/A3/K3 X/TT 3 Betjening - Styring Hastigheden på ventilatorerne i aggregatet styres fra en separat monteret betjeningspanel SP30. Afhængigt af driftssituationen stilles ventilatorhastigheden på det ønskede niveau. Trin MIN: Trin NORMAL: Trin MAX: Bruges, når der er behov for mindre ventilation end normalt. Normal driftsventilation. Denne indstilling anvendes til daglig. Bruges, når der er behov for øget ventilation i vådrum eller i hele boligen. Bruges under og et stykke tid efter f.eks. brusebad og tørring af tøj. Betjeningspanel SP 30 for elektronisk automatik med termovagt Den indeholder følgende funktioner: - Den højre trykknap (ventilatorsymbol) til valg af hastighederne min., normal og maks. med indikatorlampe, som viser, hvilket hastighedstrin der er aktiveret. - Den venstre trykknap (+ symbol) til valg af tilførsel af eftervarme FRA/TIL. Ved hjælp af denne knap kan man til-/frakoble eftervarmen (frakobles i den varme årstid). Termostat for eftervarme (pos. 4/Kap. 5 Oversigtstegninger) er fra fabrikken indstillet på 20 C i aggregatet. Den sidder inde i aggregatet og bør ikke stilles højere end 25 C. Indstilling foretages ved hjælp af en flad skruetrækker. Føleren for termostaten sidder i indblæsningskanalen, og et vist varmetab frem til ventilerne må påregnes på steder, hvor kanalerne går i kolde omgivelser. - Rød lampe (!): Langsomme blink: Filteret skal udskiftes (forudsat at en pressostat er installeret). Hurtige blink: Overophedningstermostat udløst, eller termofugtvagt ikke tilkoblet. Fast lys: Begge fejl er opstået. - Grøn lampe (+): Denne lampe lyser, når eftervarmeafbryderen er slået TIL. - Gul lampe ( C): Denne lampe lyser, når eftervarmen er aktiveret (når fladen varmer). Rød Grøn Gul Hvis aggregatet er i midlertidig automatisk frostsikringsfunktion om vinteren, reagerer aggregatet ikke på en hastighedsændring, før frostsikringsfunktionen er ophørt. Hvis der opstår strømafbrydelse, vil aggregatet ved genstart automatisk indstilles på hastighedstrin Normal og med eftervarme aktiveret. Det betyder, at eftervarmefladen varmer, hvis der er behov for varme. 3.1 Betjening via køkkenemhætte (A3 og K3) Figur 1: A - Drejeknap for spjæld/timer B - Trykknap for belysning I forbindelse med madlavning åbnes spjældet. Spjældet lukkes automatisk efter maksimum 60 minutter eller ved at dreje spjældafbryderen til som vist på fig. 1. Når timeren aktiveres, forceres luftbehandlingsaggregatet desuden til spjældfunktionen. Fig. 1 4

5 S3/A3/K3 X/TT 4 Rengøring - Vedligeholdelse S3/K3/A3 X/TT! Før servicelågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmefladen fra, lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. Ventilatorer: Pos.nr. 9 og 10/Kap. 5 Oversigtstegning A3/K3/A3 X/TT. Ventilatorerne behøver normalt ikke eftersyn. Hvis det bliver nødvendigt, kan de tages ud på følgende måde: Skru dækslet over ventilatoren løs (4 skruer) og kobl el-kontakten fra. Ventilatoren kan så trækkes forsigtigt ud af sporet. Selve motoren med ventilatorhjul tages ud ved at løsne de 4 skruer i den runde motorplade og trække motoren forsigtigt ud af motorhuset. Hvis rengøring er nødvendig, bruges en lille børste og eventuelt trykluft, hvis det er muligt. Montering foregår i modsat rækkefølge. Filter:! Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er snavset til. Tilsmudsede filtre medfører: Øget luftmodstand i filteret - mindre luft i boligen - risiko for bakterievækst i filteret - og i værste fald kan anlægget tage skade. Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forurensningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Indblæsningsluftfilteret, som renser udeluften (2), består af et forfilter (Grovfilter G3) og et kompaktfilter (Finfilter F77), fig. 2. Husk rækkefølgen set fra oven: Stålgitter - forfilter - kompaktfilter. Filtrene skubbes på plads i fæsteskinnerne. Udsugningsluftfilteret (1) er af typen panelfilter G3 (Grovfilter) og sidder i en separat skinne. Det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Best. nr. for komplet filtersæt: Filterplacering (skitsen viser venstremodel/højremodellen er spejlvendt) Indblæsningsluftfilter: Forfilter og kompaktfilter Udsugningsluftfilter: Planfilter m/papramme Termofugtføler Vekslerkassette Vekslerkassette: Kontrolleres ca. en gang om året for støv og snavs i luftkanalerne. Tag først termofugtføleren (3) ud, og træk derefter forsigtigt kassetten (11) ud. Hvis den trænger til at blive gjort ren, lægges den i en balje med varmt sæbevand (NB! ikke soda) og skylles til sidst med varmt vand. Termofugtføleren rengøres separat med en tør klud. Ved udtagning/ isætning af vekslerkassetten skal det kontrolleres, at både kassette og følerstav sidder korrekt, og at stikket sættes i kontakten. Termofuktføleren skal sidde 6 cm fra toppen - og midt på vekslerkassetten. Den placeres på området under udsugningsluftfilteret (1). 5

6 S3/A3/K3 X/TT Ventiler og kanalsystem: Udeluftindsugning: Taghætte: Sommerdrift: Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 10. år. Kontrollér 1 gang om året, at gitteret ikke er tilstoppet. Kontrollér 1 gang om året, at drænspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. I den varme årstid (uden for fyringssæsonen) er der ikke behov for genvinding af varmen. Så kan vekslerkassetten udskiftes med en sommerkassette, der fås som tilbehør. Den isættes på vekslerkassettens (11) plads. På denne måde slippes udeluften direkte ind i bygningen, uden at varmegenvinding finder sted. Termofugtføleren (3) skal så flyttes over på sommerkassetten. Dens placering er vist på etiketten. NB! Samtidig skal eftervarme (4) slås fra ved at dreje potentiometeret mod uret, for at varmefladen ikke skal tilkobles unødigt. Husk at korrigere tilbage igen det efterfølgende efterår. Kondens: I bunden af aggregatet er der et afløb til kondensvand, som går ud gennem køkkenemhættens bagkant, og som leder kondensvandet til spildevandsafløbet. Det er vigtigt, at dette afløb altid er åbent, i god stand og godt isoleret på steder, hvor der kan opstå frost. Det anbefales at holde øje med kondensvandinstallationen, så der ikke opstår lækage. Køkkenemhætte (kun A/K-model): Emhætten aftørres med en fugtig klud med opvaskemiddel. Filteret skal rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. Løsn filterkassetten ved at trykke snaplåsene på forkanten ind (Fig. 3), tag filteret ud og rengør filtermåtten og filterkurven i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Emhætten bør rengøres indvendigt nogle gange om året. Den aftørres indvendigt med en fugtig klud med opvaskemiddel. Sæt filterkassetten i igen, og tryk den opad, så den låses fast i snaplåsene. Brandfaren øges, hvis emhættes rengøres sjældnere end angivet her. For at skifte pære løsnes lampeglasset ved at trykke snaplåsene i pilens retning, fig. 4. Pæren kan nu udskiftes. Sokkel G23. Fig. 3 Fig. 4 6

7 S3/A3/K3 X/TT 5 Oversigtstegning S3/K3/A3 X/TT Indblæsning Udsugning Udeluft Afkast Højremodel Pos. Komponent nr. 1 Udsugningsluftfilter G3 2 Indblæsningsluftfilter G3 + F7 3 Termofugtføler 4 Justering af eftervarme 5 Eftervarmeflade 6 Forvarmeflade 7 Overophedningstermostat forvarme (Reset) 8 Overophedningstermostat eftervarme (Reset) 9 Indblæsningsventilator 10 Udsugningsventilator 11 Krydsvekslerkassette X/TT 12 Styringscentral 13 Køkkenemhætte (A- og K-modeller) 13 6 Tekniske data S3/A3/K3 X/TT Fig. 5 Aggregat set fra oven - Luftretning S3/K3 X S3/K3 X/TT Mærkespænding 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Sikringsstørrelse 10 A 10 A Mærkestrøm total 6,7 A 6,7 A Mærkeeffekt total 1530 W 1530 W Mærkeeffekt el-varmeflader 1200 W 700 W Mærkeeffekt ventilatorer 2 x 165 W 2 x 165 W Mærkeeffekt forvarme 700 W 1200 W Ventilatortype F-hjul F-hjul Ventilatormotorstyring Transformer Transformer Ventilatorhastighed - rpm maks omdr./min omdr./min. Automatik standard SP30 SP30 Filtertype (INDB./UDS.) F7/G3 F7/G3 Filtermål INDB. (BxHxD) 225x130x70 mm 225x130x70 mm Filtermål UDS. (BxHxD) 225x130x20 mm 225x130x20 mm Vægt 40 kg 44 kg Kanaltilkobling Ø 125 mm Ø 125 mm Højde 700 mm 700 mm Bredde 598 mm 598 mm Dybde 280 mm 280 mm Servicelåge 1 stk i front 1 stk i front Varmeveksler Krydsvarmeveksler Krydsvarmeveksler 6.1 Tekniske data køkkenemhætte Bredde 60 cm Øvrige mål Se separat skitse El-tilkobling 230 V jordet Belysning Pæresokkel G23 11 W 7

8 S3/S3 RK 7 Vigtige sikkerhedsinstruktioner S3/S3 RK NB! For at reducere risikoen for brand,! elektrisk stød eller skader skal alle sikkerhedsinstruktioner og advarselstekster læses, inden aggregatet tages i brug. Dette aggregat er kun beregnet til at behandle ventilationsluft i bygninger. Det må ikke benyttes til udsugning af brændbare eller let antændelige gasser. Træk el-stikket ud i forbindelse med alt service- og vedligeholdelsesarbejde. Før servicelågen åbnes, skal el-tilslutningen være afbrudt, og ventilatorerne skal have tid til at standse (min. 2 minutter). Aggregatet indeholder varmeflader, som ikke må berøres, når de er varme. Aggregatet må ikke køre, uden at filtrene er på plads. Følg brugervejledningen omhyggeligt.! Med henblik på at opretholde et sundt indeklima, opfylde gældende forskrifter og undgå kondensskader bør aggregatet kun standses i forbindelse med service- eller vedligeholdelsesarbejde eller ved eventuelle uheld. FOR AGGREGAT MONTERET UNDER LOFT: Vær opmærksom på lågerne ved åbning af aggregatet. Disse åbner brat, når den sidste skrue løsnes. Vær også påpasselig ved fjernelse af komponenter og hold igen, når du løsner den sidste skrue for at undgå, at der falder noget ned. Rotoren kræver ekstra opmærksomhed på grund af tyngden. 8 Funktionsbeskrivelse I rotoren HR-R passerer den kolde udeluft og den varme udsugningsluft hinanden uden at blive blandet. Ved hjælp af dette princip overføres ca % af varmen i udsugningsluften til indblæsningsluften. Desuden sørger en termostatstyret eftervarmeflade EB1 ved ekstra lav udetemperatur for, at indblæsningsluften holder den ønskede temperatur. Denne indblæsningsluft føres via kanaler og ventiler til opholdsrum og soverum. Udsugningsluften suges ud fra enten det samme rum eller via dørspalter eller overstrømsriste til toilet og vådrum. Den brugte luft føres via kanalsystemet tilbage til aggregatet, afgiver som nævnt varme, og blæses ud af bygningen via en taghætte eller en vægrist. Temperaturen på indblæsningsluften styres af rotoren. Det er først når rotoren ikke kan opretholde den indstillede temperatur, at eftervarmefladen vil starte op. Når der ikke er noget eftervarmebehov (sommertid), vil rotoren standse. 8.2 Systemskitse S3/S3 RK Indblæsning Udsugning Udeluft Afkast FI2 M1 EB1 HR-R F10 F20 M4 FI1 K DA4 B1 TEMPERATURFØLER INDBLÆSNING EB1 EFTERVARMEFLADE F10 OVEROPHEDNINGSTERMOSTAT, MANUEL RESET F20 OVEROPHEDNINGSTERMOSTAT, AUTOMATISK RESET FI1 INDBLÆSNINGSLUFTFILTER FI2 UDSUGNINGSLUFTFILTER M1 INDBLÆSNINGSVENTILATOR M2 UDSUGNINGSVENTILATOR HR-R ROTORVARMEVEKSLER M4 ROTORMOTOR KUN FOR MODELLER MED KØKKENEMHÆTTE: K KØKKENEMHÆTTE DA4 SPJÆLD - KØKKENEMHÆTTE 8.1 Varmeflader Varmefladerne er sikret mod overophedning af overophedningstermostaten F20, som kobler ud ved 65 C. Som en ekstra sikkerhed kobler overophedningstermostaten F10 ud ved 80 C. Overophedningstermostaten kan nulstilles manuelt ved at fjerne det hvide plastdæksel og trykke resetknappen ind. Termostaten, der bliver tilgængelig ved at åbne servicelågerne, er placeret nederst i rummet lige over varmefladen, se etiket - RESET. M2 P1 Dette er udelukkende et ventilationssystem og ikke et opvarmningssystem. Boligen skal opvarmes på normal vis. Fordelen ved varmegenvindingen skal ses i forhold til direkte udblæsning fra boligen uden nogen form for genvinding. 8

9 S3/S3 RK 9 Betjening - Styring Trin MIN: Trin NORMAL: Trin MAX: Hastigheden på ventilatorerne i aggregatet styres fra en separat monteret betjeningspanel SP 30. Afhængigt af driftssituationen stilles ventilatorhastigheden på det ønskede niveau. Bruges, når der er behov for mindre ventilation end normalt. Normal driftsventilation. Denne indstilling anvendes til daglig. Bruges, når der er behov for øget ventilation i vådrum eller i hele boligen. Bruges under og et stykke tid efter f.eks. brusebad og tørring af tøj for at undgå kondens i kanalerne. Betjeningspanel SP 30 for elektronisk automatik med termovagt Den indeholder følgende funktioner: - Den højre trykknap (ventilatorsymbol) til valg af hastighederne min., normal og maks. med indikatorlampe, som viser, hvilket hastighedstrin der er aktiveret. - Venstre trykknap (+ symbol) til valg af tilførsel af varme FRA/TIL. Ved hjælp af denne knap kan man til-/frakoble rotor og varmeflade (frakobles i den varme årstid). Justeringsenheden for temperatur-ønskeværdien (Pos. nr. 3 / kap. 11) er fra fabrikken indstillet på 20 C i aggregatet og bør ikke stilles højere end 25 C. Indstilling foretages ved hjælp af en flad skruetrækker. Temperaturføleren er placeret i indblæsningskanalen, og et vist varmetab frem til ventilerne må påregnes på steder, hvor kanalerne går i kolde omgivelser. - Rød lampe (!): Langsomme blink: Filteret skal udskiftes (forudsat at en pressostat er installeret). Hurtige blink: Overophedningstermostat udløst. Fast lys: Begge fejl er opstået. - Grøn lampe (+): Denne lyser, når rotor og eftervarmetilførsel er aktiveret. - Gul lampe ( C): Denne lyser, når rotoren er i drift (rotoren standser, når der ikke er noget varmebehov). Rød Grøn Gul Hvis der opstår strømafbrydelse, vil aggregatet ved genstart automatisk indstilles på hastighedstrin Normal og rotor aktiv, dvs. rotoren roterer, hvis der er behov for varme (aggregat med rotorvarmeveksler). 9.1 Betjening via køkkenemhætte Figur 1: A - Drejeknap for spjæld/timer B - Trykknap for belysning I forbindelse med madlavning åbnes spjældet. Spjældet lukkes automatisk efter maksimum 60 minutter eller ved at dreje spjældafbryderen til som vist på fig. 6. Når timeren aktiveres, forceres luftbehandlingsaggregatet desuden til spjældfunktionen. Fig. 6 9

10 S3/S3 RK 10 Rengøring - Vedligeholdelse S3/S3 RK! Før servicelågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes. Ventilatorer: Pos.nr. 6 og 7/Kap. 11 Oversigtstegning. Ventilatorerne behøver normalt ikke eftersyn. Ved behov kan ventilatorhjulene rengøres med en lille børste og evt. trykluft, hvis det er muligt. NB! Brug ikke vand. Demontering foregår på følgende måde: Åbn lågerne som angivet. Træk den elektriske kontakt til motoren ud. Løsn 2 skruer forrest på motorens fæsteplade. Derefter kan ventilatoren trækkes forsigtigt ned og ud af aggregatet. Filter:! Af hensyn til indemiljøet er det vigtigt at udskifte filtrene, når de er snavset til. Tilsmudsede filtre medfører: Øget luftmodstand i filteret - mindre luft i boligen - risiko for bakterievækst i filteret - og i værste fald kan anlægget tage skade. Hvor ofte filtrene skal skiftes, afhænger af forureningsgraden af luften på stedet. Generelt skal filtrene skiftes en gang om året, fortrinsvis om efteråret (efter pollensæsonen). I områder med meget støv og forurening bør filtrene skiftes forår og efterår. Indblæsningsluftfilter og udsugningsluftfilter (2 og 1) består af et kompaktfilter (F7). Disse skubbes på plads. Det anbefales at bestille filterabonnement. Så er man sikret fuldt udbytte af anlægget og de bedste priser. Best. nr. for komplet filtersæt: Filterplacering (skitsen viser venstremodel/højremodellen er spejlvendt) Fig. 7 Udsugningsluftfilter: Kompaktfilter Indblæsningsluftfilter: Kompaktfilter Rotorvarmeveksler Rotor: Ventiler og kanalsystem: Udeluftindsugning: Taghætte: Rotorvarmeveksleren (8) kontrolleres ca. en gang om året for støv og snavs i luftkanalerne. Ved tegn på tilstopning: kontakt din leverandør for service. Ventilerne skal rengøres mindst en gang om året. Kanalsystemet skal renses mindst hvert 10 år. Kontrollér 1 gang om året, at gitteret ikke er tilstoppet. Kontrollér 1 gang om året, at kondensafløbsspalten i den nederste kant ikke er tilstoppet med løv. Gælder kun, hvis anlægget er udstyret med taghætte. 10

11 S3/S3 RK Sommerdrift: I den varme årstid (uden form fyringssæsonen) er der ikke behov for genvinding af varmen. Da kan knap + på styrekontakten trykkes ind, så den grønne lampe + slukker. På den måde undgår man varmegenvinding, når nætterne er kølige, og huset varmes ikke så hurtigt op om dagen. Når behovet for varmegenvinding melder sig, trykkes på knap +, så den grønne lampe tændes igen. Køkkenemhætte (kun A/K-model): Emhætten aftørres med en fugtig klud med opvaskemiddel. Filteret skal rengøres ca. 2 gange om måneden ved normal brug. Løsn filterkassetten ved at trykke snaplåsene på forkanten ind (Fig. 8), tag filteret ud og rengør filtermåtten og filterkurven i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Emhætten bør rengøres indvendigt nogle gange om året. Den aftørres indvendigt med en fugtig klud med opvaskemiddel. Sæt filterkassetten i igen, og tryk den opad, så den låses fast i snaplåsene.! Brandfaren øges, hvis emhætten rengøres sjældnere end angivet her. For at skifte pære løsnes lampeglasset ved at trykke snaplåsene i pilens retning, fig. 9. Pæren kan nu udskiftes. Sokkel G23. Fig. 8 Fig. 9 11

12 S3/S3 RK 11 Oversigtstegning S3/A3/S3 RK Afkast Udeluft Indblæsning Udsugning 2 Venstremodel 1 9 Pos. Komponent nr. 1 Udsugningsluftfilter F7 2 Indblæsningsluftfilter F7 3 Justering af eftervarme 4 Eftervarmeflade 5 Overophedningstermostat eftervarme (Reset) 6 Indblæsningsventilator 7 Udsugningsventilator 8 Rotorvarmeveksler 9 Rotormotor 10 Styrecentral 11 Køkkenemhætte (A- og K-modeller) 12 Tekniske data S3/A3/S3 RK Køkkenemhætte Mærkespænding Sikringsstørrelse Mærkestrøm total Mærkeeffekt total Mærkeeffekt elvarmeflader Mærkeeffekt ventilatorer Ventilatortype Ventilatormotorstyring Ventilatorhastighed - rpm maks. Automatik standard Filtertype (INDB./UDS.) Filtermål INDB. (BxHxD) Filtermål UDS. (BxHxD) Vægt Kanaltilkobling Højde Bredde Dybde Servicelåge Varmeveksler 230 V/50 Hz 10 A 5,4 A 1236 W 975 W 2 x 165 W F-hjul Transformer 2230 omdr./min. SP30 F7/F7 285x130x50 mm 285x130x50 mm 38,5 kg Ø 127 mm (muffe) 700 mm 598 mm 320 mm 1 stk i front Rotorvarmeveksler Aggregat set fra oven - Luftretning 12.1 Tekniske data køkkenhætte Bredde 60 cm Øvrige mål Se separat skitse El-tilkobling 230 V jordet Belysning Pæresokkel G23 11 W 12

13 FÆLLES 13 Indregulering af aggregatet! Før servicelågen åbnes på varmegenvindingsaggregatet eller vedligeholdelse udføres på køkkenemhætten: Slå varmen fra, lad ventilatorerne køre i tre minutter, således at den varme luft transporteres bort, afbryd strømforsyningen, og vent 2 minutter, før lågerne åbnes Indstilling Aggregatets hastighed på trin normal skal indstilles til den spænding, der er angivet i skemaet Dokumentation for ventilationsdata, som følger med ventilationstegningerne fra det ansvarlige projekterende firma. Åbn servicelågen, og skru dækslet til automatikrummet af. Transformeren kan nu ses, og ledningerne mærket (som vist på side 2) kan omkobles til det angivne spændingsniveau. Udsugning Indblæsning S3/A3/K3 X/TT: Automatikrum: På den side, hvor termostaten sidder Fabriksindstilling 120V 120V S3/S3 RK: Automatikrum: På siden af rotorvarmeveksleren (v/rotormotoren) Fabriksindstilling 120V 120V Dipswitch Fig. 10 Styrekort krydsaggregat 13.2 Indstillingsmuligheder på styrekort Flexit S3/K3/A3 X/TT Dipswitch OFF nr. 1 Eftervarme påvirkes ikke ved frostsikring ON Eftervarme slås fra ved frostsikring Flexit S3/S3 RK OFF Bruges ikke ON Bruges ikke 2 Eftervarme og forvarme fungerer normalt Eftervarme og forvarme slås fra på trin min Skal stå i denne position Bruges ikke 3 Ikke påvirket ved natsænkning 4 Ikke påvirket ved natsænkning Temperatur reduceres Ventilatorhastighed reduceres til lav Ikke påvirket ved natsænkning Ikke påvirket ved natsænkning Temperatur reduceres med 3 C ved natsænkning Ventilatorhastighed reduceres til lav ved natsænkning 5 Forvarmefladen bruges kun til frostsikring Forvarmefladen bruges også til eftervarme Eftervarme ikke tilgængelig Eftervarme tilgængelig 6 Skal stå i denne position Bruges ikke Bruges ikke Skal stå i denne position Fed skrift viser standardindstilling fra fabrikken. Alle indstillingerne kan kombineres. 13

14 FÆLLES 14 Fejlsøgning FEJL Hvis ventilatorerne ikke kører eller ikke kan reguleres Hvis indblæsningsluften føles for kold Hvis luftmængden er væsentlig reduceret GØR FØLGENDE S3/K3/A3 X/TT: Kontrollér, at stikket til strømforsyningen sidder korrekt i stikkontakten. Kontrollér, at sikringerne i el-skabet er slået til. Overophedningstermostaterne (Pos.nr. 7, 8/ Kap. 5) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at termofugtføleren (Pos. nr. 3) er tilkoblet. S3/S3 RK: Kontrollér, at stikket til strømforsyningen sidder korrekt i stikkontakten. Kontrollér, at sikringerne i el-skabet er slået til. Overophedningstermostaten (Pos.nr. 5 / Kap. 11) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at termofugtføleren (Pos. nr. 3) er tilkoblet. S3/K3/A3 X/TT: Kontrollér, at eftervarmeafbryderen (4) står i stilling 1, og at der ikke er sommerkassette i. Reg.-termostaten for eftervarme (Pos.nr. 4) kan indstilles på en højere temperatur. Overophedningstermostaterne (Pos.nr. 7, 8/ Kap. 5) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at aggregatets termofugtføler (Pos. nr. 3) er tilkoblet. Kontrollér, at aggregatets temperaturføler B1 er tilkoblet. Kanaler på kolde lofter bør evt. isoleres yderligere. S3/S3 RK: Kontrollér, at eftervarmeafbryderen (4) står i position 1. Reg.-termostaten for eftervarme (Pos.nr. 4) kan indstilles på en højere temperatur. Overophedningstermostaten (Pos.nr. 5 / Kap. 11) kan være udløst. Fjern det hvide plastdæksel, og tryk den hvide resetknap ind. Kontrollér, at aggregatets temperaturføler B1 er tilkoblet. Kanaler på kolde lofter bør evt. isoleres yderligere. S3/K3/A3 X/TT OG S3/S3 RK: Filtrene (Pos.nr. 1, 2) kan være tilstoppede af snavs. De renses eller udskiftes. Se under Rengøring - vedligeholdelse. Ventilatorhjulene skal rengøres, se under Rengøring - vedligeholdelse. Hvis intet af ovenstående hjælper, skal du kontakte din leverandør for service. Opgiv det serienummer, der står på mærkepladen inde i aggregatet (åbn servicelågen). 14

15 15 EU-overensstemmelseserklæring Denne erklæring bekræfter, at produkterne opfylder kravene i Rådsdirektiverne og standarderne: 89/336/EØF Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet (LVD) EN :94, + A11:95, + A1:96, + A13:98, + A14:98, + A2:00 EN :97, + A1:99 EN :93, + A1:97, + A2:99 EN :95, +A1:98, + A2:98 EN :95 EN :97 Producent: Udstyrsgruppe: FLEXIT AS, Televeien 15, 1870 Ørje Ventilationsenheder til montering i kanaler Type: Falcon K3 Kryss Falcon Energy K3TT 2001 Falcon S3 Kryss Falcon Energy S3TT 2001 S3 R 2005 Produktet er CE-mærket: Jf. ovenfor FLEXIT AS Pål J. Martinsen Daglig leder Dette produkt er omfattet af reklamationsret i henhold til gældende salgsbetingelser - forudsat at produktet er korrekt anvendt og vedligeholdt. Filtre er forbrugsmaterialer. Symbolet på produktet eller pakken angiver at dette produkt ikke må behandles som husholdningsavfald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt. Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor produktene er købt, for ytterligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt. Reklamationer, som skyldes forkert eller mangelfuld montering, rettes til det ansvarlige monteringsfirma. Reklamationsretten kan bortfalde i tilfælde af forkert brug eller grov forsømmelse i vedligeholdelsen af anlægget. 15

16 Ballerup Hovedkontor/produktion/salg/lager Energivej Ballerup Fax: Vejle Salg/lager Sadelmagervej Vejle Fax: Aabenraa Produktion/salg/lager Kathale Aabenraa Fax: ØLAND A/S Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tlf , Fax:

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT

FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT 94108DK-06 2005-11 FLEXIT S4 X/TT - A4 X/TT S7 X/TT - A7 X/TT Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat Skabsmodeller med varmegenvinding ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...3

Læs mere

Hvis ventilatorene ikke kører:

Hvis ventilatorene ikke kører: Brugervejledning 94108DK 2003-04 Ventilationsaggregater med varmegenvinding S3 XE S3 XE TT S4 XE S4 XE TT S7 XE S7 XE TT S4 XW www.flexit.com ØLAND AS Tlf: 70201911 www.oeland.com INDHOLD 1. Vigtige sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

Flexit L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Flexit L14 R L2 R L3 R L4 R L6 R luftbehandlingsaggregater NYHED! Komplet serie Kapacitet fra 7 til m 3 /h Smarte løsninger Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK

FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK 9434DK-06 006-03 FLEXIT S3 X/TT A3 X/TT K3 X/TT S3 R S3 RK Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat/ Køkkenmodel S3 X/TT K3 X/TT A3 X/TT S3 R S3 RK Luftbehandlingsaggregat m/kryds- eller TT kryds-veksler

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8

Emhætte UAH-113 EC. DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 Emhætte UAH-113 EC DK...3 Installation...3 Brugsanvisning...6 Indregulering...8 125469/2013-04-10 (2381) INSTALLATION Systemair Emhætte, type UAH-113-EC er beregnet til montering under et standard overskab

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland.

94276DK-02 2008-02 FLEXIT L4 X L7 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11. www.oeland. 94276DK-02 8-02 FLEXIT L4 X L7 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds ØLAND AS Telf 70 20 19 11 www.oeland.dk Innhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse L4 X 4 1.2 Målskitse

Læs mere

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel

111140DK-07 2015-11. Spirit K2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel 111140DK-07 2015-11 Spirit K2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte og betjeningspanel Indhold 1 Montering/forarbejde 4 1.1 Inspektion/vedligeholdelse 4 1.2 Pladsbehov 4 1.3 Krav

Læs mere

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes

Flexit S3 R NYHED! Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE. Vi arbejder for din succes Flexit S3 R Luftbehandlingsaggregat - rotorteknologi - placeringsvenlig NYHED! TIL LEJLIGHEDER OG MINDRE PARCELHUSE Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet.

NYHED! Flexit SPIRIT UNI 2/3/4. Luftbehandlingsaggregater og styring. SPIRIT UNI 2, 3 og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Flexit SPIRIT NYHED! UNI 2//4 Luftbehandlingsaggregater og styring SPIRIT UNI 2, og 4 giver en meget god indendørs luftkvalitet. Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, og 4 er luftbehandlingsaggregater

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning

Bruger- og monteringsvejledning 10608DK-01 009-10 Flexit SPIRIT K R Bruger- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Vi arbejder for din succes Park Allé 66, 60 Brøndby, Tel. 700 1911, Fax 101 www.oeland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L.

Vallox. Brugs- og vedligeholdelsesvejledning. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L. Vallox 90SC 1.09.347DA 18.10.2011 Type 3521 VALLOX Type 3521 Ventilationsaggregat med varmegenvinding Brugs- og vedligeholdelsesvejledning Model: VALLOX 90 SC R VALLOX 90 SC L Ret til ændringer forbeholdes.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte

111139DK-06 2015-02. Spirit K2. Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte 111139DK-06 2015-02 Spirit K2 Brugervejledning Luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte Innhold 1 Funktionsbeskrivelse 4 1.1 Varmeflade 4 1.2 Betjening af køkkenemhætte 4 2 Rengøring/vedligeholdelse 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Vejledning om ventilation

Vejledning om ventilation Vejledning om ventilation 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R

FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R 94273DK-7 211-1 FLexiT S3 R SL4 R S4 R/S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3 R 4

Læs mere

FLEXIT CI 500 Vejledning

FLEXIT CI 500 Vejledning xxxxxdk-02 2007-08 FLEXIT CI 500 Vejledning Konstant-trykregulering Hvor mange sensorer skal i brug? En sensor i indblæsningsluften?... Udfør : 1-2 - 4 En sensor i udsugningsluften?... Udfør : 1-3 - 5

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R

Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Flexit luftbehandlingsaggregat med køkkenemhætte K2 R Et av markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Giver et optimalt indeklima Funktionelt design Flexit SPIRIT K2 fås

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Frisk luft Fra luft VEC HCR VEC COW Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator varmeflade Afkast Tilluft

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler. Til HCF. Modstrøms varmeveksler. Fra AUT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med modstrøms-varmeveksler Tryk sensor FIB VEC Posefilter Til Ventilator Fraluft HCF Afkast COW VEC Modstrøms varmeveksler FIB Varme-flade Ventilator Fra

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater. varmegenvinding m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater med varmegenvinding 3-7 m 3 /h Vi arbejder for din succes rk Allé 366, 265 Brøndby, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk Generel teknisk information Udførelse Flexit

Læs mere

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R

FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R 94273DK-4 28-1 FLEXIT S3 R S3 RK SL4 R/S4 R S7 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Rotor ØLAND AS Telf 7 2 19 11 www.oeland.dk Indhold 1 Størrelser/Fysiske mål 4 1.1 Målskitse S3

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4

Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 Flexit luftbehandlingsaggregat UNI 2, 3 og 4 energieffektiv ventilation for et sundt indeklima PATENTERT FOR ET SUNT INNEMILJØ Produktbeskrivelse Flexit SPIRIT UNI 2, 3 og 4 er luftbehandlingsaggregat

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-9 211-1 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R

FLEXIT S12 X/R S20 X/R S30 X/R FLEXIT S12 X/R S2 X/R S3 X/R 94236DK-7 8-2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds/Rotor På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Ventilationsaggregat

Ventilationsaggregat Ventilationsaggregat VE & HO 300 400 GEOVENT ventilationsaggregat med højeffektive rotorvekslere og EC motorer til brug i boliger og andre opvarmede områder. Luftmængder på op til 400m³/h. VE = med VETIKALE

Læs mere

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik

111538DK-08 2015-09. Spirit UNI 2. Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik 111538DK-08 2015-09 Spirit UNI 2 Monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatik Indholdsfortegnelse 1 Planlægning og forberedende arbejde 4 1.1 Snedker / montør 4 1.2 VVS-installatør

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Airline emhætter Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Airline emhætter 2 Airline emhætter Love og normer Airline emhætter Køkkenet vil ofte være familiens

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler TIL HRO. Roterende varme- FRA AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler LRB Lydreducerende box FIB Posefilter TIL HRO VEC Ventilator LRB Lydreducerende box LRB Lydreducerende box VEC Ventilator Roterende

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler HCR. Kryds varmeveksler Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med kryds-varmeveksler FIB FIB Posefilter Posefilter Fraluft Frisk luft COW VEC HCR VEC varmeflade Ventilator Kryds varmeveksler Ventilator Tilluft Afkast

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01

Brugermanual. KVU vekslere. 110-00038 Version 01.01 Brugermanual KVU vekslere 110-00038 Version 01.01 2 af 11 Indholdsfortegnelse Display KVU Control... 5 Kontrolenhed... 5 Menustruktur... 5 Display visning... 5 Display visning... 6 Displayet... 6 Signaler...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

FLEXIT L12 L30 L18 L50 L20

FLEXIT L12 L30 L18 L50 L20 94235DK-4 25-11 FLEXIT L12 L3 L18 L5 L2 Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse af automatikken.

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64. Rev. 2015.10.09 Drifts- og vedligeholdelsesvejledning TX 64 Rev. 2015.10.09 0 1 Indhold 1. Systembeskrivelse... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forsyningsområde... 3 1.3 Virkemåde... 3 2. Komponentoversigt... 3 3. Styring... 4

Læs mere

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering

5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5. Vedligeholdelse, hygiejne og servicering 5.1 Driftsvisninger via HMI-panel HMI-panel Se i "EXact Automatik, Basisvejledning for VEX320/330/340/350/360", hvordan man via teknikermenuen (adgangskode 1111)

Læs mere

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11

L18 X L50 X. Drifts- og monteringsvejledning. Luftbehandlingsaggregat - Kryds. ØLAND AS Telf 70 20 19 11 94235DK-6 29-1 Flexit L12 X L3 X L18 X L5 X L2 X Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Kryds På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen beskrivelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Luftbehandlingsaggregater m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Luftbehandlingsaggregater 7-5 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 275 Ballerup, Tel. 72 1911, Fax 4453 151 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01.

Servicerapport. Dato: Kunde : Deichmann Brønderselv Dato : Init. : Kontaktperson : Erik Iversen. Tlf.: Placering: Tag ABA. Butik VE 01. Servicerapport Kunde : Ordre nr : Kontaktperson : Erik Iversen Tlf.: Betjeningsområde: Komponenter: Indtags-/Afkastriste Filter Varmeflade Køleflade Ventilator Motor Svingningsdæmpere Remtræk Lejer Luftbefugter

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING INSTRUKTION M/ VARMEFLADE FOR VANDOPVARMNING DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Web: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2009.06 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator CCW Køleflade Frisk

Læs mere