Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve."

Transkript

1

2 n

3 r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg, Kjwbenliavn. Konrnd Jøryensens Bogtrykkeri ved./. /'. L»ye. 188H.

4

5 Min Afsked som TalpfiHi lieispræst jaa Mors, belyst navnligt ved tjenstlige Breve af Rasmus Lund. Kolding. Konrad Jørgensens Forlag. I Ilovedkommission hos Karl Schønberg, Kjøbenhavn. Konrad Jørr/ensem Bogtrykkeri ved./. P. L«ye

6 ^VBRA>-^ Les

7 Det er ikke min Hensigt paa efterfølgende Blade at give en udførlig Beretning om de Forhold, der har ført til, at min Anerkjendelse som Præst i Valgmenigheden paa Mors ved kgl. Resolution af 20. Januar blev tagen tilhage. Derimod vilde jeg saa vidt muligt fremlægge de tjenstlige Skrivelser, som har været vekslede mellem de folkekirkelige Myndigheder og mig i de Sager, som har ført dertil. Og jeg vil søge at belyse disse, dels ved at optage enkelte private Breve, dels ogsaa ved en kort Oversigt efter hvert Afsnit, hvori det lille Skrift vil falde. Jeg har nemlig tænkt, for at gjøre det lettere at overse, at dele det efter Sager, der har været forhandlet om. I. Forbindelsen mellem Konfirmationen og den første Altergang samt Udeladelsen af særligt Skriftemaal for de konfirmerede unge. til 1879, d. 10. September, fra Provst Cederfeld de Simonsen Lund: Kjære Hr. Pastor Limd! Da det er blevet mig meddelt, at De ved den sidst afholdte Konfirmationsliandling i Ansgarskirken afvigte Foraar skulde have taget Konfirmanderne til Alters samme Dag som de blev kontirmerede, tillader jeg mig herved at udbede mig Deres Erklæring om, hvorvidt denne Meddelelse er stemmende med Sandheden".

8 1879, d. 23. September, fra Provsten til Lund: Under 10. d. M. tilskrev jeg Deres Velærværdighed et Brev af følgende Indhold: (se Brevet oven for) Da der nu er hengaaet over en Uge, siden jeg afsendte dette Brev, og jeg endnu ikke har erholdt Svar paa min Forespørgsel, maa jeg formode, at Brevet er gaaet tabt paa en eller anden Maade, og jeg tillader mig derfor paa ny at udbede mig Deres Erklæring i den omhandlede Sag." 1879, d. 26. September, fra Lund til Provsten: Kjære Hr. Provst! For at De ikke vedblivende skal tro, at Deres Breve til mig bortkommer, vil jeg meddele Dem, at jeg har modtaget dem begge, og at den af Dem begjærede Oplysning selvfølgelig saare beredvilligt skal blive Dem tilsendt og det i Løbet af nogle Dage. At den ikke følger hermed, kommer af, at jeg for Sagens Skyld nødigt vil sende den uden at medgive et udførligere Brev til Dem, hvortil jeg i Øjeblikket mangler tornøden Ro." 1879, d. 9. Oktober, fra Lund til Provsten: Kjære Hr. Provst! Som Svar paa Deres Spørgsmaal, hvorvidt jeg har modtaget de unge ved Nadverbordet samme Dag, som de har vedkjendt sig deres Daabs Pagt i Menighedens Forsamling Søndagen efter Paaske skal jeg først meddele, at jeg har gjort det de to sidste Aar. Dernæst skal jeg til nærmere Oplysning tilføje: Jeg har de to Gange, jeg har sat den første Uddeling af Nadveren i umiddelbar Forbindelse med Kon tir mationen, været glad derved og skjønnet, at jeg saaledes lettere og naturligere kunde tale med de unge om Hovedsagen: Tilegnelsen af Daabens Naade og Modtagelsen af Vorherres Kjærlighedsgave ved Nadveren. Men naar jeg sætter særdeles Pris paa en saadan Ordning, da er det, fordi der her sædvanlig er Konfirmander, hvis Hjem ligger saa fjærnt, mellem 10 og 20 Mil eller derover, at der ikke kan være Tale om, at Forældrene kan være til Stede baade ved Børnenes Konfirmation og første Altergang, naar der skal ligge 8 Dage imellem. Nu véd jeg vistnok ikke, om Provsten har den samme Overbevisning som jeg om den store Betydning det hai-, at det Hjem, Gud har givet Børnene paa

9 Jorden, kan skjønnes klart at ledsage dem baade til Vedkjendelsen af Daabens Pagt og til Nadverbordet. Men jeg tvivler ikke om, at De lige saa nødigt vilde træde hindrende i Vejen for Forældrenes Ønske i dette Stykke. Ved en menneskelig Ordning for Konfirmationen kunde jeg selvfølgelig ingen Betænkeligheder have ved, om Formen var lidt forskjellig paa forskjellige Steder, naar det kunde ske uden at krænke tilladelig Skik i den danske Folkekirke. Og derom turde jeg ikke tvivle. Efter alt, hvad jeg mindes, var Konfirmationen og den første Altergang forbunden paa én Dag i den sønderjydske Afdeling af den danske Kirke i Aarene lige før den ulykkelige Fred, da jeg tjente der ude. Jeg har heller ikke vidst rettere, end at de unges første Altergang holdes til forskjellige Tider straks efter Konfirmationen, saaledes ofte paa Søgnedage umiddelbart efter denne. Og endelig var det mig fuldt vitterligt, at der var Steder inden for den danske Folkekirke, hvor Forholdet i den Henseende allerede i længere Tid havde været ordnet ligesom hos os i de to sidste Aar." 1879, d. 23. Oktober, fra Provsten til Lund: Kjære Hr. Pastor Lund! Under den 9. d. M. har De som Svar paa mit Spørgsmaal, hvorvidt De ved sidste Foraarskonfirmation har taget Deres Konfirmander til Alters paa selve Konfirmationsdagen meddelt, at De i de to sidste Aar har sat de konfirmeredes første Altergang i umiddelbar Forbindelse med Konfirmationshøjtiden ; og De har i den Anledning paaberaabt Dem saavel den i Hertugdømmet Slesvig indtil Fredsslutningen 1864 efter Deres Formening gjældende Praksis, som ogsaa det Faktum, at der inden for Kongerigets Grænser findes Menigheder, hvor Forholdet iraellem Konfirmation og Altergang allerede i længere Tid skal have været ordnet paa samme Maade som hos Dem de to sidste Aar, ligesom De ogsaa har henvist til den Omstændighed, af mange af Deres Konfirmander bor saa fjærnt fra Kirken, at der ikke kan være Tale om, at deres Forældre kan være til Stede baade ved deres Konfirmation og første Altergang, naar der skal ligge otte Dage imellem disse to Højtider. Jeg skal i den Anledning tillade mig at bemærke følgende: Hvorledes Forholdene i Sønderjylland har været ordnede, er mig ikke bekjendt; jeg véd, at det der ikke var ualmindeligt, at Konfirmandernes Overhøring var henlagt til en anden

10 Dag end den egentlig Konfirmationshandling ; derimod har jeg aldrig hørt, at det var almindelig Skik, at den første Altergang skete umiddelbart efter Konfirmationen. Men det forekommer mig imidlertid, at, selv om dette har været Tilfældet, har det ingen Betydning i den foreliggende Sag, da den kirkelige Lovgivning i Hertugdømmet Slesvig og Kongeriget i saa mange Henseender afveg fra hinanden. Derimod véd jeg, at i Følge den danske Lovgivnings Bestemmelser er det ikke blot ikke tilladt at holde Altergang paa Konfirmationsdagen, men endogsaa paa det bestemteste forbudet. Det hedder nemlig i Konfirmationsforordningen af 13. Januar 1736, 5: at ingen Kommunion maa tinde Sted paa de Dage Konfirmationen forrettes, undtagen i Kjøbenhavn og paa de Steder, hvor Menighederne er store, hvor da Kommunionen, hvis det er nødvendigt, at den holdes, vil være at henlægge til Froprædiken i Stedet for til Højmesse; og denne Bestemmelse fremtræder netop i det paagj ældende Lovsted som foranlediget af det Hensyn, at Gudstjenesten ellers vilde blive for lang. Og dette synes mig ogsaa fuldt indlysende. Skal der først prædikes og derpaa holdes en ordentlig grundig Katekisation, forinden den egentlige Konfirmationshandling finder Sted, vil der næppe blive nogen Plads til overs til Skriftemaal, Absolution og Distribution af Nadverelementerne, med mindre baade de ældre og i Særdeleshed Konfirmanderne trættes og overlæsses. Og navnlig vil den aandelige Spænding let for de sidste blive for stærk, naar to saadanne store og betydningsfulde Handlinger som Konfirmationen og den første Altergang paa samme Dag skulle foretages. I Konfirmationsforordningen forbydes det som sagt, dog uden at der her findes nærmere fastsat nogen bestemt Dag, paa hvilken den konfirmerede Ungdom for første Gang skulde gaa til Herrens Bord. Derfor var det heller ikke ualmindeligt i den første Tid efter Konfirmationens Indførelse, at der kunde hengaa et halvt Aars Tid eller mere, forinden de konfirmerede gik til Alters. Dette Forhold blev imidlertid forandret ved Forordningen af 25. Maj 1759, i hvis 4 det med Henvisning til den forskjellige Praksis i saa Henseende udtrykkelig fastsættes, at naar Børn ere konfirmerede, de straks næste Søndag efter deres Konfirmation skulle søge Alterens Sakramente-'. Og det er saa langt fra, at denne Lovbestemmelse er antikveret, at det endogsaa i Kirke- og Undervisningsministeriets Skrivelse af 4. Juni 1873 udtrykkelig bemærkes, at den fremdeles staar ved Magt og navulig ikke er afskaffet ved Lov om Kirkernes Brug af 25. Marts 1872, samt

11 at Afvigelser fra denne Bestemmelse i Reglen maa tilstaas af Ministeriet, men at det selvfølgelig maa overlades til Biskoppen efter Omstændighederae at meddele Tilladelse dertil, naar Forholdene ikke tillade at indhente Ministeriets Eesolution". I Overensstemmelse med denne Betragtningsmaade har Ministeriet derfor ogsaa ved forskjellige Lejligheder, i alt Fald saa vidt mig bekjendt ikke mindre end tre Gange i den senere Tid, nemlig i Skrivelser af 19. Marts 1862, 11. Marts 1870 og 15. Februar 1876, paa Grund af, at Paasken i disse Aar indtraf temmelig sent, bemyndiget Biskopperne til efter nærmere Andragende at give Tilladelse til, at de konfirmeredes Altergang maatte finde Sted paa en Søgnedag forinden den 1. Maj. Men der har i disse Resolutioner aldrig været den fjærneste Antydning af Muligheden af at holde Konfirmation og Kommunion paa en og samme Dag. At gjere dette, vilde vistnok ogsaa stride imod vor Kirkes Opfattelse af Konfirmationens Begreb som en Handling, der paa en Gang i lige Grad staar i Relation til Daaben og Nadveren. Dens Betydning som Bekræftelse af Daabspagten vilde let efterhaanden komme til at vige i den almindelige Bevidsthed for den Opfattelse, at den kun skulde pege fremad mod Nadveren og være en Forberedelse til denne; og i Stedet for at den nu fremtræder som en selvstændig Handling, vilde den ved en saadan ensidig Opfattelse komme til at staa blot som en anden Form for den Overhøring forinden Nadveren, som tidligere fandt Sted forinden Anordningen af Konfirmationen. Selv i den svenske Kirke, hvor den Handling, der svarer til Konfirmationen hos os, i den Grad findes sat i Relation til Nadverens Sakramente, at Ungdommen, som indstiller sig, endogsaa kaldes Nattvardsbarnen, og ikke, som hos os, Konfirmander", foregaar Altergangen ikke paa samme Dag som Daabsbekræftelsen har fundet Sted, men først paa den efterfølgende Søndag, Saa meget mindre vilde det da være passende, om man i vor Landskirke, i den danske Folkekirke, hvor der forefindes en virkelig Konfirmation", en Daabsbekræftelse med Haandspaalæggelse, vilde etablere en ny Praksis, hvorved denne Handlings Betydning i en væsentlig Grad vilde svækkes og afkræftes. At der gives Præster i vor Folkekirke, som allerede i længere Tid har ladet Ungdommens Konfirmation og første Altergang foregaa paa en og samme Dag, deri ligger der, efter min Formening, ikke noget følgeværdigt Præcedens, eftersom det naturligvis kun har været paa Grund af Ubekjendskab med den kirkelige Lovgivnings Bestemmelser, de have anvendt denne Fremgangs-

12 maade. Og det forekommer mig derfor at være en Pligt for Tilsynet, overalt hvor man kommer til Kundskab om en saadan Uregelmpessighed, at gjøre vedkommende opmærksom paa det ulovmedholdelige i en saadan Fremgangsmaade ; dermed maa jeg motivere min Optræden i den foreliggende Sag. Der ej- imidlertid endnu et Punkt i Deres Skrivelse til mig, som jeg ikke tør lade uberørt, og det er det ønskelige i, at Forældrene kan være til Stede baade ved Børnenes Konfirmation og ved deres første Altergang, hvad De mener, ikke vil kunne lade sig gjøre for saadannes Vedkommende, som bor mellem 10 og 20 Mil fra Kirken, hvis der skal ligge en hel Uge imellem Kontirmationen og Altergangen. Det stiller sig i denne Henseende ogsaa for mig som det ønskeligste og naturligste, at Forældrene ledsage deres Børn baade til Konflrmationsakten og til Herrens Bord, i Særdeleshed første Gang de komme der; og skulde jeg anbefale en Undtagelse fra det almindelige og ved Lovgivningen paabudne, saa vilde Hensynet hertil i en væsentlig Grad være bestemmende for mig. Dog, at dette Hensyn skulde kunne nødvendiggjøre en saa principiel Forandring, som df^n af Dem ønskede og nu i to Aar praktiserede, kan jeg ikke tænke mig. Det er f. Eks. vel for det første ikke hvert Aar, De har Konfirmander saa lang Vejs fra; og for det andet, naar dette er Tilfældet, er det vel ikke alle Forældrene, der har lige vanskeligt ved med en Uges Mellemrum at rejse to Gange fra deres Hjem til Kirken. Der er vel endogsaa mange i Deres Menighed af dem, der bor langt borte, som Søndag efter Søndag komme til Kirke hos Dem, og det vil vel saaledes i Reglen være faa Familier, for hvilke det kan være nogen væsentlig Gene at indfinde sig med deres Børn baade paa Konfirmationsdagen og ved Altergangen den paafølgende Søndag. Men ogsaa til saadanne faa bør der tages Hensyn; og jeg kan næppe tænke mig, at der fra Kirkeministeriets Side vilde blive lagt nogen Hindring i Vejen, hvis De i saadanne særegne Tilfælde ansøgte om Tilladelse til enten at holde en privat Altergang for saadanne enkelte Familier eller at udsætte Konfirmandaltergaugen en Uge la-ngere end foreskrevet i Loven. I Henhold til det her udviklede, som jeg haaber De vil optage i al Venlighed uden noget Spor af Fortrydelighed, ligesom det ogsaa fra min Side er fremsat saaledes, forventer jeg, at De for Fremtiden kun efter torudgaaende Ansøgning til Kirke- og Undervisningsministeriet afholder Konfirmation og Altergang for den af Dem forberedede Ungdora paa anden Maade

13 end foreskrevet i Konfirmationsritualet af 13. Januar 1736, 5 og sammes Appendiks, nemlig Forordningen af 25. Maj 1759, 4. Og undertegner jeg mig sluttelig med megen Agtelse o. s. v." 1880, cl. 13. Februar, fra Provsten til Lund (som Efterskrift til en skrivelse fra Biskoppen angaaende en af Lund søgt Aldersdispensation for 2 Konfirmander): I det jeg meddeler Deres Velærværdighed foranstaaende, være det mig tilladt at berøre en Sag, som tidligere har været paa Omtale mellem os, og som nu atter er rundet mig i Hu, da jeg modtog Deres Skrivelse angaaende fornævnte to Piger, som forberedes til Konfirmation af Dem. Jeg tænker paa vor Korrespondance angaaende Konfirmandernes Altergang, som fra Deres Side i Grunden er forbleven uden Afslutning. Thi vel har jeg ikke ligefrem forlangt Svar paa min Skrivelse til Dem af 30. Oktober f. A., i hvilken jeg udførligt udviklede, hvorfor det ikke kunde anses for tilstedeligt i Følge den bestaaende kirkelige Lovgivning at tage Konfirmanderne til Alters paa selve deres Konfirmationsdag; men i det jeg sluttede mine Bemærkninger angaaende den omkvæstionerede Sag med at udtale paa den ene Side det Haab, at De i al Venlighed vilde optage, hvad jeg angaaende samme havde nedskrevet, og paa den anden Side min Forventning om, at De for Fremtiden kun efter forudgaaende Ansøgning til Kirke- og Undervisningsministeriet vilde afholde Konfirmation og Altergang for den af Dem forberedte Ungdom paa anden Maade end foreskrevet i Konfirmationsritualet og sammes Appendiks, mente jeg dog at have givet indirekte til Kjende, at jeg i det mindste ønskede en Erklæring fra Dem om, at De herefter ikke uden særskilt Bevilling vilde tage Deres Konfirmander til Alters paa nogen anden Dag end den i Lovgivningen paabudne. Da jeg endnu ikke har modtaget nogen saadan Erklæring, tør jeg maaske herved udbede mig, at den 1 Løbet af indeværende Maaned maa blive mig tilstillet." 1880, d. 1. Marts, fra Lund til Provsten: Hr. Provst Cederfeld de Simonsen De har til en Meddelelse til mig af 13. dennes føjet en Efterskrift om vor Brevveksling angaaende de unges Konfirmation og første Altergang. Den har givet Anledning til dette

14 8 Brev. Det kunde selvfølgelig ikke falde mig ind, at ftile mig krænket over Deres Skrivelse af 13. Oktober, der var saa venligt skrevet, ihvor uenig jeg end var med Dem i Deres Syn paa Sagen og det Udslag, hvortil De kom. De maa ikke undres over, at jeg ikke har svaret Dem skriftligt. Da der, som De selv skriver, intet Svar var forlangt, antager jeg ingenlunde, jeg vilde gavne Sagen eller naa til en større Klarhed ved af egen Drift med Pennen at optage Forhandlingen paa ny. Derimod har jeg al Tid tænkt mig og endnu ikke opgivet at ville tale med Dem derom. Saa har jeg ogsaa anset det som en Selvfølge, at jeg, og det helst i nogenlunde god Tid før næste Konfirmation, vilde meddele Dem, hvorledes jeg havde tænkt at gaa frem, navnlig hvis det ikke stemmer med Deres Antydninger, da jeg baade ønsker at gjere det saa aabent som muligt og at give Lejlighed til en videre Indstilling, om De maatte anse den fornøden. Maaske jeg, kjære Hr. Provst, tør forudsætte Enighed med Dem i, at man ikke forhaster sig med at tage og udraabe sit Stade, naar det ikke gj ælder nærmest om en Form, men om en Sag, der kan have ikke saa lille virkelig Betydning for fiere." 1880, d. 8. Marts, fra Provsten til Lund: Som Svar paa min Anmodning til Dem af 13. f. M. om at tilstille mig en Erklæring om, at De herefter ikke uden særlig Bevilling fra Kirke- og Undervisningsministeriet vil tage Deres Konfirmander til Alters paa nogen anden Dag end den i Lovgivningen paabudne, har Deres Velærværdighed under 1. dennes tilsendt mig en Skrivelse, i hvilken De blandt andet udtaler, at De har anset det som en Selvfølge, at De, og det helst i nogenlunde god Tid forinden næste" (hvad der vel her skal betyde det samme som den nu forestaaende") Konfirmation, vilde meddele mig, hvorledes De havde tænkt at gaa frem, navnlig hvis det ikke stemmede med mine Anvisninger i den Skrivelse, jeg tidligere under 30. Oktober f. A. havde tilsendt Dem angaaende den foreliggende Sag. da De baade ønsker at gjøre det saa aabent som muligt og at give Lejlighed til en videre Indstilling, om jeg maatte anse det fornøden; hvorhos De til Slutningen ytrer, at jeg ventelig vil være enig med Dem i, at man ikke forhaster sig med at tage og udraabe sit Stade, naar det ikke gjælder nærmest om en Form, men om en Sag, der kan have ikke saa lille virkelig Betydning for fiere.

15 Foranlediget heraf undlader jeg ikke da jeg, navnlig paa Grund af Slutningsbemærkningen i Deres Brev, næsten maa befrygte at være bleven niisforstaaet af Dem, som om min Anmodning var gaaet ud paa at aifbrdre Dem en Erklæring om, hvilket af de to forskjollige Alternativer De vilde vælge, enten at opgive at tage Deres Konfirmander til Alters paa selve Konfirmationsdageu, eller fremdeles at vedblive at gjøre det, men saa tillige at ansøge om Tilladelse dertil at henlede Deres Opmærksomhed paa, at der ikke har været henstillet noget saadant Alternativ i min Anmodning, men kun er bleven forlangt Erklæring om et, nemlig om, at De, hvis De herefter fremdeles vil holde Kommunion paa Konfirmationsdagen, da kun vil gjøre dette efter forud at have indhentet Kirkeministeriets Tilladelse. At afgive en saadan Erklæring maa enhver kunne gjøre, som respekterer de gjældende Love og Anordninger, og der kan derfor ikke være Tale om, at man derved muligeu kunde forhaste sig med at tage og udraabe et Stade", som man senere kunde komme til at angre at have taget. Spørgsmaalet om, hvilket De vil vælge af de to foranførte Alternativer, bliver ikke præjudiceret ved en Erklæring, som den forlangte, der jo kun udsiger, at De ikke vil foretage Dem noget eksceptionelt i det her foreliggende Tilfælde uden at anvende den Fremgangsmaade, som ene kan anses for korrekt og loyal. Og jeg maa derfor paa ny anmode Dem om, snarest muligt, det vil sige inden Udgangen af indeværende Uge, at tilstille mig den forlangte Erklæring, medmindre De»aaske skulde foretrække, i Stedet for samme at indsende et Andragende til Kirkeministeriet om Tilladelse til at holde Konfirmation og Altergang paa samme Dag." 1880, d. 13. Marts, fra Lund til Provsten: Kjære Hr. Provst! Et Brev til Biskoppen i Anledning af Konfirmations- og Altergangsspørgsraaalet vil, om alt gaar vel, komme Dem til Hænde i Morgen eller paa Mandag. Havde jeg været rigtig rask i Dag, havde jeg meddelt Dem dette mundtligt." 1880, d. 16. Marts, fra Lund til Provsten: Kjære Hr. Provst! Jeg skal meddele Dem, at jeg i dette Øjeblik rejser til Aalborg for at bringe Biskoppen et Brev i KonfirmationsSagea og om muligt tale med ham derom."

16 , d. 13. Marts, fra Lund til Biskoppen: Højærværdige Hr. Biskop Lind! Da jeg véd, at Deres Højærværdighed er bekjendt med den Brevveksling, der har fundet Sted mellem Hr. Provst Cederfeld de Simonsen og mig angaaende Konfirmationen og de unges første Altergang, tillader jeg mig at henvende disse Linjer til Dem. De véd, at jeg i de senere Aar har stedet de unge til Nadveren paa selve Konfirmationsdagen, selvfølgelig efter at Konfirmationshandlingen var afsluttet. Jeg troede saaledes at kunne tale med Konfirmanderne til større Gavn og Glæde, og jeg og mange i Menigheden med mig bar fundet, at der var Velsignelse derved, og at det kunde gjøres til Opbyggelse, uden at nogen derved blev overanstrængt. Det kommer jo heller ikke an paa Handlingens Længde. Saa har denne Fremgangsmaade ogsaa næsten paanødt sig os, da der saa at sige aarligt og atter i Aar er flere Børn, hvis Hjem ligger saa langt borte, at der aldeles ikke kan være Tale om, at Forældrene kan være med deres Børn baade paa Konfirmationsdagen og ved den første Altergang, naar der skal ligge otte Dage imellem. Rejsen er for lang og bekostelig til, at den kan gjøres to Gange i saa kort Tid. Og være saa længe borte fra Hjemmet især paa en saadan Aarstid, formaar åe færreste. Jeg vilde være saa meget mere ængstelig ved at ændre den Fremgangsmaade, vi er blevne glade ved, som jeg har stor Grund til at være taknemmelig for den store Opmærksomhed og Kjærlighed, hvormed saavel Konfirmationen og de unges første Gang til Nadverbordet har været fulgt, som ogsaa Forberedelsen dertil, saaledes som den gives hos mig. Der møder ofte ikke faa baade af dem, der i de senere Aar er konfirmerede, og af Konfirmandernes Forældre og Slægtninge eller andre ældre i Menigheden, naar jeg har de unge for mig og samtaler med dem i mit Hjem. Jeg tror ogsaa, det vil indrømmes, at jeg ikke kunde have nogen Betænkelighed ved at optage den oven nævnte Skik. Jeg var ingenlunde meget kjendt med Lovgivningsbestemmelserne paa dette Oraraade. Og det stod ikke blot for mig, at vor Regering havde indført denne Sæd i Sønderjylland i de sidste Aar før den ulykkelige Krig. Men jeg vidste ogsaa, at den allerede længe havde været brugt paa nogle Steder i den danske Folkekirke, medens paa andre Søgnedage har været benyttede ved de unges første Altei-gang, og atter andre Steder disse i Pasto-

17 11 rater med flere Kirker har sø^t denne sammen med deres Forældre ikke al Tid paa den anden Søndag efter Paaske, men naar Højmessetjenesten faldt i deres egen Sognekirke.,.Naar det har været sagt mig, at det kunde befrygtes, at Konfirmationens Karakter som selvstændig Handling kunde lide ved den Opfattelse, der kunde folge af den os brugte Fremgangsmaade, da kan jeg vist vente venligt Øre for den Betragtning, at da Konfirmationen blev indført som Led i den folkekirkelige Ordning hos os, blev dens Karakter som selvstændig Handling lykkeligvis ikke anderledes hævdet, end det kunde bestaa med dens bestemte Forbindelse med Daaben som Vedkjendelsen af dens Naadepagt, og med Nadveren, hvortil den just derfor giver Adgang. Og det vil jo vistnok billiges, om der lige saa varligt vaagedes over, at Konfirmationen ikke fik en saadan Selvstændighed, der vilde stille Herrens Naadegjerning i Daaben og Nadveren i Skygge. Dog tør jeg vist forudsætte, at Hovedhensynet ved den Indvending, der er gjort mod mig, er Forholdet til den folkekirkelige Lovgivning i det Stykke, der ikke skal tillade nogen anden Tid for de unges første Altergang, end den ottende Dag efter Konfirmationen. Jeg vil slet ikke søge at modsige dette, men kun i al Ærbødighed henstille, at Bestemmelsen derom jo ikke er fremkommen for at hæmme en Fremgangsmaade, som den, der hos os er brugt, og det er mit gode Haab, at den heller ikke vil blive anvendt derimod; men meget mere er den given for at hindre, at den første Altergang udsættes. Men navulig tør jeg vist ogsaa minde om, at Bestemmelsen stararaer fra en Tid, da Kirkestyrelsen fastsatte Tidsfrist baade for Bø)nenes Daab og første Nadvere, hvad jo i Folkekirken nu ikke kan eller vil hævdes. Der vilde jo ikke, hverken for Samvittighedens Skyld eller med Lovens Billigelse, kunne lægges den Fader eller Moder nogen Hindring i Vejen, der kom med sit konfirmerede Barn ikke Søndagen efter Konfirmationen, men en senere Søndag og begjærede Adgang til Nadverbordet. Det er derfor min ærbødige og kjærlige Henstilling til Biskoppen, om De ikke maalte anse den af mig brugte Fremgangsmaade for at være i saa lidt virkelig Strid med det folkekirkeligt fastsatte, at De vilde kunne undlade at lægge nogen Hindring i Vejen for det, der er mange kristne til Gavn og Glæde".

18 , d. 19. Marts, fra Provsten til Lund: Biskoppen har under 17. dennes tilskrevet mig følgende": Hoslagt fremsendes en mig i Gaar af Valgmenighedspræsten, Pastor R. Lund, Øster Jølby. overleveret Skrivelse af 13. d. M. angaaende Konfirmationen og den i Forbindelse dermed staaende første Altergang for Konfirmanderne, i det jeg udbeder mig Deres Højærværdigheds Erklæring desangaaende. Navnlig ønsker jeg ogsaa oplyst, hvor mange Konfirmander Pastor Lund aarlig har haft i Gjennemsnit, boende i en Afstand af over 2 Mil fra Ansgar skirken, ligesom jeg ogsaa ved denne Lejlighed ønsker oplyst, hvorledes det bliver muligt for Pastor Lund tilstrækkeligt at forberede de Konfirmander, som bor meget langt fra Ansgarskirken." Foranlediget heraf turde jeg maaske herved udbede mig de saaledes forlangte Oplysninger tilstillede fra Deres Velærværdighed." 1880, d. 26. Marts, fra Lund til Provsten: Højærværdige Hr. Provst Cederfeld de Simonsen! Som Svar paa de mig den 19. dennes tilstillede Spørgsmaal fra Bispeembedet, skal jeg oplyse: Af Konfirmander, der har Hjem over 2 Mil fra Ansgarskirken og dennes Præstegaard, har jeg i Gjennemsnit af alle de 9 Aar, jeg har modtaget Børn til Konfirmationsforberedelse her i Valgmenigheden, haft mellem 4 og 5; i Gjennemsnit af de sidste 3 Aar, som det formentlig her særligt drejer sig om, mellem 7 og 8. I denne Vinter har jeg haft 12, omtrent Tredjedelen af det samlede Antal; af disse Børn har flere over 10 Mil til Kirken. Disse unge har med en ikke lille Opoflfrelse paa begge Sider stadigt af Forældre eller Værger været sendte til Mors og er bleven modtagne af Menighedens Medlemmer her, der bo Kirke og Præstegaard nogenlunde nær. Og de har paa den Maade deltaget i Forberedelsen hele Tiden fra November til Paaske to Gange om Ugen sammen med Konfirmanderne her fra Øen. Enkelte Aar og saaledes i Vinter, da jeg har haft mange navnlig ogsaa Smaakaarsfolks Børn fra Thy, har jeg for at lette dem Byrden taget over og samlet disse Børn en Gang ugentlig indtil Jul i dertil indrømmede Lokaler i Nærheden af deres Hjem. Efter Nytaar er de saa komne til Mors og har taget Del i den samlede Forberedelse."

19 , d. 31. Marts, fra Provsten til Lund: I det jeg herved erkjender Modtagelsen af Deres Velærværdigheds meget ærede Skrivelse af 26. d. M., i hvilken De behageligst har meddelt mig de af Biskoppen i hans Skrivelse af 17. dennes ønskede Oplysninger, Deres Konfirmander betræffende, være det mig tilladt for mit eget Vedkommende endyderligere at udbede mig Oplysning om følgende Punkter, angaaende hvilke det er mig nødvendigt at vide Besked, forinden jeg udarbejder min Betænkning over den af Dem under 13. d. M. affattede og senere Biskoppen tilstillede Skrivelse: For det første ønskede jeg gjærne at vide, hvorledes det skal forstaas, naar De skriver til Biskoppen: De véd, at jeg i de senere Aar har stedet de unge til Nadveren paa selve KonfirmatioDsdagen, selvfølgelig efter at Konfirmationshandlingen er afsluttet." Betyder dette, at Altergangen først foregaar, naar hele Konfirmationsgudstjenesten er forbi, altsaa efter at der for sidste Gang er læst i Kordøren; eller betyder det, at Altergangen ikke foregaar, førend De har konfirmeret Børnene og Slntningstaleu til dem? Med andre Ord: er Altergangen et Led i Konfirmationsgudstjenesten, eller fremtræder den som en selvstændig, isoleret kirkelig Handling, naar Gudstjenesten er forbi? For det andet, naar De skriver: Jeg troede saaledes at kunne tale med Konfirmanderne til større Gavn og Glæde, og jeg og mange i Menigheden med mig har fundet at det kunde gjøres til Opbyggelse, uden at nogen derved blev o ver an s trængt. Det kommer jo ikke an paa Handlingens Længde", saa være det mig tilladt at spørge Dem, om der da ikke er noget som helst Led af Gudstjenesten, som De forbigaar eller udelader, og da navnlig: a) om der baade bliver prædiket og holdt Skriftetale, b) om De ved Konfirmationen baade tager Haandslag af Børnene og velsigner dem med Haandspaalæggelse, og c) om De ved Skriftemaalet paa denne Dag kan faa Tid til under Haandspaalæggelse at tilsige enhver Syndernes Forladelse, uden at Handlingen bliver for lang." Disse Spørgsmaal besvaredes af mig i en Samtale med Provsten, og jeg sagde ham da, at jeg for Børnenes Vedkommende intet særligt Skriftemaal havde holdt, men meddelt dem Nadveren umiddelbart efter Daabspagten,

20 , d. 16. Oktober, fra Provsten til Lund: Biskoppen har under 14. dennes kommuniceret mig Kirkeministeriets Skrivelse til ham af 12. d. M., saalydende: Med behagelig Skrivelse af 28. Juni d. A. har Deres Højærværdighed forelagt Ministeriet en Sag, hvorefter Valgmenighedspræst Lund paa Mors dels tager Kontirmanderne til Alters samme Dag, som de konfirmeres, dels ved en saadan Altergang forbigaar for Konfirmandernes Vedkommende Tilsigelsen af Syndernes Forladelse. I Anledning heraf skulde?ilinisteriet, efter augaaende denne Sag at have brevvekslet med Biskoppen over Sjællands Stift, tjenstligst anmode Dem om behageligen at ville tilkjendegive Valgmenigspræst Lund, under Henvisning til Lov af 15. Maj , at det meget beklager, at han uden dertil erhvervet Tilladelse har anset sig for berettiget til at afholde Altergang i Forbindelse med Konfirmationen, tvært imod Bestemmelsen i Forordning af 13..Januar , jfr. Forordn, af 25. Maj 1759, 4, hvilke Bestemmelser ikke senere er hævede, samt at det alvorlig misbilliger den Forseelse, hvori han har gjort sig skyldig ved at tage de af ham konfirmerede unge til Alters uden foregaaende Tilsigelse af Syndernes Forladelse, med egenraadig Tilsidesættelse af de om Sakramentets Forvaltning i Folkekirken gj ældende Forskrifter, til hvis Iagttagelse han ved sin Ordination har forpligtet sig, og som det forventer, at han for Fremtiden i denne som i enhver anden Henseende uvægerlig vil efterkomme, saafremt han ikke vil udsætte sig for, at den han ham allernaadigst meddelte Stadfæstelse som Valgmenighedspræst bliver ham frakjendt. Derimod vil Ministeriet med særligt Hensyn til hvad bemældte Valgmenighedspræst Lund har oplyst om, at de lange Afstande for en Del af Konfirmandernes Forældre lægge dem Himdringer i Vejen for deu ene Søndag at være tilstede ved Konfirmationen og den næste Søndag at deltage med deres Børn i den hellige Nadver, efter Omstændighederne ikke modsætte sig Deres Indstilling om, at der for den Valgmenighed, for hvilken han er Præst, tilstedes en Afvigelse fra de fornævnte Bestemmelser i Konfirmationsanordningen, saaledes at det endvidere tilkjendegives Lund, at han kan forvente, at det efter derom to Maaneder før Konfirmationen til Dem indgivne Begjæring vil blive ham tilladt at tage Konfirmanderne til Alters Dagen efter Konfirmationsdagen eller efter Omstændighederne

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Hver, som han kan det for Guds Ansigt

Hver, som han kan det for Guds Ansigt Hver, som han kan det for Guds Ansigt En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk

Høstprædiken. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest

Sygelejevielse. Der skelnes mellem. a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest Amtssygehuset i Herlev Sygelejevielse Der skelnes mellem a. vielse på sygelejet, hvor der foreligger prøvelsesattest b. nødvielse, d.v.s. vielse ved sygelejet, hvor der ikke er tid til at indhente prøvelsesattest.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié:

BRIEF NA 0041382. liitféffiiiibiié: BRIEF NA 0041382 liitféffiiiibiié: RUE KIRKES SPIR BETÆNKNING 'afgiven af det den 2. DECEMBER 1910 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN I KOMMISSION HOS BRØDRENE SALMONSEN A/S TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S 19tt .

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056)

Afhøring Anna Sofie Jensen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 5056) 1 Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Januar 1904 Afhøring af Anna Sofie Jensen der er mistænkt

Læs mere

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855

Jødepigen. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Jødepigen Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1855 Der var i Fattigskolen mellem de andre Smaabørn en lille Jødepige, saa opvakt og god, den Flinkeste af dem Allesammen; men i een af Læretimerne

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR

Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR Jurist-og Økonomforbundets Forlag SEPTEMBERFORLIGET 100 ÅR ISBN 87-574-9041-4 Septemberforliget 100 år Redigeret af Marie-Louise Andreasen Jens Kristiansen Ruth Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept.

AFTALELOVEN Tilbud/Accept Tilbud. kendskab kendte til indså eller burde indse Accept. AFTALELOVEN En aftale er en aftale. Når den foreligger har både parterne og samfundet en interesse i at den holdes. Skete det ikke ville hele samfundets udveksling af varer og tjenester bryde sammen. Der

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele.

Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. Lov om Indførelse af dansk Personret, Familieret og Arveret i de sønderjyske Landsdele. ( Jf. Lov 519. 21.December 1921 og Lov 212. 1.Juni 1922) 1. I de sønderjydske Landsdele skal dansk Personret, Familieret

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk

Hvor gaar vi hen? En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) Side 1 af 7 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 8. SEPTEMBER 2005 (SAG NR. 47-2004-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. november 2004 har K indgivet

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE

MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. LOV OM GÆLDSBREVE UDKAST TIL LOV OM MORTIFIKATION AF GÆLDSBREVE M M. SAMT TILLÆG TIL UDKAST TIL LOV OM GÆLDSBREVE UDARBEJDET AF DEN VED KGL. RESOLUTION AF 13. JUNI 1932 NEDSATTE KOMMISSION KØBENHAVN A.S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere