Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering"

Transkript

1 Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 8. februar 2013 Udarbejdet af: Inger Stenstrøm Rasmussen, Lotte Bang, Lisbeth Jørgensen, Tanja Gerner Jusslin Telefon: Notat Syddansk organisering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Telemedicinsk sårvurdering skal implementeres nationalt i regi af den fællesoffentlige og nationale handlingsplan for udbredelse af telemedicin, som er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Derfor gives i indeværende notat en kort status om det nationale projekt, status for telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark samt forslag til organisering af syddansk implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering. Kort om det nationale udrulningsprojekt Det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering gennemføres fra september 2012 til august Udgangspunktet og afsættet for projektet er en national business case. 1 MedCom er projektleder. Formålet med projektet er blandt andet at frigøre tid i kommuner og regioner, at effektivisere behandlingen samt at forbedre patientkvaliteten. Målgruppen for projektet er patienter med venøse bensår og diabetiske fodsår. Der er i alt afsat 30 mio. kr. til projektet. Styregruppen har valgt at prioritere nationale værktøjer så som anskaffelse af fælles it-værktøj samt kompetenceudviklingsprogram, hvorfor der som udgangspunkt ikke er frie projektmidler til den organisatoriske implementering og deltagelse i kommunerne og på sygehusene. Rammebudgettet er under behandling i den nationale styregruppe. 1 projekter/~/media/files/velfærdsteknologi/projektbeskrivelse%20og%20business%20case%20telesår- FINAL.ashx

2 Projektplan og projektspor I business casen for national implementering af telemedicinsk sårvurdering og jf. MedComs udkast til projektbeskrivelse (bilag 1) er projektet delt op i 5 faser: Overordnet tidsplan Fase 1 Sep. dec mdr. Fase 2 Jan. juni mdr. Fase 3 Juli 2013 juni mdr. Fase 4 Juli 2014 marts mdr. Fase 5 April august mdr. Projektinitiering Undervisning og udbud Drift og udbredelse I Drift og udbredelse II Evaluering og afslutning MedComs projektbeskrivelse er fortsat i proces. Ovenstående tidsplan vil formegentlig ikke holde, da der er forsinkelser ift. udbudsproces og kompetenceudviklingsprogram. I forhold til den syddanske deltagelse af det nationale projekt forventes alle kommunerne og alle sygehusenhederne i Syddanmark og inden for følgende indsatsområder at: Uddannelse Deltage i nationalt kompetenceudviklingsprogram inden for sårbehandling samt implementering af sårkompetence lokalt evt. i form af e-learning og kursusaktivitet (evt. kun kommunerne) (fase 2) I nødvendigt omfang at deltage i uddannelse i anvendelse af det fælles it-værktøj samt det gode sårfoto (fase 3 4) Teknik I nødvendigt omfang at anskaffe den nødvendige hardware i form af mobiltelefoner eller tablets med kamera og internetadgang (fase 2 3) Beskrive integrationsbehov ift. basis-it-systemer som EOJ og EPJ Organisering Implementere den telemedicinske samarbejdsmodel for patienter med venøse bensår både teknisk og organisatorisk (telemedicinsk sårvurdering for patienter med diabetiske fodsår er omfattet af forskningsprojektet) (fase 3 4). Endvidere vil der blive undersøgt muligheder for at implementere den telemedicinske samarbejdsmodel for alle sårtyper. Implementere anbefalinger til nationale visitationsretningslinjer og arbejdsgange (fase 3 4) Evaluering Deltagelse i monitoreringsaktiviteter vedr. udbredelse, kvalitetsindikatorer- og registreringer, ift. baseline validering, business case og evaluering (fase 1 5) Side 2 af 9

3 Der er udarbejdet et udkast til syddansk implementerings- og tidsplan, som skal justeres alt efter MedComs tidsplan. Status på telemedicinsk sårvurdering i Syddanmark Den aktuelle status på udbredelse af telemedicinsk sårvurdering i Region Syddanmark er, at den telemedicinske samarbejdsmodel anvendes i almindelig drift i Sår-i-Syd-samarbejdet mellem SHS og de sønderjyske kommuner. Her har løsningen kørt i drift siden 2006 og omfatter alle sårtyper. Endvidere er alle kommuner og sygehuse engageret i det fælleskommunale og regionale forskningsprojekt, som gennem en storskala demonstrationsafprøvning og et randomiseret studium samt tilknyttet Ph.d. undersøger konsekvenserne ved indførelse af den telemedicinske tværsektorielle samarbejdsmodel for behandling af patienter med diabetiske fodsår. Formålet med forskningsprojektet er samlet set at sikre og tilvejebringe en forskningsbaseret dokumentation for såvel kliniske, økonomiske, organisatoriske og patientmæssige effekter. Rammen for projektet er MAST-modellen (Model for assessment of Telemedicine). 2 Inklusion af patienter i forskningsprojektet forløber langsommere end forventet. Inklusionen af patienter forventes afsluttet ultimo 2013, og resultater forventes tidligst offentliggjort i løbet af I realiteten burde forskningsprojektet være afsæt for national udrulning men kan nu give evidensbaseret viden ind i projektet. Sammenhæng mellem national udrulning og forskningsprojekt Samlet set er der i Region Syddanmark et godt fundament for implementering af det nationale udrulningsprojekt i samspil med forskningsprojektet, hvor alle kommuner og sygehusenheder er i gang med telemedicinsk sårvurdering. Der er gode synenergi-muligheder mellem det nationale projekt og forskningsprojektet, da udvidelsen i patientgruppen i det nationale projekt med patienter med venøse bensår vil give øget rutine. Denne udvidelse i anvendelse er desuden meget efterspurgt i kommunerne og harmonerer med projektområde om telemedicinsk sårvurdering i den tværsektorielle it-strategi, som er forankret i sundhedsaftalerne. En udvidelse med venøse bensår og det nationale projekt kan have indflydelse på antallet af involverede medarbejdere og afdelinger på sygehus og kommuner. På sygehusene er følgende afdelinger involveret: OUH Odense Universitetshospital, Universitetscenter for Sårheling OUH Svendborg Sygehus, Endokrinologisk Ambulatorium OUH Svendborg Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling SVS Ortopædkirurgisk Afdeling SHS Ortopædkirurgisk Afdeling 2 MAST er en mulitidisciplinær model, som anvendes internationalt i evalueringen af telemedicinske løsninger. MAST er i praksis en MTV (Medicinsk Teknologivurdering), som er tilpasset indholdet i og effekterne af telemedicin. Formålet med MAST er at beskrive effekter og kvalitet i behandlingen og at producere et beslutningsgrundlag for implementering og udbredelse: Side 3 af 9

4 SLB Kolding Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling SLB Vejle Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling SLB Kolding Sygehus, Karkirurgisk Afdeling MedComs overordnede organisering af det nationale udrulningsprojekt og syddansk repræsentation Det nationale udrulningsprojekt er overordnet organiseret med en national styregruppe, en klinikergruppe, en teknikgruppe og en projektledergruppe: Kommissorium og opgaver for de enkelte grupper fremgår af MedComs projektbeskrivelse (bilag 1). I det følgende vil organiseringen blive beskrevet med fokus på den syddanske repræsentation. Styregruppen for projektet består af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, NSI, MedCom, Velfærdsfonden, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Fonden for Velfærdsteknologi /Digitaliseringsstyrelsen. Herudover skal den lokale styregruppeformand i hver region (udpeget af region og kommuner i fællesskab) indgå i styregruppen. Udpegningen i Region Syddanmark er endnu ikke foretaget, da nedsættelse af en tværsektoriel styregruppe forestår. National projektledergruppe, som består fra hver region af 2 repræsentanter fra kommunerne samt regional projektleder(e) / projektkoordinatorer. Gruppen ledes af MedCom. I Region Syddanmark er der udpeget følgende repræsentanter: Sundhedskoordinator Inger Stenstrøm Rasmussen, Langeland Kommune Sårsygeplejerske Lotte Bang, Haderslev Kommune Innovationskonsulent Lisbeth Jørgensen, OUH Konsulent Tanja Jusslin, Region Syddanmark Klinikergruppen, som består af klinikere fra regioner og kommuner. Udpegningen er sket gennem Danske Regioner og KL. Side 4 af 9

5 Fra Region Syddanmark er udpeget Sygeplejerske Anna Husted Jakobsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, SLB Overlæge Knud Yderstræde, Endokrinologisk Afdeling M, OUH Odense Universitetshospital Fra kommunerne i Syddanmark er udpeget: Sårsygeplejerske Hanne Scheiner-Østerbye, Odense Kommune. Teknikgruppe, som hovedsageligt vil bestå af repræsentanter fra MedCom. Slutteligt har Danske Regioner besluttet at etablere en baggrundsgruppe i forbindelse med deltagelsen i den nationale styregruppe og i dialogen med de involverede parter. Sygehusdirektør Peder Jest er udpeget for Region Syddanmark af sundhedsdirektionen. Lokal organisering for implementering af det nationale projekt i Syddanmark Ud over den overordnede organisering skal projektet forankres og organiseres lokalt. MedComs forslag til organisering i Region Syddanmark fremgår af nedenstående. I Region Syddanmark er der allerede en organisering omkring det fælles kommunale og regionale forskningsprojekt, som bygger på en stærk lokal forankring med lokale tværsektorielle styregrupper 3 og projektgrupper koordineret via en lokal tværsektoriel projektleder (en sygehusrepræsentant). Denne organisering har i forskningsprojektet vist sig at være en fordel for forankring og fremdrift og har også kunnet tilgodese, at implementeringen har kunnet foregå i forskelligt tempo på tværs af regionen og samarbejdskommuner. For ikke at have to parallelle organisationer er det målet, at en kommende implementeringsorganisation etableres med afsæt i den eksisterende organisering af forskningsprojektet og kan 3 Der er etableret lokale tværsektorielle styregrupper mellem SLB og samarbejdskommuner samt mellem OUH og samarbejdskommuner Side 5 af 9

6 rumme både gennemførsel af og opfølgning på forskningsprojektet og det nationale projekt samtidigt med, at MedComs forslag til organisering imødekommes. Endvidere tager forslag afsæt i den implementeringsorganisering, der eksisterer omkring itunderstøttelsen af Sam:Bo. Forslag til syddansk implementeringsorganisation for det nationale udrulningsprojekt I nedenstående fremgår forslag til organiseringen af den syddanske implementering af det nationale projekt. Tværsektoriel styregruppe Projektledelse og tværsektorielt projektsekretariat Regional projektstyregruppe / klinikergruppe for forskningsprojektet Tværsektoriel projektgruppe Lokal implementeringsfunktion pr. sygehus Lokal implementeringsfunktion pr. kommune I alt X lokale Implementeringsfunktioner Der vil selvfølgelig fortsat være mulighed for lokale tværsektorielle møder og fora alt efter behov. Det aftales lokalt. I nedenstående er en kort beskrivelse samt forslag til opgaver og ansvar for de enkelte grupperinger i organisationsdiagrammet. Forslag til kommissorium og opgaver for de enkelte grupper fremgår af MedComs projektbeskrivelse (bilag 1) men skal tilrettes til en syddansk kontekst. Den tværsektorielle styregruppe. Styregruppen vil have det overordnede ansvar for implementering af det nationale udrulningsprojekt i Syddanmark, opfølgning på forskningsprojektet samt overgang til drift (bilag 2: Kommissorium). Repræsentation: Relevante ledelsesrepræsentanter: 1 repræsentant fra hver sygehusenhed samt 1 kommunal repræsentant fra hvert SOF-område. Formanden får sæde i den nationale styregruppe som fælles repræsentant for region og kommuner i Syddanmark. Side 6 af 9

7 Mødekadence: Der forventes, at der afholdes 2 årlige møder. Første møde foreslås afholdt den 30. april kl Den regionale projektstyregruppe / klinikergruppe. Klinikergruppen vil have som mål fortsat at følge og sikre fokus på forskningsprojektet med hensyn til fremdrift og inklusion, kvalitet i dataindsamlingen og resultater. Repræsentation: Den regionale projektstyregruppe / klinikergruppe er en allerede eksisterende gruppe i forskningsprojektet og består hovedsageligt af klinikere fra sygehusenhederne. Sygehusdirektør Peder Jest, OUH er formand for gruppen. Tværsektoriel projektgruppe. Formålet med gruppen er à la organiseringen af it-understøttelsen af Sam:Bo på tværs af kommuner og sygehus at koordinere og følge op på implementeringen mellem sygehusafdelinger og kommuner i optageområdet samt at koordinere og implementere de nationale initiativer i projektet (bilag 2: Kommissorium). Repræsentation: Lokale projektrepræsentanter i hver kommune og på hvert sygehusområde og/eller afdeling. Hver kommune og hvert sygehusafdeling må udpege 1-2 lokale projektrepræsentanter, der er den overordnede projektledelses primære kontakt til kommunen og sygehusafdelingen. Disse repræsentanter kan med fordel være dem, som allerede deltager i forskningsprojektet. Mødekadence: Der forventes at blive afholdt 2-3 årlige møder. Første møde og kick off foreslås afholdt den 13. juni kl Lokal implementeringsfunktion pr. sygehus og pr. kommune. Det anbefales, at hvis der ikke allerede eksisterer lokale implementeringsfunktioner, at disse etableres i kommuner og på sygehus med ansvar for lokal implementering og bestående af de medarbejdere, som er involveret i telemedicinske sårvurdering. Tværsektorielt projektsekretariat og projektledelse vil forestå den overordnede tværsektorielle koordinering og projektledelse af den samlede implementering af det nationale udrulningsprojekt i Syddanmark samt forskningsprojektet herunder deltage i nationale projektledermøder, afholde tværsektorielle projektledermøder, sørge for beslutningsoplæg og information til den tværsektorielle styregruppe samt andre relevante fora. Repræsentation: De udpegede repræsentanter til MedComs nationale projektledergruppe. Den overordnede projektkoordination foreslås at være Lisbeth Jørgensen, OUH samt Tanja Jusslin, Region Syddanmark, som har foreslået den overordnede projektkoordination af forskningsprojektet. Side 7 af 9

8 Tværsektoriel styregruppe / for syddansk implementering af det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering SAMMENSÆTNING AF DEN TVÆRSEKTORIELLE STYREGRUPPE Formand: Vælges på første møde. Formanden får sæde i den nationale styregruppe som fælles repræsentant for region og kommuner. Sekretær: Innovationskonsulent Lisbeth Jørgensen, OUH og konsulent Tanja Jusslin, Region Syddanmark Regionale repræsentanter: Relevante ledelsesrepræsentanter: 1 repræsentant fra hver sygehusenhed Kommunale repræsentanter: Relevante ledelsesrepræsentanter: 1 kommunal repræsentant fra hvert SOF-område TIDSPLAN (tidsplanen indføjes, når tids- og projektplan foreligger) KOMPETENCER Styregruppen afrapporterer til Det Administrative Kontaktforum samt til den nationale styregruppe. FORMKRAV TIL ARBEJDET I STYREGRUPPEN Styregruppen har til opgave at: Bidrage til ledelsesmæssig forankring og gode rammer for lokal implementering af det nationale udrulningsprojekt samt forskningsprojektet i kommuner og på sygehuse Sikre fremdrift og kvalitet i projektet og telemedicinsk sårvurdering Fungere som bindeled til den nationale styregruppe og orientere den nationale styregruppe og MedCom om udvikling og udfordringer i projektet Sikre og opstille modeller og de driftsmæssige forudsætninger og konsekvenser for overgang til drift for sygehuse og kommuner Bidrage til at understøtte og afsøge muligheder for fortsat udvikling af den telemedicinske samarbejdsmodel med udvidelse af anvendelsesmuligheder til andre sårtyper, patientgrupper Afrapportere status til DAK om udvikling, muligheder, udfordringer og overgang til drift Give rådgivning og sparring til projektsekretariatet og projektledelsen Arbejdsgruppens aktivitet: Styregruppen udøver sit arbejde gennem møder. Gruppen forventes at afholde 2 årlige møder af 2 timer. Side 8 af 9

9 Tværsektoriel projektgruppe / for syddansk implementering af det nationale udrulningsprojekt om telemedicinsk sårvurdering SAMMENSÆTNING AF DEN TVÆRSEKTORIELLE PROJEKTGRUPPE Projektledelse: Innovationskonsulent Lisbeth Jørgensen, OUH og konsulent Tanja Jusslin, Region Syddanmark Sekretær: Innovationskonsulent Lisbeth Jørgensen, OUH og konsulent Tanja Jusslin, Region Syddanmark Regionale repræsentanter: 1 2 lokale projektrepræsentanter fra hver involveret sygehusafdeling Kommunale repræsentanter: 1 2 lokale projektrepræsentanter fra hver kommune Disse repræsentanter kan med fordel være dem, som allerede deltager i forskningsprojektet. TIDSPLAN (tidsplanen indføjes, når tids- og projektplan foreligger) KOMPETENCER Projektgruppen afrapporterer til den tværsektorielle styregruppe. FORMKRAV TIL ARBEJDET I PROJEKTGRUPPEN Den tværsektorielle projektgruppe har overordnet til opgave at koordinere og følge op på den syddanske implementering af det nationale udrulningsprojekt samt opfølgning på forskningsprojektet herunder: At dele erfaringer og udfordringer på tværs af sygehuse og kommuner vedrørende implementeringen og den telemedicinske samarbejdsmodel teknisk, organisatorisk og fagligt At følge op på tidsplan, fremdrift og aktiviteter i kommuner og på sygehuse At kvalificere, koordinere og implementere de nationale initiativer i projektet som anbefalinger til visitationsretningslinjer og arbejdsgange At indgå i evalueringsarbejdet af det nationale udrulningsprojekt At afrapportere fremdrift og evt. udfordringer til den tværsektorielle styregruppe At arbejde med udvidet anvendelse af den telemedicinske samarbejdsmodel At være projektsekretariatets og projektledelsens primære kontakt til kommunen og sygehusafdelingen Arbejdsgruppens aktivitet: Projektgruppen udøver sit arbejde gennem møder. Gruppen forventes at afholde 2-3 årlige møder. Side 9 af 9

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Syddansk implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Syddansk implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Syddansk implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Versionshistorik Version Dato Forfatter Beskrivelse 0.1 08.04.10 Lisbeth / Tanja Udkast 0.2 10.04.13 Inger, Lotte, Lisbeth,

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat

Dagsorden. 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser Region Sjælland Evaluering miniudbud 2. Godkendelse af referat Dagsorden Kl. 10.00 12.30 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. Godkendelse af referat 3. Projektbeskrivelse 4. Godkendelse af kommissorium 5. Udbudsarbejdet KL 13.15 15.00 6. Indlæg fra KvaliCare

Læs mere

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006

B Larsen: Pervasive Home Care - Technological Support for Treatment of Diabetic Foot Ulcers at Home, PhD thesis 2006 Afdeling: Forsknings- og MTV-afdelingen Udarbejdet af: Claus Duedal Pedersen/Jesper Risom Journal nr.: 2-15-0-00062-2009 E-mail: claus.pedersen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 11. marts 2010 Telefon: 2115

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk Dato 25.02.13 Vor ref. DSL M Ø D E I N D K A L D E L S E Der indkaldes til 3. styregruppemøde

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering

Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen dsl@medcom.dk Health Telematics Telemedicinsk sårvurdering Fællesoffentlig digitaliseringsstrateg i 2011-2015 Regionernes digitaliseringsstrateg i for sundhedsvæsenet 2013 Strategi for

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.91) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.91) MedCom December 2012 1 Dette er MedComs overordnede projektbeskrivelse for national implementering af telemedicinsk

Læs mere

SIKU

SIKU SIKU http://www.skandinaviskdyrepark.dk/index.dsp?area=400 Dagsorden 1. Velkomst, præsentationsrunde, meddelelser 2. MedCom del 1: rammerne for projektet 3. Indlæg fra hver enkel region i samarbejde med

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet

Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Odense d. 29 januar 2010 Samarbejdsaftale vedr. udbredelse af Telesår projektet Aftaleparter: Der er dags dato indgået samarbejdsaftale om deltagelse i: Mellem: MedCom det danske sundhedsdatanet Rugårdsvej

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Kravspecifikation. vedrørende konsulentopgaven. Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Kravspecifikation vedrørende konsulentopgaven Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Indhold 1. Baggrund... 1 2. Omfang af materiale og kravspecifikation... 3 2.1 Omfang

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK - TVÆRSEKTORIEL HELE LANDET APRIL 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet... 2 KOMMUNESTATISTIK: Antal aktive brugere...

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93)

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. MedCom projektplan (version 0.93) National implementering af telemedicinsk sårvurdering MedCom projektplan (version 0.93) MedCom Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Projektgrundlag... 3 Baggrund og formål... 4 Forventet gevinster...

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet. Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Rikke Viggers Journal nr.: E-mail: Rikke.Viggers@regionsyddanmark.dk Dato: 26. februar Telefon: 29201214 Projektkommissorium for Sygehus-hjemmeplejeprojektet.

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION NORDJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium

Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Værktøj til brug for udarbejdelse af Kommissorium Projektets navn Videokonference Lysningen / FAM Sidst opdateret 16.09.12 Projektets formål og indhold Baggrund og afgrænsning Projektet hører overordnet

Læs mere

Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen

Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen Referat fra 1. møde i telesårklinikergruppen Dato: 15.02.13 Vor ref.: Dato: Fredag den 8. februar 2013 Sted: Deltagere: Café Cuckoo s Nest, Odense Poul Erik Jakobsen, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION SJÆLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data

Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Evidens Forskning, klinisk erfaring, patienterne erfaring, lokale data Svag-------------Stærk Kontekst Kultur, ledelse og evaluering Svag-------------Stærk Facilitering Formål, rolle, færdigheder og holdninger

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Statusrapport : 6. sept. 2016

Statusrapport : 6. sept. 2016 Statusrapport : 6. sept. Region Midtjylland Organisering Styregruppe Der er nedsat en regional/kommunal programstyregruppe, der refererer til Sundhedsstyregruppen. Styregruppen holdt sit første møde den

Læs mere

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering

Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Referat fra 1. projektledermøde - National telemedicinsk sårvurdering Sted og dato: Grand hotel, Odense, tirsdag den 27. november 2012 Deltagere: Afbud: Lisbeth Jørgensen, OUH Tanja Gerner Jusslin, RSD,

Læs mere

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen.

Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Pkt. 7 Bilag C Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen 19. juni 2015 mhj/dsl Overgang til drift emner drøftet med projektledergruppen. Det nationale udbredelses projekt af telemedicinsk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Implementeringsgruppen

Implementeringsgruppen EPJ-Styregruppen Implementeringsgruppen Formål: EPJ-Styregruppen skal varetage den overordnede styring af videreudviklingen af EPJ og af udrulningen af EPJ på alle hospitalerne i Region Midtjylland. EPJ-Styregruppenskal

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R Generelt Der er afholdt tre møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel på, hvor

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling)

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling) Vejledning for dataindsamlingsprocedurer på ikke-klinisk områder i forbindelse med evalueringen af projekt Regional implementering af telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsårspatienter Evalueringen

Læs mere

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe

Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: 21.01.13 Vor ref.: DSL Referat fra 2. møde i national telesårprojektledergruppe Dato: Mandag den 17. december 2012 Sted: Deltagere: First Hotel Grand, Odense Karen von Påhlman, Region Nordjylland

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 24.09.13 Vor ref. DSL Der indkaldes til 4. styregruppemøde

Læs mere

Telemedicinsk landkort

Telemedicinsk landkort Baggrund og formål Den telemedicinske handlingsplan Organisering Det tætte samarbejde med regioner og kommuner Metode og kortlægningsparametre Overblik i bredden og muligheden for at gåmere i dybden Status

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede sår i Pleje.net... 3 Antal nyoprettede

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING BASISSTATISTIK UDVIKLINGEN SIDEN 2005 STATUS PR. 1. MAJ 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 Antal nyoprettede patienter i Pleje.net... 2 Antal nyoprettede

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår

Projektmonitorering telemedicinsk sårvurdering januar 2015 Venøse bensår OBS! Det har vist sig, at MedCom indtil maj måned 2015 har anvendt for høj indfasningstakt og dermed for høje måltal i monitoreringen af udbredelsen af telemedicinske tværsektorielle sår. Det betyder,

Læs mere

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland

Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland Beskrivelse af governance for tværsektoriel sundheds-it i Region Midtjylland 1. Indledning 1 2. Governance for tværsektoriel sundheds-it - Nationalt niveau 1 3. Den nationale bestyrelse for sundheds-it

Læs mere

Det Administrative Kontaktforum

Det Administrative Kontaktforum Det Administrative Kontaktforum Formandsbeslutning Mødedato: Torsdag den 20. september 2012 Mødetidspunkt: Mødet blev aflyst Mødelokale: Sinatur Hotel Haraldskær Skibetvej 140 7100 Vejle Deltagere: Helene

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

M Ø D E I N D K A L D E L S E

M Ø D E I N D K A L D E L S E Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Direkte 6543 20LHO Telefax 6543 2050 E-mail www.medcom.dk M Ø D E I N D K A L D E L S E Dato 22.06.15 Vor ref. DSL 10. styregruppemøde for national implementering

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov.

Heri ligger også, at regionernes pligt til at rådgive kommunerne på forebyggelsesområdet skal mere i spil og målrettes kommunernes behov. Sygehusenes nye rolle 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Dette papir beskriver, hvordan sygehusene skal have en ny og mere udadvendt rolle, hvor afdelingernes ekspertise og specialisering bruges

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM]

lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Fyns Amt 17. marts 2003 Sygehus Fyn IT-afdelingen lty Projektledelse Notat Afprøvning af elektronisk medicinmodul [EMM] Indledning Kvalitetsudvalget har behandlet projektforslag fra medicineringsgruppen

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017

Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Landsdelsprogram MIDT 24. oktober 2017 Nr Beskrivelse Deadline Justeret deadline Status på Fremdrift på Sæt X i feltet i denne kolonne ved de e, som i tilfælde af forsinkelse, vil forsinke hele projektet.

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose

MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose MTV og Sundhedstjenesteforskning, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland (www.mtv.rm.dk) Lene Mosegaard Søbjerg og Ulla Væggemose Workshop om MAST 16-11-2012 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015

MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 MedCom telesårsprojekt implementering indtil sept. 2015 Formål: 1. At behandle sår bedre Telemedicin Oplæring af (sår)sygeplejersker i telemedicinsk samarbejde MedCom Dansk Telemedicin KvaliCare 2. At

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere