Rammeaftale om tilsynsopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om tilsynsopgaver"

Transkript

1 YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013

2 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet til fagtilsyn, tilsynsledelse og entreprisestyring med vej- og anlægsarbejder på Vejdirektoratets projekter i Danmark. Opgaverne forventes primært fordelt på følgende: - Bording Funder Låsby (Silkeborgmotorvejen) - Holstebro Herning - Frederikssundsmotorvejen - Køge Bugt motorvejen - Storstrømsbroen - Forbindelse over Roskilde fjord - Tilslutningsanlæg ved Odense - Kolding, kørsel i nødspor - Mindre anlæg i hele landet - Driftsarbejder De tekniske konsulenter opdeles i personkategorier som beskrevet i TAG. 2. YDELSENS INDHOLD 2.1 Omfang og afgrænsning Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet i den kontraktperiode, der aftales i de enkelte rekvisitioner. De tekniske konsulenter skal arbejde under Vejdirektoratets ledelsesmæssige og faglige ansvar på Vejdirektoratets arbejdssteder. Tjenestestedet vil normalt være et og samme sted i hele perioden for en rekvisition, og det vil være enten et af Vejdirektoratets tilsynskontorer eller en af Vejdirektoratets hovedlokaliteter. Der kan dog typisk for den indledende eller afsluttende del af et projekt aftales ændret tjenestested. Fagtilsyn Fagtilsyn med vej- og anlægsarbejder vil primært omfatte: tilsyn med jordarbejder tilsyn med afvandingsarbejder, og tilsyn med belægningsarbejder, trafiktilsyn men kan derudover omfatte: tilsyn med vejudstyr, tilsyn med mindre konstruktioner (støttemure, støjskærme mm.), tilsyn med miljø- og arbejdsmiljøforhold, og assistance til tilsynets kontrol af entreprenørens kvalitetsdokumentation (KSassistance).

3 Fagtilsyn med bygværker, signalanlæg, vejbelysning og beplantning er ikke en del af nærværende ydelsesbeskrivelse, og sådanne tilsynsopgaver løses i andet regi. Konsulenter til fagtilsyn på vej- og anlægsarbejder skal føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte Opgavebeskrivelse for Tilsyn og entreprisestyring. (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet ) Den projektspecifikke afgrænsning af fagtilsynsopgaverne foregår ved de konkrete miniudbud. Konsulenter til trafiktilsyn på vej- og anlægsarbejder skal føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte Opgavebeskrivelse for Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik. (Dvs. at trafiktilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet - TRAFIK, samt at trafiktilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet -TRAFIK) Den projektspecifikke afgrænsning af trafiktilsynsopgaverne foregår ved de konkrete mini-udbud. Tilsynsledelse Tilsynsledelse er ledelse af det samlede fagtilsyn ved større opgaver eller flere mindre opgaver, og vil bl.a. omfatte entreprisestyring, herunder styring af kvalitet, tid og økonomi. Konsulenter til tilsynsledelse på vej- og anlægsarbejder skal føre tilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte Opgavebeskrivelse for Tilsyn og entreprisestyring. (Dvs. at tilsynslederen skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet, samt at tilsynslederen skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet ) Den projektspecifikke afgrænsning af tilsynsledelsesopgaverne foregår ved de konkrete mini-udbud. 2.2 Arbejdstid, ferie og kørsel Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Der kan forekomme udsving i den ugentlige arbejdstid betinget af entreprenørens arbejdstid/rytme. Disse normalt forekomne udsving honoreres ikke særskilt. Den primære del af arbejdet vil forekomme indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som værende på hverdage indenfor tidsrummet kl. 06:00-20:00. Det forventes at den tekniske konsulent planlægger sit arbejde med en vis grad af fleksibilitet, der tager hensyn til entreprenørernes arbejdstid/arbejdsrytme. Normalt forekommende tilsynsarbejde udenfor normal arbejdstid må påregnes, og der ydes ikke tillæg for dette arbejde Der kan forekomme opgaver (f.eks. trafiktilsyn), hvor omfanget af arbejde udenfor normal arbejdstid forventes at være så stort, at der ved aftaleindgåelse vil blive taget hensyn til dette i forbindelse med det konkrete miniudbud. Rådgiveren vil i disse tilfælde få mulighed for at byde ind med et tillæg til timeprisen, som skal dække dette arbejde udenfor normal arbejdstid.

4 De tekniske konsulenter fører timeseddel i Vejdirektoratets økonomisystem og udskriver selv en månedsliste for den forgangne måned på den første arbejdsdag i en ny måned. Ferie Ved afholdelse af ferie må tekniske konsulenter, der arbejder for Vejdirektoratet under disse rammeaftaler, afholde maksimalt 3 ugers sammenhængende ferie årligt, medmindre der aftales andet på den konkrete opgave. Kørsel Kørsel til og fra tjenestestedet kan medføre merkørsel og mertid som honoreres i henhold til TAG. 3. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVELØSNINGEN Opgavebeskrivelse for Tilsyn og entreprisestyring samt Opgavebeskrivelse for Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik henviser til Vejdirektoratets interne faglige tilsynsvejledninger i Anlægsdivisionens Tilsynshåndbog, som konsulenterne får adgang til på Vejdirektoratets intranet eller projektrum ved opgavestart. Dele af Anlægsdivisionens Tilsynshåndbog (paradigmer for byggemødereferater, protokoller samt koncept for tilsynets udarbejdelse af som udført dokumentation) er tilgængelig på: vejdirektoratet.dk> vejsektor > leverandørportal > standarder og paradigmer > Paradigmer til anlægs- og udførelsesfasen. Der er vedlagt en Forkortelsesliste, som forklarer mange af de forkortelser, der er anvendt i opgavebeskrivelserne. 4. KRAV TIL RÅDGIVNINGEN 4.1 Udvikling og efteruddannelse Rådgiveren er ansvarlig for de tekniske konsulenters faglige udvikling og efteruddannelse. Rådgiverens udviklingsplaner for de enkelte tekniske konsulenter skal vedlægges tilbud ved miniudbud på rekvisitioner, jf. BUT afsnit 4. Rådgiveren skal tilrettelægge og bekoste al relevant faglig efteruddannelse af de tekniske konsulenter. Såfremt Vejdirektoratet tager initiativ til en faglig efteruddannelsesaktivitet for den tekniske konsulent dækker Vejdirektoratet kursusafgiften og evt. rejseomkostninger. Medgået tid kan ikke faktureres til Vejdirektoratet. Såfremt alle parter (Vejdirektoratet, rådgiveren og den tekniske konsulent) har interesse i efteruddannelsesaktiviteten kan der indgås aftale om fordeling af omkostninger, dog kan medgået tid ikke faktureres til Vejdirektoratet.

5 Vejdirektoratet forudsætter herudover at rådgiveren afsætter tid for den tekniske konsulent til deltagelse i Vejdirektoratet-relaterede arrangementer som led i den tekniske konsulents arbejde, svarende til i gennemsnit 2 dage årligt. Rådgiveren betaler den medgåede tid, som således ikke kan faktureres til Vejdirektoratet. 4.2 Særlige uddannelseskrav Vejdirektoratet har følgende krav til de tekniske konsulenter: Alle tekniske konsulenter, der engageres til tilsynsopgaver i marken, skal have deltaget i kursus Vejen som arbejdsplads, trin 2. Hvis andet er krævet vil det fremgå af det konkrete mini-udbud. Tekniske konsulenter, der engageres til tilsynsledelse eller arbejdsmiljøkoordinering, skal have gennemført Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Har den tekniske konsulent i perioden 1. april 1991 til 1. januar 2006 gennemført Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse ( 9-uddannelsen) er denne tilstrækkelig. Tekniske konsulenter, der engageres til tilsynsledelse skal have gennemført kurset Forebyggelse af stilladssvigt, C-kursus. Tekniske konsulenter, som skal føre fagtilsyn med belægningsarbejder, skal have gennemført VEJ-EU kursus: Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder Såfremt disse krav ikke er opfyldt, skal den tekniske konsulent snarest efter indgåelse af arbejdsaftale for rådgiverens regning gennemføre disse uddannelser/kurser.

6 DATO 28. maj 2013 (oplæg) DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13/ DHH, KK, FCH, NBR, ULS, JVV OPGAVEBESKRIVELSE: TRAFIKAFVIKLING OG TRAFIKRELATERET ANLÆGSLOGISTIK FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i Rammeudbud om Tilsynsopgaver ved vej- og anlægsopgaver 2013) Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Trafikafvikling ifht. anlægslogistik Gennemgå projektets/entreprenørens Plan for anlægslogistik set i relation til afvikling af trafikken ved/gennem projektområdet Skal sikre at anlægsarbejdet iht. entreprenørens arbejdsplan (Plan for anlægslogistik) kan gennemføres samtidig med at der opretholdes tilstrækkelig kapacitet for den nødvendige trafikafvikling. Herunder opretholdelse af tilstrækkelig fritrumsprofil ved broarbejder samt plads for eventuelle særtransporter i rampekryds, snerydning o.lign. Der skal sikres overensstemmelse med kontrakten med entreprenøren, som normalt er identisk med udbudsmaterialets SAB Styring og samarbejde og SAB Arbejdsplads (Husk levering af evt. konsekvensrettet materiale fra entreprenøren) Opdateret Plan for anlægslogistik Anlæg/Drift-vejledning (fane "Trafikal drift og beredskab") FPL-VEJ Projektoptimeringsmøder ved udvidet samarbejde med entreprenøren Sikre trafikafvikling under anlæg (ved udvidet samarbejde med entreprenøren) Deltage i alle relevante projektoptimeringsmøder med entreprenøren i den første periode efter kontraktindgåelse (iht. udbudsbrevet) og bidrage til vurdering af konsekvenser for trafikafviklingen. Eventuelle entreprenør-forbehold drøftes. Evt. opdaterede planer og notat PL,,, Entreprenør, FPL-VEJ Anlægsfaseplaner Opdatere Anlægsfaseplaner Projektets Anlægsfaseplaner opdateres svarende til den reviderede Plan for anlægslogistik. Eventuelle ændringer skal godkendes af/via den lokale Driftafdeling Opdaterede Anlægsfaseplaner FPL-VEJ Gennemgang af afmærkningsplaner for trafikafvikling med entreprenør Indkalde og afholde møde om trafikafvikling med entreprenør, DRI og tilsyn Afholde møde med entreprenør, DRI og tilsyn (, og evt. -TRAFIK), hvor grundlag for afmærkningsplaner for trafikafvikling gennemgås. Proces for Rådighedsansøgning og bodsproces gennemgås. Overdragelsesnotat (større anlæg) Referat (mindre anlæg) Eksempel på overdragelsesnotat (fra M14) FPL-VEJ,, - TRAFIK, Den lokale driftsafdelings ANL/DRI-funktion Byggemøder med entreprenør Sikre at trafikafvikling drøftes med entreprenøren på byggemøder (eller andre møder) Sikre at der på faste byggemøder (eller teknikmøder eller andre møder) foreligger en arbejdsplan fra entreprenøren med tidspunkter for trafikomlægninger eller ændringer af afmærkningen/ afspærringen. skal deltage, når der drøftes trafikafvikling. Fremadrettet koordinering Møder i anlægsfasen FPL-VEJ Trafikafviklingsplan Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 1 af 4

7 Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Opdatere Trafikafviklingsplan. skal sikre at projektets Trafikafviklingsplan gennemgås og opdateres specielt i relation til evt. ændringer af Plan for anlægslogistik. Opdateret Trafikafviklingsplan. FPL-VEJ,, - TRAFIK, Den lokale driftsafdelings ANL/DRI-funktion Afmærkningsplaner for trafikafvikling Løbende opdatere Afmærkningsplaner for trafikafvikling skal sikre at afmærkningsplaner for trafikafvikling gennemgås og opdateres i henhold til evt. ændringer i Plan for anlægslogistik og Trafikafviklingsplanen. Afmærkningsplanerne skal svare til de faktiske forhold i de enkelte anlægsfaser. Afmærkningsplanerne vedlægges eventuel ansøgning til vejmyndighederne (vejcentre/kommuner) om rådighed over vejareal/gravetilladelse. Opdaterede Afmærkningsplaner for trafikafvikling FPL-VEJ,, - TRAFIK, Den lokale driftsafdelings ANL/DRI-funktion Omkørselsvejvisningsplaner Udarbejde (eller kontrollere entreprenørens) omkørselsvejvisningsplaner sikrer at der udarbejdes omkørselsvejvisningsplaner i tilfælde af vejlukninger. Husk særtransporter, modulvogntog mv. Omkørselsvejvisnin gsplaner VD's Data- og tegningsstandard (eksempel på vej ) FPL-VEJ,, - TRAFIK, Politi, Vejmyndigheder, beredskab, off. transportselskaber Kontrollere omkørselsvejvisning -TRAFIK sikrer at omkørselsvejvisningen er i overensstemmelse med omkørselsvejvisningsplanerne. Kontrol med omkørselsvejvisnin g Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder -TRAFIK, Trafikal konsekvensvurdering Løbende foretage trafikal konsekvensvurdering af projektændringer foretage løbende samlet vurdering af de trafikale konsekvenser af projektændringer og udarbejde konsekvensnotat. Konsekvensnotat Instruks for Vejarbejdsansvarlig - Bilag B og C samt Notat: Trafikal konsekvensvurdering FPL-VEJ Eventuelle dispensationer for bekendtgørelse Sikre at der søges dispensation for gældende bekendtgørelser, hvor fravigelser er nødvendige. Alle fravigelser (f.eks. nye tavler) fra gældende bekendtgørelser skal have tilladelse fra Vejdirektoratets afmærkningsnetværk og Transportministeriet. Bistand kan søges hos ANL-PRO-TRA. Dispensationer Standardansøgning FPL-VEJ Rådighedstilladelse Sikre at der indhentes rådighedstilladelse Sikre at entreprenøren indhenter rådighedstilladelser hos vejmyndigheder - på statsveje (WebGT) såvel som på øvrige veje. Rådighedstilladelse Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder, - TRAFIK, Entreprenør Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 2 af 4

8 Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Opfølgning på rådighedstilladelse Det skal sikres at retningslinjerne i afsnit "5. Råden over vejareal" i notat "Trafikafvikling og trafikal drift i ét VD" overholdes. Rådighedstilladelse Trafikafvikling og trafikal drift i ét VD ("VD Vejarbejdsnotat") hvis denne har fået uddelegeret opgaven fra den Vejarbejdsansvarlige, Entreprenør Koordinering med driftsarbejder Sikre løbende koordinering af anlægsarbejdet med DRI arbejder. Afholde løbende planlægningsmøder med den lokale driftsafdeling (inkl. DRI-VEDL) for at sikre bedst mulig trafikafvikling på hele vejstrækningen før, på og efter anlægsstrækningen. Koordineringen vedrørende trafikafvikling tager udgangspunkt i den for strækningen udfyldte "Tjekliste for behandling af grænseflader mellem Anlæg og Drift i anlægsfasen" (iht. Opgavebeskrivelse "Tilsyn og entreprisestyring") Sikre udførelse af fase 5 aktiviteter i Anlæg/Drift-vejledningens fane "Trafikal drift" Koordinering med DRI Møder i anlægsfasen Anlæg/Drift-vejledning (fane "Trafikal drift og beredskab") Sikre løbende koordinering af anlægsarbejdet med øvrige driftmyndigheders arbejder. Afholde planlægningsmøder med lokale driftsmyndigheder for at sikre bedst mulig trafikafvikling på hele vejstrækningen før, på og efter anlægsstrækningen Koordinering med øvrige driftmyndigheder Trafikal beredskabsplan Sikre at plan vedrørende indsats ved uheld og fremkommelighed for redningskøretøjer vedligeholdes Trafikal beredskabsplan vedligeholdes i samarbejde med den lokale driftafdeling, politi, Falck, brandvæsen, miljømyndighed og driftsmyndigheden under hensyntagen til fremkommelighed ved uheld, herunder minimums sporbredder, nødrabat og nødspor samt eventuel brug af alternative til- og frakørselsveje gennem arbejdsområdet. Der afholdes møder efter behov. Bidrag til Beredskabsplan eller Beredskabsproced ure,, FPL-VEJ, Politi, DRI-afd., Beredskab, Miljømyndigheder, Driftsmyndigheder Trafikkoordineringsmøde med politi, vejmyndigheder, offentlige transportselskaber, DRI mfl. Afholde møder om trafikafvikling under anlæg Der afholdes møder om trafikafvikling med vejmyndigheder og politi ved anlægsstart samt løbende kontakt efter behov. Lokale begivenheder (cykelløb, festival etc.) koordineres med trafikafviklingen for anlægsprojektet. Der skal indhentes samtykke fra tilsynet ( eller ). Referat fra møder med myndigheder om trafikafvikling Instruks for Vejarbejdsansvarlig, Entreprenør, DRI, vejmyndigheder, Politi, offentlige transportselskaber Inspektioner af trafikforanstaltninger Inspicere trafikforanstaltninger Der skal efter behov udføres inspektioner af de midlertidige trafikforanstaltninger i henhold til vejreglernes og driftsmyndighedens krav. For at opretholde respekt for hastighedsbegrænsninger kan eventuelle hastighedsmålinger ved ATK overvejes. Inspektionerne kan ved fejl/mangler føre til at bodsprocessen skal initieres - se Bod nedenfor. Fotografere trafikafmærkning Der kan med fordel tages foto (med dato) af den opstillede trafikafmærkning i hver fase af anlægsarbejdet samt ved eventuelle overtrædelser/fejl Inspektioner (evt. flere gange dagligt) Fotos Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder -TRAFIK -TRAFIK, Entreprenør Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 3 af 4

9 Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Kontrollere entreprenørens elektroniske logbog Gennemgang og kontrol af entreprenørens elektroniske logbog for kontrol af afmærkningen. Kontrollen foretages lige umiddelbart før byggemøder. Kontrol af logbog Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder -TRAFIK Entreprenør Bod Gennemføre bodsproces Konstateres der fejl/mangler ved trafikafmærkningen og udviser entreprenøren manglende vilje til at udbedre fejlen/manglerne, iværksættes bodsprocessen iht. Instruks om bodsproces. Evt. bod Instruks om bodsproces Entreprenør,,, Kommunikation om trafikomlægninger Kommunikation om trafikomlægninger Information til TIC samt annoncering i lokalaviser inden trafikomlægninger iht. retningslinjerne i vejledning: "Tilsynets opgaver vedrørende trafikafvikling ved anlægsarbejder" Information til TIC / Annoncering Instruks for Vejarbejdsansvarlig, TIC, KOM Trafikal evaluering jfr anlægsloven m.m Sikre at der gennemføres evaluering af trafikafviklingen, som anført i anlægsloven Den i fase 4 udarbejdede evalueringsplan skal implementeres. Det skal sikres at alle tilladelser fra datatilsyn og VD s IT afdeling er indhentet for at sikre beskyttelse af personfølsomme oplysninger (nummerplader mv.). Eventuel læring fra evalueringen formidles via VD netværket Trafikafvikling og anlægslogistik Evalueringsnotat Eksempler på evalueringsnotater PL, ITS, TIC,,, FPL-VEJ, - TRAFIK Trafikal evaluering med entreprenøren Afholde møde med entreprenøren under og efter anlægsarbejdet Der skal arrangeres møder med entreprenøren, hvor kvaliteten af trafikafviklingsforanstaltningerne evalueres. Som minimum én gang efter anlægsarbejdet. Evalueringsnotat Entreprenør, PL,,, -TRAFIK Koordinering af trafikledelsessystem med afmærkningsplaner for trafikafvikling Koordinere ITS-system med trafikafvikling Sikre at de konkrete visninger på ITS-systemet er i overensstemmelse med projektets afmærkningsplaner for trafikafvikling. Trafikledelsessyste m under udførelsen, PLA-VPO-ITS Lokal driftafd., -TRAFIK, TIC GODKENDELSE DATO UDARBEJDET GHO/KIR (oplæg 14. juni 2013) KK, FCH, NBR, ULS, JVV, DHH Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 4 af 4

10 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april / DHH + TES-arbejdsgruppe OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Entreprisestart Afholde første ledningsejermøde Sikre journalisering i 360 indkalder til - og afholder - ledningsejermøde med berørte ledningsejere og overdrager på mødet koordineringspligten til entreprenøren. Ledningsopgaven er forinden overdraget til tilsynet fra ANA. sikrer at 360 anvendes til dokumenthåndtering og træffer nødvendige aftaler med eksternt rådgivertilsyn om levering af deres dokumentation til 360 (referater, protokoller, således udført mv). Referat fra ledningsejermøde(-r) Journalisering i 360 (inkl. eksternes dokumentation) Møder i anlægsfasen Ledningsejere ANA Journalisering i se journalplan for større anlæg, fane "Entreprisestyring" TES Øko/adm 360 -koordinator Oprette entrepriser i JobManager og PMA sikrer at entrepriserne oprettes i JobManager. Udfyldt "Skema til oprettelse af nye entrepriser i JobManager" sendes til Jobmanager-enheden som samtidig sikrer oprettelse af alle JVA- og broentrepriser i PMA (Performance Management) Udfyldt skema til oprettelse i JobManager og PMA Styring af entreprisens økonomi Jobmanagerenheden Kontrollere entrepriser i PMA og opstarte registrering Oprette entrepriser med afvanding i WebVand Planlægning af styring af opgavens kvalitet kontrollerer at alle JVA- og broentrepriser er klar til registrering i PMA og registrering opstartes. Kontrol og brug af registreringsark sikrer at relevante entrepriser oprettes i WebVand. Det skal oplyses, hvem der har projekteret Mail til samt hvilke personer, der skal oprettes (tilsyn og entreprenør). Oprettelse bestilles via mail til Webvand-administrator Tilsynsplan udarbejdes efter aftale med. Eksterne rådgiveres tilsynsplaner efterspørges og tjekkes. PMA vejledning Tilsyn med afvanding WebVandadministrator Tilsynsplan Tilsynsplan Overdragelse af projektmateriale Aftale tidspunkt for overdragelse af projektmateriale aftaler tidspunkt for overdragelse af projektmateriale til tilsynet med fagprojektlederne fra PRO/projekterende og ANA. Overdragelsen bør ske inden der overdrages til entreprenøren. Aftalt tidspunkt for overdragelse Overdragelse af projektmateriale til tilsynet, FPL VEJ, FPL EKSP, Modtage projektmateriale fra de projekterende Tilsynet modtager projektmateriale fra de projekterende på et projektoverdragelsesmøde, som FPL VEJ indkalder til. Materialeoversigt fra de projekterende udfyldes og vedligeholdes af FPL VEJ (Mødereferat og Materialeoversigt v. FPL VEJ) Overdragelse af projektmateriale til tilsynet, FPL VEJ Modtage projektmateriale fra ANA Tilsynet modtager projektmateriale fra ANA-EKSP og ANA-KORT på et projektoverdragelsesmøde, som FPL EKSP indkalder til. Materialeoversigt fra ANA udfyldes og vedligeholdes af FPL EKSP. (Mødereferat og Materialeoversigt v. FPL EKSP) Overdragelse af projektmateriale til tilsynet, FPL EKSP, FPL KORT, Overdrage til entreprenør Tilsynet planlægger og indkalder efter behov til projektgennemgang med entreprenøren. Bygherrens repræsentanter gennemgår projektet og projektmateriale udleveres Projektgennemgang Projektmateriale fra tilsyn til entreprenør Alle FPL'er Garantistyring Modtage sikkerhedsstillelse sikrer at entreprenøren leverer en garanti (sikkerhedsstillelse) senest inden første acontobegæring. Garantien skal være modtaget inden udbetaling af første aconto. Entreprenørens sikkerhedsstillelse Garantistyring for anlægsprojekter Garantibestyrer Side 1 af 7

11 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Oprette hændelser i JobManager Nedskrive sikkerhedsstillelse Garantibestyreren opretter hændelser i JobManager (aflevering, eftersyn mv.) og sikrer at tilsynet påmindes om eftersyn. Garantibestyreren styrer nedskrivning af sikkerhedsstillelser med input fra - ved aflevering og ved 1 års eftersyn Hændelser oprettet Brev om nedskrivning af sikkerhedsstillelse Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Garantistyring for anlægsprojekter Garantistyring for anlægsprojekter Garantibestyrer Garantibestyrer Arbejdsmiljøkoordinering Udpege arbejdsmiljøkoordinator udpeger arbejdsmiljøkoordinator for udførelsen (AMK-B). sikrer at Arbejdsmiljølovgivnin viden og dokumenter overdrages til AMK-B fra arbejdsmiljøkoordinatoren for projektering (AMK-P) g opfyldt Arbejdsmiljø i anlægsfasen AMK-B Varetage bygherrens pligter iht. Arbejdsmiljølovgivningen Anmelde til Arbejdstilsynet Færdiggøre og vedligeholde PSS Afholde koordinerende arbejdsmiljømøder Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) udfører opgaverne indenfor lovgivningens område (afgrænsning, planlægning og koordinering i fællesområder). sikrer at anlægsarbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet i forbindelse med arbejdets opstart Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) færdiggøres og vedligeholdes på grundlag af udbudsmaterialets PSS. Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) indkalder alle relevante parter til koordinerende arbejdsmiljømøder minimum hver 14. dag. Referat udarbejdes. Arbejdsmiljølovgivnin g opfyldt Anmeldelse til Arbejdstilsynet Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø i anlægsfasen Arbejdsmiljø i anlægsfasen Plan for sikkerhed og sundhed AMK-B AMK-B Mødereferat Møder i anlægsfasen AMK-B AMK-B Lodsejerkontakt Afklare rollefordeling for lodsejerkontakt Lodsejerkontakten i anlægsfasen varetages iht. instruktion: "Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg". Evt. justering af rollefordeling skal aftales forud for anlægsstart. Rollefordeling for lodsejerkontakt Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg FPL EKSP s input til ANA-AREs opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg Fagtilsynets input til ANA- AREs opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg skal underrette ANA-ARE om: - tidspunkt for underretning af lodsejere ved anlægsstart - tidspunkt og omfang af registrering af veje, arealer og bygninger Tilsynet skal løbende underrette ANA-ARE om: - tidspunkter for entreprenørens overtagelse og tilbagelevering af midlertidigt eksproprierede arealer - oplysninger ifm. markskader (opgørelse foretages én gang årligt) - oplysninger om øvrige aftaler med lodsejere herunder evt. tilfredshedserklæringer fremskaffet af entreprenøren - behov for varsling af naboer forud for generende og risikofyldte anlægsarbejder - oplysninger om pludseligt opståede skader Oplysninger til ANA- ARE og anmodning om deres videre sagsbehandling Oplysninger til ANA- ARE og anmodning om deres videre sagsbehandling Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg ANA-ARE ANA-ARE Tilsynsledelse/Byggeledelse med entreprisens udførelse Udføre daglig tilsynsledelse Daglig ledelse af tilsyn med entreprisernes gennemførelse. sikrer at der er aftalt indbyrdes kommunikation og orientering i tilsynsteamet. Tilsynsledelse Side 2 af 7

12 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Styre kvalitet udarbejder tilsynsplan for entreprisen. sikrer at tilsynsopgaverne udføres iht. tilsynsplanen, retningslinjerne i Tilsynshåndbogen og i en eventuel opgaveaftale. overvåger at den enkelte entreprise udføres iht. Udbudsmaterialet og kontrakten. Tilsynsopgaver Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen Styre opgavens miljø Sikre overholdelse af myndighedstilladelser Tilsynets miljøopgaver udføres iht. retningslinjerne i Tilsynshåndbogen samt rollefordelingen i en eventuel opgaveaftale. sikrer at myndighedstilladelser efterleves af entreprenøren under anlægsfasen. Tilsynet skal sætte sig ind i tilladelsernes vilkår og følge op i marken. vurderer om der under anlæsfasen opstår behov for eventuelle supplerende myndighedstilladelser og sikrer at FA-MIL indhenter disse. Udførte miljøopgaver Opfølgning på myndighedstilladelser. Evt. supplerende ansøgninger Tilsynets miljøopgaver Tilsynets miljøopgaver, FA-MIL FA-MIL Kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring Kontrollere entreprenørens arbejdsplan Modtage og vurdere entreprenørens kvalitets- og miljøplan, kontrolplaner, arbejdsprocedurer m.v. Vurdering af kvalitetsplan, kontrolplaner mv. Modtage og vurdere entreprenørens arbejdsplan - i forhold til udbudsmaterialets bindinger samt Arbejdsplan udførte og planlagte arbejder. Fokus på kritisk vej samt overholdelse af entreprisens terminer og varsling af bodsbehæftede terminer. Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen Planlægge modtagelse af bygherreleverancer Modtagelsen af bygherreleverancer planlægges sammen med. Oplysninger om de bestilte bygherreleverancer fås fra FPL-VEJ og udbudsmaterialet. Plan for modtagelse af bygherreleverancer PL / FPL-VEJ Afholde byggemøder Håndtere projektændringer Koordinere med fagtilsyn på andre entrepriser Bidrage til håndtering af trafikafvikling under anlægsfasen Koordinere med PLA/VO om tællespoler mv. Tilsynet indkalder til byggemøder, som afholdes med fast frekvens. leder (normalt) byggemøderne og sikrer at der udarbejdes referat snarest muligt efter mødet. sikrer håndtering af projektændringer overfor entreprenøren, og søger bistand fra de projekterende efter behov. Aftalte ændringer nævnes i byggemødereferater. Økonomiske aftaler skal indgås iht. "TES's prokuraregler for indgåelse af aftaler ifm. entreprisekontrakter mv." sikrer koordinering ifht. fagtilsynet på tilstødende vejbelysnings-, signalanlæg-, støjskærms- og broentrepriser. Der hyres normalt eksterne rådgivere til fagtilsyn på disse typer entrepriser. udfører sine aktiviteter som beskrevet i opgavebeskrivelse: "Trafikafvikling og anlægslogistik" i fase 5. efterspørger information fra PL om koordinering vedr. placering af el-skabe og kabler til tællespoler, vintervarslingssystemer, vægte, trafikledelsessystemer mv. Efter aftale med PL koordineres udførelsen med PLA/VO's entreprenør/leverandør. Byggemødereferat Møder i anlægsfasen Information om ændringer i BMreferat, på s.u. mv. Koordinering, herunder "som udført" dokumentation. 's indsats vedr. trafikafvikling Styring af entreprisens økonomi TES's Prokuraregler Link til OB: "Trafikafvikling og anlægslogistik" Øvrige FPL-TRA, Koordinering PL PLA / VO Fagtilsyn med entreprisens udførelse Dokumentere tilsynsarbejdet sikrer at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for det gennemførte fagtilsyn - i form af dagbog og fotos mv. Dagbog, fotos Side 3 af 7

13 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Kontrollere entreprenørens kvalitetssikring Rekvirere, sikre og fjerne afsætningspunkter Koordinere med arkæologiske undersøgelser under anlæg Sikre modtagekontrol af bygherreleverancer Modtage og håndtere entreprenørens kvalitetsdokumentation Inden arbejdets start rekvirerer ANA-KORT til at etablere afsætningspunkter til brug for entreprenørens detailafsætning. Tilsynet sikrer at punkterne sikres og til slut fjernes af entreprenøren sikrer i samarbejde med FPL EKSP at anlægsarbejderne koordineres med eventuelt ikkeafsluttede arkæologiske undersøgelser. Ved behov for udvidelse af arbejdsarealer (inkl. uforudsete behov for udsætningsområder) kontaktes ANA som sikrer at arkæologer høres inden arealerne tages i brug. sikrer at entreprenøren har foretaget modtagekontrol af eventuelle bygherreleverancer (iht. udbudsmaterialet og oplysninger fra FPL-VEJ). Vurdering af kvalitetsdokumentatio n Punkter for detailafsætning Koordinat- og koteliste Varsling af arkæologer Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen FPL KORT Entreprenør FPL EKSP s el. lign. PL,, Entreprenør Føre fagtilsyn med nedbrydningsarbejder Føre tilsyn med fremmede ledningsarbejder Føre fagtilsyn med jord- og afvandingsarbejder samt miljøopgaver Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører nedbrydningsarbejder iht. entreprisekontrakten Fagtilsynet sikrer ved stikprøve at fremmede ledningsejere udfører deres ledningsarbejder på vores anlægsarealer efter aftalte retningslinjer. Finder fagtilsynet under anlæg at ledninger ikke ligger som oplyst i ledningsprotokollen, kontaktes ANA for udarbejdelse af eventuel tillægsprotokol. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører jord- og afvandingsarbejder samt miljøopgaver iht. Entreprisekontrakten. Fagtilsynet overvåger at ændringer og justeringer ifht. udbudsmaterialet registreres. Ved entreprisestart afholdes laboratoriemøde om jord, hvor kontrol mv. aftales. el.lign. el.lign. Tilsyn med jordarbejder Tilsynets miljøopgaver Tilsyn med jordarbejder Møder i anlægsfasen ANA Bundsikring og stabilt grus Tilsyn med afvanding Føre fagtilsyn med belægningsarbejder Føre fagtilsyn med tavlearbejder Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører belægningsarbejder iht. entreprisekontrakten Ved entreprisestart afholdes forberedende møde/laboratoriemøde om belægning, hvor kontrol mv. aftales. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører tavlearbejder iht. Entreprisekontrakten el.lign. Tilsynets miljøopgaver Bundsikring og stabilt grus Møder i anlægsfasen Varmblandet asfalt Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Side 4 af 7

14 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Føre fagtilsyn med beplantningsarbejder Føre fagtilsyn med hegnsarbejder Føre fagtilsyn med nødtelefonarbejder Føre fagtilsyn med sideanlægsarbejder Føre fagtilsyn med diverse arbejder Bidrage til håndtering af trafikafvikling under anlægsfasen Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører beplantningsarbejder iht. entreprisekontrakten. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører hegnsarbejder iht. entreprisekontrakten. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører nødtelefonanlæg iht. entreprisekontrakten Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører sideanlægsarbejder iht. entreprisekontrakten. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører eventuelle diverse arbejder iht. aftale med bygherren. Ved diverse arbejder forstås arbejder hvortil der typisk først opstår et behov i løbet af anlægsperioden, f.eks. fremføring af ledninger, der ikke fremgår af ledningsprotokol, stibomme, tilføring af ekstra jord. udfører sine (eventuelle) aktiviteter som beskrevet i opgavebeskrivelse: "Trafikafvikling og anlægslogistik" i fase 5. el.lign. el.lign. el.lign. el.lign. el.lign. 's indsats vedr. trafikafvikling Registrere i PMA Påtaler og andre registreringer inddateres løbende i PMA. Opdateret PMArapport Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Link til OB: "Trafikafvikling og anlægslogistik" PMA vejledning (på vej) FPL-TRA, Styring og afregning af entreprisens økonomi Afregne entreprisen i Jobmanager styrer entreprisens økonomi i anlægsperioden. Der afregnes via JobManager, hvori entreprenøren fremsender klarmeldinger og acontobegæringer til tilsynets godkendelse løbende under arbejdets udførelse. sikrer at udfører mængdekontrol. Klarmeldinger, aftalesedler, acontobegæringer Styre entrepriseøkonomi i TØS sikrer at TØS ajourføres månedligt. Opdateret TØSskema Prisregulere Kontraktarbejder og eventuelle tillægsarbejder prisreguleres iht. gældende prisindeks og som Prisregulering beskrevet i instruktion: Styring af entreprisens økonomi. Bruge ordreblanket ved afregning af eventuelle andre ydelser Godkende slutregning Ydelser, der i særlige tilfælde kan bestilles udover entreprisekontrakterne (f.eks. supplerende skiltning), afregnes af tilsynet efter aftale med. Betingelserne for levering af ydelserne dokumenteres (pris, tid mv.). Når entreprisen er afsluttet udarbejdes en slutregning. Slutregningen baseres på entreprenørens slutopgørelse iht. AB Tilsynet behandler og godkender. Ordreblanket, Mail, tilbud, brev el. lign. Styring af entreprisens økonomi Styring af entreprisens økonomi Styring af entreprisens økonomi Godkendt slutregning Styring af entreprisens økonomi Ordreblanket PL "Som udført" dokumentation Opsamle "som udført" under anlægsfasen Der opsamles løbende dokumentation og data til "som udført" dokumentation. Alle relevante ændringer registreres af tilsynet. Tilsynet skal sikre, at entreprenøren har et system så alle ændringer indføres på "som udført"-tegningerne. Registreringer og dokumentation "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift Side 5 af 7

15 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Udarbejde "som udført" dokumentation "Som udført" anlægsdokumentation, tegninger og data udarbejdes til den fremtidige vejmyndighed. sikrer at bidrag fra rådgivere kvalitetssikres og leveres - f.eks. for vejbelysning og signalanlæg. "Som udført" dokumentation "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift FPL POP? Udarbejde beredskabsplaner til beredskabet I samarbejde med de projekterende udarbejdes beredskabsplaner iht. bilag 1 til instruktion: "Som udført" dokumentation. Beredskabsplanerne skal foreligge inden åbning/ibrugtagning Beredskabsplaner Fælles ANL/DRI vejledning "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift FPL POP?, Overdragelse til drift Iværksætte eventuel ibrugtagning af dele af vejanlægget Overdrage beredskabsplaner til beredskabet Overdrage statslige vejanlæg og bygværker til drift Overdrage kommunale vejanlæg, bygværker og vandløb til drift Ved eventuel ibrugtagning af dele af vejanlægget før åbning f.eks. skærende veje og ved sideudvidelsesprojekter afholdes teknisk gennemgang med entreprenør og vejmyndighed. Der kan efter behov udfærdiges en ibrugtagningsprotokol. Tilsynet indkalder beredskabet til gennemgang af vejanlægget inden dets åbning (ibrugtagning). Beredskabsplaner for det færdige vejanlæg gennemgås og udleveres. Det færdige vejanlæg/bygværk overdrages til den fremtidige vejmyndighed, som for statsveje er ANL/DRI-funktionen i VD's lokale driftafdeling (Bygværker: DRI-VEDL). Bygværker overdrages umiddelbart før? deres afleveringsforretning. Overdragelsesprotokol med bilagsfortegnelse udarbejdes og "som udført" dokumentation overdrages. Tidsplan for overdragelse af resterende "som udført" dokumentation aftales. Det færdige vejanlæg/bygværk/vandløb overdrages til kommunen. Overdragelsesprotokol udarbejdes og "som udført" dokumentation overdrages. Referat fra teknisk gennemgang Evt. ibrugtagningsprotokol Referat Overdragelsesprotoko l og Bilagsfortegnelse og "Som udført" dokumentation Overdragelsesprotoko l og "Som udført" dokumentation Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning, bilag 3 og 4 "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift Entreprenør Vejmyndighed PL, Vejmyndighed PL, Overdrage private veje, fællesveje og vandløb til drift Det færdige vejanlæg/vandløb overdrages til den/de private vejberettigede. Der sendes brev - med kopi til kommunen for så vidt angår private fællesveje. Breve "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift PL, Afleveringsforretning Planlægge afleveringsforretning Afholde afleveringsforretning Entreprenøren anmoder tilsynet om aflevering (evt. delaflevering) af entreprisen. Tilsynet gennemgår vejanlægget med den fremtidige vejmyndighed og med entreprenøren. indkalder til afleveringsforretning. Afleveringsprotokol og mangelliste udfærdiges og underskrives. Den underskrevne afleveringsprotokol afleveres til garantibestyreren, som står for nedskrivning af entreprenørens garanti. Udkast til afleveringsprotokol og mangelliste Afleveringsprotokol og mangelliste Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning, Entreprenør Vejmyndighed, Entreprenør Garantibestyrer Følge op på mangler og eventuelle udskudte arbejder Der følges op på at entreprenøren afhjælper mangler efter afleveringsforretningen. Der følges op på eventuelle udskudte arbejder. Mangelsafhjælpning Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning Opgaveafslutning Side 6 af 7

16 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Give besked om afslutning af anlægsarbejder Markere vejskel FPL EKSP gives besked om hvornår anlægsarbejderne er afsluttet, så denne kan planlægge indmåling af vejskel. Markering af vejskel planlægges og foretages i samarbejde med FPL EKSP. Der træffes aftale om tilsynets deltagelse i den endelige markering med skelpæle. Besked til FPL EKSP Afmærkning af vejskel med træpæle og evt. skelpæle Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg Nedlukke tilsynskontor og sørger for at tilsynskontoret lukkes ned Lukket tilsynskontor Oprettelse/nedlukning af tilsynskontor Håndtere uforudseelige anlægsopgaver efter åbning Efter åbning af anlægget (vej, bygværk eller trafikanlæg) kan der opstå "mangler", som ikke kan henføres til anlægsentreprenøren. F.eks. erosion på skråninger eller problemer med lodsejerdræn. I så fald iværksætter tilsynet udbedring af problemerne indenfor det med projektlederen aftalte budget. Udbedring planlægges i samarbejde med driftsmyndigheden og evt. efter aftale ved brug af dennes driftsentreprenør på strækningen. Udførte anlægsarbejder efter åbning, FPL-EKSP FPL EKSP PL, Driftmyndighed Gennemføre 1 års garantieftersyn sikrer at der planlægges og gennemføres 1 års eftersynsforretning for alle entrepriser. Garantibestyreren giver besked om tidspunkt for eftersyn. Input til 1 års eftersynet indhentes fra driftmyndigheden. Underskrevet eftersynsprotokol afleveres til garantibestyreren. Eftersynsprotokol og mangelliste Eftersynsforretning Garantibestyrer Følge op på mangler fra 1 års garantieftersyn Håndtere eventuelle ændringer forårsaget af trafiksikkerhedsrevision trin 5 sikrer at det løbende overvåges at mangelsafhjælpning sker i henhold til indgåede aftaler og accepterer/afviser klarmeldinger vedr. afhjælpning. Når alle mangler er udbedret, orienteres garantibestyreren, som nedskriver garantien. sikrer håndtering af eventuelle justeringer af anlægget, som er fremkommet ved trafiksikkerhedsrevision trin 5, som PL eller FPL-VEJ sætter i værk. Mangelsafhjælpning Eftersynsforretning Garantibestyrer Evt. justeringer PL,, FPL-VEJ GODKENDELSE DATO UDARBEJDET KIR 24. april 2013 TES-arbejdsgruppe Side 7 af 7

17 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. juni / Dorthe Hessellund Hansen FORKORTELSER, SOM ANVENDES I ANL S VIDENWEB Bilag til Ydelsesbeskrivelse i Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver Listen indeholder forkortelser som anvendes bredt i Anlægsdivisionen - dvs. ikke i en enkelt instruktion eller i mindre gruppe. Forkortelser Betydning 360 Journal- og dokumenthåndteringssystem AB92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 ABR89 Almindelige bestemmelse for teknisk rådgivning og bistand ABT93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise indenfor bygge- og anlægsvirksomhed af 1993 AL Afdelingsleder AMK-B Arbejdsmiljøkoordinator i anlægs- / udførelsesfasen AMK-P Arbejdsmiljøkoordinator under projektering AMK-BHT Bygherretilsynets arbejdsmiljøkoordinator på totalentrepriser ANL-KSF Kvalitetsledelsesfunktionen ANL-AAL Anlægsanalyse (gruppe) ANL-UDBUD Udbudskoordinering (gruppe) APV Arbejdspladsvurdering BHT Bygherretilsyn BLST By- og Landskabsstyrelsen EFK Entreprisens fælles kvalitetsplan EFKB Efterkalkulationsbidrag FA Fagansvarlig FA-ANA Fagansvarlig for areal (mindre anlæg) FA-KORT Fagansvarlig for GIS og Landmåling (ANA) FA-BYGV Fagansvalig Bygværker FA-GEO Fagansvalig Geoteknik FA-MILJ Fagansvalig Miljø og Natur FA-VEJ Fagansvarlig for projektering (mindre anlæg) FA-VEJVIS Fagansvalig Vejvisning FC Fagchef i ANA, PRO og TES FPL Fagprojektleder FPL-ARE Fagprojektleder for Arealerhvervelse (ANA) Fagprojektleder for Tilsyn- og entreprisestyring (TES) Fagprojektleder Trafikafvikling FPL-VEJ Fagprojektleder for projektering (PRO) GTP De grønne transportpuljer (finansiering) ITS Intelligent TrafikledelsesSystem IV Indtægtsdækket virksomhed K2A Korrektionstillæg indeholdt i anlægsbevillingen K2B Korrektionstillæg indeholdt i reserve i Transportministeriet KS Kvalitetsstyring / kvalitetssikring MA Mindre anlægsprojekter MIL Miljøundersøgelser Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

18 SIDE 2 af 2 Forkortelser MS MSP MX OA OA OA TRA OV PC PE PL PM PMA PM-AFV PM-STØJ PM-TD PM-VEJ PM-VEJVIS PRO-AFV PRO-BYGV PRO-GEO PRO-KS PRO-MILJ PRO-TRA PRO-VEJ PSS PTA RAS SA SAP SAP-BI TIC TRM TSR TØS UK VRG VVM Betydning Microstation Microsoft Project Projekteringsværktøj Opgaveansvarlig i SAP (SAP-definition) Opgaveansvarlig for trafikledelse (PLA) Opgaveansvarlig for trafik (PLA) Ordinær virksomhed Projektchef Projektejer Projektleder Projektmedarbejder Performance Management Projektmedarbejder Afvanding Projektmedarbejder Støjberegning Projektmedarbejder Teknisk Designer Projektmedarbejder Vejprojektering Projektmedarbejder Vejvisning Team afvanding (PRO) Team bygværker (PRO) Team geoteknik (PRO) Erfa-gruppe Kvalitet (PRO) Team miljø og natur (PRO) Team trafik (PRO) Team vejprojekt (PRO) Plan for sikkerhed og sundhed Projektering, Tilsyn og Adminsitration Rigsarkivarens Arkæologiske Sekretariat Større anlægsprojekter Økonomisystem Økonomisystem Vejdirektoratets trafikinformationscenter Tilsynsleder (TES) Transportministeriet Trafiksikkerhedsrevision Tilsynets økonomiskema Udbudskoordinator Vejregelgruppe Vurdering af Virkninger på Miljøet Enhedsforkortelser PRO TES ANA VO PLA Betydning Fagområde Projekt og Teknik Fagområde Tilsyn og Entreprisestyring Fagområde Areal og Naboer Vejteknisk Område Planlægningsdivisionen

19 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv.

- Ansøgning om myndighedstilladelser f.eks. udledningstilladelse, landzonetilladelse, byggetilladelse mv. Bilag 2 Dato 13-02-2014 Sagsnr. 3117 Sagsbeh als Ydelsesbeskrivelse rådgiverudbud Ugerløse Rådgiverydelse for separering af deloplandene UG01, UG02, UG08, UG09, UG12 og UG14 i Ugerløse, samt kapacitetsberegning

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER 1 af 14 YB YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT

FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 Notat Anders Rahbek AHR@vd.dk 7244 7228 BILAG 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE TRAFIKAL DRIFT Dokumentinformation Version nr. 4.0 Dokumentejer: Anders Rahbek

Læs mere

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE

KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE KVALITETSLEDELSESKRAV TIL ENTREPRENØREN - TOTALENTREPRISE BILAG TIL SAB - STYRING OG SAMARBEJDE Indholdsfortegnelse 1. ENTREPRENØRENS KVALITETSLEDELSE... 2 1.1 Generelt... 2 2. ENTREPRISENS KVALITETSLEDELSESSTRUKTUR...

Læs mere

VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER

VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2014 14/09452 Anne Mette Sommer anso@vd.dk 7244 2239 VD.R001 RAMMEAFTALE OM IN-HOUSE KONSULENTER SAP OPGAVENR. - ID NR./KONTRAKT NR. Fastlægges i rekvisition

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 SG LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 SG LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 16-04-2013 SG SAB-STYRING OG SAMARBEJDE LEVERING OG MONTERING AF VEJVISNINGSTAVLER Dette er en arbejdsudgave. Det gældende kontraktgrundlag er de udbudte dokumenter

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND

VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO Februar 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling VEJDIREKTORATETS STANDARDVILKÅR FOR AFTALER OM RÅDGIVNING OG BISTAND For rådgivningen og bistanden (i det følgende betegnet rådgivningen ) gælder "Almindelige

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

Husfotograf for Vejdirektoratet

Husfotograf for Vejdirektoratet YDELSESBESKRIVELSE Husfotograf for Vejdirektoratet MAJ 2014 1 af 6 YDELSESBESKRIVELSE FOR HUSFOTOGRAF MAJ 2014 BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Ydelsesbeskrivelsen for husfotograf omfatter en

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

ENTREPRISE H349.02.20

ENTREPRISE H349.02.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H349.02.20 Jord- og belægningsarbejde H349 Røgind Skjern >>> H349.02 Cykelsti ved Lyager Plantage FEBRUAR 2012 SIDE 1 af 80 Indhold H349.02.20 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser

Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Kvalitetsledelseskrav til totalentrepriser Totalentreprise 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen Aulum - Snejbjerg Vej- og broarbejder Revision 1 Bilag til SAB styring og samarbejde November

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum

Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Holstebromotorvejen Entreprise 6714.001 Tvis - Aulum Orienteringsmøde 25. november 2014 Program Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen Projektets tidsplan og leverandørportalen v/ Janie Ipsen Gennemgang

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF SIDEANLÆG Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Afregningsform - Targetpris med risikodeling...

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend

Tilbudsfasen Kontrahering Mobilisering Udførelse Aflevering. Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie og Gas Tidligere murersvend Ejer, Bestyrelses formand, Projektleder, Entrepriseleder Virksomheden Konstruktøren A/S Udbudsmaterialet Til Vestas Blades Technology Center Martin Jønsson 24 år Fra Odder Praktik ophold ved Mærsk Olie

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse:

Tilbudsliste. Entreprise 1052.075. København Køge >>> Greve S- Solrød S. Februar 2012. Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste Entreprise 1052.075 ITS Installation København Køge >>> Greve S- Solrød S Februar 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: Tilbudsliste rev. 0 1052.075 ITS installation Side 1 TILBUDSLISTE [rev.

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012

PSS - plan for sikkerhed og sundhed. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm. Marts 2012 PSS - plan for sikkerhed og sundhed Entreprise 6770.76 Belysningsarbejder Holstebro Vejle N >>> Riis Ølholm Marts 2012 0. Fælles afsnit 1. Bilag 1: Arbejdspladsens sikkerhedsorganisation 2. Bilag 2: Projektets

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3.

SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013. Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. SÆRLIGE BETINGELSER SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD (BYG-BTV) Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. januar 2014 SÆRLIGE

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar

Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar Susanne Flagstad, Cand. Arch. systemisk konsulent Erfaringer fra konsulentopgaver om bygherreansvar AM:2013 Workshop nr. 121 Baggrund Mange rådgivningspåbud til Københavns Ejendomme pga. manglende overensstemmelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. maj 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer" Fagområde "Fartvisere" Rettelsesblad nr. ME-FV-2 Tidligere

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere