Rammeaftale om tilsynsopgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om tilsynsopgaver"

Transkript

1 YDELSESBESKRIVELSE Rådgivning Rammeaftale om tilsynsopgaver Vej- og anlægsarbejder af 2013 JUNI 2013

2 YDELSESBESKRIVELSE (YB) 1. GENERELT Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet til fagtilsyn, tilsynsledelse og entreprisestyring med vej- og anlægsarbejder på Vejdirektoratets projekter i Danmark. Opgaverne forventes primært fordelt på følgende: - Bording Funder Låsby (Silkeborgmotorvejen) - Holstebro Herning - Frederikssundsmotorvejen - Køge Bugt motorvejen - Storstrømsbroen - Forbindelse over Roskilde fjord - Tilslutningsanlæg ved Odense - Kolding, kørsel i nødspor - Mindre anlæg i hele landet - Driftsarbejder De tekniske konsulenter opdeles i personkategorier som beskrevet i TAG. 2. YDELSENS INDHOLD 2.1 Omfang og afgrænsning Rådgiveren skal stille tekniske konsulenter til rådighed for Vejdirektoratet i den kontraktperiode, der aftales i de enkelte rekvisitioner. De tekniske konsulenter skal arbejde under Vejdirektoratets ledelsesmæssige og faglige ansvar på Vejdirektoratets arbejdssteder. Tjenestestedet vil normalt være et og samme sted i hele perioden for en rekvisition, og det vil være enten et af Vejdirektoratets tilsynskontorer eller en af Vejdirektoratets hovedlokaliteter. Der kan dog typisk for den indledende eller afsluttende del af et projekt aftales ændret tjenestested. Fagtilsyn Fagtilsyn med vej- og anlægsarbejder vil primært omfatte: tilsyn med jordarbejder tilsyn med afvandingsarbejder, og tilsyn med belægningsarbejder, trafiktilsyn men kan derudover omfatte: tilsyn med vejudstyr, tilsyn med mindre konstruktioner (støttemure, støjskærme mm.), tilsyn med miljø- og arbejdsmiljøforhold, og assistance til tilsynets kontrol af entreprenørens kvalitetsdokumentation (KSassistance).

3 Fagtilsyn med bygværker, signalanlæg, vejbelysning og beplantning er ikke en del af nærværende ydelsesbeskrivelse, og sådanne tilsynsopgaver løses i andet regi. Konsulenter til fagtilsyn på vej- og anlægsarbejder skal føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte Opgavebeskrivelse for Tilsyn og entreprisestyring. (Dvs. at fagtilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet, samt at fagtilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet ) Den projektspecifikke afgrænsning af fagtilsynsopgaverne foregår ved de konkrete miniudbud. Konsulenter til trafiktilsyn på vej- og anlægsarbejder skal føre fagtilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte Opgavebeskrivelse for Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik. (Dvs. at trafiktilsynet skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet - TRAFIK, samt at trafiktilsynet skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet -TRAFIK) Den projektspecifikke afgrænsning af trafiktilsynsopgaverne foregår ved de konkrete mini-udbud. Tilsynsledelse Tilsynsledelse er ledelse af det samlede fagtilsyn ved større opgaver eller flere mindre opgaver, og vil bl.a. omfatte entreprisestyring, herunder styring af kvalitet, tid og økonomi. Konsulenter til tilsynsledelse på vej- og anlægsarbejder skal føre tilsyn iht. aktiviteterne i vedlagte Opgavebeskrivelse for Tilsyn og entreprisestyring. (Dvs. at tilsynslederen skal udføre de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet, samt at tilsynslederen skal bidrage til de aktiviteter, hvor der i kolonnen er angivet ) Den projektspecifikke afgrænsning af tilsynsledelsesopgaverne foregår ved de konkrete mini-udbud. 2.2 Arbejdstid, ferie og kørsel Arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer. Der kan forekomme udsving i den ugentlige arbejdstid betinget af entreprenørens arbejdstid/rytme. Disse normalt forekomne udsving honoreres ikke særskilt. Den primære del af arbejdet vil forekomme indenfor normal arbejdstid. Normal arbejdstid defineres som værende på hverdage indenfor tidsrummet kl. 06:00-20:00. Det forventes at den tekniske konsulent planlægger sit arbejde med en vis grad af fleksibilitet, der tager hensyn til entreprenørernes arbejdstid/arbejdsrytme. Normalt forekommende tilsynsarbejde udenfor normal arbejdstid må påregnes, og der ydes ikke tillæg for dette arbejde Der kan forekomme opgaver (f.eks. trafiktilsyn), hvor omfanget af arbejde udenfor normal arbejdstid forventes at være så stort, at der ved aftaleindgåelse vil blive taget hensyn til dette i forbindelse med det konkrete miniudbud. Rådgiveren vil i disse tilfælde få mulighed for at byde ind med et tillæg til timeprisen, som skal dække dette arbejde udenfor normal arbejdstid.

4 De tekniske konsulenter fører timeseddel i Vejdirektoratets økonomisystem og udskriver selv en månedsliste for den forgangne måned på den første arbejdsdag i en ny måned. Ferie Ved afholdelse af ferie må tekniske konsulenter, der arbejder for Vejdirektoratet under disse rammeaftaler, afholde maksimalt 3 ugers sammenhængende ferie årligt, medmindre der aftales andet på den konkrete opgave. Kørsel Kørsel til og fra tjenestestedet kan medføre merkørsel og mertid som honoreres i henhold til TAG. 3. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER FOR OPGAVELØSNINGEN Opgavebeskrivelse for Tilsyn og entreprisestyring samt Opgavebeskrivelse for Trafikafvikling og trafikrelateret anlægslogistik henviser til Vejdirektoratets interne faglige tilsynsvejledninger i Anlægsdivisionens Tilsynshåndbog, som konsulenterne får adgang til på Vejdirektoratets intranet eller projektrum ved opgavestart. Dele af Anlægsdivisionens Tilsynshåndbog (paradigmer for byggemødereferater, protokoller samt koncept for tilsynets udarbejdelse af som udført dokumentation) er tilgængelig på: vejdirektoratet.dk> vejsektor > leverandørportal > standarder og paradigmer > Paradigmer til anlægs- og udførelsesfasen. Der er vedlagt en Forkortelsesliste, som forklarer mange af de forkortelser, der er anvendt i opgavebeskrivelserne. 4. KRAV TIL RÅDGIVNINGEN 4.1 Udvikling og efteruddannelse Rådgiveren er ansvarlig for de tekniske konsulenters faglige udvikling og efteruddannelse. Rådgiverens udviklingsplaner for de enkelte tekniske konsulenter skal vedlægges tilbud ved miniudbud på rekvisitioner, jf. BUT afsnit 4. Rådgiveren skal tilrettelægge og bekoste al relevant faglig efteruddannelse af de tekniske konsulenter. Såfremt Vejdirektoratet tager initiativ til en faglig efteruddannelsesaktivitet for den tekniske konsulent dækker Vejdirektoratet kursusafgiften og evt. rejseomkostninger. Medgået tid kan ikke faktureres til Vejdirektoratet. Såfremt alle parter (Vejdirektoratet, rådgiveren og den tekniske konsulent) har interesse i efteruddannelsesaktiviteten kan der indgås aftale om fordeling af omkostninger, dog kan medgået tid ikke faktureres til Vejdirektoratet.

5 Vejdirektoratet forudsætter herudover at rådgiveren afsætter tid for den tekniske konsulent til deltagelse i Vejdirektoratet-relaterede arrangementer som led i den tekniske konsulents arbejde, svarende til i gennemsnit 2 dage årligt. Rådgiveren betaler den medgåede tid, som således ikke kan faktureres til Vejdirektoratet. 4.2 Særlige uddannelseskrav Vejdirektoratet har følgende krav til de tekniske konsulenter: Alle tekniske konsulenter, der engageres til tilsynsopgaver i marken, skal have deltaget i kursus Vejen som arbejdsplads, trin 2. Hvis andet er krævet vil det fremgå af det konkrete mini-udbud. Tekniske konsulenter, der engageres til tilsynsledelse eller arbejdsmiljøkoordinering, skal have gennemført Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer. Har den tekniske konsulent i perioden 1. april 1991 til 1. januar 2006 gennemført Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse ( 9-uddannelsen) er denne tilstrækkelig. Tekniske konsulenter, der engageres til tilsynsledelse skal have gennemført kurset Forebyggelse af stilladssvigt, C-kursus. Tekniske konsulenter, som skal føre fagtilsyn med belægningsarbejder, skal have gennemført VEJ-EU kursus: Tilsyn og kontrol med asfaltarbejder Såfremt disse krav ikke er opfyldt, skal den tekniske konsulent snarest efter indgåelse af arbejdsaftale for rådgiverens regning gennemføre disse uddannelser/kurser.

6 DATO 28. maj 2013 (oplæg) DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13/ DHH, KK, FCH, NBR, ULS, JVV OPGAVEBESKRIVELSE: TRAFIKAFVIKLING OG TRAFIKRELATERET ANLÆGSLOGISTIK FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i Rammeudbud om Tilsynsopgaver ved vej- og anlægsopgaver 2013) Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Trafikafvikling ifht. anlægslogistik Gennemgå projektets/entreprenørens Plan for anlægslogistik set i relation til afvikling af trafikken ved/gennem projektområdet Skal sikre at anlægsarbejdet iht. entreprenørens arbejdsplan (Plan for anlægslogistik) kan gennemføres samtidig med at der opretholdes tilstrækkelig kapacitet for den nødvendige trafikafvikling. Herunder opretholdelse af tilstrækkelig fritrumsprofil ved broarbejder samt plads for eventuelle særtransporter i rampekryds, snerydning o.lign. Der skal sikres overensstemmelse med kontrakten med entreprenøren, som normalt er identisk med udbudsmaterialets SAB Styring og samarbejde og SAB Arbejdsplads (Husk levering af evt. konsekvensrettet materiale fra entreprenøren) Opdateret Plan for anlægslogistik Anlæg/Drift-vejledning (fane "Trafikal drift og beredskab") FPL-VEJ Projektoptimeringsmøder ved udvidet samarbejde med entreprenøren Sikre trafikafvikling under anlæg (ved udvidet samarbejde med entreprenøren) Deltage i alle relevante projektoptimeringsmøder med entreprenøren i den første periode efter kontraktindgåelse (iht. udbudsbrevet) og bidrage til vurdering af konsekvenser for trafikafviklingen. Eventuelle entreprenør-forbehold drøftes. Evt. opdaterede planer og notat PL,,, Entreprenør, FPL-VEJ Anlægsfaseplaner Opdatere Anlægsfaseplaner Projektets Anlægsfaseplaner opdateres svarende til den reviderede Plan for anlægslogistik. Eventuelle ændringer skal godkendes af/via den lokale Driftafdeling Opdaterede Anlægsfaseplaner FPL-VEJ Gennemgang af afmærkningsplaner for trafikafvikling med entreprenør Indkalde og afholde møde om trafikafvikling med entreprenør, DRI og tilsyn Afholde møde med entreprenør, DRI og tilsyn (, og evt. -TRAFIK), hvor grundlag for afmærkningsplaner for trafikafvikling gennemgås. Proces for Rådighedsansøgning og bodsproces gennemgås. Overdragelsesnotat (større anlæg) Referat (mindre anlæg) Eksempel på overdragelsesnotat (fra M14) FPL-VEJ,, - TRAFIK, Den lokale driftsafdelings ANL/DRI-funktion Byggemøder med entreprenør Sikre at trafikafvikling drøftes med entreprenøren på byggemøder (eller andre møder) Sikre at der på faste byggemøder (eller teknikmøder eller andre møder) foreligger en arbejdsplan fra entreprenøren med tidspunkter for trafikomlægninger eller ændringer af afmærkningen/ afspærringen. skal deltage, når der drøftes trafikafvikling. Fremadrettet koordinering Møder i anlægsfasen FPL-VEJ Trafikafviklingsplan Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 1 af 4

7 Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Opdatere Trafikafviklingsplan. skal sikre at projektets Trafikafviklingsplan gennemgås og opdateres specielt i relation til evt. ændringer af Plan for anlægslogistik. Opdateret Trafikafviklingsplan. FPL-VEJ,, - TRAFIK, Den lokale driftsafdelings ANL/DRI-funktion Afmærkningsplaner for trafikafvikling Løbende opdatere Afmærkningsplaner for trafikafvikling skal sikre at afmærkningsplaner for trafikafvikling gennemgås og opdateres i henhold til evt. ændringer i Plan for anlægslogistik og Trafikafviklingsplanen. Afmærkningsplanerne skal svare til de faktiske forhold i de enkelte anlægsfaser. Afmærkningsplanerne vedlægges eventuel ansøgning til vejmyndighederne (vejcentre/kommuner) om rådighed over vejareal/gravetilladelse. Opdaterede Afmærkningsplaner for trafikafvikling FPL-VEJ,, - TRAFIK, Den lokale driftsafdelings ANL/DRI-funktion Omkørselsvejvisningsplaner Udarbejde (eller kontrollere entreprenørens) omkørselsvejvisningsplaner sikrer at der udarbejdes omkørselsvejvisningsplaner i tilfælde af vejlukninger. Husk særtransporter, modulvogntog mv. Omkørselsvejvisnin gsplaner VD's Data- og tegningsstandard (eksempel på vej ) FPL-VEJ,, - TRAFIK, Politi, Vejmyndigheder, beredskab, off. transportselskaber Kontrollere omkørselsvejvisning -TRAFIK sikrer at omkørselsvejvisningen er i overensstemmelse med omkørselsvejvisningsplanerne. Kontrol med omkørselsvejvisnin g Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder -TRAFIK, Trafikal konsekvensvurdering Løbende foretage trafikal konsekvensvurdering af projektændringer foretage løbende samlet vurdering af de trafikale konsekvenser af projektændringer og udarbejde konsekvensnotat. Konsekvensnotat Instruks for Vejarbejdsansvarlig - Bilag B og C samt Notat: Trafikal konsekvensvurdering FPL-VEJ Eventuelle dispensationer for bekendtgørelse Sikre at der søges dispensation for gældende bekendtgørelser, hvor fravigelser er nødvendige. Alle fravigelser (f.eks. nye tavler) fra gældende bekendtgørelser skal have tilladelse fra Vejdirektoratets afmærkningsnetværk og Transportministeriet. Bistand kan søges hos ANL-PRO-TRA. Dispensationer Standardansøgning FPL-VEJ Rådighedstilladelse Sikre at der indhentes rådighedstilladelse Sikre at entreprenøren indhenter rådighedstilladelser hos vejmyndigheder - på statsveje (WebGT) såvel som på øvrige veje. Rådighedstilladelse Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder, - TRAFIK, Entreprenør Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 2 af 4

8 Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Opfølgning på rådighedstilladelse Det skal sikres at retningslinjerne i afsnit "5. Råden over vejareal" i notat "Trafikafvikling og trafikal drift i ét VD" overholdes. Rådighedstilladelse Trafikafvikling og trafikal drift i ét VD ("VD Vejarbejdsnotat") hvis denne har fået uddelegeret opgaven fra den Vejarbejdsansvarlige, Entreprenør Koordinering med driftsarbejder Sikre løbende koordinering af anlægsarbejdet med DRI arbejder. Afholde løbende planlægningsmøder med den lokale driftsafdeling (inkl. DRI-VEDL) for at sikre bedst mulig trafikafvikling på hele vejstrækningen før, på og efter anlægsstrækningen. Koordineringen vedrørende trafikafvikling tager udgangspunkt i den for strækningen udfyldte "Tjekliste for behandling af grænseflader mellem Anlæg og Drift i anlægsfasen" (iht. Opgavebeskrivelse "Tilsyn og entreprisestyring") Sikre udførelse af fase 5 aktiviteter i Anlæg/Drift-vejledningens fane "Trafikal drift" Koordinering med DRI Møder i anlægsfasen Anlæg/Drift-vejledning (fane "Trafikal drift og beredskab") Sikre løbende koordinering af anlægsarbejdet med øvrige driftmyndigheders arbejder. Afholde planlægningsmøder med lokale driftsmyndigheder for at sikre bedst mulig trafikafvikling på hele vejstrækningen før, på og efter anlægsstrækningen Koordinering med øvrige driftmyndigheder Trafikal beredskabsplan Sikre at plan vedrørende indsats ved uheld og fremkommelighed for redningskøretøjer vedligeholdes Trafikal beredskabsplan vedligeholdes i samarbejde med den lokale driftafdeling, politi, Falck, brandvæsen, miljømyndighed og driftsmyndigheden under hensyntagen til fremkommelighed ved uheld, herunder minimums sporbredder, nødrabat og nødspor samt eventuel brug af alternative til- og frakørselsveje gennem arbejdsområdet. Der afholdes møder efter behov. Bidrag til Beredskabsplan eller Beredskabsproced ure,, FPL-VEJ, Politi, DRI-afd., Beredskab, Miljømyndigheder, Driftsmyndigheder Trafikkoordineringsmøde med politi, vejmyndigheder, offentlige transportselskaber, DRI mfl. Afholde møder om trafikafvikling under anlæg Der afholdes møder om trafikafvikling med vejmyndigheder og politi ved anlægsstart samt løbende kontakt efter behov. Lokale begivenheder (cykelløb, festival etc.) koordineres med trafikafviklingen for anlægsprojektet. Der skal indhentes samtykke fra tilsynet ( eller ). Referat fra møder med myndigheder om trafikafvikling Instruks for Vejarbejdsansvarlig, Entreprenør, DRI, vejmyndigheder, Politi, offentlige transportselskaber Inspektioner af trafikforanstaltninger Inspicere trafikforanstaltninger Der skal efter behov udføres inspektioner af de midlertidige trafikforanstaltninger i henhold til vejreglernes og driftsmyndighedens krav. For at opretholde respekt for hastighedsbegrænsninger kan eventuelle hastighedsmålinger ved ATK overvejes. Inspektionerne kan ved fejl/mangler føre til at bodsprocessen skal initieres - se Bod nedenfor. Fotografere trafikafmærkning Der kan med fordel tages foto (med dato) af den opstillede trafikafmærkning i hver fase af anlægsarbejdet samt ved eventuelle overtrædelser/fejl Inspektioner (evt. flere gange dagligt) Fotos Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder -TRAFIK -TRAFIK, Entreprenør Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 3 af 4

9 Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Kontrollere entreprenørens elektroniske logbog Gennemgang og kontrol af entreprenørens elektroniske logbog for kontrol af afmærkningen. Kontrollen foretages lige umiddelbart før byggemøder. Kontrol af logbog Tilsynets opgaver vedr. trafikafvikling ved anlægsarbejder -TRAFIK Entreprenør Bod Gennemføre bodsproces Konstateres der fejl/mangler ved trafikafmærkningen og udviser entreprenøren manglende vilje til at udbedre fejlen/manglerne, iværksættes bodsprocessen iht. Instruks om bodsproces. Evt. bod Instruks om bodsproces Entreprenør,,, Kommunikation om trafikomlægninger Kommunikation om trafikomlægninger Information til TIC samt annoncering i lokalaviser inden trafikomlægninger iht. retningslinjerne i vejledning: "Tilsynets opgaver vedrørende trafikafvikling ved anlægsarbejder" Information til TIC / Annoncering Instruks for Vejarbejdsansvarlig, TIC, KOM Trafikal evaluering jfr anlægsloven m.m Sikre at der gennemføres evaluering af trafikafviklingen, som anført i anlægsloven Den i fase 4 udarbejdede evalueringsplan skal implementeres. Det skal sikres at alle tilladelser fra datatilsyn og VD s IT afdeling er indhentet for at sikre beskyttelse af personfølsomme oplysninger (nummerplader mv.). Eventuel læring fra evalueringen formidles via VD netværket Trafikafvikling og anlægslogistik Evalueringsnotat Eksempler på evalueringsnotater PL, ITS, TIC,,, FPL-VEJ, - TRAFIK Trafikal evaluering med entreprenøren Afholde møde med entreprenøren under og efter anlægsarbejdet Der skal arrangeres møder med entreprenøren, hvor kvaliteten af trafikafviklingsforanstaltningerne evalueres. Som minimum én gang efter anlægsarbejdet. Evalueringsnotat Entreprenør, PL,,, -TRAFIK Koordinering af trafikledelsessystem med afmærkningsplaner for trafikafvikling Koordinere ITS-system med trafikafvikling Sikre at de konkrete visninger på ITS-systemet er i overensstemmelse med projektets afmærkningsplaner for trafikafvikling. Trafikledelsessyste m under udførelsen, PLA-VPO-ITS Lokal driftafd., -TRAFIK, TIC GODKENDELSE DATO UDARBEJDET GHO/KIR (oplæg 14. juni 2013) KK, FCH, NBR, ULS, JVV, DHH Udarbejdet af KK/FCH/ULS/NBR/DHH/JVV Side 4 af 4

10 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 24. april / DHH + TES-arbejdsgruppe OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Entreprisestart Afholde første ledningsejermøde Sikre journalisering i 360 indkalder til - og afholder - ledningsejermøde med berørte ledningsejere og overdrager på mødet koordineringspligten til entreprenøren. Ledningsopgaven er forinden overdraget til tilsynet fra ANA. sikrer at 360 anvendes til dokumenthåndtering og træffer nødvendige aftaler med eksternt rådgivertilsyn om levering af deres dokumentation til 360 (referater, protokoller, således udført mv). Referat fra ledningsejermøde(-r) Journalisering i 360 (inkl. eksternes dokumentation) Møder i anlægsfasen Ledningsejere ANA Journalisering i se journalplan for større anlæg, fane "Entreprisestyring" TES Øko/adm 360 -koordinator Oprette entrepriser i JobManager og PMA sikrer at entrepriserne oprettes i JobManager. Udfyldt "Skema til oprettelse af nye entrepriser i JobManager" sendes til Jobmanager-enheden som samtidig sikrer oprettelse af alle JVA- og broentrepriser i PMA (Performance Management) Udfyldt skema til oprettelse i JobManager og PMA Styring af entreprisens økonomi Jobmanagerenheden Kontrollere entrepriser i PMA og opstarte registrering Oprette entrepriser med afvanding i WebVand Planlægning af styring af opgavens kvalitet kontrollerer at alle JVA- og broentrepriser er klar til registrering i PMA og registrering opstartes. Kontrol og brug af registreringsark sikrer at relevante entrepriser oprettes i WebVand. Det skal oplyses, hvem der har projekteret Mail til samt hvilke personer, der skal oprettes (tilsyn og entreprenør). Oprettelse bestilles via mail til Webvand-administrator Tilsynsplan udarbejdes efter aftale med. Eksterne rådgiveres tilsynsplaner efterspørges og tjekkes. PMA vejledning Tilsyn med afvanding WebVandadministrator Tilsynsplan Tilsynsplan Overdragelse af projektmateriale Aftale tidspunkt for overdragelse af projektmateriale aftaler tidspunkt for overdragelse af projektmateriale til tilsynet med fagprojektlederne fra PRO/projekterende og ANA. Overdragelsen bør ske inden der overdrages til entreprenøren. Aftalt tidspunkt for overdragelse Overdragelse af projektmateriale til tilsynet, FPL VEJ, FPL EKSP, Modtage projektmateriale fra de projekterende Tilsynet modtager projektmateriale fra de projekterende på et projektoverdragelsesmøde, som FPL VEJ indkalder til. Materialeoversigt fra de projekterende udfyldes og vedligeholdes af FPL VEJ (Mødereferat og Materialeoversigt v. FPL VEJ) Overdragelse af projektmateriale til tilsynet, FPL VEJ Modtage projektmateriale fra ANA Tilsynet modtager projektmateriale fra ANA-EKSP og ANA-KORT på et projektoverdragelsesmøde, som FPL EKSP indkalder til. Materialeoversigt fra ANA udfyldes og vedligeholdes af FPL EKSP. (Mødereferat og Materialeoversigt v. FPL EKSP) Overdragelse af projektmateriale til tilsynet, FPL EKSP, FPL KORT, Overdrage til entreprenør Tilsynet planlægger og indkalder efter behov til projektgennemgang med entreprenøren. Bygherrens repræsentanter gennemgår projektet og projektmateriale udleveres Projektgennemgang Projektmateriale fra tilsyn til entreprenør Alle FPL'er Garantistyring Modtage sikkerhedsstillelse sikrer at entreprenøren leverer en garanti (sikkerhedsstillelse) senest inden første acontobegæring. Garantien skal være modtaget inden udbetaling af første aconto. Entreprenørens sikkerhedsstillelse Garantistyring for anlægsprojekter Garantibestyrer Side 1 af 7

11 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Oprette hændelser i JobManager Nedskrive sikkerhedsstillelse Garantibestyreren opretter hændelser i JobManager (aflevering, eftersyn mv.) og sikrer at tilsynet påmindes om eftersyn. Garantibestyreren styrer nedskrivning af sikkerhedsstillelser med input fra - ved aflevering og ved 1 års eftersyn Hændelser oprettet Brev om nedskrivning af sikkerhedsstillelse Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Garantistyring for anlægsprojekter Garantistyring for anlægsprojekter Garantibestyrer Garantibestyrer Arbejdsmiljøkoordinering Udpege arbejdsmiljøkoordinator udpeger arbejdsmiljøkoordinator for udførelsen (AMK-B). sikrer at Arbejdsmiljølovgivnin viden og dokumenter overdrages til AMK-B fra arbejdsmiljøkoordinatoren for projektering (AMK-P) g opfyldt Arbejdsmiljø i anlægsfasen AMK-B Varetage bygherrens pligter iht. Arbejdsmiljølovgivningen Anmelde til Arbejdstilsynet Færdiggøre og vedligeholde PSS Afholde koordinerende arbejdsmiljømøder Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) udfører opgaverne indenfor lovgivningens område (afgrænsning, planlægning og koordinering i fællesområder). sikrer at anlægsarbejdet anmeldes til Arbejdstilsynet i forbindelse med arbejdets opstart Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) færdiggøres og vedligeholdes på grundlag af udbudsmaterialets PSS. Arbejdsmiljøkoordinator (AMK-B) indkalder alle relevante parter til koordinerende arbejdsmiljømøder minimum hver 14. dag. Referat udarbejdes. Arbejdsmiljølovgivnin g opfyldt Anmeldelse til Arbejdstilsynet Plan for sikkerhed og sundhed Arbejdsmiljø i anlægsfasen Arbejdsmiljø i anlægsfasen Plan for sikkerhed og sundhed AMK-B AMK-B Mødereferat Møder i anlægsfasen AMK-B AMK-B Lodsejerkontakt Afklare rollefordeling for lodsejerkontakt Lodsejerkontakten i anlægsfasen varetages iht. instruktion: "Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg". Evt. justering af rollefordeling skal aftales forud for anlægsstart. Rollefordeling for lodsejerkontakt Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg FPL EKSP s input til ANA-AREs opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg Fagtilsynets input til ANA- AREs opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg skal underrette ANA-ARE om: - tidspunkt for underretning af lodsejere ved anlægsstart - tidspunkt og omfang af registrering af veje, arealer og bygninger Tilsynet skal løbende underrette ANA-ARE om: - tidspunkter for entreprenørens overtagelse og tilbagelevering af midlertidigt eksproprierede arealer - oplysninger ifm. markskader (opgørelse foretages én gang årligt) - oplysninger om øvrige aftaler med lodsejere herunder evt. tilfredshedserklæringer fremskaffet af entreprenøren - behov for varsling af naboer forud for generende og risikofyldte anlægsarbejder - oplysninger om pludseligt opståede skader Oplysninger til ANA- ARE og anmodning om deres videre sagsbehandling Oplysninger til ANA- ARE og anmodning om deres videre sagsbehandling Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg ANA-ARE ANA-ARE Tilsynsledelse/Byggeledelse med entreprisens udførelse Udføre daglig tilsynsledelse Daglig ledelse af tilsyn med entreprisernes gennemførelse. sikrer at der er aftalt indbyrdes kommunikation og orientering i tilsynsteamet. Tilsynsledelse Side 2 af 7

12 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Styre kvalitet udarbejder tilsynsplan for entreprisen. sikrer at tilsynsopgaverne udføres iht. tilsynsplanen, retningslinjerne i Tilsynshåndbogen og i en eventuel opgaveaftale. overvåger at den enkelte entreprise udføres iht. Udbudsmaterialet og kontrakten. Tilsynsopgaver Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen Styre opgavens miljø Sikre overholdelse af myndighedstilladelser Tilsynets miljøopgaver udføres iht. retningslinjerne i Tilsynshåndbogen samt rollefordelingen i en eventuel opgaveaftale. sikrer at myndighedstilladelser efterleves af entreprenøren under anlægsfasen. Tilsynet skal sætte sig ind i tilladelsernes vilkår og følge op i marken. vurderer om der under anlæsfasen opstår behov for eventuelle supplerende myndighedstilladelser og sikrer at FA-MIL indhenter disse. Udførte miljøopgaver Opfølgning på myndighedstilladelser. Evt. supplerende ansøgninger Tilsynets miljøopgaver Tilsynets miljøopgaver, FA-MIL FA-MIL Kontrollere entreprenørens kvalitetsstyring Kontrollere entreprenørens arbejdsplan Modtage og vurdere entreprenørens kvalitets- og miljøplan, kontrolplaner, arbejdsprocedurer m.v. Vurdering af kvalitetsplan, kontrolplaner mv. Modtage og vurdere entreprenørens arbejdsplan - i forhold til udbudsmaterialets bindinger samt Arbejdsplan udførte og planlagte arbejder. Fokus på kritisk vej samt overholdelse af entreprisens terminer og varsling af bodsbehæftede terminer. Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen Planlægge modtagelse af bygherreleverancer Modtagelsen af bygherreleverancer planlægges sammen med. Oplysninger om de bestilte bygherreleverancer fås fra FPL-VEJ og udbudsmaterialet. Plan for modtagelse af bygherreleverancer PL / FPL-VEJ Afholde byggemøder Håndtere projektændringer Koordinere med fagtilsyn på andre entrepriser Bidrage til håndtering af trafikafvikling under anlægsfasen Koordinere med PLA/VO om tællespoler mv. Tilsynet indkalder til byggemøder, som afholdes med fast frekvens. leder (normalt) byggemøderne og sikrer at der udarbejdes referat snarest muligt efter mødet. sikrer håndtering af projektændringer overfor entreprenøren, og søger bistand fra de projekterende efter behov. Aftalte ændringer nævnes i byggemødereferater. Økonomiske aftaler skal indgås iht. "TES's prokuraregler for indgåelse af aftaler ifm. entreprisekontrakter mv." sikrer koordinering ifht. fagtilsynet på tilstødende vejbelysnings-, signalanlæg-, støjskærms- og broentrepriser. Der hyres normalt eksterne rådgivere til fagtilsyn på disse typer entrepriser. udfører sine aktiviteter som beskrevet i opgavebeskrivelse: "Trafikafvikling og anlægslogistik" i fase 5. efterspørger information fra PL om koordinering vedr. placering af el-skabe og kabler til tællespoler, vintervarslingssystemer, vægte, trafikledelsessystemer mv. Efter aftale med PL koordineres udførelsen med PLA/VO's entreprenør/leverandør. Byggemødereferat Møder i anlægsfasen Information om ændringer i BMreferat, på s.u. mv. Koordinering, herunder "som udført" dokumentation. 's indsats vedr. trafikafvikling Styring af entreprisens økonomi TES's Prokuraregler Link til OB: "Trafikafvikling og anlægslogistik" Øvrige FPL-TRA, Koordinering PL PLA / VO Fagtilsyn med entreprisens udførelse Dokumentere tilsynsarbejdet sikrer at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for det gennemførte fagtilsyn - i form af dagbog og fotos mv. Dagbog, fotos Side 3 af 7

13 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Kontrollere entreprenørens kvalitetssikring Rekvirere, sikre og fjerne afsætningspunkter Koordinere med arkæologiske undersøgelser under anlæg Sikre modtagekontrol af bygherreleverancer Modtage og håndtere entreprenørens kvalitetsdokumentation Inden arbejdets start rekvirerer ANA-KORT til at etablere afsætningspunkter til brug for entreprenørens detailafsætning. Tilsynet sikrer at punkterne sikres og til slut fjernes af entreprenøren sikrer i samarbejde med FPL EKSP at anlægsarbejderne koordineres med eventuelt ikkeafsluttede arkæologiske undersøgelser. Ved behov for udvidelse af arbejdsarealer (inkl. uforudsete behov for udsætningsområder) kontaktes ANA som sikrer at arkæologer høres inden arealerne tages i brug. sikrer at entreprenøren har foretaget modtagekontrol af eventuelle bygherreleverancer (iht. udbudsmaterialet og oplysninger fra FPL-VEJ). Vurdering af kvalitetsdokumentatio n Punkter for detailafsætning Koordinat- og koteliste Varsling af arkæologer Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Styring af kvalitet og miljø i anlægsfasen FPL KORT Entreprenør FPL EKSP s el. lign. PL,, Entreprenør Føre fagtilsyn med nedbrydningsarbejder Føre tilsyn med fremmede ledningsarbejder Føre fagtilsyn med jord- og afvandingsarbejder samt miljøopgaver Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører nedbrydningsarbejder iht. entreprisekontrakten Fagtilsynet sikrer ved stikprøve at fremmede ledningsejere udfører deres ledningsarbejder på vores anlægsarealer efter aftalte retningslinjer. Finder fagtilsynet under anlæg at ledninger ikke ligger som oplyst i ledningsprotokollen, kontaktes ANA for udarbejdelse af eventuel tillægsprotokol. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører jord- og afvandingsarbejder samt miljøopgaver iht. Entreprisekontrakten. Fagtilsynet overvåger at ændringer og justeringer ifht. udbudsmaterialet registreres. Ved entreprisestart afholdes laboratoriemøde om jord, hvor kontrol mv. aftales. el.lign. el.lign. Tilsyn med jordarbejder Tilsynets miljøopgaver Tilsyn med jordarbejder Møder i anlægsfasen ANA Bundsikring og stabilt grus Tilsyn med afvanding Føre fagtilsyn med belægningsarbejder Føre fagtilsyn med tavlearbejder Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører belægningsarbejder iht. entreprisekontrakten Ved entreprisestart afholdes forberedende møde/laboratoriemøde om belægning, hvor kontrol mv. aftales. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører tavlearbejder iht. Entreprisekontrakten el.lign. Tilsynets miljøopgaver Bundsikring og stabilt grus Møder i anlægsfasen Varmblandet asfalt Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Side 4 af 7

14 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Føre fagtilsyn med beplantningsarbejder Føre fagtilsyn med hegnsarbejder Føre fagtilsyn med nødtelefonarbejder Føre fagtilsyn med sideanlægsarbejder Føre fagtilsyn med diverse arbejder Bidrage til håndtering af trafikafvikling under anlægsfasen Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører beplantningsarbejder iht. entreprisekontrakten. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører hegnsarbejder iht. entreprisekontrakten. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører nødtelefonanlæg iht. entreprisekontrakten Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører sideanlægsarbejder iht. entreprisekontrakten. Fagtilsynet sikrer gennem stikprøver at entreprenøren udfører eventuelle diverse arbejder iht. aftale med bygherren. Ved diverse arbejder forstås arbejder hvortil der typisk først opstår et behov i løbet af anlægsperioden, f.eks. fremføring af ledninger, der ikke fremgår af ledningsprotokol, stibomme, tilføring af ekstra jord. udfører sine (eventuelle) aktiviteter som beskrevet i opgavebeskrivelse: "Trafikafvikling og anlægslogistik" i fase 5. el.lign. el.lign. el.lign. el.lign. el.lign. 's indsats vedr. trafikafvikling Registrere i PMA Påtaler og andre registreringer inddateres løbende i PMA. Opdateret PMArapport Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Link til OB: "Trafikafvikling og anlægslogistik" PMA vejledning (på vej) FPL-TRA, Styring og afregning af entreprisens økonomi Afregne entreprisen i Jobmanager styrer entreprisens økonomi i anlægsperioden. Der afregnes via JobManager, hvori entreprenøren fremsender klarmeldinger og acontobegæringer til tilsynets godkendelse løbende under arbejdets udførelse. sikrer at udfører mængdekontrol. Klarmeldinger, aftalesedler, acontobegæringer Styre entrepriseøkonomi i TØS sikrer at TØS ajourføres månedligt. Opdateret TØSskema Prisregulere Kontraktarbejder og eventuelle tillægsarbejder prisreguleres iht. gældende prisindeks og som Prisregulering beskrevet i instruktion: Styring af entreprisens økonomi. Bruge ordreblanket ved afregning af eventuelle andre ydelser Godkende slutregning Ydelser, der i særlige tilfælde kan bestilles udover entreprisekontrakterne (f.eks. supplerende skiltning), afregnes af tilsynet efter aftale med. Betingelserne for levering af ydelserne dokumenteres (pris, tid mv.). Når entreprisen er afsluttet udarbejdes en slutregning. Slutregningen baseres på entreprenørens slutopgørelse iht. AB Tilsynet behandler og godkender. Ordreblanket, Mail, tilbud, brev el. lign. Styring af entreprisens økonomi Styring af entreprisens økonomi Styring af entreprisens økonomi Godkendt slutregning Styring af entreprisens økonomi Ordreblanket PL "Som udført" dokumentation Opsamle "som udført" under anlægsfasen Der opsamles løbende dokumentation og data til "som udført" dokumentation. Alle relevante ændringer registreres af tilsynet. Tilsynet skal sikre, at entreprenøren har et system så alle ændringer indføres på "som udført"-tegningerne. Registreringer og dokumentation "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift Side 5 af 7

15 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING FASE: 5 ANLÆG (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Udarbejde "som udført" dokumentation "Som udført" anlægsdokumentation, tegninger og data udarbejdes til den fremtidige vejmyndighed. sikrer at bidrag fra rådgivere kvalitetssikres og leveres - f.eks. for vejbelysning og signalanlæg. "Som udført" dokumentation "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift FPL POP? Udarbejde beredskabsplaner til beredskabet I samarbejde med de projekterende udarbejdes beredskabsplaner iht. bilag 1 til instruktion: "Som udført" dokumentation. Beredskabsplanerne skal foreligge inden åbning/ibrugtagning Beredskabsplaner Fælles ANL/DRI vejledning "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift FPL POP?, Overdragelse til drift Iværksætte eventuel ibrugtagning af dele af vejanlægget Overdrage beredskabsplaner til beredskabet Overdrage statslige vejanlæg og bygværker til drift Overdrage kommunale vejanlæg, bygværker og vandløb til drift Ved eventuel ibrugtagning af dele af vejanlægget før åbning f.eks. skærende veje og ved sideudvidelsesprojekter afholdes teknisk gennemgang med entreprenør og vejmyndighed. Der kan efter behov udfærdiges en ibrugtagningsprotokol. Tilsynet indkalder beredskabet til gennemgang af vejanlægget inden dets åbning (ibrugtagning). Beredskabsplaner for det færdige vejanlæg gennemgås og udleveres. Det færdige vejanlæg/bygværk overdrages til den fremtidige vejmyndighed, som for statsveje er ANL/DRI-funktionen i VD's lokale driftafdeling (Bygværker: DRI-VEDL). Bygværker overdrages umiddelbart før? deres afleveringsforretning. Overdragelsesprotokol med bilagsfortegnelse udarbejdes og "som udført" dokumentation overdrages. Tidsplan for overdragelse af resterende "som udført" dokumentation aftales. Det færdige vejanlæg/bygværk/vandløb overdrages til kommunen. Overdragelsesprotokol udarbejdes og "som udført" dokumentation overdrages. Referat fra teknisk gennemgang Evt. ibrugtagningsprotokol Referat Overdragelsesprotoko l og Bilagsfortegnelse og "Som udført" dokumentation Overdragelsesprotoko l og "Som udført" dokumentation Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning, bilag 3 og 4 "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift Entreprenør Vejmyndighed PL, Vejmyndighed PL, Overdrage private veje, fællesveje og vandløb til drift Det færdige vejanlæg/vandløb overdrages til den/de private vejberettigede. Der sendes brev - med kopi til kommunen for så vidt angår private fællesveje. Breve "Som udført" dokumentation og overdragelse til drift PL, Afleveringsforretning Planlægge afleveringsforretning Afholde afleveringsforretning Entreprenøren anmoder tilsynet om aflevering (evt. delaflevering) af entreprisen. Tilsynet gennemgår vejanlægget med den fremtidige vejmyndighed og med entreprenøren. indkalder til afleveringsforretning. Afleveringsprotokol og mangelliste udfærdiges og underskrives. Den underskrevne afleveringsprotokol afleveres til garantibestyreren, som står for nedskrivning af entreprenørens garanti. Udkast til afleveringsprotokol og mangelliste Afleveringsprotokol og mangelliste Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning, Entreprenør Vejmyndighed, Entreprenør Garantibestyrer Følge op på mangler og eventuelle udskudte arbejder Der følges op på at entreprenøren afhjælper mangler efter afleveringsforretningen. Der følges op på eventuelle udskudte arbejder. Mangelsafhjælpning Afleveringsforretning og mangelsafhjælpning Opgaveafslutning Side 6 af 7

16 OPGAVEBESKRIVELSE: TILSYN OG ENTREPRISESTYRING (Bilag til Ydelsesbeskrivelse i "Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver 2013") FASE: 5 ANLÆG Leverance / Aktivitet Aktivitetsbeskrivelse Delleverance Give besked om afslutning af anlægsarbejder Markere vejskel FPL EKSP gives besked om hvornår anlægsarbejderne er afsluttet, så denne kan planlægge indmåling af vejskel. Markering af vejskel planlægges og foretages i samarbejde med FPL EKSP. Der træffes aftale om tilsynets deltagelse i den endelige markering med skelpæle. Besked til FPL EKSP Afmærkning af vejskel med træpæle og evt. skelpæle Henvisning til interne vejledninger og instruktioner Tilsyn med vejudstyr og teknisk udstyr Opgaver i relation til lodsejere og naboer under anlæg Nedlukke tilsynskontor og sørger for at tilsynskontoret lukkes ned Lukket tilsynskontor Oprettelse/nedlukning af tilsynskontor Håndtere uforudseelige anlægsopgaver efter åbning Efter åbning af anlægget (vej, bygværk eller trafikanlæg) kan der opstå "mangler", som ikke kan henføres til anlægsentreprenøren. F.eks. erosion på skråninger eller problemer med lodsejerdræn. I så fald iværksætter tilsynet udbedring af problemerne indenfor det med projektlederen aftalte budget. Udbedring planlægges i samarbejde med driftsmyndigheden og evt. efter aftale ved brug af dennes driftsentreprenør på strækningen. Udførte anlægsarbejder efter åbning, FPL-EKSP FPL EKSP PL, Driftmyndighed Gennemføre 1 års garantieftersyn sikrer at der planlægges og gennemføres 1 års eftersynsforretning for alle entrepriser. Garantibestyreren giver besked om tidspunkt for eftersyn. Input til 1 års eftersynet indhentes fra driftmyndigheden. Underskrevet eftersynsprotokol afleveres til garantibestyreren. Eftersynsprotokol og mangelliste Eftersynsforretning Garantibestyrer Følge op på mangler fra 1 års garantieftersyn Håndtere eventuelle ændringer forårsaget af trafiksikkerhedsrevision trin 5 sikrer at det løbende overvåges at mangelsafhjælpning sker i henhold til indgåede aftaler og accepterer/afviser klarmeldinger vedr. afhjælpning. Når alle mangler er udbedret, orienteres garantibestyreren, som nedskriver garantien. sikrer håndtering af eventuelle justeringer af anlægget, som er fremkommet ved trafiksikkerhedsrevision trin 5, som PL eller FPL-VEJ sætter i værk. Mangelsafhjælpning Eftersynsforretning Garantibestyrer Evt. justeringer PL,, FPL-VEJ GODKENDELSE DATO UDARBEJDET KIR 24. april 2013 TES-arbejdsgruppe Side 7 af 7

17 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. juni / Dorthe Hessellund Hansen FORKORTELSER, SOM ANVENDES I ANL S VIDENWEB Bilag til Ydelsesbeskrivelse i Rammeudbud om Tilsynsopgaver til vej- og anlægsopgaver Listen indeholder forkortelser som anvendes bredt i Anlægsdivisionen - dvs. ikke i en enkelt instruktion eller i mindre gruppe. Forkortelser Betydning 360 Journal- og dokumenthåndteringssystem AB92 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1992 ABR89 Almindelige bestemmelse for teknisk rådgivning og bistand ABT93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise indenfor bygge- og anlægsvirksomhed af 1993 AL Afdelingsleder AMK-B Arbejdsmiljøkoordinator i anlægs- / udførelsesfasen AMK-P Arbejdsmiljøkoordinator under projektering AMK-BHT Bygherretilsynets arbejdsmiljøkoordinator på totalentrepriser ANL-KSF Kvalitetsledelsesfunktionen ANL-AAL Anlægsanalyse (gruppe) ANL-UDBUD Udbudskoordinering (gruppe) APV Arbejdspladsvurdering BHT Bygherretilsyn BLST By- og Landskabsstyrelsen EFK Entreprisens fælles kvalitetsplan EFKB Efterkalkulationsbidrag FA Fagansvarlig FA-ANA Fagansvarlig for areal (mindre anlæg) FA-KORT Fagansvarlig for GIS og Landmåling (ANA) FA-BYGV Fagansvalig Bygværker FA-GEO Fagansvalig Geoteknik FA-MILJ Fagansvalig Miljø og Natur FA-VEJ Fagansvarlig for projektering (mindre anlæg) FA-VEJVIS Fagansvalig Vejvisning FC Fagchef i ANA, PRO og TES FPL Fagprojektleder FPL-ARE Fagprojektleder for Arealerhvervelse (ANA) Fagprojektleder for Tilsyn- og entreprisestyring (TES) Fagprojektleder Trafikafvikling FPL-VEJ Fagprojektleder for projektering (PRO) GTP De grønne transportpuljer (finansiering) ITS Intelligent TrafikledelsesSystem IV Indtægtsdækket virksomhed K2A Korrektionstillæg indeholdt i anlægsbevillingen K2B Korrektionstillæg indeholdt i reserve i Transportministeriet KS Kvalitetsstyring / kvalitetssikring MA Mindre anlægsprojekter MIL Miljøundersøgelser Thomas Helsteds Vej Skanderborg EAN Postboks 529 Telefon vejdirektoratet.dk SE

18 SIDE 2 af 2 Forkortelser MS MSP MX OA OA OA TRA OV PC PE PL PM PMA PM-AFV PM-STØJ PM-TD PM-VEJ PM-VEJVIS PRO-AFV PRO-BYGV PRO-GEO PRO-KS PRO-MILJ PRO-TRA PRO-VEJ PSS PTA RAS SA SAP SAP-BI TIC TRM TSR TØS UK VRG VVM Betydning Microstation Microsoft Project Projekteringsværktøj Opgaveansvarlig i SAP (SAP-definition) Opgaveansvarlig for trafikledelse (PLA) Opgaveansvarlig for trafik (PLA) Ordinær virksomhed Projektchef Projektejer Projektleder Projektmedarbejder Performance Management Projektmedarbejder Afvanding Projektmedarbejder Støjberegning Projektmedarbejder Teknisk Designer Projektmedarbejder Vejprojektering Projektmedarbejder Vejvisning Team afvanding (PRO) Team bygværker (PRO) Team geoteknik (PRO) Erfa-gruppe Kvalitet (PRO) Team miljø og natur (PRO) Team trafik (PRO) Team vejprojekt (PRO) Plan for sikkerhed og sundhed Projektering, Tilsyn og Adminsitration Rigsarkivarens Arkæologiske Sekretariat Større anlægsprojekter Økonomisystem Økonomisystem Vejdirektoratets trafikinformationscenter Tilsynsleder (TES) Transportministeriet Trafiksikkerhedsrevision Tilsynets økonomiskema Udbudskoordinator Vejregelgruppe Vurdering af Virkninger på Miljøet Enhedsforkortelser PRO TES ANA VO PLA Betydning Fagområde Projekt og Teknik Fagområde Tilsyn og Entreprisestyring Fagområde Areal og Naboer Vejteknisk Område Planlægningsdivisionen

19 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter)

Forkortelser i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Dato 12. september 2014 Sagsbehandler Kirsten Helboe Jørgensen Mail khj@vd.dk Telefon 7244 2453 Dokument 13/23447 Side 1/5 r i Retningslinjer og Paradigmer (Anlægsprojekter) Listen indeholder forkortelser

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE

RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE BILAG 1 RAMMEAFTALER VEDRØRENDE RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED ITS-SYSTEMER BESKRIVELSE AF YDELSERNE MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT

UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 Vejdirektoratet UDBUD AF TRAFIKAL DRIFT Bilag 2 Opgavebeskrivelse REV 1-14. september 2012 Opgavebeskrivelse, Rev. 1 14. sept. 2012 1. GENERELT...1 1.1 Orientering

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED (PSS) Udarbejdet

Læs mere

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING.

TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK KVALITETSPLAN FOR PROJEKTERING. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. juli 2013 13/15323-1 Anne Marie Flensted/DHH amf@vd.dk 72442332 INSTRUKTION TOTALENTREPRISER: BEDØMMELSE AF ENTREPRISENS FÆLLES KVALITETSPLAN OG PARTSPECIFIK

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG

ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19.06.2015 pbl pbl@vd.dk 25622012 ARBEJDSMILJØPLAN/JOURNAL FOR H11913 KANALISERING TØMMERUP, KALUNDBORG 0.2 16.06.2015 16.06.2015 0.1 29.05.2015 28.05.2015

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

BAR Bygge og Anlæg Informationsmøde/netværksmøde Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde

BAR Bygge og Anlæg Informationsmøde/netværksmøde Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde BAR Bygge og Anlæg Informationsmøde/netværksmøde Vejdirektoratets erfaringer i projekteringen Arbejdsmiljø ved anlægsarbejde Arbejdsmiljøkoordinering PSS Koordinering Godt arbejdsmiljø Arbejdsmiljøkoordinering

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE

HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE HVAD SKER HVORNÅR - NÅR VI UDBYGGER STØRRE VEJE UDGIVET AF Vejdirektoratet Marts 2013 ISBN 9788770603119 WEB ISBN 9788770603133 OPLAG 100 stk. NÅR VEJEN NÆR DIG SKAL UDBYGGES På de næste sider finder du

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. rådgivning 93200.R01. Storstrømsbroen, hovedrådgivning. Sjælland (Masnedø) og Falster. august 2013. Tilbuds- og afregningsgrundlag rådgivning 93200.R01 Storstrømsbroen, hovedrådgivning Sjælland (Masnedø) og Falster august 2013 Bilag C DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD - SKITSEPROJEKTERING I FORBINDELSE MED VVM (PLA-PA.R002)

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD - SKITSEPROJEKTERING I FORBINDELSE MED VVM (PLA-PA.R002) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE JERNBANEBRO OVER VEJLE FJORD

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Bestemmelser om miniudbud. Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Bestemmelser om miniudbud. Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om miniudbud Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM MINIUDBUD 3 1 TILDELING AF RÅDGIVERAFTALER 3 1.1 Vurderingsmodel 4 2 BESTEMMELSER OM MINIUDBUD

Læs mere

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen

Opstartsfase. 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen 0.3 Vejledning og tjellister til koordinator P og B ved overdragelse til koordinator B i opstarts- og byggefasen Opstartsfasen Det er i denne fase, at sikkerhedsarbejdet på byggepladsen bliver planlagt.

Læs mere

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur

Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur Principaftale ( Aftalen ) mellem Fredericia Kommune og FredericiaC om infrastruktur 1. Baggrund I forbindelse med udviklingen af FredericiaC-området ændrer FredericiaC P/S ("FredericiaC") infrastrukturen

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010

ENTREPRISE 1210.77. Signalarbejder UDBUDSKONTROLPLANER. Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 1210.77 Signalarbejder Frederikssundmotorvejen >>> Motorring 4 - Motorring 3 JUNI 2010 Signalanlæg ved vestlig rampekryds på Jyllingevej 1210.77 Forord til udbudskontrolplaner

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ

ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ ANLÆGSARBEJDET SUNDS OMFARTSVEJ i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: SUNDS OMFARTSVEJ UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen Maj 2011 REDAKTION Bjørn Kock Sørensen LAYOUT Flemming Byg

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg. Marts 2017 Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Udbud af rammeaftale om planlægning af mindre anlæg Marts 2017 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2017 16/13481-16 Niels Boesgaard Lauridsen nbje@vd.dk 7244 2048

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H06026.R02 Brorådgivning H060 Østjyske Motorvej TSA 56 b Hatting, Horsens Maj 2016 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE

ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244 3750 ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN HOVEDRÅDGIVER RÅDGIVERAFTALE BILAG F SAP OPGAVENR.

Læs mere

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen

Mød folkene bag. Holstebromotorvejen Mød folkene bag Holstebromotorvejen Nogle af de bedste øjeblikke i arbejdslivet opstår, når man lykkes med en kompleks udfordring. Derfor går vi i Vejdirektoratet altid til opgaven med et helt særligt

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL 14. juni 2016 13/19381-1 Per Bundgaard Øster pbos@vd.dk INSTRUKTION: TRAFIKSIKKERHEDSREVISION 1. FORMÅL Formålet med denne instruktion er at beskrive, hvordan og hvornår

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE

STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juli 2013 Erik Stoklund Larsen esl@vd.dk +45 2122 4496 STORSTRØMSBROEN HOVEDRÅDGIVER STYRING OG SAMARBEJDE BILAG D INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 2 PROJEKTGENNEMGANG

Læs mere

Mød folkene bag. Silkeborgmotorvejen

Mød folkene bag. Silkeborgmotorvejen Mød folkene bag Silkeborgmotorvejen Når Vejdirektoratet bygger en motorvej, er vi mange forskellige fagpersoner, som arbejder sammen om at løse opgaven. Silkeborgmotorvejen er ingen undtagelse. Hvis du

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Februar 2012 75814-3-F-001 ver. 1.0 Dorthe Hvid DHV@vd.dk 7244 2797 FORSLAG TIL LEDNINGSPROTOKOL 206 SVENDBORG - SPODSBJERG 206.11 TRAFIKSANERING LUNDBY FEBRUAR

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum.

IKT grundlag og krav. Entreprise Jord- og belægningsarbejder. Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum. IKT grundlag og krav Entreprise 6714.201 Jord- og belægningsarbejder Holstebromotorvejen Mejrup - Tvis Holstebro N - Aulum April 2016 IKT grundlag og krav 1. GENERELT... 1 1.1. Projektweb... 1 2. Digitale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer

Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser. Retningslinjer Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser Retningslinjer Etape nr., entreprise nr. og titel Besøg og færdsel på Vejdirektoratets byggepladser I denne pjece kan du læse om retningslinjer og regler

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017

Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering. Maj 2017 Grundlag og krav (IKT) VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse - Skitseprojektering Maj 017 Side 1 af 8 IKT GRUNDLAG OG KRAV 1 Generelt IKT Grundlag og krav beskriver følgende for alle parter

Læs mere

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan

Eksempel på indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan Bilag Bilag 1: indholdsfortegnelse i en kvalitetsplan...5 Bilag 2: staderapport forud for Før-gennemgang...6 Bilag 3: dagsorden til Før-gennemgang...7 Bilag 4: checkliste/godkendelse af Før-gennemgang.............................................

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

OVERSÆTTELSE - ENGELSK

OVERSÆTTELSE - ENGELSK UDKAST TIL RAMMEAFTALE OVERSÆTTELSE - ENGELSK MARTS 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 72443130 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND, OVERSÆTTELSE-ENGELSK

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar / Tina Haabendal Kjærsgaard

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar / Tina Haabendal Kjærsgaard DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 Tina Haabendal Kjærsgaard Ts2@vd.dk 72442326 LEDNINGSPROTOKOL VEDRØRENDE AFTALER MELLEM VEJDIREKTORATET OG LEMVIG VAND OG SPILDEVAND H475 STRUER

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/14990-3 Side 1/9 REKVISITION AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Kørebaneafmærkning (BEL-KA) Entreprise: KA-OD-H Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev.

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET

MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET MOTORVEJEN RIIS - ØLHOLM ANL ÆGSARBEJDET Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i denne pjece, er du velkommen til at kontakte: PROJEKTBESKRIVELSE UDGIVET AF Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen August

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere