PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET"

Transkript

1 PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET

2 Tid til livet GeoPark Odsherred På forkant med klimaændringerne 8-9 Fleksibel, praktisk og smart mobilitet Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme Et unikt landskab og sundt miljø Sunde byer med identitet og styrke Dialog, innovation og stærke lokalsamfund Fra strategi til handling 20 2

3 Kære borgere, erhvervsliv, foreninger, sommerhusejere og alle, der interesserer sig for Odsherreds fremtid! Planstrategien var i offentlig debat i perioden fra den 28. december 2011 til den 28. februar 2012, hvor byrådet inviterede til en debat om Odsherreds fremtid! Der blev afholdt tre offentlige møder og workshops med en entusiastisk og intens debat om, hvordan Odsherred skal udvikle sig. Byrådet kan se tilbage på en særdeles konstruktiv høringsproces, hvor 58 indkomne høringssvar er behandlet i hvidbogen, som ledsager den endelige planstrategi. Den endelige planstrategi er vedtaget af Byrådet med ændringer og justeringer som konsekvens af den offentlige høringsproces. Planstrategien er grundlaget for revisionen af den eksisterende kommuneplan. Den nuværende kommuneplan skal foreligge i revideret form senest ved udgangen af 2013, og involverer offentlig høring af forslaget til den reviderede kommuneplan hen over sommeren Kommuneplanen er Odsherreds samlede møbleringplan for, hvordan vi indretter os på den mest optimale måde i forhold til at sikre os den udvikling som vi vil arbejde for i Odsherred. Vi lægger stor vægt på en gensidig dialog. Dialogen og processen fra strategi til handling er omdrejningspunktet, og vil blive videreført ved det lange træk med revisionen af den nuværende kommuneplan. Vi ser frem til en spændende arbejdsproces! På vegne af Byrådet Thomas Adelskov Borgmester 3

4 Tid til livet I Odsherred er der tid til livet. Vi har tid til indlevelse, kunst, natur og gastronomi og tid til at være sammen og til et aktivt arbejdsliv. Odsherred danner grobund for vækst og vovemod. Det spirer og gror i Odsherred. Små virksomheder vokser og bliver større. Her er et kompetent og fleksibelt produktionsmiljø. Odsherred er et autentisk og attraktivt oplevelsessted. Odsherred er en GeoPark - kendt og anerkendt. Tid til livet er ikke kun en branding af egnen, det er også kommunens vision. Det er det, vi gerne vil kendes på. Odsherred har mange kvaliteter, men også mange udfordringer. For at få udvikling og fremdrift er det vigtigt, at vi sætter fokus. Vores planstrategi er en fokuseret udviklingsstrategi. Strategien udtrykker en bevidst politisk prioritering af, hvad der er vigtigst for kommunen, og operationaliserer det i forhold til det videre kommuneplanarbejde. Planstrategien og kommuneplanen skal være nærværende i vores beslutningsprocesser. Vi vil i den kommende planperiode arbejde på en forbedret kobling af planlægning, budgetter, strategier og politikker. Vi vil sikre, at det vi siger, er det vi gør. Derved bevarer vi fokus på vores mål. Vi stiller skarpt på Odsherreds autenticitet. GeoPark Odsherred skal bruges som omdrejningspunkt for hele egnens identitet og udvikling. Gennem GeoPark Odsherred vil vi formidle vores autenticitet til vores omverden. Odsherred skal være kendt for sin autenticitet, sit nærvær og sin natur. Identiteten skal også styrkes i de enkelte samfund. Vi vil støtte op om projekter, som medvirker til, at byerne og landsbyerne bliver mere bevidste om egne roller og i deres profilering til omverdenen. 4

5 TID TIL LIVET I samarbejde med aktører vil vi handle bæredygtigt og klimavenligt og tilpasse os en fremtid med mere vand. Tilpasning og fornyelse af kommunen skal være et samarbejde, og vi går gerne i partnerskab om at udvikle sunde og bæredygtige projekter. Vi vil øge livskvaliteten i Odsherred ved at forbedre kvaliteten i byerne, landsbyerne, sommerhusområderne og på landet. Mobilitet har også betydning for livskvaliteten og evnen til at kunne vækste. I Odsherred er mobilitet ikke en selvfølge, derfor har området vores store fokus. Selv om Odsherred ligger i det nordvestlige hjørne af Sjælland, ligger kommunen centralt i Danmark. Den position skal udnyttes. Planstrategi 2011 satser, hvor der er potentiale, som understøtter vores vision. Vi temareviderer den kommende kommuneplan med afsæt i planstrategiens 7 pejlemærker og 27 indsatsområder. Bæredygtig udvikling er en naturlig del af vores planlægning, derfor er den lokale Agenda 21-strategi integreret i Planstrategi

6 GeoPark Odsherred Vi vil i Odsherred etablere Danmarks første geopark med en international anerkendelse og optagelse i Global Geoparks Network under UNESCO. Med geopark-konceptet som paraply for udviklingen af alle sektorer inden for erhverv, turisme, kulturliv og den kommunale forvaltning, vil vi skabe identitet gennem øget forståelse for vores geologiske arv og det lokale kulturmiljø. GeoPark Odsherred skal sikre en bæredygtig udvikling for kommende generationer. Vi vil arbejde for, at GeoPark Odsherred kan fastholde sin status som international geopark i fremtiden. En geopark tager udgangspunkt i et område, der indeholder en geologisk arv af national interesse og med en særlig geovidenskabelig betydning. Global Geoparks Network i regi af UNE- SCO definerer geoparker gennem en tre-strenget strategi omkring beskyttelse, uddannelse og bæredygtig udvikling. I Odsherred er landskabet formet af isen under den sidste istid for ca år siden. Istidslandskabet er grundlaget for de levevilkår, som vi har i dag. Vi samarbejder med forskningsprojektet DIAplan om, at bruge GeoPark Odsherred som løftestang til en målrettet planlægning og forvaltning af det åbne land omkring vores geologiske arv. Geoparker handler i høj grad om mennesker, og menneskers opfattelse af det lokalområde de lever i. Indadtil skal GeoPark Odsherred skabe lokalt engagement og stolthed gennem fælles initiativer og integreret formidling omkring egnens værdier landskab, natur, kultur, kunst og lokale produkter. 6

7 Det satser vi på! Et stærkt samarbejde Et styrket samarbejde mellem erhverv, skoler, kultur- og turistorganisationer skal fremme geopark-konceptet som udviklingsgrundlag for Odsherred. Gennem fælles formidling, branding og markedsføring af lokale produkter skal interessen for vores egn løftes både nationalt og internationalt, og på langt sigt åbne døre for nye partnerskaber i region, stat og udland. Synlighed i det åbne land GeoPark Odsherred skal være synlig i det åbne land gennem udvikling af geo-sites med ensartet information og skiltning af landskab, natur, kulturhistorie, kunst, lokale produkter. Formidling og undervisning Formidling af naturen og landskabets benyttelse og udnyttelse skal kunne opleves og aflæses gennem formidling af fortid, kulturhistorie og nutidig arealanvendelse. Gennem moderne teknologi og undervisningsprogrammer til skoler og uddannelsesinstitutioner, skal der fokuseres på lokal forankring og udbredelse af geopark-konceptet. International anerkendelse Der skal i 2013 udarbejdes en optagelsesansøgning til Global Geopark Network under UNE- SCO. ET STÆRKT SAMARBEJDE SYNLIGHED I DET ÅBNE LAND FORMIDLING OG UNDERVISNING INTERNATIONAL ANERKENDELSE

8 På forkant med klimaændringerne Vi vil gå forrest og vise vejen når det drejer sig om at spare på energien og finde optimale løsninger på klimaudfordringerne. Vi vil forebygge, tilpasse og sikre, at vores værdier i Odsherred ikke forsvinder. Vi vil understøtte udviklingen af klimavenlige bygninger - også i sommerhusområderne. Vedvarende energi skal være med til at skabe vækst i Odsherred Kommune. I Odsherred Kommune vil vi forholde os aktivt til klimaændringerne og til at vi fremtiden skal bruge grøn energi frem for fossile brændsler. Vi har blandt andet indgået forpligtende klimaaftaler med Danmarks Naturfredningsforening og GodEnergi. Det er vigtigt for os at feje for egen dør. Vi vil gå forrest og inspirere til energirenoveringer og CO 2 -reduktion. Vi har derfor igangsat energirenoveringer af de kommunale bygninger. Klimaindsatsen er et samarbejde på tværs af grænser og skel, og skal foregå i dialog og et partnerskab med borgere, fritidsborgere og virksomheder. Vi har allerede startet et samarbejde op med Betterplace omkring opsætning af ladestationer til el-biler. Vi vil støtte virksomhedernes klimaindsats og være med til at skabe symbioser, der kan føre til grønne løsninger. Som landets største sommerhuskommune med sommerhuse har vi en forpligtigelse til understøtte udviklingen af klimavenlige sommerhusområder. 8

9 Det satser vi på! CO 2 -reduktion Kommunens interne udledning af CO 2 sænkes med 2 % årligt frem til Mulighederne for i stadig stigende grad at anvende vedvarende energikilder og alternative transportformer skal afdækkes. Vi vil gøre en særlig indsats for at motivere til energiforbedring af kommunens mange sommerhuse og gennem et samarbejde med lokale virksomheder forbedre deres klimaprofil. Optimering af regnvandshåndteringen Effekter af klimaændringer skal kortlægges og undersøges for at kunne håndtere regnvand i stigende mængder. Regnvand skal i størst muligt omfang afledes lokalt og gerne på overfladen for at øge biodiversiteten, de rekreative værdier og skabe spændende byrum. Regnvand skal indtænkes i udviklingen af byer, bynære omgivelser og sommerhusområder. Forberedelser på havvandsstigninger Vi vil vurdere mulighederne for at sikre materielle og naturmæssige værdier langs kysten, og i den kommende kommuneplan stille skærpede krav til byggeri i oversvømmelsestruede områder. Gennem samarbejde vil vi udvikle metoder til at forvalte vores kyster. Synlighed og formidling Vores holdning til klimaindsatsen synliggøres, så det får en afsmittende effekt. Inspiration til energioptimering skal formidles til borgere, fritidsborgere og virksomheder. Effekten af klimaændringerne som f.eks. havvandsstigninger skal formidles, så borgere, fritidsborgere og virksomheder kan handle på det. CO2-REDUKTION OPTIMERING AF REGNVANDSHÅNDTERINGEN FORBEREDELSER PÅ HAVVANDSSTIGNINGER SYNLIGHED OG FORMIDLING

10 Fleksibel, praktisk og smart mobilitet Bedre mobilitet skal fremme muligheden for at få en uddannelse, et godt socialt netværk og brugen af de tilbud, der er til rådighed i Odsherred Kommune. Alle skal sikkert, hurtigt, og billigt kunne komme rundt til uddannelse, natur, kultur, kunst og motion, ikke bare i Odsherred, men også til de større byer uden for Odsherred. Mobilitet er et begreb, som skaber sammenhæng mellem mange af kommunens visioner og tiltag inden for en række områder, som f.eks. sundhed, fysisk planlægning, skole, trafik, miljø- og klima. I Odsherred skal den kollektive trafik være et godt alternativ til egen bil. I samarbejde med aktørerne på transport- og erhvervsområdet vil vi udvikle intelligente løsninger, der skal øge mobiliteten og få optimal service for de ressourcer, der er til rådighed. Der er behov for, at kollektiv trafik redefineres, og tænkes ind i en større helhed, sammen med alternative transportmuligheder. Ud over at den kollektive trafik skal tænkes smart, skal det også være smart at tage den kollektive trafik. Det er derfor vigtigt, at såvel transportmidlerne som de større kollektive trafikknudepunkter ser indbydende ud og har et serviceniveau, der er attraktivt. Mobiliteten har betydning for befolkningens sundhed. Ensomhed og afsondrethed kan imødegås gennem forbedrede transportmuligheder. Det drejer sig om offentlig transport, og muligheden for at bevæge sig for egen kraft. Det at være fysisk aktiv og møde andre mennesker, bidrager til et sundt liv. I den forbindelse ønsker Odsherred Kommune at afdække de muligheder, den nye rute 21 åbner op for. 10

11 Det satser vi på! Bedre kollektiv trafik Med afsæt i frikommuneforsøget, vil vi sammen med brugere og udbydere af persontransport sætte fokus på den kollektive trafik. Den kollektive trafik skal gøres billigere, smartere og langt mere effektiv. Samtidig ønsker kommunen selv at koordinere sin egen interne kørsel langt bedre. Bedre forhold for bløde trafikanter Odsherreds trafikplaner justeres i forbindelse med åbningen af den nye Rute 21. Trafiksikkerheden skal optimeres i forhold til de bløde trafikkanter, og der skal etableres nye stier og cykelstier. Ud fra en overordnet stiplan skal der skabes bedre og sikre skoleveje, cykelruter skal ledes gennem grønne områder og boligområder samt sommerhusområder skal forbindes med naturen. Dette vil være med til at fremme turismen, sundheden, mobiliteten og den sociale interaktion. Klimavenlig transport Vi vil arbejde for, at forbedre forholdene for de der ønsker, at transportere sig selv mere klimavenligt. Vi vil fremme samkørsel, etablere opladning til el-biler på kommunens nye samkørselspladser, og i forbindelse med frikommuneforsøget eksperimentere med andre kollektive transportformer. BEDRE KOLLEKTIV TRAFIK BEDRE FORHOLD FOR BLØDE TRAFIKANTER KLIMAVENLIG TRANSPORT

12 Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme Erhvervslivets styrker skal bindes sammen, synliggøres og videreudvikles for at fremstå som en samlet, alsidig og synlig sektor. Turismens alsidighed skal udvikles med et kvalitetsløft af byer, landsbyer, landskaber og steder, hvor bevaring går hånd i hånd med udviklingen af byerne og det åbne land. Detailhandelen skal styrkes med en revision af detailhandelsstrukturen, som skal ses i forhold til byernes opbygning og udviklingsperspektiver. Specialiseret landbrug, forædling af fødevarer, rekreerende ophold og kendte kulinariske oaser sætter Odsherred på det mentale landkort for liv, kvalitet og tid. I udviklingen af helårsturismen arbejdes der med to hovedscener - en i syd og en i nord. På sigt skal der arbejdes med yderligere 2 scener Sejerø Bugt og Sjællands Odde. Odsherred skal fortsat være kendetegnet af specialiseret industri. Vi vil samarbejde med erhvervslivet om at udvikle attraktive klynger og rammer. Detailhandlen skal udvikles med fokus på at styrke af byerne, hvor kapaciteten for udbygning af bystrukturen skal revurderes i en samlet detailhandelsstrategi. Målet er at borgere, fritidsborgere og turister oplever et righoldigt og kvalitetsbetonet tilbud af handelsmuligheder. Sommerhusområderne rummer både kulturhistorisk og arkitektonisk kvalitet, hvor adgangen til storslåede kystlandskaber er helt unik. Sommerhusområderne byder også på udfordringer, som skal tackles for at sikre holdbare løsninger i forhold til infrastruktur, klima, arkitektur og tilpasningen til landskabet og miljøet. 12

13 Det satser vi på! Detailhandelsstrategi Detailhandlen skal kortlægges, og fremtidige udviklingsmuligheder afdækkes. En detailhandelsstrategi skal lægge en plan for, hvordan detailhandlen fremover kan placeres i byerne, så byerne styrkes som handels- og bosætningsbyer. Ny erhvervsklynge ved Vig Vi vil i samarbejde med lokale udviklingsgrupper, erhvervsliv og andre samarbejdspartnere udvikle erhvervsklynger, både i forhold til den nye rute 21, og i forhold til de eksisterende byer. Erhvervsklynge i Vig skal udvikles i et sammenhængende strategisk bybånd bestående af Rørvig, Nykøbing, Højby og Vig. Den nordlige hovedscene Der er et stort potentiale for at udvikle den nordlige hovedscene til et besøgssted hele året. Udviklingsplanen for den nordlige hovedscene indarbejdes i kommuneplanen og i udviklingsplanerne for byerne, Rørvig, Nykøbing og Højby. Den sydlige hovedscene Der udarbejdes en udviklingsplan for den sydlige hovedscene, som omfatter Lammefjorden, byerne ved Lammefjorden og Vejrhøjbuen med Dragsholm Slot som det centrale fixpunkt. Udviklingsplanen skal både være et turisme- og et erhvervsprojekt, som knytter byerne Hørve, Fårevejle K., Fårevejle St. og Asnæs sammen i et strategisk bybånd. Blå Flag strande af kvalitet Blå Flag strande i Odsherred Kommune skal være kendt for at have en særlig høj kvalitet. Det skal sende et klart signal om, at Odsherred tilbyder lokaliteter med særlig gode oplevelser og faciliteter samt gennemarbejdet naturformidling. DETAILHANDELSSTRATEGI NY ERHVERVSKLYNGE VED VIG DEN NORDLIGE HOVEDSCENE DEN SYDLIGE HOVEDSCENE BLÅ FLAG STRANDE AF KVALITET

14 Et unikt landskab og sundt miljø Mere og bedre natur skal understøtte Odsherred som en særlig attraktiv kommune at bosætte sig i og besøge. Grønne områder skal være en større del af bybilledet. Vi vil forbedre mulighederne for friluftsliv og aktiviteter i vores natur og landskaber. Det skal være nemt og attraktivt at bevæge sig i Odsherreds landskaber, naturområder og strande. Rent vand skal også være en selvfølge i fremtiden både det vand, som ligger over og under jorden. Store naturplejede kyststrækninger, de mange fortidsminder, de inddæmmede fjorde og landskaberne omkring Vejrhøjbuen og Sjællands Odde - Odsherreds landskaber er unikke, og det baserer vi en stor del af vores identitet og udviklingsgrundlag på. Landskaberne er også af både national og international værdi. Det forpligter. Vi støtter op om de statslige mål om øget biologiske mangfoldighed, beskyttelse af økosystemer og om, at standse tabet af biodiversitet. Genskabte vådområder, vandløb, søer og landskaber vil både tilgodese særlige sårbare dyr og planter, samt være til glæde for lokale og turister. Vi har fokus på, at adgang til natur og grønne områder har betydning for den lokale sundhed. 14

15 Det satser vi på! Natur- og Vandhandleplaner Vi udarbejder natur- og vandhandleplaner efter de statslige udmeldinger. Sideløbende udarbejdes en naturkvalitetsplan, der bl.a. prioriterer plejeindsatsen i de beskyttede og fredede områder. Rent vand og naturgenopretning Vandmiljøet skal værnes gennem spildevandsplanlægningen. Trusler og naturlig beskyttelse af grundvandsressourcen skal kortlægges. Vi vil genoprette ferske vådområder, herunder undersøge mulighederne ved Sidinge Fjord. Store husdyrbrug Vi har fokus på hensynet til naturen, vandmiljøet og landskabet ved miljøgodkendelse af store husdyrbrug. Dette skal sikres gennem kommuneplanens retningslinjer, projekttilpasninger og vilkår for landbrugsvirksomheder. Adgang og nærhed til naturen Vi vil påbegynde en koordinerende og langsigtet plan for hele kommunen, der skal tilgodese rekreativ benyttelse og beskyttelse. Planen tager afsæt i en række pilotprojekter i det åbne land og i sommerhusområderne. Naturen skal inviteres ind i landsbyer, sommerhusområder og i byerne. Det skal ske gennem sammenhængende rekreative forbindelser af stier og grønne områder. NATUR- OG VANDHANDLEPLANER RENT VAND OG NATURGENOPRETNING Del I: Ny spildevandsplan Del II: Kortlægning af grundvandsressourcen Del III: Genopretning af ferske vådområder STORE HUSDYRBRUG ADGANG OG NÆRHED TIL NATUREN Del I: Rekreativ plan for det åbne land og sommerhusområder Del II: Naturen i og nær byerne

16 Sunde byer med identitet og styrke Det skal være sundt, grønt og attraktivt at bo, arbejde, opholde og bevæge sig i Odsherreds byer. Byernes styrker og identitet skal synliggøres og fremhæves, og bymidterne i de større byer skal være trækplaster for liv, handel og aktiviteter. Annebergparken skal være et nyt kulturcentrum. Sanselighed, foranderlighed, imødekommenhed, tilgængelighed, æstetik og atmosfære skaber bykvalitet - og bykvalitet skaber livskvalitet. Vi satser ikke på mere by, men på bedre by. Vi har fastlagt bymønsteret i Odsherred Kommune. Nu vil vi arbejde mere med byernes roller og identitet. Gennem en større bevidstgørelse af byernes og landsbyernes særlige træk og potentiale, skal Odsherreds autenticitet styrkes. Et godt bymiljø er et vigtigt parameter for byernes evne til, at skabe værdi for borgerne, til at tiltrække nye borgere, og til at tilbyde attraktive rammer for turismen og erhvervslivet. Bymidterne er byernes ansigt udadtil. Det er her, der er en forventning til, at byens sociale liv foregår, men detailhandlen lider under ændrede handelsmønstre hos forbrugerne. Derfor præger funktionstomme lokaler bybilledet i flere byer. 16

17 Det satser vi på! Markedsanalyse En markedsanalyse skal belyse vores byers tilstand med henblik på, at kunne investere i rette tiltag, som fremmer byernes bosætningskvaliteter. Vi spørger kunderne, som er borgerne, om vores produkter, som er byerne, og bruger resultaterne til at lave strategier for byernes udvikling og branding. Fornyelse og forskønnelse Hørve bymidte skal fornyes gennem et områdefornyelsesprojekt, og der skal tages hul på realiseringen af Kulturstrengen i Nykøbing, hvor strækningen mellem Algade og havnen er i fokus. Bevaringsværdige kulturmiljøer og arkitektur Byernes, landsbyernes og det åbne lands bygningsæstetik og kulturhistorie skal sikres gennem videreudvikling med fokus på de bevaringsmæssige kvaliteter. Det vil vi gøre dels gennem vejledning i god byggeskik og dels en screening af eksisterende kulturmiljøudpegninger. Vi vil vurdere bygningernes bevaringsværdi gennem SAVE-registrering, når der udarbejdes lokalplaner i områder med kulturhistorisk og arkitektonisk kvalitet. Miljøet ved Vallekilde skal sikres gennem en bevarende lokalplan. Annebergparken et nyt kulturcentrum Annebergparken skal udvikles til kulturcentrum gennem samarbejder med investorer, erhvervsliv, kulturinstitutioner og uddannelser. Omdannelsen skal skabe nyt liv i det kulturhistoriske miljø. MARKEDSANALYSE FORNYELSE OG FORSKØNNELSE Del I: Områdefornyelse af Hørve Del II: Kulturstrengen, Nykøbing SMUKKE BYGNINGSMILJØER Del I: Arkitekturmanual Del II: Screening af kulturmiljøudpegninger Del III: Bevarende lokalplan for Vallekilde ANNEBERGPARKEN - ET NYT KULTURCENTRUM

18 Dialog, innovation og stærke lokalsamfund Odsherred vil være finurlig, nytænkende og eksperimenterende i arbejdet med at udvikle kommunen. Gennem innovation, lokaldemokrati og samskabelse vil vi udvikle bæredygtige lokalsamfund. Der er lokale kræfter i mange af vores lokalsamfund, som brænder for at udvikle deres by og deres samfund. Den kommende kommuneplan vil komme til at foregå i tæt dialog med lokalsamfundene. Vi vil sikre, at lokale initiativer indarbejdes hensigtsmæssigt i de enkelte rammeområder. Byrådet har en intention om, at hver by og hver landsby bliver mere bevidst om egen rolle og identitet, at de profilerer sig og medvirker til skabe gode rammebetingelser for et velfungerende erhvervsliv og en øget bosætning. Verden har ændret sig, og vi ønsker samtidig at bidrage til at ændre verden. Der er ingen, der fortæller os, hvordan den skal se ud. Det er vi selv med til at gøre. Vi ønsker at invitere borgere, fritidsborgere, frivillige og det private erhvervsliv med i denne dialog. Vi vil i fællesskab være med til at finde ud af, hvilken vej udviklingen skal gå i de enkelte lokalsamfund. Vi vil anvende borgerdreven innovation gennem inddragelse og anvendelse af lokale viden. Samtidig ønsker vi, at benytte en innovativ tilgang til udvikling af specifikke indsatser. Dette vil vi gøre ved at sætte rammebetingelserne og invitere til kreativ dialog, hvor indholdet etableres. Ved at gøre dette, håber vi på, at finde de bedste løsninger. Men vi ønsker også at demonstrere, at det er tilladt, at tænke skævt og anderledes - at det alternative hilses hjerteligt velkommen. 18

19 Det satser vi på! Unge i det offentlige rum Vi vil opfordre til, at de unge stifter bekendtskab med innovation i det offentlige rum. Derfor vil kommunen gerne invitere til samarbejdsprojekter, der har unge og innovation som omdrejningspunkt. Innovation i byomdannelsen I styrkelsen af Annebergparken som kulturcentrum og Kulturstrengen i Nykøbing, ønsker vi at anlægge en innovativ tilgang til, hvordan rammerne fyldes ud. Vi vil arbejde med midlertidighed, kunst og events. Identitet i lokalsamfundene Vi vil arbejde for, at styrke og udvikle lokalsamfundenes identitet i samarbejde med borgerne, ved at grave efter autentiske værdier, historier og fremtidsvisioner. Netværksdannelse Vi vil opbygge et netværk af nøglepersoner i hvert lokalsamfund, med henblik på at sikre en god kontakt til områderne, og samtidig drage nytte af den lokale viden. UNGE I DET OFFENTLIGE RUM INNOVATION I BYOMDANNELSEN IDENTITET I LOKALSAMFUNDENE NETVÆRKSDANNELSE

20 Fra strategi til handling En strategi er først en god strategi, når den fører til handling. De indsatsområder vi har udpeget i Planstrategi 2011 er ikke altomfattende. Det er satsninger på det overordnede niveau, som på nogle områder er projekter, der har en start og en slutning, som ligger inden for planperioden frem til Andre satsninger har en start i denne planperiode, men er udviklingsprojekter, som godt kan strække sig. Verden ændrer sig hele tiden. Vi udvikler og tilpasser os løbende til rammebetingelserne, derfor vil vores 27 indsatsområder løbende blive justeret. For at realisere vision TID TIL LIVET, vil vi: Styrke koblingen mellem kommuneplan og budget Styrke sammenhængen mellem strategier og politikker Udbrede, debattere og justere vores mål og indsatser Inddrage aktører som kan medvirke til realiseringen af vores vision Skabe realistiske sammenhænge mellem projekter og økonomiske og menneskelige ressourcer Med planstrategien som målstyringsredskab, er vi klar til at igangsætte kommuneplanprocessen. Kommuneplan forventes vedtaget af Byrådet ultimo ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon Fax Center for Plan og Udvikling Telefon Maj 2012 Layout: Odsherred Kommune Fotos: Marianne Diers

PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET

PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET Tid til livet GeoPark Odsherred 4-5 6-7 På forkant med klimaændringerne 8-9 Fleksibel, praktisk og smart mobilitet Sammenhængende og alsidigt erhverv og

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET BAGGRUND OG DATA

PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET BAGGRUND OG DATA PLAN OG UDVIKLING PLANSTRATEGI 2011 TID TIL LIVET BAGGRUND OG DATA Baggrund Hvad er en planstrategi? 3 Planstrategiens organisatoriske rolle, metode og proces 3 Tid til livet 4 Planlægningen siden sidst

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Visionær profil: Natur & Fritid

Visionær profil: Natur & Fritid Visionær profil: Natur & Fritid Denne sektion er opdelt i disse afsnit: A. Alternativets vurdering, vision og mærkesager B. Kommunens vision og mærkesager C. Fakta og beskrivelser Alternativets vurdering

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave

Program for Kommuneplan Tids- og procesplan for revision politisk udgave Indledning Køreplanen er en ramme for udarbejdelsen af en ny kommuneplan for Holstebro Kommune. I denne proces er der allerede udarbejdet en Kommuneplanstrategi 2015. Der skal nu arbejdes videre med udarbejdelsen

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014.

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. Forslag Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. I forbindelse med arbejdet med en ny lokalplan for Ærøskøbing, besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Idéer og input fra dialogmøder

Idéer og input fra dialogmøder Idéer og input fra dialogmøder december 2014. På fire dialogmøder i efteråret 2014 mødtes borgere, erhvervsliv, foreninger og politikere for at fylde den nye visionen ud med konkrete eksempler på de mange

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011

Arkitekturstrategi for Odder Kommune September 2011 Arkitekturstrategi 2011 1 Indhold Vision... 3 Arkitektur... 3 For byernes huse og rum vil byrådet:... 4 For nybyggeri vil byrådet:... 7 For bebyggelse i det åbne land vil byrådet:... 9 For erhvervsområder

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere