Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima Nyttejob 5 Seniorjob 7 Resultatrevision Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Status på akutpakken 15 Budgetopfølgning 2, 2013 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 17 Bilagsoversigt 20 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Louise Elina Strunge Nielsen Meddelelser Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervsnetværk Hørsholm Virksomheds arrangement om AKUT-pakken i efteråret 2013 Orientering om ny dagpengelovgivning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 2

3 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 13/9704 Journalnr.: I04 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Jensen Lokalt Erhvervsklima 2012 Resume Dansk Industri har de seneste tre år udgivet en analyse af det lokale erhvervsklima i landets 98 kommunerne. Forslag Administrationen indstiller, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse tager Lokal Erhvervsklima 2012s resultater, vedrørende erhvervsklimaet i Hørsholm Kommune, til efterretning. Set i lyset af Hørsholm Kommunes placering i kategorien Information og dialog med kommunen ønskes en drøftelse af Hørsholm Kommunes engagement i etableringen af et netværk for samtlige virksomheder med CVR nummer i Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling Dansk Industri har de seneste tre år gennemført en analyse af erhvervsklimaet I landets kommuner. Kommunerne bliver ranglistet på en række parametre af betydning for erhvervslivet. Hørsholm Kommune har gennem årene haft følgende placeringer i de forskellige kategorier: Parameter Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed Kommunale rammevilkår Infrastruktur og transport Arbejdskraft Kommunal sagsbehandling Skatter, afgifter og gebyrer Fysisk planlægning Brug af private leverandører Kommunens image Kommunens velfærdsservice Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 3

4 Information og dialog med kommunen Analysen samler resultatet I de forskellige kategorier til én rangliste over kommunernes erhvervsklima. Hørsholm Kommune har i årenes løb haft følgende placeringer i den samlede nationale rangliste: 2010: : : 23 Lokal Erhvervsklima 2012 viser, at Hørsholm Kommune fra 2011 til 2012: er rykket 12 pladser frem, til en samlet 23. plads, har forbedret sin placering på 8 ud af de 11 parametre, har den største fremgang i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor Hørsholm Kommune er rykket 68 pladser frem og placerer sig som nummer 9 i kategorien, fortsat har sit dårligste resultat i kategorien Information og dialog med kommunen, nu med en placering som nummer 91. Bilag - Lokalt Erhvervsklima Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling er taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget bakker op om initiativer, der fremmer dialog og kommunikation mellem erhvervslivet og kommunen. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 4

5 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 13/6599 Journalnr.: P00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Nyttejob Resume Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet i april 2013 et punkt om etablering af Nyttejob i kommunen. Administrationen har efterfølgende afholdt møde og drøftet mulighederne for drift af en Nyttejob ordning med Center Teknik (Materielgården), samt rettet henvendelse til kommunens revision for nærmere at undersøge mulighederne for at afholde etablerings og driftsomkostninger efter Lov Om Aktiv Beskæftigelsespolitik som aktiveringsomkostninger. På den baggrund ønsker Administrationen at give en orientering om de foreliggende muligheder og om de tilknyttede etableringsomkostninger som Materielgården vurderer er forbundet med administrering af ordningen Forslag Administrationen anbefaler at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drøfter og tager stilling til finansiering og etablering af en fremtidig Nyttejob ordning i Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling På sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev det besluttet at påbegynde etablering af Nyttejob, indledningsvis for 7-8 ledige kontanthjælpsmodtagere. Center Arbejdsmarked har efterfølgende drøftet mulighederne med Center Teknik om etablering af en Nyttejob ordning med udgangspunkt i kommunen Materielgård. Det er Center Tekniks vurdering, at igangsættelse af en Nyttejob ordning vil være forbundet med etablerings og driftsudgifter. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 5

6 På den baggrund har Center Teknik udarbejdet økonomisk overslag, der er vedlagt som bilag. Administrationen afventer aktuelt svar fra revisionen om hvorvidt etableringsomkostningerne kan konteres som aktiveringsudgifter. Administrationen forventer at spørgsmålet er afklaret med revisionen inden mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkender oplægget. Administrationen går i gang i den beskrevne retning, under hensyntagen til de nye signaler i den netop udmeldte kontanthjælpsreform. Bilag - Overslag over omkostninger ved etablering af nyttejobordning på Materielgården. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Sagen er taget til efterretning, idet sagen skal genoptages når finansieringsmulighederne kendes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 6

7 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 13/6979 Journalnr.: P07 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Seniorjob Resume På baggrund af sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har administrationen afdækket mulighederne for etablering af Seniorjob indenfor de givne rammer. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter den administrative retning på området. Sagsfremstilling På sidste møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget blev Seniorjob ordningen drøftet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ønsker, at Seniorjob etableres inden for lavtlønsområdet. Administrationen har derfor, i samarbejde med Løn og Personale afdelingen, undersøgt mulighederne nærmere. De områder der herefter vil kunne anvendes til Seniorjob stillinger vil være: Pædagogmedhjælper Teknisk service Uuddannet social- og sundhedshjælper Specialarbejderområdet Ufaglært kontorpersonale På disse områder ligger mindstelønnen på mellem kr. pr. måned. Der er en række udfordringer som Seniorjob tilbud indenfor lavtlønsområdet vil bevirke, eksempelvis at der vil skulle praktiseres et modsat match når ledige tilbydes Seniorjob i kommunen. På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gør administrationen nærmere rede for de udfordringer og muligheder, som praktisering af ordningen vurderes at kunne give. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 7

8 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede, at Seniorjob primært kan etableres indenfor følgende stillingskategorier: Pædagogmedhjælper Teknisk service Uuddannet social- og sundhedshjælper Specialarbejderområdet Ufaglært kontorpersonale Hensigten med at det er indenfor disse stillingskategorier, der kan etableres seniorjobs, er et politisk ønske om at sikre, at seniorjobordningen skal fungere som en overgangsordning, med motivation for at søge ordinære stillinger i det samlede arbejdsmarked. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 8

9 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 13/5633 Journalnr.: K07 Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Resultatrevision Resume Arbejdsmarkedsstyrelsen udsender hvert år i marts måned resultatrevisionen for det foregående kalenderår. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler resultatrevisionen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Formålet med resultatrevisionen er, at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen i jobcentrets beskæftigelsesindsats. Udover at give et overblik over indsatsen, sammenligner resultatrevisionen jobcentrets udvikling og resultater, med gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre som i resultatrevisionen kaldes klyngen. Kommunerne i klyngen, som Jobcenter Hørsholm sammenlignes med, består af Allerød, Egedal, Gentofte, Lejre, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Solrød, der alle har samme rammevilkår som Hørsholm. Resultatrevisionen består af 3 dele: 1) Resultatoversigten: Viser de vigtigste målinger af indsats og resultater i jobcentrets udvikling over det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. 2) Besparelsespotentialet: Viser hvor mange penge jobcentret potentielt kan spare på forsørgelsesydelser i løbet af et år, hvis kommunen nedbringer andelen af fuldtidspersoner af befolkningen mellem år på offentlige forsørgelsesydelser til samme niveau som gennemsnittet i klyngen. 3) Scorecard i forhold til ministerens mål: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 9

10 Viser det seneste års udvikling i jobcentret for hvert af beskæftigelsesministerens 3 årlige mål. Resultaterne sammenlignes med resultaterne for klyngen og sorteres, så det jobcenter der har den bedste udvikling indenfor de 3 mål, ligger øverst. Udover ovenstående oversigter, der kan hentes på skal resultatrevisionen også indeholde en opfølgning på de mål og resultatkrav der er opstillet for indsatsen i forbindelse med tildeling af midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i virksomhedsrettet aktivering. Resultatrevisionen for Hørsholm Kommune: Det fremgår af resultatrevisionen, at Hørsholm bl.a. har haft succes på følgende områder i 2012: Tilgangen til permanente forsørgelsesydelser Kontanthjælp match 2 Hørsholm Kommune ligger nummer 2 på scorecard et i forhold til udviklingen i ministermålene. Der identificeres dog også nogle udfordringer for Hørsholm herunder: Arbejdskraftreserven Forsikrede ledige Kontanthjælp match 3 Processen for resultatrevisionen: 1. maj 2012: Resultatrevisionen sendes i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd 29. maj 2012: Resultatrevisionen inklusiv det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland s bemærkninger behandles i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herefter sendes resultatrevisionen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 1. juli 2012: Resultatrevisionen sendes til det Regionale Beskæftigelsesråd og offentliggøres på Hørsholm Kommunes hjemmeside Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd og fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland har ikke givet anledning til yderligere overvejelser og korrektioner i resultatrevisionen. Sagens tidligere behandling Beslutning EBU 23. april Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøftede sagen og sender den i høring hos LBR. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 10

11 Bilag - Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Hørsholms Resultatrevision for Resultatrevision Resultatrevision 2012: Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling anbefales. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 11

12 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 13/8865 Journalnr.: P05 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal 2013 Resume Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 1. kvartal Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen i jobcentrets målgrupper i 1. kvartal Hovedpointerne i notatet er følgende: Sygedagpenge: Antallet af sygedagpengesager har været stigende siden oktober 2012 og er i marts 2013 på 207 sager. Antallet af sager med en varighed på over 52 uger har været stigende i 1. kvartal 2013 og er i marts 2013 på 35 sager. Antallet af sager med en varighed på 0-52 uger har været stigende siden oktober 2012, og er i marts 2013 på 172 sager. Antallet af sygedagpengemodtagere ligger over det budgetterede antal. Kontanthjælp: Der har været 52 henvendelser om kontanthjælp i periode4n 1. januar til 31. marts Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende siden november 2012, og er i marts 2013 på 232 fuldtidspersoner. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 30 år er faldet til 134 personer i marts 2013, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 12

13 i alderen 1-29 år har ligget stabilt på ca. 84 personer i 1. kvartal Antallet af borgere i match 1 ligger på 51 personer i marts 2013, hvilket er et fald på 10 personer fra januar Antallet af borgere i match 2 er på 136 personer i marts 2013, hvilket er en stigning på 2 personer fra januar Antallet af borgere i match 3 er på 42 personer, hvilket er et fald på 4 personer fra januar Antallet af kontanthjælpsmodtagere ligger på det budgetterede antal i marts Forsikrede ledige: Antallet af forsikrede ledige har været faldende siden november 2012 og er i februar 2013 på 384 personer. Antallet af forsikrede ledige i alderen år har ligget stabilt på ca. 42 personer siden december Antallet af forsikrede ledige over 30 år er i februar 2013 på 342 personer. Antallet af forsikrede ledige ligger i februar 2013 under det budgetterede antal. Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse: I forhold til personer i fleksjob, er der ikke opdaterede tal på jobindsats.dk, og derfor er denne graf ikke opdateret med nyere tal. Antallet af personer på ledighedsydelse har siden januar 2012 ligget stabilt på ca. 42 personer. Antallet af personer i revalidering har været faldende siden marts 2012 og er i marts 2013 på 26 personer. Administrationen vedlægger normalt også resultatoversigten til punktet, men den seneste resultatoversigt er fra december Denne har udvalget modtaget i forbindelse med resultatrevision Bilag - Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 13

14 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens orientering er taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 14

15 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 12/21392 Journalnr.: P20 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Status på akutpakken Resume Administrationen har udarbejdet en status over akutpakken. Forslag Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen udarbejder fremover hver måned en status på akutpakken. For at få de nyeste tal med på mødet, vil status blive givet mundtligt på møderne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Status på akutpakken indeholder følgende faste punkter: Antal borgere registreret på akutlisten i Hørsholm pt. Antal borgere fra akutpakken, der er gået i job. Antal borgere, der er gået direkte fra a-dagpenge til kontanthjælp. Antal borgere, der modtager uddannelsesydelse. Antal borgere, der har modtaget en ekstra samtale med deres sagsbehandler. Antal borgere, der har bedt om at blive tilknyttet jobformidleren. Antal borgere, der har sagt nej til at få en jobformidler. Antal borgere, der har ønsket en trepartssamtale, hvor både a- kassen og jobcentret samt borgeren taler sammen om den videre indsats. Antal borgere, der lige er kommet på akutlisten og derfor snarest vil blive kontaktet af jobcentret. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 15

16 Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens orientering er taget til efterretning. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 16

17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 13/5748 Journalnr.: Ø00 Sagsforløb: EBU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Jørgensen Budgetopfølgning 2, 2013 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Resume Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2, 2013 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Administrationen foreslår, at der overføres øremærkede midler vedrørende seniorjob-ordningen fra politikområde 82 (Finansiering) til politikområde 70 (Arbejdsmarked og job). Forslag Forslag Administrationen foreslår, at Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget: Beslutter at puljen der er øremærket seniorjob-ordningen flyttes fra politikområde 82 (Finansiering) til politikområde 70 (Arbejdsmarked og job). Midlerne fra 2012 har ikke været anvendt og disse foreslås ligeledes overført, hvilket medfører, at der samlet for 2012 og 2013 overføres 1,654 mio. kr. og i overslagsårene overføres 0,833 mio. kr.. Ændringerne indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, samt at budgeteffekter indgår i materialet til budgetkonferencen i august 2013 som tekniske korrektioner. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 17

18 Sagsfremstilling Budgetopfølgning Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af Formålet med budgetopfølgningerne er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2013 opgjort ultimo april med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser og forventede afvigelser mellem budget 2013 og forbruget. Disse afvigelser fremgår af bilag 1. Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er, at det samlede budget på udvalgets område tilføres 1,654 mio. kr. i 2013 og 0,833 mio. kr. i overslagsårene. De væsentligste ændringer er: Der gennemføres budgetneutrale omplaceringer, der vedrører en pulje med øremærkede midler til seniorjob-ordningen. Puljen foreslås flyttet fra politikområde 82 (Finansiering) til politikområde 70 (Arbejdsmarked og job) Skemaet nedenfor opsummerer udvalgets budget. Den sidste kolonne viser, hvordan budget vil se ud, hvis udvalget beslutter budgetændringerne i budgetopfølgning 2. Korrigeret budget efter Budgetopfølgning 2 på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område, netto driftsudgifter Korrigeret efter Budgetopfølgning Vedtaget Korrigeret kr. budget budget 2 70 Arbejdsmarked og job Erhverv og turisme I alt Budgeteffekterne i årene vil indgå i det materiale, som administrationen udarbejder til budgetkonferencen i august måned. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 18

19 Økonomi/personale Økonomi/personale Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v Politikområde: 70 Politikområde: Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Drift Drift I alt Kommunikation Intet at tilføje Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget. Bilag - Bilag 1: Budgetændringer Budgetopfølgning 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling er godkendt. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 19

20 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 2 Åben Lokalt Erhvervsklima Åben Overslag over omkostninger ved etablering af nyttejobordning på Materielgården. 5 Åben Beskæftigelsesregionens bemærkninger til Jobcenter Hørsholms Resultatrevision for Åben Resultatrevision Åben Resultatrevision 2012: Det Lokale Beskæftigelsesråds høringssvar Åben Udvikling i jobcentrets målgrupper 1. kvartal Åben Bilag 1: Budgetændringer Budgetopfølgning 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Onsdag den Side 20

21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Henrik Klitgaard (B) Formand Henrik Peulicke (C) Næstformand Marianne Preis Balser (C) Medlem Mette Graah (V) Medlem Per Støvring Sørensen (V) Medlem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Side 21

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 19-06-2012 Tirsdag 19.06.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Bymidte - detailhandelsundersøgelse/genudbud

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 10. maj Tirsdag 22.05.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og -aktiviteter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Den 10. februar Torsdag 10.02.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af brugen af aktivering. 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 9. februar Torsdag 09.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatsområder, -projekter og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 18. august Torsdag 18.08.2011 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk oversigt 3 Status over igangværende LBR-indsatsområder,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Resultatrevisionen for 2013

Resultatrevisionen for 2013 Resultatrevisionen for 2013 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2013. Resultatrevisionen består af fire dele: resultatoversigten, besparelsespotentiale, opgørelse over resultater for puljen til

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27-03-2012 Tirsdag 27.03.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring af de vedtagne budgetmidler til brug for stress, angst og depressionsramte.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 12. april 2012 Referat torsdag den 12. april 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden - 12.04...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Indstilling af ny suppleant til

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. juni 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. juni 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden til junimødet...1 2. JA - Orienteringssager til junimødet...2 3. JA - 1. udkast Beskæftigelsesplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 15.12.2015 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Integrationsområdet - prioritering

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2011 Jobcenter Allerød Marts 2012 Resultatrevision 2011 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : Dato... : Skrevet af : RAFH /3669 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Arbejdsmarked Journalnr. : 20130410001 Dato... : 18.03.2013 Skrevet af : RAFH /3669 N O T A T om Resultatrevision 2012 Indledning Den årlige resultatrevision er en lovpligtig

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 14. oktober 2010 Torsdag 14.10.2010 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af handicapindsatsen i Hørsholm Jobcenter 3 Økonomisk

Læs mere

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød

Åben. VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested VisioSign DK Pilehøj 18, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Kl.13.00. Virksomhedsbesøg hos VisioSign DK, Pilehøj

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 29.03.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proaktiv Investeringsfremme 3

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden til ordinært møde Mødelokale D1 Tirsdag 25.10.2016 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Afgift på genbrugspladsen 2 Meddelelser 3

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Brüel og Kjær, Skodsborgvej 307, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB ændret mødested

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2012 i form af resultatrevision 2012. Revisionen er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus.

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Beskæftigelse. Mødedato: 6. januar Mødetidspunkt: Kl. 16:00. Mødelokalerne Hedensted Rådhus. Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 18.30 Sidetal:

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere