Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017"

Transkript

1 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

2 Indhold 1. Indledning Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles Forsvarskommandos perspektiver Strategiske pejlemærker... 6 Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målsætning Strategiske pejlemærker (Lines of Operation) Værnsfælles Forsvarskommando udvikler den militære profession Værnsfælles Forsvarskommando fastholder en høj kvalitet i den militærfaglige rådgivning Værnsfælles Forsvarskommando styrker en effektiv og omstillingsduelig ledelse i de operative kapaciteter Værnsfælles Forsvarskommando gennemfører prioriteret ressourceanvendelse i hele organisationen Værnsfælles Forsvarskommando opstiller og tilvejebringer moderne og indsatsklare styrker Værnsfælles Forsvarskommando udbygger evnen til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum Mål for Mål A: Tildeling af materiel Mål B: Tjenestestedsbesøg Mål C: Den militærfaglige rådgivning Mål D: Øvelsesvirksomhed Mål E: Videreudvikling af Værnsfælles Forsvarskommandos styring Mål F: Opstilling af kapaciteter Mål G: Styrkeudvikling Opfølgning Påtegning

3 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriet. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder ét år frem. Værnsfælles Forsvarskommando er underlagt Forsvarsministeriet og er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, der har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret. Forsvarschefen er chef for Værnsfælles Forsvarskommando og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til forsvarsministeren. Forsvarschefen er forsvarsministerens øverste militære rådgiver. Forsvarets formål og opgaver er bestemt ved Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Forsvarsloven). I henhold til denne lov skal Forsvaret kunne udruste og uddanne enheder til løsning af nationale og internationale opgaver, støtte enhederne logistisk i en længere periode og over større afstande samt indgå i kommandostrukturer i rammen af NATO m.fl. Forsvarets opgaveløsning skal gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. De overordnede opgaver indebærer, at Danmarks suverænitet skal hævdes. Muligheden for at forebygge krig er i sidste ende baseret på en troværdig forsvarsevne, der for Danmarks vedkommende må ses i relation til samarbejdet med NATO-allierede. Det betyder, at der inden for rammen af NATO s militære samarbejde skal ydes effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføres forsvar af Danmark herunder yde støtte til allierede styrker, der opholder sig på dansk område i kortere eller længere tid. Opgaven omfatter desuden dansk forsvars deltagelse i krisestyring og forsvar i andre dele af allianceområdet jf. Atlantpagtens artikel 5 og i overensstemmelse med NATO s strategi. Forsvaret skal baseres på effektiv efterretningsvirksomhed, overvågning og varsling, opretholdelse af et afpasset beredskab samt evnen til at gennemføre uddannelse og foretage styrkeopbygning. Under Forsvarschefens ledelse har Værnsfælles Forsvarskommando ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning i fred, krise og krig i rammen af det gældende love og bestemmelser mv. eventuelt under indsættelse af kapaciteter fra andre styrelser. Herunder varetager Værnsfælles Forsvarskommando den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet. Denne rådgivning ligger til grund for Forsvarsministeriets overordnede planlægning og ressourceallokering til støttevirksomheden. Værnsfælles Forsvarskommando består af Operationsstaben, Udviklings- og Koordinationsstaben, Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando samt underlagte værnsfælles myndigheder, skoler og værnenes enheder m.fl. 3

4 2. Strategisk målbillede Den koncernfælles Mission og Vision Værnsfælles Forsvarskommando arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision: Mission: Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Vision: Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over. Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel. Værnsfælles Forsvarskommando udøver anvendelsen af militære midler til at fremme Danmarks og Rigsfællesskabets strategiske interesser nationalt og internationalt i fred, krise og krig og herunder ultimativt beskytte Danmarks og Rigsfællesskabets befolkning og territorium. Det er i den sammenhæng, at Værnsfælles Forsvarskommando forfølger og bidrager til opfyldelsen af Forsvarsministeriets koncernfælles mission. Værnsfælles Forsvarskommando varetager samtidig på vegne af Forsvarsministeriet den samlede militære operative virksomhed. Et kerneelement i Værnsfælles Forsvarskommandos virksomhed er at levere en velfungerende og effektiv operativ effekt. Det er i den sammenhæng, at Værnsfælles Forsvarskommando bidrager til opfyldelsen af Forsvarsministeriets koncernfælles vision. Det strategiske målbillede Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede tager udgangspunkt i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Forsvarsloven) og det gældende politiske forsvarsforlig. Det strategiske målbillede skal derfor afspejle en samlet virksomhed, der dels udgør den operative militære opgaveløsning for Danmark og Rigsfællesskabet, og dels kan bidrage til at bringe de forskellige styrelser under Forsvarsministeriet såvel som eksterne samarbejdspartnere til at understøtte fælles mål for så vidt angår evnen til at indsætte Forsvarets operative kapaciteter i fred, krise og krig nationalt såvel som i internationale missioner. Værnsfælles Forsvarskommandos perspektiver Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede er komplekst og kan anskues i et militærstrategisk og et virksomhedsstrategisk perspektiv: I et militærstrategisk perspektiv tager Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede afsæt i den operative sluteffekt af den samlede militære virksomhed. Dette indebærer, at Værnsfælles Forsvarskommando indsætter sine operative kapaciteter i national og international opgaveløsning og dermed løser de samfundsmæssige opgaver, der påhviler Forsvaret. 4

5 Værnsfælles Forsvarskommando bidrager til at varetage Danmarks og Rigsfællesskabets interesser og sikkerhed ved at løse nationale og internationale militære operative opgaver. Det er gennem denne opgaveløsning, at Værnsfælles Forsvarskommando skaber værdi for samfundet. Løsningen af Forsvarets opgaver vil kunne kræve operationer inden for det fulde konfliktspektrum 1. Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske prioriteringer i de kommende år skal derfor rette sig mod opbygningen og udviklingen af fleksibilitet, kapacitet og udholdenhed inden for hele konfliktspektret. Der skal også opretholdes en mulighed for forskydning mellem indsatsen i nærområdet såvel Østersøen som Nordatlanten og områder i større afstand fra Danmark og Rigsfællesskabet. Dermed bidrager Værnfælles Forsvarskommando i et militærstrategisk perspektiv til den koncernfælles mission, idet Værnfælles Forsvarskommando i dette perspektiv understøtter arbejdet for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Den operative opgaveløsning fokuserer altid på målet. Men det er også vigtigt, at de militære kapaciteter og ressourcer indsættes på den måde, der giver den maksimale effekt af ressourcerne. Dette opnås bl.a. gennem valget af kapaciteter til den enkelte opgave og den yderligere effekt, der kan opnås i samspillet mellem de forskellige indsatte kapaciteter. Den operative effekt kan også blive forøget gennem samarbejde med andre nationale myndigheder eller med NATO-allierede samt koalitionspartnere. Dermed bidrager det militærstrategiske perspektiv til den koncernfælles vision, idet perspektivet understøtter den størst mulige effekt af de indsatte kapaciteter gennem professionalisme, handlekraft og samarbejde. I et virksomhedsstrategisk perspektiv tager Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede afsæt i Forsvarsministeriets opgaveløsning, hvor Værnsfælles Forsvarskommando udgør koncernens militære operative funktion. Dermed bidrager Værnfælles Forsvarskommando i et virksomhedsstrategisk perspektiv til den koncernfælles vision, idet perspektivet understøtter arbejdet for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Værnsfælles Forsvarskommando udfører sine operative opgaver ved indsættelse af ressourcer, der tilvejebringes fra øvrige styrelser under Forsvarsministeriet eller fra Forsvarsministeriets departement i form af materiel, personel, infrastruktur og økonomi. Dermed anvender Værnsfælles Forsvarskommando reelt en meget stor del af ministerområdets samlede ressourcer foruden de ressourcer, som Værnsfælles Forsvarskommandos har direkte tildelt. Gennem effektiv og rationel håndtering og anvendelse af alle disse ressourcer samt effektiv operativ opgaveløsning skaber Forsvaret respekt og anerkendelse om sig selv. Dette er en forudsætning for, at Forsvaret kan indgå i de samarbejdsrelationer nationale såvel som internationale der i dag er ubetinget nødvendige for, at Forsvarets indsatte enheder kan udfolde deres fulde kapacitet. Dermed bidrager Værnfælles Forsvarskommando i et virksomhedsstrategisk perspektiv til den koncernfælles vision, idet Værnsfælles Forsvarskommando understøtter den størst mulige effekt af indsatsen gennem professionalisme, handlekraft og samarbejde. 1 Det fulde konfliktspektrum omfatter operationer af forskellig intensitet startende med humanitære indsatser over forholdsvist fredelige fredsbevarende indsættelser til egentlig krigsførelse. 5

6 De strategiske pejlemærker for Værnsfælles Forsvarskommando skal derfor skabe de bedst mulige betingelser for et fokuseret samarbejde med såvel Forsvarsministeriets øvrige styrelser som de eksterne samarbejdspartnere, som det operative område trækker på Strategiske pejlemærker Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målsætning. Værnsfælles Forsvarskommando kan kun gøre optimal fyldest, hvis såvel nationale som internationale partnere og beslutningstagere kender og anerkender Forsvarets operative kapacitet. Tillige skal de anerkende Forsvaret som en national og international aktør, som de kan og vil samarbejde med. Endelig skal der være tillid til kvaliteten af Forsvarets operative opgaveløsning og belæg for Forsvarets ressourceanvendelse. På den baggrund har forsvarschefen fastsat følgende strategiske målsætning og strategiske pejlemærker for Værnsfælles Forsvarskommandos virksomhed, idet pejlemærkerne i en militær sammenhæng fremadrettet svarer til Lines of Operations Forsvarschefens målsætning Forsvaret er kendt og respekteret for sin militærfaglige ekspertise. Lines of Operations (Strategiske pejlemærker) Værnsfælles Forsvarskommando udvikler den militære profession Værnsfælles Forsvarskommando fastholder en høj kvalitet i den militærfaglige rådgivning Værnsfælles Forsvarskommando styrker en effektiv og omstillingsduelig ledelse i de operative kapaciteter Værnsfælles Forsvarskommando gennemfører prioriteret ressourceanvendelse i hele organisationen Værnsfælles Forsvarskommando opstiller og tilvejebringer moderne og indsatsklare styrker Værnsfælles Forsvarskommando udbygger evnen til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum I en operativ militær planlægning svarer de strategiske pejlemærker til operationslinjer (Lines of Operation). Disse er en planlægningsmæssig omsætning af Forsvarschefens hensigt (Commanders Intent) og leder til en tilstræbt sluttilstand (End State). De seks Lines of Operation nedbrydes yderligere til Værnsfælles Forsvarskommandos konkrete mål for De seks Lines of Operations berører tilsammen elementerne styrkeudvikling, styrkeproduktion og styrkeindsættelse, som er Forsvarets kerneydelser over for Danmark og Rigsfællesskabet. Det er målsætningen, at Værnsfælles Forsvarskommando i 2017 og følgende år medvirker til, at Forsvaret er og forbliver respekteret og anerkendt for sin militærfaglige ekspertise. 6

7 Strategiske pejlemærker (Lines of Operation). Det er hensigten i et flerårigt perspektiv at fokusere indsatsen inden for følgende seks strategiske pejlemærker herefter benævnt Lines of Operation : 1. Værnsfælles Forsvarskommando udvikler den militære profession Forsvaret kæmper for Danmarks sikkerhed, og Forsvarets personel løser opgaver for fællesskabet, som ingen andre kan. De gør det såvel til hverdag, som når der kræves noget ekstraordinært sammen og ofte med livet som indsats. Dette er den militære profession og herunder den militære selvforståelse. Der skal derfor skabes forståelse for, at Forsvaret i kraft af sin historie og sine helt specielle opgaver har unikke karakteristika, vilkår og muligheder. Den militære profession skal endvidere skabe en bredere forståelse for Forsvaret som sikkerhedspolitisk middel, og internt skal den styrke korpsånd, professionalisme og sammenhold og derved bidrage til rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personel. Ved at støtte moral og korpsånd, og derved øge effekten af de militære kapaciteters indsættelse og opgaveløsning, understøttes den koncernfælles mission. Samtidigt understøtter denne Line of Operation den koncernfælles vision ved at sikre og udvikle den nødvendige militære viden, færdigheder og holdninger hos det personel, som er Forsvarets ubetinget vigtigste ressource til opgaveløsningen. 2. Værnsfælles Forsvarskommando fastholder en høj kvalitet i den militærfaglige rådgivning Den militærfaglige rådgivning skal skabe bedst mulig forudsætning for de politiske beslutningstageres stillingtagen til udvikling og anvendelse samt ressourceallokering til Forsvarets operative kapaciteter. Dette gælder både i forbindelse med konkrete operationer og i den mere overordnede planlægning såsom i forbindelse med en ny forsvarsaftale efter Endelig skal rådgivningen tilvejebringe grundlag for Forsvarschefens virke i NATO s militærkomite og som Forsvarets øverste repræsentant i forhold til andre landes militære chefer. Den militærfaglige rådgivning understøtter den koncernfælles mission ved at skabe den bedste sammenhæng mellem indsættelsen af militære kapaciteter og den ønskede og forventede effekt i opgaveløsningen. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at bidrage til, at det politiske niveau træffer beslutninger, som skaber en rationel opstilling, udvikling og anvendelse af de kapaciteter og ressourcer, som Forsvaret råder over. 3. Værnsfælles Forsvarskommando styrker en effektiv og omstillingsduelig ledelse i de operative kapaciteter Forsvarets operative enheder kan ikke indsættes og løse deres opgaver uden en effektiv og omstillingsduelig ledelse, der kan matche de føringsmæssige udfordringer under indsættelse i nutidens og fremtidens missioner under iagttagelse af Forsvarets organisatoriske vilkår. Dette opnås gennem udvælgelse, uddannelse og tjenesteforløb for chefer, officerer og befalingsmænd. Dette understøtter den koncernfælles mission ved at sikre den fulde operative effekt af indsatte enheder og kapaciteter under de omskiftelige og uforudsigelige vilkår, som kendetegner den mo- 7

8 derne kampplads. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at sikre den optimale effekt af de tildelte ressourcer og fastholde såvel det samlede Forsvars som den enkelte førers respekt, omdømme og troværdighed. 4. Værnsfælles Forsvarskommando gennemfører prioriteret ressourceanvendelse i hele organisationen Forsvaret er underlagt et generelt krav om mest mulig effekt for de tildelte ressourcer. Metoderne til at opnå dette skifter med udviklingen af nye værktøjer og processer. Eftersom Forsvarets ledelse har ansvaret for en prioriteret og effektiv ressourceanvendelse, stiller dette krav om en løbende opdatering af Forsvarets ressourcestyring og dermed et permanent fokus på området. Sammen med interne handleprogrammer skal en prioriteret ressourceanvendelse styrke effekten af og tilliden til Forsvarets opgavevaretagelse herunder tilstræbe effektivisering og forskydning af ressourcer til fordel for den operative kapacitet og robusthed. På den måde understøtter ressourcestyringen den koncernfælles mission ved at sikre, at Forsvarets tildelte ressourcer så vidt muligt anvendes og realiseres i den operative opgaveløsning og derved løfter denne. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at få mest mulig effekt af de tildelte ressourcer samt til at understøtte og højne tilliden til Forsvarets virksomhedsledelse. 5. Værnsfælles Forsvarskommando opstiller og tilvejebringer moderne og indsatsklare styrker Både de politiske beslutningstagere og allierede samarbejdspartnere har en berettiget forventning om, at Forsvarets operative enheder er i stand til at løse sine opgaver såvel selvstændigt som i ligeværdigt samarbejde med allierede styrker. Gennem fortsat udvikling og modernisering af Forsvarets operative kapaciteter styrkes rådigheden over effektive, moderne og indsatsklare operative kapaciteter og enheder, der med fastsat varsel og i tæt samarbejde med allierede styrker og øvrige samarbejdspartnere kan løse deres pålagte opgaver. Ved at sikre, at Forsvarets kapaciteter på både kort og længere sigt kan matche deres opgaver, understøttes den koncernfælles mission. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at styrke Forsvarets interne produktion og på den måde bidrage til at højne Forsvarets troværdighed udadtil. 6. Værnsfælles Forsvarskommando udbygger evnen til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum Forsvaret har altid forberedt indsættelse i det fulde konfiktspektrum men har dog i perioder ofte haft særligt fokus på en bestemt opgavetype ad gangen styret af den politiske efterspørgsel. For at kunne svare på nutidens og fremtidens opgaver i den meget komplekse og uforudsigelige aktuelle sikkerhedspolitiske situation skal evnen til at kunne gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum efter politisk anmodning nu udbygges og vedligeholdes, hvilket skal gøres gennem styrkeudvikling og styrkeproduktion. Dette understøtter den koncernfælles mission ved at imødekomme de forventninger, som hensynet til Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed fremover kan stille. Samtidigt under- 8

9 støttes den koncernfælles vision, når Forsvarets samlede produktionsapparat kontinuerligt, rationelt og troværdigt kan understøtte Forsvarets opgaveløsning. 9

10 3. Mål for 2017 Det strategiske målbillede er udgangspunktet for formuleringen af de konkrete mål. Sammenhængen fremgår nedenstående figur. 10

11 Mål A: Tildeling af materiel Det er målet at sikre, at Forsvares prioriterede enheder er moderne og indsatsklare til at løse deres opgave ved at sikre, at organisatoriske køretøjer og tilsvarende væsentlige platforme til enheder på højt beredskab eller anden høj prioritering er allokeret, samt at støtte soldaternes opfattelse af, at de er i stand til at løse deres opgave. For at nå målet skal enheder i beredskab til NATO, FN eller nationale opgaver have udpeget køretøjer, flådefartøjer og fly til inddækning af deres organisatoriske normering. Målet er nået, når ingen af de berørte enheder har mindre end 80 pct. (målt på enheder) af deres organisatoriske normering ved udgangen af hvert af årets fire kvartaler. Opgørelsen omfatter hovedmateriel, hvilket er materiel af stor økonomisk værdi og stor betydning for opgaveløsning. Der følges op på effekten i ramme af de under Mål B anførte tjenestestedsbesøg samt internt under relationsmøder mellem stabene og eksternt gennem relationsmøder med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Mål B: Tjenestestedsbesøg Det er målet at udbygge medarbejdernes forståelse for den helhed, de indgår i samt give medarbejderne mulighed for dialog med den øverste ledelse om bl.a. de udfordringer, den enkelte står overfor. Desuden får Forsvarets øverste ledelse et nærmere kendskab til de udfordringer personellet oplever ved hjælp af tjenestestedsbesøg med direkte dialog med cheferne og personellet. Besøgene vil endvidere understøtte andre Lines of Operation. For at nå målet skal der gennemføres tjenestestedsbesøg, hvor personellet af alle de tilstedeværende personelkategorier kan adressere den øverste ledelse med problematikker fra deres hverdag og få en umiddelbar respons. Besøgene gennemføres primært af forsvarschefen og viceforsvarschefen, men kan også gennemføres af øvrige stabs- og kommandochefer, såfremt de ved den pågældende lejlighed repræsenterer den øverste ledelse. Målet er nået, når der er gennemført 20 tjenestestedsbesøg, se også målbeskrivelsen. Der følges op på effekten i Forsvarschefens samarbejdsudvalg og tilsvarende fora. Mål C: Den militærfaglige rådgivning Det er målet at understøtte en korrekt og relevant opfattelse af Forsvarets kapaciteter og muligheder hos de politiske beslutningstagere ved, at forsvarschefens militærfaglige rådgivning af Forsvarsministeren og det øvrige politiske niveau er af tilfredsstillende kvalitet. For at nå målet skal den militærfaglige rådgivning opfylde de fastlagte standarder i det omfang, som det er relevant i hvert enkelt tilfælde. Målet er nået, såfremt de ressortansvarlige kontorer ved Forsvarsministeriets departement ikke i noget tilfælde har udtrykt utilfredshed med en besvarelse i en sådan grad, at opgaven måtte genfremsendes. 11

12 Målet omfatter anmodninger, som udspringer af henvendelser til Forsvarsministeren fra Folketinget. Mål D: Øvelsesvirksomhed Det er målet, at øvelsesvirksomheden understøtter motivationen blandt Forsvarets ansatte, kvaliteten i den operative ledelse samt de operative enheders kapacitet og fleksibilitet i indsættelse. Dette skal opnås ved, at Forsvarets kapaciteter gennemfører øvelsesvirksomhed, som understøtter Forsvarets evne til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum, idet der i dette mål fokuseres på tre kategorier af scenarier. For at nå målet skal hver af de fire opstillende stabe Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben og Specialoperationskommandoen gennemføre øvelsesaktivitet med mindst én kapacitet i hvert af følgende scenarier: - Humanitær operation eller støtte til genopbygning eller Forward Presence. - Asymmetrisk krigsførelse, hvor modstanderen opererer i små usammenhængende enheder. - Symmetrisk krigsførelse, hvor modstanderen opererer i kendte formationer i forhold til det respektive værn. Målet er nået, når alle fire stabe har gennemført øvelser i mindst to af de tre scenarier, hvor øvelsernes succeskriterier vurderes opfyldt. Mål E: Videreudvikling af Værnsfælles Forsvarskommandos styring Det er målet, at understøtte en prioriteret anvendelse af de samlede ressourcer, som Værnsfælles Forsvarskommando er tildelt ved fortsat at udvikle Værnsfælles Forsvarskommandos styring. For at nå målet skal der gennemføres værdiskabende projekter eller tiltag inden for følgende områder: Udvikling af ledelsesinformationen Optimering af budgetprocessen Optimering af den interne drift og styring i VFK Implementering af et lønsumsstyringssystem Målet er nået, såfremt der er gennemført værdiskabende projekter inden for tre af de fire områder. Mål F: Opstilling af kapaciteter Det er målet, at opstillingen af de operative kapaciteter understøtter motivationen blandt Forsvarets ansatte, kvaliteten i den operative ledelse samt de operative enheders kapacitet og fleksibilitet i indsættelse. Dette skal opnås ved, at Forsvarets kapaciteter fortsat udvikles og moderniseres gennem projekter og tiltag, som opdaterer Forsvarets enheder i forhold til den teknologiske udvikling eller udviklingen i den internationale situation. For at nå målet skal følgende projekter gennemføres i 2017: 12

13 Opstillingen af en multinational føringskapacitet til indsættelse af specialoperationsstyrker benævnt Composite Special Operations Component Command (C-SOCC) iværksættes med underskrivelse af Letter of Intent (LoI) og Memorandum of Understanding (MoU). Analysen af mulighederne for opstilling af system til udveksling af kommunikation og data på tværs af værnene benævnt Projekt Værnsfælles C4I gennemføres med en afsluttende rapport (ikke implementering). Implementeringen af maritim helikopter SEAHAWK kommer så langt, at helikopteren kan indsættes i begrænset opgaveløsning i tilstrækkelig grad til at opnå Initial Operational Capability (IOC). Opdatering af den operative koncept for Arktisk Beredskabsstyrke efter den seneste ændring af styrkens sammensætning. Målet er nået, såfremt tre af de fire projekter er gennemført som anført. Mål G: Styrkeudvikling Det er målet at understøtte de operative enheders kvalitet, fleksibilitet i deres indsættelse og deres evne til at løse deres opgaver ved at udvikle Forsvarets evne til at kunne gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum. For at nå målet skal hver af de fire opstillende stabe Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben og Specialoperationskommandoen påbegynde eller gennemføre mindst ét udviklingsprojekt på enhedsniveau inden for enten teknologi, doktrin eller organisation, som udvider en operativ kapacitets evne til at kæmpe i det fulde konfliktspektrum i forhold til situationen ved årets begyndelse. Målet er nået, såfremt tre af de fire opstillende stabe kan dokumentere enten opstart eller afslutning og implementering af et sådan tiltag. 4. Opfølgning Opfølgningen på Værnsfælles Forsvarskommandos mål- og resultatplan foregår ved ledelsesinformation, konsolideringsmøder, midtvejsrapport og årsberetning. Af tabellerne nedenfor fremgår hyppighed, milepæle og rapporteringssted (fx ledelsesinformation, interne afrapporteringer, statusskemaer o.a.) Tabel 1. Efter 1. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation Gennemførte øvelser der opfylder kravene, samt planlægte D Ledelsesinformation øvelser for resten af året. Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation 13

14 Tabel 2. Efter 2. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation 9 gennemførte tjenestestedsbesøg B Midtvejsrapport Løbende fremdrift i målopfyldelsen C Midtvejsrapport Gennemførte øvelser der opfylder kravene, samt planlægte D Ledelsesinformation øvelser for resten af året. Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation Tabel 3. Efter 3. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation Gennemførte øvelser der opfylder kravene, samt planlægte D Ledelsesinformation øvelser for resten af året. Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation Tabel 4. Efter 4. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation 20 gennemførte tjenestestedsbesøg B Årsberetning Løbende fremdrift i målopfyldelsen C Årsberetning Gennemførte øvelser der opfylder kravene D Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation 5. Påtegning Værnsfælles Forsvarskommando opgør status på mål- og resultatplanen løbende i ledelsesinformationen, kvartalsvis i forbindelse med konsolideringsmøder og halvårligt i midtvejsrapporten. Værnsfælles Forsvarskommando opgør den endelige målopfyldelse i sin årsberetning. Værnsfælles Forsvarskommando tilkendegiver, at der er adgang til det grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved Værnsfælles Forsvarskommando er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen. Departementschefen og Forsvarschefen har mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på. 14

15

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011

Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension. Forsikring & Pension 2007-2011 Strategi- og handlingsplan for Forsikring & Pension Forsikring & Pension 2007-2011 Visionen Den overordnede vision for F&P s udvikling i perioden 2007-2011 er at skabe en stærkere forhandlingsplatform,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 1. juli 2014 Den nationale forsvarsindustrielle strategi Sammenfatning Trusler mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse. Det betyder, at Danmarks sikkerhed afhænger af fællesskabet

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab

Forsvarsministeriets vurdering af eget beredskab Forsvarsministeriet og dets myndigheders evaluering af indsatsen i forbindelse med tsunamikatastrofen i Sydøstasien i perioden fra den 26. december 2004 til den 10. januar 2005. Forsvarsministeriets første

Læs mere

April 2012. Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret

April 2012. Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret April 2012 Redegørelse fra arbejdsgruppe om modernisering af ledelsen af forsvaret INDHOLD INDLEDNING... 3 1. DEN NUVÆRENDE STRUKTUR OG DENS UDFORDRINGER... 4 1.1 De sikkerhedspolitiske rammevilkår...

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Principper for god fondspraksis

Principper for god fondspraksis Principper for god fondspraksis 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 14-15 16-17 16-17 18-19 20-21 22-23 Indledning Baggrund Hvem er omfattet Principper for god fondspraksis for uddelingsvirksomheden PRINCIP

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel Oktober 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets procedurer for anskaffelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Retningslinjer for industrisamarbejde

Retningslinjer for industrisamarbejde 1. juli 2014 Retningslinjer for industrisamarbejde 1. Anvendelsesområde 1.1. Retningslinjerne finder anvendelse på Forsvarsministeriets anskaffelser af nyt forsvarsmateriel og forsvarstjenesteydelser fra

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 I front for et mere digitalt offentligt Danmark 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 A. Realisering af målsætningen om

Læs mere

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER

Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER Kompetenceprofil for civil chefstilling på øverste ledelsesniveau HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Civil chefstilling på øverste 1 ledelsesniveau. Funktionsniveau C400 og C300. Eksempler på funktionsbetegnelser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03

RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 RIGSREVISIONEN København, den 28. januar 2003 RN A301/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om overvågning af olieforurening på havet (beretning nr. 9/00) 1. I mit notat af 5.

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor

Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Den nye styringsdagsorden i den offentlige sektor Vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, Hanne Petersen StyringsAgenda 2014 18. september 1 DAGSORDEN 1. Styringsmæssige udfordringer 2. Den samlede styringsdagsorden

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

MISSION VISION VÆRDIGRUNDLAG STRATEGIER

MISSION VISION VÆRDIGRUNDLAG STRATEGIER MISSION VISION VÆRDIGRUNDLAG STRATEGIER FORORD Med lukningen af de sidste lokale regnskabskontorer overtog Forsvarets Regnskabstjeneste (FRT) i sommeren 2008 den samlede regnskabsvirksomhed i Forsvaret

Læs mere

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S

Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommunes Ejerstrategi for Stevns Kommune Holding A/S samt datterselskaber Stevns Spildevand A/S og Stevns Forsyning A/S Stevns Kommune, januar 2011 Indledning Ejerstrategien skal forholde sig til

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier

Forsvarets. strategier. - en del af Forsvarets mission, vision og strategier. Mission Vision Strategier Forsvarets strategier - en del af Forsvarets mission, vision og strategier Mission Forsvarets mission Mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT

CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT 30. september 2010 CASEBESKRIVELSE UDVIKLING MED UDSIGT Emne: Case Udvikling med udsigt. Bilag: 1. Præsentation (PowerPoint) af projektet Udvikling med udsigt. 2. Præsentationsfilm Udvikling med udsigt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere