Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017"

Transkript

1 Mål- og Resultatplan for Værnsfælles Forsvarskommando 2017

2 Indhold 1. Indledning Strategisk målbillede... 4 Den koncernfælles Mission og Vision... 4 Det strategiske målbillede... 4 Værnsfælles Forsvarskommandos perspektiver Strategiske pejlemærker... 6 Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målsætning Strategiske pejlemærker (Lines of Operation) Værnsfælles Forsvarskommando udvikler den militære profession Værnsfælles Forsvarskommando fastholder en høj kvalitet i den militærfaglige rådgivning Værnsfælles Forsvarskommando styrker en effektiv og omstillingsduelig ledelse i de operative kapaciteter Værnsfælles Forsvarskommando gennemfører prioriteret ressourceanvendelse i hele organisationen Værnsfælles Forsvarskommando opstiller og tilvejebringer moderne og indsatsklare styrker Værnsfælles Forsvarskommando udbygger evnen til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum Mål for Mål A: Tildeling af materiel Mål B: Tjenestestedsbesøg Mål C: Den militærfaglige rådgivning Mål D: Øvelsesvirksomhed Mål E: Videreudvikling af Værnsfælles Forsvarskommandos styring Mål F: Opstilling af kapaciteter Mål G: Styrkeudvikling Opfølgning Påtegning

3 1. Indledning Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Værnsfælles Forsvarskommando og Forsvarsministeriet. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2017 og gælder ét år frem. Værnsfælles Forsvarskommando er underlagt Forsvarsministeriet og er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, der har ansvaret for den overordnede koordination og styring af Forsvaret. Forsvarschefen er chef for Værnsfælles Forsvarskommando og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder samt for at yde rådgivning vedrørende militærfaglige forhold til forsvarsministeren. Forsvarschefen er forsvarsministerens øverste militære rådgiver. Forsvarets formål og opgaver er bestemt ved Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Forsvarsloven). I henhold til denne lov skal Forsvaret kunne udruste og uddanne enheder til løsning af nationale og internationale opgaver, støtte enhederne logistisk i en længere periode og over større afstande samt indgå i kommandostrukturer i rammen af NATO m.fl. Forsvarets opgaveløsning skal gennemføres inden for de eksisterende økonomiske rammer. De overordnede opgaver indebærer, at Danmarks suverænitet skal hævdes. Muligheden for at forebygge krig er i sidste ende baseret på en troværdig forsvarsevne, der for Danmarks vedkommende må ses i relation til samarbejdet med NATO-allierede. Det betyder, at der inden for rammen af NATO s militære samarbejde skal ydes effektiv modstand mod angreb på dansk område og gennemføres forsvar af Danmark herunder yde støtte til allierede styrker, der opholder sig på dansk område i kortere eller længere tid. Opgaven omfatter desuden dansk forsvars deltagelse i krisestyring og forsvar i andre dele af allianceområdet jf. Atlantpagtens artikel 5 og i overensstemmelse med NATO s strategi. Forsvaret skal baseres på effektiv efterretningsvirksomhed, overvågning og varsling, opretholdelse af et afpasset beredskab samt evnen til at gennemføre uddannelse og foretage styrkeopbygning. Under Forsvarschefens ledelse har Værnsfælles Forsvarskommando ansvaret for udvikling, opstilling og indsættelse af Forsvarets operative kapaciteter i national og international opgaveløsning i fred, krise og krig i rammen af det gældende love og bestemmelser mv. eventuelt under indsættelse af kapaciteter fra andre styrelser. Herunder varetager Værnsfælles Forsvarskommando den militærfaglige rådgivning til Forsvarsministeriet. Denne rådgivning ligger til grund for Forsvarsministeriets overordnede planlægning og ressourceallokering til støttevirksomheden. Værnsfælles Forsvarskommando består af Operationsstaben, Udviklings- og Koordinationsstaben, Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando samt underlagte værnsfælles myndigheder, skoler og værnenes enheder m.fl. 3

4 2. Strategisk målbillede Den koncernfælles Mission og Vision Værnsfælles Forsvarskommando arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision: Mission: Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Vision: Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over. Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner. Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde. Forsvaret udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk middel. Værnsfælles Forsvarskommando udøver anvendelsen af militære midler til at fremme Danmarks og Rigsfællesskabets strategiske interesser nationalt og internationalt i fred, krise og krig og herunder ultimativt beskytte Danmarks og Rigsfællesskabets befolkning og territorium. Det er i den sammenhæng, at Værnsfælles Forsvarskommando forfølger og bidrager til opfyldelsen af Forsvarsministeriets koncernfælles mission. Værnsfælles Forsvarskommando varetager samtidig på vegne af Forsvarsministeriet den samlede militære operative virksomhed. Et kerneelement i Værnsfælles Forsvarskommandos virksomhed er at levere en velfungerende og effektiv operativ effekt. Det er i den sammenhæng, at Værnsfælles Forsvarskommando bidrager til opfyldelsen af Forsvarsministeriets koncernfælles vision. Det strategiske målbillede Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede tager udgangspunkt i Lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. (Forsvarsloven) og det gældende politiske forsvarsforlig. Det strategiske målbillede skal derfor afspejle en samlet virksomhed, der dels udgør den operative militære opgaveløsning for Danmark og Rigsfællesskabet, og dels kan bidrage til at bringe de forskellige styrelser under Forsvarsministeriet såvel som eksterne samarbejdspartnere til at understøtte fælles mål for så vidt angår evnen til at indsætte Forsvarets operative kapaciteter i fred, krise og krig nationalt såvel som i internationale missioner. Værnsfælles Forsvarskommandos perspektiver Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede er komplekst og kan anskues i et militærstrategisk og et virksomhedsstrategisk perspektiv: I et militærstrategisk perspektiv tager Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede afsæt i den operative sluteffekt af den samlede militære virksomhed. Dette indebærer, at Værnsfælles Forsvarskommando indsætter sine operative kapaciteter i national og international opgaveløsning og dermed løser de samfundsmæssige opgaver, der påhviler Forsvaret. 4

5 Værnsfælles Forsvarskommando bidrager til at varetage Danmarks og Rigsfællesskabets interesser og sikkerhed ved at løse nationale og internationale militære operative opgaver. Det er gennem denne opgaveløsning, at Værnsfælles Forsvarskommando skaber værdi for samfundet. Løsningen af Forsvarets opgaver vil kunne kræve operationer inden for det fulde konfliktspektrum 1. Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske prioriteringer i de kommende år skal derfor rette sig mod opbygningen og udviklingen af fleksibilitet, kapacitet og udholdenhed inden for hele konfliktspektret. Der skal også opretholdes en mulighed for forskydning mellem indsatsen i nærområdet såvel Østersøen som Nordatlanten og områder i større afstand fra Danmark og Rigsfællesskabet. Dermed bidrager Værnfælles Forsvarskommando i et militærstrategisk perspektiv til den koncernfælles mission, idet Værnfælles Forsvarskommando i dette perspektiv understøtter arbejdet for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Den operative opgaveløsning fokuserer altid på målet. Men det er også vigtigt, at de militære kapaciteter og ressourcer indsættes på den måde, der giver den maksimale effekt af ressourcerne. Dette opnås bl.a. gennem valget af kapaciteter til den enkelte opgave og den yderligere effekt, der kan opnås i samspillet mellem de forskellige indsatte kapaciteter. Den operative effekt kan også blive forøget gennem samarbejde med andre nationale myndigheder eller med NATO-allierede samt koalitionspartnere. Dermed bidrager det militærstrategiske perspektiv til den koncernfælles vision, idet perspektivet understøtter den størst mulige effekt af de indsatte kapaciteter gennem professionalisme, handlekraft og samarbejde. I et virksomhedsstrategisk perspektiv tager Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målbillede afsæt i Forsvarsministeriets opgaveløsning, hvor Værnsfælles Forsvarskommando udgør koncernens militære operative funktion. Dermed bidrager Værnfælles Forsvarskommando i et virksomhedsstrategisk perspektiv til den koncernfælles vision, idet perspektivet understøtter arbejdet for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Værnsfælles Forsvarskommando udfører sine operative opgaver ved indsættelse af ressourcer, der tilvejebringes fra øvrige styrelser under Forsvarsministeriet eller fra Forsvarsministeriets departement i form af materiel, personel, infrastruktur og økonomi. Dermed anvender Værnsfælles Forsvarskommando reelt en meget stor del af ministerområdets samlede ressourcer foruden de ressourcer, som Værnsfælles Forsvarskommandos har direkte tildelt. Gennem effektiv og rationel håndtering og anvendelse af alle disse ressourcer samt effektiv operativ opgaveløsning skaber Forsvaret respekt og anerkendelse om sig selv. Dette er en forudsætning for, at Forsvaret kan indgå i de samarbejdsrelationer nationale såvel som internationale der i dag er ubetinget nødvendige for, at Forsvarets indsatte enheder kan udfolde deres fulde kapacitet. Dermed bidrager Værnfælles Forsvarskommando i et virksomhedsstrategisk perspektiv til den koncernfælles vision, idet Værnsfælles Forsvarskommando understøtter den størst mulige effekt af indsatsen gennem professionalisme, handlekraft og samarbejde. 1 Det fulde konfliktspektrum omfatter operationer af forskellig intensitet startende med humanitære indsatser over forholdsvist fredelige fredsbevarende indsættelser til egentlig krigsførelse. 5

6 De strategiske pejlemærker for Værnsfælles Forsvarskommando skal derfor skabe de bedst mulige betingelser for et fokuseret samarbejde med såvel Forsvarsministeriets øvrige styrelser som de eksterne samarbejdspartnere, som det operative område trækker på Strategiske pejlemærker Værnsfælles Forsvarskommandos strategiske målsætning. Værnsfælles Forsvarskommando kan kun gøre optimal fyldest, hvis såvel nationale som internationale partnere og beslutningstagere kender og anerkender Forsvarets operative kapacitet. Tillige skal de anerkende Forsvaret som en national og international aktør, som de kan og vil samarbejde med. Endelig skal der være tillid til kvaliteten af Forsvarets operative opgaveløsning og belæg for Forsvarets ressourceanvendelse. På den baggrund har forsvarschefen fastsat følgende strategiske målsætning og strategiske pejlemærker for Værnsfælles Forsvarskommandos virksomhed, idet pejlemærkerne i en militær sammenhæng fremadrettet svarer til Lines of Operations Forsvarschefens målsætning Forsvaret er kendt og respekteret for sin militærfaglige ekspertise. Lines of Operations (Strategiske pejlemærker) Værnsfælles Forsvarskommando udvikler den militære profession Værnsfælles Forsvarskommando fastholder en høj kvalitet i den militærfaglige rådgivning Værnsfælles Forsvarskommando styrker en effektiv og omstillingsduelig ledelse i de operative kapaciteter Værnsfælles Forsvarskommando gennemfører prioriteret ressourceanvendelse i hele organisationen Værnsfælles Forsvarskommando opstiller og tilvejebringer moderne og indsatsklare styrker Værnsfælles Forsvarskommando udbygger evnen til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum I en operativ militær planlægning svarer de strategiske pejlemærker til operationslinjer (Lines of Operation). Disse er en planlægningsmæssig omsætning af Forsvarschefens hensigt (Commanders Intent) og leder til en tilstræbt sluttilstand (End State). De seks Lines of Operation nedbrydes yderligere til Værnsfælles Forsvarskommandos konkrete mål for De seks Lines of Operations berører tilsammen elementerne styrkeudvikling, styrkeproduktion og styrkeindsættelse, som er Forsvarets kerneydelser over for Danmark og Rigsfællesskabet. Det er målsætningen, at Værnsfælles Forsvarskommando i 2017 og følgende år medvirker til, at Forsvaret er og forbliver respekteret og anerkendt for sin militærfaglige ekspertise. 6

7 Strategiske pejlemærker (Lines of Operation). Det er hensigten i et flerårigt perspektiv at fokusere indsatsen inden for følgende seks strategiske pejlemærker herefter benævnt Lines of Operation : 1. Værnsfælles Forsvarskommando udvikler den militære profession Forsvaret kæmper for Danmarks sikkerhed, og Forsvarets personel løser opgaver for fællesskabet, som ingen andre kan. De gør det såvel til hverdag, som når der kræves noget ekstraordinært sammen og ofte med livet som indsats. Dette er den militære profession og herunder den militære selvforståelse. Der skal derfor skabes forståelse for, at Forsvaret i kraft af sin historie og sine helt specielle opgaver har unikke karakteristika, vilkår og muligheder. Den militære profession skal endvidere skabe en bredere forståelse for Forsvaret som sikkerhedspolitisk middel, og internt skal den styrke korpsånd, professionalisme og sammenhold og derved bidrage til rekruttering og fastholdelse af kvalificeret personel. Ved at støtte moral og korpsånd, og derved øge effekten af de militære kapaciteters indsættelse og opgaveløsning, understøttes den koncernfælles mission. Samtidigt understøtter denne Line of Operation den koncernfælles vision ved at sikre og udvikle den nødvendige militære viden, færdigheder og holdninger hos det personel, som er Forsvarets ubetinget vigtigste ressource til opgaveløsningen. 2. Værnsfælles Forsvarskommando fastholder en høj kvalitet i den militærfaglige rådgivning Den militærfaglige rådgivning skal skabe bedst mulig forudsætning for de politiske beslutningstageres stillingtagen til udvikling og anvendelse samt ressourceallokering til Forsvarets operative kapaciteter. Dette gælder både i forbindelse med konkrete operationer og i den mere overordnede planlægning såsom i forbindelse med en ny forsvarsaftale efter Endelig skal rådgivningen tilvejebringe grundlag for Forsvarschefens virke i NATO s militærkomite og som Forsvarets øverste repræsentant i forhold til andre landes militære chefer. Den militærfaglige rådgivning understøtter den koncernfælles mission ved at skabe den bedste sammenhæng mellem indsættelsen af militære kapaciteter og den ønskede og forventede effekt i opgaveløsningen. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at bidrage til, at det politiske niveau træffer beslutninger, som skaber en rationel opstilling, udvikling og anvendelse af de kapaciteter og ressourcer, som Forsvaret råder over. 3. Værnsfælles Forsvarskommando styrker en effektiv og omstillingsduelig ledelse i de operative kapaciteter Forsvarets operative enheder kan ikke indsættes og løse deres opgaver uden en effektiv og omstillingsduelig ledelse, der kan matche de føringsmæssige udfordringer under indsættelse i nutidens og fremtidens missioner under iagttagelse af Forsvarets organisatoriske vilkår. Dette opnås gennem udvælgelse, uddannelse og tjenesteforløb for chefer, officerer og befalingsmænd. Dette understøtter den koncernfælles mission ved at sikre den fulde operative effekt af indsatte enheder og kapaciteter under de omskiftelige og uforudsigelige vilkår, som kendetegner den mo- 7

8 derne kampplads. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at sikre den optimale effekt af de tildelte ressourcer og fastholde såvel det samlede Forsvars som den enkelte førers respekt, omdømme og troværdighed. 4. Værnsfælles Forsvarskommando gennemfører prioriteret ressourceanvendelse i hele organisationen Forsvaret er underlagt et generelt krav om mest mulig effekt for de tildelte ressourcer. Metoderne til at opnå dette skifter med udviklingen af nye værktøjer og processer. Eftersom Forsvarets ledelse har ansvaret for en prioriteret og effektiv ressourceanvendelse, stiller dette krav om en løbende opdatering af Forsvarets ressourcestyring og dermed et permanent fokus på området. Sammen med interne handleprogrammer skal en prioriteret ressourceanvendelse styrke effekten af og tilliden til Forsvarets opgavevaretagelse herunder tilstræbe effektivisering og forskydning af ressourcer til fordel for den operative kapacitet og robusthed. På den måde understøtter ressourcestyringen den koncernfælles mission ved at sikre, at Forsvarets tildelte ressourcer så vidt muligt anvendes og realiseres i den operative opgaveløsning og derved løfter denne. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at få mest mulig effekt af de tildelte ressourcer samt til at understøtte og højne tilliden til Forsvarets virksomhedsledelse. 5. Værnsfælles Forsvarskommando opstiller og tilvejebringer moderne og indsatsklare styrker Både de politiske beslutningstagere og allierede samarbejdspartnere har en berettiget forventning om, at Forsvarets operative enheder er i stand til at løse sine opgaver såvel selvstændigt som i ligeværdigt samarbejde med allierede styrker. Gennem fortsat udvikling og modernisering af Forsvarets operative kapaciteter styrkes rådigheden over effektive, moderne og indsatsklare operative kapaciteter og enheder, der med fastsat varsel og i tæt samarbejde med allierede styrker og øvrige samarbejdspartnere kan løse deres pålagte opgaver. Ved at sikre, at Forsvarets kapaciteter på både kort og længere sigt kan matche deres opgaver, understøttes den koncernfælles mission. Samtidigt understøttes den koncernfælles vision ved at styrke Forsvarets interne produktion og på den måde bidrage til at højne Forsvarets troværdighed udadtil. 6. Værnsfælles Forsvarskommando udbygger evnen til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum Forsvaret har altid forberedt indsættelse i det fulde konfiktspektrum men har dog i perioder ofte haft særligt fokus på en bestemt opgavetype ad gangen styret af den politiske efterspørgsel. For at kunne svare på nutidens og fremtidens opgaver i den meget komplekse og uforudsigelige aktuelle sikkerhedspolitiske situation skal evnen til at kunne gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum efter politisk anmodning nu udbygges og vedligeholdes, hvilket skal gøres gennem styrkeudvikling og styrkeproduktion. Dette understøtter den koncernfælles mission ved at imødekomme de forventninger, som hensynet til Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed fremover kan stille. Samtidigt under- 8

9 støttes den koncernfælles vision, når Forsvarets samlede produktionsapparat kontinuerligt, rationelt og troværdigt kan understøtte Forsvarets opgaveløsning. 9

10 3. Mål for 2017 Det strategiske målbillede er udgangspunktet for formuleringen af de konkrete mål. Sammenhængen fremgår nedenstående figur. 10

11 Mål A: Tildeling af materiel Det er målet at sikre, at Forsvares prioriterede enheder er moderne og indsatsklare til at løse deres opgave ved at sikre, at organisatoriske køretøjer og tilsvarende væsentlige platforme til enheder på højt beredskab eller anden høj prioritering er allokeret, samt at støtte soldaternes opfattelse af, at de er i stand til at løse deres opgave. For at nå målet skal enheder i beredskab til NATO, FN eller nationale opgaver have udpeget køretøjer, flådefartøjer og fly til inddækning af deres organisatoriske normering. Målet er nået, når ingen af de berørte enheder har mindre end 80 pct. (målt på enheder) af deres organisatoriske normering ved udgangen af hvert af årets fire kvartaler. Opgørelsen omfatter hovedmateriel, hvilket er materiel af stor økonomisk værdi og stor betydning for opgaveløsning. Der følges op på effekten i ramme af de under Mål B anførte tjenestestedsbesøg samt internt under relationsmøder mellem stabene og eksternt gennem relationsmøder med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Mål B: Tjenestestedsbesøg Det er målet at udbygge medarbejdernes forståelse for den helhed, de indgår i samt give medarbejderne mulighed for dialog med den øverste ledelse om bl.a. de udfordringer, den enkelte står overfor. Desuden får Forsvarets øverste ledelse et nærmere kendskab til de udfordringer personellet oplever ved hjælp af tjenestestedsbesøg med direkte dialog med cheferne og personellet. Besøgene vil endvidere understøtte andre Lines of Operation. For at nå målet skal der gennemføres tjenestestedsbesøg, hvor personellet af alle de tilstedeværende personelkategorier kan adressere den øverste ledelse med problematikker fra deres hverdag og få en umiddelbar respons. Besøgene gennemføres primært af forsvarschefen og viceforsvarschefen, men kan også gennemføres af øvrige stabs- og kommandochefer, såfremt de ved den pågældende lejlighed repræsenterer den øverste ledelse. Målet er nået, når der er gennemført 20 tjenestestedsbesøg, se også målbeskrivelsen. Der følges op på effekten i Forsvarschefens samarbejdsudvalg og tilsvarende fora. Mål C: Den militærfaglige rådgivning Det er målet at understøtte en korrekt og relevant opfattelse af Forsvarets kapaciteter og muligheder hos de politiske beslutningstagere ved, at forsvarschefens militærfaglige rådgivning af Forsvarsministeren og det øvrige politiske niveau er af tilfredsstillende kvalitet. For at nå målet skal den militærfaglige rådgivning opfylde de fastlagte standarder i det omfang, som det er relevant i hvert enkelt tilfælde. Målet er nået, såfremt de ressortansvarlige kontorer ved Forsvarsministeriets departement ikke i noget tilfælde har udtrykt utilfredshed med en besvarelse i en sådan grad, at opgaven måtte genfremsendes. 11

12 Målet omfatter anmodninger, som udspringer af henvendelser til Forsvarsministeren fra Folketinget. Mål D: Øvelsesvirksomhed Det er målet, at øvelsesvirksomheden understøtter motivationen blandt Forsvarets ansatte, kvaliteten i den operative ledelse samt de operative enheders kapacitet og fleksibilitet i indsættelse. Dette skal opnås ved, at Forsvarets kapaciteter gennemfører øvelsesvirksomhed, som understøtter Forsvarets evne til at gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum, idet der i dette mål fokuseres på tre kategorier af scenarier. For at nå målet skal hver af de fire opstillende stabe Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben og Specialoperationskommandoen gennemføre øvelsesaktivitet med mindst én kapacitet i hvert af følgende scenarier: - Humanitær operation eller støtte til genopbygning eller Forward Presence. - Asymmetrisk krigsførelse, hvor modstanderen opererer i små usammenhængende enheder. - Symmetrisk krigsførelse, hvor modstanderen opererer i kendte formationer i forhold til det respektive værn. Målet er nået, når alle fire stabe har gennemført øvelser i mindst to af de tre scenarier, hvor øvelsernes succeskriterier vurderes opfyldt. Mål E: Videreudvikling af Værnsfælles Forsvarskommandos styring Det er målet, at understøtte en prioriteret anvendelse af de samlede ressourcer, som Værnsfælles Forsvarskommando er tildelt ved fortsat at udvikle Værnsfælles Forsvarskommandos styring. For at nå målet skal der gennemføres værdiskabende projekter eller tiltag inden for følgende områder: Udvikling af ledelsesinformationen Optimering af budgetprocessen Optimering af den interne drift og styring i VFK Implementering af et lønsumsstyringssystem Målet er nået, såfremt der er gennemført værdiskabende projekter inden for tre af de fire områder. Mål F: Opstilling af kapaciteter Det er målet, at opstillingen af de operative kapaciteter understøtter motivationen blandt Forsvarets ansatte, kvaliteten i den operative ledelse samt de operative enheders kapacitet og fleksibilitet i indsættelse. Dette skal opnås ved, at Forsvarets kapaciteter fortsat udvikles og moderniseres gennem projekter og tiltag, som opdaterer Forsvarets enheder i forhold til den teknologiske udvikling eller udviklingen i den internationale situation. For at nå målet skal følgende projekter gennemføres i 2017: 12

13 Opstillingen af en multinational føringskapacitet til indsættelse af specialoperationsstyrker benævnt Composite Special Operations Component Command (C-SOCC) iværksættes med underskrivelse af Letter of Intent (LoI) og Memorandum of Understanding (MoU). Analysen af mulighederne for opstilling af system til udveksling af kommunikation og data på tværs af værnene benævnt Projekt Værnsfælles C4I gennemføres med en afsluttende rapport (ikke implementering). Implementeringen af maritim helikopter SEAHAWK kommer så langt, at helikopteren kan indsættes i begrænset opgaveløsning i tilstrækkelig grad til at opnå Initial Operational Capability (IOC). Opdatering af den operative koncept for Arktisk Beredskabsstyrke efter den seneste ændring af styrkens sammensætning. Målet er nået, såfremt tre af de fire projekter er gennemført som anført. Mål G: Styrkeudvikling Det er målet at understøtte de operative enheders kvalitet, fleksibilitet i deres indsættelse og deres evne til at løse deres opgaver ved at udvikle Forsvarets evne til at kunne gennemføre operationer i det fulde konfliktspektrum. For at nå målet skal hver af de fire opstillende stabe Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben og Specialoperationskommandoen påbegynde eller gennemføre mindst ét udviklingsprojekt på enhedsniveau inden for enten teknologi, doktrin eller organisation, som udvider en operativ kapacitets evne til at kæmpe i det fulde konfliktspektrum i forhold til situationen ved årets begyndelse. Målet er nået, såfremt tre af de fire opstillende stabe kan dokumentere enten opstart eller afslutning og implementering af et sådan tiltag. 4. Opfølgning Opfølgningen på Værnsfælles Forsvarskommandos mål- og resultatplan foregår ved ledelsesinformation, konsolideringsmøder, midtvejsrapport og årsberetning. Af tabellerne nedenfor fremgår hyppighed, milepæle og rapporteringssted (fx ledelsesinformation, interne afrapporteringer, statusskemaer o.a.) Tabel 1. Efter 1. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation Gennemførte øvelser der opfylder kravene, samt planlægte D Ledelsesinformation øvelser for resten af året. Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation 13

14 Tabel 2. Efter 2. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation 9 gennemførte tjenestestedsbesøg B Midtvejsrapport Løbende fremdrift i målopfyldelsen C Midtvejsrapport Gennemførte øvelser der opfylder kravene, samt planlægte D Ledelsesinformation øvelser for resten af året. Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation Tabel 3. Efter 3. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation Gennemførte øvelser der opfylder kravene, samt planlægte D Ledelsesinformation øvelser for resten af året. Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation Tabel 4. Efter 4. kvartal følges der op på: Milepæl Mål Rapporteringssted Normering vs. Beholdning af anlæg A Ledelsesinformation 20 gennemførte tjenestestedsbesøg B Årsberetning Løbende fremdrift i målopfyldelsen C Årsberetning Gennemførte øvelser der opfylder kravene D Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen E Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen F Ledelsesinformation Løbende fremdrift i målopfyldelsen G Ledelsesinformation 5. Påtegning Værnsfælles Forsvarskommando opgør status på mål- og resultatplanen løbende i ledelsesinformationen, kvartalsvis i forbindelse med konsolideringsmøder og halvårligt i midtvejsrapporten. Værnsfælles Forsvarskommando opgør den endelige målopfyldelse i sin årsberetning. Værnsfælles Forsvarskommando tilkendegiver, at der er adgang til det grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved Værnsfælles Forsvarskommando er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen. Departementschefen og Forsvarschefen har mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på. 14

15

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE

FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE MÅL- OG RESULTATPLAN FOR FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 4 2.1. Strategiske pejlemærker... 4 2.1.1 Kundefokus... 5 2.1.2 Omkostningsfokus...

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Mål- og resultatplan. for Forsvarsministeriets Personalestyrelse Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Personalestyrelse 2017 Indhold 1. Indledning...2 2. Strategisk målbillede...2 2.1 Strategiske pejlemærker...3 3. Mål for 2017...4 3.1 Mål for kerneopgaver...5

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum.

Til: Se fordelingsliste. Emne: Kommissorium for Veteranforum. Til: Se fordelingsliste Emne: Kommissorium for Veteranforum. 1. BAGGRUND Som følge af ny organisation indenfor koncernen ændres Veteranforum. Samarbejdet med de frivillige og faglige organisationer videreføres

Læs mere

Computer Network Operationer (CNO) -

Computer Network Operationer (CNO) - Computer Network Operationer (CNO) - en ny dimension i moderne krigsførelse? John M. Foley, direktør og stifter af Center for Offentlig-Privat It- og Cybersikkerhed (COPITS). Offensiv Computer Network

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor

Danmark og NATO. Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO Kontorchef Joachim Finkielman Forsvarspolitisk Kontor Danmark og NATO NATO's ønsker til medlemslandenes. men er der reelt styrkemål det modsætningsforhold, og kapaciteter. som spørgsmålet

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017

Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017 Mål og resultatplan for Beredskabsstyrelsen 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Strategisk målbillede... 3 2.1. Strategiske pejlemærker... 3 3. Mål for 2017... 5 4. Opfølgning... 11 5. Påtegning... 13 1.

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side Visioner for it Side 33 Forsvarsministeriets it-strategi 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 1 Om it-strategiens tilblivelse og struktur Side 02 2 Visioner for it Side 33 3 Igangværende it-initiativer og kommende indsatsområder

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder.

Uddannede enkeltpersoner, som i forbindelse med støtte til samfundets samlede beredskab kan sammensættes i operationelle enheder. Hjemmeværnskommandoen Institution Hjemmeværnskommandoen Forfatter Steen Gøtsche, Major Opgavetypen der eksemplificeres Beredskab Kort om Hjemmeværnet Hjemmeværnet har i forsvarsforlig 2005 2009 af 10.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002

Hjemmeværnets. Årsprogram 2016. Version 002 Hjemmeværnets Årsprogram 2016 Version 002 15. december 2015 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 4 2.1 Mission og vision...4 Strategi (langsigtet)...4 2.2

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Årsberetning Værnsfælles Forsvarskommando

Årsberetning Værnsfælles Forsvarskommando Værnsfælles Forsvarskommando 2 Årsberetning Værnsfælles Forsvarskommando Værnsfælles Forsvarskommando 1 Virksomhedsoplysninger 2 1. Beretning 3 1.1. Præsentation af styrelsen 3 1.2. Ledelsesberetning 3

Læs mere

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014

Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 Bilag til referat fra FKO HSU+ møde d. 26. september 2014 Notat vedr. fremtidig samarbejdsstruktur september 2014 På baggrund af det ekstraordinære møde i FKO HSU+ d. 14. maj 2014 har underudvalg vedr.

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 12/2014 OM FORSVARETS LAGRE 30. juni 2015 Hermed fremsender jeg min redegørelse til

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

STRATEGI NORDSJÆLLANDS

STRATEGI NORDSJÆLLANDS STRATEGI 2017 NORDSJÆLLANDS NORDSJÆLLAND SKAL VÆRE ET TRYGT OG SIKKERT STED Nordsjællands Politis centrale opgave er at skabe tryghed, sikkerhed, fred og orden for borgerne i politikredsen. Det skal vi

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER

Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER ÅP 2015 version 003 Aktion Målbeskrivelse & Resultatkrav MYNDIGHEDER RK krav Finanslov - Ref Kontoplan - Ref 21-11-2014 1.00 1.01 Udgået 1.02 Udgået 1.03 Kerneområde: Nationale opgaver HJV ønsker, at medlemmer

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv.

Mission Børne- og Ungeudvalgets mission er at etablere, vedligeholde og udvikle rammer for et godt børneliv. Aftale mellem Solbo og Afdelingschef for Handicap- og Psykiatriafdelingen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem sektionslederen og den budgetansvarlige

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Målbillede på socialområdet

Målbillede på socialområdet Psykiatri og Social Administrationen Målbillede på socialområdet Socialplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Dato 24-11-2016 3. Målbillede

Læs mere

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Brydningstid: tid med uro og omskiftelser Hvordan placerer vi bedst Danmark i en omskiftelig

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. April 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel April 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/2013 om

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Policylignende kerneopgaver 6 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet

forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet Beretning til statsrevisorerne om forsvarets mål og rapportering vedrørende operativ kapacitet Marts 2002 RB A301/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere