Vækstvilkår i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstvilkår i Danmark"

Transkript

1 Vækstvilkår i Danmark Maj 22

2 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vækstvilkår i Danmark Maj 22

3 Vækstvilkår i Danmark Maj 22 Oplag: 5 ISBN: Trykt udgave ISBN: Elektronisk udgave Omslag: Schultz Grafisk Produktion: Schultz Grafisk Pris: Kr. 15, Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Tlf Mail Henvendelse vedrørende publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade København K Telefon: Hjemmeside:

4 Vækstvilkår i Danmark Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Indledning Virksomhedernes adgang til arbejdskraft Investering og kapitaltilførsel Dynamik, Iværksætteri og regelforenkling Forskning, udvikling og IT Velfungerende og åbne markeder Hvad er strukturovervågning?...28 Kapitel 2 Økonomisk vækst i Danmark Indledning Vækst i Danmark og udfordringerne Vækstregnskab for Danmark...41 Appendiks 2.1 Metode til beregning af produktivitet...49 Appendiks 2.2 Arbejdskraften opdelt på uddannelsesniveau...51 Kapitel 3 Indkomst og vækst i et internationalt perspektiv Indledning Indkomstniveauet i Danmark i internationalt perspektiv Sammenhæng mellem indkomst og indsats Strukturpolitik og økonomisk vækst...65 Kapitel 4 Arbejdsudbud og skat på arbejde Indledning Vækst, skat og arbejdstid Arbejdstid Skat på arbejdsindkomst Skattereformer og fremtidstendenser...94 Appendiks 4.1 Beregning af forbrugsskattetryk...97 Kapitel 5 Erhvervsdeltagelse Indledning Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed De beskæftigelsespolitiske rammer Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Kapitel 6 Uddannelse og rekruttering Indledning Befolkningens uddannelsesniveau Rammevilkår for uddannelse Tilskyndelsen til uddannelse Tilskyndelsen til uddannelse i Danmark...131

5 Appendiks 6.1 Skat, studiestøtte og incitamentet til uddannelse Kapitel 7 Investering, opsparing og formue Indledning Investeringer og kapitalapparat Opsparing og finansiel formue Appendiks 7.1 Beskrivelse af OECDTAX-modeller Kapitel 8 Den finansielle sektor og kapitalmarkederne Indledning Kapitalstruktur Pengeinstitutsektoren Aktiemarkedet Venturekapital Kapitel 9 Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur Indledning Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur Infrastrukturens omfang Infrastrukturens kvalitet Kapitel 1 Dynamik og iværksætterforhold Indledning Dynamik mellem brancher Dynamik blandt virksomheder og iværksættere Arbejdskraftens mobilitet Appendiks 1.1 Beregning af bidrag til væksten i arbejdsproduktiviteten fra ændringer i erhvervsstrukturen Kapitel 11 Regelforenkling og administrative lettelser Indledning Administrative byrder Indikatorer for rammevilkår forhold der påvirker byrderne Betydningen af digital forvaltning Kapitel 12 Forskning, udvikling og innovation Indledning Hvad er forskning, udvikling og innovation? Performance indenfor forskning, udvikling og innovation Rammevilkår for forskning, udvikling og innovation Appendiks 12.1 Definition af FoU og innovation Kapitel 13 IT som kilde til vækst Indledning Benchmarking af IT-området Appendiks 13.1 Danske virksomheder og IT...287

6 Kapitel 14 Konkurrence Indledning Konkurrenceniveauet i Danmark Markedsvilkår og lovgivning...34 Kapitel 15 Globalisering Indledning Udenrigshandel Specialisering og stordriftsfordele Ind- og udgående direkte udenlandske investeringer Vidensdeling på tværs af grænser Kapitel 16 Kapitel 17 Energi Indledning Energimarkedet og erhvervslivet Elprisen Konkurrencevilkår på elmarkedet Gasprisen Konkurrencevilkår på gasmarkedet Miljø Indledning Miljøpolitikkens styringsmidler Danmarks udgangspunkt Klima udledning af kuldioxid (CO2 ) Luftforurening, affald og vandforbrug Næringsstoffer, landbrug og pesticider Fornybare ressourcer og truede dyrearter Miljø- og ressourceafgifter og miljøafgifter Litteraturliste...369

7

8 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Kapitel 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Indledning Det er regeringens målsætning at skabe en høj vækst i beskæftigelse og produktion. Det er afgørende for at opnå en høj levestandard og for at sikre finansieringen af velfærdssamfundet. De afgørende hovedudfordringer for dansk økonomi fremover er derfor at sikre: En øget indsats for at hæve produktiviteten. En større beskæftigelse Der er udsigt til en stadigt større andel af ældre i befolkningen, hvilket alt andet lige vil trække i retning af et lavere arbejdsudbud. Hertil kommer, at ledigheden er relativt lav nu, og der er kun beskedne muligheder for at nedbringe den yderligere. Derfor vil produktivitetsudviklingen være den primære kilde til fremgang i velstanden i de kommende år. Den fortsatte fremgang i produktion og beskæftigelse skal skabes ved at sikre de bedst mulige rammebetingelser for vækst. Regeringen vil iværksætte reformer og strukturforbedringer, der bl.a. skal øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen, fremme innovationsevnen og sikre en effektiv konkurrence på alle markeder. Forudsætningen, for at disse strukturpolitiske tiltag virker, er imidlertid en stabil samfundsøkonomi uden store ubalancer og med bl.a. lav inflation. Nærværende publikation er resultatet af en omfattende strukturanalyse af dansk økonomi set i et internationalt perspektiv. Formålet er at give et mere præcist billede af vækstvilkårene i Danmark i forhold til en række udvalgte lande. Disse lande er på nogle punkter meget forskellige og repræsenterer forskellige samfundsmodeller. Landene har imidlertid det til fælles, at de i dag står stærkt økonomisk og også fremover må formodes at være blandt de rigeste lande. Analyserne er grundlaget for de visioner og målsætninger, som udgør regeringens samlede vækststrategi Vækst med vilje. De foretagne analyser viser, at dansk økonomi ligger pænt. Danmark er blandt verdens absolut rigeste lande, jf. figur 1.1. Det skyldes en stor erhvervsdeltagel- Vækstvilkår i Danmark 7

9 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning se, der dog delvist modsvares af en lav arbejdstid, et højt investeringsniveau og et relativt højt produktivitetsniveau. Figur 1.1 BNP pr. indbygger, 1 USD, 1999 Figur 1.2 BNP per arbejdstime i 1999, USA= USA DNK NLD IRE DEU SW E FIN FRA GBR NLD IRE FRA DNK USA DEU SWE FIN GBR Kilde: Kapitel 3. Danmark halter en smule efter de bedste lande, når det drejer sig om at omsætte arbejdsindsatsen til produktion, jf. figur 1.2. Det er således muligt at løfte produktivitetsniveauet i Danmark. Gennemgangen af dansk økonomi peger på, at når Danmark ikke ligger helt i top, hvad angår timeproduktiviteten, skal det formentlig ses i sammenhæng med: Danmark ligger ikke helt i top, hvad angår andelen af befolkningen med en videregående uddannelse. Konkurrencen på en række markeder i Danmark er utilfredsstillende. En for ringe udnyttelse af potentialet ved globalisering. Problemer med at omsætte viden til vækst samt en forsknings- og udviklingsindsats, der ikke er helt i top. Analyserne sætter fokus på en række områder i dansk økonomi, hvor der er særligt behov for enten at være ekstra på vagt, foretage yderligere undersøgelser eller komme med konkrete politiske initiativer. Blandt de afgørende fokusområder for vækst er: Virksomhedernes adgang til arbejdskraft: Virksomhederne skal have adgang til tilstrækkelig arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Det kræver et velfungerende arbejdsmarked og uddannelsessystem. Hertil kommer rammevilkår, som giver en god tilskyndelse til at arbejde. 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

10 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Investering og kapitalformidling: Danmark skal være et attraktivt land at investere i og drive virksomhed fra. Det kræver et velfungerende kapitalmarked, samt rammevilkår der understøtter hensigtsmæssige opsparings- og investeringsbeslutninger. Iværksætteri og virkelyst: Stive administrative regler må ikke stå i vejen for lysten til at starte sin egen virksomhed. Forskning, udvikling og IT: Der skal være gode rammevilkår for forskning og udvikling. Frie og åbne markeder: Der skal være en høj grad af konkurrence på varemarkederne. Det vil fremme effektiviteten og dermed understøtte produktionsudviklingen. Boks 1.1 giver et overblik over de overordnede styrker og svagheder ved dansk økonomi, som analyserne har afdækket. I det efterfølgende gennemgås først de hovedproblemer, som analyserne har sat fokus på. Dernæst gennemgås resultaterne af analyserne mere detaljeret i afsnit En nærmere gennemgang af metoden bag benchmarking-øvelsen findes i afsnit 1.7. Vækstvilkår i Danmark 9

11 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Boks 1.1 Styrker og svagheder VÆKSTVILKÅR STYRKER SVAGHEDER Mennesker Høj erhvervsdeltagelse for begge køn Lav ledighed Lav arbejdstid Høje marginalskatter For ringe integration For få højtuddannede Investeringer Stort kapitalapparat Fri kapitalbevægelighed Behov for yderligere konkurrence i den finansielle sektor Et marked for risikovillig kapital, der ikke er så veludviklet Iværksætteri og virkelyst Høj jobmobilitet Fleksible regler for ansættelse og afskedigelse Administrative byrder opfattes som høje Iværksætterkultur, der ikke er helt i top Forskning og innovation Forskning er af høj international standard Høj anvendelse af IT Beskeden FoU-indsats i den private sektor Relativt få forskeruddannede og få med naturvidenskabelig baggrund Begrænset forskningssamarbejde ml. offentlig og privat sektor Frie og åbne markeder Gode rammevilkår for åben og fri handel med omverdenen Relativt lav udnyttelse af handelspotentialet Ringe konkurrence på en række markeder Relativt få udenlandske videnarbejdere For virksomhedernes adgang til arbejdskraft er der en række forhold som umiddelbart tiltrækker sig opmærksomhed, jf. boks 1.2. Folk i fuldtidsbeskæftigelse i Danmark arbejder kortere tid pr. uge end i andre lande. Samtidigt er beskatningen af den sidst tjente krone høj i Danmark. Det gælder særligt beskatningen på højeste trin, som samtidig sætter ind på et relativt lavt indkomstniveau. Således har ca. 4 pct. af de fuldtidsbeskæftigede skatteydere i dag en skat af den sidst tjente krone på over 7 pct. Den for- 1 Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

12 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning holdsvis korte arbejdstid skal dog også ses i sammenhæng med, at erhvervsdeltagelsen i Danmark er høj for begge køn. For visse grupper er tilskyndelsen til at arbejde meget ringe. Regeringen ønsker, at det skal kunne betale sig at arbejde. Regeringen har i første omgang gennemført et skattestop og vil, forudsat det fornødne råderum, omlægge personbeskatningen i 24, bl.a. med henblik på at styrke tilskyndelsen til at arbejde. Regeringen vil endvidere med handlingsplanen Flere i arbejde sikre, at tilskyndelsen til at arbejde forbedres. Ledigheden er relativt høj for gruppen af årige. Regeringen vil derfor udvide unge-indsatsen til også at omfatte denne aldersgruppe. Boks 1.2 Fokus på virksomhedernes adgang til arbejdskraft Problemområder: Initiativer: Arbejdstiden er lav i Danmark i forhold til andre lande. Ringe tilskyndelse til at arbejde for personer med lave indkomster, særligt for ægtepar på kontanthjælp. Ledigheden er relativ høj blandt de årige. Skattestop. Reduktion af beskatningen af arbejdsindkomst i 24 forudsat det fornødne råderum. Regeringen vil i forbindelse med handlingsplanen Flere i arbejde sikre at tilskyndelsen til at arbejde styrkes. Reduktion i beskatningen af arbejdsindkomst i 24 forudsat det fornødne råderum. Unge-indsatsen skal udvides til at omfatte de årige. Integrationen af indvandrerne på arbejdsmarkedet har haft begrænset succes. Danmark ligger ikke helt i top, hvad angår andelen af personer med en videregående uddannelse, på trods af at ressourceforbruget på uddannelse er helt i top. Regeringen har i oplæggene En ny udlændingepolitik og På vej mod en ny integrationspolitik fremlagt en række forlag til at styrke arbejdsmarkedsdeltagelsen og selvforsørgelsen blandt indvandrere. Regeringen vil fremlægge handlingsplanen Bedre uddannelse. Vækstvilkår i Danmark 11

13 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Integrationen af indvandrerne på det danske arbejdsmarked er ikke lykkedes i tilstrækkeligt omfang. I gennemsnit ligger indvandrernes erhvervsfrekvens ca. 22 procent point lavere end for den øvrige befolkning. Dermed går danske virksomheder glip af et betydeligt beskæftigelsespotentiale og samtidig er det medvirkende til at isolere indvandrerne i det danske samfund. Regeringens oplæg En ny udlændingepolitik og På vej mod en ny integrationspolitik skal ses i det lys. Oplæggene indeholder en række forslag til at styrke erhvervsdeltagelsen blandt indvandrerne i Danmark. Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er det bemærkelsesværdigt, at færre danskere har en videregående uddannelse end i de førende lande. Det kan undre, at ikke flere danskere har en videregående uddannelse, da uddannelse i Danmark er forholdsvis kraftigt subsidieret dels gennem Statens Uddannelsesstøtte, dels ved at uddannelse stilles gratis til rådighed for brugerne af uddannelsessystemet. Dette skal imidlertid ses i lyset af, at lønspredningen er relativt begrænset i Danmark, og at beskatningen af arbejdsindkomst er meget progressiv. Dette er medvirkende til at reducere tilskyndelsen til at tage en videregående uddannelse. Regeringen vil i slutningen af maj 22 fremlægge handlingsplanen Bedre uddannelse. Målet er at højne det faglige niveau i det danske undervisningssystem herunder fokusere på mere erhvervsrettede uddannelser. Endvidere vil regeringen arbejde for, at unge kommer hurtigere gennem uddannelsessystemet. Herved øges arbejdsstyrken, og ressourcerne i uddannelsessystemet udnyttes bedre. Investering og kapitalformidling i Danmark er en afgørende forudsætning for vækst. Kapitalapparatet og investeringsniveauet i Danmark ligger for så vidt på et tilfredsstillende niveau. Derimod er der behov for en videreudvikling af rammerne for kapitalmarkederne, jf. boks 1.3. Der er flere tegn på, at konkurrencen i den finansielle sektor kunne være hårdere. Regeringen arbejder i den forbindelse aktivt for at støtte processen for en øget integration af EU's finansielle markeder, således at der sikres en effektiv konkurrence. 12 Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

14 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Boks 1.3 Fokus på investering og kapitalformidling Problemområder: Initiativer: Markedet for risikovillig kapital er voksende i Danmark, men er fortsat mindre veludviklet. Interessen hos privatpersoner for at investere i aktier er hæmmet af en kompliceret beskatning. Behov for yderligere konkurrence i den finansielle sektor. Regeringen vil sætte fokus på pensionsinstitutteternes muligheder og incitamenter til risikovillige investeringer. Regeringen vil undersøge mulighederne for en forenkling af beskatning af aktieindkomst. Regeringen arbejder aktivt for at støtter processen for integration af EU's finansielle markeder. Der er ikke i Danmark en veludviklet aktiekultur, hvor privatpersoner placerer opsparing i aktier. Det skyldes tildels, at en stor andel af husholdningernes opsparing sker i livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Hertil kommer, at beskatningen af aktier hos privatpersoner er relativt kompliceret og i visse tilfælde høj i en international sammenhæng. Regeringen vil på denne baggrund undersøge mulighederne for en forenkling af beskatningen af aktieindkomst. Markedet for risikovillig kapital er voksende i Danmark, men er fortsat mindre veludviklet, end markederne i de lande vi sammenligner os med. Det har betydning for danske virksomheders muligheder for at hente egenkapital til omstilling og fornyelse. Regeringen vil sætte fokus på pensionsinstitutteternes muligheder for og incitamenter til risikovillige investeringer. Regeringen ønsker at fokusere på iværksætteri og virkelyst. I en international sammenligning er der ikke noget, der tyder på, at Danmark har et særligt problem med iværksættere. Det er imidlertid regeringens ønske, at selvstændighedskulturen i Danmark skal styrkes og derfor fremlægges en handlingsplan Flere iværksættere, jf. boks 1.4. Der er fortsat relativt mange virksomheder i Danmark, som oplever, at de administrative byrder påvirker deres ydeevne negativt. Regeringen vil derfor forstærke indsatsen for at reducere de administrative byrder for danske virksomheder. Regeringen har i den forbindelse bl.a. oprettet en særlig regelforenklingsenhed. Regeringen vil endvidere i foråret 23 lancere en ny erhvervsportal. Vækstvilkår i Danmark 13

15 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Boks 1.4 Fokus på iværksætteri og virkelyst Problemområder: Danmark ligger gennemsnitligt, hvad angår iværksættere. Regeringen ønsker imidlertid, at selvstændighedskulturen i Danmark styrkes. Administrative byrder opfattes som høje. Initiativer: Regeringen vil fremlægge handlingsplanen Flere iværksættere. Regeringen har oprettet en regelforenklingsenhed. Regeringen vil i foråret 23 lancere en ny erhvervsportal. Bedre konsekvensvurdering af nye lovforslag, jf. Konkurrenceevnepakken Forskning, udvikling og IT er af stor betydning for produktivitetsudviklingen i en moderne økonomi. Boks 1.5 Fokus på forskning, udvikling og IT Problemområder: Initiativer: Behov for øget FoU-indsats. Regeringen vil styrke investeringerne i forskning og udvikling de kommende år, og har i den forbindelse afsat midler til FoU fra indtægter ved salg af licenser til tredje-generations mobilnet. Relativt få danskere har en forskeruddannelse eller en naturvidenskabelig baggrund. Behov for større samspil mellem privat og offentlig forskning. Regeringen vil fremme interessen for naturvidenskabelige uddannelser, jf. regeringens kommende handlingsplan Bedre uddannelse. Regeringen har indført forsøgsordning med 15 pct. fradrag for udgifter, som virksomhederne afholder til samfinansierede forskningsprojekter. Regeringen vil ved årsskiftet fremlægge en handlingsplan for et styrket samspil mellem erhvervslivet og videninstitutionerne. Analyserne tyder på, at der er behov for en styrkelse af forskningsindsatsen, ligesom der er relativt få danskere med en egentlig forskeruddannelse eller en naturvidenskabelig baggrund, jf. boks 1.5. På den baggrund vil regeringen styrke indsatsen ift. forskning og udvikling i perioden frem mod år Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

16 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Analyserne peger også på, at samspillet mellem privat og offentlig forskning er forholdsvist beskedent i Danmark. Regeringen har i forbindelse med konkurrenceevnepakken indført en forsøgsordning med 15 pct. fradrag for udgifter, som virksomhederne afholder til samfinansierede forskningsprojekter med bl.a. universiteter og handelshøjskoler. Regeringen vil endvidere ved årsskiftet fremlægge en handlingsplan for et styrket samspil mellem erhvervslivet og videninstitutionerne. Regeringen offentliggjorde i april 22 en IT- og telepolitisk redegørelse og handlingsplan "IT for alle - Danmarks fremtid". I handlingsplanen præsenteres konkrete initiativer inden for 7 områder, som er væsentlige for en fortsat positiv IT-udvikling. Boks 1.6 Fokus på velfungerende og åbne markeder Problemområder: Initiativer: Konkurrencen på en række markeder er ikke tilfredsstillende. Konkurrencen om offentlige opgaver er for ringe. Relativt lav udnyttelse af Danmarks handelspotentiale. Ringe udnyttelse af udenlandske videnarbejdere. Beskeden effektiv konkurrence på elog gasmarkedet. Regeringen har fremlagt forslag om stramning af konkurrenceloven. Fjernelse af barrierer for konkurrence, f.eks. dåseforbudet. Regeringen har fremlagt en samlet strategi for at øge borgernes valgfrihed. De bagvedliggende årsager skal belyses, før der kan tages stilling til konkrete initiativer. Regeringen vil lempe efterbeskatningen af udenlandske nøglemedarbejdere, jf. Konkurrenceevnepakken. Integrationspakken. Regeringen vil indføre en green card - lignende ordning i Danmark i 22. Regeringen vil fremlægge forslag til yderligere liberalisering af elmarkedet. Regeringen ønsker en fuld liberalisering af gasmarkedet senest 1. januar 24 og en kritisk gennemgang af adgangsbetingelserne for konkurrerende leverandører. Det er vigtigt at sikre velfungerende og åbne markeder. En god og effektiv konkurrence stimulerer produktivitetsudviklingen, og er med til at sikre den bedste udnyttelse af ressourcerne generelt. Vækstvilkår i Danmark 15

17 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning På denne baggrund er det forstemmende, at konkurrencen på en række markeder er ringere i Danmark end i andre lande, jf. boks 1.6. Der er endvidere meget, der tyder på, at vi i Danmark ikke er så gode til at udnytte handelspotentiale, som globaliseringen af verdensøkonomien muliggør. Hertil kommer, at Danmark i forholdsvis ringe grad benytter sig af udenlandske videnarbejdere. Regeringen fremsatte i foråret forslag til yderligere forbedring af konkurrenceloven. Forslaget indebærer bl.a., at niveauet for bøder hæves til samme niveau som i en række andre EU-lande. Regeringen vil endvidere arbejde for fjernelsen af barrierer for konkurrence. Et eksempel på sådanne konkurrencebegrænsende regler, som regeringen ønsker at ændre, er dåseforbuddet. Konkurrencen er også for ringe på markederne for el og gas. Regeringen vil på denne baggrund fremlægge forslag til yderligere liberalisering af elmarkedet. Regeringen ønsker endvidere en fuld liberalisering af gasmarkedet senest 1. januar 24. I det følgende uddybes resultaterne af analyserne inden for de enkelte fokusområder. 1.2 Virksomhedernes adgang til arbejdskraft Virksomhedernes adgang til arbejdskraft belyses gennem tre centrale temaer: Arbejdstid og skat på arbejde. Erhvervsdeltagelse. Uddannelse og rekruttering. 16 Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

18 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Arbejdstid og skat på arbejde Figur 1.3 Ugentlig arbejdstid for en fuldtidsbeskæftiget, Den ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er lav i Danmark, når man sammenligner med de øvrige lande, jf. figur DNK FIN NDL SW E EU15 FRA GBR DEU IRE Kilde: kapitel Der er flere forhold, der har betydning for danskernes arbejdstid. Beskatningen i Danmark er internationalt set meget højt, jf. figur 1.4. Danmark adskiller sig fra de fleste andre lande ved, at antallet af personer på højeste skattetrin udgør en meget betydelig del af de erhvervsaktive. Således betaler omkring 4 pct. af de fuldtidsbeskæftigede topskat, og har derfor et samlet marginalskattetryk på over 7 pct., når der også tages højde for effekten af de indirekte skatter, jf. figur 1.5. Figuren viser, hvor meget købekraft en topskattebetaler får ud af at tjene en ekstra krone. Her skal der ikke kun tages højde for indkomstskatten (ca. 63 pct.), men også for den indirekte skat der skal betales når den resterende indkomst før eller siden forbruges (ca. 1 pct.). Det er størrelsen af denne forbrugsmulighed, der er relevant for arbejdsudbuddet. Hertil kan tilføjes, at 9 pct. af de fuldtidsbeskæftigede betaler mellemskat. Den korte arbejdstid i Danmark skal også ses i lyset af en forholdsvis høj erhvervsdeltagelse. Erhvervsfrekvensen er således både for mænd og kvinder høj i en international sammenligning. Figur 1.4 Skattetryk, gnsn Figur 1.5 Marginalskat inkl. afgifter ved høj indkomst, Pct Pct. Pct Pct. USA IRE GBR DEU NLD FRA FIN DNK SW E GBR USA DEU FRA IRE SWE FIN DNK Anm.: Den nederste del af søjlen i figur 1.5 er marginalskatten inkl. sociale bidrag. Den øverste del er bidrag fra afgifter. Kilde: Kapitel 4. Vækstvilkår i Danmark 17

19 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Arbejdstiden er nærmere belyst i kapitel 4. Erhvervsdeltagelse Sammenlignet med andre lande er Danmark karakteriseret ved, at en meget høj andel af befolkningen er i beskæftigelse. Der er derfor begrænset mulighed for en yderligere mærkbar vækst i beskæftigelsen. Arbejdsmarkedet er på mange områder velfungerende. Udover det høje beskæftigelsesniveau er der en relativt lav ledighed og en høj grad af mobilitet på arbejdsmarkedet. Endvidere er virksomhedernes muligheder for ansættelse og afskedigelse ganske fleksible i Danmark. Ledigheden er imidlertid ikke jævnt fordelt mellem aldersgrupper. De årige har en forholdsvis høj ledighed i forhold til andre aldersgrupper. At der er en ganske kraftig overledighed blandt de årige i Danmark kan også konstateres ved at sammenligne med aldersgruppens relative ledighed i andre lande, jf. figur 1.6. For denne gruppe er der derfor et potentiale for en yderligere reduktion af ledigheden. Figur 1.6 Relativ ledighed for de årige Figur 1.7 Erhvervsfrekvens, udenlandske i forhold til indenlandske statsborgere, mænd, Relativ ledighed Relativ ledighed DEU IRE NLD CAN USA SWE FIN FRA DNK USA FIN FRA DEU IRE GBR SWE DNK NLD Kilde: Kapitel 5. Sammenlignet med andre lande har Danmark kun i ret begrænset omfang været i stand til at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet. Det fremgår af analysen, at Danmark ikke blot har relativt stor forskel mellem danske og udenlandske statsborgeres erhvervsdeltagelse, jf. figur 1.7, men også at de udenlandske mænds erhvervsdeltagelse er lav i forhold til andre lande. Der er således behov for en styrket indsats for at integrere indvandrere bedre på arbejdsmarkedet. Det er især vigtigt, fordi indvandrere i de kommende år ventes at udgøre en stigende andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Erhvervsdeltagelsen er nærmere belyst i kapitel Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

20 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Uddannelse og rekruttering Danmark er det land i undersøgelsen, der bruger flest ressourcer på uddannelse. Det kan derfor undre, at Danmark ikke er blandt de førende, hvad angår andelen af befolkningen med en videregående uddannelse, jf. figur 1.8. Det skal ses i lyset af, at Danmark har forholdsvis høje udgifter pr. elev i grundskolen sammenlignet med de videregående uddannelser, jf. figur 1.9. Tilskyndelsen til at tage en videregående uddannelse er endvidere hæmmet af en beskeden lønspredning på det danske arbejdsmarked samt en relativt høj grad af progressionen i skattesystemet. Figur 1.8 Andel af befolkning med en videregående uddannelse Figur 1.9 Udgifter til videregående uddannelse per elev i forhold til grundskole 4 4 2,5 2, Pct Pct. 1,5 1 1, ,5,5 USA FIN SWE DNK GBR DEU NLD FRA IRE USA IRE NLD GBR SWE FRA DEU FIN DNK Kilde: Kapitel 6. Uddannelse og rekruttering er nærmere belyst i kapitel Investering og kapitaltilførsel Investering og kapitaltilførsel belyses gennem tre centrale temaer: Investering, opsparing og formue. Den finansielle sektor og kapitalmarkederne. Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur. Investering, opsparing og formue Virksomhedernes adgang til kapital er en vigtig forudsætning for vækst. Kapitalen til nye investeringer kan enten komme fra den indenlandske opsparing eller fra udlandet. Vækstvilkår i Danmark 19

21 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Analysen viser, at Danmark igennem en lang periode har opbygget et kapitalapparat, som er blandt de højeste i de lande, som vi sammenligner os med, jf. figur 1.1. Den samlede opsparing i Danmark ligger på et niveau omkring gennemsnittet for de lande, vi sammenligner os med, jf. figur Såvel beholdningen af kapital som opsparingen indikerer, at det moderate produktivitetsniveau i Danmark næppe kan tilskrives mangel på kapital. Figur 1.1 Kapitalapparatet ekskl. bygninger og anlæg i pct. af BNP. Figur 1.11 National opsparing i pct. af BNP, Pct. 6 6 Pct. Pct Pct GBR DNK FIN USA DEU FRA SWE NLD DEU IRE FIN DNK FRA SWE USA GBR Anm.: I figur 1.11 er tallene for USA fra Kilde: Kapitel 7. I Danmark sparer husholdningerne næsten udelukkende op i form af pensionsopsparing. Det afspejler dels, at pension er lavere beskattet end andre opsparingsformer, dels udbygningen af arbejdsmarkedspensionerne. Opsparing, investering og formue er nærmere belyst i kapitel 7. Den finansielle sektor og kapitalmarkederne Analyserne tyder på, at effektiviteten i den finansielle sektor i Danmark kan styrkes yderligere ved øget konkurrence, herunder fra styrkelsen af EU s indre finansielle marked. Lønninger og indtjening i den danske finansielle sektor peger i denne retning. Aktiemarkedet er centralt for formidlingen af risikovillig kapital. Det danske aktiemarked er forholdsvis beskedent i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Et lille aktiemarked er dog ikke nødvendigvis et problem i sig selv. Markedet har en forholdsvis god likviditet målt ved omsætningshastigheden. Derimod er det mere bekymrende, at markedet har en meget beskeden nynoteringsaktivitet, jf. figur Det indikerer, at dynamikken på aktiemarkedet er forholdsvis ringe. Således var der godt 3 pct. nynoteringer af de samlede noterede virksomheder på Københavns Fondsbørs i 2 mod 15-2 pct. i lande som 2 Økonomi- og Erhvervsministeriet 22

22 Kapitel 1 Indledning og sammenfatning Tyskland og Storbritannien. Dette skal ses i sammenhæmg med, at den generelle tilgang af nye virksomheder i Danmark er på niveau med det internationale gennemsnit. Et velfungerende aktiemarked har endvidere betydning for udbredelsen af særlig risikovillig finansiering, herunder venturekapital. Markedet for venturekapital har særlig betydning for nye innovative virksomheder. Figur 1.12 Nynoteringer per noterede virksomheder i alt, 2, pct GBR DEU SWE FIN USA FRA IRE DNK NLD Professionelle investorer, herunder pensionssektoren har fået bedre muligheder for at investere via de såkaldte innovationsforeninger. Der er fortsat behov for fokus på pensionsinstitutternes muligheder for og incitamenter til risikovillige investeringer. Kilde: Kapitel 8. Den finansielle sektor og kapitalmarkederne er nærmere belyst i kapitel 8. Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur En veludbygget og velfungerende trafikinfrastruktur har betydning for, hvorvidt Danmark betragtes, som et attraktivt land at drive virksomhed i. Danmark har internationalt set en ganske velfungerende trafikinfrastruktur. Trafikinfrastrukturen synes således generelt at bidrage tilfredsstillende til den økonomiske vækst. Med godt 1 pct. af BNP i offentligt prioriterede investeringer i trafikinfrastruktur ligger Danmark i en midtergruppe blandt sammenligningslandene. Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur er nærmere belyst i kapitel Iværksætteri og virkelyst Iværksætteri og virkelyst belyses gennem to centrale temaer: Dynamik og iværksætterforhold. Regelforenkling og administrative byrder. Vækstvilkår i Danmark 21

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1

Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Danmarks produktivitet hvor er problemerne? analyserapport 1 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Hva nu Vækstdanmark? Kapitalfonde i 2009/10. Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst Danish Venture Capital and Private Equity Association Kapitalfonde i 2009/10 DVCAs vækstkatalog: Hva nu Vækstdanmark? Årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 27 forslag til ny dansk vækst

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål

DI DEBAT. EU på vej mod nye mål DI DEBAT EU på vej mod nye mål vejen til et konkurrencedygtigt eu EU på vej mod nye mål Vejen til et konkurrencedygtigt EU September 2007 Den europæiske udfordring Den 25. marts 2007 fejrede vi 50-året

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere