9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte"

Transkript

1 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &<røløt. affjolbt i Saberuaflet i tore altfeftab ben 6te Slpril (gra Deseret News.") bab jeg Ijar fjert «i 3)ag, Ijar»æret af fcerbele SntereSfe for mig, og jeg beber til min fjunmelffe gaber, at fjan til infpirere mig meb fin 2tanb, faa at bet, jeg maattt fremlægge for (Sber, fan tjene til at fremme (Sber Sfyffaligljeb og SSelfcert). SSi f;abe ober fjer, fom ingen anben kation paa Sorben ntyber, ligemeget i Ijbab fianb ben boer, b>or fjeit kulturtrin ben Ijar naaet, eller Ijbilfe ortcin ben Ijar i jorbiffe Stfigbomme, efler forlangt fremme ben er i politijf,»ibenffabelig efler tetniff enfeenbe ber er intet golf unber himmelen, fom er faa forbeelagtigt {fiflet fom»i. 3)er Ijar altib»æret et meget ftort Dnbe t SSerben, paa meget faa Unbtagelfer nær, og bet er, at golf Ijabe gaaet efter bereå egne inbibibuelle gotelfer, fjabe bceret oberlabte til at Ijanble efter be for* jfjellige 2iljfynbelfer af falff SJtøilofo^i, falff Religion og falff $Politif. SiSfe golf Ijabe iffe forftaaet og funbc af 9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte tit ^erren om at blibe beilebt af b>tts Slanb; men be f)atobe intet ^Prceftebømme, ingen Drganifation, ingen SSJfebbelelfer fra bet eie uben faameget fom bar ligefrem nøbbenbig til at lebe bere moralffe >anb«tinger, aabel kationer fom Regenter Ijabe fircebt at bære SUienneffefjeben tit 9tytte beb at orbne Sftegjeringg&æfenet paa bere eget Slnfbar uben erren SSeilebning efler immelen 5Prcefiebømme. gtyrfteme Ijabe lefler iffe paaberaabt fig nogen legitim Sftet til SPrceftebømmet, xmn incb blinb Siflib til Stnbreg djempel fyabe be banbret i S^rannerS og 2>efpøter gobfpor efler optaget bilbfarenbe $ljilofopljer begreber uben minbfte Selærelfe fra bet øie. 25e Ijabe labet fig befyerffe af umættelig GsrobringSttyft, af cepterets gorfrtyflelfe og bere egne ftyge jerner8 pfyantaftijfe goftre. 2Range Ijabe ogfaa optraabt fom Religionslærere og Reformatorer; be for-

2 354 ale af 2 lb te Sofjn at;lor. ftobe, at bet bat noget gorfeert i SSci-bcn i focial, moralf! og religieug ^enfecube; men fybori bette gorfeerte beftob, Ijabe be it'fe meb 23eftemtl)eb funnet fige. 2)e funbe nof tale libt om en forgfocftet og gienepftanben gorløfer 2>inf, font be Ijentebe i friften men be bibftc forljolbgoiis Sntet om bet IcrgtftabSforfyoIb, fom finber eller burbe finbe <g>k\> mellem 9J?enneffet og h>n Ijimmelffe gaber. 2)6»ibfte Sntet om 2flenneffet3 gorubtilbærelfe, om ljan ftore gremtib, 2>erben3 fabelfe etter enfigten meb bens Sitbtibctfe og!?t>ab ben Skftemmetfe er, ubé flaner meb enftm tit StKenneffeneS gorløening, famt bereg og benne KtobeS ebige Dpfyøielfe og Ubbit'ling bare be fulbfommen ubefjenbte meb ; ligefom Kongerne uben 5Prceftebøm= metg SØiimbigljeb, bare be tun btinbe 2>eilebere for ben blinbc, ubibenbe, 2)e funbe ifte fatte bisfe >erren» opfyøiebe flaner, og bevfor bu'ot be uenige i beres begreber, og fyerfra ftammer ec= tigmeng [tore Uobereengflemmelfe. Dg bog Jjar mange af bigfe SUtønD r-aret tigefaa oprigtige fom bi. SJiange $pfyilofop er Ijabe ftaaet frem uben ben 2llmcrgtigeg Siftanb, og be fyabe inbført bercg 2Jioral)t/[temer og forftjeuige Seberegler tit SDiennefEeftægteng goræbling og StyKe, men be!jat>e tun ubrettet fiibt; ja alle bigfe $ptjilofop!)erij 23eftra>betfcr til= fammentagne fyabe tun bibraget faare libt til Skrbeng gorbebring. 3)e fyabe atbeteg forfeilet SCRaalet; bene jenføbelfe. 2)et er fanbt nof, at be Ijabe lart om ubg Silt-cerelfe og bor 2lnfoarIigl?eb for am; be t)abe ubfprebt mange gobe n-ioralffegor«ffrifter og fremfat mange gobe runbjcetninger; men ba be bare uben Kjenbjfab til Sobene for 2ftenneffeneg ib og il* bærelfe, funbe be naturltgbiig ifte belære 2lnbre berom. 2>e fyabe attib manglet nogle obebprinciper og ben fit/renbe 3n&- flijbelfe; be $abe SlQe manglet itlib til ub famt ben fornøbne llnberbiisning fra b>rtt, og tyeri maa Slarfagen føges til al plid og Ucnigfyeb, fom til enfyber ib l)ar fyerffet. 3 gamle >age fyabbe man Slfgubec af forffjcllige gormer, fom man tioagbe oigfe obernaturlige Kræfter og (Sgenffabtr, og bigfe 23ifleber titbabeg i tufinbtuig af 9) enneffene. SRen golf fyabe be felttfamme taabelige goreftitlinger i bore 35age, fom forbum, fun Ijabe be antaget en noget for-- ftyetlig gorm. 3)er er nemlig bleben mb«ført alleflagg Sljeorier af Spfyilofopfyer og Reformatorer. Sftebetfor uber af Sræ, Sern, teen, 2fte3jlng euer ulb, Ijabe be S^eorier, Soeer og isninger. 2)e lja»e begtmbt at opftiue førffjedige religieufe og ligefom be amle brugte, fun i en anben gorm. 2Jfange af 9JutibenS ecterere i^abe ligefaa uroffelig Sillib til bereé fetblabebe Sfyeorier, fom be amle ^abbe til be ubebilkber, fom be fyabbe bannet meb bereé egne jamber. 35ore ^olitifere ere ligefaa forbirme i biéfe 2)age fom be oare i forbumé2)age, uagtet be paaberaabe fig en langt (terre >pl^ning. 2)erfom ^ gaae til taterne, til forben f. (Sj., troe S iffe, be Ijaabe, at be funne tbinge ^ben til llnbeifaftelfe? So»téfeligen, og be troe obcnifjøbet, at ben ing er fnart flaret og Krigen enbt. roe 3 iffe, at be tyblige ere ligefaa fiffre paa bereg ibe og fige, at beres retfærbige ag oit feire? Mtn fybab 9JJere fan nogen af bem ubrette enb golf i gamle 2)age? Sntet. bab er runfccn bertil? 3)e mangle Unberbiilning af ub Sjencre. 2)erfom nogle eller ade af bisfe 2JZcenb, fom fyabe lebet i be forff ellige SibSalbere, b^abbe funnet e4otbe SlabenbaringenS 2t)i, bilbe be meb labe ^atee annammet Svangetiet, forubfat be fyabbe funnet fovftaae bet fom bi. 2)et ^ar»æret alminbelig fif blanbt

3 itfenneffene at føge blot efter mennef felig SBiiSbom og menneffelig tfunbjlab for at bitte fatte iftanb til at (tyre oeres ib og SSanbeL 2ltte troe paa et Ijeiere SScefen, fom fimrer og opljolber.33er» ben, men be f;aoe altib anfeet b>m for utilgiængclig. roe 3' tf'fe, at be s JCeligieufe i gamle 2)agc Ijaobc be faminc 5lnfluelfer om ub fom be SRettgteufe i»or Sib? So ganfle»ift JpborlebeS»ar bet meb 35aniel, Sale af 3 lbfte 3o&n at)lor. 355 bengang $eng -JZebucabnejar bob fine tiewetijbere og anbfigere at fortælle Slemmen, ban l]^?. *?aw / 1 amt noloegge famme? tjewcttyberne fagbe: DenSing, fom kongen begjerer, er f»ar, og ber er ingen Slnbre, fom ben fan funbgiøre for Kongen uben ubcrne, Jj»i8 33o* lig er iffe b> SWennejIenc." 2Jcen 2)aniet bab til barn, fom aabenbarer bemmelige ing, og IjanS 23øn ble»" bønhørt, jperren aabenbarebe for fyam fiaabe. Kongens 2)rom og bene Uottybning, faa at i>a fypttt fremftiflebe fig for Kongen, forfynbte ban fyam, tjtøab fyan f)abbc brømt og berefter glemt. borle&e oar bet meb be gamle rcefer? 23lanbt anbre ing tilbabe be ogfaa en ufienbt nb, og ia $Pautu3 fom til bent, faae fyan en Snflription til benne utjenbte nb paa et af beres Æltere, derfor fagbe Ijan til bem: 3)en ub, fom S ufjenbt bqrfe, Ijaut forftmber jeg GSber." 2)c troebe paa et Ijøieve 2Scefen, fom fimrer Unioerfet, og bet famme giøre 2JJennejfene i»ore 2)age, men afligetoel tilbebe be en ub uben Segeme, 2>ele efler Sibenffaber. SOtan fan fige bet famme om Kongerne, gm-fteme, tatsmcmbene og $pi)iiofopbeme, tf)i be troe 21de paa et fetere SSæfen, fom opfjolber SSerben; men nof fagt, man l;ar tun gjort fmaa efler ingen gremffribt i Kunbffabcn om bisfe Sing. S funne gaae tit be ftorenebe tater, til (Snglanb og afle be europæiffe 2anbe, b>i$ S behage, og fee om 3 funne erbolbe mere Kunbflab om ub nu, enb man ^aobe for Slartufinber fiben. 9Jkn fyar iffe er^olbt ncgen forøget Kunbflab om ub i al benne ib., >»orlebe3 er bet ia mulig at erfyolbe Kunbflab om ftremtiben? ^iworban fan man forftaae 9ioget om»or timelige og aanbelige SEilocerelfeS gortib eller gremtib uben Slabenbartng fra bet Jpøie? 35er ftnbeg ingen Sflagt eller Snbfltybelfe, fom fan aabenbare biåfe SEing i bereg rette ty, uben ben ub, b>u Solig iffe er btanbt Sftenneffer..* Wlm alle 9ftennefler i SSeroen, baabe 2a>ge og Særbe, fyaoe»æret uoibenbe om bi fe Sing, og be t)a»e iffe f)aot 2Jiibler til bere$ 'Jiaabigljeb, f;»or»eb be funbe erfyolbe rigtig Underretning om be $rinciper, ieg fyar talt om, 2) et»ar for at bortrtybbe benne U»ibenf;eb, fom bar t>erflet i SJlartufinber, for at enfigter, grunbfoefte fanb s Jieligion og fan» Moralitet, og for at inbføce Den s rette JiegicringSorben, at ub aabenbarebe fin SSillte til 2J{enneffeflægten»eb fin Sjener Sofept; mitf). 2)et»ar af benne runb, at t;an aabnebe Jpimlene og talte til fine Søm paa Sorben, og bet»ar af benne runb, at Ijan borttog bet lor, fom faa længe Ijaobe inbljtyflet SSerben. 25eo Sofepl) mit^> aabenbarebe b>n Siofen? So», SJIenneffeté gorbotb tit ub og l)»ortebe*>»i jfulle fiffre os inbi-»ibuet Styffaltgfjeb i forening meb»ore tægtninge, fenner og Sefjenbte, famt 2)Jaaben, t)borpaa 23erben funbe btifce fornbet. X)ette er gormaalet for»ore Seftroebelfer, og faabibt jeg fan forftaae er bette ogfaa gormaalet for erren SMrbeibe. 2Si føge at inbføre correcte ^rinciper bfanbt 2) enne(fene ;»i føge at afflaffe be SDiiébrug, fom faalamge ^a»e funbet teb i Serbtn, og føge at lære»ore 2JJebffabninger i»et og ffrelfens g?(an, for at oe funne blibe fatte ifianb til atlareberes

4 356 Ittle af Wbflte 3o()n laglot. Søm bf jamme ritnbfortnincjev cg for at be i fin ib funne ftaae fom grelfere paa.tfion8 Sjerg i be fibftc 3)age, og toeb. errcn8 jælp og Siftanb tuoe tjan8 tjenere inbfore en nu, Wxa, tybis ærfjenbi flat l>are greb, Sr/tfaligfycb, $erligbeb og Dpboielfc for benne falbne ScrbenS Seboere i forening meb felbe Jtloben8 jen«fobelfe. 3cg fcatobe nær fagt, at bctfe bar noget 9tyt for 08, ibetminbfte er bet befønberligt. 3>i ere bletone batte tocb SnfpirationcnS 9tøft, og grt/b fplbtc toort Srljfr, ba ben ftorc (Slobjm aabcnbarebe bette ftjønne Subjtab tit 9J?enncfTenc8 Søm8 forlosning, og toeb at abltybc b,an8 gubbommc= lige obe Ijabe toi folt 23elfignelfe og en ufjenbt læbe i ror jæl, meben8 Jpjertet ftoulmer af Satncmmeligljcb mob ben -Skellige i 58rael, og besuagtet funne toi iffe labe bære at fuc tilbage til 26gr;pten lige«fom 38raeliteme, ber forlobe bere8 iem i rætbommen8 Sanb. SSi r)atoe inbfuget Xrabitioner faa at fige meb 9floberm ælten. 23or pbragelfe og Dptugtetfe i bet Jpcle taget, ilte blot i religieu8, men i enljber Jpenfcenbe, r>ar ftaaet i trtb meb ub8 ytige8 rene runbfætninger. 3He et enefte correct princip, fom er ftitfet til at fremme SDJennejfeflægtené 2r/ffe, b>r bæret ret forftaaet og ret antoenbt af 3nbitoiber, fom bare bcrøtoebe ben eflig- ftanb8 Snfpiration. Og r)toorlebeg ftulbe toi hinnc opfatte 9Joget ret, naar fyete Serben bar ubibenbe? 23ore <5tat8mænb og ^fyilofopljer, fom Ijatoe ubgibet fig for og enbnu paaftaae at toibe faa meget, ere inbbtoqebe i SDlørfe, og ber fanbtes iffe (Sen, fom toar iftanb til at lære 08 fnmmelfle runbfætninger, fimpeltb,en forbi ^ngen tienbte bem, et fjeocr gjorbe s toi. Jcaar tage alt bette i betragtning, er bet ba faa forunberlig, at tot funbe toafle og fjanbte forleert? 9Jaar tot fce, at bele Serben er og bar toæret inbbtytlet i bet br/befte Wlex\t, toi er bet ba faa forbaufenbe, om toi i mange Jilfælbe ftulbe glemme toort b,øie ftalts b,erlige føaab, glemme bbilfen tiqing toi inbtage, brille Selfignelfer, JDrbinantfer, aber og Kræfter, toi fyabc annammet? (5r bet faa unberlig, om toi ftulbe ffuc tilbage ligefom 38rael8 Søm, ba be batobe gjort bere8 ulbfalto og anbre ubebifleber og fagbe: 3M3fe ere bine uber, o 38- racl?" 3eg otocilabtr baret til CFccr fclb. Da bi blebe infpirerebe af ben eflig«slanb og be anbfyeber, tjenere forfrmbte, ba fattes bi iftanb til at forftaae bor fanbe tiqing og bort gorfyolb til ben 2Wert)okfte. 2)et er ingen ubett/belig jerniug, bi ere befljæftigcbe meb toi føge at bortftaffe 2larb,unbrebere Silbfaretfe og SUcorfe. Si føge efter greb meb ub, for om mulig at finbe ben rette Sei til Sitoet, ben rette Religion, ben rette 5Kegiering maabe, lort fagt 2llt b,bab fom er ifianb til at foræble, optyøie og belfigne 08 i lib og (Sbigljeb. 35a tot troe at f>abe funbet benne, føge toi beftanbig at tyolbe 08 nær til toorljimmeljr'e gaber, og b,an føger at brage 08 til fig og ubgr;ber fin Slanb otoer 08 fra Sib til anben, beb bbilfen toi funne raabe Slbba, gaber! og fole, at bi ere t/an8 Søm, og berfor boie toi 08 for b,am meb Sfirefrrjgt og fætte bor uroffelige Stb tit barn, bor gaber, toor ub, bor Sefrier. SSi føge altib efter Ijan8 2tanb for at funne fige meb anbfjeb : crren «bor ub, ^errcn er toor Konge, J^erren er toor Sotogitoer og b,an flal Jjerjfe ober 08.* Si fpore unbertiben et limt af benne Slant og ben fremfalber ba enbié gabnlig og behagelig Sirfning i toort inb; men toi glibe ofte tilbage igjen. 55og er jeg iffe af famme SDkning fom 2)rengen, ber fagbe, at t)an paa Seien til folen gleb to friet titbage, meben8 f>an tog eet frem. 33t funnc iffe anføre bette fom en alminbelig 9iegef. 3eg troer berimob fom gsræilbent?)oung, at bi b,abe gaaet mange 2rin paa ben

5 Sale af Seibfte 3of>n $at)lor. 357 rette s i>ei. 3eg beeb ogfaa, at ber crlufintev, føm iffc l>abe bøtet 5?noe for -Haal, S men fom fole, at ub et bere8 ^»erre, $8efft?tter og befrier. Jpfab fyabe bi at gjørev 2>i finde (abc #erren 2tanb boje b>8 08, frille 08»eb bore ^eit og pågrebet, og om if fe 211- ting gaaer efter tort obeb, maae»i ertubre, at bore 33egreber iffe altib erc rigtige, og at bor 2>ii8bom ofte fjar biift fig at boere Daarffab, tfjt 2t(t, fjbab fom er ret, femmer fra ben ftore (Jlotjim, og ingen Slnben, og bet bit frigjøre od fra bor 3>aarftab og bringe 08 ub af bore mørfc fiabprintfyer til 98 og anbtjeb. Den almægtige f;ar begpnbt at famle fit ftolf fra aoe kationer og flienfe fine Retlige 2>ii8bom og tfunbflab, og berfom bi tabe 08 regjere af Ijam og banbre paa i/ant 3Seic, bitbe bi iffe alene forftaae, tjborban bi ffulbe frelfe 08 fetb, men ub«flirte og s Jtigc bilbe berbeb grunbfoeftes paa 3orben og 9ftetfcerbigljeben8 Wegjering inbføre8. 2)erbeb bilbe bi opnaae, fybab 9J5b> lofopfycr, Konger, Regenter og tat8mænb i fin SEib forgjebeé b>be ftræbt at giennemføre. Jperren bit tilbeiebringe benne ingene8 Drben beb at famle fig fom bit boere tjans fiobe tpbig. et ftolf, 2?røbre, maa erren bicetpe (Sber, 03 jeg belftgner Sber i 3efu 9iabn. 2lmen. Slfrifa. (gra Millennial Star.") Sport islijabetf; i epbafrifa, ben Ube 3uni 1862, ^roefibent (Sannon. tf jare S?rober! 35a hoften fn fltt P ai afgaae til (Snglanb, benptter jeg noerbcerenbe Seitigljeb til at fenbe Dem nogle Sinier, for at 2>C fan bib:, fyborban bi babe bet i Stfrifa. Srøbrcne Dijon og Dalbot gif forleben til raf)am8 Doron, bere8 ftøbefteb, for om mulig at inbføre Gbangelict berfteb8. Dereé gamle fenner og S3cfjenbte ønftecc fjelft at unbbrage fig bere8 elftab og bare fulbfommen tilfrebfe raeb bereei egne Steninger. 2>e affatte enbeel <E?maaflrifter blantt 23efelfningen, og ba bet iffe lpff:bc8 bem at faae noget ftorfamlingslocale, opfloge be 5ptacater, fom befjenbtgjorbe, at be bilte bolbe gorcbrag paa Sorbet, tpbilfet be gforbe i tre paafolgenbe ønbage. De fjabbc enteel iltjørere f)ber ang, men naar be bab bem om 9tfab og uu8lp, taug be s Mt. Unber beres to 3Naanebcr8 )pb>lb i rabamg ovon maatte be forge for p3 f e,b - Da ber ffete gjentagenbe ^Inmobninger til bem fra nogle SJtønb, fom boebe loengere oppe i Sanbet, b>ilfe bare»itlige til at aabne beres Døre for bem, at te funte proctife, og ba be ligelcbes tilbøbe bem tfoft og 2egi8, fagbe jeg til 5?retrene, at be gjorbe bebft i at gaae frem, efterfom herren aabnebe 2>eicn for bem, og eberlabe rab,am8 oron til fine egne betragtninger en Jib. Det fibfte 5?reb, jeg

6 at gration 358 teorrcfpoiibcutcc. mobtog fra bem, bat bateret (Slanb8 $oft, Ijbor SWaabttyotbéforeningeng al Mtt bem bengaae en ib, inben man faaer ben gratis oberlabt, og l)er prcebitebe be for golfct. ( n gob SHanb fycrftebe, cg glere unberføge ficei-bommen. Jpbab rafyanig SEoron angaaer, ba tabe flere SElbfter føgt at faae g-obfcefte ber, men bet er fyibinbttl migtyffet. 2)a 33r. b>rlaan fibft jlveb til mig, tjabbe fyan bet gobt, Ijan proebifcbe bengang for be fyoflanbjte (Solonifter i Dm» egnen af (Sapftaben. 3)e l^otbe forfrrcvlfelig faft beb bere8 kræfter, og bet er ban* flelig at gjøre noget ^nbtrb,f paa bem. an fyabbe bøbt en ung t/bfler. 2)e faa JpcHige i IjanS 3)iftrict bare lt)!fetige og bojebe i ^errens 2lanb. Sproebifenen i be offentlige aber fortfattes t>ber ønbag. 5taar 33r. Sr/berlaan er frabcerenbe, inbtager 23r. 9?t/an KjanS i$lab. an er ofte bleben forftt/rret i fine gorcbrag af ett jofelift, font pleiebe at gjøre tøi og at efterabe Ijam, fyborefter fean gir runbt til jollet meb fin at og betlebe. politiet Ijar nu grebet t>am og gibet fyam to Ugcrå trafarbeibe for fc>an Uleiligljeb. iben Ijabe be Ijabt nogle faa frebelige SEilt/ørere. 3 $orr lijaoerr) boje berettige 35 ag for 3)ag. 3eg kolber tre gorfamlinger Kjber Uge, fom beføges af entelte rem= ilibe igjen. Skg er It>ffelig i min SlrbeibSmarf og er oberttybet om, at ^erren bil belønne bore 33eftrcebelfer meb 2RangeS Ombenbelfe. 2>i fyabe nogle ange faaet 3Stnbuerne flaaet inb i bort gorfamlingsløcale og Sørene fplintrebe meb tene af en ^pbel, fom tyelft balgte 9Nørtet til ftn Daab. 3eg taalte bisfe Ulemper et ^ar SØkancbet i bet >aab, at man flulbe blibe fjeb beraf; men ilte faa fnart bare SRu* beme fatte infc, for be atter flogeå ub. 3eg labebe berpaa nogle SSinbuegftobber, men jetter iffe bisfe fif 2ob at bære i greb; man bunbvebe lø8 paa bem faabel fom paa 3) ørene, inbtil jeg enbelig begab mig op til ^olitimefteren, fom mobtog mig meget forefommenbe og fagbe, at fybi jeg t'unbe ftaffe barn fat paa en af grebsforfityrrerne, flube Jjan ftatuere et faabant (Stempel, at be brige no! flulbe labe o i s Jto. Qan lobebe tillige, at an bilbe labe en 33etjent tøolbe Ubfig i SRærljeben af bort gorfamlinggfteb. 3 ent;oib fertil ubfatre jeg en belønning af 4 5j3b. terlinj til ben eller be, fom lunbe gibe )plt/3ning om Uroftifterne. >et bjalp; be fyabe labet o i fulbfommen 3?«fiben. 3)e fytlfes tiqigemeb 33røbrene paa bet ^jerteligfte, og jeg unbertegner mig SereS SSrober $ige mebe. JperrenS jerning bar beb bor Sinfomft til bettesanb nceften bob, og ber bil 3Billiam gotljetingt/am. (Sncjlanb. Sonbon, ben lfte Sluguft ^rcejibent annon. Sjcere 33robet! S mit 23reb til 3)em I bi ^abbe gobe Ubfigter til en ftor (Smiaf 20be Dctober 1861 mebbeelte jeg Dem, fra SonbonS (Sonference i I goraaret

7 ; (Sorrefponbance , øa bet et mig en gomøielfe at funne ftge, at bort føaab flog iffe feil. dengang antoge ti, (emigranternes %a\ bilbe beløbe fig til en 150 tøffes, men ber bleb ftabig tilføiet nr/e 9?abne paa bor Sifte, inbtil bi fcabbe faaet 250 i bet -ipele, Ijbilfc afle ofreifte til bcftemt Xtb. SDiange 23rebe ere anfomne tit bereg SSenner fra bem, Ijbilfe unberrette om bere tytfelige Slnfømft tit 5Ren> $orf cg Florence. tben min jemfomft fra Siberpool Ijar jeg befugt alle renene og mange af be Redige i benne (konference, og i bet ele taget, Ijerffer ber en gob Slanb btanbt bem. 9iogle %aa, fom fyabe bceret lunfne og ligegplbige meb at beføge $orfamlingerne, begimbe nu at femme fig og fr/neg at bille efterlebe bereg Religion og fortjene be SSetfignelfer, fom herren tjat berebr for be STrofafte. æibfterne Stofa Sroibtt, Sboma8 tårner og Steuben -KdBribe afreifte meb (emigranterne, tifligemeb mange inbføbte $glbftcr, fom altib bare rebe til at bjcelpe baabe i timelige og aanbelige ager, faa jeg bteo labt tilbage meb fun to omreifenbe SSlDfter, fybilfe begge ubrette et gobt^lrbeibe. 2)a bi fyabe mange røbfter og $rcefier, fom ere gobe Sfftcenb og billige til at gjøre, bbab be funne for at fremme >erreng ag, beftiffebe bi SRogle af bem til at brcebife paa aber og SSeie, og Slnbre til at beføge renene om ønbagene. SSi labe ogfaa gorftanbeme af og til beføge «nbre rene 2llt efter fpeciel S3ejfiffelfe. 3)ette arrangement Ijar ftiftet meget obt ; bore ftorfamlinger ere bebre beføgte SSrøbrene Ijabe faaet et Siflceg af Slanben, fom golge af, at be b,abe bebre Seiligtyeb til at cere bereg ftalb, og be >øbte 2ln» tal i be fibfte fej 2Jcaaneber beløber fig til 90, men bi fyaau fnart at faae bet forboblet, ffia nge føge efter anbljeben og bibaane bore gorfamlinger, men aqigebel er bet %aa, fammenlignet meb be INange, for t;bem ber prcebifeg. 2)og bette gjor o? iffe forfntytte; bi bille meb ubs ^jcelp bebblibe at brcebife bangeliet for bigfe pengebegjerlige og forlpftelfegftyge farer, enten be troe eller ei. 3eg ønffer ofte, jeg Ijabbe flere Segemgfrcefter, faa jtg funbe ubrette SUiere, men jeg er iffebeftominbre meget tafnemmelig mob herren for ben elbreb, jeg ntyber, tt>i ben b, ar albrig bæret bebre enb for S'ccerbcerenbe. -Seg fjar albrig følt mig mere anfporet til at gjøre obt enb netop nu, og jeg troer bøfler iffe, at bet nogenfinbe bar faa nøbbenbig fom nu, tb,i erren arbeiber bigfeligen blanbt 9ttenneffeneg 2?ørn. %ox nogle far fiben maatte be 5 lbfte >ente 23ebifer af bibelen for enljber tyaa~ ftanb, be gjorbe, baabe for r>nbere og eflige. 3)erfom to eller tre Redige blebe forfulgte, maatte be ftraj ttye til' SSibelen og føge 33ebtfer for, at be hellige ffulbe forfølget, eflerg bilbc maaffee 9Jogle falbe fra. Sltter, berfom nogle af be efligc, efter at f/abe bibnet om bette SSoerfg anbfjeb, lobe fig fyilbe af 5D?ørfet formebelft Dbertræbelfe og Stafalb, maatte be 5 lbfte fttaj flaae op i ben gamle gobe Sibel og føge (Sjempler paa, at bet famme ffete i Slpoftlerneg 3)age. Ttm jeg er glab beb at funne fige, at ber er foregaaet en ftor tjoranbring blanbt be Retlige meb enfb,n til bigfe ing. 2)e b,abe Icert, iffe at fee paa 2lnbreg imber, Ijbem be tilforn maaffee Ijabbe al Silttb til, og at bet er ingen runb for bem til at forfømme bereé $lig= ter, men at bet ibertimob ffulbe anfpore bem til rofafib>b, frijgtenbe, at be ligelebeg ffulbe tabe. Slanben og falbe fra. gor en neeg Star fiben b^abbe bi iffe 5>lnbet enb ibibelen at bebife bette SScerfg ubbommeiigb,eb af (fanbt nof, bi b,abbe 2JJormong S3og, men Solfet bilbc iffe troe ben); i 2)ag b,abe bi tufinbese-

8 ! 360 (iorrefpoubnucf. bifer. Dengang Ijabbe bi fim nogle faa s 2labenbaringcr og s 4kopl)etier af Spropljeten Sfofepfj, i Dag f;abe bi bentben $}>ropb> tiet af 3Brigt)am, eber, SBiflarD, Daniel og en SWængbe Slnbre, fom fttnbe»cebneé, af fybtlfe mange ere opfplbte og anbve opfplbes for bore ine b>er Dag. ftor tretten 5tat fiben bare 3ion8 Qnbbpggere tun faa i Dal, og biéfe bare tilmeb fattige. Dog fremtraabte bore Scbere bengang og fagbe, at bi bilbe inbfamle be fattige eflige i tuftnbbiis til bisfe Dale.«Dette er jfeet, og bet er blebeu gjort i Slår, tin' SEufinber blibe t)entebe ineb 2>ogne fra Sjergene. Dette fttnbe oberbebife ^erben om, at herren atter Ijar begpnbt at famle SSracl og ubrette 5Mlt, b>ab bermeb ftaaer i gorbinbelfe. ibibeien taler om benne Subjamling, 9Jtormon$ 23og ligefaa, og bentben forfpnbes benne Jibenbe blånet SorbenS Sebocre af it inber. 3a Xw finber, fom itfe ere 2Neblemmer af benne ftirfc, bibe, at be JpcClige inbfamle3 til Utal), men be troe itfe, at erreu t)ar en ginger meb beri, ligefaa libt fom døberne troebe, at 3efu3 bar ubei en; og berfom be iffe ombenbe fig og ablp.be (5bangeliet, bide be blibe ligefaa ffuffebe fom aberne forbum. 53eftanbig bebenbe for.tfions SSel, tegner jeg mig DereS 33rober i jagten fb. 6. taintl. konference. SSentøéfel tfjære ^ræfibent 3. % mit$ Det er nu en ib fiben jeg jlreb Dem og bil berfor i Dag fenbe Dent nogle til fiinier, for at De fan fienbe Silftanben ljo8 c3 for ^tærbærenbe. Det er mig en læbe at funne fige, at herren er meb o og belfigner bortslrbeibe. Det fpnes fom ben ceb, ber bleb faaet for nogle 2lar fiben, begpnber at fpire frem og bære grugt beb ^»errens jenere uophørlige )mb> og gsleie. lfte Diftrict, fom beftaaer af tørring og be omliggenbe ogtte, bifer fig fom ben iamemmeligfte Slrbeiblmarf, og 9ttenneffene Iptte mere efter anbljeben ber enb forben; 9cogle ere bøbte i ben fibfte &ib og en ftor Deel er troenbe, ibet be fee ^ropljetierne cpfplbeé, faabel be, ber ere gibne i benne uu b>ibning, fom be, ber blebe gibne i gamle Dage. Detk i forening meb her- førring, ben 16be 2luguft rens 2lanb ^aabirfen bil gibe Slange ftraft til at brpbe SErabitionen«fiænfer og frigjøre beres einb. De Drofafte blanbt bore ebftenbe ere fulbe af føaab og læbe og taffe herren for bere Sefrielfe af Sabels gccngfel. grit-ebgaanben gjør fig mere og mere gielbenbe i bette Diftrict. 2bet Diftrict, fom omfatter ben norbøftlige Deel af SSenfpSfel, beftaaer meeft af meget fattige golf, fom b>bebfagelig ernære fig af gifferi; men uagtet bereg Slrmob ttie bi mange trofafte hellige paa ljbilfe meb læbe offre b>ab be formaae til ubs OrigeS jjremme. 3bie Diftrict omfatter ben fpbøftltge Deel af benne (konference og brimler af gobe og trofafte Retlige, fom ere forcnebe i beres 2lrbeibe for 9iiget3 fremme, og bet er meget fjflben* mnn træffer dn i

9 teorrefponbcuice. 361 fcette Diftrict, fom iffe troet (gbangeliet. Det et min to, at Sftange bide tillægge? Sivfen t>et i ben nætinefte ftremtib. 4be Diftrict et bet ætbfte i benne (Sonfetence og ligger omttent mibt inbe i famme. aabibt ieg beeb, er ber bleben fcøbtftlere tyer i bette Qbartal, enb i noget af be anbte Diftricter, og be Retlige ete meget nibfiære fot bereé Religion og en gob Slanb tyerffer blanbt bem. er er ogfaa en flor Deel Sroenbe, [om i fin Dib bifle ablpbe (Sbangelieté ftorbringer. 3eg er Ipffelig, fjcere 93rober mttty, beb at bære en 2flebarbeiber i bette tyerlige SSærf og bit gjøre 2llt tybab ieg formaaer for famme? fremme. SDiin 23øn er altib for Dem, at Jpevren maa belfigne Dem i Dere?»igtige Satb, faa Utiget fan tribe? unber Dere? 53eftpretfe i fanbinabien tit abn for alle Oprigtige. De tifligemeb 23røbrene i DeteSDmgibelfe tyitfe? paa bet SSenligfte fra mig meb familie. DereS Prober i jagten. øgftec. amborq eeen. damborg, ben ilte Sluguft ^ræfibent 3. 9?. mitty. ^ioere Stobet! Det et længe ftben, jeg tyar tyabt fat paa fpert og 33læf fot at jfilbre tot tttling i damborg; Slarfagen et for bet i$fix\tc, at min Jpaanb bebre forftaaet at tumle bet tunge tøbegobs og beslige enb ben fpinfle SBen, og fot bet 2lnbet, at 2Ut et tyer beb bet amle ingen pot af goranbring. 3eg tyar meb Sntereéfe læft Stjernen?' ^Beretninger om SSærfet? fremgang i SJiiSftonen, og r)toorlebe erren? jene= re? forenebe Kræfter fprebe SSelfignelfe ub iblanbt golfet og famle be Oprigtige unber anbtyeben? 23anner. Srob? be mangfol= bige ugunftige Dmftænbigtyeber, fom Icegge fig tyinbrenbe i SSJttSftonairen? 8 et, er tyan bog Ipffetig beb at bcere anbtyeben? 23ub= bærer tyan? Mangler fom SKennejTe, tyan? matte Segeme, be trætte Sebber l(t forglemme^, og npt ib firømmer i forening meb ffiømte gortyaabninger tnb i tyan? Sarm, naar oprigtige jæte Ir>tte til tyan? 23ibne?bprb og annamme bet frelfenbe (Sbangelium, tyan forfpnber. Sblanbt ermanien? ønner og Døttte feet bet enbnu iffe fpnberlig Ipft ub. 3 forening meb mine faa øbffenbe tyet benptter Jeg labert ftriminut til at gjøre bote 2JJebmenneffer befjenbte meb ben anbtyeb, fom bi tyabe annammet, men tytbtil uben $rugt.. >anbelen? 2lanb gjennemtrænger Volfet fra >obeb til gob, bere? ib og ib er albete? optaget af bet 9cær«bærenbe; bog troer Jeg, at naar ber bleb arbeibet mere iblanbt bem, bilbe be Oprigtige nof funne finbeg, ifær naat Spbfflanb? egne (Sønner funbe blibe fenbte fom 33ubbærere. Det tpbjle prog er meget fbært at blibe fulbfommen t forublænbinger, og enb mere for bem, fom maae ernære fig meb fine Jpænber? Slrbeibe, ba et plat prog bruges t bet Daglige, tyr-iltet er MP bele? upasfenbe til offentlige Qrorebrag. Sjære S3rober, felb er jeg tilfreb? i min tilling, uagtet Jeg iffe fan negte, at jeg længe? meget efter ai beeltage i be ober, font mine øbffenbe faa rigt ere begunftigebe meb at fibbe unber erren?

10 562 (Eorrefponbance. Sjenere? froft og mobtage 58eIcereTfe og formaning, elb at tocete -Diunb befianbig, uben at fyabe bet ^ribilegium at bare Stirrer, falber migunbertibenlibtircettenbe. 35e Ijerbcerenbe Retlige bebe at ^ilfe 2)em og 3)ere? Sftebbrebre. Raabenbe altib at bare X>ere-^ 33rober i herren tegner jeg mig meb SIgtelfe. eorg Speterfen. SJeaneiinaviens Stjerne. 2)en lfte eptbr. )e nørframcnf'anffe Stateré 2!Uftaiii> ctt 3ft>tjarfel for olie kationer. 3)e norbamertfanjfe tater? Riftorie for bet fibfte r)alde Slarfjunbrebe ficmftifler et (Sjempet paa en forben ufjenbt national SSelftanb ja en gorogelfe s af Jiigbom 03 Sftagt, b>i? Sige SSerbenS^tftorien iffe fan opbife. ftor at bruge en gammel 33ro> pl)et 5rb: Rebningerne flulce ftorli^en belfigne? i Sanbet/ og ibet $ropt>eten 9iepljt oienftmlig taler om lifterne af be fforenebe tater? Sfiegjering, bruger tjan folgenbe mærtbcerbige Dri : Dg jeg 9Jep(u* faae, at Rebningerne, fotn bare ubgangne af Sroelbom, blebe ubfriebe formebelft ub? raft af alle anbre golfé Romber." SSt finbe, at i ben amerifanffe grit)eb?frig belfignebe Rimmelen? ub (Soloni* fierne? SSeftroefctfer, opreifie ceble 9J?ænb og ferte bem frem til eir, inbtil en nb, kation»ar grunfelagt paa Sorben, b>i? (Sonftitution garanterebe jollet ben meeft uinbjframfebe ambittig^ebéfri^eb, Salefrifyeb og $re?fefrifceb. Rer bar altfaa en forening af be gunftigfte Dmftcenbigtjeber, t)bt Sige iffe fanbre? blanbt be gamle kationer; t)er i ben n»>bte, ubefmittebe tat, t)bi? onftitution bleb flrebet unber Rimmelen? Smfpiration, Ijbilfet er bleben 08 mebbeelt t 2labenbaringerne beb 3ofept) mitb, Ijer bar en $let, b>or ubé 9tegiering?orben funbe blibe inbfort uben at maatte fjeempe meb Slarfjunbreber? faljre rabitioner eller Minbe ecierere? bigotteri. Unber bi?fe gunftige Dmftænbigtjeber bar bet, at ub? 3tige bleb organiferet t Slaret 1830 i be ftorenebe tater, unber JBejfyttetfe af ben b>flige (Sonftitution, fom, Ijbab bi aoerebe lr)atoe bemcerlet, bar frugten af gubbommelig SSnfpiration. 2tten uagtet runbtceggewe af Unionen felb bare fltigtebe for religieu? Sntoferance og gorbom og [>abbe opfegt fig et greben? Rjem i Slmerifa? 33ilbni?fer, og tttirob? for bet ftolte 33atgfprog paa kationen? SSaaben: et ftrifteb for be ^ortrijfte fra aue kationer,* uagtet alt bette, tøaobe gorbommen? urbeig toceret for ftarf, Volfet bar opbojet i faggen af religieu? intolerance, bere? SErabitioner lebnebe bem ingen $ptab? for 9Jcening?frit)eb, og frugten, fom be Sar, bar fljænbig gorfelgelfe mob be Retlige, mebliffelig bor Æirfe bar bleben organiferet. Riftorien om be begaaebe 3Sotb?gierninger mob bort golf er fimpelttøen en lang ftortegnelfe ober intolerancen? frammeligfte gorbrb,belfer, forobebe af elenbige Umenne* ffer, ber fløtrebe? af ^olitifere og 33 rafter, fom Slfle bare fjenbffe mob etljbert fanbt

11 Otcbaftionené SBemærfnittger. 363 og gobt Ijimmelfl princip. Støberi og Sftorb b>rte til 2)agen8 Drben; bore bebfte gjicenb blebe jlagtebe cg et fyxu $olf brcbeg ubenfor kationen? nemcerter.. bem gjorbe alt bette? Drgamferebe Jpofee af SBebæbnebe, meben8 SRegjermgeng mbebg» rnænb faae roligt til, tigefra Unioneng 5prcefibent til grefcgbømmeren, fyoitfe ilte bi[te inirtbfte ^arme, [etb ba Sanberg Sobc ang efter ang btebe Irænfebe af Sfibbinger, tjbig anbtemaabe maa bringe enljber retfinbig 9Jianb 5?inb tit at blegne af Sftøbfel. Det tiflobeg o? ei jetter at boe uforftprret i bort ifoterebe np jem. CSibilifationeng ffortjeempere meb SRegieringen i pibfen fulgte 08 i Jpælene; tlji beb robrin«gen af SØierjco, fyboraf Utafy tibtigere bar en Deel, lom bi atter unber ben 9teg}ering ^errebømme, fra Ijbiffen bi fyabbe flugtet for at [øge et frebcligt Dpfjolbgfteb i rtenen $08 be omflreifenbe Snbianere, tybor bi Ijaabebe at unbbrage o en [aambet d) ri [ten kation? ab, b>i8 falbne onner enbnu bampebe af bort uffplbige g ol 13 ubgpbte 33Iob. gationen [om et - ete fjabbe bengang albrig ført fårig mob 08, men tun pøbelen ; (Søn[titutiønen og Sobene anfaae bi frembeleg [om fyellige, enb(!jønm man negtebe o3 fammeg 35effpttelfe. 23ore bprebare 3iettigbeber [om Sftebborgere af ben [tore Sftepublif bare Ijaanlig blebne og berøbebe, og ba bi engang anraabte (5ongre8[en bøn«tigt om (Srftatning for bore Zab og Sibelfer, [barebe be $orenebe tater8 5prcefibent bore Detegerebe: Sftine herrer, (5ber8 ag er retfeerbig, men Stegjeringen fan tlte gjøre 5foget for ber." Jpbab Unber ba, at ben Sib ffittbe lomme, ba [amme 3?egiertng8 filtaft maatte btibe brubt? De eltige8 23Iob ^ar bcebet baabe be SRorbltge og be pbltge tarerg Sorbbunb, og bog fjabe bereg iborgere og tatemcenb Ijberten forlangt SRetfærbigfyeb [or be. Uflplbtge eller traf for be tptbigc ^borloenge [fat bet bare, inben SJienneffet fommer til ben (Srlienbelfe, at ben ebige SfJetfcerbigljeb ftnmrer itfe, og at immeleng 5tonge tjotber alte kationer? fjebne i [in aanb og teber bem tit at fremme fyang flaner? Dm mange kationer b>bbe [orenet [ig for at Inufe Ijine tater, bitbe Dbdceggelfen bog ilte boere bleben [tørre i [amme lorte Dibgrum enb ben alterebe nu er [iben 33orgerfrigeng Ubbrub. gfor iagttageren? 33H? Ian bet Jactum ille bøtgeg, at kationer [aabet [om Sfnbibibcr ere anfbartige for bereg gcerb, og fremforalt at uflptbigt 331ob Ian ille ub» gpbe8 uftraffet, men bit neblalbe en fortørnet ubg retfosrbige Jpebn. 35a Støberne t a,amte Dage ffutbe afgjøre pørggmaalet, fyborbibi ben Uftplbige burbe offreg eller ille, raabte be: ang 33 lo b lomme ober og og bore 33øm!" bor punltlig er ille benne frygtelige etbforbømmetfe bleben upfplbt og opfplbeg enbnu ben Dag i Dag, og ligefaa ftrengt bille be nulebenbe kationer btibe latbte til Siegnflab for alle oeres Sorurettelfer mob ben 2lllerljøiefteg hellige. < fterrctmtia,er fra Sletterne. 21f be tit Siberpool npltg anlomne ni 9J?igfionairer [ra tore att[ø[tab erfare bi gjennem u MillenniaI Star," at (Sapttainerne SUJurbodS og Duncané (Sompagnier bare anlomne [ra Uatlj tit glorence, og bentebe at begibe [ig paa Jpjembeien lort efter SWtgfionairerneg 2tfrei[e [amme[teb8 fra. {Sapitaineme orneg og ^arman? (Sompagnier bare netop anlomne, og Sapitainerne

12 364 UtebaftiouenS SBeinocrfuinger. -ftaigljts og 2Kifler8 kompagnier bentebeg om en fjorten Dage. 33røbrene møbte be8- uben folgenbe migration felftaber, ber bare paa SSeien til 3ion, nemlig 23r. SerciS 8nmfon6 og, fom fornemmelig beftob af Jpellige fra taterne; tjan babbe 46 SBogne og befanbt fig bengang 300 engl. Sttile fra gtorence. 93r. 5ffiarer,am3 elftab af Retlige, tørftebclen fra t. 2out8; ir)an babbe ligetebeg 46 SSogne og bar lun 60 s JJiite fra Florence, og enbelig 23r. 23an (Sott8 eljtab af jfanbinabifre Jpetlige meb 86 SSogne, omtrent 40 Wik fra gtorence. SEræfbijrcne bare i fortrinlig tanb, og alting tegnebe tit en hurtig og behagelig Dieife. (gmtgratiøné Ølawott. 9 ÆibSrummet mellem lfte 3uli 1860 til lfte yfult 1862 et ber i bet ele afgaaet tolb fibe meb Redige fra (Suropa, tybis famlebe Slntal wbgiorbe 5,556 jæle. Sif bisfe bare 2,612 (Sngetfte, 251 Stotffe, 309 fra 2Bale8, 19 fra Srlanb, 1,515 Danfle, 515 benfie, 115 9torfJe, 180 fra d)weifc, 3 fra Stalien, 21 t/bffe, 5 granfte og 11 Slmerifanere. amtlige fibe afgil til 9ievo gjort. ærfcpmme t Steftt (SfcrtfH be ^tfrfte^ages elli$eé Ætrfe. Jtirteotnelfc ot)cr it mgtiøfie ÆeøitJctilje&er i Jurhcn fra 1820 til (gfortfat fra $ag. 335.) te -3 a nu ar ftygtebe S. mitb og Sftgbon fra Hirtlanb, for at unbgaae pøbelen«3taferi. 14be mat ti antom 3>. mitt; meb gamilie til gar 23>eft. 12teogl3be 5lpril blebe Oliber (Sotøbett), D. SB^itmer og (g. Sotmfon ubelufte af Hitten. Den 20be affeilebe jj>. S. Himball og ). føtytiz fra i»erpoot paa bere jemreife. 6te Sult ubbanbrcbe 515 ellige fra Hittlanb tit afitgfouti. 6te Sluguft beg^nbte gotfølgel ferne mob be Retlige i Dabieg (Sountij, SJttBfimri. 7be eptbr. bleb Sofepl) niitb, forført af Dommer King i Dabieg (Sountr;. Den 25be tom be hellige i Dabieg (Sountt) oberecng meb pøbelen om at fortabe (Sg= nen. lfte >ctbr. begtynbe alborlige Dbiftigljeber at ubfpinbe fig mellem pøbelen og be hellige i (Carroll Gountr;, SUiigfouri. Den Ilte forlobe be hellige 33t/en DeSBitt i Carroll Gountr;. Den 25be fanbt en træfning teb Peb (Sroofeb SKiber, Ijbor Dav>ib 3B. gatten falbt. Den 27be bleb oubemeut ^ogg8 Ubrr/bbelfe otbre ub» ftebt. Den 30te fanbt SStobbabet beb jpaun«bøller reb. Den 31te bleb Sofept) mitt) meb gfere forraabte af 3. Wt, Jpincfk. lfte SRobbr. forte«3ofepl) mitb, og 1)an% 2)iebfanger fot en tfrtggrer, b>b>-* be bømteg til at ftybeg. De Jpeflige ublebetebe fine Sjaaben, og %zx S55eft bleb pltmbret af pøbelen. Den2ben forteg og be anbre ganger

13 Særbominc i fcc ibftc-sageå ceige $irfc. 365 fra fjav SBeft til Snbepenbence, føor be anfom ben 4be. Den 12te bleb cg 52 SInbre forførte i 9?id)monb, Dfat) (Sounty, 9ftigfouri. Den 30te. Dmtrent»eb benne ib fattes og flere 2lnbre i ftreng Slrrcft i Stfierfy Scengfel ton for forn ftitfeng Delegereb e at fremlægge og føge fabegerftatning for beng Sorurettelfer. Den 28be Sftobbr. anfom Sofepfy mitb til SSafføtgton be 2Rart8 forn 3. mitb. titbage fra SBaf^ington tit SRauboo. Den 9be 14be Scbruar flpgfcbe 33rigbam gjoung fra Sar SBeft tit Sllinoig. 6te 2lpril blebe 3. mitl} og be øbrige San* ger tran *p ortereb e fra Sitctjmonb til allatin, Dabieg (Sounty. Den 9be begtmbte Dommerling at forføre gangerne. Den 15be førtes be fra Dabieg til 33oone (lountty, men!paa SSeten Ityffebeg bet bem at unbfttye fra SSagten. Den 18be begpnbte be Jpeltige at rømme Sar 2Qeft; be fibfte af bem fortobe 33tyen ben 20be. Den 22be anfom 3. mitb, tit SJuincb, i Sllinoig. Den 26be følbteg (Sonference paa Stempelptabfen i Sar SBeft, forn Dptølbelfe af en 2labenbaring, ber gabes ben 8be Sult Den Ilte Suni opførtes bet førfte JpuuS af be Retlige i Sømmerce, forn f enere fatbtes Sftauboo. Xm 4be Sult ftygtebe $arleto, $p. 5pratt og Sorrig $fclpg fra Sængflet t (Solumbia, 23oone Sounty, SJcigfourt. Den 29be 2luguft begabe»fterne $p. «p. $ratt og D. SPratt fig paa bereg forfte Stfigfion til (Snglanb. 18be eptbr. reifte fibfte Srigføm gfoung fra 9?auboo paa fin forfte 372tSfion til Gntgtanb, lebfagei af Jp. (5. limbatl. Den 20be eller 21be reifte 2 lbfterne eorge 21. miil?, ffl. føtøod og SE. SEurlett, til (Sngtanb paa SØHgfion. Den affeilebe SSlbfterne 33. gjoung,. (5. flintbad, $. '45. $tatt, D. $rait,. 21. mitø og Dt. ebtocf fra 9cero gjorf til (Snglanb. Den 6te 21 pr il lanbebe 2)iigftonatrerne i Siberpoof. Den 15be forlob 26Ibfte Orfon i)be Uiauboo paa fin SJJigfion til Seru«fatem. Den 27be SWat ubfom bet førfte Kummer af u the Millennial Star" i 2Rancfø(ier. 6te Sun i affeilebe bet førfte (Smigrantfelffab af Retlige fra Siberpool til?ieir» gjorf, føor bet anfom ben 20be Sult. S 23egimbelfen af benne 2ftaaneb ubfom ben førfte engelffe Ubgabe af Spfat mebogen. 14be eptbr. bøbe Sofepfc miffø gaber i ^auboo. 16be Decbr. fif tåben Sftauboo fljøbftabsret a nu ar. S Søbet af benne 9Raa* neb ubfom ben førfte engelffe Ubgabe af gjeormong 23og. 6te 21 pr i I bleb bjørneftenene til erren8 uug i 5?auboo lagte. 21be affeilebe 2glbfterne S. gjoung,. (S. ffimbafl, ). ^ratt, 333. SCoobruff, 3. Sai^lor,. 21. mit^ og SB. 9ttd)arb fra Siberpool til Kero gjorf, føor be an» forn ben 20be Tt au 5te Sun i bleb Sofep^ tnit^ arrefteret paa Sorlangenbe af taten 3JJigfourig ouberneur. Den 9be bleb S. mit^ forført t SKonmout^ SQinoig, og løglabt næffe Dag. 18be$obor. 29be Dctbr. reifte 3. Gtatif,. Stigbon, (S. Jpigbee og D. «p. SKocfttetl fra Diauboo til 4?obebregjeringen i 2Baft)ing* bleb Dobefonben i 5Jcauboo Dempel tnbbiet. (SortfoetteS.)

14 366 9tyf)eber. (Sngtanb. -ftøben iblanbt Slrbeibeme i ttancafbire er bjertefflcerenbe og griber 2)ag for 2)ag mere om fig. 23lacfburn fyar 74 Somuloefabrifer, t/boraf be 30 ftaae ganffe ftille, be 16 lun arbeibe ten $a\te og be 28 ben fulbe ib. 3 en anben tfabrifftab i bet famme 2)iftrict ere af 24,199 Slrbeibere, fom bare bejljæftigebe for 3ttbtrcebelfen af ben nubærenbe ftrifis, be 11,781 ganf!e arbeibsløfe, 6,938 ere run beffjeeftigebe ten tyalbe lige, 5,480 l)ele Ugen. 3 5Z3r>en Sprefton er antallet af be familier, fora i een Uge Ijabe Ijenbenbt fig tit 2trbeib81rafet om ^jaelp, bojet meb 288, i 23t>en SBigan enoog raeb ben beftlige 3)eel af gjorff^tre og (SarliSU er Støben tilbeels enbnu ftørrc. Slrbeiberue ftrømme i 2J2a febii8 inb til 3Kand>e[ter og be anbre ftore tceder og tigge i aberne. Slange banbre omfring i 5procegfion unber $falmefang, l)btlfet faaer Sllmieferne til at flr/be rigelig. Sn ftæce ^toebranb fyar fortceret tørftebelen af ben lille factjfifle 23b. (Sibenftoct. 50 øgninger, l)boribtanbt Kitlen, 3iaabb,ufet og ^Sræftegaarben ligge i 2l(!e. Selegrapfjburcauet foæbebe i ftor ffare og maatte rømmet, men bleb bog rebbet. 21 mer i fa. 2)ampflibet u Golden Gate" er beben et 5fiob for buerne 15 engtljle 2J ile fra SJtanjauifla paa ben mejicanfle ifyft. 2lf be orcborbbærenbe 330 ^aéfagerer blm tun omtrent 100 rebbebe, og 1,384,000 3)oHar3 t ulb gil tabt. gva Krig fiueplabfen inblobe ftadig (efterretninger om mange ftørre og minbre gegtntnger, af fybille flere enbog babe bceret temmelig blobige, og i faagobt fom alle ar forben truffet bet lorteftc traa. gorøbvigt fyabe be iffe gjort nogen bafentlig goranbring i agerues tibligcre Silftanb. Zlpofteten tyavlet) %> tytam motb ben 14be 9ttai M. SSaagn SorbenS lægter op og feer. )a 2r/8 bleb tocubt i 3>cfterlanb Sil tfrr/b for mangt et fjerte, 3)a >rbet Irb fra tranb til tranb, om bulmeo erg og merte, 2>a løb et Irig fra ^»elbeb^cer, Dg 23erscuS tføinme bcebeb, bi nu bar onuuea8 hne nær, Cg herren 33iagten frcebeb. gorb,abt, for(!ubt, fra tab til tab ubø SPZenigbeb bleb jaget, gfbmijgelig om 3tet ben bab, S bbjjeft 9iøb ben Ilageb; 2ften Jpaan og rob» og giftigt >ab SSar oar paa 33øn og aare, Ijønbt for et fin i 3iet man fab, Mtni anbb^eb laa paa 25aare.

15 SPoefie. 367 Den ubs 2lpo[tel jarler; ^ratt freb frem i SttanbenS tyrfe, %an fprebte StjS i 2)øben 9kt rob8 gjenbens tft og SKørfej Dg fanbt ban Uftylb unbertrtyft, Sif 25olb og SRøb beleiret, an fjcempeb mobig uben fttifåt, Subtil b an fy flt> be f eiret* Win Srober, bi fan tatte nb, 21 1 an oé fjætttg lærte, 2lt fere ret bort ebnct ub, 2U boe forttben merte. Dg bisfe DJfcenb, fom ftaae mig ncer, SUiit fiegem Ian be tage, Seg er berebt paa tbet tyer, ioerebt berfra at brage." ISleonora SØJcSean, Set bar en Retlig Qbtnbe, om ^aobe mtftet uu* og 9Jianb gor JjjerrenS 2lrf at finbe. Og jarler/, Ijæmpen milb og bolb, 25ar benbeé >icetp i SJloben, SBar fyenbes SDtøft og benbes fjolb, Qnbtil b«n fanf i >øben. 3)et forte io er fnart forbi," ff <Baa fbareb (Sljrifti Dicolif beftaaer bet i, r mangengang en - 23m be; 3 Sbigbeben, fulb af 3rpb $or alle evren 23enner, 3)er b»fte» Sen for ro og 3)pb Dg CSnben bi ei fjenber." gra 9lem DrlcanS for anben ang SJieb fine maa l?un fjafteb; 9Jien b^nbeg 25ei bar tung og trang, bcrt $aab bleb fnart futbfaftet, 35eu baarbe Sftanb 3D?c2ean reb 35e maa fra 9J2oberbierte, elb af en tave fængjlet bleb ^>un i fin ftore merte. 3lu gif bet fort i {farten Sftibt tyan bilb) om 3Sei og lette, Sif &bile bleb ber faare libt Sit Sirtbring fer be Sroette. S focere Sænfer ftob ban ber foragtet af bem Slfte. 2U'fanfa taf, bin 2)om er nær, ui> bil til 3?egnf!ab fatbe! ( n anben Sanbe, bilb og ftor, Suft monne jarler; fange, 2)en tørfteb efter SKob og 9ttorb, Zi)i 3ion8 $aar bar trange. 3)e tbenbe ^obe famleb fig, Dg jarler; traf b»n }oinbe. 2)en tunb er altib Ityffelig, 9>caar SSen fon SSenner finbe. 35 an SBurenS 23i) bar Sieifatg Ttaat, ^bor letten ^ar>be æbe; gor ei fe SRccnb fom teen og taal 3)cr maatte jarler; træbe. Da [templet fom en SEt/b l;an ftob, SiUigemeD fyitn Qbinbe, Dg falffe SSibner 3Kunb oplob or S3rok at ubftnbe.. >un rafte barn fin >aanb faa blib, D, Sparlep Prober tjære!, >er mobes bi paa benne SEib Dg fangne golf bi ere." 3a bel!" Ijan fbareb, fiig engang ar 2>e 3)em bel befunben*" an følte tun for SlHbrcl rang, SSar glab i SrængfelSftunben. 3)?en 3ion ftolf i bfet8 2)ragt Sr ei faa let at jtræmme, Dg anbbeb er en bctfbig 5Kagt, om Støtybét ei fan tfemme, 2)e 3) ommere meb pot og pce Æilfibff bog maatte fj;enbe:»si ingen f^lb bo CSt>er [ee, 211 ag er nu tiienbe,"

16 368 *)3oefie. Stteb lettet inb fyan brager bort ftra tabens fiarm og 9J?eie, Den I>cle (Sgn i batten fort aa ubore bt nu for te; 2Ut»ar faa ftille fjern og nær, 5Hlt aanbeb g-reb og Jptoile, Dg ftirmamcntets tjemeljcer <E>aa»enlig faaes at fmile. 9J?eb s J?e»erf!are brog l)an ub, Dg ba b.an jarler; ftucb, an ga» ignal, og rub \>aa fub 3 battens huuring lueb. ej Sugler naaeb ei fit 2ftaal, Dg faa be feileb længe, Da lob b,an rafenbe fit taal 3 $Parlei) fjerte trænge. D, cljwige Srober l^ratt I Du»ibftc bet faa noie, SJlt benne»ar ben fibfte $at, Du fnart nteb bruftent Die, 2fleb Doben i bit æble S3rtft Dg fibfte Drb paa Sæbe, ftjceft jlulbe meb en falig Styft SWob 2»Jet (Sgne ftrcebe. itn DjæblenS SJJebfiab 2Kc2ean 21 f Jpab og Jpebn opflammet, tin DbinbeS nu fraflilte SJianb an t)abbe alt berammet, 2lt ben hormon, " fom bobeb y>aa 3 gorfbar t/enbe tage, an flulbe bennegang et naae Ut)iubret bort at brage. Der laa ban babet i fit 53lob (5n ime lang alene; SSeb SGeiert ncer et uu3 ber ftob, SØien golfer»ar fom tene, Da enbelig ljan 33enner fom 2)?eb Dmljeb og meb $leie, an fegnet bar i Doben om 9llt pfta fit fyaarbe Ceie. D, jarler?, tierne fulb af lanb«tyaa Slanben? Ityfe Jptmmel, (Sn beilig SBlomft i SEroené Drot t $relfte Skimmel! Dit SMinbe bi bebare»il, om el Tte Dig faa faare, nart famlet i og 31b SlftorreS abnetg SEaare. %. «. etfc. Snb^olb. ibe. Sale af Sglbfte 3o$n Sføjlot. " (Sorrefponbance (Slfrifa. nglanb. SSenfr;gfel Sonference. damborg reen) SReb. Semcerf. (5lmeri!a8 Silftanb. fterningev fra letterne. mi- ibe. grations Rapport) Ccerbomme i Sefu (5t/riftt be ibfte«dage JgelligeS Sirfe (fortfat) SRitøeber poefie faiibinadtené (Stjerne" ubfommer ben ljle og 15be i l)ber Sftaarteb og faaeé paa feontoiret i orcn en$gabe 9lr. 14, lftc al tildenftrc og paa aue fongelige spoftcontoiret. Ubgibet og forlagt af Seéfe Stylt $08 Sorbing.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene,

*$*% Sriliftk. Star.') fion, famt Ijbilfen rifling be bilbe fomme. til at inbtage \>aa ^BrøbenS Dag. 3t ranfage frifteme, forbi 3 mene, 273 Slumbinaoiens Stjerne. (Drpn pt k JIMftø *$*% Sriliftk anbfyeben, tfunbffafcen, Xtyben og roen tre forenebe. 10. Aarg. Kr. 18. Den 15. Juni 1861, Priis : 6 Sk. pr. Iip. 9*JanfaQet (^fttftetne. (gra

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere