Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter"

Transkript

1 Markedsudvikling i 2008 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutterne er på den SDO baserede långivning forpligtet til stille supplerende sikkerhed, såfremt værdien af den belånte ejendom ikke overholder den lovpligtige lånegrænse. Faldet i ejendomspriserne betyder, at der er stillet supplerende sikkerheder for i alt 28 mia. kr., svarende til ca. 3 pct. af SDO udstedelsen. I 2008 er priserne på enfamiliehuse faldet 10 pct. på landsplan. Ejerlejligheder 14 pct. Supplerende sikkerhedsstillelse er nødvendig ved fortsat fald i ejendomspriser. Realkreditlån med rentetilpasning stiger i forhold til fastforrentede lån, og realkreditlån med afdragsfrihed tegner sig nu for halvdelen af lån til ejerboliger. Hovedtendenserne for realkreditinstitutterne i 2008 var: Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet markant i 2008, særligt som følge af betydelige kurstab på værdipapirbeholdninger. Nettoindtjeningen i realkreditinstitutternes kerneforretning, hvor der ses bort fra kursreguleringer og resultat i dattervirksomheder, er kun faldet beskedent i 2008 i forhold til året før. Dette skyldes også, at nedskrivninger på udlån fortsat er på et lavt niveau - i relative termer. 2. Hovedtendenser i årsregnskaber Realkreditinstitutternes resultat før skat i 2008 udgjorde 2 mia. kr., hvilket er et fald på 8,7 mia. kr. fra 10,7 mia. kr. i 2007, jf. tabel 1 nedenfor. I absolutte termer er nettoindtjeningen tilbage i niveauet fra begyndelsen af 1990 erne.

2 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, Vækst p.a. Mio. kr Resultat poster (uddrag) --- pct. --- Netto renteindtægter ,80 10,13 Udbytte af aktier mv ,41-24,30 Netto gebyrindtægter ,51 Netto rente- og gebyrindtægter ,13 8,02 Kursreguleringer ,24 Udgifter til personale og adm ,47 3,70 Nedskrivninger på udlån m.v ,42 Resultat af kapitalandele ,20-87,18 Resultat før skat ,56-81,22 Skat ,60-53,58 Årets resultat ,85-90,12 Balance poster (uddrag) Aktiver Tilgodehavender hos kreditinstitutter ,93 13,90 Udlån ,34 8,90 Obligationer ,13-20,68 Aktier m.v ,06-53,93 Passiver Gæld til kreditinstitutter ,23 38,31 Udstedte obligationer ,36 3,47 Efterstillede kapitalindskud ,58-7,40 Egenkapital ,40 0,46 Balance ,37 7,57 Anm.: Bemærk nye regnskabsregler fra 1. januar 2005, som bl.a. betyder, at udlån indgår til dagsværdi. Se også Finanstilsynet (2006), "Markedsudviklingen i 2005 for pengeinstitutter", og gennemgangen af ændringer i regnskabsregler i appendiks 1. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Nedgangen i realkreditinstitutternes nettoindtjening kan især henføres til store kurstab på værdipapirbeholdninger. Kursreguleringer er faldet med over 6 mia. kr. fra en gevinst på 0,3 mia. kr. i 2007 til et tab på 5,8 mia. kr. i Dertil kommer, at indtjeningsbidraget fra dattervirksomheder (herunder bankvirksomhed) er faldet med 2,2 mia. kr. fra 2,5 mia. kr. i 2007 til 0,3 mia. kr. i Ses der bort fra kursreguleringer og resultat i dattervirksomheder er nettoindtjening fra kerneforretningen i 2008 kun faldet beskedent i forhold til året før. Nettorente- og gebyrindtægter er steget fra 13,2 mia. kr. til 14,2 mia. kr. i Stigningen skyldes, at netto renteindtægterne er steget med 1,4 mia. kr. Realkreditinstitutterne er også i 2008 netto gebyr- og provisionsafgiver. Realkreditinstitutterne har nedskrivninger på udlån for 1,3 mia. kr. i imod en mindre tilbageførsel året før. Nedskrivningerne i 2008 kan i hovedsagen henføres til 4. kvartal 2008, og udviklingen i nedskrivningerne, den stigende tendens, er fortsat i 1. kvartal Omkostninger til personale og administration var på 5 mia. kr. i 2008 en stigning på 3,7 pct. i forhold til året før. Realkreditudlånet er steget med 178 mia. kr. i 2008 til mia. kr. ultimo året. Til sammenligning udgør pengeinstitutternes samlede udlån 2274 mia. kr. ved udgangen af

3 Tabel 2: Udvalgte nøgletal, Indtjening pr. omkostningskrone 3,14 3,55 3,68 3,07 1,30 Egenkapitalforrentning før skat 9,53 10,93 10,41 8,41 1,53 Solvensprocent 12,39 12,68 12,40 12,07 20,25 Kernekapitalprocent 11,58 11,34 11,35 11,11 18,96 Anm.: Se samlet nøgletalsoversigt i appendiks. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Realkreditinstitutternes indtjening pr. omkostningskrone 1 er faldet til 1,3 i 2008 fra 3,1 året før. Til sammenligning havde pengeinstitutterne - for sektoren som helhed - en indtjening pr. omkostningskrone på 0,98 i Realkreditinstitutternes indtjening i relative termer, målt ved egenkapitalforrentning før skat, er faldet fra 8,4 pct. i 2007 til 1,5 pct. i Pengeinstitutternes egenkapitalforrentning før skat var til sammenligning -0,9 pct. i Realkreditinstitutternes solvensprocent 3 er steget fra 12,1 pct. til 20,3 pct. ultimo Kernekapitalprocenten 4 er steget fra 11,1 pct. til 19,0 pct. ved udgangen af Udviklingen kan henføres til indberetning efter de nye Basel II regler i 2008, som især har bevirket lavere risikovægte til udlån mod pant i fast ejendom. 3. Markedsbeskrivelse Refinansiering af rentetilpasningslån En større del af realkreditobligationsudstedelsen er i dag baseret på rentetilpasningslån, og derved korte obligationer. En stor del af refinansieringen af rentetilpasningsobligationerne er koncentreret i årlige auktioner i december. 1 Nøgletallet "Indtjening pr. omkostningskrone" indeholder alle poster fra resultatopgørelsen før aktiviteter under afvikling og før skat. Indtægter er: nettorente- og gebyrindtægter, kursreguleringer, andre driftsindtægter samt resultat af kapitalandele. Omkostninger er; omkostninger til personale og adm., af- og nedskrivninger, andre driftsudgifter samt nedskrivninger på udlån. 2 Ved denne sammenligning skal det tages i betragtning, at realkreditinstitutter som udgangspunkt påtager sig mindre risici end pengeinstitutter henset til pantesikkerheden bag realkreditlånene (dermed mindre kreditrisiko) og henset til balanceprincippet (dermed bl.a. mindre renterisiko). Dette kan også aflæses i de historiske tabserfaringer. 3 Solvensprocent er basiskapital (kernekapital + suppl. ansvarlig fremmedkapital) i procent af risikovægtede aktiver. 4 Kernekapitalprocent er kernekapital i procent af risikovægtede aktiver. 3

4 Figur 1: Kort og lang obligationsrente, marts Pct Kort rente Lang rente Anm.: Data er på ugebasis. Renterne på realkreditobligationerne er gennemsnitlige effektive renter, hvor den korte rente er baseret på 1- og 2-årige inkonverterbare stående realkreditobligationer, og den lange rente er baseret på 30- årige fastforrentede konverterbare realkreditobligationer. Kilde: Realkreditrådet Afholdelse af auktioner over en kort periode i december indebærer en risiko for dels at der ikke er tilstrækkelig efterspørgsel i markedet til at aftage den store mængde obligationer og dels at usædvanlige og usikre markedsforhold får en stor indflydelse på prissætningen af obligationerne på tidspunktet for afviklingen af auktionerne. Den finansielle uro og usikkerhed i prisdannelsen på især realkreditobligationer i oktober 2009 resulterede i rentestigninger og en udvidelse af rentespændet til statspapirer, som dog sidenhen især i begyndelsen af 2009 er reduceret betydeligt. 5 Usikkerheden i prissætningen og de usædvanlige markedsforhold skabte derved også en stor nervøsitet blandt boligejere for betydelige rentestigninger på de rentetilpasningslån, som stod foran refinansiering i december måned. En del låntagere valgte at låse renten forinden auktionerne, som for de helt korte rentetilpasningslån i december auktionerne resulterede i en rente, som kun blev svagt højere end året før. I begyndelsen af 2009 er især de korte pengemarkedsrenter faldet markant, og renten på både de korte rentetilpasningsobligationer og lange obligationer er fulgt med ned. 5 Økonomi- og Erhvervsministeriet og Forsikring & Pension indgik 31. oktober en aftale om finansiel stabilitet på pensionsområdet. Aftalen var en reaktion på markedsforholdene i efteråret 2008, hvor der var store kursfald på aktier og en unormal udvikling i spændet mellem renten på realkreditobligationer og den såkaldte euroswaprente. Euroswaprenten indgår i den rentekurve, som pensionsselskaberne anvender til at beregne deres forpligtigelser efter. Branchen gav på den baggrund udtryk for, at selskaberne kunne føle sig tvunget til at sælge ud af realkreditobligationer, med en række økonomisk uhensigtsmæssige konsekvenser for både pensionskunder og boligejere til følge. Som et led i aftalen justerede Finanstilsynet derfor midlertidigt den rentekurve, pensionsselskaberne anvender til at beregne deres forpligtigelser efter, således at realkreditrenten indgår i rentekurven frem til udgangen af Rentespændet har indsnævret sig siden oktober, hvor aftalen blev indgået. 4

5 Realkreditlån Markedsandelen af realkreditlån med rentetilpasning er steget fra 52 pct. året før til 55 pct. af de samlede realkreditlån ved udgangen af 2008, jf. figur 2. Figur 2: Fordeling af realkreditlån efter type, Mia. kr Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Fastforrentede Rentetilpasningslån Indekslån Ved udgangen af 2008 er der udbetalt lån med fast rente for i alt 904 mia. kr. Der er udbetalt lån med rentetilpasning for 1189 mia. kr. Heraf udgør andelen af lån, der ydes i form af aftalevilkår med årlig rentetilpasning 76 pct., jf. figur 3. 5

6 Figur 3: Realkreditlån med rentetilpasning, heraf med årlig rentetilpasning, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Årlig rentetilpasning Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Øvrige rentetilpasningslån Afdragsfrie lån I alt var der ultimo 2008 udstedt afdragsfrie lån til private og erhverv for mia. kr., jf. figur 4. Ultimo 2008 var der udstedt afdragsfrie lån som rentetilpasningslån for 736 mia. kr., svarende til ca. 71 pct. af de samlede udstedte lån ydet med afdragsfrihed. Ved udgangen af 2008 var der udstedt afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse for i alt 626 mia. kr., i forhold til 547 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Dermed udgør afdragsfrie lån i alt 49 pct. af den samlede udlånsmasse for ejerboliger og fritidshuse, i mod ca. 45 pct. året før. 6

7 Figur 4: Samlede udstedte afdragsfrie lån til private og erhverv, Mia. kr Afdragsfrie lån i alt Afdragsfrie lån med fastforrentning Afdragsfrie lån med rentetilpasning Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter For året som helhed har såvel realkreditinstitutter som pengeinstitutter i 2008 oplevet aftagende vækst især pengeinstitutterne og i realkreditinstitutternes udlån til husholdninger. 7

8 Figur 5: Vækst i indenlandsk udlån i realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Udlånsvækst år/år Erhverv (pengeinstitutter) Erhverv (realkreditinstitutter) Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik Husholdning (pengeinstitutter) Husholdning (realkreditinstitutter) Det samlede realkreditlån er steget knap 9 pct. i Til sammenligning steg pengeinstitutternes udlån med 6 pct. i Realkreditinstitutternes samlede indenlandske udlån er fortsat noget større end pengeinstitutternes indenlandske udlån, se figur 5. Figur 6: Udviklingen i indenlandsk udlån - realkreditinstitutter vs. pengeinstitutter, Mia. kr. Pengeinstitutters udlån indland Realkreditinstitutters udlån indland Pengeinstitutters indlandske udlån, pct. af BNP Realkreditinstitutters indlandske udlån, pct. af BNP Pct Kilde: Danmarks Nationalbank, månedsbalancestatistik 6 Hertil skal lægges, at en del af realkreditlånene er garanteret af pengeinstitutter. 8

9 Bemærk, at tallene i figur 6 alene viser indenlandsk udlån. Dette har særlig betydning for pengeinstitutterne, som har et relativt stort udlån i udenlandske enheder (både filialer og datterbanker), som ikke bliver medregnet i figur 6. 7 Nedenfor i tabel 3 er realkreditudlånet, nedskrivninger og tab fordelt på ejendomskategorier. Det ses, at udlån til ejerboliger udgør den største del af udlånet, men at akkumulerede nedskrivninger er størst på støttet byggeri. Tabel 3: Udlån fordelt på ejendomskategorier - samt nedskrivninger og konstaterede tab herpå, 2008 Mio.kr. Ultimo 2008 Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Udlån Udlån og nedskrivninger fordelt på ejendomskategorier Pct. andel Akkumulerede nedskrivninger Pct. andel Endelig tabt (afskrevet) Pct. andel 1. Ejerboliger ,0% ,4% 57 60,9% 2. Fritidshuse ,8% 8 0,5% 3 2,9% 3. Støttet byggeri til beboelse ,3% 39 2,8% 6 6,4% 4. Andelsboliger ,9% 8 0,5% 0 0,0% 5. Private beboelsesejendomme til udlejning ,4% ,5% 15 16,3% 6. Industri- og håndværksejendomme ,5% 122 8,6% -2-2,3% 7. Kontor- og forretningsejendomme ,3% 89 6,3% 6 6,1% 8. Landbrugsejendomme mv ,3% ,3% 1 1,6% 9. Ejendomme til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål ,3% 55 3,9% 8 8,1% 10. Andre ejendomme ,3% 0 0,0% 0 0,0% Realkreditudlån i alt ,0% ,0% ,0% Koncentration Nedenfor er vist fordelingen af markedsandele for realkreditinstitutter målt på udestående udlån pr. ultimo Figur 7: Markedsandele for realkreditinstitutter, udlån pr. ultimo 2008 Øvrige (LRF, FIH) 0,5% DLR 5,6% Nordea Kredit 12,2% BRFkredit 9,6% Nykredit (inkl. Totalkredit) 41,3% Realkredit Danmark 30,8% Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Fordelingen af markedsandele på de respektive realkreditinstitutter ligger stort set uændrede i forhold til året før. 7 For tal herpå se Finanstilsynet (2009), "Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter". 9

10 4. Risici I 2008 har realkreditinstitutterne foretaget nedskrivninger på udlån for 1,3 mia. kr. I absolutte termer er det den største nedskrivning på udlån siden 1994, men i relative termer dog fortsat et lavt niveau, jf. tabel 4 herunder, der bl.a. viser årets nedskrivninger og indtjening over en længere periode. Tabel 4: Årets nedskrivninger mv. i realkreditinstitutter, År Udlån Årets nedskrivninger Årets nedskrivningsprocent Resultat før skat (Mio. kr.) (Mio. kr.) (%) (Mio. kr.) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet Årets nedskrivningsprocent var højest i 1990 med 1,36 pct. af udlånet. Til sammenligning var nedskrivningsprocenten i pengeinstitutternes udlån på ca. 2,5 pct., da kredittabet var på sit højeste i pengeinstitutterne i Herunder er beregnet, hvor meget realkreditinstitutterne kan tåle at tabe, før resultatet henholdsvis kapitaloverdækningen er tabt. Følsomhedsberegningen er foretaget på både og 2008-regnskabstal, jf. tabel 5. Tabel 5: Indtjeningens og kapitalens følsomhed overfor kredittab Kredittab før årets resultat er væk, i % af udlån Kredittab før årets resultat og kapitaloverdækning er væk, i % af udlån ,54 0,09 2,93 4,04 Største faktiske gennemsnitlige kredittab i % af udlån (1990) 1,36 Anm.: Beregningen for 2008 er uden overgangsordning. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 10

11 Alt andet lige kan realkreditinstitutterne tabe over 4 pct. af udlånet før også kapitaloverdækningen er tabt. De nye solvensregler (Basel II) bevirker, som tidligere beskrevet, især at risikovægtede poster falder. En overgangsordning betyder, at de nye solvensregler først slår fuldt ud igennem på kapitalkravene fra IRB- institutter skal i 2008 og 2009 have en basiskapital, der udgør henholdsvis mindst 90 pct. og mindst 80 pct. af solvenskravet opgjort i overensstemmelse det tidligere gældende regelsæt (Basel I). En beregning, som tager højde for denne overgangsordning, viser en betydeligt mindre overdækning i 2008 på knap 2 pct. af udlånet. Det er videre forudsat, at bidragene på lånene ikke hæves. Dertil kommer, at udviklingen på f.eks. værdipapirmarkederne også påvirker realkreditinstitutternes indtjening (kursreguleringer). 8 Boks 1. SDO baseret långivning og supplerende sikkerhedsstillelse Med indførelsen af den nye SDO-lovgivning i 2007 er realkreditinstitutterne på SDO lån forpligtede til at stille med supplerende sikkerheder i tilfælde af, at lånegrænserne på de enkelte engagementer ikke mere måtte være overholdt. F.eks. hvis den belånte ejendom falder i værdi og ikke mere udgør tilstrækkelig sikkerhed for det ydede lån. På SDO baseret långivning er der krav om en løbende overholdelse af de direktivfastsatte lånegrænser. På de traditionelle realkreditobligationer udmåles lånegrænsen alene på udbetalingstidspunktet. Fremskaffelse af supplerende sikkerheder kan derfor i situationer med generelle ejendomsprisfald ikke udelukkes at være en større udfordring for realkreditinstitutterne. Når behovet for supplerende sikkerhedsstillelse opstår, kan instituttet i første omgang anvende egne reserver eller garantier. Først herefter kan der blive behov for udstedelse af supplerende sikkerhedsstillelse. Realkreditinstitutterne har adgang til at anvende et særligt instrument junior covered bonds til at fremskaffe den supplerende sikkerhed. Junior covered bonds er obligationer, der tildeles en særlig fortrinsstilling i tilfælde af et instituts konkurs i forhold til simple kreditorer, ansvarlig lånekapital og hybrid kernekapital. Med Kreditpakken fra februar indføres en 3-årig overgangsordning for statsgarantien på forskellige former for udstedelser af senior gæld. Statsgarantien stilles mod præmiebetaling. Ordningen tilbydes også realkreditinstitutterne på udstedelse af den supplerende sikkerhedsstillelse på de særligt dækkede obligationer. Ved udgangen af 2008 har realkreditinstitutterne stillet supplerende sikkerhed for i alt mio. kr. Sammensætningen af den supplerende sikkerhedsstillelse fordeler sig som følgende: - egne reserver mio. kr. - garantier mio. kr. - udstedelse af senior gæld mio. kr. 6 realkreditinstitutter og en bank har tilladelse til udstedelse af SDO og/ eller SDRO. Der er udstedt SDO/SDRO er for i alt 965 mia. kr. Den samlede obligationsudstedelse i realkreditinstitutter beløber sig til mia. kr. Udviklingen i ejendomspriser Risikoen for realkreditinstitutterne er, at der efter en periode med stigninger i ejendomspriserne, kan komme et større fald i ejendomspriserne - f.eks. klassisk set ledsaget af et konjunkturtilbageslag eller på baggrund af 8 Det skal bemærkes, at realkreditinstitutternes større anvendelse af pengeinstitutgarantier for tab på den yderste del af realkreditlånene, formentlig betyder lavere kredittab i realkreditinstitutter i forhold til tidligere. Man kan sige, at ejendomspriserne derved skal falde mere end tidligere, før realkreditinstitutterne får tab. På den anden side indebærer variable renter og afdragsfrihed, at boligejerne alt andet lige er blevet mere sårbare over for renteændringer. 9 Se Finanstilsynet (2009): Markedsudviklingen i 2008 for pengeinstitutter. 11

12 en rentestigning - der efterfølgende forringer pantet i ejendommen. I 2008 er priserne på enfamiliehuse faldet 10 pct. på landsplan. Ejerlejligheder er faldet 14 pct. på landsplan. Figur 8: Udviklingen i reale boligpriser, = indeks Ejerlejligheder Enfamiliehuse Anm.: Baseret på Skats kontantprisindeks frem til 2. halvår 2000, hvorefter der benyttes Skats salgsindeks frem til 2. halvår Udviklingen i 2. halvår 2008 er fremskrevet på baggrund af Realkreditrådets ejendomsstatistik, og hele serien er deflateret med forbrugerprisindekset. Kilde: Skat, Realkreditrådet og Danmarks Statistik 12

13 Figur 9: Vækst i boligpriser, Procent, år-år Ejerlejligheder, real Enfamiliehuse, real Enfamiliehuse, nominel Anm.: Baseret på Skats kontantprisindeks frem til 2. halvår 2000, hvorefter der benyttes Skats salgsindeks frem til 2. halvår Udviklingen i 2. halvår 2008 er fremskrevet på baggrund af Realkreditrådets ejendomsstatistik. Kilde: Skat, Realkreditrådet og Danmarks Statistik Faldet i ejendomspriserne har betydet, at realkreditinstitutterne på den SDO baserede långivning har måttet stille supplerende sikkerhed, jf. også boks 1 ovenfor. 5. Om statistikken Denne markedsudviklingsartikel er baseret på indberettede årsregnskaber for realkreditinstitutter i Danmark. I artiklen indgår der regnskabsmateriale fra 8 realkreditinstitutter; Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S, BRF Kredit A/S, Totalkredit A/S, DLR Kredit A/S, LR Realkredit A/S, Nordea Kredit Realkreditaktieselskab og FIH Realkredit A/S. I denne artikel er fokus på udvalgte regnskabsposter og nøgletal samt analyse af den bagved liggende udvikling. Senere publiceres "Statistisk materiale for realkreditinstitutter". Endvidere følger en opdatering af nøgletalsdatabasen for realkreditinstitutter på Finanstilsynets hjemmeside. 13

14 Appendiks Nøgletal for realkreditinstitutter, Institutniveau Solvensprocent 12,39 12,68 12,40 12,07 20,25 Kernekapitalprocent 11,58 11,34 11,35 11,11 18,96 Egenkapitalforrentning før skat 9,53 10,93 10,41 8,41 1,53 Egenkapitalforrentning efter skat 7,29 8,44 8,01 6,35 0,61 Indtjening pr. omkostningskrone 3,14 3,55 3,68 3,07 1,30 Valutaposition 0,88 1,16 1,39 1,98 2,55 Akkumuleret nedskrivningsprocent 1,17 0,07 0,10 0,11 0,11 Årets tab - og nedskrivningsprocent -0,04-0,02-0,09-0,03 0,09 Årets udlånsvækst 6,23 11,12 9,55 9,56 7,98 Udlån i forhold til egenkapital 15,17 15,40 14,88 14,83 16,10 Koncernniveau Solvensprocent 10,93 11,65 11,30 10,60 19,95 Kernekapitalprocent 10,65 10,82 10,69 10,10 19,10 Egenkapitalforrentning før skat 10,52 11,09 10,57 8,22-0,58 Egenkapitalforrentning efter skat 7,82 8,68 8,27 6,18-1,25 Indtjening pr. omkostningskrone 2,73 2,84 2,82 2,29 0,94 Valutaposition 0,68 0,95 1,42 2,20 2,47 Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,16 0,07 0,05 0,05 0,26 Årets nedskrivningsprocent -0,03-0,02-0,06-0,01 0,15 Årets udlånsvækst 1,75 9,86 8,89 9,70 9,93 Udlån i forhold til egenkapital 16,61 16,17 16,54 16,70 18,96 Anm.: Tabellen viser nøgletal på både institutniveau og koncernniveau. I koncerntallene indgår derved tillige tal fra datterselskaber, herunder især datterbanker. Realkreditkoncerner indeholder alene regnskabstal for Nykredit Realkredit A/S, Realkredit Danmark A/S og BRF Kredit A/S. Endelig er regnskabstal for Totalkredit A/S indeholdt i koncern tallene for Nykredit Realkredit A/S. Kilde: Indberetninger til Finanstilsynet 14

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2006 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Resultat før skat er steget i 2006. Større indtjeningsbidrag fra kursreguleringer. Nedskrivninger på udlån er fortsat historisk lave

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for realkreditinstitutter 1. Konklusioner Realkreditinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007. Mindre indtjeningsbidrag fra kursregulering af værdipapirbeholdninger. Nedskrivninger

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2009 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2009 1. Konklusioner... 3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 4 Tabel 1: Realkreditinstitutternes årsregnskaber, 2005-2009... 5 Boks 1.

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet

Finansrådet. Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet Finansrådet - Hotel Munkebjerg den 11. september 2006 Indlæg af Henrik Bjerre-Nielsen direktør i Finanstilsynet 1 Først vil jeg sige - tak for invitationen til at tale her i dag ved denne konference. Jeg

Læs mere

Markedsudvikling 2013

Markedsudvikling 2013 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2013 Markedsudviklingsartikel i 2013 for Realkreditinstitutter 1 Indholdsfortegnelse Indhold Markedsudviklingen i 2013 for Realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005

Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Pressemeddelelse nr. 1 19. januar 2006 Rekordhøjt realkreditudlån i 2005 i alt 748 mia. kr. Realkreditrådets pressemeddelelse om realkreditaktiviteten i 2005 Realkreditinstitutterne har igen i 2005 ydet

Læs mere

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft

Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft København, den 31. juli 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån, mens færre vælger lån med renteloft Realkreditrådets udlånsstatistik for 2. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere

Læs mere

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling)

Bruttoudlån for ejerboliger og fritidshuse fordelt på lånetyper (procentvis fordeling) København, den 21. april 2008 Pressemeddelelse Flere vælger rentetilpasningslån Realkreditrådets udlånsstatistik for 1. kvartal 2008 viser, at stadig flere låntagere vælger rentetilpasningslån, fordi de

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditudlånet 3. kvartal 2009 23. oktober 2009 Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Realkreditinstitutternes udlån steg igen i 3. kvartal

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditudlånet 2.. kvartal 2010 28. juli 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 18,3 mia. kr. i 2. kvartal 2010 og udgør nu ca. 2.330 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån

Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Pressemeddelelse 18. oktober 2007 Låntagerne vælger fastforrentede realkreditlån Realkreditinstitutternes udlån var større i 3. kvartal 2007 end kvartalet før. Låntagere vælger fastforrentede lån og andelen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu mia.kr. Realkreditudlånet 1.. kvartal 2010 23. april 2010 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 19,6 mia. kr. i 1. kvartal 2010 og udgør nu 2.312 mia.kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet

Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet 21. januar 2008 Pressemeddelelse Kraftig vækst i realkreditlån til erhvervslivet Realkreditinstitutternes udlånsaktivitet i 2007 var på samme niveau som året før. Der har været et lavere udlån til private

Læs mere

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014

Realkreditinstitutter. Markedsudvikling 2014 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2014 Indholdsfortegnelse Markedsudviklingen i 2014 for realkreditinstitutter...3 1. Sammenfatning...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditudlånet 3. kvartal 2011 25. oktober 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 10,8 mia. kr. i 3. kvartal 2011 og udgør nu 2.392,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017

Realkreditudlånet 1. kvartal 2017 19. april 217 Realkreditudlånet 1. kvartal 217 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 15,8 mia. kr. i 1. kvartal 217 og udgør nu 2.617,8 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016

Realkreditudlånet 4. kvartal 2016 19. januar 217 Realkreditudlånet 4. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9 mia. kr. i 4. kvartal 216 og udgør nu 2.62 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde et

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016

Realkreditudlånet 3. kvartal 2016 27. Oktober 216 Realkreditudlånet 3. kvartal 216 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 11,6 mia. kr. i 3. kvartal 216 og udgør nu 2.593 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditudlånet 4.. kvartal 2011 19. januar 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 13 mia. kr. i 4. kvartal 2011 og udgør nu 2.405,5 mia. kr. Realkreditinstitutterne

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015

Realkreditudlånet 2. kvartal 2015 3. juli 215 [Revideret ift. første offentliggørelse] Realkreditudlånet 2. kvartal 215 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 22,1 mia. kr. i 2. kvartal 215 og udgør nu 2.53,8

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014

Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 29. april 2014 Realkreditudlånet 1. kvartal 2014 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 4,9 mia. kr. i 1. kvartal 2014 og udgør nu 2484,0 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr.

Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditudlånet 1. kvartal 2011 28. april 2011 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 5,6 mia. kr. i 1. kvartal 2011 og udgør nu 2.368,6 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 1. kvartal 2012 Side 1 af 18 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit

Tabel 3.1. Resultatoplysninger 2008. realkreditinstitutter. 20001 Nykredit Realkredit Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 40.881.241 2. Renteudgifter 37.151.538 A. Netto renteindtægter 3.729.703 3. Udbytte af aktier mv. 100.399

Læs mere

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012

Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 23. oktober 2012 Realkreditudlånet 3. kvartal 2012 Realkreditinstitutternes samlede obligationsrestgæld er steget med 9,3 mia. kr. i 3. kvartal 2012 og udgør nu 2.441 mia. kr. Realkreditinstitutterne havde

Læs mere

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet.

Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med faldende popularitet. København, den 22. oktober 2008 Pressemeddelelse Fastforrentede lån mest populære Realkreditrådets udlånsstatistik for 3. kvartal 2008 viser, at fastforrentede lån igen vinder frem efter en periode med

Læs mere

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling

Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Mulighederne for at finansiere den fremtidige produktion og bedriftsudvikling Set i lyset af den aktuelle Økonomiske situation og nye regler for finansielle virksomheder Hvad bringer fremtiden? Mere regulering

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012

Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Investorrapport BRFkredit 4. kvartal 2012 Side 1 af 19 Indledning Af Investorrapporten fremgår de væsentligste forhold, der relaterer sig til BRFkredits kapital- og risikoeksponeringer. Investorrapporten

Læs mere

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr

Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr Halvårsrapport 2011 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit - hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2011 2010 2009 2008 2007 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Markedsudvikling 2012

Markedsudvikling 2012 Realkreditinstitutter Markedsudvikling 2012 Markedsudvikling 2012 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner... 2 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber... 3 Tabel 1. Realkreditinstitutternes

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter

Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter Markedsudviklingen i 2007 for pengeinstitutter 1. Konklusioner Pengeinstitutternes resultat før skat er faldet i 2007 - dog fra et rekordhøjt niveau året før. Nedskrivninger på udlån (kredittab) er steget

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere