o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o"

Transkript

1 i i o-n t/3 H Pi < w O i hj w S w c«w O < Q w H CO Q co < Pi i ^H H co pi P CO W Pi W D 2 < o Pi

2 STJERNEN MARTS 1992 ARTIKLER HJÆLPEFORENINGEN 150 ÅR EM HILSEN FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR 1 REDSKAR FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR»DERSOM I ER TROFASTE«PRÆSIDENT GORDON B. HINCKLEY 2 CÉCIEE PEEOES: KÆRLIGHED OG VENSKAR I IMDIEM THIERRY CRUCY O HIMLENS SLESER YAEKO SEKI 1 6 CRISAMTA JEAM MARVIN K. GARDNER 1 8 FIDENCIA GARCIA DE ROJAS: EM MEXICANSK PIONERS LIV AUGUSTIN ROJAS SANTOS 22 På omslaget: Vi har hver især en mission på denne jord" siger søster Cécile rebus fra Paris Frankrig stav, som tilbringer tre måneder hvert år med at hjælpe de fattige i Indien. Se Cécile Poulus: Kærlighed og venskab i Indien" side 8. Forsidefoto: Norbert Mestraletti. Bagsidefoto: Léo Jallais. Stjernens omslag: Foto: Michael Schoenfeld. MODERKALDETS GLÆDER PETREA KELLY 25 HØJTIDELIGHOLDELSE AF HJÆLPEFORENLNGENS 150-ÅRSDAG ET INTERNATIONALT SØSTERFÆLLESSKAR 34 FORNYELSE AF DIN ANDELIGE ENERGI SHIRLEEN MEEK SAUNDERS 42 FASTE PUNKTER RESØGSLÆRERINDEREDSKAR: OPRETTELSEN AF HJÆLPEFORENTNGEN 48 BØRNESTJERNEN WILFORD WOODRCFF KELLENE RICKS 2 FRA VEN TIL VEN: ÆLDSTE JAMES M. PARAMORE 4 MARCOS RESLETNFNG PAULA HUNT 6 FÆLLESTID: NEPHI HYGGER ET SKIR VIRGINIA PEARCE 9 EMILY VENTEDE IKKE NANCY ALBERTS 1 2 RARE FOR SJOV: FIND DYRENES PARTNERE 1 4 MINE HÆNDER KAN VÆRE ÆRBØDIGE I KIRKEN BARBARA JOHNS 1 6

3 Marts årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott. Vejledere: Rex D. Pinegar, Gene R. Cook, John E, Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines: Chefredaktør: Brian K. Kelly Assisterende redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf DK-2200 København N 1992 by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is publ.shed monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone number POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. HJÆLPEFORENINGEN 150 AR En hilsen fra Det Første Præsidentskab Højtideligholdelsen af Hjælpeforeningens 150-årsdag i 1992 er en begivenhed af stor vigtighed for Kirken. Da Hjælpeforeningen blev organiseret den 17. marts 1842, sagde Joseph Smith:»... denne vil glæde og fryde sig, og kundskab og intelligens vil tilflyde jer fra nu af; det er begyndelsen til bedre dage for de fattige og trængende, som skal komme til at glæde og fryde sig og udøse velsignelser over jer«(profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 275). Vore søstre har i sandhed velsignet utallige mennesker gennem de uselviske og udviklende aktiviteter i Hjælpeforeningen. Hjælpeforeningens kvinder over hele Kirken efterlever deres motto:»kærligheden ophører aldrig«. Vi roser lederne i Hjælpeforeningen for at være opmærksomme på 15 0-året ved at fejre begivenheden ved at tjene andre. Vær venlig at opmuntre Hjælpeforeningens ledere i dette arbejde. Vi er taknemmelige for vore søstre, som spiller en væsentlig rolle i opbyggelsen af Guds rige over hele jorden. Vi er begejstrede for Hjælpeforeningens organisation, for dens mission og for det gode, som kommer til hele verden på grund af de kvinder, som er medlemmer. Vi beder om, at højtideligholdelsen af Hjælpeforeningens 150-årsdag vil styrke og velsigne alle Kirkens medlemmer. Kærlig hilsen Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson Abonnement: 12 numre DKK 96,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 1 2 gange om året Tryk: BG Offset Dk-3500 Værløse ISSN Danish MARTS 1992

4 \* *y y : '\

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB»Dersom I er trofaste«præsident Gordon B. Hinckley Førsterådgiver i Det første Præsidentskab or 150 år siden organiserede profeten Joseph Smith Hjælpeforeningen i Nauvoo i Illinois. Den første præsidentinde for denne organisation var profetens hustru, Emma Hale Smith. Emma blev kaldt»en udvalgt kvinde.«hun var Herrens udvalgte redskab. Hver enkelt af jer er en udvalgt For nylig blev jeg atter ledt til at læse det 25. afsnit i Lære & Pagter. Som I ved, er dette en åbenbaring, givet gennem Profeten Joseph til Emma. Den kvinde. I er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi gengivne evangelium. blev givet i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830, kun kort tid efter Kirkens organisering. En kvinde skrev for nylig til mig med stor bekymring. Hun antydede, at hun havde lidt nederlag eller havde fejlet i næsten alt, hvad hun havde forsøgt at gøre. Derefter spurgte hun:»hvad forventer Gud af mig?«nogle af de ting Gud forventer af hende og af enhver anden kvinde - ja, o z t/l o faktisk af os alle - bliver fremsat i denne smukke åbenbaring. Når jeg gennemgår Herrens ord i denne åbenbaring, henvender jeg mine tanker til søstrene i Kirken. MARTS

6 Herren sagde til Emma og til enhver af os:»jeg giver fortsatte med at sige:»dine synder er dig forladt, og du er dig en åbenbaring om min vilje, og dersom du er trofast en udvalgt kvinde«(vers 3). Jeg er så taknemmelig for og vandrer på dydens stier for mig, vil jeg bevare dit liv, tilgivelsens gave, som er givet os af en barmhjertig Fader, og du skal få en arvelod i Zion«(vers 2). Herren sagde følgende gennem profeten Esajas angående»dersom du er trofast og vandrer på dydens stier for dem, som omvender sig og bliver tilgivet:»er eders synmig«- disse ord kunne være emnet på en meget lang der som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end tale. Jeg vil blot knytte nogle få kommentarer til dem. røde som purpur, de skal dog blive som uld«(esajas 1:18). I meget høj grad holder hver enkelt af os selv nøglen For alle, som er fortvivlede over alvorlige fejltagelser i til den Almægtiges velsignelser over os. Hvis vi ønsker deres liv, henviser jeg til den forsikring, som blev givet i velsignelsen, må vi betale prisen. En del af den pris er at gammel og ny åbenbaring, at hvor der er omvendelse, er være trofast. Trofast over for hvad? Tro mod os selv, mod der tilgivelse. Dvæl ikke ved fortidens tragiske fejltageldet allerbedste, som er i os. Ingen kvinde har råd til at ser. Følg hellere Almas råd:»se frem til Gud og lev«nedværdige sig selv, gøre sig selv ubetydelig eller nedvur- (Alma 37:47). dere sine evner eller muligheder. Lad hver enkelt kvinde være tro mod de store, guddommelige egenskaber, som er Emma blev kaldt»en udvalgt kvinde«. Med andre ord fra skriften var hun et af Herrens udvalgte redskaber (se i hende. Vær tro mod evangeliet. Vær tro mod Kirken. Moroni 7:31). Hver enkelt af jer er en udvalgt kvinde. I Vi er alle omgivet af dem, som søger at underminere den, er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi genat kigge efter svagheder hos dens ledere, at finde fejl ved givne evangelium. I har foretaget jeres udvælgelse, og dens programmer, at kritisere den. Jeg giver jer mit vid- dersom I lever op til den, vil Herren ære jer i den og nesbyrd om, at den er Guds værk, og de, som taler imod den, taler imod ham. ophøje jer. Han sagde dernæst til Emma:»Knur ikke over de ting, Vær tro over for ham. Han er den eneste sande kilde som du ikke har set«(vers 4). til jeres styrke. Han er jeres Fader i Himlen. Han lever. Han talte om de plader, som hendes mand var i færd Han hører og besvarer bønner. Vær tro mod Gud. med at oversætte, mens hun på det tidspunkt fungerede Herren fortsatte, henvendt til Emma:»Dersom du som hans sekretær. Øjensynlig havde hun beklaget sig vandrer på dydens stier.«over, at Joseph ikke ville vise hende pladerne. Herren Jeg tror, at alle sidste dages hellig kvinder forstår be- sagde til hende:»knur ikke. Beklag dig ikke. Acceptér tydningen af det. Jeg føler, at disse ord blev givet til det, som er min evige visdom, og lad være med at finde Emma Smith og dermed til os alle som en betingelse, der fejl.«der findes nogle få kvinder i Kirken, som beklager skal opfyldes for at kunne modtage en arvelod i Guds sig, fordi de ikke bærer præstedømmet. Jeg tror Herren rige. Mangel på dyd er fuldstændig uforenelig med lydig- ville sige til jer:»knur ikke over de ting, som ikke er hed mod Guds bud. Der findes intet skønnere end dyd. Der findes ingen anden styrke, som er større end dydens styrke. Der findes ingen anden ædelhed, som er lig med givet dig.«dette er hans værk. Det var ikke Joseph, som fastlagde reglen om, at pladerne ikke måtte vises til andre. Han fik dydens ædelhed. Der findes ingen anden kvalitet, der er instruktion om det. Det er heller ikke os, der fastlægger så klædelig, intet smykke så attraktivt. reglerne om, hvem der bør modtage præstedømmet. De Det er interessant, at Herren i denne åbenbaring - blev fastsat af ham, hvem dette værk tilhører, og han efter at have givet dette store betingede løfte til Emma - alene kunne ændre dem. STJERNEN 4

7 Emma skulle være lærer i levede i. Denne udfordring retfærdighed og sandhed. Hun vedrører alle kvinder i denne skulle studere evangeliet og kirke, emner fra den verden, hun skal gives dig ved min And«(vers 7). Hun skulle være lærer. Hun skulle være instruktør i retfærdighed og sandhed. For Herren sagde angående sin kaldelse til hende:»du skal modtage den Helligånd, og din tid skal anvendes til at skrive og til at lære meget«(vers 8). Hun skulle studere evangeliet. Hun skulle også studere tingene i den verden, hun levede i. Det blev gjort klart i efterfølgende åbenbaringer, som passer på os alle. Hun skulle indvi sin tid til og give udtryk for sine tanker.»at lære meget«. Hun skulle skrive Til jer kvinder af i dag, hvad enten I er unge eller gamle, må jeg foreslå, at I skriver, at I skriver dagbøger, at I udtrykker jeres tanker på papir. At skrive er en storslået disciplin. Det er et formidabelt uddannelsesmæssigt forehavende. Det vil hjælpe jer på forskellig måde, og I vil velsigne manges liv - jeres familie og andre - nu og i kommende år, efterhånden som I nedfælder nogle af jeres erfaringer og nogle af jeres oplevelser. Ifølge åbenbaringen blev Emma kaldet for»at være en trøst for min tjener Joseph Smith, din mand, ved i ydmyghed at tale opmuntrende ord til ham i hans prøvelser«(vers 5). Det er interessant sprogbrug. Hun var hans hustru, hans ledsager, hans styrke under prøvelser. Hun skulle trøste ham med opmuntrende ord, givet i en ydmyg ånd. Jeg ser deri en udfordring til enhver kvinde, som er hustru, om at sætte tonen for samtale i hjemmet. Det blev fordum sagt, at et»mildt svar stiller vrede«(ordspr. 15:1). Jeg synes det er interessant, at Herren i denne åbenbaring talte om opmuntrende ord i ydmyghed. Der er så meget skænderi i hjemmene. Det er så ødelæggende. Det er så nedbrydende. Det fører kun til bitterhed, knuste hjerter og tårer. Hvilket vidunderligt råd, at vi alle under spændinger, gnidninger og problemer kunne tale med opmuntrende ord i en ydmyg ånd. Emma skulle ordineres (indsættes) under Josephs hånd»til at udlægge skriften og formane kirken, eftersom det Med åbenbaringens ord skulle hun»udlægge skriften og formane kirken, eftersom det skal gives dig ved min Ånd.«Hvilken bemærkelsesværdig opgave for hende og for alle kvinderne i denne kirke. Der skal være undervisning, der skal være forberedelse, der skal være organiserede tanker, der skal være udlæggelse af skriften, og der skal være formaning til gode gerninger efter Helligåndens vejledning. Herren fortsatte:»sandelig siger jeg dig: Du skal lægge de verdslige ting til side og søge det, der hører til en bedre verden«(vers 10). Jeg føler ikke, han bad Emma om ikke at bekymre sig om et sted at bo, mad på bordet, og beklædning. Han sagde til hende, at hun ikke skulle lade disse ting optage hende fuldstændigt, som så mange af os er tilbøjelige til at lade det gøre. Han bad hende om at koncentrere tankerne om de højere ting i livet, ting der hører til retfærdighed og godhed, emner der vedrører barmhjertighed og næstekærlighed, evige emner. Emma fik til opgave at MARTS

8 , -". i: rt ;> -> i* C; il ^f <<? %i- N \ SMS V'^ii.«*!^- ÉÉÉÉi^^ \-tf>*.-mv**'*"

9 Emma fik til opgave at min sjæl fryder sig i hjertets udarbejde en samling af sang, ja, de retfærdiges sang salmer til Kirken. Og når vi er som en bøn til mig, og den synger salmerne, lad os da huske på Herrens ord:»thi skal besvares med velsignelser på deres hoveder.«udarbejde en samling af salmer til Kirken, og det er inter- de jer hver især til at læse den. Overvej den. Gud velsigessant, at dette råd kom kun tre måneder efter Kirkens ne jer, mine elskede søstre - I små piger, som vi påskønorganisation. I forbindelse med dette kald udtrykte Her- ner så meget; I smukke unge piger, som drømmer vidunren en bemærkelsesværdig erklæring, som ofte citeres derlige drømme om fremtiden; I, som ikke er gift og af og blandt os:»thi min sjæl fryder sig i hjertets sang, ja, de til føler jer ensomme, men som jeg forsikrer, at Herren retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den skal besva- ikke har glemt; de af jer som bærer byrderne med at res med velsignelser på deres hoveder«(vers 12). opdrage børn; de af jer som er enker eller fraskilte; og I Derefter sagde Herren:»Opløft derfor dit hjerte og fryd vidunderlige ældre kvinder, som vi elsker, ærer og respekdig og hold fast ved de pagter, du har gjort«(vers 13). terer. Gud velsigne jer med ethvert retfærdigt ønske, med Jeg mener, at han siger til os alle: vær lykkelige. Evan- fred i jeres hjerte alle jeres dage som Guds døtre, velsignet geliet er en frydefuld ting. Det giver os grund til glæde, med lyset fra hans evige evangelium. Naturligvis er der tider med sorg. Naturligvis er der tider med bekymring og spænding. Vi bekymrer os alle. Men Herren har bedt os om at opløfte vort hjerte og fryde os. Jeg ser så mange mennesker, deriblandt mange kvinder, som aldrig synes at se solskinnet, men som konstant vandrer med uvejr under mørke skyer. Sørg for at udvikle en FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE lykkelig indstilling. Opdyrk en optimistisk ånd. Gå med 1. De råd, der blev givet af Herren til Emma Smith i tro, fryd dig over naturens skønhed, over godheden hos 1830, er anvendelige for alle søstre. dem, du elsker, og over det vidnesbyrd, du bærer i dit 2. Ingen kvinde har råd til at nedværdige sig, til at gøre hjerte angående guddommelige ting. sig selv ubetydelig eller nedvurdere sine evner eller mu-»vedbliv i sagtmodighedens ånd og vogt dig for hov- ligheder. Lad enhver være trofast mod de store, guddommod«(vers 14). Disse ord er fra den samme åbenbaring, melige egenskaber, som er i hende. De har betydning for os alle. 3. Hver enkelt søster i Kirken er en udvalgt kvinde. I»Hold stedse mine bud, så skal du få en retfærdigheds er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi genkrone«(vers 15). Dette var Herrens løfte til Emma Hale givne evangelium. I har foretaget jeres udvælgelse, og Smith. Det er også Herrens løfte til enhver af jer. Lykken dersom I lever op til den, vil Herren ære jer i den og er at holde budene. For en sidste dages hellig kvinde kan ophøje jer. der kun være elendighed ved at bryde disse bud. Og for 4. Herren har givet en bemærkelsesværdig opgave til hver den, som holder dem, er der løftet om en krone, en alle kvinderne i denne kirke. Der skal være undervisning, dronningekrone for hver datter af Gud, en krone af ret- forberedelse, organiserede tanker, udlæggelse af skriften færdighed og evig sandhed. og formaning til gode gerninger efter Helligåndens vej- Som afslutning på åbenbaringen sagde Herren:»Dette ledning, er min røst til alle«(vers 16). Derfor er de råd, Herren giver 5. Sørg for at udvikle en lykkelig indstilling. Opdyrk ved denne lejlighed, anvendelige for hver enkelt af os. en optimistisk ånd. Gå med tro, fryd dig over naturens Jeg anbefaler jer alle disse ord i denne storslåede åben- skønhed, over godheden hos dem, du elsker, og over det baring, givet for 162 år siden. Den er lige så betydnings- vidnesbyrd, du bærer i dit hjerte angående guddommelige fuld i dag, som den var, da den blev udtalt. Må jeg tilskyn- ting. MARTS

10 i CÉCILE PELOUS Kærlighed og venskab i Indien Thierry Crucy I mere end 20 år har søster Cécile Pelous, medlem af Cergy-Pontoise gren i staven i Paris, arbejdet for de fineste modehuse i Paris - Dior, Cardin og Ricci. Hun designer og syr kjoler til de mest velhavende kvinder i verden. Men siden 1986 har denne yndige, dynamiske kvinde anvendt sin glorværdige karriere som middel til at udføre et andet arbejde. Hun tilbringer tre måneder hvert år med at tjene de nødlidende i Indien. Hun arbejder i de fattige forstæder i Calcutta og i børnehjemmene i Bengal og anvender alle sine sparepenge samt gaver fra franske venner til at hjælpe fattige børn - med velvillig assistance fra lokalbefolkningen. JEG VIDSTE, DER VAR MASSER AT GØRE Cécile stiftede bekendtskab med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i 1974 under et ferieophold i USA. Hendes rejseselskab besøgte Temple Square og overværede en koncert med Tabernakelkoret.»Det var en intens og følelsesladet oplevelse,«fortæller hun. Senere fortalte hun sine medrejsende, at hendes lytten til koret var det, hun syntes bedst om på hele turen. Måneder senere bankede missionærerne på hendes dør i Frankrig. Cécile var ikke interesseret, indtil en af dem sagde, at han var fra Salt Lake City. Idet hun kom i tanker om sin oplevelse, spurgte hun, om han repræsenterede»kirken med koret«. Da han sagde ja, lukkede hun dem ind og lyttede til deres budskab. Hun blev døbt nogle få måneder senere - i Elleve år senere, i juli 1986, rejste Cécile for første gang til Indien.»Jeg tog til Calcutta i min ferie med den tanke at hjælpe min næste,«fortæller hun.»jeg medbragte mit førstehjælps-certifikat, min gode vilje og mine kufferter pakket med medicin.«hun havde hørt en del om forholdene i Indien gennem læsning og foredrag.»jeg vidste, at der var masser at gøre,«siger hun. Det arbejde hun fandt foregik mest blandt de ældre, de nyfødte og de handicappede børn i Calcutta.»Jeg fandt muligheder for at have travlt og gå op i mit arbejde. Snavset tøj og lagner skulle koges og vaskes, der skulle laves mad, der skulle serveres for patienter i nattely og fattighuse, og de skulle ydes pleje,«fortæller hun.»de døende måtte vaskes, og de måtte have varme og hengivenhed med på vejen bort fra denne verden. Nogle babyer, som skulle skiftes og mades, var så svage, at man ønskede man kunne tvinge sin egen sundhed ind i deres små kroppe.«først arbejdede hun med Mother Theresa- Søstrene og senere med andre grupper.»jeg er ikke nogen heltinde,«siger Cécile.»Min oplevelse i Indien handler om kærlighed og venskab.«q o I o i < o STJERNEN 8

11 I&23*' -&'-: fl i.jpp* Mk '"/I

12 2 Børn, som sultede og som let blev syge, befinder sig nu i Dayal Ashram-børnehjemmet og har forbedrede levevilkår på grund af søster Pelous' indsats. Hun har udover at komme med forsyninger også undervist i uafhængighedsprincipper. Maden, som de nu venter på ved spisetid, omfatter grøntsager, fisk og æg. Søster Pelous stopper op et øjeblik (længst til højre] sammen med en af sine venner, Milli.»HERREN HAR SENDT DIG«BØRNENE I BANIPUR Under dette første besøg i Indien opdagede Cécile også et hjem for et hundrede ældre mennesker, de fleste sengeliggende.»der var kun to katolske missionærer til at sørge for dem alle, og en af dem havde været syg i tre dage. Da jeg ankom sammen med en anden frivillig, smøgede vi straks vores ærmer op og gik i gang,«fortæller hun.»søster Thérésina, en af missionærerne, kyssede mig og sagde: 'Herren har sendt dig!' - og jeg troede hende.«senere i Pilkana, en forstad til Calcutta, fandt Cécile Derefter opdagede Cécile, hvad en ashram er. Det er et religiøst samlingssted, der fungerer som børnehjem. I hver ashram er der omkring et hundrede børn, fra 5 til 1 år gamle. Mange af disse børn kom på børnehjem på grund af sygdom, underernæring eller tigeroverfald. Når de først kommer til en ashram, har de sultet længe. Mange har hudsygdomme og lider af feber, tarmproblemer og engelsk syge (forårsaget af alvorlig vitaminmangel). Det tager de fleste børn tre måneder at vænne sig til tanken om, at de også vil få ris at spise den næste dag. For tiden er der otte ashramer i Bengal og blandt disse Dayal svidende høje varmegrader, oversvømmelser under monsunregnen og en tilstand af fattigdom, som lamslog hende.»men jeg fandt også meget håb, fordi børnene stadig ved, hvordan man ler og har det sjovt, det over hele verden.«ligesom børn gør Der mødte Cécile også et europæisk ægtepar, som havde arbejdet i 20 år for at hjælpe de mest udsatte indere til at klare sig selv.»de havde startet et helt indisk velfærdsprojekt, og jeg var så heldig at komme med i det foretagende,«siger hun.»jeg fandt et uddannelsescenter, hvor piger mellem 14 og 17 får undervisning i, hvordan man laver batik, så de en dag kan blive i stand til at sørge for deres familie.«med sin erfaring i modedesign lærte Cécile også pigerne at lave mønstre samt at tilskære og sy deres eget tøj. Pigerne fremstiller nu tøj til børnene på børnehjemmet. Cécile hjalp også med at åbne en suppekø for de fattige - og gratis lægeundersøgelser.»der,«ashram (»det glade hus«) i Banipur midt inde i junglen.»denne ashram står mit hjerte meget nær,«siger Cécile,»fordi det er der, jeg lærte indernes hjerte at kende. Dér følte jeg mig hjemme. Jeg lærte børnene at lege, synge og le. De lærte mig at sove på gulvet, at spise med min hånd som ske, at tage mine sko af inden døre og på hellige steder og at værdsætte den vigtige del af livet - kærligheden.«meget hurtigt blev der skabt bånd af hengivenhed mellem Cécile og børnene, som kalder hende»cécile Didi«- storesøster Cécile. Da hun blev syg af paratyfus under sit første ophold, plejede og passede hendes små indiske venner hende, som om de var de store søskende. De masserede hendes arme og ben for at lette de kramper, som forårsages af sygdommen. siger hun,»giver dem, der har lidt, til dem, der intet har.«nogle få måneder før Céciles første besøg i Banipur i STJERNEN JO

13 1986, var det lykkedes en lokal velfærdsorganisation at bygge en hønsegård med 120 høns, som forsynede hver af de otte hundrede ashram-børn med et æg om ugen. Æggene var et værdifuldt protein-tilskud i en kost, der ellers kun bestod af ris og rødder, som var gravet op i junglen. Uheldigvis var hønsene ved at dø, da Cécile ankom.»en DRÅBE VAND«brev til stavens medlemmer og fortælle dem om mit projekt i Banipur. Tre dage senere modtog jeg rørt en check fra staven. Det var overskuddet fra stavens 'vanddråbe kampagne', frivillige bidrag som blev indsamlet under fasten for at hjælpe med at afbøde fattigdom i verden. Stavslederne havde nu besluttet, at pengene skulle anvendes til hønsegården.«den følgende september var Cécile tilbage i Banipur. Dér købte hun 120 liggehøns, 120 kyllinger som kunne begynde at lægge æg fem måneder senere, byggemateriale»da jeg vendte tilbage til Frankrig,«fortæller Cécile,»besluttede jeg, at hvis jeg kom tilbage til Banipur, ville jeg bygge en hønsegård, fordi det var livsvigtigt for børnene. Forholdene dér havde bevæget mig så dybt, at jeg vidste, at jeg måtte finde en eller anden måde, hvorpå jeg kunne komme tilbage og være til virkelig hjælp.«det tog fem måneder for Cécile at komme sig efter sin paratyfus. Men»så snart jeg havde det bedre, genoptog jeg mit arbejde og begyndte at spare op. Men jeg indså snart, at mine personlige midler ikke var tilstrækkelige. Jeg bad min himmelske Fader om at hjælpe mig. Og jeg følte, at jeg skulle fortælle min familie, mine venner og mine medsøskende i Kirken om mit projekt. Under en sammenkomst i mit hjem var der mange af dem, som - uden af have aftalt det indbyrdes - gav mig kuverter med penge til mad, til hønsene og til børnenes almindelige velfærd. Jeg var dybt rørt over deres tillid og deres kærlighed.«dernæst fortalte hun sin stavspræsident, Daniel Pichot, om projektet.»han rådede mig til at skrive et til en hønsegård, hønsefoder til et år samt tredive ænder, hvis efterladenskaber ville opfodre fiskene i en nærliggende dam. Med resten af pengene købte hun mælkepulver til seks måneders forbrug for børnene i denne ashram. Cécile havde spurgt franske fjerkræeksperter om vejledning i, hvordan man skulle indrette og styre hønsegården. Takket være deres hjælp lægger hønsene i Banipur nu æg med hårde skaller, hvilket ikke er set før i denne region. Gennem denne indsats for at afhjælpe sult instruerede Cécile i nogle principper for selvopholdelse:»nu er børnene ansvarlige for den rette pasning af hønsegården. De indsamler og tæller æggene; de har alle opgaver, selv de yngste. Og de lærer at være ansvarlige for hinanden - for i en ashram er der kun to voksne ledere og tre handicappede kokke til et hundrede børn.«begyndelsen TIL SELVFORSYNING Efter sit første besøg er Cécile rejst tilbage til Banipur to gange om året. Ved hjælp af sine egne sparepenge sam- MARTS

14

15 Madlavning i Banipur (til venstre) omfatter de grøntsager, som er dyrket af børnene. Udover at spise karry og ris til middag, så får børnene (til højre) nu et æg hver søndag. Æggene kommer fra de høns som søster Cécile Pelous købte med penge fra Kirkens medlemmer i sin hjemstavn i Paris. Hun kom også med ænder, korn og byggematerialer til en hønsegård. men med gaver fra venner, navnlig i Paris og i Strasbourg, fortsætter hun med at organisere velfærdsprojekter. Af og til arbejder hun alene. Til andre tider koordinerer hun sin indsats med lokale organisationer som fx Seva Sang Samiti, eller med frivillige - som fx Sorit Kumar Da, en lokal Braman, som gav afkald på et velhavende liv for at hjælpe de udstødte, og Gaston Grandjean, en katolsk præst, som valgte at leve blandt de fattigste. Alle disse kærlighedsbidrag gør stor gavn. Og hver gang Cécile kommer tilbage til Banipur, ser hun fremgang. Uopdyrket jord er blevet skabt om til en køkkenhave til denne ashram. I begyndelsen blev haven opdyrket af børnene med kæppe, idet de ingen redskaber havde. De har nu nogle få spader og hakkejern. Nogle få fisk blev anbragt i en nærliggende dam; skønt det endnu er for tidligt at kalde dette et fiskebrug, udgør fangsten nu 240 kilo pr. år. Hvert enkelt barn kan nu spise grøntsager regelmæssigt og fisk af og til. Landsbyboerne borede en brønd, og de unge i et ward i Paris indsamlede penge til at købe en pumpe til den. Derfor har landsbyen - som tæller flere end 1500 indbyggere samt udefra kommende patienter til en lokal apoteksklinik - nu to tappesteder for drikkevand. Køerne er kortere. Nogle infektionssygdomme bliver undgået. Efter åbningen af en vej i 1986 behandler apoteksklinikken i Bélari, som blev bygget af Sorit Kumar Da og landsbyens beboere, 3000 patienter hver måned. Et plejehjem for 25 underernærede børn er oprettet. Hver mor får her en undersøgelse og 250 gram mælkepulver pr. uge til sit barn. Små liv bliver reddet. I Bélari blev en skole bygget af landsbyens beboere. Mænd, kvinder og børn var alle med til at bære mursten under opførelsen. Både bygninger, lærere og kokke bliver betalt med penge indsamlet af søster Pelous. Som resultat heraf har nogle få landsbyboere nu - mens de bidrager til deres medmenneskers velfærd - lønnet arbejde. I november 1988 blev 35 af de fattigste familier udvalgt til at lære at holde høns. Hver af familierne modtog to høns og en hane. Efter et år havde de familier, som var tålmodige nok til ikke at spise deres fjerkræ straks, over tredive høns, som kunne sælges og indbringe ris, medicin, bøger og tøj. Dette er begyndelsen til selvforsyning. HJÆLP TIL HJEMLØSE BØRN I NEPAL I 1989 bad en ven, Father Francois Laborde, søster Pelous om at indrette et hjem, en skole, en apoteksklinik og en farm til 47 hjemløse børn - hvoraf 21 også var blinde - i Napalganj, Nepal. Fra Bengal tog Cécile til Nepal og vurderede behovene. Da hun kom hjem til Paris begyndte hun at indsamle de nødvendige midler, men uden succes. Men en begivenhed, som Cécile tilskriver vor himmelske Faders godhed, reddede projektet. En ejendomsmægler tilbød hende en virkelig god pris for hendes hjem, som var ideelt beliggende i en forstad tæt ved Paris. Cécile slog straks til. Hun ville købe et mindre dyrt hus - skønt ikke så rigt på minder - og for de penge, hun sparede, kunne hun betale for projektet i MARTS

16 ! ""l. : i... 1" ' '^8 - i #- É (. s -- "V^ Jfev "''- ' Jni J*3 > ' Der frelses liv i et Bélari dagplejecenter (til venstre). Alle mødre gennemgår en ugentlig lægeundersøgelse og modtager 250 gram mælke- Pilkana. Søster Pelous siger, at hun aldrig glemmer en kvindes ansigt (længst til højre), som kom med et barn, der var dehydreret fcss ppilk, * / ~W f^'^**h^i 4 pulver til sit barn batik-julekort (til højre) tilvejebragte en indtægt til de unge piger i træningscentret og havde blodmangel. Hun kom til medicinuddelingsstedet og bad:»red mit barnebarn!«nepal. Hjemmene og skolen blev bygget i 1990, og Cécile er nu på jagt efter midler til en behandlingsklinik og farm-projekter. Hun har mange oprigtige ønsker at alle børnene må spise sig mætte og gå i skole, at en bedre vandforsyning og kloaksystem må standse udbredelsen af sygdomme. Hun drømmer og håber. Dersom så få penge og så få hænder kan gøre en så stor forskel, hvad kunne der ikke gøres med større midler? AT NÆRE ÅNDEN Søster Pelous' arbejde er ikke blot for folkets timelige velfærd.»når folk først har tilstrækkeligt med føde og klæder kan de begynde at reagere på evangeliet,«forklarer hun. Hun lærer sig det bengalske sprog og har uddelt adskillige eksemplarer af Uddrag fra Mormons Bog i Bengali til mennesker, som har spurgt hende om Kirken. Men hendes mest magtfulde undervisning er imidlertid hendes eksempel. Som udtalt af Christian Euvrard, de lokale myndigheder, idet de sagde:»hun ville aldrig gøre noget uærligt. Hun er mormon.herren åbner ofte døre for mig,«bevidner Cécile.»Engang lod toldbetjente i Calcutta mig tage dobbelt så meget medicin med ind i landet som andre frivillige nogen sinde havde fået lov til. Og jeg har fået tildelt den sidste plads i en 'fuldt optaget' flyvemaskine i sidste øjeblik. Mange gange har jeg modtaget nødvendige godkendelser fra myndighedspersoner, der som regel er villige til at hjælpe. Når det er Herrens vilje, behøver jeg blot at gøre min del, før han vil gøre sin.«hver gang hun forlader Paris for at vende tilbage til Bengal, anmoder hun om at få en velsignelse af præstedømmet, som vejleder hende gennem sit ophold. HÅBET GRYR Naturligvis indser Cécile, at behovene er enorme. Det ville kræve hundreder af skoler, vandpumper, børnehaver, hønsegårde, behandlingssteder, latriner og lærere i hygiejne og sanitære forhold for at lette de nuværende lidelser og bane vejen for en mere human fremtid. Men medlem af Paris stav og forhenværende regionalrepræsentant:»hun følger principperne i Kirkens velfærdsprogram. Og hun modtager en masse ved at rette sig efter hun plejer at sige:»hvad der er nået er lidt, men alligevel indisk lov og ved at arbejde gennem lokale indiske organisationer. På denne måde opnår Kirken en godt omdøm- Banipur og Bélari fornemmer at tingene kan forandres, at en del.«fremtiden er lys. Håbet gryr. Hendes venner i me - og den vokser konstant.«den onde cirkel med sult og sygdom kan vendes. De er Cécile erindrer rørt den dag, hvor bengalske venner, ved at fatte mod og lære at hjælpe sig selv. som ikke var medlemmer af Kirken, talte hendes sag for Medlemmer i Paris stav, hvor Cécile har tjent som STJERNEN 14

17 Y^^fc ^ Vi 2f^3r^^^H Jk 1 Hf H f iiy^ ^ ^ T stavens præsidentinde for Unge Piger og som wardets»vil DU IKKE NOK REDDE MIT BARNEBARN«præsidentinde for Primary og for Hjælpeforeningen, er blevet mere og mere involveret i projektet. I 1988 og 1990 bestilte medlemmer af staven batik-julekort - små kunstværker - hos de unge piger ved uddannelsescentret i Pilkana, således at de fik betalt arbejde. Nogle af Céciles venner køber også tørklæder, lommetørklæder og bøjler med de flotte batikmønstre, som er skabt i Pilkana. Primarybørn i Paris stav forærer deres eget legetøj og spil til børnene i Bengali. Og unge fra Paris udveksler breve med ahsram-børnene. Præsident Daniel Pichot fra Paris stav siger:»vi ser dette som en god mulighed for at undervise vore medlemmer, især de unge. Takket være søster Pelous' arbejde har vore børn og unge mulighed for at være mere opmærksomme på deres velsignelser og for at se, at meget kan opnås med lidt.«hver gang Cécile vender tilbage fra sine rejser, aflægger hun rapport til sine venner i Paris stav og i Strasbourg om sine projekter og om anvendelsen af de indsamlede midler. Mens de lytter til hende, indser de, at takket være dem er levevilkårene forbedret i et lille, Når hun bliver spurgt, hvad der motiverer hende i arbejdet, siger Cécile, at hun aldrig vil glemme ansigtet på en kvinde, som bragte en udmarvet, underernæret pige til en apoteksklinik, idet hun bønfaldende sagde:»vil du ikke nok redde mit barnebarn!«og hun husker, at hun ofte har set grupper af unge hindubørn i Banipur i ærbødig bøn, uden en voksens vejledning. Hun er dybt bevæget over den åndelige rigdom, hun ser i disse forarmede børn.»hver enkelt af os har en mission på denne jord og et ansvar over for vor næste, lige om hjørnet eller længere borte. Vi kan ikke forblive upåvirkede,«siger Cécile.»Vi er velsignet med kundskab om sandheden, og vi har et vidunderligt personligt forhold til vor himmelske Fader. For mig er det min største rigdom. Den sikreste måde at øge den på er at investere den i tjeneste for andre. Det er en ubrudt kæde af kærlighed. Lad os ikke vente på, at Kirken skal give os konkrete instruktioner om, hvordan vi skal gøre godt,«fortsætter hun.»hvis vi glemmer os selv, når vi hjælper andre, vil vi blive velsignet mere end vi kan fatte.«fjernt hjørne af verden. Hendes beretninger og billeder af børnene (som fx Milli, Rano, Tulu, Sima, Boula, Aouti og mange andre) og om de voksne ledere (som fx Sukeshi, Shonda, Lucy og Minoti) får abstrakte humanitære projekter til at fremstå som konkrete tilfælde af omsorg og broderskab. Broder Thierry Crucy, oversætter for Kirken, er medlem af Torcy Ward. Paris France Stake. MARTS

18 v i mi \i wæm J r ml iiii,., \ M'ti.v li- ;7/flife{'/i fefejy^f WV);

19 Himlens SLUSER Yaeko Seki Q familie og jeg tilbragte en dag Min i den japanske alpe-nationalpark, omgivet af bjergene i de nordlige egne. Mine børn løb begejstrede omkring. Jeg ventede vores fjerde barn og følte mig temmelig træt, så jeg lagde mig under træerne. Mens jeg lå og kiggede op i den blå, skyfri himmel, begyndte jeg at tænke på vore økonomiske problemer. Mit hjerte blev overvældet, og tårerne kom frem.»herre, vi betaler trofast tiende. Vi har ofret så meget. Hvornår vil himmelens sluser åbne sig for os og vore byrder blive lettet?«jeg bad af hele mit hjerte. Så vendte jeg mig for at betragte min mand og børn, som legede og lo sammen. Scenen så fredfyldt og smuk ud for mig. Pludselig vidnede o Anden for mig, at mine velsignelser var umådelige, og at min familie var den største velsignelse, vor himmelske Fader kunne give mig. Fra dengang jeg blev døbt i 17-årsalderen var mit højeste ønske at få en familie fyldt med kærlighed. Nu da jeg har den omsorgsfulde ægtemand og kærlige familie, jeg altid har ønsket, prøver jeg på ikke at glemme at takke Gud for denne store skat. Præsident Spencer W. Kimball sagde engang:»hjemmet og familien er vort grundlag... børn og forældre, som gensidigt elsker hinanden og støtter sig til hinanden. Det er sådan, at Herren har planlagt, at vi skal leve«(den danske Stjerne, juli 1975, side 5). Jeg har et fasttømret mål i mit sind om at leve sammen med min familie i evighederne.»mor, græder du?,«spørger min 3-årige søn mig ofte. Så holder jeg om ham og siger:»ja, min skat, fordi jeg har sådan en dejlig familie. Jeg kan ikke lade være med at græde af glæde. Lad os sige tak til vor himmelske Fader.«MARTS

20 3 $ < STJERNEN J8

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne.

Heber J. Grants lærdomme Vi undgår gældens trældom, når vi ikke lever over evne. Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 13 - Principper for økonomisk sikkerhed Oprettet: 14. december 2005 Når vi undgår gæld og betaler tiende, velsigner Herren os økonomisk og åndeligt og giver

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Kapitel 8: Døden og opstandelsen

Kapitel 8: Døden og opstandelsen Teksten er den del af: Wilford Woodruff Kapitel 8: Døden og opstandelsen Når en af vore kære dør, og vi grunder over vores egen dødelighed, kan vi finde trøst og vished i Jesu Kristi gengivne evangelium

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden.

I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis I hungrer og tørster efter retfærdigheden. Præsident James E. Faust - Andenrådgiver i Det Første Præsidentskab Så nær englene Oprettet: 25. juni 2007 I vil blive storslåede kvinder, hvis I er forenede i den himmelske sag om at gøre godt, og hvis

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I

Q W H en Q HH. en HH. os NN E-I Os i tf J cd W O Q W H en Q HH fa HH os NN I E-I en HH PS c«ds od 05 - c o u c

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Vores hellige embede i præstedømmet

Vores hellige embede i præstedømmet Præsident Thomas S. Monson, Førsterådgiver i Det Første Præsidentskab Vores hellige embede i præstedømmet Oprettet: 23. september 2007 Præstedømmet er en forpligtelse til at tjene snarere end en gave,

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Mange har set på fremgang udelukkende

Mange har set på fremgang udelukkende Rundt om Danmark BUDSKAB FRA OMRÅDEPRÆSIDENTSKABET»Vejen til fremgang«ældste José A. Teixeira, Portugal 2. rådgiver i Det europæiske områdepræsidentskab Mange har set på fremgang udelukkende fra et økonomisk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version.

Disse tips hjalp mig til at blive en haj til Fup eller Fakta, både i fjernsynet og i virkelighedens chokolademousse-version. Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Da jeg var barn, var tv-programmet Fup eller Fakta i lige så høj anseelse hos mig som is, fodbold og fyrværkeri. Jeg var vild med det, fordi det var let for mig at udpege

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere