o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o-n t/3 H Pi < W O < Q w H CO Q H co P CO Pi W D 2 < o"

Transkript

1 i i o-n t/3 H Pi < w O i hj w S w c«w O < Q w H CO Q co < Pi i ^H H co pi P CO W Pi W D 2 < o Pi

2 STJERNEN MARTS 1992 ARTIKLER HJÆLPEFORENINGEN 150 ÅR EM HILSEN FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR 1 REDSKAR FRA DET FØRSTE PRÆSIDEMTSKAR»DERSOM I ER TROFASTE«PRÆSIDENT GORDON B. HINCKLEY 2 CÉCIEE PEEOES: KÆRLIGHED OG VENSKAR I IMDIEM THIERRY CRUCY O HIMLENS SLESER YAEKO SEKI 1 6 CRISAMTA JEAM MARVIN K. GARDNER 1 8 FIDENCIA GARCIA DE ROJAS: EM MEXICANSK PIONERS LIV AUGUSTIN ROJAS SANTOS 22 På omslaget: Vi har hver især en mission på denne jord" siger søster Cécile rebus fra Paris Frankrig stav, som tilbringer tre måneder hvert år med at hjælpe de fattige i Indien. Se Cécile Poulus: Kærlighed og venskab i Indien" side 8. Forsidefoto: Norbert Mestraletti. Bagsidefoto: Léo Jallais. Stjernens omslag: Foto: Michael Schoenfeld. MODERKALDETS GLÆDER PETREA KELLY 25 HØJTIDELIGHOLDELSE AF HJÆLPEFORENLNGENS 150-ÅRSDAG ET INTERNATIONALT SØSTERFÆLLESSKAR 34 FORNYELSE AF DIN ANDELIGE ENERGI SHIRLEEN MEEK SAUNDERS 42 FASTE PUNKTER RESØGSLÆRERINDEREDSKAR: OPRETTELSEN AF HJÆLPEFORENTNGEN 48 BØRNESTJERNEN WILFORD WOODRCFF KELLENE RICKS 2 FRA VEN TIL VEN: ÆLDSTE JAMES M. PARAMORE 4 MARCOS RESLETNFNG PAULA HUNT 6 FÆLLESTID: NEPHI HYGGER ET SKIR VIRGINIA PEARCE 9 EMILY VENTEDE IKKE NANCY ALBERTS 1 2 RARE FOR SJOV: FIND DYRENES PARTNERE 1 4 MINE HÆNDER KAN VÆRE ÆRBØDIGE I KIRKEN BARBARA JOHNS 1 6

3 Marts årgang Nummer 3 Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges officielle tidsskrift Det Første Præsidentskab: Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson De Tolvs Kvorum: Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, David B. Haight, James E. Faust, Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott. Vejledere: Rex D. Pinegar, Gene R. Cook, John E, Groberg, Robert E. Wells Redaktør: Rex D. Pinegar Adm. direktør for Curriculum Department: Ronald L. Knighton. Adm. direktør for Kirkens tidsskrifter: Thomas L. Peterson International Magazines: Chefredaktør: Brian K. Kelly Assisterende redaktør: Marvin K. Gardner Medredaktør: David Mitchell Assisterende redaktør for Bømestjemen: DeAnne Walker Tilsynsførende art director: M. M. Kawasaki Art Director: Scott D. Van Kampen Designer: Sharri Cook Stjernen: Redaktør: Carsten Gram Kirkenyt: Carsten Gram Redaktionens adresse: Translation Division Hans Egedes Gade 2, 1. Telf Distribution: Nordisk Distributions Center Smedevangen 9 DK-3540 Lynge Telf DK-2200 København N 1992 by Corporation of the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Eftertryk forbudt Kirkens internationale tidsskrift udgives månedligt på dansk engelsk, finsk, fransk, hollandsk, italiensk japansk, kinesisk, koreansk, norsk, portugisisk, samoansk, spansk, svensk, tongansk og tysk; hveranden måned på indonesisk, tahitisk og thailansk; kvartalsvis på islandsk. STJERNEN (ISSN ) is publ.shed monthly by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 50 East North Temple, Salt Lake City, UT Second-class postage paid at Salt Lake City, Utah. Subscription price $ a year. $ 1.00 per single copy. Thirty days notice required for change of address. When ordering a change, include address label from a recent issue; changes cannot be made unless both the old address and the new are included. Send USA and Canadian subscriptions and queries to Church Magazines, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. Subscription information telephone number POSTMASTER: Send address changes to STJERNEN at 50 East North Temple Street, Salt Lake City, Utah 84150, United States of America. HJÆLPEFORENINGEN 150 AR En hilsen fra Det Første Præsidentskab Højtideligholdelsen af Hjælpeforeningens 150-årsdag i 1992 er en begivenhed af stor vigtighed for Kirken. Da Hjælpeforeningen blev organiseret den 17. marts 1842, sagde Joseph Smith:»... denne vil glæde og fryde sig, og kundskab og intelligens vil tilflyde jer fra nu af; det er begyndelsen til bedre dage for de fattige og trængende, som skal komme til at glæde og fryde sig og udøse velsignelser over jer«(profeten Joseph Smiths Lærdomme, s. 275). Vore søstre har i sandhed velsignet utallige mennesker gennem de uselviske og udviklende aktiviteter i Hjælpeforeningen. Hjælpeforeningens kvinder over hele Kirken efterlever deres motto:»kærligheden ophører aldrig«. Vi roser lederne i Hjælpeforeningen for at være opmærksomme på 15 0-året ved at fejre begivenheden ved at tjene andre. Vær venlig at opmuntre Hjælpeforeningens ledere i dette arbejde. Vi er taknemmelige for vore søstre, som spiller en væsentlig rolle i opbyggelsen af Guds rige over hele jorden. Vi er begejstrede for Hjælpeforeningens organisation, for dens mission og for det gode, som kommer til hele verden på grund af de kvinder, som er medlemmer. Vi beder om, at højtideligholdelsen af Hjælpeforeningens 150-årsdag vil styrke og velsigne alle Kirkens medlemmer. Kærlig hilsen Ezra Taft Benson Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson Abonnement: 12 numre DKK 96,- (inkl. moms og porto). Betaling over giro til Nordisk Distributions Center, Smedevangen 9, DK-3540 Lynge. USA og Canada: US $ (Surface mail). Udkommer 1 2 gange om året Tryk: BG Offset Dk-3500 Værløse ISSN Danish MARTS 1992

4 \* *y y : '\

5 BUDSKAB FRA DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB»Dersom I er trofaste«præsident Gordon B. Hinckley Førsterådgiver i Det første Præsidentskab or 150 år siden organiserede profeten Joseph Smith Hjælpeforeningen i Nauvoo i Illinois. Den første præsidentinde for denne organisation var profetens hustru, Emma Hale Smith. Emma blev kaldt»en udvalgt kvinde.«hun var Herrens udvalgte redskab. Hver enkelt af jer er en udvalgt For nylig blev jeg atter ledt til at læse det 25. afsnit i Lære & Pagter. Som I ved, er dette en åbenbaring, givet gennem Profeten Joseph til Emma. Den kvinde. I er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi gengivne evangelium. blev givet i Harmony, Pennsylvania, i juli 1830, kun kort tid efter Kirkens organisering. En kvinde skrev for nylig til mig med stor bekymring. Hun antydede, at hun havde lidt nederlag eller havde fejlet i næsten alt, hvad hun havde forsøgt at gøre. Derefter spurgte hun:»hvad forventer Gud af mig?«nogle af de ting Gud forventer af hende og af enhver anden kvinde - ja, o z t/l o faktisk af os alle - bliver fremsat i denne smukke åbenbaring. Når jeg gennemgår Herrens ord i denne åbenbaring, henvender jeg mine tanker til søstrene i Kirken. MARTS

6 Herren sagde til Emma og til enhver af os:»jeg giver fortsatte med at sige:»dine synder er dig forladt, og du er dig en åbenbaring om min vilje, og dersom du er trofast en udvalgt kvinde«(vers 3). Jeg er så taknemmelig for og vandrer på dydens stier for mig, vil jeg bevare dit liv, tilgivelsens gave, som er givet os af en barmhjertig Fader, og du skal få en arvelod i Zion«(vers 2). Herren sagde følgende gennem profeten Esajas angående»dersom du er trofast og vandrer på dydens stier for dem, som omvender sig og bliver tilgivet:»er eders synmig«- disse ord kunne være emnet på en meget lang der som skarlagen, de skal blive hvide som sne; er de end tale. Jeg vil blot knytte nogle få kommentarer til dem. røde som purpur, de skal dog blive som uld«(esajas 1:18). I meget høj grad holder hver enkelt af os selv nøglen For alle, som er fortvivlede over alvorlige fejltagelser i til den Almægtiges velsignelser over os. Hvis vi ønsker deres liv, henviser jeg til den forsikring, som blev givet i velsignelsen, må vi betale prisen. En del af den pris er at gammel og ny åbenbaring, at hvor der er omvendelse, er være trofast. Trofast over for hvad? Tro mod os selv, mod der tilgivelse. Dvæl ikke ved fortidens tragiske fejltageldet allerbedste, som er i os. Ingen kvinde har råd til at ser. Følg hellere Almas råd:»se frem til Gud og lev«nedværdige sig selv, gøre sig selv ubetydelig eller nedvur- (Alma 37:47). dere sine evner eller muligheder. Lad hver enkelt kvinde være tro mod de store, guddommelige egenskaber, som er Emma blev kaldt»en udvalgt kvinde«. Med andre ord fra skriften var hun et af Herrens udvalgte redskaber (se i hende. Vær tro mod evangeliet. Vær tro mod Kirken. Moroni 7:31). Hver enkelt af jer er en udvalgt kvinde. I Vi er alle omgivet af dem, som søger at underminere den, er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi genat kigge efter svagheder hos dens ledere, at finde fejl ved givne evangelium. I har foretaget jeres udvælgelse, og dens programmer, at kritisere den. Jeg giver jer mit vid- dersom I lever op til den, vil Herren ære jer i den og nesbyrd om, at den er Guds værk, og de, som taler imod den, taler imod ham. ophøje jer. Han sagde dernæst til Emma:»Knur ikke over de ting, Vær tro over for ham. Han er den eneste sande kilde som du ikke har set«(vers 4). til jeres styrke. Han er jeres Fader i Himlen. Han lever. Han talte om de plader, som hendes mand var i færd Han hører og besvarer bønner. Vær tro mod Gud. med at oversætte, mens hun på det tidspunkt fungerede Herren fortsatte, henvendt til Emma:»Dersom du som hans sekretær. Øjensynlig havde hun beklaget sig vandrer på dydens stier.«over, at Joseph ikke ville vise hende pladerne. Herren Jeg tror, at alle sidste dages hellig kvinder forstår be- sagde til hende:»knur ikke. Beklag dig ikke. Acceptér tydningen af det. Jeg føler, at disse ord blev givet til det, som er min evige visdom, og lad være med at finde Emma Smith og dermed til os alle som en betingelse, der fejl.«der findes nogle få kvinder i Kirken, som beklager skal opfyldes for at kunne modtage en arvelod i Guds sig, fordi de ikke bærer præstedømmet. Jeg tror Herren rige. Mangel på dyd er fuldstændig uforenelig med lydig- ville sige til jer:»knur ikke over de ting, som ikke er hed mod Guds bud. Der findes intet skønnere end dyd. Der findes ingen anden styrke, som er større end dydens styrke. Der findes ingen anden ædelhed, som er lig med givet dig.«dette er hans værk. Det var ikke Joseph, som fastlagde reglen om, at pladerne ikke måtte vises til andre. Han fik dydens ædelhed. Der findes ingen anden kvalitet, der er instruktion om det. Det er heller ikke os, der fastlægger så klædelig, intet smykke så attraktivt. reglerne om, hvem der bør modtage præstedømmet. De Det er interessant, at Herren i denne åbenbaring - blev fastsat af ham, hvem dette værk tilhører, og han efter at have givet dette store betingede løfte til Emma - alene kunne ændre dem. STJERNEN 4

7 Emma skulle være lærer i levede i. Denne udfordring retfærdighed og sandhed. Hun vedrører alle kvinder i denne skulle studere evangeliet og kirke, emner fra den verden, hun skal gives dig ved min And«(vers 7). Hun skulle være lærer. Hun skulle være instruktør i retfærdighed og sandhed. For Herren sagde angående sin kaldelse til hende:»du skal modtage den Helligånd, og din tid skal anvendes til at skrive og til at lære meget«(vers 8). Hun skulle studere evangeliet. Hun skulle også studere tingene i den verden, hun levede i. Det blev gjort klart i efterfølgende åbenbaringer, som passer på os alle. Hun skulle indvi sin tid til og give udtryk for sine tanker.»at lære meget«. Hun skulle skrive Til jer kvinder af i dag, hvad enten I er unge eller gamle, må jeg foreslå, at I skriver, at I skriver dagbøger, at I udtrykker jeres tanker på papir. At skrive er en storslået disciplin. Det er et formidabelt uddannelsesmæssigt forehavende. Det vil hjælpe jer på forskellig måde, og I vil velsigne manges liv - jeres familie og andre - nu og i kommende år, efterhånden som I nedfælder nogle af jeres erfaringer og nogle af jeres oplevelser. Ifølge åbenbaringen blev Emma kaldet for»at være en trøst for min tjener Joseph Smith, din mand, ved i ydmyghed at tale opmuntrende ord til ham i hans prøvelser«(vers 5). Det er interessant sprogbrug. Hun var hans hustru, hans ledsager, hans styrke under prøvelser. Hun skulle trøste ham med opmuntrende ord, givet i en ydmyg ånd. Jeg ser deri en udfordring til enhver kvinde, som er hustru, om at sætte tonen for samtale i hjemmet. Det blev fordum sagt, at et»mildt svar stiller vrede«(ordspr. 15:1). Jeg synes det er interessant, at Herren i denne åbenbaring talte om opmuntrende ord i ydmyghed. Der er så meget skænderi i hjemmene. Det er så ødelæggende. Det er så nedbrydende. Det fører kun til bitterhed, knuste hjerter og tårer. Hvilket vidunderligt råd, at vi alle under spændinger, gnidninger og problemer kunne tale med opmuntrende ord i en ydmyg ånd. Emma skulle ordineres (indsættes) under Josephs hånd»til at udlægge skriften og formane kirken, eftersom det Med åbenbaringens ord skulle hun»udlægge skriften og formane kirken, eftersom det skal gives dig ved min Ånd.«Hvilken bemærkelsesværdig opgave for hende og for alle kvinderne i denne kirke. Der skal være undervisning, der skal være forberedelse, der skal være organiserede tanker, der skal være udlæggelse af skriften, og der skal være formaning til gode gerninger efter Helligåndens vejledning. Herren fortsatte:»sandelig siger jeg dig: Du skal lægge de verdslige ting til side og søge det, der hører til en bedre verden«(vers 10). Jeg føler ikke, han bad Emma om ikke at bekymre sig om et sted at bo, mad på bordet, og beklædning. Han sagde til hende, at hun ikke skulle lade disse ting optage hende fuldstændigt, som så mange af os er tilbøjelige til at lade det gøre. Han bad hende om at koncentrere tankerne om de højere ting i livet, ting der hører til retfærdighed og godhed, emner der vedrører barmhjertighed og næstekærlighed, evige emner. Emma fik til opgave at MARTS

8 , -". i: rt ;> -> i* C; il ^f <<? %i- N \ SMS V'^ii.«*!^- ÉÉÉÉi^^ \-tf>*.-mv**'*"

9 Emma fik til opgave at min sjæl fryder sig i hjertets udarbejde en samling af sang, ja, de retfærdiges sang salmer til Kirken. Og når vi er som en bøn til mig, og den synger salmerne, lad os da huske på Herrens ord:»thi skal besvares med velsignelser på deres hoveder.«udarbejde en samling af salmer til Kirken, og det er inter- de jer hver især til at læse den. Overvej den. Gud velsigessant, at dette råd kom kun tre måneder efter Kirkens ne jer, mine elskede søstre - I små piger, som vi påskønorganisation. I forbindelse med dette kald udtrykte Her- ner så meget; I smukke unge piger, som drømmer vidunren en bemærkelsesværdig erklæring, som ofte citeres derlige drømme om fremtiden; I, som ikke er gift og af og blandt os:»thi min sjæl fryder sig i hjertets sang, ja, de til føler jer ensomme, men som jeg forsikrer, at Herren retfærdiges sang er som en bøn til mig, og den skal besva- ikke har glemt; de af jer som bærer byrderne med at res med velsignelser på deres hoveder«(vers 12). opdrage børn; de af jer som er enker eller fraskilte; og I Derefter sagde Herren:»Opløft derfor dit hjerte og fryd vidunderlige ældre kvinder, som vi elsker, ærer og respekdig og hold fast ved de pagter, du har gjort«(vers 13). terer. Gud velsigne jer med ethvert retfærdigt ønske, med Jeg mener, at han siger til os alle: vær lykkelige. Evan- fred i jeres hjerte alle jeres dage som Guds døtre, velsignet geliet er en frydefuld ting. Det giver os grund til glæde, med lyset fra hans evige evangelium. Naturligvis er der tider med sorg. Naturligvis er der tider med bekymring og spænding. Vi bekymrer os alle. Men Herren har bedt os om at opløfte vort hjerte og fryde os. Jeg ser så mange mennesker, deriblandt mange kvinder, som aldrig synes at se solskinnet, men som konstant vandrer med uvejr under mørke skyer. Sørg for at udvikle en FORSLAG TIL SAMTALEEMNER FOR HJEMMELÆRERE lykkelig indstilling. Opdyrk en optimistisk ånd. Gå med 1. De råd, der blev givet af Herren til Emma Smith i tro, fryd dig over naturens skønhed, over godheden hos 1830, er anvendelige for alle søstre. dem, du elsker, og over det vidnesbyrd, du bærer i dit 2. Ingen kvinde har råd til at nedværdige sig, til at gøre hjerte angående guddommelige ting. sig selv ubetydelig eller nedvurdere sine evner eller mu-»vedbliv i sagtmodighedens ånd og vogt dig for hov- ligheder. Lad enhver være trofast mod de store, guddommod«(vers 14). Disse ord er fra den samme åbenbaring, melige egenskaber, som er i hende. De har betydning for os alle. 3. Hver enkelt søster i Kirken er en udvalgt kvinde. I»Hold stedse mine bud, så skal du få en retfærdigheds er kommet ud af verden som deltagere i Jesu Kristi genkrone«(vers 15). Dette var Herrens løfte til Emma Hale givne evangelium. I har foretaget jeres udvælgelse, og Smith. Det er også Herrens løfte til enhver af jer. Lykken dersom I lever op til den, vil Herren ære jer i den og er at holde budene. For en sidste dages hellig kvinde kan ophøje jer. der kun være elendighed ved at bryde disse bud. Og for 4. Herren har givet en bemærkelsesværdig opgave til hver den, som holder dem, er der løftet om en krone, en alle kvinderne i denne kirke. Der skal være undervisning, dronningekrone for hver datter af Gud, en krone af ret- forberedelse, organiserede tanker, udlæggelse af skriften færdighed og evig sandhed. og formaning til gode gerninger efter Helligåndens vej- Som afslutning på åbenbaringen sagde Herren:»Dette ledning, er min røst til alle«(vers 16). Derfor er de råd, Herren giver 5. Sørg for at udvikle en lykkelig indstilling. Opdyrk ved denne lejlighed, anvendelige for hver enkelt af os. en optimistisk ånd. Gå med tro, fryd dig over naturens Jeg anbefaler jer alle disse ord i denne storslåede åben- skønhed, over godheden hos dem, du elsker, og over det baring, givet for 162 år siden. Den er lige så betydnings- vidnesbyrd, du bærer i dit hjerte angående guddommelige fuld i dag, som den var, da den blev udtalt. Må jeg tilskyn- ting. MARTS

10 i CÉCILE PELOUS Kærlighed og venskab i Indien Thierry Crucy I mere end 20 år har søster Cécile Pelous, medlem af Cergy-Pontoise gren i staven i Paris, arbejdet for de fineste modehuse i Paris - Dior, Cardin og Ricci. Hun designer og syr kjoler til de mest velhavende kvinder i verden. Men siden 1986 har denne yndige, dynamiske kvinde anvendt sin glorværdige karriere som middel til at udføre et andet arbejde. Hun tilbringer tre måneder hvert år med at tjene de nødlidende i Indien. Hun arbejder i de fattige forstæder i Calcutta og i børnehjemmene i Bengal og anvender alle sine sparepenge samt gaver fra franske venner til at hjælpe fattige børn - med velvillig assistance fra lokalbefolkningen. JEG VIDSTE, DER VAR MASSER AT GØRE Cécile stiftede bekendtskab med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i 1974 under et ferieophold i USA. Hendes rejseselskab besøgte Temple Square og overværede en koncert med Tabernakelkoret.»Det var en intens og følelsesladet oplevelse,«fortæller hun. Senere fortalte hun sine medrejsende, at hendes lytten til koret var det, hun syntes bedst om på hele turen. Måneder senere bankede missionærerne på hendes dør i Frankrig. Cécile var ikke interesseret, indtil en af dem sagde, at han var fra Salt Lake City. Idet hun kom i tanker om sin oplevelse, spurgte hun, om han repræsenterede»kirken med koret«. Da han sagde ja, lukkede hun dem ind og lyttede til deres budskab. Hun blev døbt nogle få måneder senere - i Elleve år senere, i juli 1986, rejste Cécile for første gang til Indien.»Jeg tog til Calcutta i min ferie med den tanke at hjælpe min næste,«fortæller hun.»jeg medbragte mit førstehjælps-certifikat, min gode vilje og mine kufferter pakket med medicin.«hun havde hørt en del om forholdene i Indien gennem læsning og foredrag.»jeg vidste, at der var masser at gøre,«siger hun. Det arbejde hun fandt foregik mest blandt de ældre, de nyfødte og de handicappede børn i Calcutta.»Jeg fandt muligheder for at have travlt og gå op i mit arbejde. Snavset tøj og lagner skulle koges og vaskes, der skulle laves mad, der skulle serveres for patienter i nattely og fattighuse, og de skulle ydes pleje,«fortæller hun.»de døende måtte vaskes, og de måtte have varme og hengivenhed med på vejen bort fra denne verden. Nogle babyer, som skulle skiftes og mades, var så svage, at man ønskede man kunne tvinge sin egen sundhed ind i deres små kroppe.«først arbejdede hun med Mother Theresa- Søstrene og senere med andre grupper.»jeg er ikke nogen heltinde,«siger Cécile.»Min oplevelse i Indien handler om kærlighed og venskab.«q o I o i < o STJERNEN 8

11 I&23*' -&'-: fl i.jpp* Mk '"/I

12 2 Børn, som sultede og som let blev syge, befinder sig nu i Dayal Ashram-børnehjemmet og har forbedrede levevilkår på grund af søster Pelous' indsats. Hun har udover at komme med forsyninger også undervist i uafhængighedsprincipper. Maden, som de nu venter på ved spisetid, omfatter grøntsager, fisk og æg. Søster Pelous stopper op et øjeblik (længst til højre] sammen med en af sine venner, Milli.»HERREN HAR SENDT DIG«BØRNENE I BANIPUR Under dette første besøg i Indien opdagede Cécile også et hjem for et hundrede ældre mennesker, de fleste sengeliggende.»der var kun to katolske missionærer til at sørge for dem alle, og en af dem havde været syg i tre dage. Da jeg ankom sammen med en anden frivillig, smøgede vi straks vores ærmer op og gik i gang,«fortæller hun.»søster Thérésina, en af missionærerne, kyssede mig og sagde: 'Herren har sendt dig!' - og jeg troede hende.«senere i Pilkana, en forstad til Calcutta, fandt Cécile Derefter opdagede Cécile, hvad en ashram er. Det er et religiøst samlingssted, der fungerer som børnehjem. I hver ashram er der omkring et hundrede børn, fra 5 til 1 år gamle. Mange af disse børn kom på børnehjem på grund af sygdom, underernæring eller tigeroverfald. Når de først kommer til en ashram, har de sultet længe. Mange har hudsygdomme og lider af feber, tarmproblemer og engelsk syge (forårsaget af alvorlig vitaminmangel). Det tager de fleste børn tre måneder at vænne sig til tanken om, at de også vil få ris at spise den næste dag. For tiden er der otte ashramer i Bengal og blandt disse Dayal svidende høje varmegrader, oversvømmelser under monsunregnen og en tilstand af fattigdom, som lamslog hende.»men jeg fandt også meget håb, fordi børnene stadig ved, hvordan man ler og har det sjovt, det over hele verden.«ligesom børn gør Der mødte Cécile også et europæisk ægtepar, som havde arbejdet i 20 år for at hjælpe de mest udsatte indere til at klare sig selv.»de havde startet et helt indisk velfærdsprojekt, og jeg var så heldig at komme med i det foretagende,«siger hun.»jeg fandt et uddannelsescenter, hvor piger mellem 14 og 17 får undervisning i, hvordan man laver batik, så de en dag kan blive i stand til at sørge for deres familie.«med sin erfaring i modedesign lærte Cécile også pigerne at lave mønstre samt at tilskære og sy deres eget tøj. Pigerne fremstiller nu tøj til børnene på børnehjemmet. Cécile hjalp også med at åbne en suppekø for de fattige - og gratis lægeundersøgelser.»der,«ashram (»det glade hus«) i Banipur midt inde i junglen.»denne ashram står mit hjerte meget nær,«siger Cécile,»fordi det er der, jeg lærte indernes hjerte at kende. Dér følte jeg mig hjemme. Jeg lærte børnene at lege, synge og le. De lærte mig at sove på gulvet, at spise med min hånd som ske, at tage mine sko af inden døre og på hellige steder og at værdsætte den vigtige del af livet - kærligheden.«meget hurtigt blev der skabt bånd af hengivenhed mellem Cécile og børnene, som kalder hende»cécile Didi«- storesøster Cécile. Da hun blev syg af paratyfus under sit første ophold, plejede og passede hendes små indiske venner hende, som om de var de store søskende. De masserede hendes arme og ben for at lette de kramper, som forårsages af sygdommen. siger hun,»giver dem, der har lidt, til dem, der intet har.«nogle få måneder før Céciles første besøg i Banipur i STJERNEN JO

13 1986, var det lykkedes en lokal velfærdsorganisation at bygge en hønsegård med 120 høns, som forsynede hver af de otte hundrede ashram-børn med et æg om ugen. Æggene var et værdifuldt protein-tilskud i en kost, der ellers kun bestod af ris og rødder, som var gravet op i junglen. Uheldigvis var hønsene ved at dø, da Cécile ankom.»en DRÅBE VAND«brev til stavens medlemmer og fortælle dem om mit projekt i Banipur. Tre dage senere modtog jeg rørt en check fra staven. Det var overskuddet fra stavens 'vanddråbe kampagne', frivillige bidrag som blev indsamlet under fasten for at hjælpe med at afbøde fattigdom i verden. Stavslederne havde nu besluttet, at pengene skulle anvendes til hønsegården.«den følgende september var Cécile tilbage i Banipur. Dér købte hun 120 liggehøns, 120 kyllinger som kunne begynde at lægge æg fem måneder senere, byggemateriale»da jeg vendte tilbage til Frankrig,«fortæller Cécile,»besluttede jeg, at hvis jeg kom tilbage til Banipur, ville jeg bygge en hønsegård, fordi det var livsvigtigt for børnene. Forholdene dér havde bevæget mig så dybt, at jeg vidste, at jeg måtte finde en eller anden måde, hvorpå jeg kunne komme tilbage og være til virkelig hjælp.«det tog fem måneder for Cécile at komme sig efter sin paratyfus. Men»så snart jeg havde det bedre, genoptog jeg mit arbejde og begyndte at spare op. Men jeg indså snart, at mine personlige midler ikke var tilstrækkelige. Jeg bad min himmelske Fader om at hjælpe mig. Og jeg følte, at jeg skulle fortælle min familie, mine venner og mine medsøskende i Kirken om mit projekt. Under en sammenkomst i mit hjem var der mange af dem, som - uden af have aftalt det indbyrdes - gav mig kuverter med penge til mad, til hønsene og til børnenes almindelige velfærd. Jeg var dybt rørt over deres tillid og deres kærlighed.«dernæst fortalte hun sin stavspræsident, Daniel Pichot, om projektet.»han rådede mig til at skrive et til en hønsegård, hønsefoder til et år samt tredive ænder, hvis efterladenskaber ville opfodre fiskene i en nærliggende dam. Med resten af pengene købte hun mælkepulver til seks måneders forbrug for børnene i denne ashram. Cécile havde spurgt franske fjerkræeksperter om vejledning i, hvordan man skulle indrette og styre hønsegården. Takket være deres hjælp lægger hønsene i Banipur nu æg med hårde skaller, hvilket ikke er set før i denne region. Gennem denne indsats for at afhjælpe sult instruerede Cécile i nogle principper for selvopholdelse:»nu er børnene ansvarlige for den rette pasning af hønsegården. De indsamler og tæller æggene; de har alle opgaver, selv de yngste. Og de lærer at være ansvarlige for hinanden - for i en ashram er der kun to voksne ledere og tre handicappede kokke til et hundrede børn.«begyndelsen TIL SELVFORSYNING Efter sit første besøg er Cécile rejst tilbage til Banipur to gange om året. Ved hjælp af sine egne sparepenge sam- MARTS

14

15 Madlavning i Banipur (til venstre) omfatter de grøntsager, som er dyrket af børnene. Udover at spise karry og ris til middag, så får børnene (til højre) nu et æg hver søndag. Æggene kommer fra de høns som søster Cécile Pelous købte med penge fra Kirkens medlemmer i sin hjemstavn i Paris. Hun kom også med ænder, korn og byggematerialer til en hønsegård. men med gaver fra venner, navnlig i Paris og i Strasbourg, fortsætter hun med at organisere velfærdsprojekter. Af og til arbejder hun alene. Til andre tider koordinerer hun sin indsats med lokale organisationer som fx Seva Sang Samiti, eller med frivillige - som fx Sorit Kumar Da, en lokal Braman, som gav afkald på et velhavende liv for at hjælpe de udstødte, og Gaston Grandjean, en katolsk præst, som valgte at leve blandt de fattigste. Alle disse kærlighedsbidrag gør stor gavn. Og hver gang Cécile kommer tilbage til Banipur, ser hun fremgang. Uopdyrket jord er blevet skabt om til en køkkenhave til denne ashram. I begyndelsen blev haven opdyrket af børnene med kæppe, idet de ingen redskaber havde. De har nu nogle få spader og hakkejern. Nogle få fisk blev anbragt i en nærliggende dam; skønt det endnu er for tidligt at kalde dette et fiskebrug, udgør fangsten nu 240 kilo pr. år. Hvert enkelt barn kan nu spise grøntsager regelmæssigt og fisk af og til. Landsbyboerne borede en brønd, og de unge i et ward i Paris indsamlede penge til at købe en pumpe til den. Derfor har landsbyen - som tæller flere end 1500 indbyggere samt udefra kommende patienter til en lokal apoteksklinik - nu to tappesteder for drikkevand. Køerne er kortere. Nogle infektionssygdomme bliver undgået. Efter åbningen af en vej i 1986 behandler apoteksklinikken i Bélari, som blev bygget af Sorit Kumar Da og landsbyens beboere, 3000 patienter hver måned. Et plejehjem for 25 underernærede børn er oprettet. Hver mor får her en undersøgelse og 250 gram mælkepulver pr. uge til sit barn. Små liv bliver reddet. I Bélari blev en skole bygget af landsbyens beboere. Mænd, kvinder og børn var alle med til at bære mursten under opførelsen. Både bygninger, lærere og kokke bliver betalt med penge indsamlet af søster Pelous. Som resultat heraf har nogle få landsbyboere nu - mens de bidrager til deres medmenneskers velfærd - lønnet arbejde. I november 1988 blev 35 af de fattigste familier udvalgt til at lære at holde høns. Hver af familierne modtog to høns og en hane. Efter et år havde de familier, som var tålmodige nok til ikke at spise deres fjerkræ straks, over tredive høns, som kunne sælges og indbringe ris, medicin, bøger og tøj. Dette er begyndelsen til selvforsyning. HJÆLP TIL HJEMLØSE BØRN I NEPAL I 1989 bad en ven, Father Francois Laborde, søster Pelous om at indrette et hjem, en skole, en apoteksklinik og en farm til 47 hjemløse børn - hvoraf 21 også var blinde - i Napalganj, Nepal. Fra Bengal tog Cécile til Nepal og vurderede behovene. Da hun kom hjem til Paris begyndte hun at indsamle de nødvendige midler, men uden succes. Men en begivenhed, som Cécile tilskriver vor himmelske Faders godhed, reddede projektet. En ejendomsmægler tilbød hende en virkelig god pris for hendes hjem, som var ideelt beliggende i en forstad tæt ved Paris. Cécile slog straks til. Hun ville købe et mindre dyrt hus - skønt ikke så rigt på minder - og for de penge, hun sparede, kunne hun betale for projektet i MARTS

16 ! ""l. : i... 1" ' '^8 - i #- É (. s -- "V^ Jfev "''- ' Jni J*3 > ' Der frelses liv i et Bélari dagplejecenter (til venstre). Alle mødre gennemgår en ugentlig lægeundersøgelse og modtager 250 gram mælke- Pilkana. Søster Pelous siger, at hun aldrig glemmer en kvindes ansigt (længst til højre), som kom med et barn, der var dehydreret fcss ppilk, * / ~W f^'^**h^i 4 pulver til sit barn batik-julekort (til højre) tilvejebragte en indtægt til de unge piger i træningscentret og havde blodmangel. Hun kom til medicinuddelingsstedet og bad:»red mit barnebarn!«nepal. Hjemmene og skolen blev bygget i 1990, og Cécile er nu på jagt efter midler til en behandlingsklinik og farm-projekter. Hun har mange oprigtige ønsker at alle børnene må spise sig mætte og gå i skole, at en bedre vandforsyning og kloaksystem må standse udbredelsen af sygdomme. Hun drømmer og håber. Dersom så få penge og så få hænder kan gøre en så stor forskel, hvad kunne der ikke gøres med større midler? AT NÆRE ÅNDEN Søster Pelous' arbejde er ikke blot for folkets timelige velfærd.»når folk først har tilstrækkeligt med føde og klæder kan de begynde at reagere på evangeliet,«forklarer hun. Hun lærer sig det bengalske sprog og har uddelt adskillige eksemplarer af Uddrag fra Mormons Bog i Bengali til mennesker, som har spurgt hende om Kirken. Men hendes mest magtfulde undervisning er imidlertid hendes eksempel. Som udtalt af Christian Euvrard, de lokale myndigheder, idet de sagde:»hun ville aldrig gøre noget uærligt. Hun er mormon.herren åbner ofte døre for mig,«bevidner Cécile.»Engang lod toldbetjente i Calcutta mig tage dobbelt så meget medicin med ind i landet som andre frivillige nogen sinde havde fået lov til. Og jeg har fået tildelt den sidste plads i en 'fuldt optaget' flyvemaskine i sidste øjeblik. Mange gange har jeg modtaget nødvendige godkendelser fra myndighedspersoner, der som regel er villige til at hjælpe. Når det er Herrens vilje, behøver jeg blot at gøre min del, før han vil gøre sin.«hver gang hun forlader Paris for at vende tilbage til Bengal, anmoder hun om at få en velsignelse af præstedømmet, som vejleder hende gennem sit ophold. HÅBET GRYR Naturligvis indser Cécile, at behovene er enorme. Det ville kræve hundreder af skoler, vandpumper, børnehaver, hønsegårde, behandlingssteder, latriner og lærere i hygiejne og sanitære forhold for at lette de nuværende lidelser og bane vejen for en mere human fremtid. Men medlem af Paris stav og forhenværende regionalrepræsentant:»hun følger principperne i Kirkens velfærdsprogram. Og hun modtager en masse ved at rette sig efter hun plejer at sige:»hvad der er nået er lidt, men alligevel indisk lov og ved at arbejde gennem lokale indiske organisationer. På denne måde opnår Kirken en godt omdøm- Banipur og Bélari fornemmer at tingene kan forandres, at en del.«fremtiden er lys. Håbet gryr. Hendes venner i me - og den vokser konstant.«den onde cirkel med sult og sygdom kan vendes. De er Cécile erindrer rørt den dag, hvor bengalske venner, ved at fatte mod og lære at hjælpe sig selv. som ikke var medlemmer af Kirken, talte hendes sag for Medlemmer i Paris stav, hvor Cécile har tjent som STJERNEN 14

17 Y^^fc ^ Vi 2f^3r^^^H Jk 1 Hf H f iiy^ ^ ^ T stavens præsidentinde for Unge Piger og som wardets»vil DU IKKE NOK REDDE MIT BARNEBARN«præsidentinde for Primary og for Hjælpeforeningen, er blevet mere og mere involveret i projektet. I 1988 og 1990 bestilte medlemmer af staven batik-julekort - små kunstværker - hos de unge piger ved uddannelsescentret i Pilkana, således at de fik betalt arbejde. Nogle af Céciles venner køber også tørklæder, lommetørklæder og bøjler med de flotte batikmønstre, som er skabt i Pilkana. Primarybørn i Paris stav forærer deres eget legetøj og spil til børnene i Bengali. Og unge fra Paris udveksler breve med ahsram-børnene. Præsident Daniel Pichot fra Paris stav siger:»vi ser dette som en god mulighed for at undervise vore medlemmer, især de unge. Takket være søster Pelous' arbejde har vore børn og unge mulighed for at være mere opmærksomme på deres velsignelser og for at se, at meget kan opnås med lidt.«hver gang Cécile vender tilbage fra sine rejser, aflægger hun rapport til sine venner i Paris stav og i Strasbourg om sine projekter og om anvendelsen af de indsamlede midler. Mens de lytter til hende, indser de, at takket være dem er levevilkårene forbedret i et lille, Når hun bliver spurgt, hvad der motiverer hende i arbejdet, siger Cécile, at hun aldrig vil glemme ansigtet på en kvinde, som bragte en udmarvet, underernæret pige til en apoteksklinik, idet hun bønfaldende sagde:»vil du ikke nok redde mit barnebarn!«og hun husker, at hun ofte har set grupper af unge hindubørn i Banipur i ærbødig bøn, uden en voksens vejledning. Hun er dybt bevæget over den åndelige rigdom, hun ser i disse forarmede børn.»hver enkelt af os har en mission på denne jord og et ansvar over for vor næste, lige om hjørnet eller længere borte. Vi kan ikke forblive upåvirkede,«siger Cécile.»Vi er velsignet med kundskab om sandheden, og vi har et vidunderligt personligt forhold til vor himmelske Fader. For mig er det min største rigdom. Den sikreste måde at øge den på er at investere den i tjeneste for andre. Det er en ubrudt kæde af kærlighed. Lad os ikke vente på, at Kirken skal give os konkrete instruktioner om, hvordan vi skal gøre godt,«fortsætter hun.»hvis vi glemmer os selv, når vi hjælper andre, vil vi blive velsignet mere end vi kan fatte.«fjernt hjørne af verden. Hendes beretninger og billeder af børnene (som fx Milli, Rano, Tulu, Sima, Boula, Aouti og mange andre) og om de voksne ledere (som fx Sukeshi, Shonda, Lucy og Minoti) får abstrakte humanitære projekter til at fremstå som konkrete tilfælde af omsorg og broderskab. Broder Thierry Crucy, oversætter for Kirken, er medlem af Torcy Ward. Paris France Stake. MARTS

18 v i mi \i wæm J r ml iiii,., \ M'ti.v li- ;7/flife{'/i fefejy^f WV);

19 Himlens SLUSER Yaeko Seki Q familie og jeg tilbragte en dag Min i den japanske alpe-nationalpark, omgivet af bjergene i de nordlige egne. Mine børn løb begejstrede omkring. Jeg ventede vores fjerde barn og følte mig temmelig træt, så jeg lagde mig under træerne. Mens jeg lå og kiggede op i den blå, skyfri himmel, begyndte jeg at tænke på vore økonomiske problemer. Mit hjerte blev overvældet, og tårerne kom frem.»herre, vi betaler trofast tiende. Vi har ofret så meget. Hvornår vil himmelens sluser åbne sig for os og vore byrder blive lettet?«jeg bad af hele mit hjerte. Så vendte jeg mig for at betragte min mand og børn, som legede og lo sammen. Scenen så fredfyldt og smuk ud for mig. Pludselig vidnede o Anden for mig, at mine velsignelser var umådelige, og at min familie var den største velsignelse, vor himmelske Fader kunne give mig. Fra dengang jeg blev døbt i 17-årsalderen var mit højeste ønske at få en familie fyldt med kærlighed. Nu da jeg har den omsorgsfulde ægtemand og kærlige familie, jeg altid har ønsket, prøver jeg på ikke at glemme at takke Gud for denne store skat. Præsident Spencer W. Kimball sagde engang:»hjemmet og familien er vort grundlag... børn og forældre, som gensidigt elsker hinanden og støtter sig til hinanden. Det er sådan, at Herren har planlagt, at vi skal leve«(den danske Stjerne, juli 1975, side 5). Jeg har et fasttømret mål i mit sind om at leve sammen med min familie i evighederne.»mor, græder du?,«spørger min 3-årige søn mig ofte. Så holder jeg om ham og siger:»ja, min skat, fordi jeg har sådan en dejlig familie. Jeg kan ikke lade være med at græde af glæde. Lad os sige tak til vor himmelske Fader.«MARTS

20 3 $ < STJERNEN J8

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere

Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Teksten er den del af: Heber J. Grant Kapitel 8 - Følg dem, som Gud har valgt til at præsidere Oprettet: 14. december 2005 Vi opretholder Kirkens autoriteter ved at bede for dem, følge deres inspirerede

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang

Missions-Nyt. . 1 - f for. , nr. 1 - f. ang, nr. 51. årgang Missions-Nyt 51. årgang ang, nr, nr. 1 - f. 1 - f for orår 2009 Missions-Nyt 51. årgang, nr. 1 - Forår 2009 Ansvar arsha shavende udgiver er: Missionsfonden af 4/5 1964 Harpevej 14 DK-3650 Ølstykke Telefon

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

"De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015

De ligger godt i maven. Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 "De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 0. Publikum får udleveret en billet. I baren i foyeren er det muligt - foruden den sædvanlige kaffe, en øl, en vand eller

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere