Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 26-11-2009"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Søren Rishøj Jakobsen deltog ikke i pkt Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der er til november-mødet modtaget en enkelt henvendelse som p.g.a. sit emne er besvaret administrativt direkte overfor spørgeren.

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt fra 1. januar Forslag til mødekalender 2010 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg m. v Hvervsfortegnelse , orientering Vederlagsordning fra 1. januar byrådsmedlemmer Vederlag og godtgørelse af ikke-byrådsmedlemmer fra 1. januar Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering/prioritering Lånoptagelse Takster - daginstitutioner og dagpleje Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård Anvendelse af de kommunale dagcentre Takster 2010 for Voksenudvalgets område Alkohol- og misbrugspolitikken - tidsplan Anlægsbevilling: Renovering af Danmarksgade Anlægsbevilling: Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen Anlægsbevilling: Vandingsanlæg på tennisbaner ved Haderslev Idrætscenter Haderslev Kommuneplan Vandforsyningsledning under Haderslev Fjord - anlægsregnskab Strandelhjørn overpumpning -anlægsregnskab Trafiksikkerhed, renovering af veje og fortove - anlægsbevilling Rundkørselsprojekt ved Falck-krydset i Haderslev samt vejforbindelse til Erlev Bjerge - frigivelse af anlægsbevilling Godkendelse af aftaler mellem Haderslev Kommune og forsyningsselskaberne Stiftelse af selskaber på forsyningsområdet Forsyningsselskabers bestyrelsessammensætning og honorering Forsyningsselskabers Direktion Forsyningsselskabernes medarbejderrepræsentation Selskabsgørelse af forsyningsområdet, finansiering af selskabet Forsyningsselskabernes regnskabsår LUKKET MØDE 853. Behandling af høringssvar - Haderslev Kommuneplan Køb af arealer til spildevandsformål

3 Byrådet, Arealerhvervelse til vejforbindelse til Erlev Bjerge fra Falck-krydset i Haderslev Arealerhvervelse i forbindelse med rundkørselsprojekt ved Falck-krydset i Haderslev og vejforbindelse til Erlev Bjerge Arealerhvervelse Overtagelse af areal Godkendelse af dyr enkeltforanstaltning Orientering om arbejdet i bestyrelser

4 Byrådet, Side behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt fra 1. januar 2010 DIMAUN / 09/19495 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet godkendte ved andenbehandlingen den 29. oktober 2009 et forslag til ny styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune. Vedtægten er gældende med virkning fra den 1. januar 2010, hvor det kommende byråds funktionsperiode påbegyndes. Dette indebærer dog at vedtægten lægges til grund for beslutninger i det konstituerende byrådsmøde, som iflg. styrelsesloven afholdes i første halvdel af december Som konsekvens af konstitueringsforhandlingerne for det kommende byråd foreslår nuværende borgmester og 1. viceborgmester at vedtægten ændres, således at medlemstallet hæves fra 7 til 9 i Økonomiudvalget ( 10) Udvalget for Børn og Familier ( 16) Udvalget for Kultur og Fritid ( 13). Økonomiske forhold Forhøjelsen af medlemstallet indebærer at det beregnede vederlag for medlemskab af økonomiudvalg/et stående udvalg ændres fra kr til kr. årligt, idet beløbsrammen er uforandret. Der vil i begrænset omfang skulle afholdes merudgifter til den løbende produktion af sagsmateriale m.v. Juridiske aspekter Det bestemmes i 2, stk.2 i lov om kommunernes styrelse, at forslag til ændringer i en styrelsesvedtægt undergives to behandlinger i det samme byråd med mindst 6 dages mellemrum. Procedure Forslaget fremsættes i byrådsmødet den 26. november 2009 og ventes oversendt til andenbehandling i ekstraordinært byrådsmøde torsdag den 3. december 2009, kl Tovholder/informationsansvarlig Den centrale stab, sekretariatschef Karsten Sperling. Indstilling Borgmesteren og 1.viceborgmester indstiller, at Byrådet oversender forslaget til andenbehandling med anbefaling.

5 Byrådet, Side 1686 Beslutning i Byrådet den Godkendt Forslag til mødekalender 2010 for Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg m. v. DIFLFO / 09/6749 Sagsfremstilling Byrådssekretariatet har udarbejdet forslag til kalender for politiske møder og direktionsmøder i Forslaget har været fremsendt Direktion m. v. til udtalelse. Fremsendte ændringer og ønsker er så vidt muligt indarbejdet i kalenderen. Politisk/økonomisk tidsplan vil blive indarbejdet på et senere tidspunkt. Endvidere er der ønske om indarbejdelse af introduktionskalender for det nye byråd samt Beredskabkommissionens møder. Juridiske aspekter Det fremgår af lov om kommunernes styrelse, ÅBEN SAG 8, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, når og hvor ordinære møder skal afholdes, 9A, at kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om afholdelse af seminarer om kommunens årsbudget og andre kommunale anliggender, og 20, at Økonomiudvalget og hvert stående udvalg træffer beslutning om, når og hvor udvalgets møder skal afholdes. Procedure Sagen forelægges det nuværende byråd med henblik på, at dette anbefaler forslaget overfor det nye byråd og de nye udvalg. Efterfølgende forelægges kalenderen det nye byråd på det konstituerende møde og Økonomiudvalget og hvert af de stående udvalg på konstituerende møder, der afholdes umiddelbart efter dette. Baggrunden for dette forløb er, at det nuværende Byråd ikke kan forpligte det kommende. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet

6 Byrådet, Side 1687 Bilag Totalkalender (FF) (707362) Indstilling Den centrale stab, Byrådssekretariatet, indstiller, at Byrådet tiltræder forslag til mødekalender 2010, herunder fastsætter tid og sted for Byrådets møder og anbefaler forslaget overfor det nye byråd, Økonomiudvalg og stående udvalg, der ligeledes fastlægger tid og sted for udvalgenes møder. Beslutning i Byrådet den Byrådet anbefaler forslaget overfor det nye byråd og dets stående udvalg, men således at møderne i Udvalget for Sundhed og Forebyggelse flyttes fra onsdage til torsdage og møderne i Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv flyttes fra torsdage til onsdage og således at byrådsmøderne påbegyndes kl Hvervsfortegnelse , orientering DIKASP / 09/26576 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ved begyndelsen af en hver valgperiode foretager det nyvalgte byråd valg og udpegning et medlemmer til en lang række bestyrelser, nævn, råd og lign. Dette sker på baggrund af lovgivning, vedtægter og byrådsbeslutninger. Den nuværende fortegnelse er baseret på en principiel beslutning i Sammenlægningsudvalget om at Byrådet som hovedregel kun lader sig repræsentere ved byrådsmedlemmer, når dette er foreskrevet. I de fleste tilfælde foretages udpegning således blandt øvrige borgere, ofte efter indstilling fra organisationer. Byrådssekretariatet har opdateret den gældende fortegnelse til brug for den kommende valgperiode. Procedure Fortegnelsen forelægges for det nyvalgte byråd som grundlag for udpegning til de mange forskellige hverv. I enkelte tilfælde vil udpegning først kunne ske i begyndelsen af 2010 som følge af særlige høringsforskrifter eller forskydning i

7 Byrådet, Side 1688 funktionsperioden i forhold til 1. januar Bilag Hvervsfortegnelse rettelseseksemplar til udkast 17. november 2009 (869554) Indstilling Den centrale stab indstiller, at det nuværende byråd tager orienteringen om den opdaterede fortegnelse til efterretning. Beslutning i Byrådet den Godkendt Vederlagsordning fra 1. januar byrådsmedlemmer DIPELI / 09/28590 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 7. oktober 2009 vedr. forberedelse af det kommende byråds funktionsperiode og i forlængelse af Byrådets endelige godkendelse af ny styrelsesvedtægt den 29. oktober 2009 forelægges Byrådet administrationens forslag til vederlagsordning gældende fra og med 1. januar I det efterfølgende beskrives administrationens forslag. Hvor intet andet fremgår forudsættes det, at Sammenlægningsudvalgets beslutning 12. december 2006 om vederlagsordning videreføres uændret. Sammenlægningsudvalgets beslutning er vedlagt som bilag. Formandsvederlag I medfør af den pr. 29. oktober 2009 godkendte styrelsesvedtægt kan det årlige formandsvederlag opgøres til henholdsvis: ,60 kr. for de udvalg hvor formanden vederlægges med 20% af borgmesterens vederlag ,75 kr. for de udvalg hvor formanden vederlægges med

8 Byrådet, Side % af borgmesterens vederlag ,08 kr. for Børn/Unge-udvalget samt Folkeoplysningsudvalget Beløbene er opgjort i forhold til borgmestervederlaget opgjort pr. 1. oktober Udvalgsvederlag I medfør Økonomiudvalgets beslutning af 7. oktober 2009 tildeles medlemmerne af de stående udvalg et samlet beløb svarende til 125% af borgmesterens vederlag. Beløbet fordeles ligeligt til udvalgsmedlemmerne. Det årlige vederlag for medlemmer af de stående udvalg kan således opgøres til: ,23 kr. under forudsætning af at hvert af udvalgene foruden formanden har 6 medlemmer. Beløbet er opgjort i forhold til borgmestervederlaget opgjort pr. 1. oktober Vederlag til kommunalbestyrelsens næstformand I medfør af 12 i vederlagsbekendtgørelsen kan der ydes vederlag til første næstformand i kommunalbestyrelsen, beløbsmæssigt op til 10% af borgmesterens vederlag. Øvrige vederlag Udover de ovennævnte vederlag ydes der et fast vederlag for medlemskab af Byrådet på ,20 kr. (opgjort pr. 1. oktober 2009) samt tillægsvederlag for byrådsmedlemmer med et eller flere hjemmeboende børn under 10 år. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Denne ordning er valgfri for Byrådets medlemmer og foretages for et år ad gangen. Tilvalg af ordningen medfører en reduktion af det faste vederlag på kr. Betingelse for erstatning er dels at tabet kan dokumenteres, dels at erstatningen pr. dag højest kan udgøre det femdobbelte af diætsatsen for møder af ikke over 4 timers varighed. Højest mulige erstatningssats i 2010 kan således opgøres til 1.900,00 kr. pr. dag. Økonomiske forhold Der er i det vedtagne budget for 2010 budgetmæssig dækning for de beskrevne forhold vedrørende vederlagsordningerne.

9 Byrådet, Side 1690 Juridiske aspekter 16 og 16a i Lov om kommunernes styrelse. 2,3,5,7,9,12 og 19 i Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale erhverv. Kapitel 7 i Styrelsesvedtægt for Haderslev Kommune, endeligt vedtaget af Byrådet den 29. oktober Procedure Sagen behandles i Byrådet den 26. november Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet, Den centrale stab. Bilag Vederlagsordning - Sammenlægningsudvalget 12/12/2006 (882909) Indstilling Den centrale stab, Byrådssekretariatet, indstiller: at der med virkning fra 1. januar 2010 sker vederlæggelse af medlemmer af de stående udvalg og 1. viceborgmester i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen anførte at øvrig vederlæggelse af byrådsmedlemmer videreføres uændret i forhold til gældende retningslinier i 2009 Beslutning i Byrådet den Godkendt Vederlag og godtgørelse af ikkebyrådsmedlemmer fra 1. januar 2010 DIPELI / 09/28759 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Sammenlægningsudvalget traf 12. december 2006 beslutning om, at der alene ydes vederlag til medlemmer i bestyrelser mv., hvor dette er lovpligtigt. Til svarende har været gældende i forhold til befordringsgodtgørelse, godtgørelse for fravær fra hjemstedet samt godtgørelse af dokumenterede nødvendige udgifter til børnepasning.

10 Byrådet, Side 1691 Lovgivningen åbner mulighed for, at Byrådet kan beslutte at yde godtgørelser mv. i forbindelse med ikke-byrådsmedlemmers deltagelse i møder, der udføres efter anmodning fra byrådet. Medlemmer af følgende råd, nævn mv. har modtaget befordringsgodtgørelse som eneste undtagelser til hovedreglen: Folkeoplysningsudvalget Seniorråd Handicapråd Beboerklagenævn Husklagenævn Bevillingsnævn Integrationsråd Hegnsyn Udgifterne hertil har været finansieret indenfor Byrådets budget for møder mv. Siden juli 2007 har kommunen via lovgivning været forpligtet til at vederlægge medlemmer af seniorråd og handicapråd med diæter. Byrådet har den 29. maj 2008 truffet beslutning om, at der med virkning fra juni 2008 ydes diæter til de organisationsudpegede medlemmer og stedfortrædere af huslejenævn og beboerklagenævn. De økonomiske konsekvenser heraf er efterfølgende blevet indarbejdet i budgettet fra og med Økonomiske forhold De afledte økonomiske konsekvenser af udgifterne beskrevet i sagsfremstillingen har frem til nu været dækket budgetmæssigt ind. I forhold til det netop vedtagne budget for 2010 antages det, at denne forudsætning er uændret. Diætsatsen for møder af indtil 4 timers varighed er med virkning fra 1. januar kr. for hvert medlem, der er omfattet af diætordningen. Juridiske aspekter 16, stk. 2 og 16 a, stk. 7 i Lov om kommunernes styrelse samt Bekendtgørelse nr af 19. december 2005 om vederlag, diæter, pension mv. for varetagelsen af kommunale hverv. Procedure Sagen behandles i Byrådet den 26. november Tovholder/informationsansvarlig Peter Lindberg, Byrådssekretariatet, Den centrale stab.

11 Byrådet, Side 1692 Indstilling Den centrale stab, Byrådssekretariatet, indstiller: at gældende ordninger videreføres uændret i den nye byrådsperiode Beslutning i Byrådet den Godkendt Støttet boligbyggeri 2010 og fremover - budgettering/prioritering DIFLFO / 09/1612 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Økonomiudvalget har i sit møde den 19. oktober d. å. behandlet projektforslag primært med henblik på tilsagn i 2010, idet grundkapitalindskudsprocenten indtil udgangen af 2010 er nedsat fra 14% til 7%. Økonomiudvalget vedtog at udsætte sagen med henblik på tilvejebringelse af yderligere oplysninger om enkelte projektforslag. Efter at den besparelse på kr., jfr. byrådsbeslutning af 25. juni 2009, som nedsættelsen fra 14% til 7% medfører, blev tilført kassebeholdningen med henblik på efterfølgende at modtage Økonomiudvalgets forslag til prioritering, er der i budget 2010 fortsat et beløb på kr. til gennemførelse af 2. og 3. etape af Søslangen. 1. etape af det samlede projekt på 90 boliger, der er iværksat (skema B godkendt), omfatter 33 boliger, og 2. og 3. etape omfatter sammenlagt 57 boliger af et samlet projekt på 90 boliger. Til 2. og 3. etape ønskes tilsagn givet senest i 2010 for dels at udnytte det lavere grundkapitalindskud og dels for at opnå besparelser på byggepladsen ved et kontinuerligt byggeri. Såfremt den anførte besparelse igen tages op af kassebeholdningen, muliggør denne finansiering af flere projekter. Endvidere har Økonomiudvalget drøftet spørgsmålet om etablering af et seniorbofællesskab på ca. 48 boliger. Kuben Management har på vegne af foreningen til stiftelse af et seniorbofællesskab i Haderslev og Haderslev Andels Boligforening som bygherre og fremtidig driftsherre foretaget 2 beregninger. Den ene baserer sig på et projekt med almene familieboliger alene. Den anden på en kombination af almene boliger og private andelsboliger. I begge tilfælde forventes projektet opført over 2 etaper.

12 Byrådet, Side 1693 Almene familieboliger: 48 boliger og fælleshus til en samlet anskaffelsessum på kr. incl. moms. Den kommunale grundkapital på 7% beløber sig til kr. Hertil kommer garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60% af markedsværdien (SDO lån). Almene familieboliger og private andelsboliger: 24 almene familieboliger til en samlet anskaffelsessum på kr. Det kommunale grundkapitalindskud beløber sig til kr. Hertil kommer garanti for den del af realkreditbelåningen, der ligger ud over 60% af markedsværdien (SDO lån). For de 24 private andelsboliger med en anskaffelsessum på kr., forventes, at der stilles garanti for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Endvidere har Økonomiudvalget drøftet spørgsmålet om opførelse af 42 ungdomsboliger m. v. med en beregnet anskaffelsessum på kr. og en kommunal grundkapital på kr. Byrådssekretariatet har anmodet kommunens boligselskaber om deres vurdering af konsekvenserne ved at tilføre boligmarkedet yderligere 42 ungdomsboliger. Samtidig er undervisningsinstitutionerne anmodet om en vurdering af den fremtidige efterspørgsel på de respektive uddannelser og dermed på behovet for ungdomsboliger. Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 9. november Det er udgangspunktet, at der lægges op til en samlet løsning af problemerne omkring ledige ungdomsboliger i samarbejde med boligselskaberne. Endelig har Slagterigrunden i Vojens, der tidligere har tilhørt Danish Crown Slagteriet i Vojens, været genstand for drøftelse. Vojens Andels-Boligforening har planer om at opføre 60 almene familieboliger på grunden med ca. 30 boliger i tæt/lavt byggeri og ca. 30 boliger som etageboligbyggeri. Boligerne forventes opført i 2 etaper fordelt med ca. 30 boliger i 2011 og 30 boliger i Kuben Management har for boligselskabet beregnet den samlede anskaffelsessum for 60 3-rumsboliger på 95 m2 i gennemsnit til kr. incl. moms. Den kommunale grundkapital er på på baggrund af en indskudsprocent på 7 beregnet til kr., der vil kunne afholdes over regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, men således forudsætter tilsagn i Gennemførelse af et alment boligbyggeri på grunden kræver godkendelse af kommuneplantillæg samt lokalplan for området, der iflg. foreliggende oplysninger vil kunne være tilvejebragt ca. 1. juni 2010, hvorefter skema A for 1. etape vil kunne godkendes.

13 Byrådet, Side 1694 Samtidig er det vigtigt, at der afsættes beløb i budgettet til finansiering af den kommunale økonomiandel i helhedsplaner. Et beløb på kr. - som foreslået - vurderes som værende i underkanten. I den forbindelse kan nævnes (H.A.B.) helhedsplan for Varbergparken og Hjortebroparken, (Sydbo) afdeling 1 (Aabenraavej og afdeling 2, Højhuset., hel Endelig har de enkelte boligselskaber på forespørgsel herudover givet udtryk for følgende projektønsker: Haderslev Andels Boligforening: Penthouseboliger i Varbergparken: 12/18 boliger til en anskaffelsessum på kr. og med et grundkapitalindskud på (7%) kr. Evt. kapitaltilførsel på kr. til opretning af økonomien i afd. 24, Varbergparken. 8 boliger i Aarøsund (seniorbofællesskab), kr., grundkapitalindskud (7%), kr. Nybyggeri i Haderslev, 8 almene familieboliger, kr., grundkapitalindskud (7%), kr. Domea: Etablering af ældreboliger i den centrale bydel af Haderslev (Nykredit, Politigården, evt. Roklubben. Renovering af Skovvænget, Braineparken, Olaf Ryesvej, Christiansfeldvej 4 og Bakkebo, alle sager med Landsbyggefonden, der endnu ikke er konkrete. Fornyet ønske fra BSB Vojens om etablering af 48 almene familieboliger fordelt på 2 etaper. Renoveringer i Hammelev og på Heimdalsbrovej, Landsbyggefondssager, der endnu ikke er konkrete. Endelig henledes opmærksomheden på Povlsbjerg, hvor kommunen har en række boliger, som ikke anvendes i dag. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at der foretages prioritering blandt foreliggende projekter, herunder godkendelse af, at de afledte økonomiske konsekvenser af Byrådets prioritering behandles i december måned.

14 Byrådet, Side 1695 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler at følgende projekter prioriteres med henblik på skema A - tilsagn i 2010, idet der forud for tilsagn træffes nærmere aftale med ansøgerne om projektløsning, etapeopdeling og tidspunkt for udbetaling af grundkapital - indskud: 1. Søslangen, etape 2-3, Haderslev Havn 2. Seniorbofællesskab Haderslev Havn, 48 boliger 3. Familieboliger på Slagterigrunden i Vojens Der arbejdes tillige videre med bestræbelserne på at etablere ungdomsboliger ved stadion. Beslutning i Byrådet den Godkendt Lånoptagelse 2009 DIAINN / 09/27756 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunen har i 2009 ultimo oktober vurderet følgende låneoptagelse: Projekt Mio. kr. Skolemodernisering 6,0 Daginstitutionsområdet 3,3 Nedrivning af Stensbæklejren 0,4 Renovering af Haderslev Hallen 0,1 Forsyningsområdet 27,0 Diagergård 19,2 Køb af Skovgårdvej til Byggemodning 6,0 Forventet afdrag ved salg af erhvervsjord -2,5 Kvalitetsfondsprojekter til fremrykning af Anlægsinvesteringer i ,0 I alt 75,5 I alt en mulig låneoptagelse på 75,5 mio. kr.

15 Byrådet, Side 1696 Lånemuligheden reguleres som følge af resultatet af 3. budgetkontrol og igen når regnskabsresultatet for 2009 foreligger. I henhold til lånebekendtgørelsen, kan der ske låneoptagelse indtil udgangen af marts måned for det foregående regnskabsår. D.v.s for regnskab 2009 senest ved udgangen af marts Der anmodes om administrativ bemyndigelse til at optage lån til regnskab 2009 indenfor en ramme på 76 mio. kr., såfremt udviklingen på finansmarkedet eller i likviditeten gør det hensigtsmæssigt af agere. Økonomiske forhold Låneoptagelse til 2009 gøres endelig op ved regnskabsafslutningen. Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 11. november 2009 og i Byrådet den 26. november Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder. Indstilling DEN CENTRALE STAB- Økonomiafdelingen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at administrationen bemyndiges til at optage lån indenfor en ramme på max. 76 mio. kr. frem til den 31. marts Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

16 Byrådet, Side Takster - daginstitutioner og dagpleje DIKAMI / 09/28079 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På Baggrund af det vedtagne budget for 2010 er dagpleje- og daginstitutionstaksterne for 2010 nu beregnet, jvf. vedlagte beregningsmateriale. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Antal pladser i dagplejen, vuggestue, børnehave, 0-6 års institutioner. Forældrene opkræves 25% af driftsudgifterne ekskl. ejendomsudgifter m.v. Taksten opkræves over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Halvtidspladserne i daginstitutionerne kan som hovedregel anvendes 20 timer ugentlig til 60 % af den beregnede fuldtidstakst. I dagpleje udgør en deltidsplads 32 t. til 85 % af den beregnede fuldtidstakst. Takster fuldtidspladser Dagplejen Børnehaver års institutioner Takster, deltidspladser: Dagplejen, 32 timer Børnehave, 20 timer års institutioner, Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for 2010, samt dagplejens /daginstitutionernes normerede børnetal. Juridiske aspekter Forældrene skal orienteres om taksterne for 2010 inden udgangen af november 2009, da taksterne er en direkte følge af budgetvedtagelsen i oktober. Jf. lov nr af 3. dec er der nu mulighed for, at regulere driftstilskud og forældrenes egenbetaling i løbet af året, med 3. mdr.

17 Byrådet, Side 1698 varsel i forbindelse med vedtagelse af ændringer i budgettet. Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Kåre Michelsen. Bilag Takster daginstitutioner og dagpleje (876022) Indstilling Børne- og Familieservice, Dagtilbud, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Yrsa Theisen stemte imod Takster i Børn og Familie i 2010 (ekskl. dagtilbud) DIFEWE / 09/28079 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af det vedtagne budget for 2010 er der beregnet takster

18 Byrådet, Side 1699 på Børn og Families område ekskl. dagtilbud. Takster til daginstitutioner og dagpleje behandles i særskilt sag. Taksterne fremgår af vedlagte bilag. Taksterne er beregnet ud fra følgende forudsætninger: Taksten for SFO er beregnet i forhold til det godkendte budget og i forhold til det pr kendte børnetal og modulforbrug. Øvrige takster er beregnet efter gældende regler for takstberegning eller fremskrevet med pris- og lønfremskrivning. Økonomiske forhold Beregningerne hviler på det godkendte budget for Procedure Sagen skal, via Økonomiudvalget, forelægges i Byrådet til afgørelse Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Finn Wetter Bilag Takster 2010 ex. dagtilbud (876218) Indstilling Børne- og Familieservice, indstiller at de beregnede takster anbefales over for Økonomiudvalg og Byråd Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Godkendt. Taksten for krisecenter fastsættes til kr. pr. døgn. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer, Jens Chr. Gjesing Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

19 Byrådet, Side 1700 Yrsa Theisen stemte imod Samling af 10. klasserne under en ledelse med undervisning i Vojens og Haderslev DIKEOL / 09/18771 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet besluttede d. 25. juni 2009, at 10. klasserne skal samles under en bestyrelse og en leder, men med undervisning i såvel Vojens som Haderslev. Beslutningen betyder, at der skal oprettes en fællesskole efter en forudgående nedlæggelse af de 2 skoler. Ændringen skal ske med virkning fra 1. august Dette vil passe med valg af ny bestyrelse fra 1. august For at nedlægge skolerne skal der iværksættes offentlig høring i 8 uger, og hvis der er indsigelser, så kan den endelige beslutning først træffes efter yderligere 4 uger. Beslutningen om nedlæggelse og oprettelse af en fællesskole skal for at kunne træde i kraft 1. august 2010 være truffet af Byrådet senest på november mødet i år. Byrådet skal derfor behandle beslutningen om høring på august mødet. Juridiske aspekter Bestemmelserne om skolenedlæggelse fremgår af Folkeskolelovens 24, stk.4 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 19. juli 1993 Tovholder/informationsansvarlig Skolechef Karl Erik Olesen Bilag Indkomne høringssvar (877110) Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen indstiller, at - Udvalget for Børn og Familie vedtager at anbefale Byrådet at beslutte at sende forslaget om lukning af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelse af en fællesskole i høring. Høringen strækker sig over 8 uger og fristen for aflevering af høringssvar fastlægges til mandag d. 26. oktober 2009.

20 Byrådet, Side 1701 Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Afbud/fraværende: Holger Mikkelsen Godkendt. Beslutning i Byrådet den Afbud/fraværende: Bent Steenberg Olsen, Rita Juhl Byrådets besluttede at sende forslaget til høring som indstillet. Supplerende sagsfremstilling Byrådets beslutning d. 27.august 2009 om udsendelse til høring i 8 uger af Forslag til nedlæggelse af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelsen af en 10. klasse på 2 adresser har medført, at der er indkommet 10 høringssvar fra skoler, skolebestyrelser og lærerforsamlinger. Høringssvarene indeholder forslag til: Etablering af en 10. klasse skole på en adresse, en skole på 2 adresser, forslag til indhold, placeringsønsker geografisk, forslag i forhold til ledelse og forslag til udstedelse af buskort til alle i 10. klasse. Ungdomsskolen ønsker at komme med et bud på en ny model inden byrådsmødet i november. Modellen betyder involvering af Ungdomsskolen direkte i løsningen af opgaven. Der er generel opbakning til Forslag til nedlæggelse af Skolen ved Kløften og UUC Vojens med henblik på oprettelsen af en 10. klasse på 2 adresser. Indstilling Børne- og Familieservice, Skoleafdelingen, indstiller at udvalget for Børn og Familie over for Byrådet anbefaler, at forslaget om nedlæggelse af de to 10. klasse skoler med henblik på oprettelse af en ny skole på 2 adresser godkendes med virkning fra 1/8-10. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Godkendt. Beslutning i Byrådet den

21 Byrådet, Side 1702 Godkendt Idéoplæg vedr. udbygning af Odinsgård DIANLE / 09/12866 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Voksenudvalget godkendte 12. maj 2009, at der blev indledt en undersøgelse af mulighederne for at udvide antallet af boliger på Odinsgård. Baggrunden herfor er oplysninger om, at der er en gruppe på 11 multihandicappede unge, som fylder 18 år inden for de kommende år. En bliver 18 år i 2009, fire i 2010, en i 2011 og fem i Af disse bor tre på børneinstitutioner for multihandicappede børn. De øvrige bor hjemme hos forældrene. Endvidere har kommunen modtaget en ansøgning om en plads fra 2010 på Odinsgård fra Kolding Kommune. Fælles for denne gruppe af unge er, at deres forældre har en forventning om at de tilbydes en passende bolig på voksenområdet i løbet af de næste år. Flere af forældrene har besøgt Odinsgård og ønsker, at deres børn kan få tilbudt en bolig der, begrundet i de fysiske rammer og de faglige kompetencer som er på Odinsgård. Dertil kommer 9 voksne multihandicappede borgere som bor hos deres forældre. Disse borgere vil have behov for et døgndækket og specialpædagogisk botilbud, når forældrene dør eller ikke magter opgaven længere. Dette er en kendt problematik og det er ikke muligt, at forudsige hvornår disse borgere vil få et aktuelt behov for en bolig. Enkelte af disse borgere er tidligere tilbudt en bolig, men forældrene har på deres vegne sagt nej tak. Forvaltningen har på grundlag af udvalgets beslutning 12. maj 2009 kontaktet boligselskabet DOMEA og bedt dem undersøge mulighederne for en udvidelse. På baggrund af denne undersøgelse har Domea udarbejdet et ideoplæg vedr. en udbygning med 8 boliger. Beskrivelse af udbygningen Odinsgård består i dag af 4 huse med 6 boliger i hver. Boligerne er centreret omkring store fællesarealer for beboerne. De 4 huse er forbundet to og to af et gangareal, der tillige rummer de nødvendige servicearealer til personalet. Aktuelt er der således to afdelinger med hver 2 x 6 beboere med tilknyttet personale og en daglig leder. Udbygningen betyder, at der kobles yderligere 4 boliger på hver afdeling, således at hver afdeling kommer til at bestå af boliger. Fordelen ved at anvende denne model ved udbygningen er:

22 Byrådet, Side 1703 At den nuværende organisering af personale og ledelse kan opretholdes, hvilket vil være med til at minimerer behovet for personaletilførsel. At der ikke bliver behov for yderligere servicearealer. At det også vil være muligt at tilbyde de nye boliger til borgere som har brug for den ro og afskærmning som en lille boenhed med kun 4 boliger kan tilbyde. Byggeudvalg Der nedsættes et byggeudvalg som har rådgivende og forberedende funktioner overfor Voksenudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Det er byggeudvalgets opgave, at formulere brugerkrav m.v. til byggeprojektet som skal danne grundlag for projekteringen og den endelige udarbejdelse af udbudsgrundlaget som grundlag for indhentning af entreprisetilbud/licitation. Der nedsættes således et byggeudvalg bestående af repræsentanter fra Domea Voksen- og Sundhedsservice Borger- og Erhvervservice Odinsgård (personale og ledelse) Bruger- og Pårørenderåd Handicapråd Tidsplan: Der er udarbejdet en tidsplan som kalkulerer med at byggeriet kan igangsættes i oktober måned 2010 og afleveres i juli måned Økonomiske forhold Anlægsudgifter: Byggeriet gennemføres og finansieres efter "Lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.". Selve byggeriet forløber i perioden oktober juli Kommunen kan i denne periode enten selv finansiere byggeriet eller optage et lån i form af en byggekredit. Byggekreditten vil senere kunne indfries ved den endelige belåning. Byggeriet finansieres således: 2 % Beboerindskud 7 % Kommunal grundkapitallån 91 % Realkreditlån Lokalplanen for området giver mulighed for at foretage den foreslåede udbygning, dog forudsættes det, at der købes et mindre areal af Haderslev kommune, som er udlagt i græs/krat og som ikke anvendes

23 Byrådet, Side 1704 til noget formål. Grundkøbesummen er sat til kr. Det samlede boligareal for de 8 boliger er på 600 m2 svarende til 75 m2 pr bolig inkl. fællesarealer. Den samlede anskaffelsessum er opgjort til kr. svarene til kr. pr m2. Det kan oplyses, at det vejledende rammebeløb jf. ministeriet er kr kr. Kommunens grundkapitaludgift udgør 7% svarende til kr. Dette beløb finansieres via den kapitaliserede grundværdi, som er sat kr., således at byggeriet bliver udgiftsneutralt for kommunen. Husleje, boligydelse og beboerindskud. Den årlige leje pr. m2 er foreløbig beregnet til 898 kr. pr m2 ekskl. forbrug. Det giver en månedlig husleje på kr. Der må påregnes udgifter til beboerindkud og boligydelse. Udgifterne hertil vil afhænge af den konkrete beboersammensætning og deres indtægts og formueforhold. Driftsudgifter: Taksten på Odinsgård er i 2009 på 2.239,00 kr. pr døgn/ kr. pr. år. Forvaltningen forventer, at mindst 4 af disse nye pladser skal tilbydes unge som pt. har ophold på børneinstitutioner. En plads forventer forvaltningen skal tilbydes en borger fra en anden kommune. De resterende pladser vil blive tilbudt borgere som aktuelt bor hos forældrene. Driftsudgifterne kan herefter opgøres således: Samlede udgifter til 8 pladser kr. - udgifter til kr. børneinstitutionspladser - indtægt v. salg af en plads kr. Nettoudgifter 1.964,405 kr. Ovenstående regnestykke forudsætter dog, at der overføres penge fra Børne- og Familieudvalgets budget til Voksenudvalgets budget. Det har hidtil ikke været praksis at foretage en sådan overflytning, idet der på børneområdet typisk vil komme nye børn til der kræver tilsvarende særforanstaltninger. En godkendelse af ideoplægget indebærer således øgede driftsudgifter på 6 mill kr. fra 2011, forudsat at der ikke sker en tilsvarede afgang af borgere og eller justering i forhold det samlede budget på det specialiserede socialområde for voksne. Såfremt udbygningen ikke gennemføres vil alternativet være, at kommunen skal købe pladser hos andre kommuner til de borgere

24 Byrådet, Side 1705 som aktuelt indgår i planerne vedr. udbygningen af Odinsgård. Udgifterne hertil vil ligeledes være ca. 6 mil. kr. på årsbasis. Personalemæssige forhold Der skal ansættes ekstra personale. Lønudgiften hertil er indeholdt i ovenstående skitsering af driftsudgifterne. Juridiske aspekter Ingen kendte ud over de almindelige ved ombygningen efter pågældende lovgivning. Procedure Ideoplægget behandles i Voksenudvalget 1. september Der indhentes udtalelse fra Handicaprådet og bruger- og pårørenderådet på Odinsgård. Ideoplægget behandles i Økonomiudvalget 11. november 2009 og i Byrådet 26. november Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Anne Leth Bilag Idéoplæg (827471) Indstilling Voksenservice indstiller at Voksenudvalget godkender ideoplægget. at den forslåede sammensætning af byggeudvalg godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse. at der snarest vil blive forelagt et skema A med indstilling om godkendelse af anlægsbevilling på kr. og med indstilling om frigivelse af et rådighedsbeløb til fortsat projektering. Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Irene Høgh Drøftet. Genoptages på næste ordinære møde. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Irene Høgh

25 Byrådet, Side 1706 Handicaprådet kan anbefale ideoplægget. Supplerende sagsfremstilling Problematikken vedr. driftsøkonomien, som er skitseret under punktet økonomiske forhold, har siden Voksenudvalgets møde 1. september 2009 været genstand for en principiel drøftelse i projektgruppen vedr. Det Specialiserede Sociale Område. Projektgruppen er nedsat af direktionen på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget. Projektgruppen har bl.a.. til opgave at udarbejde en budgetstyringsmodel på tværs af serviceområderne. Forslag til en budgetstyringsmodel forventes at kunne fremlægges til politisk godkendelse inden budgetlægningen for 2011 går i gang. Det kan derfor anbefales, at de øgede driftsudgifter til Odinsgården indgår i budgetlægningen for 2011 ud fra de politisk vedtagne principper for budgetlægningen på Det Specialiserede Sociale Område. Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget godkender idéoplægget at den forslåede sammensætning af byggeudvalget godkendes at udvalget videreindstiller ideoplægget til Økonomiudvalget og Byrådets endelige godkendelse at afledte driftsudgifter på 6 mio kr. indgår i budgetoplæg for Beslutning i Voksenudvalget den Afbud/fraværende: Thies Mathiesen Godkendt i henhold til indstilling. Peter Hansen kan ikke godkende indstillingen. Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalget den 11. novmber 2009 Projektgruppen på Det specialiserede Sociale Område har fokus på udfordringen med at udarbejde en fælles budgetmodel på børn- og unge området, samt på voksen-handicap området. Økonomiafdelingen forudsætter at udgiftsbehovet til drift er lavere eller i hvert fald ens ved etablering af kommunale boliger contra boliger med andet ejerforhold. Boligerne som borgerne tilbydes, skal være den økonomisk mest fordelagtige løsning for kommunen.

26 Byrådet, Side 1707 Der rejses i særskilt enkeltsag ansøgning om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet i 2009 og senere til resten af projektet. Den centrale stab, Økonomiafdelingen indstiller, at behovet for rammeudvidelse til driften på 6 mio. kr., samt til beboerindskud og boligydelse indgår i budgetlægningen for Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler de 3 første punkter i indstillingen fra Voksen- og Sundhedsservice, idet der arbejdes videre med de deraf følgende driftsudgifter efter de nye fordelingsprincipper. Beslutning i Byrådet den Godkendt som anbefalet af Økonomiudvalget. Peter Hansen stemte imod Anvendelse af de kommunale dagcentre DILIAX / 09/26894 ÅBEN SAG Sagsfremstilling På baggrund af en henvendelse fra et udvalgsmedlem orienteres udvalget om dagcentertilbud i Haderslev Kommune. Der er i øjeblikket 144 borgere der er visiteret til dagcentertilbud i Haderslev Kommune. Der er 6 dagcentre i Haderslev Kommune. Det er Bregnbjerglunden Dagcenter, Kildebakken Dagcenter, Kong Frederik den lx s Dagcenter, Hiort Lorenzens Dagcenter, Povlsbjerg Dagcenter samt Engparken Dagcenter. Borgerne fordeler sig på følgende måde på de forskellige dagcentre:

27 Byrådet, Side 1708 Dagcenter Antal brugere Bregnbjerglunden Dagcenter 19 Kildebakken Dagcenter 25 Kong Frederik den lx s Dagcenter 38 Hiort Lorenzens Dagcenter 35 Povlsbjerg Dagcenter 9 Engparken Dagcenter 18 Borgerne kan visiteres fra 1-5 ugentlige dage og dagene er fordelt på følgende måde på de forskellige centre: Dagcenter Antal dage Bregnbjerglunden Dagcenter 43 Kildebakken Dagcenter 81 Kong Frederik den lx s Dagcenter 82 Hiort Lorenzens Dagcenter 84 Povlsbjerg Dagcenter 25 Engparken Dagcenter 37 Borgerne visiteres ud fra ud fra en konkret og individuel vurdering, samt ud fra følgende kriterier: Borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdelse af daglige færdigheder. Borgere der har behov for at få struktureret deres dagligdag, specielt demente og borgere med psykiske problemstillinger. Borgere der har behov for understøttelse af, at forblive længst muligt i eget hjem. Aflastning for ægtefælle / samlever som varetager mange opgaver i hjemmet. Der ligger altid en faglig begrundet ansøgning til grund for visitering til dagcenter. Den er udarbejdet af enten hjemmeplejen, demenskoordinator eller visitator. Visitering til dagcenter sker i Visitation og Tilsyn og ansøgninger behandles hver 14. dag. Borgerne visiteres som hovedregel med en start på 2-3 ugentlige dage, som efterfølgende kan reguleres. Dagcentertilbud kan være et tilbud i en midlertidig periode i forbindelse med sygdom og/eller ved vurdering af en borgers livssituation. Ved en opnormering udarbejdes en faglig begrundelse og status fra

28 Byrådet, Side 1709 dagcenter / hjemmepleje. Borgere, der selv kan deltage i frivillige aktiviteter, er som udgangspunkt ikke berettiget til dagcenter. Borgere, der har bopæl på plejecenter, kan ikke samtidig visiteres til et dagcentertilbud. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen Bilag Oversigt over dagcentre og åbningstider (865389) Indstilling Orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Taget til efterretning. Voksenudvalget videresender sagen til Byrådet til orientering. Beslutning i Byrådet den Byrådet tog orienteringen til efterretning Takster 2010 for Voksenudvalgets område DIALSC / 08/38706 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I forbindelse med budget 2010 fremlægges hermed takster og brugerbetalinger for Voksenudvalgets område i 2010, jf. vedlagte takstbilag. Procedure Takster og brugerbetaling forelægges Seniorrådet den 26/10 09, Voksenudvalget den 27/10 09 og Handicaprådet den 28/ Handicaprådets høringssvar vil foreligge til sagens behandling i Økonomiudvalget og endelig vedtagelse i Byrådet den 26. november 2009.

29 Byrådet, Side 1710 Bilag Brugerbetaling Voksenudvalgets området (869589) Indstilling Voksen og Sundhed indstiller taksterne til Voksenudvalgets godkendelse og videreindstilling til Økonomiudvalget/Byrådets endelige godkendelse. Beslutning i Seniorrådet den Spørgsmålet er, om taksterne for transport er med i prisen. F.eks. på madpriserne til hjemmeboende. Ellers tages til efterretning. Beslutning i Voksenudvalget den Godkendt med henblik på videreindstilling til endelig godkendelse i Økonomiudvalget/Byrådet. Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet mødte Tommy Jensen. Rådet tog taksterne til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Økonomiudvalget anbefaler taksterne godkendt. Beslutning i Byrådet den Godkendt Alkohol- og misbrugspolitikken - tidsplan DIANBR / 07/15346 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Alkohol- og misbrugspolitikken er i høring i øjeblikket. I Kultur- og Erhvervsudvalget er der afgivet høringssvar, og samtidig har udvalget anmodet om at politikken fremlægges for fagudvalget inden

30 Byrådet, Side 1711 fremlæggelse i Byrådet. I så fald kan den vedtagne tidsplan med en godkendelse i Byrådet inden udgangen af 2009 ikke nås. Tovholder/informationsansvarlig Sundhedschef Anne Sophie Brodersen/sundhedskoordinator Annette Brandi Indstilling Sundhedsservice indstiller, at Sundhedsudvalget drøfter sagen Beslutning i Sundhedsudvalg den Drøftet. Byrådet anmodes om en udsættelse af tidsplanen således at direktionens anbefalinger følges hvad angår indarbejdelse af tekniske og redaktionelle ændringer. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16 DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling I bygningen Danmarksgade 16 i Vojens, som bl.a. huser Brdr. Grams Museum og kantine, lokalhistorisk forening og øvrige fritidsaktiviteter, udføres diverse energibesparende foranstaltninger i form af udskiftning af vinduer og døre, hulmurs- og efterisolering, ny gavlbeklædning, samt renovering af tagbelægningen. Renoveringen sker som led i opfyldelsen af Ejendomsfunktionens vedligeholdelsesplaner afledt af bygningsgennemgang af samtlige kommunale bygninger i Haderslev Kommune. Der er i budget 2009 afsat et rådighedsbeløb på 0,576 mio. kr. til denne omfattende renovering. Ejendomsfunktionen i Teknik- og Miljøservice har imidlertid vurderet, at det vil være nødvendigt med yderligere 0,090 mio. kr. for at kunne realisere den planlagte renovering. Det manglende rådighedsbeløb kan finansieres af stednr Facaderenovering - Haderslev Bibliotek, hvor det har vist sig, at projektet bliver lidt billigere end forventet. Der ansøges derfor om en samlet anlægsbevilling på 0,666 mio. kr., så

31 Byrådet, Side 1712 renoveringsarbejdet kan igangsættes. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning: Der søges til stednr Renovering af Danmarksgade 16 en anlægsbevilling på 0,666 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. med 0,576 mio. kr., samt med 0,090 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på stednr Facaderenovering - Haderslev Bibliotek. Sagen påvirker ikke kassebeholdningen. TABEL 1: BEVILLINGS- OG FINANSIELLE ÆNDRINGER Bevillingspåtegning (i kr.) Bevillingsniveau Budgetår D Drift 2009 A Anlæg F Finansiering Tillægsbevilling: Renovering af Danmarksgade 16 A Finansiering via: Facaderenovering Haderslev Bibliotek A Kassebeholdningen F TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Renovering af Facaderenovering RÅDIGHEDSBELØB Danmarksgade 16 Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Renovering af Facaderenovering ANLÆGSBEVILLING Danmarksgade 16 Haderslev Bibliotek Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag Tillægsbevilling i denne sag

32 Byrådet, Side 1713 Anlægsbevilling, i alt Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsbevilling: Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ejendomsfunktionen i Teknik- og Miljøservice har vurderet, at det er nødvendigt at udskifte kedlen i Øsbyhallens gasfyr. Der er indhentet tilbud fra forskellige firmaer, og det billigste tilbud er valgt. På byrådsmødet den 26. marts 2009, pkt. 654 blev sagen om helhedsprioritering af kommunens anlæg godkendt, herunder et rådighedsbeløb på kr. til udskiftning af kedlen i Øsbyhallen. Derfor søges nu om en anlægsbevilling på beløbet, så arbejdet kan

33 Byrådet, Side 1714 igangsættes. Økonomiske forhold Der søges til stednr Udskiftning af gaskedel i Øsbyhallen en anlægsbevilling på kr. finansieret af et tilsvarende rådighedsbeløb i 2009 på samme stednr. TABEL 2: SPECIFIKATION AF RÅDIGHEDSBELØB Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Udskiftning af gaskedel RÅDIGHEDSBELØB Øsbyhallen Nettobeløb i kr Rådighedsbeløb før denne sag 90 Frigivelse i denne sag Rådighedsbeløb, i alt 90 Ja TABEL 3: ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING, SAMT SPECIFIKATION AF ANLÆGSBEVILLING Supplerende specifikation til bevillingspåtegning af Udskiftning af gaskedel ANLÆGSBEVILLING Øsbyhallen Nettobeløb i kr. Anlægsbevilling før denne sag 0 Tillægsbevilling i denne sag 90 Anlægsbevilling, i alt 90 Procedure Sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Kim Klit Nielsen, Kultur og Fritid Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at bevillingspåtegningen som beskrevet under "økonomiske forhold" godkendes, og at sagen fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Anbefales.

34 Byrådet, Side 1715 Beslutning i Økonomiudvalget den Afbud/fraværende: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Anlægsbevilling: Vandingsanlæg på tennisbaner ved Haderslev Idrætscenter DIBITW / 09/10378 ÅBEN SAG Sagsfremstilling For at sikre optimale og spilleklare tennisbaner på tennisanlægget ved Haderslev Idrætscenter skal alle tennisbaner vandes med rigelige mængder vand før og efter brug. Hvis banegruset tørrer ud, medfører det løse lines og ekstraordinært mange timer til reetablering af baner. Det har gennem flere år været et generelt problem, at brugerne ikke har vandet banerne tilstrækkeligt. Derved er de timer og flere til, som HIC aftalemæssigt skal bruge på tennisanlægget - alene blevet anvendt til reparation af baner. Standarden af banerne har ikke været i orden. Etablering af automatisk vanding sikrer en tilstrækkelig vanding af banerne om natten og suppleres af spillernes vanding efter brug. Herved kan banerne holdes fugtige uden løse lines. Hermed frigøres HICs timer til almindelig vedligehold og forbedring af hegn og det omkringliggende areal. Vi har med denne investering fået skabt væsentligt bedre baner og mere vedligeholdte omgivende arealer. Investeringen på kr. har en forventet levetid på år uden særligt vedligehold. Da der ikke forestår et umiddelbart behov for større vedligeholdelsesudgifter på Haderslev Ridecenter, hvor der i budget 2009 er afsat et rådighedbeløb på kr., anmoder HIC om tilladelse til at anvende kr. af de afsatte kr. til den automatiske vanding af tennisbanerne. De resterende midler vil blive anvendt til forbedring af garage- og værkstedfaciliteter i Haderslev Ridecenter. Økonomiske forhold

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl.

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009. Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 15-09-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Irene Høgh Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-11-2009 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 12-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: På grund af anden mødevirksomhed deltog

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat. Kantinen Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 15:00-15:50 Mødested: Kantinen Hedensted Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø, Ole Vind, Jesper T. Lund,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr

Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C. Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C 2014-209809 Dato: 27-06-2017 Henvendelse fra (navn udeladt) om vederlag til 2. viceborgmester kommunens sagsnr. 00.07.00- K00-82-14 (Navn udeladt) har den 12.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE. 1. januar 2015 REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 (version 2) 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017

Vederlag og godtgørelser. Byrådets medlemmer 2014-2017 Vederlag og godtgørelser Byrådets medlemmer 2014-2017 Revideret og godkendt af Byrådet 28. januar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indledning Regler om byrådsmedlemmernes vederlæggelse

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

indstilling. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. februar 2007 Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdomsog familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010 Århus Kommune

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 25-06-2008 Mødested: VS - Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE

REGULATIV FOR. VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE REGULATIV FOR VEDERLAG m.v. LANGELAND KOMMUNE 1. januar 2015 1 Indledning: Reglerne om kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlæggelse findes i 16 stk. 1 i Lov om kommunernes styrelse (Lovbekendtgørelse

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål:

NOTAT. Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. Spørgsmål: Handicaprådet - Reglerne for tabt arbejdsfortjeneste m.v. NOTAT RÅDHUSET Økonomi- og Stabsforvaltningen Borgmesterkontoret Jurist: Helene Tranderup Olesen Spørgsmål: Handicaprådet vil gerne tage emnet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v.

Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Vederlag og diæter til byrådsmedlemmer m.v. Godkendt Økonomiudvalget 10.2.2010 Vederlag til byrådsmedlemmer og diæter m.v. til ikkebyrådsmedlemmer Følgende retningslinjer er gældende for udbetaling af

Læs mere

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune

Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse i Stevns Kommune 1. januar 2014 - SIDE 1 AF 13 - Indholdsfortegnelse Generelt... side 3 1. Kommunalbestyrelsesmedlemmer: Fast vederlag... side 4 Tabt

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere