For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A"

Transkript

1 For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between small and medium-sized Danish organisations and their partners in developing countries. The pooled fund arrangement provides more flexible support to small scale interventions, including capacity building support, and allows for relatively inexperienced organisations to get involved in development work, thereby also contributing to increased engagement of the Danish public in development activities. Danida provides funds for seven pools, administered by six organisations: Civil Society in Development (CISU), Disabled Peoples Organisations Denmark (DPOD), Danish Mission Council Development Department (DMCDD), Danish Youth Council, NGO Forum and CONCORD. A restructuring of the Danish civil society support is currently taking place with the aim of improving administrative efficiency and sharpening the strategic dialogue. As a result, Danida will as from 2013 only handle support to Danish framework organizations, which will increase in numbers, as well as support to organizations administering pools and networks. The management of individual projects has been delegated to CISU and it has also been agreed that the DPOD will receive additional pool funds to enable funding of larger projects by member organisations. Consultations with pool fund organisations and networks are carried out every two years and the Council for Development Policy is subsequently informed. Highlights from the consultations include discussions on the capacity assessments made of CISU, DPOD and DMCDD and the increased roles assumed by these organisations. Strategic focus on partnerships and learning between North and South and the role the network plays in coordinating the priorities for capacity building among Danish organisations were other important issues discussed with the Danish Youth Council and the NGO Forum respectively. With CONCORD, their focus on policy coherence on the development policy agenda, post-2015 and taxation, as well as on civil society involvement and influence in EU development policy was discussed. 1

2 The Ministry of Foreign Affairs has signed pool fund agreements with a total of six organisations. They include: CISU for advisory services and capacity building as well as a project pool for small and medium sized projects and programmes. The three umbrella organisations Disabled Peoples Organisations Denmark, Danish Youth Council, and Danish Mission Council with Mini Programmes. Only members may apply for Mini Programme funding. NGO Forum manages a platform for networking activities among Danish civil society organisations. Concord Denmark is a network for development organisations which seek to promote increased coherence between the different policy areas of the EU. The aim is to achieve a more just and efficient development policy while supporting active participation from civil society in development not only in Europe, but in developing countries as well. Tabel Detailing support to pooled funds and networks in 2013 Organisation Size of Grant (in million kr.) CISU 150 Disabled Peoples Organisations Denmark 50 Danish Mission Councils Development 15 Department Recycling for Development 7.5 Danish Youth Council 11 NGO Forum (Capacity development) 6 Concord Denmark 2.5 The Danish Civil Society Strategy provides the framework for support to Southern civil society across cooperation modalities, including the pool fund arrangement. The strategy has recently been evaluated. One of the three main recommendations of the evaluation was to maintain a mix of funding modalities that reflects the diversity of civil society. The evaluation found numerous positive examples of Danish/Southern links and smaller-scale development projects supported through pooled funds in Denmark. These tend to result in multiple small-scale impacts rather than policy or practice change at a larger scale. The consultations reported in this document were held during the period between October 2012 and March Issues discussed during the consultations included strategies and priorities of the programmes as well as management and organisational developments. An important aspect of all pool fund arrangements and networks is the potential for engaging wide sections of the Danish public in support for development in the South. All in all the support to pooled funds and networks encompass flexible support modalities which facilitates involvement of popular organisations in Denmark in development cooperation a tuned to the organisations varying interests and capabilities. The next report to the Council for Development Policy will be submitted in

3 Puljer Udenrigsministeriet har siden 1992 ydet støtte til forskellige puljeordninger. Siden CISU i 2002 fik den første støtte til en projektpulje, er den gradvis blevet øget i omfang og bevillingsgrænsen er blevet hævet flere gange. Puljeordningerne har vist sig at være et omkostningseffektivt instrument til at involvere brede kredse af folkelige organisationer i Danmark i udviklingssamarbejdet. Civilsamfund i Udvikling (CISU) CISU, der indtil juni 2012 hed Projektrådgivningen (PR), er en sammenslutning af danske foreninger, der alle er engagerede i udviklingsspørgsmål enten som hovedformål eller som en større eller mindre del af deres aktiviteter. PR blev stiftet i 1995 og har siden 1996 modtaget støtte fra Udenrigsministeriet. CISUs mission er, at et mangfoldigt og stort antal dansk baserede folkelige organisationer er kvalificerede, samarbejdende og synlige aktører i samspillet mellem det danske civilsamfund og civilsamfundsorganisationer i udviklingslande under former, der konkret bidrager til fattigdomsbekæmpelse og styrker civilsamfundet. Foreningen har i dag knap 250 medlemmer. Medlemstallet har været støt stigende i hele foreningens levetid, men ser nu ud til at være stabiliseret. CISU ledes af en bestyrelse på syv personer, der vælges på foreningens årsmøde. Udenrigsministeriets støtte til CISU på 150 mio. kr. i 2013 finansierer 1) en konsulentordning, der omfatter kurser, rådgivning og faglig formidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og særligt aftalte opgaver samt 2) forvaltning af en puljeordning med bevillingskompetence op til 5 mio. kr., der kan søges af organisationer uanset størrelse, såfremt de ikke modtager finansiering under en rammeaftale, programbevillinger eller DHs pulje. CISU kan lave indstillinger om større bevillinger, som så forelægges bevillingskomiteen i UM. Efter en bevillings tiltrædelse administreres den af CISU, og den finansieres af puljen. Programudvikling CISU har siden 2002 administreret en projektpulje som del af udmøntningen af Civilsamfundsstrategien. I de første år var puljen kendt som minipuljen, hvor der kunne ydes bevillinger på op til 1 mio. kr. I 2005 blev bevillingsloftet hævet til 3 mio. kr. og i 2010 blev dette yderligere hævet til 5 mio. kr. Puljen benævnes nu Civilsamfundspuljen, og ud af bevillingen på Finansloven på 150 mio. kr. til CISU er de 135 mio. kr afsat til at gå til puljen. Seneste konsultationer Drøftelserne fandt sted i flere omgange i december 2012 og januar, februar 2013 og havde som udgangspunkt CISUs 2012 rapportering og oplæg til Rulleplan Dialogen koncentrerede sig i høj grad om opfølgning af den kapacitetsundersøgelse, Danida foretog af CISU i efteråret I 2012 benyttede 189 af CISUs medlemsforeninger sig af muligheden for at få rådgivning. Der gennemførtes i alt 431 rådgivningsmøder om f.eks. ansøgninger, organisationsudvikling, oplysningsarbejde og fundraising. I alt deltog 1308 i workshops og fyraftensmøder gennemført af CISU i I 2012 blev i alt givet 110 bevillinger ud af 121 ansøgninger. 78 af bevillingerne var på mellem 1 og 3 mio. kr. 3

4 Kapacitetsundersøgelsen Overordnet set var kapacitetsundersøgelsen meget positiv. Der er stor gennemsigtighed og relativt stor tilfredshed hos CISUs brugere med ydelserne. De opstillede systemer til forvaltning af konsulentordningen og projektpuljen er veletablerede. Undersøgelsen konkluderede således, at det er hensigtsmæssigt at benytte CISU som instrument til udmøntning af Civilsamfundsstrategien i forhold til støtte gennem mindre danske folkelige organisationer. Blandt hovedanbefalingerne indgår, at der tilføres kapacitet til CISU i form af kompetencer på det finansielle område, men det vurderes ikke, at der vil være en generel forøget belastning af bevillings- og administrationssystemet i CISU, som følge af at en større del af den finansielle støtte til danske organisationer kanaliseres gennem CISU. Der er i undersøgelsen fokus på samarbejdet mellem UM og CISU. Det anbefales, at der stilles klarere mål på et overordnet niveau for kerneydelserne (rådgivning, kapacitetsudvikling og puljeadministration), som CISU kan arbejde relativt frit inden for, og som kan monitoreres løbende i forhold til målopfyldelse. Herudover er der en række anbefalinger af mere teknisk karakter. CISU fandt også, at processen omkring kapacitetsundersøgelsen havde været nyttig. CISU har i opfølgning heraf ansat en controller, og efter dialog er der i 2012 udarbejdet konkrete strategiske output/service indikatorer for CISUs arbejde. CISU vil i maj 2013, på baggrund af deres forandringsteori, fremsende forslag til måling på outcome niveau. Der var enighed om, at ressourcer afsat til screening af ansøgninger samt til administration og monitorering af bevillinger - bortset fra ansættelsen af en controller - som udgangspunkt vil blive fastholdt på det nuværende niveau, om end CISU ikke var sikker på, at screening og administration af større projekter og programmer ikke mindst i de første år vil kræve flere ressourcer. CISUs rolle i Syd er primært at være understøttende for medlemmerne af CISUs projektaktiviteter og deres kontekstforståelse. Der er ikke med finansiering fra puljeaftalen rum for en selvstændig konsulentrolle for CISU over for f.eks. ambassader og Sydfonde, der kunne ønske viden om hvordan CISU-modellen fungerer. De tidligere såkaldte længerevarende tematiske læringsrejser bør CISU nedprioritere. Læring kan også ske i tilknytning til tilsyns- og monitoreringsrejser. Mht. budgetrestriktion og prioritering af Civilsamfundspuljen forklarede CISU, at man ikke forventede, at det ville blive nødvendigt at prioritere i forhold til budgetrestriktionen for mindre projekter og partnerskabsindsatser under kr., men alene i forhold til kvalitetskriterier Men det vil blive nødvendigt at prioritere i forhold til budgetrestriktionen, når man i løbet af 2013 indfører en modalitet for mindre programmer og måske nødvendigt at prioritere også for større enkeltprojekter mellem kr. og 5 mio. kr. Endelig aftaltes at følge kapacitetsundersøgelsens anbefaling om at holde årlige konsultationer mellem Udenrigsministeriet og CISU. Danske Handicaporganisationer (DH) DH er paraplyorganisation for 32 medlemsorganisationer med mere end mennesker med handicap og deres pårørende i Danmark og dermed en bred kontaktflade til det danske samfund. DH er en rettighedsbaseret organisation med stor erfaring inden for organisering, lobby- og fortalerarbejde i forhold til de danske aktører på handicapområdet. Ambitionen om løbende at skabe kobling mellem det danske arbejde og den indsats, som DH og medlemsorganisationerne 4

5 yder i udviklingslandene, er yderligere blevet styrket i en fælles orientering mod gennemførelse af FNs handicapkonvention (ikrafttrædelse 2008), som DH deltog aktivt i udarbejdelsen af. Organisationen har i forbindelse med oplægningen af Civilsamfundsstøtten fra 2013 fået en rammeaftale på 10 mio. kr. primært til aktiviteter i Uganda tillige med strategiske initiativer i forhold til gennemførelse af FNs handicapkonvention. Rammebevillingen ligger udover puljen til miniprogrammer. Programudvikling DH fik sin første bevilling til et miniprogram i 1994 og fik frem til 2006 bevilget i alt 60 mio. kr. I 2007 kom DHs miniprogram direkte på finansloven med 13 mio. kr. årligt med en forhøjelse i 2012 til 15 mio. kr. I forbindelse med omlægningen af Civilsamfundsstøtten blev det besluttet, at DH fra 2013 får en udvidet Handicappulje (2013: i alt 50 mio. kr.) til at varetage alle enkeltbevillinger til medlemsorganisationerne, der ikke fremover vil kunne søge Danida eller CISU om midler. DH vil således få bevillingskompetence op til 5 mio. kr., mens større ansøgninger til eksempelvis programmer vil skulle forelægges bevillingskomiteen i UM. Handicaporganisationernes nøglekompetencer og erfaringer findes inden for udvikling af organisationer og kapacitetsopbygning af handicaporganisationer i syd. Der arbejdes derfor med at konsolidere erfaringen med organisationsudvikling i praksis. Samtidig fokuseres på direkte deltagelse i beslutningsprocesser for mennesker med handicap lokalt, nationalt og globalt. DHs medlemmer, hvoraf 14 er ulandsaktive, er engageret i otte lande i Afrika, Asien og Latinamerika med hovedfokus på Afrika. Seneste konsultationer Mødet fandt sted i november 2012 og omfattede afrapportering på DHs miniprogram for og oplæg til udvidet Handicappulje, jf. ovenfor, tillige med den indsendte rammeansøgning, som blev forelagt Styrelsen for Internationalt Samarbejde i december Afrapportering DH færdiggjorde i 2011 i samarbejde med medlemsorganisationerne en strategi til styrkelse af indsatsen for børn og unge med handicap og sikring af mere sammenhængende indsatser og initiativer på dette område. DH har siden 2005 haft en partnerskabsstrategi med tilhørende vejledning og værkstøjskasse. I 2011 påbegyndtes en revision heraf i samspil med handicaporganisationer i syd og nord. Strategien er baseret på organisationernes erfaringer med afsæt i den virkelighed og kontekst, som partnerskaberne udfolder sig i. Et fællestræk for handicaporganisationernes partnerskaber er, at de som regel er knyttet mellem medlemmer af samme familie, eksempelvis indgår Dansk Blindesamfund typisk partnerskaber med andre blindeorganisationer. Det er karakteristisk, at de er mere end blot strategiske partnerskaber, er langvarige og ofte præget af gensidig inspiration og læring. I 2011 fortsatte DH udviklingen af en ny dansk hjemmeside til formidling af viden om FNs handicapkonvention og miniprogrammets initiativer i forbindelse med 2015-målene på en ny og inspirerende måde. Siden er bygget op om 5

6 temaerne ligestilling, hiv og aids, flygtninge og beskæftigelse og tjener også som platform for udveksling af erfaringer på tværs af organisationer og lande og inspiration til at benytte programmet på nye måder. Kapacitetsundersøgelse Med baggrund i et ønske fra DH om at samle sine bilaterale aktiviteter i Uganda i ét program gennemgik organisationen i september 2011 en kapacitetsanalyse, som også omfattede miniprogrammet. Analysen fremhævede DHs organisationskultur som professionel, ikkehierarkisk, uformel og støttende. Analysen har været fulgt op med et desk review i september 2012 efter beslutning om omlægning af civilsamfundsstøtten. Konsulenterne anbefalede i lyset af de planlagte udvidede beføjelser og DHs egne overvejelser, at organisationen sætter øget fokus på monitorering og evaluering, herunder læring, vidensdeling og resultatmåling. Endvidere anbefaledes etablering af klarere strategiske rammer for programudvikling generelt og landevalg specifikt. Omstillingsproces De ændrede modaliteter giver handicapbevægelsen i Danmark en række nye muligheder, men stiller også fornyede krav til organisationernes evne og vilje til samarbejde og koordinering. DH og medlemsorganisationerne har arbejdet seriøst med omstillingen og er bl.a. enedes om etablering af et Udviklingsstrategisk Forum til sikring af fælles udvikling af nye strategier og forankring af det internationale arbejde blandt medlemmerne. I de kommende to år vil der blive arbejdet med en række udviklingsmål for at sikre, at DH er en legitim og relevant forvalter af puljen for medlemmerne. Dette inkluderer styrkelse af bemandingen af den internationale afdeling, udvikling af nye bevillingsmodaliteter, udvikling af et fælles lærings-, monitorerings- og evalueringssystem samt opdatering af strategier for landevalg og landeanalyser. DH har siden december 2012 haft til huse i verdens mest tilgængelige kontorhus i Høje Tåstrup, hvor 18 handicaporganisationer er samlet under samme tag. Dette åbner for nye og andre former for samarbejde på tværs af organisationerne også på ulandsområdet, og DH forventer at skabe et aktivt og samarbejdende miljø omkring udviklingsarbejdet. Organisationerne ser det som en vigtig opgave at undgå at komme til at lukke sig om sig selv og vil have fokus på at sikre fortsat deltagelse i faglige netværk og indgåelse i strategiske partnerskaber med relevante aktører i Danmark og globalt. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) - Danish Mission Council Development Department DMR-U blev etableret i 1986 og har i dag 31 kirkelige medlemsorganisationer, hvoraf ca. 2/3 aktuelt er involveret i et eller flere projekter finansieret under Miniprogrammet. DMR-U repræsenterer de fleste væsentlige kirkelige samfund og retninger i Danmark. I 2011 havde medlemsorganisationerne ca medlemmer og 124 bidragsydere. DMR-Us medlemsorganisationer indsamlede i 2011 tilsammen ca. 322 mio. kr. fra individuelle givere og forskellige indsamlingsaktiviteter, herunder salg i genbrugsbutikker. Af dette beløb blev ca. 44 mio. 6

7 kr. brugt på udviklingsarbejde og ca. 8 mio. kr. på humanitært arbejde (i alt ca. 52 mio. kr.). Derudover modtog DMR-Us medlemsorganisationer i 2011 tilsammen ca. 56 mio. kr. fra Udenrigsministeriet via Miniprogrammet (11 mio. kr. i 2011), Nødhjælpspuljen (2 mio. kr.) samt en række enkeltprojekter. Dertil kommer direkte bevillinger fra CISU til medlemsorganisationerne. Fra 1. januar 2013 overtog DMR-U værtsskabet fra Mellemfolkeligt Samvirke for Renoverings- og Forsendelsesbevillingen (7,5 mio. kr. i 2013). Der henvises til særskilt afsnit i nærværende Rådsorientering om denne bevilling. Fremtidige konsultationer med DMR-U vil inkludere Genbrug til Syd. Programudvikling DMR-U fik som den første organisation i 1992 bevilget midler til et Miniprogram finansieret af Udenrigsministeriet. Siden 2007, hvor bevillingen kom på finansloven, har DMR-U modtaget 11 mio. kr. årligt hertil. Fra 2012 øgedes bevillingen til 15 mio. kr. DMR-U har fokuseret sit samarbejde med medlemsorganisationerne og deres partnere inden for områderne sundhed, uddannelse og styrkelse af lokalsamfund. Der arbejdes med inddragelse af tværgående hensyn i Miniprogrammet, herunder kønsaspektet, fremme af demokrati og menneskerettigheder, hiv/aids amt miljø- og klimahensyn. Som paraplyorganisation er DMR-U ikke underlagt specifikke krav om geografisk fokusering, men rent faktisk støtter kun få medlemsorganisationer udviklingsarbejde i mere end tre lande. Efter en årrække præget af udvikling af nye strategier på forskellige indsatsområder, ønsker DMR- U i de kommende år at sætte fokus på, hvordan disse anvendes. Især de små og mindre erfarne medlemsorganisationer tilbydes konsulentstøtte og faglige rådgivning med henblik på gennemførelse af udviklingsaktiviteter. Seneste konsultationer De seneste konsultationer med DMR-U blev lagt i foråret 2013 med henblik på ud over en drøftelse af den indsendte resultatrapportering for 2011 og rulleplan at kunne inddrage konklusioner og anbefalinger fra en kapacitetsundersøgelse, som UM iværksatte af DMR-U i slutningen af Strategiudvikling Kapacitetsopbygning ses som en grundpille i DMR-Us arbejde. I 2011 igangsatte DMR-U et review af støtten til kapacitetsopbygning med feltstudier i Nigeria og Liberia. På baggrund heraf blev der udarbejdet en kapacitetsopbygningspolitik, som anvendes ved udarbejdelse og rådgivning af ansøgninger fra medlemsorganisationerne og deres partnere. DMR-U planlægger i løbet af 2013 at gennemføre et review af arbejdet med kønsaspektet samt for indsatsen vedr. hiv og aids. Miniprogrammet omfatter følgende støtteformer: Partnerskabsaktiviteter, kapacitetsopbygning, Syd-Syd aktiviteter og udveksling, projekter, samt øvrig aktivitetsstøtte (f.eks. reviews, 7

8 oplysningsaktiviteter m.m.) Dertil kommer mulighed for støtte til humanitære indsatser i katastrofesituationer fra den særlige Nødhjælpspulje. DMR-U har hidtil kunnet imødekomme alle kvalificerede ansøgninger, men har senest oplevet et øget pres på bevillingen. Kapacitetsundersøgelse Kapacitetsundersøgelsen af DMR-U sigtede bl.a. på, som et led i den generelle omlægning af den danske civilsamfundsstøtte, at give UM og DMR-U et opdateret grundlag for at indgå i dialog om mulighederne for en eventuel udvidet samarbejdsaftale. Kapacitetsundersøgelsen konkluderede overordnet, at DMR-U grundlæggende har en god og solid faglig og ikke mindst administrativ kapacitet. Den påpegede imidlertid også en række udfordringer, herunder det grundlæggende dilemma mellem DMR-Us konstituering som udviklingssekretariat for medlemsorganisationerne og kravene til god forvaltningsskik (m.a.o. mellem servicedelen og bevillingsdelen), idet kapacitetsundersøgelsen vurderede, at der burde skelnes skarpere mellem DMR-Us rådgivende, indstillende og bevilgende myndighed. Behovet for øget strategisk skarphed/tematisk fokus udgør en anden væsentlig udfordring for DMR-U. DMR-U fremlagde en foreløbig plan for opfølgning på anbefalingerne, som dannede grundlag for drøftelserne på mødet. Planen lagde bl.a. op til udvikling af en forandringsteori i forhold til eget virke, medlemsorganisationernes udviklingsindsatser samt i forhold til et tematisk fokus. DMR-U vil ligeledes arbejde på en opstramning af bevillingsstrukturen. Det skal tilføjes, at kapacitetsundersøgelsen endvidere påpegede behov for, at UM strammer retningslinjerne for puljeorganisationer op, således at de ensartes og sikrer lige vilkår for at alle puljeorganisationer. Der pågår allerede et arbejde i UM med at revidere retningslinjerne for puljeorganisationer, og rapportens anbefalinger vil blive inkorporeret heri. UM vil fremover nøje monitorere implementeringen af anbefalingerne i kapacitetsundersøgelsen. De planlagte tiltag ventes at være på plads med udgangen af Renoverings- og forsendelsesordningen (til og med 2012 administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og fra 2013 af DMR-U) Det har gennem Danidas Renoverings- og Forsendelsesbevilling siden 1990 været muligt at søge om støtte til renovering og forsendelse af brugt udstyr indsamlet i Danmark til f.eks. skoler og hospitaler i udviklingslande. Der har tillige kunnet søges om støtte til mindre forsendelser af udstyr til humanitære formål. Ordningen (Genbrug til Syd, GtS) har været administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS) på vegne af Udenrigsministeriet og finansieret som en puljeordning med en årlig finanslovsbevilling. MS har haft et tæt samarbejde med en række danske produktionsskoler/renoveringsværksteder, som har spillet en vigtig rolle med kvalitetssikring i forbindelse med containerpakning og forsendelse af det indsamlede, brugte udstyr. GtS har haft tre indbyrdes sammenhængende mål: (1) at stimulere social og økonomisk udvikling i udviklingslande, (2) at fremme interessen for udviklingsarbejde blandt danske organisationer og enkeltpersoner, og (3) at skabe nye muligheder for græsrodssamarbejde mellem nord og syd. Målgruppen har gennem årene udviklet sig til at omfatte en blandet gruppe af solidaritets- og 8

9 humanitære organisationer, diaspora grupper, kirkelige organisationer, fagforeninger og engagerede enkeltpersoner. Ordningen står i dag over for en række udfordringer, bl.a. i forhold til hvordan brugernes kapacitet til at håndtere projekter af stigende kompleksitet kan udbygges. Hertil kommer, at ordningen skal leve op til kravene i Civilsamfundsstrategien fra 2008, herunder med hensyn til bæredygtig udvikling i Syd, kapacitetsudvikling og solide partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer. Programudvikling I 2011 blev der under Renoverings- og forsendelsespuljen behandlet i alt 216 aktivitetsbevillinger. De 216 aktivitetsbevillinger er gennemført af 133 bevillingsmodtagere, idet en del har modtaget flere bevillinger. I alt 48 bevillinger indeholdt tilskud til en projektrejse. Udenrigsministeriet iværksatte i efteråret 2011 en ekstern gennemgang af GtS, inkl. et feltarbejde i Ghana. Reviewet konkluderede, at MS administration som sådan havde været tilfredsstillende, og ligeledes den tekniske støtte, som renoveringsværkstederne havde ydet, men at puljeordningen i et udviklingsmæssigt perspektiv forekom utidssvarende og ikke levede op til de krav og prioriteter, der ligger i Civilsamfundsstrategien. MS bestyrelse besluttede i 2012, at man ikke ønskede, at MS skulle fortsætte som administrator af GtS. Udenrigsministeriet besluttede derfor at invitere interesserede organisationer til at fremsende ansøgning med henblik på at overtage administrationen af GtS fra og med 1. januar Heri indgik, at organisationen indledningsvis skulle udarbejde ny strategi og retningslinjer for ordningen. Efter en gennemgang af de modtagne ansøgninger besluttedes det at indstille Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling som ny værtsorganisation. Dette godkendtes af Danidas Styrelse på møde i november Seneste konsultationer I stedet for de normale konsultationer afholdtes en række møder med MS og DMR-U med henblik på fastlæggelse af en plan for overdragelse af ordningen. Overdragelsen fra MS til DMR-U blev tilendebragt med udgangen af januar 2013, hvorimod MS endelige finansielle afrapportering til Udenrigsministeriet først vil ske til september betragtes som et overgangsår, hvor DMR-U vil indfase nye retningslinjer og procedurer. Finanslovsbevillingen er i 2013 reduceret fra 21 mio. kr. i 2012 til 7,5 mio. kr. I april 2013 er de endelige, reviderede retningslinjer efter Udenrigsministeriets godkendelse blevet lagt på DMR-Us hjemmeside. Retningslinjerne relaterer sig mere direkte end tidligere til Civilsamfundsstrategien og er tilpasset strategiens målsætninger med hensyn til støtte til kapacitetsopbygning og styrkelse af partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark og i udviklingslandene. 9

10 Ministeriet vil nøje følge den videre implementering af de nye retningslinjer og procedurer for GtS. Såfremt resultaterne er tilfredsstillende, vil muligheden for en gradvis forøgelse af bevillingen de kommende år blive overvejet. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - Danish Youth Council DUF blev stiftet i 1940 med en målsætning om at styrke børn og unges forståelse for og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser gennem et levende og aktivt forenings-engagement. DUF er en rettighedsbaseret organisation og arbejder med udgangspunkt i foreningslivet i Danmark, hvor aktiviteterne er baseret på frivilligt arbejde. DUF er paraplyorganisation for mere end 70 landsdækkende foreninger med ca lokalforeninger og omkring medlemmer, der driver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge. Ungdomspolitik, spejderarbejde, elevdemokrati, ungdomsklubber, teater, udveksling og internationale projekter er blandt de mange områder, medlemmerne beskæftiger sig med. DUFs internationale arbejde uden for Europa består af nærværende miniprogram samt et regionalt mellemøstligt ungdomsprogram og et dialogambassadørprojekt under Det Arabiske Initiativ. Programudvikling DUF fik sin første bevilling til et miniprogram (Projektpuljen) i 1995 og fik frem til 2006 bevilget i alt 29,5 mio. kr. Sideløbende blev der ydet 12,7 mio. kr. til DUFs ungdomslederprogram, som nu er en integreret del af miniprogrammet. I 2007 kom DUFs miniprogram på finansloven med 6 mio. kr. og er over årene øget til det nuværende niveau på 11 mio. kr. årligt. Formålet med DUFs miniprogram er kapacitetsopbygning af civilsamfundet gennem demokratisering og mellemfolkelig forståelse, som i værksættes gennem organisationsudvikling i et samarbejde mellem børne- og ungdomsorganisationer i Danmark og udviklingslandene. Seneste konsultationer Drøftelserne fandt sted i januar 2013 hos DUF på basis af et oplæg med rapportering for perioden og planer for den kommende to års periode frem til næste formelle konsultationer. Organisatorisk udvikling DUFs rådgivning havde i 2011 været genstand for en systematisk indsats både med hensyn til udvikling af nye rådgivningstiltag og til intern konsolidering af rådgivningen i forhold til puljerne. En rådgivningsguide med fokus på strategisk rådgivning blev udarbejdet med anvendte metoder og principper til styrkelse af fælles metodisk tilgang og sikring af den institutionelle hukommelse. Et nyt elektronisk sagsbehandlersystem blev sat i gang i 2012 og muliggjorde deling af referater fra rådgivningsmøder til fælles læring i forhold til den strategiske rådgivning. DUF havde endvidere arbejdet med kommissorier for monitoreringsrejser baseret på generiske, effektorienterede spørgsmål til identifikation af styrker og udfordringer på tværs af forskellige organisationer. Der var endvidere udarbejdet retningslinjer for DUFs finansielle tilsyn hos partnerorganisationerne i Syd. DUF havde besluttet at hæve bevillingsloftet for partnerskabsprojekter fra 0,5 mio. kr. til 1 10

11 mio. kr. i 2013, hvilket ville kræve tilpasning af puljeretningslinjer, finansielle retningslinjer og den tilhørende værktøjskasse. Projektpuljens bevillingsudvalg bestående af ni medlemmer valgt af DUFs bestyrelse ville fortsætte i uændret struktur. Strategiudvikling- og programgennemførelse DUFs nye internationale strategi med fire strategiske indsatser var et funktionelt arbejdsredskab for den internationale afdeling. Strategiens to ben i forhold til, at det internationale arbejde skulle gøre forskel både ude og hjemme, gav god mening med partnerskaber i centrum og læring begge veje. Med hensyn til udfordringerne i forhold til de nye vinde, som havde blæst især i den arabiske verden, var det DUFs holdning fortsat at styrke de organiserede unge af hensyn til bæredygtighed, selvom det i højere grad har været uorganiserede sociale bevægelser, der har været drivkræfterne i det arabiske forår. Mange ungdomsorganisationer arbejdede på uafhængighed af regeringerne, og analyse af den politiske kontekst var derfor vigtig i forhold til aktiviteterne støttet over puljen. Fortalervirksomhed ville derfor fortsat være et vigtigt indsatsområde med fokus på mere proaktiv rådgivning for at støtte medlemsorganisationer og deres partneres kapacitet til at fungere som aktive medspillere i reform- og forandringsprocesser. DUF planlagde at afholde en stor konference i Danmark i maj 2013 med fokus på, hvordan unge i udviklingslandene og MENA-regionen fremmer rum for deltagelse i det politiske liv og civilsamfundet. Partnerskaber var som nævnt omdrejningspunktet for DUFs internationale arbejde, og der blev løbende gjort en indsats for at styrke rådgivningen på dette område, herunder med fokus på monitorering af partnerskaber. DUF bekræftede, at man forvaltningsmæssigt koordinerede med CISU, og at der var planlagt et møde i marts om kapacitetsopbygning mellem de danske puljeorganisationer. Ti af DUFs medlemsorganisationer er også medlem hos CISU. Et studie af organisationsudvikling i medlemsorganisationer var blevet færdiggjort primo 2013 efter en længere proces. Blandt anbefalingerne var, at DUF skulle blive skarpere på at konkretisere rådgivningsbehov i de enkelte tilfælde, gruppere nye og erfarne medlemmer mere strategisk, og at ungdomsledere var fundamentale for vidensdeling. DUF ville i 2013 iværksætte en undersøgelse af den langsigtede effekt af det internationale arbejde på individ-, organisations- og samfundsniveau. Undersøgelsen ville se både på begrebet frivillighed og hvilke muligheder/udfordringer i forhold til effekt, der lå i arbejdet med unge som målgruppe/forandringsagenter. Resultaterne ville blive anvendt både eksternt til dokumentation og lobbyvirksomhed og til intern kvalitetsudvikling. DUFs folkelige forankring havde to ben: Flere medlemsorganisationer og udbredelse af det internationale arbejde internt i organisationerne. En række nye medlemsorganisationer havde engageret sig i det internationale arbejde i 2011, men lige så mange var ophørt med at være projektaktive. Det var således vanskeligt at vurdere fremdrift på årsbasis, men set over en længere periode var fremdriftstendensen klart positiv. DUF redegjorde for, at MENA-puljen især fik ansøgninger fra de mere politisk prægede organisationer, mens Projektpuljen søgtes af en bredere kreds, herunder de kirkelige ungdomsorganisationer. 11

12 Faglige netværk Udenrigsministeriet har siden 2002 ydet støtte til kapacitetsudvikling af danske organisationer igennem såkaldte faglige netværk. Denne støtte har vist sig at være en frugtbar og omkostningseffektiv måde at understøtte læringsprocesser og faglig udvikling blandt de danske organisationer. NGO Forum NGO-Forum der repræsenterer de danske organisationer har det overordnede ansvar for netværkspuljen, der fysisk er placeret hos den organisation, der har formandskabet i NGO-Forum. Med puljen er det hensigten at støtte en fælles platform for netværksarbejde mhp. kapacitetsopbygning frem for at yde støtte direkte til individuelle netværk. Dette ikke mindst for at sikre, at de danske organisationer selv identificerer og prioriterer vigtige områder, hvor temaerne rækker ud over den enkelte organisations virkefelt. Programudvikling I varetog Folkekirkens Nødhjælp funktionen, som fra 2011 er overgået til IBIS. Netværksplatformen har brugt 2009 og (delvist) 2010 til at etablere og konsolidere sig i den nye struktur, herunder definere sit strategiske fokus. For perioden definerede man de strategiske prioriteringer i netværksarbejdet som: 1) Globale tendenser, muligheder og udfordringer, 2) Unges indflydelse, 3) Metodeudvikling, 4) Køn- og ligestilling samt 5) Hiv og aids og seksuelle og reproduktive rettigheder. For perioden har NGO Forum fastlagt fire udviklingsmål: 1) I samarbejde med andre NGO platforme (92-gruppen, Concord Danmark og netværket FORDI) at sikre et koordineret responsum fra danske civilsamfundsorganisationer til den internationale post 2015 proces, 2) opfølgning på den nye udviklingsstrategi ved involvering i udarbejdelsen af udvalgte handlingsplaner og processen i forbindelse med evaluering og revision af civilsamfundsstrategien, 3) Systematisk vidensdeling af den metodeudvikling, der finder sted i de enkelte netværksinitiativer, f.eks. ved udarbejdelse af metodepapirer og 4) opfølgning på eksternt review af netværksfaciliteten om kapacitetsopbygning, som UM planlægger at gennemføre i NGO-Forum gennemfører to årlige ansøgningsrunder. Større og længerevarende faglige netværk kan kun søge om støtte i forbindelse med efterårsrunden, mens ansøgninger om korterevarende kapacitetsudviklingsaktiviteter kan indsendes både ved forårs og efterårsrunden. I november 2011 modtog NGO-Forum seks ansøgninger, hvoraf fem - der alle blev godkendt - omhandlede konkret støtte til større og længerevarende kapacitetsudviklingsaktiviteter. NGO Forum modtog også tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer, hvoraf to ansøgninger blev godkendt. I alt blev den strategiske ramme på 3 mio. kr. i 2012 fordelt med 2 mio. kr. til større ansøgninger og 1 mio. kr. til mindre ansøgninger på max kr. NGO Forum modtog i april seks mindre ansøgninger, hvoraf fem blev godkendt. Seneste konsultationer UM var generelt tilfreds med den udviklede model for samarbejde, hvor prioriteterne for kapacitetsudvikling, løbende og fleksibelt fastlægges i civilsamfundsmiljøet. UM udtrykte også 12

13 tilfredshed med rapporteringen for puljen. NGO Forum forklarede, at man snakkede meget sammen om prioriteterne i miljøet. Der var generel tilfredshed og reel deltagelse i netværks- og træningsaktiviteter, men så også et behov for at kunne tilbyde mere individuel rådgivning og coaching for at få omsat læring til praksis i Syd. I nogle tilfælde havde det været nødvendigt som del af prioriteringsprocessen at yde aktiv dødshjælp til netværk, hvis betydning var formindsket. Det er fint, at dette skete gennem dialog mellem de folkelige organisationer. UM erklærede sig åben overfor nye læringsmetoder. Det afgørende var effekten på det praktiske arbejde i Syd ikke at kunne tælle antal afholdte kursusdage. Der var en dialog om arbejdet med globale tendenser, hvor der var ansat en akademisk medarbejder. Arbejde med policy koherens var forankret i Concord og arbejde med Sustainable Development Goals var forankret hos 92-gruppen, mens arbejdet med post Millennium Development Goals inddrog en bredere kreds, hvor medarbejderen fungerede som koordinator. Det aftaltes, at NGO Forum sender mere konkrete planer for arbejdet med globale tendenser. IBISs periode som værtsorganisation udløber med 2013, og der forventes formelt truffet beslutning om ny værtsorganisation i maj Reviewet af NGO Forum vil finde sted i august Concord Danmark Concord Danmark (CD) er et netværk for udviklingsorganisationer og arbejder for at øge sammenhængen mellem EU s forskellige politikområder. Målet med CDs arbejde er at opnå en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. CD fokuserer på hvordan EU s politikker påvirker udviklingslandene. CD er en del af Concord Europe s netværk, som samlet repræsenterer 1800 udviklingsorganisationer. Concord Danmark har 42 danske medlemsorganisationer, der både tæller store kendte NGO er som Amnesty International og Folkekirkens Nødhjælp, samt mindre frivilligt drevne organisationer som Levende Hav. Bestyrelsen har syv medlemmer, som kommer fra Action Aid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke), IBIS, CISU, CARE Danmark, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Ulandssekretariatet og Røde Kors. CD har modtaget forskellige bevillinger fra Udenrigsministeriet. I 2010 modtog netværket, der dengang hed Den danske EU-NGO platform - en bevilling på 3,9 mio. Senere i 2011 modtog CD en særbevilling på 3 mio. kr. til brug for aktiviteter under det danske EU-formandskab. I 2012 kom CD på finansloven med en fast bevilling på 2 mio. kr. Fra 2013 steg dette beløb til 2,5 mio. kr. Programudvikling CD arbejder inden for tre indsatsområder: 13

14 1) Fortalervirksomhed: Fremme danske organisationers synspunkter på europæisk udviklings- og nødhjælpspolitik i det europæiske samarbejde. CD taler civilsamfundets sag og tilbyder kapacitetsudvikling af medlemsorganisationerne til deres direkte arbejde med udvikling på EUniveau. 2) Information: Oplyse om EU s udviklingspolitik gennem formidling af nyheder, afholdelse af fyraftensmøder og workshops for medlemmer, løbende kontakt til pressen og relevante politiske aktører, samt udgivelse af en række publikationer. 3) Medlemsservice: Fremme danske organisationers adgang til EU-finansiering af udviklingsprojekter, herunder rådgivning og information til medlemsorganisationerne om EUfinansiering af udviklingsprojekter, samt kurser, udarbejdelse af vejledninger og ad hoc støtte og feed back til de organisationer, der søger om EU-midler. CD vil i 2013 fokusere på arbejdet med politikkohærens, hvor netværket vil levere input vedr. politikkohærens på det udviklingspolitiske område, post-2015-dagosrden, skat, samt præge CONCORD Europes arbejde med politikkohærens herunder særligt på de nævnte områder. CD vil desuden opprioritere arbejdet vedr. civilsamfundet. CD vil arbejde for at civilsamfundets involvering i EU's udviklingspolitik styrkes samt at der skabes mere rum for civilsamfundets politiske indflydelse. Hertil kommer at CD vil støtte medlemsorganisationernes kapacitet til at opnå finansiering af udviklingsprogrammer fra EU. Med det stigende krav til danske rammeorganisationer om samfinansiering, er dette arbejdsområde særdeles relevant. CD mærker en stor interesse for rådgivning og kurser inden for dette område, og derfor søger CD at opbygge den nødvendige interne kapacitet både i sekretariatet samt udnytte og systematisere brugen af den gode erfaring, der allerede findes i netværket. Seneste konsultationer Der blev afholdt konsultation med CD i januar 2013, hvor CDs strategiudviklingsproces blev rost for en omfattende medlemsinddragelse og en inklusiv strategiproces. CDs udviklingsmål for samt resultatberetningen fra 2012 blev drøftet. UM udtrykte i den forbindelse anerkendelse af CD s ekspertrolle og aktive lobbyindsats generelt, og specielt evnen til at fokusere på nogle få områder var vigtig. 14

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Organisatorisk Årsberetning 2013

Organisatorisk Årsberetning 2013 Organisatorisk Årsberetning 2013 Indledning 2013 blev endnu et travlt år for DMRU. En kapacitetsundersøgelse iværksat af udenrigsministeriet konkluderede, at vi har den fornødne faglige, organisatoriske

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS

Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Referat fra møde i det stående udvalg Tirsdag den 8. juni, kl. 13.00 15.30 på IBIS Møde referat Til stede Lehnart Falk (ADRA Danmark), Frank Lausten (CARE), Jann Sjursen (Caritas Denmark), Karen Reiff

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport

Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport Oversættelse Genbrug til Syd: Organisatorisk og administrativt set-up Endelig rapport 25-01-2012 Indhold Resumé.... 2 1 Baggrund 4 2 AADK og GtS i et strategisk perspektiv. 6 2.1 Historisk perspektiv.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007

Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Beretning fra styregruppe og temagrupper 2007 Styregruppens beretning v/elsebeth Gravgaard, forkvinde, Årsmøde 5.december 2007 Rammerne Sekretariatet etableret Fra 1.januar 2007 gik Kønsnet finansielle

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

CICED Community for International Cooperation in Education and Development

CICED Community for International Cooperation in Education and Development CICED Community for International Cooperation in Education and Development Titangade 11 w 2200 København N w info@ciced.dk w www.ciced.dk w +45] 4189 7131 Arbejdsprogram 2014-2015 Indledning CICED går

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Notat: Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Det er på høje tid Danmark udarbejder en strategi for, hvad vi vil med EU på udviklingsområdet. Danmark har en stærk strategisk interesse i, at EU

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Strategi for økonomisk tilsyn

Strategi for økonomisk tilsyn Strategi for økonomisk tilsyn Indhold 1 Indledning 1 2 Rammerne for det økonomiske tilsyn 2 3 Formål med det økonomiske tilsyn 3 4 Metoder i tilsynet 4 4.1. Risikobaseret tilsyn 4 4.2. Tematisk tilsyn

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien...

FORORD. Forord... Del 1: De danske organisationers arbejde med at gennemføre målsætningerne i Civilsamfundsstrategien... DANSKE ORGANISATIONERS TVÆRGÅENDE MONITORERING AF GENNEMFØRELSEN AF MÅLSÆTNINGERNE I CIVILSAMFUNDSSTRATEGIEN 2010 FORORD INDHOLD Strategien for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene (Civilsamfundsstrategien)

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013. 1 CARE Danmarks strategi 2014 TRATEGI 2014 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmøde 23. oktober 2013 1 I verdens fattigste landområder er det hårdt arbejde at skaffe mad nok til at overleve. Her er klimaet, adgang

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling

Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam. Styrelsens anbefaling Indstilling til Generalforsamlingen om observatørstatus i Oxfam Styrelsens anbefaling IBIS styrelse indstiller til Generalforsamlingen, at IBIS søger om observatørstatus i Oxfam International. Observatørperioden

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012

Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 Rapport fra MENA Netværkets årsmøde 2012 MENA Netværkets Årsmøde 2012 var en kombinationsdag, der inkluderede: 1. Et overordnet fagligt tema 2. Præsentation af MENA netværkets nye ressourcedatabase 3.

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14

NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Punkt 2 Formandens skriftlige beretning for 2013-14 NGO FORUMs årsmøde 27. maj 2014 NGO FORUM Formandens skriftlige beretning for 2013-14 Det har været et travlt år. Det er jo en kliché efterhånden, men

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972

Personlige data. Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 CV Peter Sigsgaard Revideret september 2014 Personlige data Uddannelse: Nationalitet: Mag. Art. Kultursociologi (Københavns Universitet) 1972 Dansk Født: 25-12-1942 Civilstand: Nuværende stilling: Gift

Læs mere

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling

Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling Værktøjskasser til film Værktøjskasse film 1 Danidas undervisningssite: http://udviklingstal.um.dk/da/ F.eks. med ordforklaring: http://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/ordforklaring/

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Nuværende status i det Stående Udv.

Nuværende status i det Stående Udv. NGO FORUMs årsmøde 16. maj 2013 Der vil på årsmødet stilles forslag om vedtægtsændringer i forhold til valg til NGO FORUMs Stående Udvalg. Hvis forslaget bliver godkendt, vil alle NGO FORUMs medlemsorganisationer

Læs mere

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011

Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Referat fra møde i det Stående Udvalg Onsdag den 22. juni 2011 Møde referat 1. Ny køreplan for prioritetsområdet Miljø og Klima i den danske udviklingsstrategi: Ib Petersen (Direktør for Udviklingspolitik),

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Almennyttig strategi 2011-16

Almennyttig strategi 2011-16 Almennyttig strategi 2011-16 ELEMENTER I STRATEGIEN ELEMENTER I STRATEGIEN 1. Det almennyttige arbejde 2. Vision 3. Målgruppe 4. Kort analyse af målgruppen 5. Grundlaget for fondens arbejde 6. Indsatsområder

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om misbrug af bistandsmidler under programmet for national forsoning og opbygning af civilsamfundet i Burma (kanaliseret via Den Danske Burma Komité) Juni 2011 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Rammeorganisations kandidater

Rammeorganisations kandidater Udenrigsudvalget 2012-13 (Omtryk - 01-03-2013 - Manglende bilag) URU Alm.del Bilag 99 Offentligt Desk review af Rammeorganisations kandidater Caritas Danmark September 2012 Indholdsfortegnelse Liste over

Læs mere

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01

World Bank. 10,0 mio. kr. 2012-2016. Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41 6512601-01 MEK 46.B.117.b.8. Opfølgning af Rio+20: Verdensbanken: WAVES (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services) World Bank 10,0 mio. kr. 2012-2016 N/A Den Udviklingspolitiske Strategi 06.34.01.80.41

Læs mere

"#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134"'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!

#$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)! !!! #$%#&'()$#*'+,#%'#!-.!! /01!2134'!56#&&#'7$#!8,! &#$%#&'98&&()79-:78)!! 4$-*;#6$#:!-.!#9':#*)!98)'(%#):!! -*7-!+*#)'#)!.8*!/01!2134!!?-)(-*!@ABC!!!!!!!!!!! D8):-9:E!-*7-!+*#)'#)! -7%E!F#*-G;-=5H58:&-7%I=8&!

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N

Generelle oplysninger og finansiel rapportering. 2200 København N Narrativ rapport STØRRE NETVÆRKSINITIATIVER Dette skema anvendes årligt samt ved afslutning af større netværksinitiativer finansieret af Udenrigsministeriets puljeordningen til støtte af kapacitetsudvikling

Læs mere

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011

REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES. København, 4. maj 2011 REFERENCE FRAMEWORK FOR SUSTAINABLE CITIES København, 4. maj 2011 INTEGRATIONSMINISTERIETS INTERNATIONALE SAMARBEJDE PÅ BY- OG BOLIGOMRÅDET Det bypolitiske EU-samarbejde Urban Development Group European

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere