For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "For information. Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A"

Transkript

1 For information Information about outcome of consultations with Danish organisations receiving pool funding, incl. networks N/A A system of pooled funds has been established to support cooperation between small and medium-sized Danish organisations and their partners in developing countries. The pooled fund arrangement provides more flexible support to small scale interventions, including capacity building support, and allows for relatively inexperienced organisations to get involved in development work, thereby also contributing to increased engagement of the Danish public in development activities. Danida provides funds for seven pools, administered by six organisations: Civil Society in Development (CISU), Disabled Peoples Organisations Denmark (DPOD), Danish Mission Council Development Department (DMCDD), Danish Youth Council, NGO Forum and CONCORD. A restructuring of the Danish civil society support is currently taking place with the aim of improving administrative efficiency and sharpening the strategic dialogue. As a result, Danida will as from 2013 only handle support to Danish framework organizations, which will increase in numbers, as well as support to organizations administering pools and networks. The management of individual projects has been delegated to CISU and it has also been agreed that the DPOD will receive additional pool funds to enable funding of larger projects by member organisations. Consultations with pool fund organisations and networks are carried out every two years and the Council for Development Policy is subsequently informed. Highlights from the consultations include discussions on the capacity assessments made of CISU, DPOD and DMCDD and the increased roles assumed by these organisations. Strategic focus on partnerships and learning between North and South and the role the network plays in coordinating the priorities for capacity building among Danish organisations were other important issues discussed with the Danish Youth Council and the NGO Forum respectively. With CONCORD, their focus on policy coherence on the development policy agenda, post-2015 and taxation, as well as on civil society involvement and influence in EU development policy was discussed. 1

2 The Ministry of Foreign Affairs has signed pool fund agreements with a total of six organisations. They include: CISU for advisory services and capacity building as well as a project pool for small and medium sized projects and programmes. The three umbrella organisations Disabled Peoples Organisations Denmark, Danish Youth Council, and Danish Mission Council with Mini Programmes. Only members may apply for Mini Programme funding. NGO Forum manages a platform for networking activities among Danish civil society organisations. Concord Denmark is a network for development organisations which seek to promote increased coherence between the different policy areas of the EU. The aim is to achieve a more just and efficient development policy while supporting active participation from civil society in development not only in Europe, but in developing countries as well. Tabel Detailing support to pooled funds and networks in 2013 Organisation Size of Grant (in million kr.) CISU 150 Disabled Peoples Organisations Denmark 50 Danish Mission Councils Development 15 Department Recycling for Development 7.5 Danish Youth Council 11 NGO Forum (Capacity development) 6 Concord Denmark 2.5 The Danish Civil Society Strategy provides the framework for support to Southern civil society across cooperation modalities, including the pool fund arrangement. The strategy has recently been evaluated. One of the three main recommendations of the evaluation was to maintain a mix of funding modalities that reflects the diversity of civil society. The evaluation found numerous positive examples of Danish/Southern links and smaller-scale development projects supported through pooled funds in Denmark. These tend to result in multiple small-scale impacts rather than policy or practice change at a larger scale. The consultations reported in this document were held during the period between October 2012 and March Issues discussed during the consultations included strategies and priorities of the programmes as well as management and organisational developments. An important aspect of all pool fund arrangements and networks is the potential for engaging wide sections of the Danish public in support for development in the South. All in all the support to pooled funds and networks encompass flexible support modalities which facilitates involvement of popular organisations in Denmark in development cooperation a tuned to the organisations varying interests and capabilities. The next report to the Council for Development Policy will be submitted in

3 Puljer Udenrigsministeriet har siden 1992 ydet støtte til forskellige puljeordninger. Siden CISU i 2002 fik den første støtte til en projektpulje, er den gradvis blevet øget i omfang og bevillingsgrænsen er blevet hævet flere gange. Puljeordningerne har vist sig at være et omkostningseffektivt instrument til at involvere brede kredse af folkelige organisationer i Danmark i udviklingssamarbejdet. Civilsamfund i Udvikling (CISU) CISU, der indtil juni 2012 hed Projektrådgivningen (PR), er en sammenslutning af danske foreninger, der alle er engagerede i udviklingsspørgsmål enten som hovedformål eller som en større eller mindre del af deres aktiviteter. PR blev stiftet i 1995 og har siden 1996 modtaget støtte fra Udenrigsministeriet. CISUs mission er, at et mangfoldigt og stort antal dansk baserede folkelige organisationer er kvalificerede, samarbejdende og synlige aktører i samspillet mellem det danske civilsamfund og civilsamfundsorganisationer i udviklingslande under former, der konkret bidrager til fattigdomsbekæmpelse og styrker civilsamfundet. Foreningen har i dag knap 250 medlemmer. Medlemstallet har været støt stigende i hele foreningens levetid, men ser nu ud til at være stabiliseret. CISU ledes af en bestyrelse på syv personer, der vælges på foreningens årsmøde. Udenrigsministeriets støtte til CISU på 150 mio. kr. i 2013 finansierer 1) en konsulentordning, der omfatter kurser, rådgivning og faglig formidling, erfaringsudveksling, netværksdannelse og særligt aftalte opgaver samt 2) forvaltning af en puljeordning med bevillingskompetence op til 5 mio. kr., der kan søges af organisationer uanset størrelse, såfremt de ikke modtager finansiering under en rammeaftale, programbevillinger eller DHs pulje. CISU kan lave indstillinger om større bevillinger, som så forelægges bevillingskomiteen i UM. Efter en bevillings tiltrædelse administreres den af CISU, og den finansieres af puljen. Programudvikling CISU har siden 2002 administreret en projektpulje som del af udmøntningen af Civilsamfundsstrategien. I de første år var puljen kendt som minipuljen, hvor der kunne ydes bevillinger på op til 1 mio. kr. I 2005 blev bevillingsloftet hævet til 3 mio. kr. og i 2010 blev dette yderligere hævet til 5 mio. kr. Puljen benævnes nu Civilsamfundspuljen, og ud af bevillingen på Finansloven på 150 mio. kr. til CISU er de 135 mio. kr afsat til at gå til puljen. Seneste konsultationer Drøftelserne fandt sted i flere omgange i december 2012 og januar, februar 2013 og havde som udgangspunkt CISUs 2012 rapportering og oplæg til Rulleplan Dialogen koncentrerede sig i høj grad om opfølgning af den kapacitetsundersøgelse, Danida foretog af CISU i efteråret I 2012 benyttede 189 af CISUs medlemsforeninger sig af muligheden for at få rådgivning. Der gennemførtes i alt 431 rådgivningsmøder om f.eks. ansøgninger, organisationsudvikling, oplysningsarbejde og fundraising. I alt deltog 1308 i workshops og fyraftensmøder gennemført af CISU i I 2012 blev i alt givet 110 bevillinger ud af 121 ansøgninger. 78 af bevillingerne var på mellem 1 og 3 mio. kr. 3

4 Kapacitetsundersøgelsen Overordnet set var kapacitetsundersøgelsen meget positiv. Der er stor gennemsigtighed og relativt stor tilfredshed hos CISUs brugere med ydelserne. De opstillede systemer til forvaltning af konsulentordningen og projektpuljen er veletablerede. Undersøgelsen konkluderede således, at det er hensigtsmæssigt at benytte CISU som instrument til udmøntning af Civilsamfundsstrategien i forhold til støtte gennem mindre danske folkelige organisationer. Blandt hovedanbefalingerne indgår, at der tilføres kapacitet til CISU i form af kompetencer på det finansielle område, men det vurderes ikke, at der vil være en generel forøget belastning af bevillings- og administrationssystemet i CISU, som følge af at en større del af den finansielle støtte til danske organisationer kanaliseres gennem CISU. Der er i undersøgelsen fokus på samarbejdet mellem UM og CISU. Det anbefales, at der stilles klarere mål på et overordnet niveau for kerneydelserne (rådgivning, kapacitetsudvikling og puljeadministration), som CISU kan arbejde relativt frit inden for, og som kan monitoreres løbende i forhold til målopfyldelse. Herudover er der en række anbefalinger af mere teknisk karakter. CISU fandt også, at processen omkring kapacitetsundersøgelsen havde været nyttig. CISU har i opfølgning heraf ansat en controller, og efter dialog er der i 2012 udarbejdet konkrete strategiske output/service indikatorer for CISUs arbejde. CISU vil i maj 2013, på baggrund af deres forandringsteori, fremsende forslag til måling på outcome niveau. Der var enighed om, at ressourcer afsat til screening af ansøgninger samt til administration og monitorering af bevillinger - bortset fra ansættelsen af en controller - som udgangspunkt vil blive fastholdt på det nuværende niveau, om end CISU ikke var sikker på, at screening og administration af større projekter og programmer ikke mindst i de første år vil kræve flere ressourcer. CISUs rolle i Syd er primært at være understøttende for medlemmerne af CISUs projektaktiviteter og deres kontekstforståelse. Der er ikke med finansiering fra puljeaftalen rum for en selvstændig konsulentrolle for CISU over for f.eks. ambassader og Sydfonde, der kunne ønske viden om hvordan CISU-modellen fungerer. De tidligere såkaldte længerevarende tematiske læringsrejser bør CISU nedprioritere. Læring kan også ske i tilknytning til tilsyns- og monitoreringsrejser. Mht. budgetrestriktion og prioritering af Civilsamfundspuljen forklarede CISU, at man ikke forventede, at det ville blive nødvendigt at prioritere i forhold til budgetrestriktionen for mindre projekter og partnerskabsindsatser under kr., men alene i forhold til kvalitetskriterier Men det vil blive nødvendigt at prioritere i forhold til budgetrestriktionen, når man i løbet af 2013 indfører en modalitet for mindre programmer og måske nødvendigt at prioritere også for større enkeltprojekter mellem kr. og 5 mio. kr. Endelig aftaltes at følge kapacitetsundersøgelsens anbefaling om at holde årlige konsultationer mellem Udenrigsministeriet og CISU. Danske Handicaporganisationer (DH) DH er paraplyorganisation for 32 medlemsorganisationer med mere end mennesker med handicap og deres pårørende i Danmark og dermed en bred kontaktflade til det danske samfund. DH er en rettighedsbaseret organisation med stor erfaring inden for organisering, lobby- og fortalerarbejde i forhold til de danske aktører på handicapområdet. Ambitionen om løbende at skabe kobling mellem det danske arbejde og den indsats, som DH og medlemsorganisationerne 4

5 yder i udviklingslandene, er yderligere blevet styrket i en fælles orientering mod gennemførelse af FNs handicapkonvention (ikrafttrædelse 2008), som DH deltog aktivt i udarbejdelsen af. Organisationen har i forbindelse med oplægningen af Civilsamfundsstøtten fra 2013 fået en rammeaftale på 10 mio. kr. primært til aktiviteter i Uganda tillige med strategiske initiativer i forhold til gennemførelse af FNs handicapkonvention. Rammebevillingen ligger udover puljen til miniprogrammer. Programudvikling DH fik sin første bevilling til et miniprogram i 1994 og fik frem til 2006 bevilget i alt 60 mio. kr. I 2007 kom DHs miniprogram direkte på finansloven med 13 mio. kr. årligt med en forhøjelse i 2012 til 15 mio. kr. I forbindelse med omlægningen af Civilsamfundsstøtten blev det besluttet, at DH fra 2013 får en udvidet Handicappulje (2013: i alt 50 mio. kr.) til at varetage alle enkeltbevillinger til medlemsorganisationerne, der ikke fremover vil kunne søge Danida eller CISU om midler. DH vil således få bevillingskompetence op til 5 mio. kr., mens større ansøgninger til eksempelvis programmer vil skulle forelægges bevillingskomiteen i UM. Handicaporganisationernes nøglekompetencer og erfaringer findes inden for udvikling af organisationer og kapacitetsopbygning af handicaporganisationer i syd. Der arbejdes derfor med at konsolidere erfaringen med organisationsudvikling i praksis. Samtidig fokuseres på direkte deltagelse i beslutningsprocesser for mennesker med handicap lokalt, nationalt og globalt. DHs medlemmer, hvoraf 14 er ulandsaktive, er engageret i otte lande i Afrika, Asien og Latinamerika med hovedfokus på Afrika. Seneste konsultationer Mødet fandt sted i november 2012 og omfattede afrapportering på DHs miniprogram for og oplæg til udvidet Handicappulje, jf. ovenfor, tillige med den indsendte rammeansøgning, som blev forelagt Styrelsen for Internationalt Samarbejde i december Afrapportering DH færdiggjorde i 2011 i samarbejde med medlemsorganisationerne en strategi til styrkelse af indsatsen for børn og unge med handicap og sikring af mere sammenhængende indsatser og initiativer på dette område. DH har siden 2005 haft en partnerskabsstrategi med tilhørende vejledning og værkstøjskasse. I 2011 påbegyndtes en revision heraf i samspil med handicaporganisationer i syd og nord. Strategien er baseret på organisationernes erfaringer med afsæt i den virkelighed og kontekst, som partnerskaberne udfolder sig i. Et fællestræk for handicaporganisationernes partnerskaber er, at de som regel er knyttet mellem medlemmer af samme familie, eksempelvis indgår Dansk Blindesamfund typisk partnerskaber med andre blindeorganisationer. Det er karakteristisk, at de er mere end blot strategiske partnerskaber, er langvarige og ofte præget af gensidig inspiration og læring. I 2011 fortsatte DH udviklingen af en ny dansk hjemmeside til formidling af viden om FNs handicapkonvention og miniprogrammets initiativer i forbindelse med 2015-målene på en ny og inspirerende måde. Siden er bygget op om 5

6 temaerne ligestilling, hiv og aids, flygtninge og beskæftigelse og tjener også som platform for udveksling af erfaringer på tværs af organisationer og lande og inspiration til at benytte programmet på nye måder. Kapacitetsundersøgelse Med baggrund i et ønske fra DH om at samle sine bilaterale aktiviteter i Uganda i ét program gennemgik organisationen i september 2011 en kapacitetsanalyse, som også omfattede miniprogrammet. Analysen fremhævede DHs organisationskultur som professionel, ikkehierarkisk, uformel og støttende. Analysen har været fulgt op med et desk review i september 2012 efter beslutning om omlægning af civilsamfundsstøtten. Konsulenterne anbefalede i lyset af de planlagte udvidede beføjelser og DHs egne overvejelser, at organisationen sætter øget fokus på monitorering og evaluering, herunder læring, vidensdeling og resultatmåling. Endvidere anbefaledes etablering af klarere strategiske rammer for programudvikling generelt og landevalg specifikt. Omstillingsproces De ændrede modaliteter giver handicapbevægelsen i Danmark en række nye muligheder, men stiller også fornyede krav til organisationernes evne og vilje til samarbejde og koordinering. DH og medlemsorganisationerne har arbejdet seriøst med omstillingen og er bl.a. enedes om etablering af et Udviklingsstrategisk Forum til sikring af fælles udvikling af nye strategier og forankring af det internationale arbejde blandt medlemmerne. I de kommende to år vil der blive arbejdet med en række udviklingsmål for at sikre, at DH er en legitim og relevant forvalter af puljen for medlemmerne. Dette inkluderer styrkelse af bemandingen af den internationale afdeling, udvikling af nye bevillingsmodaliteter, udvikling af et fælles lærings-, monitorerings- og evalueringssystem samt opdatering af strategier for landevalg og landeanalyser. DH har siden december 2012 haft til huse i verdens mest tilgængelige kontorhus i Høje Tåstrup, hvor 18 handicaporganisationer er samlet under samme tag. Dette åbner for nye og andre former for samarbejde på tværs af organisationerne også på ulandsområdet, og DH forventer at skabe et aktivt og samarbejdende miljø omkring udviklingsarbejdet. Organisationerne ser det som en vigtig opgave at undgå at komme til at lukke sig om sig selv og vil have fokus på at sikre fortsat deltagelse i faglige netværk og indgåelse i strategiske partnerskaber med relevante aktører i Danmark og globalt. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) - Danish Mission Council Development Department DMR-U blev etableret i 1986 og har i dag 31 kirkelige medlemsorganisationer, hvoraf ca. 2/3 aktuelt er involveret i et eller flere projekter finansieret under Miniprogrammet. DMR-U repræsenterer de fleste væsentlige kirkelige samfund og retninger i Danmark. I 2011 havde medlemsorganisationerne ca medlemmer og 124 bidragsydere. DMR-Us medlemsorganisationer indsamlede i 2011 tilsammen ca. 322 mio. kr. fra individuelle givere og forskellige indsamlingsaktiviteter, herunder salg i genbrugsbutikker. Af dette beløb blev ca. 44 mio. 6

7 kr. brugt på udviklingsarbejde og ca. 8 mio. kr. på humanitært arbejde (i alt ca. 52 mio. kr.). Derudover modtog DMR-Us medlemsorganisationer i 2011 tilsammen ca. 56 mio. kr. fra Udenrigsministeriet via Miniprogrammet (11 mio. kr. i 2011), Nødhjælpspuljen (2 mio. kr.) samt en række enkeltprojekter. Dertil kommer direkte bevillinger fra CISU til medlemsorganisationerne. Fra 1. januar 2013 overtog DMR-U værtsskabet fra Mellemfolkeligt Samvirke for Renoverings- og Forsendelsesbevillingen (7,5 mio. kr. i 2013). Der henvises til særskilt afsnit i nærværende Rådsorientering om denne bevilling. Fremtidige konsultationer med DMR-U vil inkludere Genbrug til Syd. Programudvikling DMR-U fik som den første organisation i 1992 bevilget midler til et Miniprogram finansieret af Udenrigsministeriet. Siden 2007, hvor bevillingen kom på finansloven, har DMR-U modtaget 11 mio. kr. årligt hertil. Fra 2012 øgedes bevillingen til 15 mio. kr. DMR-U har fokuseret sit samarbejde med medlemsorganisationerne og deres partnere inden for områderne sundhed, uddannelse og styrkelse af lokalsamfund. Der arbejdes med inddragelse af tværgående hensyn i Miniprogrammet, herunder kønsaspektet, fremme af demokrati og menneskerettigheder, hiv/aids amt miljø- og klimahensyn. Som paraplyorganisation er DMR-U ikke underlagt specifikke krav om geografisk fokusering, men rent faktisk støtter kun få medlemsorganisationer udviklingsarbejde i mere end tre lande. Efter en årrække præget af udvikling af nye strategier på forskellige indsatsområder, ønsker DMR- U i de kommende år at sætte fokus på, hvordan disse anvendes. Især de små og mindre erfarne medlemsorganisationer tilbydes konsulentstøtte og faglige rådgivning med henblik på gennemførelse af udviklingsaktiviteter. Seneste konsultationer De seneste konsultationer med DMR-U blev lagt i foråret 2013 med henblik på ud over en drøftelse af den indsendte resultatrapportering for 2011 og rulleplan at kunne inddrage konklusioner og anbefalinger fra en kapacitetsundersøgelse, som UM iværksatte af DMR-U i slutningen af Strategiudvikling Kapacitetsopbygning ses som en grundpille i DMR-Us arbejde. I 2011 igangsatte DMR-U et review af støtten til kapacitetsopbygning med feltstudier i Nigeria og Liberia. På baggrund heraf blev der udarbejdet en kapacitetsopbygningspolitik, som anvendes ved udarbejdelse og rådgivning af ansøgninger fra medlemsorganisationerne og deres partnere. DMR-U planlægger i løbet af 2013 at gennemføre et review af arbejdet med kønsaspektet samt for indsatsen vedr. hiv og aids. Miniprogrammet omfatter følgende støtteformer: Partnerskabsaktiviteter, kapacitetsopbygning, Syd-Syd aktiviteter og udveksling, projekter, samt øvrig aktivitetsstøtte (f.eks. reviews, 7

8 oplysningsaktiviteter m.m.) Dertil kommer mulighed for støtte til humanitære indsatser i katastrofesituationer fra den særlige Nødhjælpspulje. DMR-U har hidtil kunnet imødekomme alle kvalificerede ansøgninger, men har senest oplevet et øget pres på bevillingen. Kapacitetsundersøgelse Kapacitetsundersøgelsen af DMR-U sigtede bl.a. på, som et led i den generelle omlægning af den danske civilsamfundsstøtte, at give UM og DMR-U et opdateret grundlag for at indgå i dialog om mulighederne for en eventuel udvidet samarbejdsaftale. Kapacitetsundersøgelsen konkluderede overordnet, at DMR-U grundlæggende har en god og solid faglig og ikke mindst administrativ kapacitet. Den påpegede imidlertid også en række udfordringer, herunder det grundlæggende dilemma mellem DMR-Us konstituering som udviklingssekretariat for medlemsorganisationerne og kravene til god forvaltningsskik (m.a.o. mellem servicedelen og bevillingsdelen), idet kapacitetsundersøgelsen vurderede, at der burde skelnes skarpere mellem DMR-Us rådgivende, indstillende og bevilgende myndighed. Behovet for øget strategisk skarphed/tematisk fokus udgør en anden væsentlig udfordring for DMR-U. DMR-U fremlagde en foreløbig plan for opfølgning på anbefalingerne, som dannede grundlag for drøftelserne på mødet. Planen lagde bl.a. op til udvikling af en forandringsteori i forhold til eget virke, medlemsorganisationernes udviklingsindsatser samt i forhold til et tematisk fokus. DMR-U vil ligeledes arbejde på en opstramning af bevillingsstrukturen. Det skal tilføjes, at kapacitetsundersøgelsen endvidere påpegede behov for, at UM strammer retningslinjerne for puljeorganisationer op, således at de ensartes og sikrer lige vilkår for at alle puljeorganisationer. Der pågår allerede et arbejde i UM med at revidere retningslinjerne for puljeorganisationer, og rapportens anbefalinger vil blive inkorporeret heri. UM vil fremover nøje monitorere implementeringen af anbefalingerne i kapacitetsundersøgelsen. De planlagte tiltag ventes at være på plads med udgangen af Renoverings- og forsendelsesordningen (til og med 2012 administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS) og fra 2013 af DMR-U) Det har gennem Danidas Renoverings- og Forsendelsesbevilling siden 1990 været muligt at søge om støtte til renovering og forsendelse af brugt udstyr indsamlet i Danmark til f.eks. skoler og hospitaler i udviklingslande. Der har tillige kunnet søges om støtte til mindre forsendelser af udstyr til humanitære formål. Ordningen (Genbrug til Syd, GtS) har været administreret af Mellemfolkeligt Samvirke (MS) på vegne af Udenrigsministeriet og finansieret som en puljeordning med en årlig finanslovsbevilling. MS har haft et tæt samarbejde med en række danske produktionsskoler/renoveringsværksteder, som har spillet en vigtig rolle med kvalitetssikring i forbindelse med containerpakning og forsendelse af det indsamlede, brugte udstyr. GtS har haft tre indbyrdes sammenhængende mål: (1) at stimulere social og økonomisk udvikling i udviklingslande, (2) at fremme interessen for udviklingsarbejde blandt danske organisationer og enkeltpersoner, og (3) at skabe nye muligheder for græsrodssamarbejde mellem nord og syd. Målgruppen har gennem årene udviklet sig til at omfatte en blandet gruppe af solidaritets- og 8

9 humanitære organisationer, diaspora grupper, kirkelige organisationer, fagforeninger og engagerede enkeltpersoner. Ordningen står i dag over for en række udfordringer, bl.a. i forhold til hvordan brugernes kapacitet til at håndtere projekter af stigende kompleksitet kan udbygges. Hertil kommer, at ordningen skal leve op til kravene i Civilsamfundsstrategien fra 2008, herunder med hensyn til bæredygtig udvikling i Syd, kapacitetsudvikling og solide partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer. Programudvikling I 2011 blev der under Renoverings- og forsendelsespuljen behandlet i alt 216 aktivitetsbevillinger. De 216 aktivitetsbevillinger er gennemført af 133 bevillingsmodtagere, idet en del har modtaget flere bevillinger. I alt 48 bevillinger indeholdt tilskud til en projektrejse. Udenrigsministeriet iværksatte i efteråret 2011 en ekstern gennemgang af GtS, inkl. et feltarbejde i Ghana. Reviewet konkluderede, at MS administration som sådan havde været tilfredsstillende, og ligeledes den tekniske støtte, som renoveringsværkstederne havde ydet, men at puljeordningen i et udviklingsmæssigt perspektiv forekom utidssvarende og ikke levede op til de krav og prioriteter, der ligger i Civilsamfundsstrategien. MS bestyrelse besluttede i 2012, at man ikke ønskede, at MS skulle fortsætte som administrator af GtS. Udenrigsministeriet besluttede derfor at invitere interesserede organisationer til at fremsende ansøgning med henblik på at overtage administrationen af GtS fra og med 1. januar Heri indgik, at organisationen indledningsvis skulle udarbejde ny strategi og retningslinjer for ordningen. Efter en gennemgang af de modtagne ansøgninger besluttedes det at indstille Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling som ny værtsorganisation. Dette godkendtes af Danidas Styrelse på møde i november Seneste konsultationer I stedet for de normale konsultationer afholdtes en række møder med MS og DMR-U med henblik på fastlæggelse af en plan for overdragelse af ordningen. Overdragelsen fra MS til DMR-U blev tilendebragt med udgangen af januar 2013, hvorimod MS endelige finansielle afrapportering til Udenrigsministeriet først vil ske til september betragtes som et overgangsår, hvor DMR-U vil indfase nye retningslinjer og procedurer. Finanslovsbevillingen er i 2013 reduceret fra 21 mio. kr. i 2012 til 7,5 mio. kr. I april 2013 er de endelige, reviderede retningslinjer efter Udenrigsministeriets godkendelse blevet lagt på DMR-Us hjemmeside. Retningslinjerne relaterer sig mere direkte end tidligere til Civilsamfundsstrategien og er tilpasset strategiens målsætninger med hensyn til støtte til kapacitetsopbygning og styrkelse af partnerskaber mellem civilsamfundsorganisationer i Danmark og i udviklingslandene. 9

10 Ministeriet vil nøje følge den videre implementering af de nye retningslinjer og procedurer for GtS. Såfremt resultaterne er tilfredsstillende, vil muligheden for en gradvis forøgelse af bevillingen de kommende år blive overvejet. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) - Danish Youth Council DUF blev stiftet i 1940 med en målsætning om at styrke børn og unges forståelse for og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser gennem et levende og aktivt forenings-engagement. DUF er en rettighedsbaseret organisation og arbejder med udgangspunkt i foreningslivet i Danmark, hvor aktiviteterne er baseret på frivilligt arbejde. DUF er paraplyorganisation for mere end 70 landsdækkende foreninger med ca lokalforeninger og omkring medlemmer, der driver samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge. Ungdomspolitik, spejderarbejde, elevdemokrati, ungdomsklubber, teater, udveksling og internationale projekter er blandt de mange områder, medlemmerne beskæftiger sig med. DUFs internationale arbejde uden for Europa består af nærværende miniprogram samt et regionalt mellemøstligt ungdomsprogram og et dialogambassadørprojekt under Det Arabiske Initiativ. Programudvikling DUF fik sin første bevilling til et miniprogram (Projektpuljen) i 1995 og fik frem til 2006 bevilget i alt 29,5 mio. kr. Sideløbende blev der ydet 12,7 mio. kr. til DUFs ungdomslederprogram, som nu er en integreret del af miniprogrammet. I 2007 kom DUFs miniprogram på finansloven med 6 mio. kr. og er over årene øget til det nuværende niveau på 11 mio. kr. årligt. Formålet med DUFs miniprogram er kapacitetsopbygning af civilsamfundet gennem demokratisering og mellemfolkelig forståelse, som i værksættes gennem organisationsudvikling i et samarbejde mellem børne- og ungdomsorganisationer i Danmark og udviklingslandene. Seneste konsultationer Drøftelserne fandt sted i januar 2013 hos DUF på basis af et oplæg med rapportering for perioden og planer for den kommende to års periode frem til næste formelle konsultationer. Organisatorisk udvikling DUFs rådgivning havde i 2011 været genstand for en systematisk indsats både med hensyn til udvikling af nye rådgivningstiltag og til intern konsolidering af rådgivningen i forhold til puljerne. En rådgivningsguide med fokus på strategisk rådgivning blev udarbejdet med anvendte metoder og principper til styrkelse af fælles metodisk tilgang og sikring af den institutionelle hukommelse. Et nyt elektronisk sagsbehandlersystem blev sat i gang i 2012 og muliggjorde deling af referater fra rådgivningsmøder til fælles læring i forhold til den strategiske rådgivning. DUF havde endvidere arbejdet med kommissorier for monitoreringsrejser baseret på generiske, effektorienterede spørgsmål til identifikation af styrker og udfordringer på tværs af forskellige organisationer. Der var endvidere udarbejdet retningslinjer for DUFs finansielle tilsyn hos partnerorganisationerne i Syd. DUF havde besluttet at hæve bevillingsloftet for partnerskabsprojekter fra 0,5 mio. kr. til 1 10

11 mio. kr. i 2013, hvilket ville kræve tilpasning af puljeretningslinjer, finansielle retningslinjer og den tilhørende værktøjskasse. Projektpuljens bevillingsudvalg bestående af ni medlemmer valgt af DUFs bestyrelse ville fortsætte i uændret struktur. Strategiudvikling- og programgennemførelse DUFs nye internationale strategi med fire strategiske indsatser var et funktionelt arbejdsredskab for den internationale afdeling. Strategiens to ben i forhold til, at det internationale arbejde skulle gøre forskel både ude og hjemme, gav god mening med partnerskaber i centrum og læring begge veje. Med hensyn til udfordringerne i forhold til de nye vinde, som havde blæst især i den arabiske verden, var det DUFs holdning fortsat at styrke de organiserede unge af hensyn til bæredygtighed, selvom det i højere grad har været uorganiserede sociale bevægelser, der har været drivkræfterne i det arabiske forår. Mange ungdomsorganisationer arbejdede på uafhængighed af regeringerne, og analyse af den politiske kontekst var derfor vigtig i forhold til aktiviteterne støttet over puljen. Fortalervirksomhed ville derfor fortsat være et vigtigt indsatsområde med fokus på mere proaktiv rådgivning for at støtte medlemsorganisationer og deres partneres kapacitet til at fungere som aktive medspillere i reform- og forandringsprocesser. DUF planlagde at afholde en stor konference i Danmark i maj 2013 med fokus på, hvordan unge i udviklingslandene og MENA-regionen fremmer rum for deltagelse i det politiske liv og civilsamfundet. Partnerskaber var som nævnt omdrejningspunktet for DUFs internationale arbejde, og der blev løbende gjort en indsats for at styrke rådgivningen på dette område, herunder med fokus på monitorering af partnerskaber. DUF bekræftede, at man forvaltningsmæssigt koordinerede med CISU, og at der var planlagt et møde i marts om kapacitetsopbygning mellem de danske puljeorganisationer. Ti af DUFs medlemsorganisationer er også medlem hos CISU. Et studie af organisationsudvikling i medlemsorganisationer var blevet færdiggjort primo 2013 efter en længere proces. Blandt anbefalingerne var, at DUF skulle blive skarpere på at konkretisere rådgivningsbehov i de enkelte tilfælde, gruppere nye og erfarne medlemmer mere strategisk, og at ungdomsledere var fundamentale for vidensdeling. DUF ville i 2013 iværksætte en undersøgelse af den langsigtede effekt af det internationale arbejde på individ-, organisations- og samfundsniveau. Undersøgelsen ville se både på begrebet frivillighed og hvilke muligheder/udfordringer i forhold til effekt, der lå i arbejdet med unge som målgruppe/forandringsagenter. Resultaterne ville blive anvendt både eksternt til dokumentation og lobbyvirksomhed og til intern kvalitetsudvikling. DUFs folkelige forankring havde to ben: Flere medlemsorganisationer og udbredelse af det internationale arbejde internt i organisationerne. En række nye medlemsorganisationer havde engageret sig i det internationale arbejde i 2011, men lige så mange var ophørt med at være projektaktive. Det var således vanskeligt at vurdere fremdrift på årsbasis, men set over en længere periode var fremdriftstendensen klart positiv. DUF redegjorde for, at MENA-puljen især fik ansøgninger fra de mere politisk prægede organisationer, mens Projektpuljen søgtes af en bredere kreds, herunder de kirkelige ungdomsorganisationer. 11

12 Faglige netværk Udenrigsministeriet har siden 2002 ydet støtte til kapacitetsudvikling af danske organisationer igennem såkaldte faglige netværk. Denne støtte har vist sig at være en frugtbar og omkostningseffektiv måde at understøtte læringsprocesser og faglig udvikling blandt de danske organisationer. NGO Forum NGO-Forum der repræsenterer de danske organisationer har det overordnede ansvar for netværkspuljen, der fysisk er placeret hos den organisation, der har formandskabet i NGO-Forum. Med puljen er det hensigten at støtte en fælles platform for netværksarbejde mhp. kapacitetsopbygning frem for at yde støtte direkte til individuelle netværk. Dette ikke mindst for at sikre, at de danske organisationer selv identificerer og prioriterer vigtige områder, hvor temaerne rækker ud over den enkelte organisations virkefelt. Programudvikling I varetog Folkekirkens Nødhjælp funktionen, som fra 2011 er overgået til IBIS. Netværksplatformen har brugt 2009 og (delvist) 2010 til at etablere og konsolidere sig i den nye struktur, herunder definere sit strategiske fokus. For perioden definerede man de strategiske prioriteringer i netværksarbejdet som: 1) Globale tendenser, muligheder og udfordringer, 2) Unges indflydelse, 3) Metodeudvikling, 4) Køn- og ligestilling samt 5) Hiv og aids og seksuelle og reproduktive rettigheder. For perioden har NGO Forum fastlagt fire udviklingsmål: 1) I samarbejde med andre NGO platforme (92-gruppen, Concord Danmark og netværket FORDI) at sikre et koordineret responsum fra danske civilsamfundsorganisationer til den internationale post 2015 proces, 2) opfølgning på den nye udviklingsstrategi ved involvering i udarbejdelsen af udvalgte handlingsplaner og processen i forbindelse med evaluering og revision af civilsamfundsstrategien, 3) Systematisk vidensdeling af den metodeudvikling, der finder sted i de enkelte netværksinitiativer, f.eks. ved udarbejdelse af metodepapirer og 4) opfølgning på eksternt review af netværksfaciliteten om kapacitetsopbygning, som UM planlægger at gennemføre i NGO-Forum gennemfører to årlige ansøgningsrunder. Større og længerevarende faglige netværk kan kun søge om støtte i forbindelse med efterårsrunden, mens ansøgninger om korterevarende kapacitetsudviklingsaktiviteter kan indsendes både ved forårs og efterårsrunden. I november 2011 modtog NGO-Forum seks ansøgninger, hvoraf fem - der alle blev godkendt - omhandlede konkret støtte til større og længerevarende kapacitetsudviklingsaktiviteter. NGO Forum modtog også tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer, hvoraf to ansøgninger blev godkendt. I alt blev den strategiske ramme på 3 mio. kr. i 2012 fordelt med 2 mio. kr. til større ansøgninger og 1 mio. kr. til mindre ansøgninger på max kr. NGO Forum modtog i april seks mindre ansøgninger, hvoraf fem blev godkendt. Seneste konsultationer UM var generelt tilfreds med den udviklede model for samarbejde, hvor prioriteterne for kapacitetsudvikling, løbende og fleksibelt fastlægges i civilsamfundsmiljøet. UM udtrykte også 12

13 tilfredshed med rapporteringen for puljen. NGO Forum forklarede, at man snakkede meget sammen om prioriteterne i miljøet. Der var generel tilfredshed og reel deltagelse i netværks- og træningsaktiviteter, men så også et behov for at kunne tilbyde mere individuel rådgivning og coaching for at få omsat læring til praksis i Syd. I nogle tilfælde havde det været nødvendigt som del af prioriteringsprocessen at yde aktiv dødshjælp til netværk, hvis betydning var formindsket. Det er fint, at dette skete gennem dialog mellem de folkelige organisationer. UM erklærede sig åben overfor nye læringsmetoder. Det afgørende var effekten på det praktiske arbejde i Syd ikke at kunne tælle antal afholdte kursusdage. Der var en dialog om arbejdet med globale tendenser, hvor der var ansat en akademisk medarbejder. Arbejde med policy koherens var forankret i Concord og arbejde med Sustainable Development Goals var forankret hos 92-gruppen, mens arbejdet med post Millennium Development Goals inddrog en bredere kreds, hvor medarbejderen fungerede som koordinator. Det aftaltes, at NGO Forum sender mere konkrete planer for arbejdet med globale tendenser. IBISs periode som værtsorganisation udløber med 2013, og der forventes formelt truffet beslutning om ny værtsorganisation i maj Reviewet af NGO Forum vil finde sted i august Concord Danmark Concord Danmark (CD) er et netværk for udviklingsorganisationer og arbejder for at øge sammenhængen mellem EU s forskellige politikområder. Målet med CDs arbejde er at opnå en mere retfærdig og effektiv udviklingspolitik, der samtidig fremmer aktiv deltagelse fra civilsamfundet i udviklingsarbejdet ikke kun i Europa, men også i udviklingslandene. CD fokuserer på hvordan EU s politikker påvirker udviklingslandene. CD er en del af Concord Europe s netværk, som samlet repræsenterer 1800 udviklingsorganisationer. Concord Danmark har 42 danske medlemsorganisationer, der både tæller store kendte NGO er som Amnesty International og Folkekirkens Nødhjælp, samt mindre frivilligt drevne organisationer som Levende Hav. Bestyrelsen har syv medlemmer, som kommer fra Action Aid Denmark (Mellemfolkeligt Samvirke), IBIS, CISU, CARE Danmark, Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp, Ulandssekretariatet og Røde Kors. CD har modtaget forskellige bevillinger fra Udenrigsministeriet. I 2010 modtog netværket, der dengang hed Den danske EU-NGO platform - en bevilling på 3,9 mio. Senere i 2011 modtog CD en særbevilling på 3 mio. kr. til brug for aktiviteter under det danske EU-formandskab. I 2012 kom CD på finansloven med en fast bevilling på 2 mio. kr. Fra 2013 steg dette beløb til 2,5 mio. kr. Programudvikling CD arbejder inden for tre indsatsområder: 13

14 1) Fortalervirksomhed: Fremme danske organisationers synspunkter på europæisk udviklings- og nødhjælpspolitik i det europæiske samarbejde. CD taler civilsamfundets sag og tilbyder kapacitetsudvikling af medlemsorganisationerne til deres direkte arbejde med udvikling på EUniveau. 2) Information: Oplyse om EU s udviklingspolitik gennem formidling af nyheder, afholdelse af fyraftensmøder og workshops for medlemmer, løbende kontakt til pressen og relevante politiske aktører, samt udgivelse af en række publikationer. 3) Medlemsservice: Fremme danske organisationers adgang til EU-finansiering af udviklingsprojekter, herunder rådgivning og information til medlemsorganisationerne om EUfinansiering af udviklingsprojekter, samt kurser, udarbejdelse af vejledninger og ad hoc støtte og feed back til de organisationer, der søger om EU-midler. CD vil i 2013 fokusere på arbejdet med politikkohærens, hvor netværket vil levere input vedr. politikkohærens på det udviklingspolitiske område, post-2015-dagosrden, skat, samt præge CONCORD Europes arbejde med politikkohærens herunder særligt på de nævnte områder. CD vil desuden opprioritere arbejdet vedr. civilsamfundet. CD vil arbejde for at civilsamfundets involvering i EU's udviklingspolitik styrkes samt at der skabes mere rum for civilsamfundets politiske indflydelse. Hertil kommer at CD vil støtte medlemsorganisationernes kapacitet til at opnå finansiering af udviklingsprogrammer fra EU. Med det stigende krav til danske rammeorganisationer om samfinansiering, er dette arbejdsområde særdeles relevant. CD mærker en stor interesse for rådgivning og kurser inden for dette område, og derfor søger CD at opbygge den nødvendige interne kapacitet både i sekretariatet samt udnytte og systematisere brugen af den gode erfaring, der allerede findes i netværket. Seneste konsultationer Der blev afholdt konsultation med CD i januar 2013, hvor CDs strategiudviklingsproces blev rost for en omfattende medlemsinddragelse og en inklusiv strategiproces. CDs udviklingsmål for samt resultatberetningen fra 2012 blev drøftet. UM udtrykte i den forbindelse anerkendelse af CD s ekspertrolle og aktive lobbyindsats generelt, og specielt evnen til at fokusere på nogle få områder var vigtig. 14

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets administration

Læs mere

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien

Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 60 Offentligt Danida UDENRIGSMINISTERIET DAC sektor: 150 Tematisk evaluering af danske NGO ers støtte til civilsamfund i Ghana og Etiopien evalueringresumé 2009.07

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Til dagsordenens punkt 4 Forslag til politisk ramme og prioriteringer for Projektrådgivningens Bestyrelse 2012-13 (Vedtages af Projektrådgivningens Generalforsamling 28. april 2012) Forslagsstiller: Bestyrelsen

Læs mere

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning

Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien. Rapporteringsvejledning Udenrigsministeriets tværgående monitorering af gennemførelsen af målsætningerne i Civilsamfundsstrategien Rapporteringsvejledning Revideret 08-03-2012 1 ÅRLIG BERETNING OM DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET...

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

Total kr kr. Total til rådighed kr kr.

Total kr kr. Total til rådighed kr kr. Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2013 NGO FORUM modtog i foråret 2013 tre ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra Dansk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Det Arabiske Initiativ December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Det Arabiske Initiativ (beretning nr. 10/2009)

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen

Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen Fremtiden for CISUs kapacitetsydelser og Projektpuljen Opsamling på medlemsmøder 18. og 19. sept. 2012 24. sept. 2012 / Tune Nyborg CISU står over for en række ændringer i vores aftale med Udenrigsministeriet

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr.

Total 726.817 kr. 538.137 kr. Total til rådighed til kapacitetsudvikling 1.300.000 kr. 1.300.000 kr. Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag C: Godkendelse af støtte af mindre kapacitetsopbygningsinitiativer NGO FORUM modtog i marts 2014 fem ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer:

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande

NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande Januar 1999 NGO-synspunkter på Danmarks miljøbistand til udviklingslande - Kommentarer fra 92-gruppen i forbindelse med MIKA-redegørelsen og den forestående debat i Folketinget om den danske miljøbistand

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat

Møde referat: NGO-forum Stående Udvalg 8-2-2010. Referat Referat Møde: NGO-forum Møde i det stående udvalg Dato: Mandag den 8. februar, 2010. 13.00 16.00 Sted: Folkekirkens Nødhjælp Referent: Pernille Tind Simmons (NGO-forum) Dagsorden punkt Kort beskrivelse/beslutning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødekreds Bestyrelsen + Erik, Jeef, Donna (medarbejderrep.), Bolette (under pkt. 1 og 2), Kim (under pkt. 3) og Iben (referent). Tid Ordinært bestyrelsesmøde søndag d. 2. oktober

Læs mere

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk

Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011. Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Den innovative kvindeprojektpulje September 2008 Maj 2011 ERFARINGSOPSAMLINGSSEMINAR 2 14 JUNI 2011 Bente Consulting ApS * www.benteconsulting.dk Dagens program 09.00-09.20 Velkommen 09.20 10.15 Erfaringsopsamling

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

8/06. Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

8/06. Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden 8/06 Beretning om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold

Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14. Indhold Stående Udvalg den 5. maj 2014 Bilag F: Ramme for fremtidig kapacitetsudvikling til godkendelse Ramme for en fælles kapacitetsudvikling i NGO-miljøet Endeligt udkast 28-04-14 Indhold Ramme for en fælles

Læs mere

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til

Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren. Vil regeringen tage initiativ globalt og i EU til at sætte adgang til Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 750 Offentligt Samrådsspørgsmål DZ fra Miljø-og Planlægningsudvalget til Ministeren for Udviklingsbistand Vil regeringen tage initiativ globalt

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012

antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 Udenrigsministeriet antal bilag kontor journalnummer dato 1 AFR 5.D.276.a.1.c. 26. juni 2012 BEVILLINGSNOTITS bevillingsnummer AFR/2012/ titel Styrkelse af afrikanske unges rettigheder og muligheder for

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse

Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Tematisk NGO evaluering demokratisk udvikling og folkelig deltagelse Dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslande kanaliseret gennem danske NGOer (2002-2008) Evalueringsspørgsmål Hvad er de konkrete

Læs mere

Viva Danmark. Strategi 2013-16

Viva Danmark. Strategi 2013-16 Viva Danmark Strategi 2013-16 Mission Vi ønsker at forbedre udsatte børn og unges vilkår, så de får en tryg og sund opvækst med muligheder for at skabe deres egen fremtid. Vision Vi drømmer om en bevægelse

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer

Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Ansøgningsskema 2012 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs

Generalforsamling 2014. Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Bilagssamling til CISUs Generalforsamling 2014 Til dagsordenens punkt 2 Bestyrelsens beretning 2013-2014 Generalforsamlingen skal godkende den samlede beretning, som består af to

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier

Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Retningslinjer og bevillingskriterier Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer Retningslinjer og bevillingskriterier Juni 2014 1 Indhold 1. Introduktion til Puljen til støtte af Kapacitetsudviklingsinitiativer... 3 2. Hvad støtter

Læs mere

Organisatorisk Årsberetning 2013

Organisatorisk Årsberetning 2013 Organisatorisk Årsberetning 2013 Indledning 2013 blev endnu et travlt år for DMRU. En kapacitetsundersøgelse iværksat af udenrigsministeriet konkluderede, at vi har den fornødne faglige, organisatoriske

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015

UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 UNG i UDVIKLING: DUFs Internationale Strategi for Udviklingslandene og Mellemøsten/Nordafrika 2010-2015 1 Indhold DUFs internationale arbejde i MENA-regionen og udviklingslandene... 3 Vision... 3 Mission...

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde

Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde Input til udkast til Strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU s udviklingssamarbejde fremlagt på Udviklingspolitisk Rådsmøde 15. marts 2013-03-20 Overordnet set er det nuværende udkast et rigtig godt

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03. 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013

Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03. 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013 CARE Danmark J.nr. 104.N.1.f.Kvindepuljen. Niger Initiativ til bekæmpelse af de-feminisering af landbruget G03 5.765.295 kr. 5.765.295 kr. 02/2010 02/2013 1. Beskrivelse Formålet med projektet er at bidrage

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet

Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Positionspapir nr. 4 Partnerskab og styrkelse af civilsamfundet Projektrådgivningen vil fremme: Partnerskaber mellem aktive eller potentielle civilsamfundsorganisationer i Nord og Syd, hvor: Fundamentet

Læs mere

Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan for DMRU

Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan for DMRU Bestyrelsens forslag til Arbejdsplan for DMRU 2014-16 Baggrund og forløb På generalforsamlingen 2013 besluttedes vedtægtsændringer, hvorefter generalforsamlingen fremover i lige år behandler forslag til

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling

Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Juridiske principper i CISU Civilsamfund i Udvikling Senest revideret 19. december 2008/Tune Nyborg (samt med nyt navn for foreningen fra 2012) Nedenstående opsummering af de juridiske principper, som

Læs mere

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr.

Maximum beløb der kan søges om er 200.000 kr. Ansøgningsskema 2012 - Mindre kapacitetsopbygningsinitiativer Enkeltstående aktiviteter eller afgrænsede initiativer, som normalt afvikles indenfor et år Ansøgning som word dokument på MAX 4½ SIDE (eksl.

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen]

Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Format for Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Puljeaftale mellem Udenrigsministeriet og [Værtsorganisationen] Nærværende aftale mellem Udenrigsministeriet (herefter kaldet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN

Stiftende Generalforsamling - NYT NAVN Referat fra Stiftende Generalforsamling i ny forening, dannet ved evt. fusion af NGO FORUM og Concord, 27. maj 2014 kl. 15-18 på Borups Højskole Dirigent: Pernille Vesterager Neergaard. Referent: Henrik

Læs mere

CISUs tilgang til læring

CISUs tilgang til læring CISUs tilgang til læring Til brug for CISU rådgivere og -undervisere samt andre, der er interesserede i CISUs tilgang til læring ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer

.N.1-14. Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse. Fem nye rammeorganisationer .N.1-14. 10 Anbefalet til udviklingsministerens godkendelse Fem nye rammeorganisationer ADRA Danmark, Danske Handicaporganisationer, 3F, Ulandssekretariatet og Verdens Skove 142,0 mio. kr. 2013 (12 måneder)

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate

GLOBALT FOKUS. Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1. Model: To be to do to relate GLOBALT FOKUS - Folkelige organisationers udviklingssamarbejde Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer PULJE PRAXIS #1 Model: To be to do to relate Pulje Praxis er en række korte dokumenter,

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005.

UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Ministerens talepapir fra samrådet den 17. november 2005. Udenrigsudvalget URU alm. del - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Den 24. november 2005 UDV, j.nr. 400.E.2-0-0. Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 21.-22.

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Udenrigsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Indledning Rammen for arbejdet med ligestilling i er på det personalepolitiske område vores ligestillingshandlingsplan, som blev udarbejdet i 2005. I forhold til ministeriets

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018

Kandidat opstilling til valg til Bestyrelsen 2016-2018 Adam Moe Fejerskov Jeg er 28 år og i gang med min anden periode i MS-Rådet. Jeg forsker i udvikling på Dansk Institut for Internationale Studier og har tidligere arbejdet i NGOnetværket Globalt Fokus og

Læs mere

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi.

Danmarks Statistik har med stor interesse læst Verden Udkast Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi. Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø Til Udenrigsministeriet Tlf. 39 17 39 17 CVR 17150413 dst@dst.dk www.dst.dk 29. juli 2016 Høringssvar til Verden 2030 Udkast Danmarks udviklingspolitiske

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Forsidefotos: En pige har hentet vand fra landsbyens brønd i Entoto bjergene, Etiopien af Jørgen Schytte/Danida

Forsidefotos: En pige har hentet vand fra landsbyens brønd i Entoto bjergene, Etiopien af Jørgen Schytte/Danida DANIDAS NGO-SAMARBEJDE 2008 Forsidefotos: En pige har hentet vand fra landsbyens brønd i Entoto bjergene, Etiopien af Jørgen Schytte/Danida Oprindelig folk: Børn læser aviser, Guatamala af Jørgen Schytte/Danida

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden"

Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje Volontør i Verden Retningslinjer for tilskud fra CISUs pulje "Volontør i Verden" Indhold 1. Volontør i Verdens formål 2. Hvad kan man søge støtte til? 3. Hvem kan sendes ud? 4. Hvem kan søge om støtte? 5. Hvilke oplysningsaktiviteter?

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr-

ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- ANSØGNINGSSKEMA: KAPACITETSUDVIKLING (Budget 50.000kr- 250.000 kr.) Kapacitetsudvikling er enkeltstående netværksaktiviteter eller afgrænsende aktivitetsforløb, som normalt skal afvikles inden for et år.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere