Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø."

Transkript

1 Ringsted Kommune Sct Bendtsgade Ringsted Journalnummer: Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal Å Ordning: Kvælstof- og fosforvådområde Fokusområde: Fosforreduktion - Forundersøgelse Tilskud: ,00 kr. Projektperiode: 4. oktober 2016 til 4. oktober 2018 Vi har besluttet at give tilskud til det projekt, du har beskrevet i ansøgningen 1, og som er indstillet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Bemærk, at projektperioden som standard er 2 år fra den dag, du har modtaget tilladelse til at sætte projektet i gang. Det betyder for dit tilsagn, at slutdatoen er 4. oktober Projektets indhold og effekt Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag i forhold til en mulig gennemførelse af et fosforvådområdeprojekt ved Vigersdal Å, herunder en vurdering af de tekniske og ejendomsmæssige forhold samt en vurdering af muligheden for at opnå de myndighedstilladelser, der måtte være nødvendige for en gennemførelse af vådområdeprojektet. Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Den forventede fosforreduktion er 5 kg P/ha/år, i alt 145 kg P/år. Projektets omkostningseffektivitet er kr./kg P. Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i Internet Markkort (IMK). Vi gør opmærksom på, at IMK indtegningen af projektgrænsen er bindende, og kan påvirke muligheden for at opnå tilskud til andre forundersøgelser for både vådområdeprojekter og andre projekttyper i fremtiden. Du gøres videre opmærksom på, at der i det indtegnede areal er et overlap med en vandboring Side 1/11 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf CVR EAN naturerhverv.dk

2 Du får afslag på ,00 kr, som du har anført i din ansøgning som rabat ved valg af samme rådgiver til begge forundersøgelser. Du får yderligere afslag på 200,00 kr, som vi efter aftale, nedskriver, da du ikke har mulighed for at anføre dele af timer i ansøgningsskemaet. 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har indstillet ansøgningen 14. oktober 2016 med journalnummer SVANA Dit tilskud Tilskuddet består af 100 procent midler fra EU, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Tilskudsbeløbet svarer til 100,00 procent af de udgifter, du er berettiget til at få tilskud til. Vi indberetter tilskuddet til SKAT. I bilag 2 kan du se det godkendte budget. Der kan være udgifter, der er trukket fra, fordi det er udgifter, som vi ikke giver tilskud til. Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i Internet Markkort (IMK). Krav for tilskuddet Projektet skal gennemføres i projektperioden. Vi udbetaler alene tilskud til godkendte udgifter, som er afholdt og betalt, efter du modtog det første kvitteringsbrev. Afholdt betyder, at arbejdet er udført, og fakturaen er udstedt til dig inden for projektperioden. Det betyder også, at du ikke må indgå en bindende aftale, inden du modtager det første kvitteringsbrev. Derudover skal fakturaen være adresseret til dig som tilsagnshaver. Fakturaen skal være betalt af dig inden for fristen for at indsende din anmodning om udbetaling og inden, du indsender din anmodning om udbetaling. Sådan får du udbetalt tilskuddet På Tast selv-service kan du allerede nu finde skemaet Udbetalingsanmodning, som du skal bruge, når du søger om udbetaling. Skemaet finder du på fanen Skemaer under Skemaer, der ikke er indsendt. Anmodningen om udbetaling er oprettet med dine informationer. Vi skal have modtaget skemaet med bilag senest tre måneder efter, dit projekt skal være afsluttet. For at få udbetalt det beløb, du har fået tilsagn til, skal du leve op til en række krav. Vær opmærksom på, at flere af kravene gælder fra projektets start. Vi anbefaler, at du allerede nu sætter dig godt ind i kravene. Du finder dem i bilag 1. Side 2/11

3 Accept af tilsagnet Brevet her er sammen med bilag 1 og 2 dit tilsagn om tilskud. Hvis vi ikke får oplyst andet senest fire uger fra, du har modtaget dette tilsagnsbrev, betyder det, at du har accepteret tilsagnet med kravene og dine pligter. Klagevejledning Du kan klage skriftligt over afgørelsen til Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Du sender klagen til eller med almindelig post, så vi har den senest 4 uger fra den dag, du modtog dette brev. Du kan bruge klageskemaet på naturerhverv.dk/klageskema. Vi sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Klagecentret, som træffer afgørelse i sagen. Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet. Har du spørgsmål? Du er velkommen til at kontakte os på tlf eller Venlig hilsen Lilith Gimbel Enhed for Vand & Natur Tilskud NaturErhvervstyrelsen Bilag Bilag 1: Krav for at få tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag 2: Godkendt budget over tilskudsberettigede udgifter Side 3/11

4 Bilag 1: Krav for at få tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Dette bilag er inddelt i fem afsnit: 1. Krav for at få tilskud 2. Dine pligter når du har fået tilsagn om tilskud 3. Dine pligter hvis du ønsker at ændre projektet 4. Dine pligter når du anmoder om udbetaling 5. Dine pligter efter projektet er slut. Det er vigtigt, at du allerede nu sætter dig ind i alle krav og pligter. Så er du godt forberedt på krav og pligter i løbet af projektperioden, og når den slutter. 1. Krav for at få tilskud 1.1. Løn til personale Vi giver tilskud til tilsagnshavers egne ansatte, dvs. medarbejdere du som tilsagnshaver aflønner direkte. Tilsagnshaver defineres ud fra CVR-nr. Det betyder, at medarbejdere, der er ansat i andre afdelinger i kommunen, betragtes som tilsagnshavers egne ansatte. Husk at oplyse arbejdsopgaver, timepris og antal timer, når du anmoder om udbetaling. Du skal også sende dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler. Inden projektstart skal du indgå en skriftlig aftale med medarbejderne. Der skal også foreligge skriftlige aftaler for det personale, der arbejder på projektet, om at personalet er stillet specifikt til rådighed for projektet, og at arbejdet ligger udover de arbejdsopgaver, der normalt varetages af kommunen. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte Konsulentydelser Fakturaen, betalingsdokumentation fra bank og kontrakt på konsulentydelsen skal du indsende sammen med din anmodning om udbetaling. Fakturaen skal vedrøre projektet, og den skal være så detaljeret, at vi kan afgøre, om den stemmer overens med tilsagnet og projektbeskrivelsen. Antal timer og timepris skal stå i fakturaen. Hvis konsulenten selv har betalt rejseudgifter, skal de være en del af konsulentens timepris Tilskud fra andre myndigheder (offentlig medfinansiering) De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte udgifter, hvortil der ydes anden offentlig støtte, fx kommunalt tilskud. Det vil sige, at udgifter, der er omfattet af tilskuddet, ikke også kan omfattes af tilskud fra andre offentlige myndigheder. Som tilsagnshaver må du gerne have en egenbetaling til projektet Offentlige tilladelser Hvis det er nødvendigt for dit projekt, at du får en tilladelse eller godkendelse fra en anden offentlig myndighed, skal vi have en kopi, hvis vi ikke allerede har fået den. Det kan fx være en landzonetilladelse. Du skal sende kopien sammen med din anmodning om udbetaling via Tast selv-service. Vi kan ikke udbetale tilskud uden denne dokumentation Side 4/11 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf CVR EAN naturerhverv.dk

5 1.5. Information og formidling Hvis du har en hjemmeside til erhvervsmæssig brug, skal du i løbet af projektperioden informere om, at du får tilskud fra Den Europæiske Union og Miljø- og Fødevareministeriet. Informationen skal indeholde følgende: Den Europæiske Unions logo (EU-flag) Miljø- og Fødevareministeriets logo Teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Projekttitel og en kort beskrivelse af projektet med formål og resultat Link til EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Du kan finde tekst, link og logoer på naturerhverv.dk Alle offentlige myndigheder skal placere informationen om støtten fra Den Europæiske Union på den underside, som er relevant for det enkelte projekt. Informationen skal fylde mindst 25 procent af den pågældende underside Skiltning i informations- og kommunikationsmateriale, herunder publikationer, web samt anden elektronisk information mv. I løbet af projektperioden og efter projektperioden gælder der også krav for skiltning på dit informationsog kommunikationsmateriale som fx forundersøgelsesrapporter, brochurer, foldere, nyhedsbreve, plakater, flyers og websteder. Kravet gælder kun, hvis der er en sammenhæng mellem hjemmesiden, informations- og kommunikationsmateriale og projektet. På publikationer skal EU logo, Miljø- og Fødevareministeriets logo og teksten Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne placeres på titelbladet. På websteder skal disse logoer og tekst placeres på forsiden, med mindre det er mere relevant at placere på en underside. På websteder skal der også være et link til: EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne. Du kan finde tekst, link og logoer på naturerhverv.dk Skiltning for projekter (LDP) Skiltning ved projekt med samlet offentligt tilskud på over kr. Hvis det samlede, offentlige tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet overstiger kr., skal du i løbet af projektperioden opsætte en plakat, et oplysningsskilt eller en informativ plade med information om projektet. Logo og tekst nedenfor skal fylde mindst 25 procent af hele plakaten, skiltet eller pladen. Plakaten, skiltet eller pladen skal indeholde disse oplysninger: Den Europæiske Unions logo (EU-flag) Miljø- og Fødevareministeriets logo Teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Side 5/11

6 Projekttitel og beskrivelse af projektet Tekst og logo finder du på naturerhverv.dk. Plakaten skal minimum være A3 størrelse, og den skal placeres synligt for offentligheden. Den kan fx placeres ved indgangen til en bygning. Du skal sende fotodokumentation, når du anmoder om udbetaling. Dokumentationen er to fotos: Et der viser, hvad der står på plakaten, skiltet eller pladen, og et der viser, hvor det er placeret. Hvis du modtager tilskud under flere ordninger under LDP, kan du anføre disse ordninger på den samme plakat, skilt eller plade. Der skal være projekttitel og beskrivelse for hvert projekt Skiltning ved projekt med samlet offentligt tilskud på over kr. Hvis det samlede offentlige tilskud fra EU og Miljø- og Fødevareministeriet overstiger kr., skal du i løbet af projektperioden opsætte en plakat, et oplysningsskilt eller en informativ plade med information om projektet på et sted, hvor det er synligt for offentligheden. For bygge- og anlægsprojekter skal der opsættes et midlertidigt skilt af betydelig størrelse på et sted, hvor det er synligt for offentligheden. Logo og tekst nedenfor skal fylde mindst 25 procent af hele skiltet, hvis der er andre oplysninger. Skiltet skal indeholde disse oplysninger: Den Europæiske Unions logo (EU-flag) Miljø- og Fødevareministeriets logo Teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Projekttitel og beskrivelse af projektet Tekst og logo finder du på naturerhverv.dk Du skal sende fotodokumentation, når du anmoder om udbetaling. Dokumentationen er to fotos: Et der viser, hvad der står på plakaten, skiltet eller pladen, og et der viser, hvor det er placeret. Hvis der er tale om et fysisk varekøb eller bygge-og-anlægsprojekt skal du senest tre måneder efter afslutningen af projektet opsætte en plade eller en tavle af permanent karakter af betydelig størrelse på et sted, der er synligt for offentligheden. Logo og tekst nedenfor skal fylde mindst 25 procent af hele pladen/tavlen, hvis der er andre oplysninger. Pladen/tavlen skal indeholde disse oplysninger: Den Europæiske Unions logo (EU-flag) Miljø- og Fødevareministeriets logo Teksten: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Projekttitel og beskrivelse af projektet, herunder de vigtigste formål med projektet og resultatet. Tekst og logo finder du på naturerhverv.dk Udbuds- eller tilbudslovene Dit projekt kan være omfattet af udbudsloven 3 eller tilbudsloven 4. Læs derfor om reglerne på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kfst.dk, herunder også om annonceringspligt. Der står mere om udbud i punkt 2.6. Side 6/11

7 1.8. Moms Du kan ikke få tilskud til moms, medmindre du kan dokumentere, at du selv endeligt bærer udgiften til momsen Brug af dine oplysninger De oplysninger, du har givet i ansøgningsmaterialet, bruger vi til sagsbehandling, administration, udbetaling af tilskud og kontrol. Oplysningerne bliver behandlet efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Vi eller andre kan også bruge oplysningerne til statistik, forskning, planlægning og evaluering. Derudover giver vi oplysningerne videre til SKAT, EU-Kommissionen og revisionsorganer. Vi informerer om projekter, som vi giver tilskud til. Det kan fx være ved at udsende en nyhed. Vi kan også lægge projektrapporter, afrapporteringer og lignende helt eller delvist på vores hjemmeside Dit tilsagn kan bortfalde helt eller delvist hvis: betingelserne og krav for tilskud ikke er opfyldte du giver urigtige eller vildledende oplysninger du har fortiet oplysninger, som har betydning for, om du kan få tilskud projektet ikke bliver gennemført i overensstemmelse med det tilsagn, som vi har givet væsentlige dele af projektet ikke bliver gennemført du ikke opfylder dine pligter i forhold til kontrol som beskrevet i landdistriktsfondsloven 5 du ikke overholder din oplysningspligt efter reglerne i landdistriktsfondsloven. 6 Derudover kan vi foretage en forholdsmæssig nedsættelse af dit tilskud, hvis du ikke overholder dine pligter for at få tilskud. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang, varighed og gentagelse af overtrædelsen. Læs mere om bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud i Tilsagnsvejledningen. 2. Dine pligter, når du har fået tilsagn om tilskud 2.1. Du er tilsagnshaver, og det er derfor dig, der skal gennemføre projektet Du skal gennemføre projektet inden for den projektperiode, som står i tilsagnet, så det stemmer overens med den godkendte projektbeskrivelse og det godkendte budget Du skal afholde alle udgifter inden for projektperioden, og du skal kunne dokumentere det. Afholdt betyder, at arbejdet er udført, og at fakturaen er udstedt til dig indenfor projektperioden. Det betyder også, at du ikke må indgå en bindende aftale, inden du har modtaget det første kvitteringsbrev. Fakturaen skal være betalt inden for fristen for indsendelse af udbetalingsanmodningen Fakturaen skal være adresseret til tilsagnshaver og ikke til fx bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere, konsulenter, ansatte i projektet, eller andre afdelinger af kommunen. Sammen med fakturaen skal du også indsende dokumentation for betaling. Fakturaen skal være betalt af dig inden for fristen for at indsende din anmodning om udbetaling og inden, du indsender din anmodning og udbetaling Du skal sørge for at have alle nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, senest når du anmoder om udbetaling. Side 7/11

8 2.6. Hvis dit projekt er omfattet af udbudsloven 7 eller tilbudsloven 8, skal du kunne dokumentere, at du har opfyldt reglerne, når du anmoder om udbetaling. Hvis du ikke overholder udbudsloven og tilbudsloven, vil vi nedsætte tilskuddet. Når vi nedsætter den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter, vurderer vi på grundlag af alvor, omfang, varighed og gentagelse af overtrædelsen. Du skal gemme udbudsmaterialet, både for det tilbud, du har valgt, og for de tilbud, du har valgt ikke at bruge. Vi kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Al dokumentation, inklusiv de ikke accepterede tilbud, skal du beholde i mindst 5½ år fra datoen, hvor du får den sidste udbetaling. Oplysninger om udbuds- og tilbudsreglerne kan du finde på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside: kfst.dk Det er et krav, at du har et særskilt regnskabssystem. Det betyder, at du skal bogføre projektrelaterede udgifter og indtægter enten med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på særskilt konti i et separat regnskabssystem. Regnskabssystemet skal omfatte alle transaktioner, der vedrører projektet. Alle fakturaer skal kunne genfindes entydigt på denne konto Du skal sende din anmodning om slutudbetaling, så vi har modtaget den senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet Du kan bede om at få dit tilskud udbetalt til en anden, fx din bank eller en anden virksomhed. Dette kaldes transport. Hvis vi har registreret, at der er en anden modtager, udbetaler vi beløbet direkte til denne modtager. Transporten alene kan ikke fungere som dokumentation for betaling. Det er stadig et krav, at fakturaerne skal være betalt af dig, inden vi kan udbetale tilskuddet. 3. Dine pligter, hvis du ønsker at ændre projektet Hvis du ønsker at ændre i dit projekt, skal du gøre det via Tast selv-service. Her kan du læse mere om, hvornår du skal søge om at få godkendt en ændring af dit projekt Hvis du ønsker at ændre projektet eller budgettet (med mere end 10 procent, se punkt 3.3.), skal du sende en ansøgning til os for at få det godkendt senest to måneder, inden projektperioden udløber. Du må ikke sætte ændringerne i gang, før de er godkendt Hvis du vil forlænge projektperioden, skal vi godkende det. Du skal sende ansøgning om det senest ti dage, inden projektperioden udløber Hvis du ønsker at ændre i det samlede budget eller i fordelingen af mindst to af budgetposterne, og ændringen udgør mere end 10 procent pr. post, skal vi godkende budgetændringen. Derfor skal du sende en ansøgning om det. Tilskuddet kan ikke forhøjes. Ved ændringer under 10 procent er det ikke nødvendigt at søge om godkendelse. Dog skal vi altid godkende ændringer i timesatsen for konsulenter og ansatte i projektet Hvis du ønsker at overdrage dit projekt til en anden, end den der står i tilsagnet, som så vil få dine rettigheder og pligter, skal du søge om at overdrage projektet. Side 8/11

9 Det er en betingelse, at den, der overtager projektet, opfylder kravene for tilsagn. Denne skal derfor selvstændigt kunne få tilsagn efter ordningen. 4. Dine pligter, når du anmoder om udbetaling 4.1. Du skal sende din anmodning om slutudbetaling, så vi har modtaget den senest tre måneder efter den dato, hvor projektet skal være afsluttet Samtidig med din anmodning om slutudbetaling skal du udfylde skemaet med slutrapport for projektet. Slutrapporten indeholder projektets aktiviteter og projektets beregnede effekt Vi udbetaler tilskud på grundlag af din opgørelse over tilskudsberettigede projektudgifter, som du har afholdt indenfor projektperioden. Afholdt betyder, at arbejdet er udført og fakturaen skal være udstedt indenfor projektperioden. Fakturaen skal derudover være udstedt til dig som tilsagnshaver Hvis der er indtægter, fx entreindtægter ved en begivenhed/salg af flis, i forbindelse med projektet, skal du trække disse indtægter fra de tilskudsberettigede udgifter i anmodningen om udbetaling. Hvis du ikke har trukket udgifterne fra, vil vi gøre det. I dette tilfælde kan du risikere en sanktion. Du kan læse mere herom under punkt Du kan få udbetalt tilskud til en forundersøgelse, når projektet er afsluttet Når du anmoder om udbetaling af tilskud, skal du benytte det skema, der ligger i Tast selv-service Betalingsbilag, fx fakturaer og kvitteringer/kasseboner/rejsebilletter (for udgifter hvor der normalt ikke udstedes faktura) skal scannes og sendes samtidigt med anmodningen om udbetaling gennem Tast selv-service. Du skal også vedhæfte dokumentation for betaling i form af bankkontoudskrift Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, trækker vi ud, inden vi udbetaler tilskuddet. Hvis du anmoder om udbetaling til udgifter, der ikke er tilskudsberettigede, og det ansøgte beløb overstiger det beløb, du er berettiget til, med ti procent eller mere, risikerer du en sanktion. Sanktionen udgør forskellen mellem det beløb, du beder om, og det beløb, du har ret til at få udbetalt. Hvis du kan godtgøre, at du ikke selv er skyld i at have anmodet om for stort tilskud, skal udbetalingen ikke nedsættes. 5. Dine pligter, efter projektet er afsluttet 5.1. Du skal beholde de investeringer, som du har fået tilskud til i mindst fem år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling Du skal opbevare kopi af ansøgningsmateriale og originale bilag såsom tilsagn, eventuelle ændringer, udbetalingsmateriale, udgiftsbilag for de tilskudsberettigede udgifter og alle tilbud. Du skal også beholde de tilbud, som du ikke har benyttet. Materialet skal du beholde i mindst 5½ år, regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling Når dit projekt bliver kontrolleret, skal du sørge for at give kontrollørerne adgang til projektområdet. Desuden skal du bidrage positivt til, at kontrollen kan udføres. Side 9/11

10 BILAG 2 Godkendt budget Vi har godkendt følgende budget over de tilskudsberettigede udgifter til projektet, journalnummer , Vigersdal Å. Forundersøgelse Omkostningsart Oplysning Ansøgt kr. Ikke støtteberettiget beløb i kr. Lønudgifter - eget personale Konsulentudgifter Information og møder Begrundelse for beløb, der ikke er støtteberettiget Støtteberettiget beløb i kr. Tilsagnsbeløb per omkostningsart i kr. 250 t a 344,00 kr ,00 0, , ,00 TFU: 123 t a 800,00 kr EFU: 59 t a 800,00 kr, 46 t a 950,00 kr. 3 møder inklusiv leje af lokale , ,00 200,00 kr. afrundingsfejl ,00 kr. rabat fra tilbud , , ,00 0, , ,00 Overhead ,00 0, , ,00 I alt , , , ,00 Side 10/11

11 Sum på tværs af de ansøgte aktiviteter Ansøgt kr. Ikke støtteberettiget beløb i kr. Samlet støtteberettiget beløb i kr. Samlet tilsagnsbeløb i kr , , , ,00 Tilskuddet består af 100,00 procent midler fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og 0,00 procent midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. 1 Bekendtgørelse nr. 576 af 2. juni Bekendtgørelse nr. 576 af 2. juni nr Udbudsloven, lov nr af 15. december Lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, som ændret ved lov nr af 15. december 2015, i lov nr af 16. december 2014 om landdistriktsfonden 6. 8 i lov nr af 16. december 2014 om landdistriktsfonden 7. Udbudsloven, lov nr af 15. december Lovbekendtsgørelse nr af 7. december om bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, som ændret ved lov nr af 15. december 2015, 198 Side 11/11 Journalnummer:

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Case 2 Differentieret overhead

Case 2 Differentieret overhead Case 2 Differentieret overhead Caseindhold Hvad går denne case ud på? Hvordan løser du casen? Løsningsfif Bilag 1 Bevillingsskrivelse Bilag 2 Krav for tilsagn om tilskud og for udbetaling af tilskud Bilag

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende

Tilsagn om støtte til Projekt: Turlandet Tuse Næs 1 - etablering af friluftsaktiviteter for lokale og besøgende Turlandet Tuse Næs Bavnen 4 4300 Holbæk Att.: Charlotte Lyngholm LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37043990 J. nr. MLGP-R-16-0426 Dato: 19. april 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 576 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8152-000011 Senere ændringer

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov om Landdistriktsfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter 1) BEK nr 107 af 02/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8150-000024 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Beløbet svarer til 40 %, dog max 249.818,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 40 %, dog max 249.818,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hotel Søpark Maribo A/S Vestergade 27 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler.: Florence Nabankema/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@mbbl.dk CVR-/CPR-nr.: 36544465 J. nr. MLGP-E-15-0137 Den 29. september

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. August 2014 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol August 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): Center for Erhverv Fotograf(er): Colourbox

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol. Oktober 2013 Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center for Projekttilskud Fotograf(er):

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 1095 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8159-000005 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1, og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder 1) BEK nr 471 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyreslen, j.nr. 14-8150-00017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014

Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Vejledning om tilsagn og udbetaling af tilskud til Natura 2000 projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold November 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn til etablering af naturlige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i Lov om Landdistriktsfonden, jf.

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte Økologisk investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2015 Kolofon Økologisk investeringsstøtte 2015 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde

Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde LDP 18. august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning om tilsagn under ordningen Farestalde Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde

Få EU-midler til at skabe lokal udvikling. EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling EUROPÆISKE UNION Europæiske struktur- og investeringsfonde Få EU-midler til at skabe lokal udvikling HAR DU EN IDÉ TIL ET PROJEKT, DER KAN SKABE UDVIKLING ELLER

Læs mere