Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf"

Transkript

1 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er praktik?... 4 Praktikperioderne... 5 Praktiksteder... 6 International praktik... 6 Praktikkens parter... 6 Praktiklæreren... 6 Skolelederen... 6 Praktiklederen... 6 Kontakten til skolerne... 6 Mødepligt... 7 Praktikforberedelse og - efterbehandling... 8 Forberedelsen... 9 Fællesmødet 10 Vejledningen.11 Besøg fra seminariet...11 Trepartsamtalen.12 Studieaktivitetsmodellen..13 Bestemmelser af faget..15 Eksempel på praktikmodul.16 Tilrettelæggelse af prøver 19 Praktik og PR-udvalget Supplerende læsning Ekspert i undervisning 10 Efterskrift Informationer

3 FORORD De studerende har udtrykt behov for at få præciseret forhold omkring praktikken i læreruddannelsen, og derfor har praktikudvalgets medlemmer oprindeligt udarbejdet en letlæselig folder som supplement til studieordningen. Pjecen henvender sig derfor til dig som studerende, men bliver også til andre involverede i praktikken - både med hensyn til præcisering af principielle, indholdsmæssige og praktiske forhold. Infohæftet bliver løbende korrigeret og redigeret af praktikledelsen ved Læreruddannelsen Skive. For yderligere informationer se på studienet eller Praktikledelsen ved Læreruddannelsen i Skive: Thomas Thorning Praktikkoordinator VIA UC Læreruddannelsen Skive Mail-adresse: Tlf Henrik L. Nielsen Praktikleder VIA UC Læreruddannelsen Skive Mail-adresse: Tlf

4 Hvad er praktik? I en professionsuddannelse som læreruddannelsen udgør faget praktik en helt grundlæggende bestanddel. Når man er i praktik på en skole, får man som studerende mulighed for at udøve, udvikle og udfordre særlige kompetencer i vekselvirkning med dem, man har tilegnet sig i de øvrige fag i uddannelsen. Faget praktik har såvel en praktisk pædagogisk som en analytisk dimension og studeres både på praktikskolen og i læreruddannelsen. Begge steder må den studerende reflektere over forholdet mellem teori og praksis med henblik på at erhverve sig forudsætninger for at kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Praktikken binder læreruddannelsen sammen og sikrer progressionen blandt andet fordi praktik forberedes, gennemføres og efterbehandles i et samarbejde mellem undervisningsfagene og faget Lærerens grundfaglighed. Med afsæt i praktikfagets tre centrale kompetenceområder, didaktik, klasseledelse og relationsarbejde, arbejder alle fag og moduler i læreruddannelsen med praktikkens videns- og færdighedsmål. Den studerende skal i praktik i alle sine valgte undervisningsfag. 4

5 Praktikperioderne fordeles således: 1. årgang 2. årgang 4. årgang 1. praktikmodul 2. praktikmodul 3. praktikmodul 1. undervisningsfag 1. eller 2. undervisningsfag 2. eller 3. undervisningsfag 1 dag/ 4 uger 6 uger 6 uger 6 uger Praktik på kontaktskoler Bedømmelse ud fra praktikkens kompetencemål 1. praktikniveau Praktikgrupper: 2 3 studerende Praktik på de samme skoler som ved 1. praktikmodul Bedømmelse ud fra praktikkens kompetencemål 2. praktikniveau Praktikgrupper: 2 3 studerende Evt. andre skoleformer Bedømmelse ud fra praktikkens kompetencemål 3. praktikniveau Praktikgrupper: 1-2 studerende 10 ECTS 10 ECTS 10 ECTS Enkeltdagene på 1. årg. har til formål at introducere til lærerprofessionen og give de studerende lejlighed til at foretage praksisobservationer, der kan være med til at målrette lærerstudiet. Praktikledelsen Den overordnede planlægning og den daglige administration af praktikken forestås af uddannelsesstedets praktikledelse, som koordinerer praktikken med de øvrige dele af uddannelsen. Principperne for planlægning og evaluering af praktikken fastlægges i et samarbejde mellem studerende, lærere og repræsentanter for praktikskolerne. 5

6 På praktikskolen er det skolelederen, der har ansvaret for tilrettelæggelse og afvikling af praktikken i den enkelte periode. Praktikgrupper Praktikken gennemføres normalt i grupper på to-tre studerende. I forbindelse med praktikken på 1. og 2. praktikmodul vil disse grupper være dannet af praktikledelsen. Derefter dannes grupperne så vidt muligt af de studerende selv efter nærmere angivne kriterier. Praktiksteder Al praktik gennemføres på skoler, som seminariet har truffet særlig aftale med. I praktikordningen indgår et begrænset antal kontaktskoler på 1. og 2. årgang. Dertil kommer et antal supplerende praktikskoler, der jævnligt modtager studerende i praktik på 4. årgang se opslagstavlen ved praktikkontoret. International praktik Praktik kan finde sted i udlandet i forbindelse med et studieophold efter aftale med praktikledelse og international koordinator. Praktikkens parter Praktikken er et møde mellem ligeværdige parter med hver sin opgave. Som studerende forventes det, at du aktivt samarbejder med praktiklæreren om planlægningen af din praktik, og er som udgangspunkt altid skriftlig. Undervisningen kan være baseret på dine egne forslag eller på opgaver, der er defineret af praktiklæreren. Praktiklæreren vejleder dig i at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og vurdere praksis og ikke mindst i at begrunde valg af praksis. Forventningerne til praktiklærerens pædagogiske, faglige og didaktiske indsigt er derfor høje. Det er vigtigt at drøfte praktikplanlægningen med underviserne fra læreruddannelsen. Under din praktik kan du få besøg af en eller flere undervisere fra læreruddannelsen se senere afsnit Besøg fra seminariet og Trepartsamtalen. 6

7 Skolelederen eller en praktikkoordinator står for kontakten til læreruddannelsen og har ansvaret for skolens tilrettelæggelse af praktikken. Selv om ledelsen måske har uddelegeret praktikken til andre på skolen, er det under alle omstændigheder en god ide at mødes med skolelederen under praktikforløbet. Praktiklederen kan du træffe på praktikkontoret. Han forestår den daglige administration af praktikken. Har du spørgsmål eller problemer i forbindelse med praktik, kan du henvende dig til ham. Sidst - men vigtigst - skal du i praktik være sammen med elever. Deres opgave er at være lige netop det, de er - elever. De skal lære noget, og i videst mulige omfang være med til at fastlægge undervisningens mål, arbejdsformer, metoder og stofvalg. Kontakten til skolerne Til den første praktikperiode på 1. årgang modtager du som regel et færdigt skema fra praktikskolen på fællesmødet se senere. Senere får du større indflydelse på dit skema med mulighed for at forhandle med skolens praktikansvarlige. Fra det øjeblik praktikholdet har modtaget praktikskemaet, er det holdets ansvar at etablere kontakten til praktiklærerne. Er der vanskeligheder med at etablere kontakten, er det praktikkoordinator eller skolelederen, du primært skal henvende dig til for at få løst problemerne. Mødepligt og tavshedspligt Der er mødepligt til alle former for praktik: praktiktimer, vejledningstimer, praktikundervisningstimer og til forberedelse og efterbehandling af praktik jvf. studieordningen. Som studerende på skolen har du status som lærer, hvilket vil sige, at du sender sygemelding eller afbud efter fuldstændig samme regler som lærerne på den pågældende skole. Reglerne vil blive oplyst på skolen ved praktikkens begyndelse. Ved praktikperiodens afslutning underrettes seminariet om eventuelt fravær. Studerende med for stort fravær kan reparere forsømmelser af begrænset omfang i løbet af eller i forlængelse af praktikperioden efter aftale med seminariets praktikleder og skolens ledelse. For studerende med forfald af længere varighed tilrettelægges særlig praktik, hvis det kan dokumenteres, at fraværet har et lovligt grundlag. Bliver praktiklæreren syg, kan de studerende på egen hånd i en kortere periode 7

8 stå for den aftalte og planlagte undervisning. Ved praktiklærerfravær ud over nogle få lektioner må skolens praktikansvarlige træffe dispositioner, der sikrer, at praktikperioden gennemføres i overensstemmelse med sit sigte og inden for de givne rammer. Er der forhold i forbindelse med praktikforløbet, der er opstået tvivl om - eller utilfredshed med - skal du rette henvendelse til skolelederen. I praktikken er de studerende underlagt de samme regler om tavshedspligt som praktikskolens lærere. Praktikforberedelse og praktikefterbehandling På 1., 2. og 4. årgang arbejdes med praktikforberedelse og efterbehandling med udgangspunkt i lærerfaglige problemstillinger. De studerende indkredser i et samarbejde med underviserne på læreruddannelsen relevante didaktiske problemstillinger. I praktikforberedelsen skal de studerende introduceres til systematisk empiriindsamle i forbindelse med praktikken. Arbejdet med praktikforberedelse og -efterbehandling foregår i fællesfag og linjefag. Det vil fremgå af studieplanerne hvordan. Progressionen i dette arbejde følger kompetence-, videns og færdighedsmål for faget praktik i samspil med de aktuelle fag på årgangen. Ved praktikefterbehandlingen anvendes faglige teorier, begreber og modeller til en lærerfaglig analyse af relevant empiri fra praktikken med henblik på at identificere relevante problemstillinger og overveje faglige og professionelle handlemuligheder i relation hertil. Den studerende på 1. og 2. årgang sammenfatter arbejdet i en didaktikrapport. Didaktikrapporten skal vise, at den studerende kan: Formulere en lærerfaglig problemstilling Anvende relevante metoder til indsamling af empiri, der kan belyse den lærerfaglige problemstilling Anvende fagdidaktisk, psykologisk og pædagogisk viden og begreber til identifikation, beskrivelse og analyse af den lærerfaglige problemstilling 8

9 Analysere, argumentere og drage konklusioner på baggrund af den indsamlede empiri Anvende korrekt faglig terminologi Søge, udvælge, bedømme og anvende relevant litteratur og informationer Anvende relevant lærerfaglig litteratur, citere korrekt og henvise til litteratur efter APA-standard Didaktikrapporten har et omfang af 8-10 normalsider ex. indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag Desuden involveres biblioteket løbende i systematisk at arbejde med den studerendes informations- og studiekompetencer. Praktiklærere inddrages i praktikforberedelse og efterbehandling, hvor det er hensigtsmæssigt. Endvidere kan praktiklærere inddrages i undervisningen i emner med særlig relevans for studiet af lærerens praksis i skolen. Praktikforberedelsen For at sikre at du får en god praktikperiode, er det vigtigt, at du kommer i gang med forberedelserne i god tid. Det er i sidste ende dit eget ansvar, om du får et godt udbytte af praktikken. Når de forskellige praktikholds praktiksteder er offentliggjort er det op til dig og din gruppe at kontakte praktikskolen så hurtigt som muligt og aftale et indledende møde. Jo hurtigere du kommer ud på skolen, jo større er chancen for, at du selv kan være med til at udforme praktikskemaet. Fællesmødet På 1. årgang indledes praktikperioden med et fællesmøde for involverede studerende, praktiklærere og seminarielærere i starten af januar og sætter fokus på information og introduktion vedrørende de lovmæssige rammer, intentioner og opgaver i forbindelse med praktikken. Introduktion til skolen, forventninger, aftale mødekalender og andre konkrete forhold, opgaver og muligheder i forbindelse med praktikken. Mødet skal betragtes som en fælles konferencedag for samtlige involverede parter 9

10 Videre om planlægningen I tiden før praktikken er det godt at få så meget som muligt af planlægningen færdiggjort. Efter de indledende møder med skolen og praktiklærerne, hvor I er blevet enige om indholdet af praktikperioden, skal du nemlig sørge for at reservere og bestille relevante undervisningsmidler og -lokaler. Det er praktikskolens ansvar, at du får stillet de undervisningsmaterialer, du skal bruge, til rådighed. Det kan derfor være en god ide at besøge praktikskolens skolebibliotek og tale med dem om, hvad de kan hjælpe dig med. Det kan jo gøres samtidig med, at du i det hele taget besøger skolen, kigger på lokalerne og orienterer dig om forholdene. Du skal ligeledes være opmærksom på, at der på den enkelte praktikskole godt kan være specielle forhold omkring projektuger, reservering af IT- lokaler osv. I forberedelsestiden - efter at praktikskemaerne er modtaget, og efter at nærmere aftale om praktikperiodens indhold er truffet med praktiklærerne - har du mulighed for at gennemdrøfte planlægningen af praktikforløbet med seminariets faglærere og lærerne i de pædagogiske fag. De indgår i et samarbejde med henblik på, at lære dig at sammentænke og praktisere faglige og pædagogiske teorier og færdigheder. Praktiklærere inddrages i såvel forberedelse som efterbehandling, hvor det er hensigtsmæssigt og muligt, men praktiklærerens arbejde er naturligvis først og fremmest knyttet til praktik- og vejledningstimer i forbindelse med gennemførelsen af den enkelte praktikperiode. Det er vigtigt, at iagttagelser fra praktikperioderne sammen med planer og refleksioner over gennemført undervisning og anden lærervirksomhed fastholdes. Derfor skal den studerende honorere et krav om skriftlighed ved udarbejdelse af didaktikrapporter, udarbejdelse af digital port folio mv. se studieordningen. Praktiklærerne er med i planlægningen Undervisningen skal være et produkt af dine, de andre praktikanter og praktiklærerens fælles overvejelser og planlægning. Jo tættere den praksis, du udøver i undervisningen, er på en lærers dagligdag, jo mere udbytte får du. Ofte er det sådan, at praktiklæreren forventer, at du og de andre praktikanter har en masse ideer, som I kan inspirere undervisningen med og gerne vil afprøve. I de fleste tilfælde, er dette selvfølgelig helt i orden, men det er af afgørende betydning, at praktiklæreren involverer sig i planlægningen fra periodens start. Sæt derfor realistiske mål og brug praktiklæreren som sparringspartner. Når du har påtaget dig ansvaret for undervisningen, bør de andre tilstedevæ- 10

11 rende ikke bryde ind eller tage over, medmindre dette på forhånd er aftalt. På den måde kan undervisningssituationerne komme tættere på virkeligheden. Den studerende i praktik undervisningen I den indledende praktik på 1. årgang stilles du over for afgrænsede, veldefinerede undervisningsopgaver i tilknytning primært til dit undervisningsfag: dansk, matematik eller engelsk - og din opmærksomhed rettes mod skolens mangesidige opgaver. I de følgende år sættes de gradvist fokus på dine pædagogiske og faglige kvalifikationer til selvstændigt og i samarbejde med andre at forestå og begrunde lærervirksomhed. At undervise er selvfølgeligt det centrale i et praktikforløb, idet du som studerende får lejlighed til at afprøve dig selv og får fornemmelse for, hvad de forskellige læreropgaver indebærer. Vejledning I forbindelse med praktikken gennemføres følgende former for vejledning: Faglig-pædagogisk vejledning i praktikgrupper før/efter praktikken ved underviserne fra læreruddannelsen og praktiklærere. Faglig-pædagogisk vejledning af praktikgrupper under praktikken foregår primært ved praktiklærere. Der vil være en progression i vejledningen i forbindelse med praktikken. Den begynder som en indføring i undervisning og går så over i vejledning og supervision fra praktiklærere og undervisere fra læreruddannelsen, for til sidst at få karakter af konsultativ støtte til den studerende, der arbejder selvstændigt. Du, dine medpraktikanter og praktiklæreren skal forpligte hinanden på en kritisk og konstruktiv samtale, hvor både positive og negative sider af den enkeltes praksis diskuteres. Vejledningstimerne bør således være en samtale mellem ligeværdige parter om din undervisning og dit samvær med børnene. Det kan være en hjælp at fastlægge en model for en vejledningstime, så alle på forhånd kan gøre sig overvejelser omkring undervisningen. En vejledningsmodel kunne eksempelvis indeholde Præsentation af udvalgte og forberedte fokuspunkter eller problemfelter. 11

12 Hvad skal vi tale om og hvorfor skal vi det? Analyse af undervisningssituation eller undersøgelse af et problem. Hvad drejer det sig egentlig om? Hvordan kan det forstås? Ideer og forslag. Løsningsmuligheder - med hvilke begrundelser? Evaluering. Hvad kan bruges? Hvad er til overvejelse evt. til næste vejledning. Samtalen kan tydeliggøre dine handlinger og få dig til at overveje dine (didaktiske) valg. Besøg fra læreruddannelsen Når du kender dit skema, vil det være en god ide at arrangere et eller flere besøg af dine seminarielærere, så I i fællesskab kan inddrage erfaringer og problemstillinger fra praktikken i den daglige undervisning. Du kan på forhånd gøre opmærksom på, hvad du vil have ud af besøget. Derved undgår du, at seminarielæreren bevæger sig ind på praktiklærerens eller jeres eget territorium. Du kan blandt andet bruge seminarielærerne som hjælpere og vejledere i forbindelse med faglige problemområder, eller de kan måske bidrage med et ekstra perspektiv på vejledningstimerne. Du skal være opmærksom på, at seminarielæreren normalt har almindelig undervisning med andre studerende i din praktikperiode. Derfor er det klogt at være hurtigt ude og lave bindende aftaler. På 1. og 2. årg. kommer seminarielærerne primært på besøg på skolerne i forbindelse med Trepartsamtalen. Trepartsamtalen På 1. og 2. studieår indgår en trepartssamtale, der er en drøftelse mellem en praktikgruppe, en praktiklærer og en seminarielærer og foregår på praktikskolen i forbindelse med praktikken. Trepartssamtalen tager afsæt i et eller flere konkrete problemer eller problemstillinger fra det aktuelle praktikforløb, men også med inddragelse af praktikkens fokusområder fra praktikforberedelsen. Intentionen med trepartssamtalen er at bringe studerende, praktiklærere og seminarielærere sammen, så de i kraft af deres forskellige udgangspunkter kan kvalificere forståelsen af den eller de problemstillinger, der er sat fokus på. Det, der er vigtigt for såvel seminarielærer, praktiklærer som studerende, er at udvikle et fælles sprog, der kan skabe afstand til - og forståelse for egen 12

13 undervisning, at koble teori og praksis og derved kvalificere såvel analyse af, som de konkrete praktisk/pædagogiske handlinger i forhold til professionens udfordringer. Studieaktivitetsmodellen Den følgende studieaktivitetsmodel skal synliggøre, hvem der initierer, og hvem der deltager i de forskellige undervisnings- studie- og læringsaktiviteter, og at studiet er et fuldtidsstudium bestående af forskellige aktiviteter. Den anvendes som afsæt for gensidig forventningsafstemning mellem undervisere og studerende. Undervisning af elever Fælles forberedelse og efterbehandling af undervisning Observation af eller deltagelse i praktiklærerens eller andre studerendes undervisning Deltagelse i møder: Pædagogisk råd, teammøder, udvalg mv. Deltagelses i aktivitetstimer, ekskursion og lejrskoler Vejledning, øvelser, feedback, introduktioner mv. Eksamen, prøver Kategori 1 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af underviser Kategori 2 Deltagelse af studerende Initieret af underviser Projekt og gruppearbejde i forbindelse med undervisning eller skolens arbejde Forberedelse til undervisning, vejledningstimer, herunder spørgsmål til vejleder. Studiebesøg, feltstudier Evaluering af studie-og undervisning Deltagelse i lektiehjælp/ lektiecafé. Kategori 4 Deltagelse af undervisere og studerende initieret af studerende Kategori 3 Deltagelse af studerende Initieret af studerende Udarbejdelse af fælles forslag mhp. deltagelse i trepartsamtale Debatarrangementer Egen opsamling på gruppearbejde Studievejledning formulering af fokuspunkter med henblik på praktiklærerens observation af undervisning Arbejde med faglig og didaktisk opkvalificering i forhold til praktisk eller analytisk fokus Egen forberedelse til undervisning, vejledning og eksamen Gensidig vejledning og feedback Arbejde med mål og progression i praktikken 13

14 Studiet foregår i spændingsfeltet mellem på den ene side læreruddannelsens praksis og de studerendes læreprocesser og på den anden side skolens praksis og elevernes læreprocesser. Gennem den studerendes egne erfaringer med undervisning og læring øver den studerende sig i at reflektere over undervisning og læreprocesser, som medvirker til at udvikle den studerendes kompetencer til at begrunde, gennemføre og udvikle pædagogisk praksis i skolen. Følgende områder kan desuden beskrives: Vedr. studerende: At være og arbejde på skolen hele dagen alle ugens dage med forberedelse, undervisning, efterbehandling af undervisning, iagttagelse af andres undervisning, vejledning, forskellige typer af møder, frikvartersvagter, lektiecafé, skole- hjemsamarbejde og andre læreropgaver At optræde ansvarligt i alle forhold og som rollemodel for eleverne At være aktivt opsøgende i forhold til deltagelse i skolens dagligliv og i den forbindelse forhold sig aktivt til egen læring At være bevidst om, at man i praktikken er en aktiv del arbejdskulturen Vedr. praktikskolen: At praktikskolen er åben for og ser muligheder i den "læringsforstyrrelse", det giver, at have studerende på skolen At skolen tager initiativ til, at forventninger til hinanden udveksles ved de studerendes første møde med skolen At praktikskolen udvælger motiverede praktiklærere, der har lyst til at modtage studerende At praktiklæreren er aktivt opsøgende i forhold til indhold, forventninger og krav på de forskellige praktikniveauer. At skoleledelse, praktikkoordinator og ressourcepersoner er til rådighed for de studerende 14

15 Kort bestemmelse af faget Praktik omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Kompetenceområde 1: Didaktik Kompetenceområde 2: Klasseledelse Kompetenceområde 3: Relationsarbejde 15

16 Praktik modul 1 Modultype, sæt kryds: Basis, lokalt Basis, nationalt udarb.: udarb.: Specialisering: X Modulomfang: 10 ECTS Modulbetegnelse (navn): Praktik Kort beskrivelse af modulet: Praktik omhandler den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen Modulsprog Dansk Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til: 16

17 Modulet knytter sig til såvel undervisningsfag som lærerens grundfaglighed Modulets vidensgrundlag: Modulet bygger på såvel forsknings- og udviklingsbaseret viden der relaterer til praktikkens kompetence-, videns- og færdighedsmål som konkret erfaringsdannelse i relation til praksis Kompetenceområder fra praktik niveau l, som indgår i modulet: Didaktik Klasseledelse Relationsarbejde Didaktik: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Vidensmål: Den studerende har viden om folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger, evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen, Færdighedsmål: Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende, redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål, observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen. Klasseledelse: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. Vidensmål: Den studerende har viden Færdighedsmål: Den studerende kan 17

18 om klasseledelse, lede elevernes deltagelse i undervisningen Relationsarbejde: Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning. Vidensmål: Den studerende har viden om kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer, Færdighedsmål: Den studerende kan kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever, skole-hjemsamarbejde, kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave, Studieformer i modulet De studerendes tidsforbrug på i alt 245 at. til studieaktiviteterne (jf. studieaktivitetsmodellen) i modulet fordeler sig efter aftale med praktikskolerne Evaluering af modulet: Den studerende skal efter gennemførelse af hvert praktikmodul bedømmes med Bestået eller Ikke-bestået. Bedømmelsen foretages af praktikstedet. Modulevalueringen skal bestås, for at den studerende kan indstille sig til prøven i praktik. Se Studieordning 2013 Del 2 Studerende, der får bedømmelsen Ikke bestået, kan tilbydes en ny praktikperiode jf. eksamensbestemmelserne. Det kan ske på en anden skole, hvis den studerende ønsker det. Bedømmelsen i forbindelse med modulevalueringer kommer ikke til at fremgå af den studerendes eksamensbevis. Kriterier for at gennemføre modulet: Praktikskolen bedømmer om den studerende ud fra sit faglige og pædagogiske niveau er egnet til at undervise elever jf. kompetencemål 18

19 for praktik. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III Den studerendes præstationer skal efter hvert praktikmodul vurderes med udgangspunkt i: 1. En modulevaluering på praktikskolen 2. En praktikprøve på Læreruddannelsen Modulevaluering på praktikskolen Den studerende skal efter gennemførelse af hvert praktikmodul bedømmes med Bestået eller Ikke-bestået. Bedømmelsen foretages af praktikstedet. Praktikstedet bedømmer om den studerende ud fra sit faglige og pædagogiske niveau er egnet til at undervise elever jf. kompetencemål for praktik. Modulevalueringen skal bestås, for at den studerende kan indstille sig til prøven i praktik. Studerende, der får bedømmelsen Ikke bestået, kan tilbydes en ny praktikperiode jf. eksamensbestemmelserne. Det kan ske på en anden skole, hvis den studerende ønsker det. Bedømmelsen i forbindelse med modulevalueringer kommer ikke til at fremgå af den studerendes eksamensbevis. Praktikprøve på læreruddannelsen Praktikken på hvert af de 3 niveauer afsluttes med en mundtlig prøve, der bedømmes med en karakter efter 7- trins skalaen. Praktikprøven på 1. niveau bedømmes af en praktiklærer og en underviser udpeget af læreruddannelsen, mens praktikprøverne på niveau 2 og 3 bedømmes af en praktiklærer, en underviser udpeget af læreruddannelsen samt en ekstern censor. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende formulere undersøgelsesspørgsmål og udarbejde en synopsis på maks. 5 normalsider, der sammen med evt. medbragt datamateriale, elevplaner, forældrebreve mv. illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for praktikkens kompetencemål. Det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og indgår ikke i bedømmelsen. Synopsen derimod indgår i bedømmelsen. 19

20 Ved praktikprøven demonstrerer den studerende sin praktiske og teoretiske indsigt, viden og refleksioner i forhold til kompetencemålene på det aktuelle praktikniveau. Samtlige praktikprøver afholdes på læreruddannelsen og så vidt muligt som gruppeprøver med deltagelse af 2 3 studerende. Praktikprøven har en varighed af 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. Evaluering af de studerendes praktik Den enkelte praktikperiode evalueres dels på praktikskolen, dels på læreruddannelsen. Studerende og lærere fra de enkelte hold sikrer, at spørgsmål og problemer i forbindelse med praktikkens gennemførelse opsamles og viderebringes til seminariets praktikleder og praktikudvalget. PRAKTIKUDVALGET Vedrørende praktik. Udvalget er rådgivende for læreruddannelsens praktikledelse og drøfter undervisningsmæssige, organisatoriske og administrative spørgsmål vedrørende faget praktik. Udvalget består af: 1 studerende fra hver årgang valgt af DSR 2 lærere valgt af Lærerrådet. 3 repræsentanter fra Kontaktskolerne udpeget af ledelsen ved Læreruddannelsen Skive 1 repræsentant fra de supplerende praktikskoler udpeget af ledelsen ved Læreruddannelsen Skive Praktiklederen fra Læreruddannelsen Skive Kommunikationsmedarbejder ved Læreruddannelsen Skive Ekspert i undervisning I samarbejde med Læreruddannelserne i Aalborg, Hjørring, Silkeborg og DPU er der ved Læreruddannelsen Skive i 2008 til 2012 gennemført et større forsknings- og udviklingsprojekt under overskriften Ekspert i undervisning Projektet har som formål, at knytte stærkere bånd mellem skole og læreruddannelse. Det skal ske ved at fokusere mere på realiteterne i skolearbejdet. Der skal udvikles undervisnings- og praktikforløb, der skaber klare koblinger 20

21 mellem linjefag, pædagogiske fag og praktik. I de år hvor projektet forløber, skal studerende, praktiklærere og undervisere ved læreruddannelsen i et tættere samarbejde. Praktikkens undervisningsplaner skal for - og efterbehandles, der skal observeres og evalueres og nye undervisningsmetoder skal afprøves og vurderes. Resultatet af dette udviklingsarbejde skulle meget gerne styrke fagligheden og bringe den studerende tættere på prædikatet ekspert i undervisning se Efterskrift Citat om læreruddannelse fra Axel Dams Skole og undervisning udgivet i 1914: Det er den praktiske dygtighed, der skulle være det sidste og egentlige mål, men det er højst upraktisk at være uden teori. Derfor må begge sider med. Teori er indsigt, praksis er færdighed. Indsigt uden færdighed er kun tom pynt; men færdighed uden indsigt er søvngængeri, er blind, mekanisk, vanemæssig virken. Og det er denne blinde virken, en god uddannelse skulle føre ud over. Informationer Aktuelle praktikskoler, følgeskrivelser til skolerne, aktuelle udviklingsprojekter, mål for praktikken og meget mere kan ses på studienettet og på: Se under praktik etc. 21

Årgang Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf

Årgang Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Årgang 2016 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er praktik?... 3 Partnerskabsaftale og uddannelsesplan... 3 Praktikledelsen... 4 Praktiksteder...

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU I LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Nordre Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014

Bilag 3: Praktik. Studieordning 2013-2014 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 10-03-2014 Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 PRAKTIKNIVEAU I... 2 PRAKTIKNIVEAU II... 3 OVERGANGSORDNING FOR STUDERENDE PÅ LÆRERUDDANNELSEN BORNHOLM. PRAKTIKNIVEAU II... 5 PRAKTIKNIVEAU III... 5 OVERGANGSORDNING

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Indhold Forord... side 2 Meritlæreruddannelsens formål og praktikken... side 2 Praktik i meritlæreruddannelsen, mål og CKF... side 2

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Brårup Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan

Mølleholmsskolens Uddannelsesplan MØLLEHOLMSKOLEN Trivsel og læring for alle Mølleholmsskolens Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Afdelingsleder: Thomas Pedersen Friis - 43352298,

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 1. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 1 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Uddannelsesplan 2016/2017

Uddannelsesplan 2016/2017 Uddannelsesplan 2016/2017 Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Lise Roar, souschef og faglig leder 7.- 9. Mail: LISROA@gladsaxe.dk Mobil: 20203103 Skolen som uddannelsessted:

Læs mere

Orientering om praktik

Orientering om praktik Orientering om praktik (ugerne 2, 3, 4, 5, 6 og 8, 2014) Praktikkens indhold Praktikkens indhold er områder, der vedrører lærerens opgaver og ansvar i forbindelse med planlægning, gennemførelse, evaluering

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen

Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Uddannelsesplan på Syvstjerneskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig: Skoleleder Ulla Andersen, uda@furesoe.dk, tlf. 7235 7000 Syvstjerneskolen samarbejder med

Læs mere

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik

VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus. Prøven i praktik VIA University College Læreruddannelsen i Aarhus Prøven i praktik 1 I nærværende hæfte har vi forsøgt at samle den information om prøven i praktik, som man har brug for som studerende, praktiklærer og

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole:_Birkelundskolen Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015

Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015 Praktik/Uddannelsesplan, Helsingør skole/byskolen, 2014/2015 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig : Merete Schou, praktikkoordinator merete.schou@skolekom.dk mobil: 28577374 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

En ny praktikordning. Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014

En ny praktikordning. Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014 En ny praktikordning Nyt fokus Nye udfordringer Praktiklærerforeningen 19.3.2014 Tilstedeværelse 30 timer påpraktikskolen om ugen undervisning, planlægning, møder, vejledning Der er mødepligt forudsætning

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 1,

Retningslinjer for praktikniveau 1, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 46 47, 2016 og uge 7 11, 2017 (inkl. en uges vinterferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 16, 2017 på praktikskolen. Omfang De studerende skal

Læs mere

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017

Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 Retningslinjer for kompetencemålsprøven i praktik 2017 For praktiklærere og UC-undervisere Indholdsfortegnelse Forord... 2 Nationale fælles bestemmelser Praktikprøven... 2 Praktikopgaven... 3 Eksaminatorernes

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler

Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé Skive Tlf Partnerskabsaftaler Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Partnerskabsaftaler XXXXXXX XXXXXXXXX Ref.: ANPE Dato: Juni 2013 Partnerskabsaftale mellem xx Kommune og Læreruddannelsen VIA University

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted.

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Tingstrup Skole. Thisted. Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 3. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 3 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 2. årgang, praktikniveau I - Disse Powerpoint sendes efterfølgende/placeres på portalen/fronter Tidsmæssigt begivenheder jeres opgaver/ansvar Praktikhæftet og om praktikforløbet,

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole

praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Praktikskole: Resen Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole

Praktikskolens uddannelsesplan for. Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau. Højslev Skole Praktikskolens uddannelsesplan for Praktik på 2. årgang 2. praktikniveau Højslev Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til

Læs mere

Uddannelsesplan lærerstuderende

Uddannelsesplan lærerstuderende Uddannelsesplan lærerstuderende Vejgaard Østre Skole Grundoplysninger: Navn: Vejgaard Østre Skole Adresse: Chr. Koldsvej 1, 9000 Aalborg Telefon: 9631 6700 Webadresse: Vejgaardoestreskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan Brårup Skole

Uddannelsesplan Brårup Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Brårup Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau III

Uddannelsesplan praktikniveau III Uddannelsesplan praktikniveau III For Skole Generelle oplysninger om skolen (kontaktoplysninger, adresse, værdigrundlag, etc.): I følge 13 (jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor som

Læs mere

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole

Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Jebjerg Børnehus og Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole

Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan M.C. Holms Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: ÅDALSKOLEN Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning

Læreruddannelsen i Skive. Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning Tiltag v/ Læreruddannelsen i Skive i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet Ekspert i Undervisning 1 Forord Denne folder sætter fokus på de udviklingsmæssige tiltag i forbindelse med forsknings-

Læs mere

Uddannelsesplan Nordre Skole

Uddannelsesplan Nordre Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nordre Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud

Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Vestsalling Skole og Dagtilbud Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tjørnegårdskolen Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Signe Nabe-Nielsen: signen@roskilde.dk, Tlf.: 46 31 44 36 Skolen som uddannelsessted

Læs mere

Rønneskolens uddannelsesplan

Rønneskolens uddannelsesplan Rønneskolens uddannelsesplan Kontaktoplysninger til praktikansvarlig Afdeling Søndermark: Andreas Grosbøll. Andreas.Grosboell@brk.dk Afdeling Østre: Gitte Lykkegaard. Gitte.Lykkegaard@brk.dk Afdeling Åvang:

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 2,

Retningslinjer for praktikniveau 2, Praktikperioden er på i alt 6 uger Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej. Omfang

Læs mere

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene? Praktikniveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af Hvordan

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland

Praktikhæfte Niveau 2. Læreruddannelsen University College Sjælland Praktikhæfte 2017-18 Niveau 2 Læreruddannelsen University College Sjælland Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og (2) den analytiske

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende: Nøvlingskov Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende: Nøvlingskov Efterskole Uddannelsesplan for lærer: Nøvlingskov Efterskole Nøvlingskov Efterskole Nøvlingskovvej 5, 7480 Vildbjerg 9713 7144 www.noevlingskov.dk Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig. Skolens praktikansvarlige

Læs mere

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende.

Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Lille Næstved Skoles uddannelsesplan for lærerstuderende. Præsentation af Lille Næstved Skole Lille Næstved Skole kan dateres tilbage til 1828 og er en folkeskole, der værner om sin tradition for indlæring

Læs mere

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Skabelon til uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS

UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS UDDANNELSESPLAN FOR DET KONGELIGE VAJSENHUS 1. Skolen som uddannelsessted Som uddannelsessted vil I som studerende opleve et læringsmiljø, der er præget af engagerede lærere. Vi ønsker på bedste vis, at

Læs mere

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole

praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Praktikskolens uddannelsesplan for praktik på 1. årgang 1. praktikniveau Praktikskole: Skivehus Skole Læreruddannelsen i Skive Dalgas Allé 20 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 I følge 13 jf. bekendtgørelsen

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Retningslinjer for praktikniveau 3,

Retningslinjer for praktikniveau 3, Praktikperioden er på i alt 6 uger Meritstuderende: Praktikugerne er uge 39-45, 2016 (inkl. en uges efterårsferie). Kompetencemålsprøven afholdes i uge 50 2016. Prøven holdes på læreruddannelsen på Nyelandsvej.

Læs mere

Orienteringsdag -praktik

Orienteringsdag -praktik Orienteringsdag -praktik 3. årgang, praktikniveau 2 Disse Powerpointsendes efterfølgende/placeres på portalen Hovedtemaer: Tidsmæssigt begivenheder Undersøgelse, problemstilling, opgave, prøve - forløb

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015

Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Praktikskolens uddannelsesplan, 2014/2015 Dette dokument indeholder: Skabelon til uddannelsesplan, der indarbejdes som del af skolens hjemmeside. Vejledning til udfyldelse af punkterne i uddannelsesplanen.

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15

Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Praktik uddannelsesplan Skolen på Duevej 2014-15 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Leif Skovby Larsen Skolen som uddannelsessted Skolen

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE

UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE UDDANNELSESPLAN FOR PRAKTIK PÅ VESTER MARIENDAL SKOLE Grundoplysninger: Navn: Vester Mariendal skole Adresse: Stjernevej 1 Telefon: 99 82 47 20 Mail: vmariendalskolen@aalborg.dk Webadresse: www.vmarieskolen.dk

Læs mere

Uddannelsesplan for Løjtegårdsskolen, praktikniveau 1, 2014/2015

Uddannelsesplan for Løjtegårdsskolen, praktikniveau 1, 2014/2015 Uddannelsesplan for Løjtegårdsskolen, praktikniveau 1, 2014/2015 Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Løjtegårdsskolen Løjtegårdsvej 36 2770 Kastrup Tlf: 32507503 Sygetlf: 30760610 Mail: lg.uk@taarnby.dk

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Bangsbostrand Skole praktikskole for læreruddannelsen kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16

Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Sorø Gymnastikefterskole Uddannelsesplan 2015/16 Praktikansvarlig: Signe Piil Pædagogisk leder Sorø Gymnastikefterskole Topshøjvej 50 4180 Sorø Tlf.: 57830034, Mobil: 22829215 E-mail: sa@sge.nu 1. Skolen

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU III LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Grønnevang Skole i Hillerød

Grønnevang Skole i Hillerød Grønnevang Skole i Hillerød Uddannelsesplan Skolen som uddannelsessted Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Michael Schmidt misc@hillerod.dk Karin Marcher karm@hillerod.dk Skolen som uddannelsessted

Læs mere

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning.

UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. UCN: Udkast til Uddannelsesplaner på de enkelte praktikskoler og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer med eksemplarisk udfyldning. Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på

Læs mere

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for Skørping Skole Herunder kvalitetskrav til konkrete praktikniveauer Grundoplysninger: Skørping skole Himmerlandsvej 65 9520 Skørping 99 88 80 40 imbjo@rebild.dk 9 988 80 4099 88 80 4099

Læs mere

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby

Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Uddannelsesplan for Solsideskolen- Privatskolen i Nørresundby Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon mail Webadresse Solsideskolen Kirke Alle 7, 9400 Nørresundby 98 17 23 40 kontoret.851052@skolekom.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014.

Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Uddannelsesplan Klarup skole 2013-2014. Grundoplysninger: Skole: Klarup skole Adresse: Hellasvej 17, 9270 Klarup Telefon: 9636-5500 Mail: klarupskole@aalborg.dk Webadresse: www.klarupskole.dk Kultur og

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC.

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC. 1. Skolen som uddannelsessted Skolen på La Cours vej er skole som er skabt i en veksel mellem det moderne samfund

Læs mere

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014

Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Praktikinformation for 3. og 4. årgang 15. September 2014 Rammeplanen praktik 3. 4. årg. Rammeplan 2013/ 2014 3. årg. 43 20/10 Praktik 44 27/10 Praktik 45 3/11 Praktik 46 10/11 Praktik 47 17/11 Praktik

Læs mere

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole

Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Uddannelsesplan for Vestbjerg Skole Grundoplysninger: Navn: Vestbjerg Skole Adresse: Bakmøllevej 280, 9380 Vestbjerg Telefon og mail: 98296311 Webadresse: www.vestbjergskole.dk Kultur og særkende Kultur

Læs mere

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com

Praktik ansvarlige: Tomas Terp Nielsen E-mail: terpnielsen@hotmail.com UDDANNELSESPLAN (Lærerstuderende i praktik på Gørlev Idrætsefterskole). Gørlev Idrætsefterskole er en almendannende efterskole med fokus på idræt. Vores mål er at uddanne danne eleverne til selvstændige

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen

Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Vestervangsskolen 1 Uddannelsesplan for studerende på 1. årgang ved Aarhus Lærerseminarium Skoleleder: Viceskoleleder: Kim Egeberg Johansen kim.egeberg.johansen@randers.dk Charlotte Worm-Leonhard charlotte.worm-leonhard@randers.dk

Læs mere

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland

Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Uddannelsesplaner for de lærerstuderende pa Atuarfik Edvard Kruse Uummannaq - Grønland Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så

Læs mere

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik

Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Søndermarksskolens uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik Uddannelsesplanen skal give en kort beskrivelse af, hvordan praktikskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af

Læs mere

Nyboder Skole som uddannelsessted

Nyboder Skole som uddannelsessted Praktik uddannelsesplan Nyboder Skole Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950 Praktik ansvarlig på Nyboder Skole: Mariann Würtz, tlf. 8232 8550 eller 2630 1734 mawurt@nyboderskole.kk.dk, Nyboder

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer

Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Uddannelsesplan for praktikken på Højene Skole og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne,

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC

Uddannelsesplan praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Uddannelsesplan 2015-16 2. praktikniveau for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for Nyager Skole

UDDANNELSESPLAN for Nyager Skole UDDANNELSESPLAN for Nyager Skole 2016-2017 Skolen som uddannelsessted Nyager Skole er en af Rødovre Kommunes seks folkeskoler, beliggende ved Vestvolden op mod Jyllingevej. Skolen er tegnet af arkitekten

Læs mere

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017

Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Uddannelsesplan for Kastrupgårdsskolen, praktikniveau 2 og 3, 2016/2017 Kontaktoplysninger Kastrupgårdsskolen Blåklokkevej 1 2770 Kastrup Tlf: 32470350 Sygetlf: 51 46 94 39 Mail: kg.uk@taarnby.dk Skoleleder:

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE

VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE VEJLEDNING TIL KOMPETENCEMÅLSPRØVE I PRAKTIK FOR EKSAMINATORER, PRAKTIKLÆRERE OG UC-UNDERVISERE INDHOLD Forord 5 Praktik og kompetencemålsprøve i læreruddannelsen 6 Kompetencemålsprøve i faget praktik

Læs mere

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted

Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Hillerødsholmskolen som uddannelsessted Praktikansvarlig Maria Nørholt Godtkjær Ledelsesperson Henrik Stockfleth Olsen Adresse Postnr. og by: 3400 Hillerød Fastnettelefon: 72 32 77 00 Emailadresse: hilleroedsholmskolen@hillerod.dk

Læs mere

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer.

Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Uddannelsesplan Karensmindeskolen og kvalitetskrav til de konkrete praktikniveauer. Grundoplysninger: Karensmindeskolen Mastrupvej 75, 9530 Støvring 9988 7980 www.karensmindeskolen.dk karensmindeskolen@rebild.dk

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole

Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Læreruddannelsen Skive Dalgas Allé - 7800 Skive Tlf. 87 55 32 00 Uddannelsesplan Nr. Søby Skole Kvalitetskrav til praktikskolen Læreruddannelsen er ifølge 13.1 jf. bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER

Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Uddannelsesplan Hørby Efterskole LÆR SOM DU ER Grundoplysninger: Navn Hørby Efterskole Adresse Snedkergaardsvej 11, 9300 Sæby Telefon 98466300 Mail he@hoerbyefterskole.dk Webadresse www.hørbyefterskole.dk

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Grundoplysninger: Kultur og særkende

Grundoplysninger: Kultur og særkende Grundoplysninger: Navn: Løvvangskolen Adresse: Løvbakken 6 9400 Nørresundby Telefon: 99824060 Mail: loevvangskolen@aalborg.dk Webadresse: www.loevvangskolen.dk Kultur og særkende Løvvangskolen er en multikulturel

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej

Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej Praktik uddannelsesplan - Skolen pa Duevej 2016-17 Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Skoleleder: Niels Christophersen Praktikansvarlig: Pernille Keyper Skolen som uddannelsessted Skolen på

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC

Uddannelsesplan for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolen UCC Forord En praktikskoles uddannelsesplan skal godkendes på baggrund af kvalitetskrav. I bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole

Uddannelsesplan. for. Lindebjergskolen som praktikskole Uddannelsesplan for Lindebjergskolen som praktikskole Lindebjergskolen ligger i Gundsølille ca. 10 km. fra Roskilde. Lindebjergskolen er en 2-sporet skole fra 0. 9. klasse med 340 elever, 37 lærere, 2

Læs mere