De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger"

Transkript

1 ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet er det vigtigt at sørge for, at de lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger - dvs. kemien i det fysiske arbejdsmiljø er udarbejdet [ Yvonne Thomsen ] Veterinærsygeplejerske, Vindinggård Dyreklinik Mange ved knap nok, hvad en arbejdspladsbrugsanvisning (APB) er - endsige, at den er lovpligtig. En APB knytter sig til et faremærket stof, fx Formalin. APB en skal indeholde oplysninger om følgende 16 punkter: 1. Identifikation af stoffet/materialet, herunder oplysning om handelsnavn samt et eventuelt produktregistreringsnummer (PR-nr.), tildelt af Arbejdstilsynet. For så vidt angår stoffer og materialer, der skal mærkes, angives den producent, leverandør eller importør, der er anført på etiketten. 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer, herunder de stoffer og materialer, der er klassificeringspligtige efter Miljøministeriets regler, samt oplysninger om indholdsstoffer i form af organiske opløsningsmidler. 3. Fareidentifikation. 4. Førstehjælpsforanstaltninger. 5. Brandbekæmpelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved brand. 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld, herunder oplysninger om forholdsregler ved spild på virksomheden. 7. Håndtering og opbevaring, herunder oplysninger om sikkerhedsforskrifter ved oplagring på virksomheden. 8. Eksponeringskontrol (forebyggende foranstaltninger)/personlige værnemidler, herunder oplysninger om forholdsregler ved udsættelse for stoffet eller materialet, og om brug af personlige værnemidler, samt eventuelt forbud mod enegang. 9. Fysisk-kemiske egenskaber. 10. Stabilitet og reaktivitet, herunder oplysninger om egenskaber ved opvarmning og brand. 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber), herunder oplysninger om eventuelle symptomer ved indtagelse eller optagelse i organismen. 12. Miljøoplysninger. 13. Bortskaffelse, herunder oplysninger om forholdsregler ved bortskaffelse. 14. Transportoplysninger. 15. Oplysninger om regulering, herunder oplysninger om fx anvendelsesbegrænsninger, krav om særlig uddannelse, særlige krav til alder mv. 16. Andre oplysninger, herunder anvendelsesområder på virksomheden. Da APB en skal handle om de helt konkrete forhold på den enkelte klink, skal den udarbejdes på klinikken. Til udarbej- 14 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 13 Årgang 91

2 delse af APB en skal for hvert enkelt stof bruges et sikkerhedsdatablad (kaldtes tidligere en leverandørbrugsanvisning), som fås, hvor stofferne er indkøbt. Leverandøren skal kunne tilvejebringe sikkerhedsdatabladet omgående og databladet skal være på dansk. APB en kan enten udarbejdes som en brugsanvisning med alle 16 punkter udarbejdet specielt til arbejdspladsen eller som et tillæg til sikkerhedsdatabladet, hvor man selv skriver om de lokale forhold på virksomheden og i øvrigt henviser til sikkerhedsdatabladet. Tillægget skal i så fald hæftes sammen med sikkerhedsdatabladet, og de to dele udgør dermed tilsammen APB en. Jeg har valgt i det følgende at beskæftige mig med APB en i sidstnævnte version. Når APB en består af et sikkerhedsdatablad med et tillæg, skal tillægget mindst indeholde følgende oplysninger: Stoffets navn. Hvad stoffet bruges til på klinikken. Hvor stoffet opbevares på klinikken og i henhold til hvilke forholdsregler (fx under lås). Evt. personer, som ikke må arbejde med stoffet (fx gravide, ammende, unge under 18). Farer ved brugen af stoffet (sikkerhedssætninger, fx kræftfremkaldende, allergifremkaldende osv.). Forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger ved brug af stoffet (hvordan man gør, når man bruger stoffet, hvilke værnemidler man skal bruge og hvor man finder disse på klinikken, osv.). Førstehjælpsforanstaltninger ved uheld med stoffet (fx hvilke førstehjælpsartikler man skal bruge, så som en øjenskylleflaske, og hvor disse findes på klinikken). Telefonnummer og adresse på den nærmeste skadestue, ved ulykker med stoffet. Forholdsregler ved spild og uheld med stoffet. Forholdsregler ved bortskaffelse af stoffet, i henhold til de lokale regler. Forholdsregler ved brandbekæmpelse (hvilke slukningsmidler skal man bruge og hvor findes disse på klinikken). Evt. et fotografi af beholderen (er ikke et lovkrav). Alle medarbejdere skal instrueres grundigt i brugen af APB en, som skal findes i > Arbejdspladsbrugsanvisninger - sådan gør du, trin for trin Trin 1: Ansvarlig Vælg en person med ordenssans og interesse for opgaven, som skal have det overordnede ansvar for det praktiske arbejde med APB erne. Trin 2: Liste over stoffer Gennemgå alle skabe og skuffer og lav en liste over alle de faremærkede stoffer, I har på klinikken. Notér også leverandør og evt. varenummer. Du kan finde en liste over faresymboler på nettet: Vælg»Se og download faresymboler«. En oversigt over sikkerhedssætninger finder du samme sted; vælg»se og download risiko- og sikkerhedssætninger«. Trin 3: Sikkerhedsdatablade og produktresuméer Skaf sikkerhedsdatablade på alle produkterne fra de forskellige leverandører. Skaf eventuelle relevante produktresuméer på lægemidler, eksempelvis via - vælg»søg i produktresuméer«. Hvis der er produkter, som ikke findes her, kan man på eu finde produktresuméer for stoffer, som er europæisk registrerede. Vælg»EPARS for authorised medicinal products for veterinary use«vælg»a-z listing of EPARS«vælg et produkt klik på DA i skemaet»product information«. På denne måde findes produktresuméet på dansk. Trin 4: Orden Lav en mappe, hvor du kan samle alle klinikkens papirer vedr. arbejdsmiljø. Trin 5: Udarbejdelse af tillæg Lav, bl.a. ud fra oplysningerne i sikkerhedsdatabladene og produktresuméerne, for hvert enkelt stof og eventuelle relevante lægemidler, et tillæg til sikkerhedsdatabladet eller produktresuméet. Lav evt. en skabelon i et tekstbehandlingsprogram, som kan genbruges fra stof til stof. Tillægget skal indeholde alle de informationer, som er specifikke for jeres klinik. Mht. bortskaffelse af stofferne, findes forskellige, lokale regler. Kommunen kontaktes for information om disse: Bed om at tale med en affaldskonsulent. Trin 6: Værnemidler Sørg for, at I har de værnemidler tilgængelige, som er påkrævede ved arbejdet med de forskellige stoffer. Som et minimum bør man have følgende værnemidler mv. på klinikken: Nitrilhandsker 4H handsker (kemihandsker til fx arbejde med røntgenfremkaldevæsker) Beskyttelsesbriller (»nytårsbriller«) Åndedrætsmasker, fx 3M 9332 FFP3. Beskytter mod aerosoldannelse ved fx tandrensning, modsat de almindelige mundbind, som mange bruger. Øjenskylleflaske (til brug ved uheld). Førstehjælpskasse med plaster osv. Trin 7: Brandslukningsudstyr Sørg for, at I har det brandslukningsudstyr tilgængeligt, som er påkrævet i forhold til de forskellige stoffer. Trin 8: Bortskaffelse Sørg for, at I er tilmeldt de relevante bortskaffelsesordninger, eksempelvis ordning til bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Trin 9: Arkivering Hæft en kopi af de enkelte sikkerhedsdatablade sammen med dine tillæg. Den enkelte APB udgøres tilsammen af sikkerhedsdatabladet og dit tillæg med de lokale forhold. Arkivér et eksemplar af hver APB i mappen - kom et eksemplar af hver i en plastlomme og læg/hæng den i umiddelbar nærhed af, hvor stoffet opbevares og bruges. APB en skal let kunne tages ned, så man kan medbringe den ved et evt. skadestuebesøg. Trin 10: Instruktion Informér og instruér alle medlemmer af personalet om brugen af APB erne. Trin 11: Opfølgning Lav en fast procedure for, hvor tit og hvornår der skal følges op på APB erne. De skal opdateres, når og hvis der kommer nye oplysninger i sikkerhedsdatabladet. Husk også at lave en APB, når I får et nyt, faremærket stof inden for dørene. Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 13 Årgang 91 15

3 ARBEJDSMILJØ Foto Yvonne Thomsen. Forskellige værnemidler til tandrensning. umiddelbar nærhed af stoffet, så man til enhver tid har adgang til den før og under arbejdet og i tilfælde af uheld. Bagatelgrænse Ifølge lovgivningen (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer, med senere ændringer) skal der foreligge arbejdspladsbrugsanvisninger, når der er så lidt som én ansat i et firma. Der skal være en arbejdspladsbrugsanvisning for hvert stof, som er faremærket. For stoffer, som bruges i almindelig husholdning, gælder dog en bagatelgrænse, som går, hvor man bruger stoffet mere, end man ville gøre i et privat hjem. Opvasketabs er fx faremærkede, så hvis opvaskemaskinen kun kører om aftenen, så der er rene kopper til dagen efter altså en situation, som minder om almindelig husholdning - kan leverandørens sikkerhedsdatablad og mærkningen på emballagen udgøre det for en APB. Hvis maskinen derimod kører 2-3 gange om dagen i forbindelse med arbejdet på virksomheden, skal der foreligge en APB for stoffet. Lægemidler Der skal laves en APB for alle faremærkede stoffer, fx Pentobarbitalnatrium aflivningsvæske, som ikke er et lægemiddel, men en såkaldt»teknisk vare«, som er mærket giftig. For lægemidler, som ikke er faremærkede, fx IsoFlo vet. isofluran, er APB en ikke lovpligtig, men tilrådelig. I disse tilfælde kontaktes producenterne, som oftest ligger inde med grundige beskrivelser af produkterne og brugen heraf samt farerne herved. Når der er tale om lægemidler, findes der ikke sikkerhedsdatablade, men produktresuméer. Produktresuméer for lægemidler findes også på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Ansvar Det er arbejdsgiverens ansvar, at der forefindes APB er på arbejdspladsen. Den ansatte har pligt til at følge disse. Hvis den ansatte vælger at tilsidesætte reglerne og anvisningerne, kan hun eller han også drages til ansvar. Sikkerhedsrepræsentant Som udgangspunkt skal der oprettes en sikkerhedsorganisation i virksomheden, hvis der er 10 eller flere ansatte. Dette vil bl.a. sige, at både en ejer-repræsentant og en medarbejder skal på et lovpligtigt arbejdsmiljøkursus. Hvis firmaet driver flere klinikker, er reglerne for etablering af sikkerhedsorganisationen lidt mere komplekse. Man kan evt. kontakte Arbejdstilsynet for at få klarhed over situationen på den enkelte klinik. Når Arbejdstilsynet kommer på besøg Arbejdstilsynet besøger i løbet af 2008 og 2009 alle danske dyreklinikker og dyrehospitaler, som har ansatte. I DVT nr. 7/2008 kan du læse om, hvad sker der når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Tvivlsspørgsmål Hvis man er i tvivl om noget, findes der megen god information på Arbejdstilsynets hjemmeside Man kan også kontakte Arbejdstilsynets callcenter på tlf eller pr. mail: at.dk Hjælpen er gratis og venlig. Til hjælp med det praktiske arbejde findes forskellige private arbejdsmiljø-rådgivningsfirmaer, som naturligvis tager sig betalt for deres services. Kom i gang! Der er ingen vej udenom: Arbejdspladsbrugsanvisningerne er lovpligtige. Udarbejdelsen af APB erne er en oplagt opgave for en veterinærsygeplejerske med interesse for arbejdsmiljø og systematisering. Arbejdet kræver tid og ro, men når man først kommer i gang, er det overskueligt. En positiv bivirkning ved arbejdet er, at man får ryddet op i skabe og skuffer og evt. får bortskaffet gamle rester eller stoffer, som slet ikke bruges på klinikken mere. Det er desuden sundt at blive mindet om, hvilke stoffer vi rent faktisk arbejder med, og at vi skal huske at være opmærksomme på vores arbejdsmiljø og passe på os selv og hinanden. Artiklen har været bragt på Veterinærsygeplejerskernes Landsklubs hjemmeside 16 Dansk Veterinærtidsskrift juli Nummer 13 Årgang 91

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere