Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde"

Transkript

1 Udvikling af folkeskolen via ledelsesbeslutninger, der bygger på dialog og samarbejde Fakta og opmærksomhedsfelter i anvendelsen af det kommunale MED system som ramme om dialog og samarbejde i omstillingen af folkeskolen Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1

2 Indhold Indledning... 3 Generelt om dialog og samarbejde i omstillingen af folkeskolen... 4 Løbende kommunikation og inddragelse... 4 Drøftelser i og udenfor MED... 4 Overvejelser om anvendelse af aftaler og retningslinjer... 5 Relevante bestemmelser i MED-rammeaftalen og 7 - information & drøftelse... 6 Bestemmelserne... 6 Information om og drøftelse af ledelsens beslutninger i MED... 7 Information og drøftelse i MED omhandler lokale beslutninger... 7 Information og drøftelse på flere niveauer retningslinjer... 8 Bestemmelsen... 8 Indhold af retningslinjer... 8 Eksisterende retningslinjer i kommunerne

3 Indledning Med de nye arbejdstidsregler og reformen på skoleområdet pr. 1. august 2014 er der skabt markant større handlerum i kommunerne til at udvikle folkeskolen. De nye rammer vil blive udfyldt af dygtig skoleledelse på alle niveauer i kommunen med det formål at forbedre folkeskolens resultater. KL og kommunerne anbefaler, at udviklingen bæres igennem af kommunale ledelsesbeslutninger, som træffes efter dialog og samarbejde med alle relevante lokale interessenter, ikke mindst medarbejderne i folkeskolen, herunder lærere, pædagoger og andre faggrupper. Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse sætter rammen om det formaliserede samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i folkeskolen, på samme måde som det gælder for alle andre medarbejdergrupper på andre kommunale driftsområder. Formålet med denne pjece er at beskrive de bestemmelser i Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse (MED-rammeaftalen), der er mest relevante i relation til samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere om at realisere mulighederne i de nye arbejdstidsregler og skolereformen. Fokus er, at ledelsen på alle niveauer skal sikre dialog og samarbejde frem mod nye ledelsesbeslutninger. Samtidig skal det undgås at indføre begrænsninger i det lokale handlerum i folkeskolen. Anbefalingen er, at MED-systemet i folkeskolen anvendes som ramme om det formaliserede samarbejde, ligesom på kommunens øvrige driftsområder, og at kommunerne er opmærksomme på ikke i MEDsystemet at begrænse de handlemuligheder i skolernes hverdag, som de nye arbejdstidsregler og skolereformen giver. Målgruppen for pjecen er centrale aktører i kommunen i forbindelse med realisering af de nye arbejdstidsregler og skolereformen, ikke mindst kommunens HR-/personaleafdeling, Skoleforvaltningen og skoleledelsen. 3

4 Generelt om dialog og samarbejde i omstillingen af folkeskolen Løbende kommunikation og inddragelse Der skal ske store omstillinger i folkeskolen. Både elevernes skoledag og lærernes, pædagogernes og andre medarbejdergruppers arbejdsdag i folkeskolen skal forandres. Forandringer kan være et afsæt for en positiv udvikling både for medarbejderne og arbejdspladsen, men forandringer kan også sætte det psykiske arbejdsmiljø under pres. Det positive perspektiv er, at forandringer, der håndteres konstruktivt i dialog mellem ledelse og medarbejdere, kan føre til øget trivsel på arbejdspladsen. I folkeskolen handler det bl.a. om at informere og involvere lærerne, pædagogerne og de øvrige medarbejdere så meget som muligt i drøftelserne lokalt frem mod den nye dagligdag, som skal starte 1. august Drøftelser i og udenfor MED Det er vigtigt for trivsel og et godt arbejdsmiljø, at de beslutninger, som træffes i kommunen i forbindelse med omstillingen i folkeskolen, kommunikeres så tidligt som muligt til lærerne og de øvrige medarbejdere. Det er også vigtigt, at beslutningerne begrundes, så lærerne m.fl. kender forudsætningerne og baggrunden for de forandringer, der sker hvorfor forandringerne er nødvendige og hvor skolen er på vej hen. En ledelsesmæssig prioritering af at kommunikere åbent om forandringen løbende, og udvise lydhørhed overfor ideer, input, tvivl og spørgsmål, er alfa og omega. Kommunikationen bør udfolde sig både i forvaltningen, i ledelsesgruppen og på skolerne mellem ledelse og medarbejdere. Ved siden af en bred og åben kommunikation er det oplagt, at kommunen anvender allerede eksisterende fora og samarbejdsrelationer til at kvalificere sine beslutninger. Mange kommuner laver en projektorganisering i forbindelse med omstillingen i folkeskolen, hvor der nedsættes særlige udvalg eller arbejdsgrupper med deltagelse af ledere og medarbejdere, der sammen forbereder kommunens realisering af skolereformen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejde indenfor de nye arbejdstidsregler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskel på det formaliserede samarbejde, som reglerne i MED-rammeaftalen sætter rammerne for, og de mange andre former for dialog og samarbejde, der løbende foregår i andre sammenhænge og fora. Uanset hvilke andre typer af dialog og samarbejde, man inviterer til som ledelse i forbindelse med omstillingen i folkeskolen, skal reglerne i MED-rammeaftalen overholdes. Forpligtigelserne i MEDrammeaftalen om information og drøftelse mv. kan ikke undlades eller overdrages/delegeres til et forum, der ikke formelt er en del af MED-systemet i kommunen. 4

5 Overvejelser om anvendelse af aftaler og retningslinjer Om lokale arbejdstidsaftaler De nye arbejdstidsregler på undervisningsområdet i kommunerne udgør den nødvendige og tilstrækkelige regulering af lærernes arbejdstid. De nye arbejdstidsregler skal ikke suppleres med lokale arbejdstidsaftaler, der regulerer anvendelsen eller tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid 1. Aftaler om sådanne emner skal undgås, fordi de indebærer juridisk bindende regler for adfærden på skolerne, som kun kan ændres via opnået enighed i forhandlinger mellem aftalens parter. Om retningslinjer indenfor MED-systemet Indenfor de formaliserede rammer for samarbejde, som MED-reglerne giver, er der mulighed for at parterne i et MED-udvalg aftaler retningslinjer om spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejdsog arbejdsmiljøforhold. Det anbefales, at kommunen og skoleledelsen overvejer, hvilke retningslinjer der aftales på skoleområdet. I overvejelserne bør indgå, at det er vigtigt, at der ikke indføres begrænsninger i de netop vundne handlemuligheder og ledelsesadgange i folkeskolen. Det er vigtigt, at der ikke i regi af MED-systemet laves retningslinjer, som i praksis indebærer en regulering af arbejdstilrettelæggelsen på skolerne, der svarer til at genindføre de lokale arbejdstidsaftaler på området. 1 Rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler mellem KL og KTO giver kommunerne hjemmel til at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger og supplerer de centrale arbejdstidsregler. I regeringens bemærkninger til lovindgrebet på skoleområdet (Lov 409) er det eksplicit anført, at det ikke er intentionen, at adgangen til at indgå lokale aftaler skal bruges til at indgå aftaler, som begrænser ledelsesretten i forhold til at lede og fordele arbejdet. 5

6 Relevante bestemmelser i MED-rammeaftalen Reglerne om medindflydelse og medbestemmelse i kommunerne findes i rammeaftalen af samme navn og i kommunens egen lokale MED-aftale. De bestemmelser i MED-rammeaftalen, der særligt er relevante i relation til dialog og samarbejde om realisering af de nye arbejdstidsregler og skolereformen er følgende: 6 og 7 om medindflydelse, medbestemmelse, information og drøftelse. 8 om retningslinjer. Udvalgte fakta og relevante opmærksomhedsfelter i den centrale MED-rammeaftale i relation til omstillingen i folkeskolen gennemgås nedenfor 2. Opmærksomheden henledes på, at der herudover kan gælde relevante regler i kommunens egen lokale MED-aftale. Opmærksomheden henledes endelig på kommunens procedureretningslinjer for drøftelse af større rationaliserings- og omstillingsprojekter, jf. MED-rammeaftalens 8, stk. 3, nr og 7 - information & drøftelse De centrale bestemmelser i MED-rammeaftalen omkring information og drøftelse er 6 og 7. Bestemmelserne Af 6 og 7 følger pligten til gensidigt at informere om, og drøfte, alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i det relevante MED-udvalg 3. Hvilket MED-udvalg, der er det relevante, afhænger af den lokalt aftalte MED-struktur. Informationen skal gives på et passende tidspunkt, på en passende måde, og med et passende indhold. Medarbejderrepræsentanterne i MED-udvalget skal have en realistisk mulighed for, på en kvalificeret måde, at kunne forholde sig til ledelsens forestående beslutninger. Et af MED-systemets helt grundlæggende formål er, at medarbejderne, forud for at ledelsen træffer en beslutning, har mulighed for at kvalificere beslutningen gennem information om og drøftelse af den. 2 Der er ikke tale om en gennemgang af MED-reglerne men om målrettede nedslag og opmærksomhedsfelter. For gennemgang af MED-reglerne kan bl.a. henvises til MED-håndbogen, KL og KTO s fælles vejledning mv. 3 Man kan organisere samarbejdet i MED på flere måder, jf. MED-rammeaftalens 4, stk. 4. I nærværende tekst anvendes alene betegnelsen MED-udvalg for det formelle MED-forum i kommunen. 6

7 Information om og drøftelse af ledelsens beslutninger i MED Skolereformen vil indebære betydelige forandringer i folkeskolen. Blandt andet fordi elevernes skoledag bliver længere, og de mindre børns ophold i SFO og klub derfor reduceres. Der vil også ske ændringer i måden, hvorpå lærernes, pædagogernes og andre medarbejdergruppers arbejde på skolerne tilrettelægges. Der forudses en række beslutninger i kommunerne om fx, hvordan folkeskolens opgaver organiseres, hvordan de nye aktiviteter, herunder den understøttende undervisning, bemandes, hvordan hverdagen for medarbejderne tilrettelægges mv. Sådanne beslutninger har betydning for arbejds- og personaleforholdene i folkeskolen. Derfor vil det være nødvendigt at informere om og drøfte ledelsens beslutninger om sådanne forhold i det rette MED-udvalg. Information og drøftelse i MED omhandler lokale beslutninger Det følger af 7, stk. 4, at ledelsen har en skærpet forpligtigelse til at informere om og drøfte beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse. Pligten gælder beslutninger, som det ligger inden for kommunens ledelseskompetence at træffe. Pligten gælder således ikke beslutninger truffet af fx Folketinget. Når der er truffet beslutning i Folketinget om en ny lovgivning vedrørende folkeskolen, så vil det være relevant at informere om og drøfte de lokale beslutninger i kommunen, som lovgivningen medfører men ikke selve lovgivningen som sådan. Information og drøftelse på flere niveauer Information om og drøftelse af en given sag skal ske i det MED-udvalg, hvor den ledelse, der har kompetence til at træffe beslutningen, sidder. Dette hindrer ikke, at en sag kan behandles på flere niveauer eller i flere MED-udvalg, hvis der lokalt er enighed om dette eller, hvis det er aftalt i den lokale MED-aftale. I det tilfælde, at der f.eks. er tale om information og drøftelse forud for en politisk beslutning i kommunens børne- og skoleudvalg om implementering af skolereformen, skal sagen behandles i det MED-udvalg, hvor ledelsen med kompetence til at forberede og indstille sagen til politisk behandling sidder. Ledelsen er ikke forpligtet til at efterkomme de synspunkter, medarbejderne fremfører i MED. Ledelsen er heller ikke forpligtet til at videregive medarbejdersidens synspunkter til det politiske niveau, og medarbejdersiden har ikke i kraft af MED-rammeaftalen ret til at få sine synspunkter fremlagt for det politiske niveau. 7

8 8 - retningslinjer Bestemmelsen Af MED-rammeaftalens 8, stk. 1 fremgår, at når én af parterne ønsker det, skal der snarest muligt indledes drøftelser med henblik på fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge parters side udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed. Med denne formulering er man som kommune forpligtet til at indlede drøftelser, hvis medarbejdersiden fremsætter forslag herom. Det er relevant at være opmærksom på, at parten i MED-systemet ikke er den enkelte organisationsrepræsentant, fx lærerenes (DLF s) repræsentant. Parterne i MED-systemet er henholdsvis arbejdsgiversiden og den samlede medarbejderside, dvs. alle medarbejderrepræsentanterne på tværs af faggrupper. Forslag om at drøfte fastlæggelse af retningslinjer skal altså fremsættes af enten arbejdsgivereller medarbejdersiden. I henhold til MED-rammeaftalen kan der aftales retningslinjer om spørgsmål, der berører arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Kun på enkelte punkter er der pligt til at aftale retningslinjer 4. De pligtmæssige retningslinjer findes allerede i kommunerne. Skolereformen og de nye arbejdstidsregler indebærer ikke pligt for kommunerne til at aftale andre eller nye retningslinjer. En retningslinje er en aftale mellem parterne i det lokale MED-udvalg om, hvordan noget skal gøres (procedure) eller hvilke principper, der gælder på et bestemt område (indhold). En retningslinje skal være aftalt i enighed mellem parterne, og en leder kan aldrig indgå aftale om retningslinjer for et forhold, som ligger udover lederens ansvars- og kompetenceområde. Indhold af retningslinjer Ønsker én af parterne i et MED-udvalg, at udvalget fastlægger retningslinjer om et givet emne, skal parterne drøfte spørgsmålet med henblik på eventuelt at aftale retningslinjer, jf. MED-rammeaftalens 8, stk. 1. Hvis medarbejdersiden fremsætter ønske om en retningslinje, har ledelsen således pligt til at forhandle men har ikke pligt til at indgå aftale om en retningsretningslinje. 4 8, stk. 3 siger, at der skal aftales procedureretningslinjer for drøftelse af budgettets konsekvenser, større rationaliserings- /omstillingsprojekter og kommunens personalepolitik. Efter 9, bilag 2 og 3, følger desuden pligt til at aftale retningslinjer om bestemte forhold. 8

9 Der er i udgangspunktet vide muligheder for indholdet af MED-retningslinjer. Retningslinjer kan fx have karakter af supplementer til centralt aftalte regler, herunder arbejdstidsregler. Retningslinjer skal dog naturligvis respektere gældende lovgivning, overenskomster og aftaler mv. Såfremt det fx er bestemt i en overenskomst eller aftale, at den forhandlingsberettigede organisation har forhandlingskompetence i forhold til et givent spørgsmål/emne, kan ledelsen og medarbejdersiden i MED ikke aftale retningslinjer om emnet i stedet. Retningslinjer kan gælde for kommunen som helhed, for et specifikt sektorområde, eller for en enkelt institution/skole. Bliver man ikke enige om at lave retningslinjer for et givent emne, skal ledelsen hvis medarbejdersiden ønsker det redegøre for, hvordan man vil forholde sig til emnet uden en retningslinje herfor. Denne pligt følger af MED-rammeaftalens 8, stk. 4. Der er ikke krav om, at ledelsens redegørelse skal være skriftlig. Det kan fx være, at ledelsen mundtligt giver udtryk for, hvad man har tænkt sig. Arbejdstidsaftale 08 og Arbejdstidsaftale 05 for lærere og børnehaveklasseledere bortfalder 31. juli Aftalerne har bl.a. indeholdt regler, der afsætter faste, minimums- og maksimale arbejdstimetal til bestemte arbejdsopgaver, fx minimumstid til forberedelse og maksimalt timetal til undervisning. Særligt Arbejdstidsaftale 05 har desuden indeholdt regler, der begrænser at hele arbejdstiden præsteres på arbejdspladsen. Begge arbejdstidsaftaler har indeholdt regler, der begrænser antallet af arbejdsdage mv. Ingen af disse typer regler er gældende i kommunerne fra 1. august Det anbefales, at kommunerne ikke indgår retningslinjer, der indebærer, at disse regler eller lignende regler i praksis videreføres på skolerne. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at det fremgår klart af regeringens bemærkninger til lovindgrebet på skoleområdet (Lov 409), at det ikke er intentionen, at kommunerne via lokale aftaler laver begrænsninger i de handlemuligheder og den ledelsesadgang i anvendelsen og tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, som lovindgrebet netop har givet. Dette må gælde uanset om sådanne begrænsninger formuleres med afsæt i Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler eller i MED-rammeaftalen. 9

10 Eksisterende retningslinjer i kommunerne De retningslinjer, der allerede er fastlagt i MED-systemet i den enkelte kommune, løber videre indtil de opsiges, jf. MED-rammeaftalens 8, stk. 6. KL er bekendt med, at mange kommuner og skoler har retningslinjer, der helt eller delvist knytter sig til og fx supplerer eller uddyber regler i Arbejdstidsaftale 08 og Arbejdstidsaftale 05. Det kan fx være retningslinjer om, hvilke aktiviteter lærerne skal møde ind på skolen for at varetage udover undervisningen, eller retningslinjer om, at lærerne kan anmode om en ugentlig undervisningsfri dag. Det anbefales, at kommunerne gennemgår samtlige gældende retningslinjer på skoleområdet med henblik på at vurdere, om retningslinjerne bør ændres eller opsiges inden/til skoleåret 2014/15. Vurderingen kan tage udgangspunkt i, at Arbejdstidsaftale 08 og 05 bortfalder 31. juli 2014, hvorved retningslinjer, der supplerer eller uddyber disse aftaler, bliver uaktuelle. Samtidig skal retningslinjerne vurderes i lyset af, om de fremmer skolernes muligheder for at realisere mulighederne i de nye arbejdstidsregler samt skolereformen, der gælder fra 1. august Retningslinjer aftalt i medfør af MED-rammeaftalen kan som udgangspunkt opsiges med 3 måneders varsel, idet man dog forinden skal have søgt gennemført ændringer ved en forhandling. Dette følger af MEDrammeaftalens 8, stk

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen

MED-grunduddannelse. Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen MED-grunduddannelse Albertslund Kommune PUF MED-underviser Joan Bendiksen 1 MED-grunduddannelsen Dag 2 - Program Velkomst præsentation af program Opfølgning på arbejde i eget MED-udvalg Læringsmål: Information

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Information og drøftelse

Information og drøftelse Inspirationsnotat nr. 1 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 16. maj 2007 Information og drøftelse Information og drøftelse (forhandling) i henhold til MED-rammeaftalen Nedenfor er en gennemgang af MED-aftalens

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Vedrørende børnehaveklasselederes og læreres arbejdstid Børn- og Ungeforvaltningen Odense Kommune Udarbejdet for skoleåret 2015/16 Indledning Nærværende administrationsgrundlag

Læs mere

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND

Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger SYDJYLLAND Dialog om opgave- og arbejdstilrettelæggelse for skolepædagoger Uddrag fra indledning af arbejdstidsaftalen Tilrettelæggelse af arbejdstid bør ses i en større sammenhæng, da arbejdstid også har betydning

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune

Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Hillerød Kommune Afgrænsning Aftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere (herefter lærere) omfattet af Overenskomst for lærere med flere

Læs mere

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Aftale om medarbejderindflydelse gennem MIO-udvalg på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Fundamentet for aftalen er Personalestyrelsens Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING

BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING Side 45 BILAG 5. PROTOKOLLAT OM MEDARBEJDERNES INDDRAGELSE OG MED- VIRKEN VED OMSTILLING, UDBUD OG UDLICITERING 1. Rammer Parterne er enige om særligt at henlede opmærksomheden på, at medindflydelses-

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1

2. dag - Modul 1A. Samarbejdssystem. Ansættelse. Frokost (kl. 12.30-14) Løn. Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 2. dag - Modul 1A Samarbejdssystem Ansættelse Frokost (kl. 12.30-14) Løn Pause (kl. 18-19.30) Festmiddag (kl. 19.30) 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Samarbejdssystem September 2015 10-09-2015 SIDE

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Kernen i MED. Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO

Kernen i MED. Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO Kernen i MED Torben Lenike Petersen FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen FOA Søren O. Nissen OAO 1 Der er basalt set to slags MEDudvalg! MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2018 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og

Læs mere

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering

Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering Side 1 Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk

Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg. oao.dk Velkommen som MED-repræsentant i et Hovedudvalg oao.dk 1 Kære MED-repræsentant Din opgave er at være med til at sikre, at alle medarbejdere kan få medindflydelse og medbestemmelse på deres arbejdsforhold.

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED

Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED Arbejdet i HovedMED - Kernen i MED November 2017 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og

Læs mere

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE

DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE DIALOGVÆRKTØJ DRØFTELSE AF SAMMENHÆNG MELLEM RESSOURCER OG OPGAVER PÅ ARBEJDSPLADSER OG I MEDUDVALG I RANDERS KOMMUNE Rammer for drøftelse af ressourcer og arbejdsmængde på arbejdspladsen Budget på MED

Læs mere

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014.

Lokalaftalen har virkning fra den 1. august 2013, og kan med 3 måneders varsel opsiges til en 31. juli, dog tidligst til den 31. juli 2014. Administrationsgrundlag arbejdstidsaftale for skolepædagoger, Randers Kommune 1 Indledning Randers Kommune og BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Østjylland har indgået en lokal arbejdstidsaftale

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

Fyraftensmøde for ledere om MED-inddragelse

Fyraftensmøde for ledere om MED-inddragelse Fyraftensmøde for ledere om MED-inddragelse Hvorfor? Mange ledere er gode til MED-inddragelse, men der er også ledere, der glemmer det Er måske blevet for tungt fordi vi har kaldt det MED-høringer Reelt:

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Kernen i MED - for regionerne

Kernen i MED - for regionerne Kernen i MED - for regionerne September 2017 Magnus Bryde, OAO Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA MED-rammeaftalen 1. Kapitel 1 er til de lokale forhandlinger ( 1, 2, 3, 4 (og 5))

Læs mere

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune

Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016. Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune Rammebeskrivelse for skoleårets planlægning 2015/2016 Gældende for skolernes pædagogiske personale Varde Kommune De overordnede rammer... 3 Ledelse og samarbejde... 3 MED-systemet... 4 Fleks-ordninger...

Læs mere

Arbejdsmiljø i folkeskolen

Arbejdsmiljø i folkeskolen Arbejdsmiljø i folkeskolen fakta og opmærksomhedsfelter Til HR/personaleafdelingen, Skoleforvaltningen og Skoleledelsen 1 Indhold De fysiske rammer og arbejdsmiljø... 2 Hjemmearbejdspladser?... 3 Kontorarbejdspladser?...

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

KERNEN i MED-systemet

KERNEN i MED-systemet KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer Septemberforliget 1899 Forhandlingsretten Løn Arbejdstid Ferie MED-aftalen

Læs mere

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen.

I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO. Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. 4. maj 2011 I notatet er samlet svar på spørgsmål som ofte stilles til FTF og OAO Spørgsmål med svar som har hjemmel i MED-rammeaftalen. På hvilket niveau i MED-systemet skal ledelsens beslutninger drøftes?

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø

Januar 2014. Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune. Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø Januar 2014 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 9: Værnsbestemmelser og arbejdsmiljø A. Kommissorium Folketinger har vedtaget en række bestemmelser om lærernes arbejdstid (nye arbejdstidsregler),

Læs mere

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse

Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse 7. Information og drøftelse Kapitel 2. Medindflydelse og medbestemmelse 6. Medindflydelse og medbestemmelse Bestemmelserne i denne paragraf er minimumsbestemmelser. Medindflydelse og medbestemmelse indebærer: 1. Gensidig pligt til

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Samarbejde i regioner og kommuner

Samarbejde i regioner og kommuner FORBUND Samarbejde i regioner og kommuner Information om dit arbejde i MED 2 FOA MED-HOVEDUDVALG Indhold Kære MED-repræsentant 3 Din udpegning 3 Din opgave 4 MED-aftalens formål 4 MED-systemets opbygning

Læs mere

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale

Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale Bilag 2 til TR-uds. nr. 026 af den 25. oktober 2013 oktober 2013 Retningslinier i MED-udvalgene på det kommunale/regionale område I MED-systemet har medarbejderne ret til medindflydelse og medbestemmelse.

Læs mere

Lovforslag ventes vedtaget i Folketinget i efteråret Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer og principper frem mod august 2014

Lovforslag ventes vedtaget i Folketinget i efteråret Kommunalbestyrelsen fastlægger rammer og principper frem mod august 2014 Status på processen Lovforslag ventes vedtaget i Folketinget i efteråret 2013 En række redskaber skal udvikles centralt Nye arbejdstidsregler træder i kraft august 2014 Budgettet vedtages senest 15. oktober

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

FORBUND. Håndbog om MED. Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet

FORBUND. Håndbog om MED. Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet FORBUND Håndbog om MED Denne lille håndbog er til dig, der sidder i MED-systemet Indhold Forord 4 Information og drøftelse 5 Gensidig informationspligt 5 Ledelsens forpligtigelse til information og drøftelse

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø

Introduktion til. MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø Introduktion til MED-systemet i Region Syddanmark medindflydelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø > 2 MED-systemet i Region Syddanmark består af 130 udvalg og 630 arbejdsmiljøgrupper MED samarbejdet I samarbejdet

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune

Lokalaftale om MED. INDFLYDELSE og BESTEMMELSE. i Odder Kommune Lokalaftale om MED i Odder Kommune INDFLYDELSE og BESTEMMELSE Forord Denne lokale MED aftale udgør den overordnede ramme for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Odder kommune. Den skal medvirke

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017

Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2017 Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Lars Kehlet Nørskov, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres lokale MED-aftale forhandlinger 1 MED-aftalen

Læs mere

Principprogram Allerød Hørsholm Lærerforening

Principprogram Allerød Hørsholm Lærerforening Principprogram Allerød Hørsholm Lærerforening Principprogram vedtaget på generalforsamling d. 10. marts 2015. Tilrettet på KS-arbejdsdag d. 10. august 2016. Afsked og forflyttelse Allerød - Hørsholm Lærerforening

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinje for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7a til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinje

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Kodeks for god ledelse i folkekirken

Kodeks for god ledelse i folkekirken Kodeks for god ledelse i folkekirken Indledning Menighedsrådene består ud over præsterne af almindelig folkekirkemedlemmer. Som valgt til menighedsrådet er de valgt til at varetage et fælles ansvar for

Læs mere

Aftale om midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg (MTSU) Aftalens formål Strukturreformens faser MED-regler eller SU-regler Etablering og

Aftale om midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg (MTSU) Aftalens formål Strukturreformens faser MED-regler eller SU-regler Etablering og Aftale om midlertidige tværgående hovedsamarbejdsudvalg (MTSU) Aftalens formål Strukturreformens faser MED-regler eller SU-regler Etablering og sammensætning af MTSU Information og drøftelse Retningslinier

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning

LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning 1 LOKALAFTALE OM FLEKSIBEL ARBEJDSTID I DEN KØBENHAVNSKE FOLKESKOLE Indledning Denne lokalaftale - med grundlag i 'Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler' - er med visse fravigelser af gældende regler

Læs mere

Forhandling af lokale MED-aftaler

Forhandling af lokale MED-aftaler Forhandling af lokale MED-aftaler Maj 2018 Lars Kehlet Nørskov, FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA Magnus Bryde, OAO Nina Hedegaard, FTF 1 En guide til MED-forhandling Huskeliste og gode råd til jeres

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Dialog på arbejdspladsen

Dialog på arbejdspladsen BUPL Dialog på arbejdspladsen På frie grundskoler Forord Denne folder, som vi kalder dialogen, henvender sig til dig som tillidsrepræsentant, men lad bare alle dine kolleger kigge med. Du kan bruge folderen

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN KTO sagsnr.: 2604.35 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF SAGER VEDR. PÅSTÅET BRUD PÅ MED-RAMMEAFTALERNE MED KL OG RLTN Formål med vejledningen Formålet med vejledningen er at: beskrive proceduren for behandling

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013

OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 OK13 nye arbejdstidsregler for lærerne Danske Erhvervsskoler bestyrelserne 28. og 29. maj 2013 1 Nye arbejdstidsregler for lærerne på erhvervsskoler et paradigmeskifte På hhx og htx nye regler fra den

Læs mere

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato

Politisk spor Opgave Deltagere Aktiviteter/kommentarer/ dato Skole og Undervisning Dato: 27.05.2014 Sagsnr.: 13/32999 Dok.løbenr.: 147785-14 Sagsbehandler: Maria Wandahl Direkte tlf.: 7376 7392 E-mail: mwa@aabenraa.dk Opdateret procesplan - Juni Politisk spor Opgave

Læs mere

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler

Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SHK11.05.2 Side 1 SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler 1999 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. AFTALENS FORMÅL... 4 3. DECENTRALE

Læs mere

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen

BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL s høringssvar til Næstved Kommunes implementering af folkeskolereformen BUPL skal hermed svare på kommunens høringsmateriale vedrørende implementering af den kommende skolereform i Næstved Kommune.

Læs mere

Notatet indeholder ikke en gennemgang af reformens indhold, idet der henvises til Aftaleteksten samt materialer fra KL vedr. opgaven i kommunen.

Notatet indeholder ikke en gennemgang af reformens indhold, idet der henvises til Aftaleteksten samt materialer fra KL vedr. opgaven i kommunen. Version: 20. august 2013 Indledning I foråret 2013 indgik Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative en aftale vedr. en reform af folkeskolerne i Danmark. Reformen medfører, at folkeskolen fra

Læs mere

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune

Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Aftale om medindflydelse og medbestemmelse for Dragør kommune Afsnit 1. Formål 1 Denne aftale følger reglerne i den til enhver tid gældende rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som er indgået

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder?

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform. hvad gælder? Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Medarbejderinddragelse og TR-rettigheder ved en kommunalreform hvad gælder? Denne publikation er tilrettelagt af: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet

Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-59-18 Bilag B - Drejebog for inddragelse af MED-systemet Der vil i budgetlægningen for budget 2020-23 være et stort

Læs mere

Guldborgsund Handicap MED UDVALG - FORRETNINGSORDEN. Indhold

Guldborgsund Handicap MED UDVALG - FORRETNINGSORDEN. Indhold 1 Forretningsorden for MED-udvalg, Guldborgsund Handicaps Guldborgsund Handicap MED UDVALG - FORRETNINGSORDEN Indhold 1. Formål... 2 2. Udvalgets sammensætning... 2 3. Konstituering... 2 4. Mødevirksomhed...

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Forsvarets civile faglærere

Forsvarets civile faglærere Cirkulære om aftale om løn- og ansættelsesvilkår for Forsvarets civile faglærere 2019 Cirkulære af 9. juli 2019 Modst. nr. 057-19 PKAT nr. 645 J.nr. 2018-5000 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling,

Vejledning om. procedureretningslinie for omstilling, Inspirationsnotat nr. 7 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 17. juni 2008 Vejledning om procedureretningslinie for omstilling, herunder udbud og udlicitering Denne vejledning og tilhørende forslag til procedureretningslinie

Læs mere

Kredsens politik for indgå else åf lokåle årbejdstidsåftåler på det kommunåle områ de

Kredsens politik for indgå else åf lokåle årbejdstidsåftåler på det kommunåle områ de Kredsens politik for indgå else åf lokåle årbejdstidsåftåler på det kommunåle områ de Indhold Forord... 3 Der skal være en drøftelse... 3 Kredsens politik... 3 Afvigelser fra de overenskomstaftalte arbejdstidsregler...

Læs mere

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl.

Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. 1 Forståelsespapir om udmøntning af Lov 409 og OK 15-forliget tilrettelæggelse af arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere m.fl. Folkeskolereformen, Lov 409 om arbejdstidsregler og OK15 for lærere/børnehaveklasseledere

Læs mere

Kredsens politik for indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler på det kommunale område

Kredsens politik for indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler på det kommunale område Kredsens politik for indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler på det kommunale område Kredsens politik for indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler på det kommunale område... 1 Forord... 3 Der skal være en

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd

Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Skolereform, Spørgeskema til Skolebestyrelsesformænd Undersøgelse omkring den nye folkeskolereform. Velkommen til spørgeskemaet for skolebestyrelsesformænd. Juni 2014 Spørgsmålene handler om din oplevelse

Læs mere

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale

Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 16. januar 2014 Silkeborgaftalen bilag 1 til forhåndsaftale 1. Rammeaftale Nærværende aftale betragtes som en overgangsforanstaltning mellem A08 og Lov 409 i overensstemmelse med 2 i Lov 409. Formålet

Læs mere

En reform af folkeskolen 1.8.2014

En reform af folkeskolen 1.8.2014 En reform af folkeskolen 1.8.2014 1 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste

Læs mere

Temakursus 20.-22. nov. 2013

Temakursus 20.-22. nov. 2013 Temakursus 20.-22. nov. 2013 Hvad skal vi nå..? - Overblik over det offentlige overenskomstsystem - Opmærksomhed på juraen: Hvad er der hjemmel til? - Lidt om lokale aftaler og formalia Uddannelsesforbundets

Læs mere

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL

FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL FOKUS PÅ KL S POLITISK BESLUTNINGSKALENDER FOR SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 2006 INSPIRATION TIL MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER I MIDLERTIDIGE TVÆRGÅENDE HOVEDSAMARBEDSUDVALG (MTSU) Indledning KTO s primære sigte

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SKOLELEDELSESAKTIVITETER

ÅRSPLAN FOR SKOLELEDELSESAKTIVITETER ÅRSPLAN FOR SKOLELEDELSESAKTIVITETER I SKOLEÅRET 2013/14 BAGGRUND OG FOKUS Folkeskolereformen medfører en række ændringer i både elevernes skoledag og læring, skolernes samspil med omverdenen, lærerarbejdet

Læs mere

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune

Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Frederiksberg-principperne Principper for udmøntning af folkeskolereformen i Frederiksberg Kommune Reformen af folkeskolen realiseres med start i august 2014. Projektgruppe 1: overordnede mål og rammer

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultatet

Gennemgang af aftaleresultatet Gennemgang af aftaleresultatet 2018-2021 Kære medlem. Du skal nu til at stemme om resultatet af aftaleforhandlingerne. I det følgende gennemgås de enkelte elementer i resultatet. Du er meget velkommen

Læs mere

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Retsgrundlaget 1. Samarbejdsudvalget ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008)

Indhold: -numrene henviser til Cirkulære om samarbejde og samarbejdsudvalg (8. maj 2008) Vejledning om samarbejde og samarbejdsudvalg ved frie grundskoler, udarbejdet i fællesskab af Dansk Friskoleforening, Frie Grundskolers Fællesråd, BUPL, forbundet af pædagoger og klubfolk Danmarks Lærerforening

Læs mere