Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar"

Transkript

1 Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Jørn K. Pedersen Afdeling: Jordforureningsafdelingen Journal nr.: 07/6334 Telefon: Dato: 22. februar 2008 Notat Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening - Behandling af høringssvar Resumé Dette notat behandler de høringssvar, der er indkommet fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution. Fire synspunkter om jordforurening på børneinstitutioner mm. har givet anledning til præciseringer og tilføjelser til strategiplanen og den kommende arbejdsplan for De øvrige høringssvar tages til efterretning. Indledning I 2007 har jordforureningsafdelingen igangsat en proces med henblik på at opstille principper og målsætninger for Region Syddanmarks administration af jordforurenings-området fra 2008 og fremover. Regionsrådet havde en indledende drøftelse af den overordnede prioritering den 7. maj Et forslag til en strategi på jordforurenings-området blev fremlagt ved regionsrådsmødet den 20. december Regionsrådet vedtog at sende forslaget i høring frem til den 8. februar I høringsperioden har forslaget været fremsendt til statens miljøcentre, kommunerne, vandværksforeningerne og embedslægeinstitutionen. Jordforureningsafdelingen har afholdt høringsmøde med disse interessenter den 15. januar Desuden har forslaget været fremlagt offentligt på regionens internetsider. Høringsperioden er nu slut og der er indkommet 12 høringssvar fra 9 kommuner, et statsligt miljøcenter, et vandforsyningsselskab og en børneinstitution. I dette notat gengives de indkomne synspunkter fordelt på i alt 12 emner. For hvert emne er jordforureningsafdelingens forslag til besvarelse og behandling af synspunkterne angivet. 1. Grundvand Synspunkt 1 Det imødeses at regionens indsats over for grundvandstruende forureninger kan holde trit med miljøcentrenes grundvandskortlægning, således kommunernes indsatsplaner udarbejdes på det bedst mulige vidensgrundlag. Regionens kortlægning af forurenede arealer skal så vidt muligt holde trit med den kortlægning af grundvandsressourcerne, som udføres af statens miljøcentre, så det videre arbejde med indsatsplanlægning kan baseres på konkrete oplysninger om forurenede lokaliteter. Samtidig skal der sikres en balance mellem på den ene side opsporingen af forurenede arealer og på den anden side den nødvendige undersøgelses- og oprensningsindsats over for de kendte forureninger. I det scenarium som regionen har valgt kan V1-kortlægningen netop holde trit med grundvandskortlægningen. De udførte scenarie-beregninger viser, at selv om kortlægningsopgaven Side 1 af 8

2 opprioriteres på bekostning af videregående undersøgelser og oprensning, er det ikke muligt at gennemføre V2-kortlægningen i samme takt som grundvandskortlægningen. Synspunkt 2 Størrelsen af grundvandsressourcerne og kildepladserne bør inddrages i risikovurderingerne og prioriteringen. Ved valget af de parametre, der inddrages som grundlag for risikovurdering og prioritering, skal det sikres, at der kan tages hensyn til både lokale og regionale forskelle i grundvandets sårbarhed, forsyningssikkerhed og den fremtidige byudvikling. Hvis størrelsen af grundvandsressourcer og kildepladser skal indgå i grundlaget, vil det også være nødvendigt at inddrage parametre, som beskriver forsyningssikkerhed og mulighederne for at udnytte alternative grundvandsressourcer. En prioritering, hvor kun størrelsen af grundvandsressourcen eller kildepladsen indgår, vil medføre, at små indvindinger f.eks. på øer og i kystnære områder konsekvent nedprioriteres. Synspunkt 3 Der bør gives mulighed for fleksibilitet og råderum i prioriteringsrækkefølgen af hensyn til f. eks. akut behov for at finde nye kildepladser. Prioriteringssystemet er dynamisk således, at den konkrete prioriteringsrækkefølge altid bygger på de aktuelt tilgængelige oplysninger om lokaliteterne. Til de årlige arbejdsplaner vil lokaliteter derfor kunne rykke op eller ned i prioriteringsrækkefølgen afhængig af det vidensgrundlag, som løbende tilføjes de enkelte lokaliteter. Hvis der opstår et behov for at udvikle en ny kildeplads inden for de aktuelle grundvandsindsatsområder (OSD og IVO) anses dette for at være uproblematisk, fordi grundvandsog jordforureningskortlægningen i forvejen prioriteres højt her. Hvis kildepladsen derimod ønskes placeret uden for det aktuelle indsatsområde, vil det kræve væsentlig længere tid, idet både grundvands- og jordforureningskortlægning i så fald skal gennemføres først. Der vil blive taget stilling, når og hvis en konkret sag opstår. 2. Afvejning mellem grundvandshensyn og risiko for arealanvendelsen Synspunkt 4 Det bør sikres, at en fagligt set fornuftig prioritering ikke udhules som følge af enkeltsager eller pres fra politikere og offentligheden. I de årlige arbejdsplaner vil prioriteringen som udgangspunkt bygge på den rækkefølge, som prioriteringssystemet angiver, dvs. en faglig prioritering. Da forslag til arbejdsplaner inklusiv lister med lokaliteter, der konkret prioriteres til videregående undersøgelser eller oprensningsindsats, både sendes i offentlig høring og gennemgår en politisk behandling, er påvirkning fra offentlighed og politikere en reel og acceptabel mulighed. Når strategien for jordforureningsområdet bliver endelig Side 2 af 8

3 godkendt af Regionsrådet, vil denne dog udgøre de overordnede rammer for den fremtidige prioritering i arbejdsplanerne. Ingen 3. Renserier Synspunkt 5 Det anbefales, at der afgrænses i forhold til udvalgte stofgrupper, som har været anvendt af flere brancher, i stedet for at der afgrænses i forhold til udvalgte brancher som f.eks. renserier. Region Syddanmark forventer, at yderligere ca arealer skal vurderes som en del af den generelle kortlægningsindsats. I den forbindelse vil der også være fokus på en række udvalgte stofgrupper som f.eks. chlorerede opløsningsmidler og de dertil knyttede relevante brancher og aktiviteter. Når det er valgt at færdiggøre den særlige indsats på renserierne, skyldes det især, at de ofte har ligget i umiddelbar tilknytning til boliger, hvorfor de både kan udgøre en høj risiko over for grundvandet og over for indeklimaet i de nærliggende boliger. Regionens indsats over for renserier skal også ses som en færdiggørelse af den indsats, som de tidligere amter allerede var nået meget langt med. På den baggrund finder regionen det fortsat hensigtsmæssigt, at prioritere renseriindsatsen særlig højt. Synspunkt 6 I en konkret sag er en kraftig renseri-forurening ikke tilstrækkeligt undersøgt og afgrænset, og naboejendommene er ikke undersøgt. Registrering, kortlægning og undersøgelser af forurenede lokaliteter har stået på over en længere årrække, og der er løbende udviklet og introduceret nye metoder og procedurer i opgaveløsningen. Det er givet, at nogle tidligt undersøgte lokaliteter ikke lever op til den aktuelle standard, og der kan således være behov for at tage sådanne lokaliteter op til fornyet behandling. Som en del af implementeringen af et regionalt prioriteringssystem bliver det nødvendigt at gennemgå en række aktuelt kortlagte lokaliteter med henblik på at sikre, at prioriteringen sker på et mere ensartet og tilstrækkeligt grundlag. I den forbindelse vil lokaliteter med utidssvarende undersøgelser som den her nævnte blive identificeret. 4. Børneinstitutioner Synspunkt 7 Screeningen af børneinstitutioner for diffus forurening ønskes gennemført hurtigere. Screeningen er planlagt gennemført i perioden Der skal skønsmæssigt udføres screeninger på ca. 140 børneinstitutioner, svarende til ca. 35 om året. Side 3 af 8

4 Ud fra en vurdering af det samlede opgavesæt på jordforureningsområdet og for at kunne varetage alle opgaverne på området uden at sætte nogle opgaver (midlertidigt) i stå, vurderes en indsats, der gennemføres inden for en relativt kort periode på 4 år, at være god og et udtryk for, at regionsrådet prioriterer indsatsen på børneinstitutioner højt. Synspunkt 8 Årstallet 1940 anvendes som afgrænsning af ældre bykerner, så afgrænsningen er sammenfaldende med Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering. Den valgte metode til gennemførelse af screeningsundersøgelser på børneinstitutioner tager udgangspunkt i de tidligere gennemførte screeninger i Fyns Amt. Her indgår børneinstitutioner beliggende i ældre bykerner, i kystnære områder der er opfyldt eller inden for 200 m fra en kendt aktivitet eller virksomhed, der kan være kilde til diffus jordforurening. Afgrænsningen af de ældre bykerner er sket ud fra ældre kortmateriale. Denne afgrænsning er for den nye screeningsopgave suppleret med oplysninger om antallet af bygninger fra før Afgrænsningen vurderes at være konservativ og den forudsættes at blive detaljeret yderligere i samarbejde med kommunerne ud fra kommunale oplysninger om byudvikling, forureningsbelastning, jordflytninger mm. Afgrænsningen er således forudsat at ske i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning om områdeklassificering. Medtages i arbejdsplanen for 2008: Afgrænsningen af ældre bykerner sker ud fra ældre kortmateriale, oplysninger om bygninger fra før 1940 og kommunale oplysninger om byudvikling, forureningsbelastning, jordflytninger mm. Synspunkt 9 For at inddrage kommunernes lokalkendskab bør der indledes et tæt samarbejde med kommunerne forud for udvælgelsen af institutioner, som skal screenes. Udvælgelsen af børneinstitutioner til screening forudsættes, på samme måde som afgrænsningen af de ældre bykerner, at blive detaljeret yderligere i samarbejde med kommunerne når arbejdet påbegyndes i en konkret kommune. Udover et stort lokalkendskab har kommunerne som oftest et særligt kendskab til den enkelte børneinstitution, da kommunerne står for driften af hovedparten af dem. Medtages i arbejdsplanen for 2008: Udvælgelsen af børneinstitutioner til screening forudsættes at blive yderligere detaljeret i samarbejde med kommunerne. Synspunkt 10 Medtage børneinstitutioner uden for ældre bykerner, som kan være forurenede og afsætte midler til afhjælpende indsats på kraftigt forurenede børneinstitutioner, som måtte dukke op ved kommunernes indledende undersøgelser. Erfaringer fra blandt andet Københavns og Fyns amter viser, at der kan være en forøget risiko for forurening, hvis en børneinstitution ligger i et ældre byområde. Her kan forurening fra trafik, Side 4 af 8

5 boligopvarmning, værksteder og industri mm. have ophobet sig over tid. Dermed er indsatsen rettet mod de steder, hvor en eventuel forurening forventes at være værst. De fire tidligere amter i Region Syddanmark har kortlagt mange af de grunde, hvor der er stor risiko for forurening som følge af industriel aktivitet eller lignende. Desuden er der i det tidligere Ribe Amt og i seks kommuner i det tidligere Sønderjyllands Amt indsamlet og vurderet historiske oplysninger om de arealer, hvor der nu er børneinstitution. Det er på denne baggrund, at Region Syddanmark ønsker at gøre en særlig indsats over for diffus jordforurening på børneinstitutioner. I screeningen indgår børneinstitutioner beliggende i ældre bykerner, i kystnære områder der er opfyldt eller inden for 200 m fra en kendt aktivitet eller virksomhed, der kan være kilde til diffus jordforurening. Hvis kommunerne i regionen selv ønsker at gøre en indsats ved at indsamle historiske oplysninger om de arealer, hvor der nu er børneinstitution, vil regionen udføre indledende undersøgelser på de børneinstitutioner, hvor historikken viser behov for det. Hvis kommunerne i regionen selv ønsker at gøre en indsats ved at udføre forureningsundersøgelser på forurenede børneinstitutioner, vil regionen gennemføre en indsats, hvor undersøgelserne viser behov for det. Medtages i arbejdsplanen for 2008: Hvis kommunerne i regionen selv ønsker at gøre en indsats ved at indsamle historiske oplysninger om de arealer, hvor der nu er børneinstitution, eller ved at udføre forureningsundersøgelser på forurenede børneinstitutioner, vil regionen udføre forureningsundersøgelser og eventuelt oprensning, hvor der viser sig behov for det. 5. Offentlige legepladser Synspunkt 11 Det anbefales at offentlige legepladser i ældre bykerner også omfattes af screeningen. Region Syddanmarks særlige indsats over for børns kontakt med diffus jordforurening rettes først mod de steder, hvor flest børn opholder sig. Erfaringerne fra screeningen på børneinstitutionerne vil dog efterfølgende indgå i regionens vurderinger af, om der også er behov for at gøre en særlig indsats på visse offentlige legepladser, hos dagplejere og ved boligejendomme. Disse indgår for nærværende i den systematiske kortlægning og indsats med de prioriteringer som fremgår af strategiplanen. Tilføjes strategi (side 19): Erfaringerne fra indsatsen på børneinstitutionerne vil efterfølgende indgå i regionens vurderinger af, om der også er behov for at gøre en særlig indsats på visse offentlige legepladser, hos dagplejere og ved boligejendomme. 6. Pesticider Synspunkt 12 Pesticid-punktkilder bør inddrages i forureningskortlægningen. Side 5 af 8

6 Pesticid-punktkilder defineres i denne sammenhæng som punktkilder, hvor forureningskomponenterne alene udgøres af pesticider. Pesticid-punktkilder udgør en særlig trussel over for grundvandet. Af samme årsag deltager regionen i Pesticidprojektet, sammen med Videncenter for Jordforurening, Region Hovedstaden, Hillerød Vandsamarbejde, Københavns Energi og Miljøstyrelsen. Målet er blandt andet at etablere et erfaringsgrundlag for undersøgelser og risikovurdering af pesticid-punktkilder. Der kan rejses tvivl om, i hvilken udstrækning Jordforureningsloven giver mulighed for kortlægning og indsats over for pesticid-punktkilder. En forudsætning for at en pesticid-punktkilde kan V2-kortlægges er, at et pesticid kan findes i jorden, og at indholdet i jorden overskrider et fastsat jordkvalitetskriterium. Det er ikke tilstrækkeligt, at et pesticid kan findes i grundvandet og da Miljøstyrelsen kun har fastsat jordkvalitetskriterier for en meget begrænset andel af de anvendte pesticider, er mulighederne for at gribe ind via jordforureningsloven begrænsede. For mange pesticider er det i øvrigt ikke relevant at fastsætte jordkvalitetskriterier, idet stofferne reelt kun optræder i vandfasen. Forhåbentlig kan Pesticidprojektet medvirke til at afklare, hvordan pesticidpunktkilder skal håndteres i fremtiden. Det bemærkes, at punktkilder, hvor pesticider optræder sammen med andre forureningskomponenter som det f.eks. kan være tilfældet ved gamle lossepladser, ikke giver anledning til problemer i forhold til kortlægning og den videre indsats, da de øvrige forureningskomponenter normalt giver det nødvendige grundlag for kortlægning. 7. Overblik og sammenhæng i indsatsen Synspunkt 13 Der efterlyses en nærmere redegørelse for, hvordan prioriteringen mellem kortlægningsundersøgelser, videregående undersøgelser og oprensningsindsatser foregår. Jordforureningsafdelingen har undersøgt en række scenarier med henblik på implementering af strategien. Der er valgt et scenarium, der med de afsatte ressourcer sikrer den mest optimale sammenhæng mellem på den ene side opsporingen af forurenede arealer og på den anden side oprensningsindsatsen over for kendte forureninger. Dette scenarium danner grundlag for regionens årlige arbejdsplan og for den konkrete prioritering mellem kortlægningsundersøgelser, videregående undersøgelser og oprensningsindsatsen. 8. Åbenhed, samarbejde og koordinering Synspunkt 14 Regionen opfordres til samarbejde med vandforsyninger og kommuner om risikovurdering og prioritering af den videregående indsats. Side 6 af 8

7 Regionen opfordres desuden til at præcisere samarbejdet mellem kommunerne og regionen om udpegningen af områdeklassificerede områder. I strategiplanen lægger regionen op til et bredt og tæt samarbejde med kommunerne, vandforsyningerne, staten m.fl. Regionen ønsker fremover at styrke samarbejdet og koordineringen for at sikre en effektiv og sammenhængende indsats til gavn for berørte grundejere og de fælles grundvandsressourcer. Regionen vil derfor have øget fokus på samarbejde, vidensdeling og koordinering i arbejdet fremover, både i enkeltsager og i sager med et bredere sigte. Konkret har regionen i marts 2007 taget initiativ til samarbejdsmøder med kommunerne om bygge- og anlægsarbejder på kortlagte arealer, jordflytninger, områdeklassificering mv. og regionen har senest været repræsenteret ved kommunale møder om jordflytning og områdeklassificering. En nærmere præcisering af samarbejdet omkring områdeklassificeringen kan mest hensigtsmæssigt ske i dette forum. 9. Offentlig indsats af hensyn til overfladevand Synspunkt 15 De lovgivningsmæssige rammer for indsatsen over for jordforurening kan medføre en konflikt i forhold til den nødvendige indsats i vandplanerne, som skal sikre, at kvaliteten af grundvand ikke hindrer opfyldelsen af miljømålene for overfladevand. I sin nuværende form giver Jordforureningsloven kun mulighed for undtagelsesvis at prioritere en indsats med henblik på at beskytte overfladevand. Med udgangspunkt i det store antal lokaliteter i indsatsområderne, som forventes at kræve en indsats, må antallet af lokaliteter, hvor der kan gennemføres en indsats i forhold til overfladevand nødvendigvis blive meget lavt. Ændrede regler, f.eks. i forbindelse med implementeringen af EU s vandrammedirektiv, vil eventuelt kunne åbne op for og nødvendiggøre en væsentlig mere omfattende indsats i forhold til overfladevand. I denne situation vil det blive nødvendigt at revidere strategien, idet antallet af lokaliteter, som skal omfattes af en indsats, og de dertil knyttede udgifter vil stige væsentligt. 10. Dataudveksling Synspunkt 16 Der er et stort behov for at regionens oplysninger om V1- og V2-kortlagte arealer også bliver tilgængelige for de områder, som tidligere lå under Vejle og Sønderjyllands amter. Fra 1. januar 2009 vil 90 % af informationsbehovet ved ejendomshandel og spørgsmål af mere generel karakter kunne dækkes gennem selvbetjening via regionens hjemmeside og medio 2008 vil regionen offentliggøre data om V1- og V2-kortlagte arealer på et kort (web-gis) for hele regionens område, blandt andet til brug for kommunerne. Side 7 af 8

8 En væsentlig forudsætning for at regionen kan opfylde målet om at dække 90% af informationsbehovet via regionens hjemmeside er, at Jordforureningslovens ArealRegister (JAR) frigives til offentlig brug. Kommunerne vil få mulighed for at se og tilføje data i JAR, ligesom systemet via webservice vil stille udvalgte data til rådighed på en sådan måde, at kommunerne kan trække data fra JAR ind i egne administrative systemer. Også kortdata om V1- og V2-kortlagte arealer vil blive stillet til rådighed for andre administrative systemer via webservice. 11. Forebygge Synspunkt 17 Region Syddanmark bør spille en mere aktiv rolle i det forebyggende arbejde, idet jordforurening ikke alene er et udtryk for fortidens synder og regionen har kendskab til brancher, der giver problemer. Jordforureningsloven, som hovedsagelig varetages af regionen, tager udgangspunkt i situationen, hvor der er sket forurening. De bestemmelser, der skal beskytte miljøet imod at der sker forurening, findes i miljøbeskyttelsesloven. Regionens videregående indsats efter jordforureningsloven er derfor også sekundær i forhold til at meddele påbud til forureneren. Den omfatter herreløse forureninger, der kan udgøre en risiko over for mennesker og grundvandet. Det forebyggende sigte i jordforureningsloven er at forhindre yderligere spredning af allerede sket jordforurening og at forhindre nye miljøproblemer i at opstå på forurenede arealer. Ud over dette sætter Jordforureningsafdelingen øget fokus på forebyggelse i afdelingens opgaveløsninger i en handleplan for øget bæredygtighed, som udarbejdes inden for de næste to år. Regionen stiller sin viden til rådighed for kommuner, vandforsyninger, grundejere, rådgivere, miljøcentre m.fl. blandt andet via regionens, miljøstyrelsens og Videnscenter for Jordforurenings internetsider. 12. Andet Synspunkt 18 I forhold til den aktuelle status for grundvandskortlægningen i miljøcenter Odenses område er der afvigelser på kortet side 8/10. Kortets oplysninger om grundvandskortlægningen baserer sig på de tidligere amters regionplaner. Regionen vil ajourføre strategiplanens kort med den aktuelle status for grundvandskortlægningen, så snart der foreligger nye, opdaterede oplysninger. Side 8 af 8

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar

Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 Behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Karsten Baisgaard, Ida Holm Olesen, Jørn K. Pedersen, Mette Christophersen og Mette Mihle Laurbak. Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats

Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Sammenfatning af høringssvar til Jordforurening en strategi for Region Sjællands indsats Høringsperiode 25. juni 12. september 2014. Oversigt over indkomne høringssvar. Strategien som helhed inkl. budget

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008.

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i September 2008. Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2008 September 2008 Godkendt Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning.... 4 Rent

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2009 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2009 April 2009 Indhold Titel: Udgivet af: Jordforurening Indsatsen over for jordforurening i Region Syddanmark i 2009

Læs mere

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010

Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2010 Region Syddanmark - Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2010 April 2010 Indhold Indledning.............................................................. 3 Rent grundvand gennem

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Region Syddanmarks strategi for indsatsen over for jordforurening Marts 2008 Indhold Prioritering på jordforureningsområdet... 4 Status... 9 Udfordringer...

Læs mere

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011

Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Indsatsprogram 2011 Region Syddanmark Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Indsatsprogram 2011 April 2011 Indhold Indledning.... 3 Rent grundvand gennem overblik og sammenhæng i indsatsen... 6 Mindske sundhedsrisikoen....

Læs mere

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007

Jordforurening Region Syddanmarks indsats i 2007 Redegørelse november 2006 Indledning Region Syddanmark overtog den 1. januar 2007 langt hovedparten af myndighedsopgaverne på jordforureningsområdet jævnfør lov nr. 568 om ændring af lov om forurenet jord

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen

Indberetning 2007 Region Syddanmarks indberetning 2007 til miljøstyrelsen Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Mette Mihle Laurbak og Ida H. Olesen Afdeling: Jordforurening E-mail: Mette.M.Laurbak@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/22182 Telefon: 76631941 Dato: 25. april

Læs mere

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning

RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning RISIKOVURDERING PÅ OPLANDSSKALA Et eksempel på en risikovurdering af punktkilder udført af en vandforsyning Foto: Vesterled Vandværk, Brøndby Rambøll: Brøndby Kommune: Vest Vand Service: Liselotte Clausen,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats?

Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Hvordan sikres en helhedsorienteret planlægning mellem kommuners, vandforsyningers og regioners grundvandsbeskyttende indsats? Morten Sørensen ATV møde den 02. oktober 2014 Grundvandsbeskyttelse 2 principper:

Læs mere

Problemstillingen set i helikopterperspektiv

Problemstillingen set i helikopterperspektiv Problemstillingen set i helikopterperspektiv kommende udfordringer Henriette Kerrn-Jespersen, Region Hovedstaden Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nu har vi udviklet et koncept for opsporing og undersøgelse,

Læs mere

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne

Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne Region ovedstaden enter for Regional Udvikling Risikovurdering og prioritering af indsatsen i regionerne John Flyvbjerg Vand og Råstoffer Region ovedstaden Grundvandsbeskyttelsen hvordan står det til?

Læs mere

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Fremtidens forvaltning af grundvandet set fra et regionalt perspektiv Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1

Læs mere

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet

Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet NOTAT Forslag til Handleplan 2011 for jordforureningsområdet Forudsætninger for handleplan 2011 Visionerne for regionens arbejde blev i 2007 formuleret i en strategi for jordforureningsområdet. Strategien

Læs mere

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST

Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland UDKAST Jordforurening Strategiplan for Region Nordjylland April 2015 Forord 1. Bag om Strategiplan 2015 - Principper for Strategiplan 2015 - Mål for Strategiplan

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Indsatsplan for Jordforurening

Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan for Jordforurening Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger i 2007 Forside_februar2007.indd 2 25-05-2007 08:50:37 Indsatsplan i forhold til jord- og grundvandsforureninger

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland

Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv. Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Regionernes holdning til den fortsatte grundvandskortlægning - det lange perspektiv Hanne Møller Jensen, Region Sjælland Det lange perspektiv set fra regionerne Regionernes indsats er ikke slut i 2015

Læs mere

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland

Regionernes anvendelse af kortlægningen. Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes anvendelse af kortlægningen Hanne Møller Jensen Region Sjælland Regionernes opgaver Jordforurening. Antal kortlagte pr. 31.12.2014 16.209 grunde kortlagt på V1 (muligt forurenede) 16.786 grunde

Læs mere

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug

Jordforurening status 2012. - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug Jordforurening status 2012 - opgørelse over opgaver og ressourceforbrug September 2012 NOTAT Indhold Baggrund...3 Den fremtidige offentlige indsats...4 Forventet antal kortlægninger i fremtiden...4 Undersøgelses-

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( )

Fortsat monitering af afværgeanlæg med passiv ventilation til sikring af indeklima på én lokalitet ( ) Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling miljoe@regionh.dk Frederiksberg Kommunes kommentarer til Region Hovedstadens planlagte offentlige indsats i 2017 på jordforureningsområdet x. januar 2017

Læs mere

Redegørelse om Jordforurening 2012

Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om Jordforurening 2012 Redegørelse om jordforurening 2012 1 Redegørelse om jordforurening 2012 Redegørelse fra Miljøstyrelsen, Nr. 2, 2014 Udgivet af: Depotrådet Udgivelsesår: 2014 Udarbejdet

Læs mere

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014

Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Lov om forurenet jord Status planer Indberetning 2014 Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø. Juli 2015 2 Udgiver: Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. Tel.: 56

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil.

NOTAT. Til: Regionsrådet. Bilag 2 Notat om henvendelser fra 5 kommuner, 1 forsyningsselskab og 1 borger med administrationens kommentarer hertil. Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød NOTAT Til: Regionsrådet Telefon Direkte Fax Mail Web 38665000 38665700 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Sagsnr.: 13011338

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af NOTAT Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv. Hermed fremsender KL s sekretariat høringssvar. Der tages forbehold for en politisk behandling

Læs mere

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET

ER DIN BOLIGGRUND FORURENET ER DIN BOLIGGRUND FORURENET Kortlægning af jordforurening Kortlægning af jordforurening Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. Derfor registrerer regionerne de grunde, hvor vi enten

Læs mere

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold.

Notat vedr. Tilsyn med tilførsel af jord til KUDSK & DAHL s Råstofgrav efter i jordforureningsloven samt lovliggørelse af ulovlige forhold. Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E mail: Telefon: Regional Udvikling Jordforurening 08/4284 22. november 2010 Jytte Høimark Jytte.hoeimark@regionsyddanmark.dk 76631944 Notat vedr. Tilsyn

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL

KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL KORTLÆGNING, VÆRDITABSORDNINGEN, DEN NYE ½ METERS REGEL Advokat (L) Anne Sophie Vilsbøll Bech Bruun Advokatfirma ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården, Gentofte 17. juni 2008 JORDFORURENINGSLOVEN

Læs mere

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002

Registerblad. Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Registerblad Titel : Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2002 Udgiver : Nordjyllands Amt Natur- og Miljøkontoret Erhvervsafdelingen, Jordforureningsgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Journal

Læs mere

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder

Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder 14. september 2011 Opsporing og håndtering af pesticidpunktkilder - Introduktion til metoder til opsporing af pesticidpunktkilder Ida Holm Olesen, Region Syddanmark Nina Tuxen, Orbicon Jacqueline Falkenberg,

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006

Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2006 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2006 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Hvem passer på grundvandet i fremtiden?

Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Hvem passer på grundvandet i fremtiden? Af Kristen Simonsen, formand for Brovst Vandværk, formand for FVD-Region Nord og næstformand for FVD 32 Min artikel vil omhandle de private vandværkers holdning

Læs mere

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse

Fællesbrev med Frederiksberg Kommune til Region Hovedstaden om prioritering af grundvandsbeskyttelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget 28-01-2016 Sagsnr. 2016-0006705 Dokumentnr. 2016-0006705-3 Sagsbehandler Anders Jørgensen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen Miljøkontrollen Kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der

Læs mere

T E K N I K O G M I L J Ø

T E K N I K O G M I L J Ø TEKNIK OG MILJØ Indsatsplan på Jordforureningsområdet i 2003 Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Titel: Indsatsplan på jordforureningsområdet i 2003 Udgiver: Nordjyllands Amt Grundvandskontoret

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet

HOVEDPUNKTER. Redegørelse om jordforurening 2009. Depotrådet HOVEDPUNKTER Redegørelse om jordforurening 2009 Depotrådet 1 Indhold Forord Ressourcer Regionernes opgave med jordforurening Regionernes indsats for at sikre drikkevandet Regionernes indsats for at sikre

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Forord INDSATSPLAN 2015

Forord INDSATSPLAN 2015 INDSATSPLAN FOR JORDFORURENING 2015 Forord Regionerne er ansvarlige for indsatsen over for jordforurening. Indsatsen består blandt andet af at kortlægge, undersøge og rense forurenet jord for at sikre

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015. Center for Regional Udvikling Enhed for Jordforurening Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Huskeliste for opdatering af JAR - Team V1 Ansvarlig: Annie Wejhe Simonsen Revideret: 18. maj 2015.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013

Jordforurening. en regional opgave. Nøgletal for / Nøgletal for 2013 Jordforurening en regional opgave Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 1 / Nøgletal for 2013 Indhold 3 5 9 12 15 17 20 22 25 Forord ernes opgaver med jordforurening Kortlægning af jordforurening Indsatsen

Læs mere

Region Sjællands pesticidindsats

Region Sjællands pesticidindsats Region Sjællands pesticidindsats ATV Vingsted 7/3-2017 Nanette Schouw & Stella Agger Udtræk fra den nationale database, Jupiter, GEUS, januar 2016 6.477 boringer i Region Sjælland - Pesticidfund i ca.

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen

Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen Miljøjura for enhver ATV-møde tirsdag den 17. juni 2008 Kortlægning, Værditabsordningen og 1/2 meter-reglen nogle praktiske aspekter af betydningen for boligejere, sagsbehandlere og andre Kortlægning,

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse. Center for Miljø og Energi Teknik og Miljø Aarhus Kommune Status på kommunernes brug af miljøbeskyttelseslovens regler til grundvandsbeskyttelse Oversigt Status Resultater spørgerunde Udfordringer Status på indsatsplanarbejdet i HVOR BRUGES MBL 24 OG 26A? 26a

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den )

Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet (revideret den ) MILJØ Miljøområdets ledelses- og styringsgrundlag. Værdigrundlag, mission, vision og strategi for miljøområdet 2014-2017 (revideret den 15-10-2015) Med udgangspunkt i Ledelses- og Styringsgrundlaget for

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004.

Region Syddanmark indbyder til prækvalifikation af tilbudsgivere i henhold til EU s udbudsdirektiv, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Prækvalifikation af EU-udbud Indledende forureningsundersøgelser i henhold til Jordforureningsloven Regional Udvikling Kontaktperson: Rikke Sparsø Pedersen Jordforurening@regionsyddanmark.dk Direkte tlf.

Læs mere

Regionernes arbejde med JORDFORURENING

Regionernes arbejde med JORDFORURENING JORDFORURENING ernes arbejde med Indsatsen i 2014 Indhold 3 4 7 9 12 14 16 18 20 22 24 Forord Tre typer af opgaver Overblik og prioritering Indsatsen for at sikre grundvandet Indsatsen for at sikre menneskers

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED

KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED KOMMUNERNES PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSEN - 3 EKSEMPLER: KØGE, ALLERØD OG HEDENSTED Projektleder Ole Frimodt Pedersen Projektleder Henrik Olesen Civilingeniør, ph.d. Hanne Møller Jensen Orbicon A/S

Læs mere

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland

Jordforureningsområdet. -En strategi for Region Sjælland Jordforureningsområdet -En strategi for Region Sjælland Ren jord - en regional strategi for jordforureningsområdet En af Region Sjællands vigtige opgaver er at kortlægge, undersøge og oprense jordforureninger.

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen

Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen Rammer og status for den nationale kortlægning og igangsatte udviklingsopgaver v. Kontorchef Jan Reisz, By- og Landskabsstyrelsen 1 1 MENU Indledning Organisering af grundvandskortlægningen Udpegninger

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere